Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0332

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Associeringsudvalget EU-Chile vedrørende tillæg II til bilag III til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side, for så vidt angår produktspecifikke regler

COM/2015/0332 final - 2015/0146 (NLE)

Bruxelles, den 13.7.2015

COM(2015) 332 final

2015/0146(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Associeringsudvalget EU-Chile vedrørende tillæg II til bilag III til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side, for så vidt angår produktspecifikke regler


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side blev undertegnet i Bruxelles den 18. november 2002 og trådte i kraft den 1. februar 2003.

Bilag III til associeringsaftalen fastsætter regler for produkter med oprindelsesstatus, og tillæg II til bilag III indeholder de produktspecifikke regler for fastlæggelsen af produkters oprindelsesstatus. De produktspecifikke regler er baseret på det harmoniserede system (HS) 2002 til klassifikation af varer, som nu er forældet.

Chile og Den Europæiske Union er blevet enige om at ajourføre de produktspecifikke regler ved at tilpasse dem til HS 2012, som er den mest aktuelle klassifikation. Formålet er at sikre, at de produktspecifikke regler forbliver uændrede for de produkter, der er blevet omklassificeret i HS 2012. I tilfælde hvor produkter flytter til et andet kapitel eller en anden position, flytter de produktspecifikke regler med disse produkter, såfremt reglerne i det nye kapitel eller den nye position er forskellige fra det tidligere kapitel eller den tidligere position.

Der er foretaget mindre præciseringer af de produktspecifikke regler i kapitel 72 vedrørende jern og stål. De regler, der finder anvendelse på positionsniveau, er ikke præcise nok til at fastlægge produkters oprindelsesstatus, og derfor er der indført produktspecifikke regler på underpositionsniveau.

2.Retsgrundlag, nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

Retsgrundlag

Artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Forslaget henhører under Den Europæiske Unions enekompetence. Nærhedsprincippet finder derfor ikke anvendelse.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget går ikke videre end, hvad der er nødvendigt og passende for at nå de tilsigtede mål.

3.RESULTAT AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Høringer af interesserede parter

Ikke relevant. Ved forslaget gennemføres der ændringer af en tidligere tekst.

Ekspertbistand

Der har ikke været behov for ekspertbistand.

Konsekvensanalyse

Ved forslaget gennemføres der ændringer af en eksisterende bilateral handelsaftale. Der findes ingen andre løsningsmuligheder.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har ingen konsekvenser for EU's budget.

5.ANDRE ELEMENTER

Intet

2015/0146 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Associeringsudvalget EU-Chile vedrørende tillæg II til bilag III til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side, for så vidt angår produktspecifikke regler

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Det associeringsråd, der er nedsat ved artikel 5 i aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side (associeringsaftalen mellem EU og Chile), er oprettet med henblik på at behandle og vedtage forslag fra parterne om forbedringer af associeringsaftalen mellem EU og Chile. Associeringsrådet bistås til varetagelsen af sine opgaver af Associeringsudvalget, der har fået beføjelse til at vedtage afgørelser.

(2)Associeringsrådet har nedsat et særligt udvalg for toldsamarbejde og oprindelsesregler til at bistå det i dets opgaver. Det særlige udvalg, der holdt møde den 4. november 2014 i Santiago, Chile, nåede til enighed om at anbefale en ændring af tillæg II til bilag III til associeringsaftalen mellem EU og Chile vedrørende produktspecifikke regler.

(3)Det harmoniserede system (HS) til klassifikation af varer opdateres hvert femte år og blev senest opdateret i 2012. De produktspecifikke regler i associeringsaftalen mellem EU og Chile er i øjeblikket baseret på en forældet udgave af HS fra 2002 og bør opdateres i overensstemmelse med HS 2012, så importørerne og eksportørerne for alle varer, der er klassificeret i henhold til det seneste HS, kender de relevante produktspecifikke regler.

(4)De produktspecifikke regler bør forblive uændrede for de produkter, der er blevet omklassificeret i HS 2012. I tilfælde hvor produkter flytter til et andet kapitel eller en anden position, bør de produktspecifikke regler flytte med disse produkter, hvis reglerne i det nye kapitel eller den nye position er forskellige fra det tidligere kapitel eller den tidligere position.

