EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0027

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 29. april 2016 om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, for så vidt angår visse frister, og et forslag til et direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister (CON/2016/27)

OJ C 223, 21.6.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 223/3


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 29. april 2016

om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, for så vidt angår visse frister, og et forslag til et direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister

(CON/2016/27)

(2016/C 223/05)

Indledning og retsgrundlag

Den 25. februar 2016 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) to anmodninger fra Rådet for Den Europæiske Union, og den 18. marts 2016 to anmodninger fra Europa-Parlamentet, om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, for så vidt angår visse frister (1) (herefter »forordningsforslaget«), og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår visse frister (2) (herefter »direktivforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da forordningsforslaget og direktivforslaget indeholder bestemmelser, der påvirker Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) bidrag til den smidige gennemførelse af de kompetente myndigheders politikker vedrørende det finansielle systems stabilitet i henhold til traktatens artikel 127, stk. 5. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Bemærkninger

Begrundelsen til både forordningsforslaget og direktivforslaget indeholder en anmodning om at udskyde datoen for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (3) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (4) med et år. En udskydelse af datoen for anvendelse vil give såvel de kompetente myndigheder som markedsdeltagerne en rimelig tidsfrist til at indføre den tekniske infrastruktur, der er nødvendig for deres gennemførelse. ECB anerkender, at en udskydelse af denne dato ikke vil have nogen indflydelse på tidsplanen for vedtagelse af foranstaltninger på niveau 2 i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU.

Af hensyn til konsistens foreslår ECB, at tidsfristen for medlemsstaternes gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU og ligeledes fristen for underretning af Europa-Kommissionen og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om deres gennemførelse, udskydes et år i tillæg til det ene år, som anvendelsesdatoen udsættes med.

ECB har ikke yderligere kommentarer til forordningsforslaget og direktivforslaget.

Hvor ECB foreslår ændringer af direktivforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag med en begrundelse herfor i et separat teknisk arbejdsdokument. Det tekniske arbejdsdokument findes på engelsk på ECB's websted.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 29. april 2016.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  COM(2016) 57 endelig.

(2)  COM(2016) 56 endelig.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).


Top