EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0044

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 12. september 2016 om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (CON/2016/44)

OJ C 394, 26.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 394/2


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 12. september 2016

om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde

(CON/2016/44)

(2016/C 394/03)

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 3. august 2016 en anmodning fra Rådet om en udtalelse om et forslag (1) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde (2) og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (3) (herefter »forordningsforslaget«).

ECB’s kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da forordningsforslaget indeholder bestemmelser, der påvirker Det Europæiske System af Centralbankers opgaver i forbindelse med gennemførelse af pengepolitikken og bidrager til den smidige udførelse af de kompetente myndigheders politikker, der angår det finansielle systems stabilitet, som anført i traktatens artikel 127, stk. 2, første led, og artikel 127, stk. 5. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1.   Generelle bemærkninger

ECB støtter målene, som fremgår af forordningsforslaget, og som er en vigtig del af kapitalmarkedsunionens handlingsplan (4) og et supplement til de andre søjler i Investeringsplanen for Europa (5). Forordningsforslaget bør gøre det lettere for investorer, forvaltere og portefølgeselskaber, som kvalificerer sig til sådanne investeringer, at drage fordel af de europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde, og således bistå i fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen og at bidrage til at diversificere finansieringskilderne og frigøre kapital.

2.   Særlige bemærkninger

2.1.   Registrering af europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde og deres forvaltere

ECB bemærker, at forordningsforslaget fastsætter de betingelser, der skal opfyldes af forvaltere, som er godkendt efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2011/61/EU (6) i forbindelse med registrering af europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde. Disse betingelser omfatter levering af oplysninger, som identificerer fondene, de andele eller aktier, som skal markedsføres, og de personer, som reelt forvalter fondene.

Som ECB tidligere har udtalt i forbindelse med kapitalmarkedsunionen (7), er standardiseringen af statistisk information, navnlig ved hjælp af entydige identifikatorer for institutioner, produkter og transaktioner, en vigtig prioritet med henblik på at opnå anvendelig datainfrastruktur af høj kvalitet. Navnlig støtter ECB fuldt ud anvendelsen af internationalt vedtagne standarder, som f.eks. ISIN (International Securities Identification Number) og den globale LEI (Legal Entity Identifier), som entydige identifikatorer til at opfylde rapporteringskravene på værdipapirmarkederne (8). For så vidt angår europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde er ECB af den opfattelse, at de oplysninger, der leveres af forvalterne i forbindelse med registreringen af sådanne fonde, som et obligatorisk krav bør omfatte den globale identifikator for juridiske enheder til identifikation af fondene og deres godkendte forvaltere (9). ISIN bør også omfattes med henblik på at identificere andelene eller aktierne i de fonde, der skal markedsføres. Dette vil forbedre den statistiske informations pålidelighed og dermed gøre pengepolitikkens effektive gennemførelse mulig. Europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde er en del af rapporteringspopulationen for statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver som fastsat i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) (10), og deres andele eller aktier er en del af den centraliserede værdipapirdatabase i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/21 (11). Disse data anvendes af ECB for at formulere Unionens pengepolitik, herunder overvågningen og analysen af ekstraordinære tiltag.

Endvidere bør det af ECB foreslåede obligatoriske krav om at indberette den globale LEI og ISIN gælde for alle finansielle markeder og ikke kun specifikke markedssegmenter. En sådan anvendelse sikrer, at standardiseret information, der som minimum omfatter de væsentligste karakteristika for alle institutioner, produkter og transaktioner på de finansielle markeder, er tilgængelig for alle interessenter.

ECB er derfor af den opfattelse, at andre lovmæssige ændringer, der understøtter kapitalmarkedsunionen, i givet fald og i videst muligt omfang også bør fastsætte obligatorisk indberetning af entydige identifikatorer. Det vil danne forudsætningerne for oprettelsen af automatisk databehandling, som vil fremme fordelingen af standardiseret information til alle interessenter på kapitalmarkederne. ECB har tidligere givet udtryk for, at når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på regulerede finansielle markeder, bør de væsentligste oplysninger i prospektresuméet gøres tilgængelige på en maskinlæsbar måde og omfatte entydige identifikatorer vedrørende udstederen, udbyderen, garanten og værdipapirerne (12). Andele, som er udstedt af investeringsforeninger, undtagen andele af closed-end-typen, blev udtrykkeligt udelukket fra prospektforordningsforslagets anvendelsesområde (13) og er følgelig ikke omfattet af ECB's opfordring til obligatorisk indberetning af entydige identifikatorer i den forbindelse (14). For delvist at lukke dette hul bør forordningsforslaget derfor også omfatte obligatorisk indberetning af entydige identifikatorer som en del af de foreslåede ændringer til oplysningskravene for forvaltere, når de registrerer deres europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde.

2.2.   ESMA centrale databaser over forvaltere af europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde

ECB bemærker, at forordningsforslaget kræver, at Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) opretter centrale, offentligt tilgængelige databaser, som: a) identificerer alle forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde ved anvendelse af betegnelsen »europæisk venturekapitalfond«, de fonde som denne betegnelse anvendes for, og de lande som fondene markedsføres i, og b) identificerer alle forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde ved anvendelse af betegnelsen »europæisk social iværksætterfond«, de fonde som denne betegnelse anvendes for, og de lande som fondene markedsføres i.

I overensstemmelse med ovenstående bemærkninger foreslår ECB, at de databaser, som oprettes af ESMA, omfatter LEI for hver fond og dennes forvalter samt ISIN for fondens andele eller aktier.

3.   Tekniske bemærkninger og ændringsforslag

Hvor ECB anbefaler ændringer af forordningsforslaget, fremsættes konkrete ændringsforslag med en begrundelse herfor i et separat teknisk arbejdsdokument.

Det tekniske arbejdsdokument vedlægges som bilag til denne udtalelse og findes på engelsk på ECB's websted.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 12. september 2016.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  COM(2016) 461 final.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde, (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18).

(4)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan om etablering af en kapitalmarkedsunion (COM(2015) 468 final).

(5)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: En investeringsplan for Europa (COM(2014) 903 final).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s.1).

(7)  Jf. Building a Capital Markets Union – Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper, som findes på: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf.

(8)  Jf. udtalelse CON/2014/49, afsnit 2.4, sjette underafsnit. Alle ECB's udtalelser findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu. Der findes også andre internationalt aftalte standarder, som er under udvikling, navnlig en entydig produktidentifikator og en entydig handelsindentifikator, hvis anvendelse på markederne som yderligere entydelige indentifikatorer bør overvejes.

(9)  Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde defineres i forordning (EU) nr. 345/2013, artikel 3, litra c) som en »juridisk person, hvis normale erhvervsvirksomhed består i at forvalte mindst én kvalificeret venturekapitalfond«. På samme måde er forvaltere af kvalificerende sociale iværksætterfonde defineret i forordning (EU) nr. 346/2013, artikel 3, litra c).

(10)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1073/2013 af 18. oktober 2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2013/38) (EUT L 297 af 7.11.2013, s. 73).

(11)  Retningslinje ECB/2012/21 af 26. september 2012 om rammerne for datakvalitetssikring i den centraliserede værdipapirdatabase (EUT L 307 af 7.11.2012, s. 89).

(12)  Jf. udtalelse CON/2016/15, afsnit 2.2 og 2.3.

(13)  Jf. artikel 1, stk. 2, litra a) i forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (COM(2015) 583 final).

(14)  Jf. udtalelse CON/2016/15, afsnit 2.2 og 2.3.


Top