EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC1211(02)

Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien

OJ C 411, 11.12.2015, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 411/4


Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien

(2015/C 411/04)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) har modtaget to anmodninger om en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«).

1.   Anmodninger om en fornyet undersøgelse

Én anmodning om en fornyet undersøgelse blev indgivet af Venus-gruppen (»Venus« eller »gruppen«), en eksporterende producentgruppe fra Indien (»det pågældende land«). Venus-gruppen omfatter virksomhederne Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd og Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd. Én anden anmodning om en fornyet undersøgelse blev indgivet af Garg Inox Ltd (»Garg«), en eksporterende producent fra Indien. (De benævnes begge under ét som »ansøgerne«).

Den delvise interimsundersøgelse er begrænset til at omfatte en undersøgelse af dumpingaspektet, for så vidt angår ansøgerne.

2.   Den undersøgte vare

Den undersøgte vare blev defineret som tråd af rustfrit stål med indhold af:

nikkel på 2,5 vægtprocent og derover, undtagen tråd med indhold af nikkel på 28 vægtprocent og derover, men ikke over 31 vægtprocent, og af krom på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 22 vægtprocent

nikkel på under 2,5 vægtprocent, undtagen tråd med indhold af krom på 13 vægtprocent og derover, men ikke over 25 vægtprocent, og af aluminium på 3,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 6 vægtprocent

med oprindelse i Indien og i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7223 00 19 og ex 7223 00 99 (»den undersøgte vare«).

3.   Gældende foranstaltninger

De gældende foranstaltninger er en endelig antidumpingtold indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1106/2013 (2), senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1483 (3) (»de gældende foranstaltninger«).

4.   Begrundelse for den delvise interimsundersøgelse

Ansøgernes anmodninger om en fornyet undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, indeholdt umiddelbare beviser for, at de omstændigheder, som lå til grund for indførelsen af de gældende foranstaltninger, for ansøgernes vedkommende, og for så vidt angår dumpingaspektet, har ændret sig, og at disse ændringer er af varig karakter.

De ændrede omstændigheder af varig karakter handler for Venus' vedkommende om forbedringer af gruppens omkostningsfordelingssystem, lagerstyringssystem og regnskabssoftware. Alle disse elementer blev fundet mangelfulde i den oprindelige undersøgelse, og det førte til anvendelsen af grundforordningens artikel 18. Desuden investerede gruppen for nylig i flere nye højeffektive maskiner, hvilket har haft en betydelig positiv effekt på produktionsomkostningseffektiviteten.

For Gargs vedkommende har de ændrede omstændigheder af varig karakter med omstrukturering af virksomhedens produktionsfaciliteter og med dens salgskanal i EU at gøre. Ifølge de umiddelbare beviser, som blev fremlagt af Garg, har denne ændring i omstændighederne betydet, at virksomhedens udnyttelse af aktiver er blevet forbedret, og at effektiviteten er blevet øget.

Både Venus og Garg har fremlagt umiddelbare beviser for, at det ikke længere er nødvendigt at fastholde foranstaltningerne på deres nuværende niveau for at modvirke den skadevoldende dumping. Venus og Garg har sammenlignet den normale værdi med eksportprisen (ab fabrik) på den undersøgte vare, da den blev solgt til eksport til Unionen i perioden april 2014 til december 2014 og i perioden april 2014 til marts 2015. Disse sammenligninger viser, at begge virksomheders respektive dumpingmargener synes at være lavere end niveauet for de nuværende foranstaltninger.

Ifølge ansøgerne forekommer det derfor ikke længere nødvendigt at opretholde foranstaltningerne på det nuværende niveau, som blev fastsat på grundlag af det tidligere konstaterede dumpingniveau, for at modvirke virkningerne af den tidligere konstaterede skadevoldende dumping.

5.   Procedure

Efter at have underrettet medlemsstaterne fastslog Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en delvis interimsundersøgelse, begrænset til en undersøgelse af dumping, og den indleder derfor en fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3.

Undersøgelsen vil vise, om der er behov for at videreføre, ophæve eller ændre de eksisterende foranstaltninger, for så vidt angår ansøgerne.

5.1.    Nuværende undersøgelsesperiode og den betragtede periode

Undersøgelsen vil omfatte perioden fra 1. oktober 2014 til 30. september 2015 (»undersøgelsesperioden«).

5.2.    Undersøgelse af den eksporterende producent

Kommissionen sender et spørgeskema til ansøgerne for at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige til sin undersøgelse vedrørende ansøgerne.

Ansøgerne skal indsende det udfyldte spørgeskema senest 37 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

5.3.    Andre skriftlige bemærkninger

I henhold til bestemmelserne i denne meddelelse opfordres alle interesserede parter til at tilkendegive deres synspunkter, indgive oplysninger og fremlægge dokumentation herfor. Medmindre andet er angivet, skal disse oplysninger med tilhørende dokumentation være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

5.4.    Mulighed for at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester

Alle interesserede parter kan anmode om at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester. Enhver anmodning om at blive hørt skal fremsættes skriftligt med angivelse af årsagerne til anmodningen. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende den indledende fase af undersøgelsen skal anmodningen fremsættes senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

5.5.    Vejledning om indgivelse af skriftlige bemærkninger og indsendelse af udfyldte spørgeskemaer og korrespondance

Oplysninger, der indsendes til Kommissionen som led i handelsbeskyttelsesundersøgelser, må ikke være omfattet af ophavsret. Interesserede parter skal, før de forelægger Kommissionen oplysninger og data, der er omfattet af tredjemands ophavsret, anmode indehaveren af ophavsrettighederne om en særlig tilladelse, som udtrykkeligt tillader Kommissionen a) at anvende oplysningerne og dataene i forbindelse med denne handelsbeskyttelsesprocedure og b) at forelægge interesserede parter, der er berørt af undersøgelsen, oplysningerne og dataene i en form, der gør det muligt for dem at udøve deres ret til forsvar.

Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, hvorom der anmodes i denne meddelelse, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance fra interesserede parter, for hvilke der anmodes om fortrolig behandling, skal forsynes med påtegningen »Limited« (4).

Interesserede parter, der indgiver oplysninger, der er forsynet med påtegningen »Limited«, anmodes om at indgive ikke-fortrolige sammendrag heraf, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«, jf. grundforordningens artikel 19, stk. 2. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold. Hvis en interesseret part indsender fortrolige oplysninger uden at indsende et ikke-fortroligt sammendrag, der opfylder kravene til form og indhold, kan der ses bort fra sådanne fortrolige oplysninger.

Interesserede parter opfordres til at fremsætte deres bemærkninger og anmodninger pr. e-mail, herunder scannede fuldmagter og erklæringer, dog med undtagelse af omfattende besvarelser, der skal afleveres personligt eller sendes anbefalet på en CD-ROM eller DVD. Ved brug af e-mail udtrykker de interesserede parter accept af de regler, der gælder for elektronisk kommunikation, og som findes i dokumentet »KORRESPONDANCE MED EUROPA-KOMMISSIONEN I HANDELSBESKYTTELSESSAGER«, der er tilgængeligt på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152565.pdf. Interesserede parter skal anføre deres navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse og sikre, at denne e-mailadresse er en fungerende officiel virksomhedspostkasse, som tjekkes dagligt. Når Kommissionen har modtaget disse kontaktoplysninger, vil den udelukkende kommunikere med de interesserede parter pr. e-mail, medmindre de udtrykkeligt har ønsket at modtage alle dokumenter fra Kommissionen på anden vis, eller medmindre dokumenternes art forudsætter brug af anbefalet post. Interesserede parter kan i ovenstående retningslinjer for kommunikation med interesserede parter finde supplerende regler og oplysninger om korrespondance med Kommissionen, herunder de principper, der gælder for indsendelse af bemærkninger pr. e-mail.

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-mail: TRADE-AD-STEEL-WIRES-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Manglende samarbejde

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger, undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

Konstateres det, at en interesseret part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, kan der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

Hvis en interesseret part helt eller delvist undlader at samarbejde, og konklusionerne af undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

Indgives svar ikke elektronisk, anses dette ikke for manglende samarbejde, forudsat at den interesserede part påviser, at indgivelse af svar på den ønskede måde ville indebære en urimelig ekstra byrde eller urimelige ekstra omkostninger. I givet fald skal den interesserede part omgående kontakte Kommissionen.

7.   Høringskonsulent

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten i handelsprocedurer griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til oplysningernes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende den indledende fase af undersøgelsen, skal anmodningen fremsættes senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

Høringskonsulenten vil også skabe mulighed for en høring med parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremsætte andre synspunkter og fremføre modargumenter i spørgsmål vedrørende bl.a. dumping.

På Generaldirektoratet for Handels hjemmeside kan interesserede parter finde yderligere oplysninger og kontaktoplysninger på høringskonsulentens side: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen afsluttes senest 15 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 5.

9.   Behandling af personoplysninger

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5).


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1106/2013 af 5. november 2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien og om endelig opkrævning af den midlertidige told (EUT L 298 af 8.11.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1483 af 1. september 2015 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1106/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse former for tråd af rustfrit stål med oprindelse i Indien som følge af en fornyet overvæltningsundersøgelse, jf. artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 228 af 2.9.2015, s. 1).

(4)  Et dokument med påtegningen »Limited« er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51) og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (»antidumpingaftalen«). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(5)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


Top