(5)De produktspecifikke regler for en række produkter i kapitel 72 i det harmoniserede system vedrørende jern og stål er blevet ændret, således at de nøjagtigt afspejler de regler, der skal finde anvendelse på underpositioner.

(6)Unionens holdning i Associeringsudvalget EU-Chile bør baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages af Unionen i Associeringsudvalget EU-Chile vedrørende tillæg II til bilag III til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side, bør baseres på det udkast til Associeringsudvalgets afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Mindre ændringer af udkastet til Associeringsudvalgets afgørelse kan vedtages af repræsentanter for Unionen i Associeringsudvalget uden yderligere afgørelse truffet af Rådet.

Artikel 2

Associeringsudvalgets afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

   På Rådets vegne

   Formand

Top

Bruxelles, den 13.7.2015

COM(2015) 332 final

BILAG

Tillæg

til

forslag til Rådets afgørelse

om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Associeringsudvalget EU-Chile vedrørende tillæg II til bilag III til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side, for så vidt angår produktspecifikke regler


Udkast til

AFGØRELSE Nr. … TRUFFET AF ASSOCIERINGSUDVALGET EU-CHILE

af

om ændring af tillæg II til bilag III til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile, for så vidt angår produktspecifikke regler

ASSOCIERINGSUDVALGET HAR -

Under henvisning til aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile, særlig artikel 38 i bilag III, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)    Der blev pr. 1. januar 2007 og den 1. januar 2012 indført ændringer til den nomenklatur, der er reguleret af konventionen om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (det harmoniserede system).

(2)    Da ændringerne af det harmoniserede system ikke havde til hensigt at ændre oprindelsesreglerne, indebærer de ikke nogen indholdsmæssige ændringer af aftalen.

(3)    For at afspejle de pågældende ændringer i aftalen skal tillæg II til bilag III ændres.

(4)    I betragtning af de mange ændringer, der skal indføres i tillæg II til bilag III, bør hele tillægget for klarhedens skyld udskiftes.

(5)    Det er fundet nødvendigt at ændre oprindelsesreglerne for en række produkter henhørende under kapitel 72 i det harmoniserede system for at afspejle udviklingen i den teknologiske proces for produktion af stål.

HAR BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

Tillæg II til bilag III, der indeholder listen over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus, affattes som anført i teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft halvfems (90) dage efter datoen for den sidste meddelelse fra parterne om, at de nødvendige nationale retlige procedurer er afsluttet.

Udfærdiget i…

På associeringsudvalgets vegne

Formand

Bilag

Tillæg II

LISTE OVER BEARBEJDNINGER ELLER FORARBEJDNINGER, SOM MATERIALER UDEN OPRINDELSESSTATUS SKAL UNDERGÅ, FOR AT DET FREMSTILLEDE PRODUKT KAN FÅ OPRINDELSESSTATUS

HS-position

Varebeskrivelse

Bearbejdning eller forarbejdning af materialer uden oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt oprindelsesstatus

Kapitel 1

Levende dyr

Alle dyr, der henhører under kapitel 1, skal være fuldt ud fremstillet

Kapitel 2

Kød og spiselige slagtebiprodukter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 1 og 2 er fuldt ud fremstillet

Kapitel 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 3 er fuldt ud fremstillet

ex Kapitel 4

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 4 er fuldt ud fremstillet

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 4 er fuldt ud fremstillet

alle anvendte frugtsafter (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter), der henhører under pos. 2009, har oprindelsesstatus, og

værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 5

Produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 5 er fuldt ud fremstillet

ex 0502

Bearbejdede svine- og vildsvinebørster

Rensning, desinficering, sortering og glatning af svine- og vildsvinebørster

Kapitel 6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 6 er fuldt ud fremstillet, og

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 7

Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 7 er fuldt ud fremstillet

Kapitel 8

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte frugter og nødder er fuldt ud fremstillet, og

værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 9

Kaffe, te, maté og krydderier, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 9 er fuldt ud fremstillet

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

Fremstilling på basis af alle materialer

0902

Te, også aromatiseret

Fremstilling på basis af alle materialer

ex 0910

Blandinger af krydderier

Fremstilling på basis af alle materialer

Kapitel 10

Korn

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 10 er fuldt ud fremstillet

ex Kapitel 11

Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alt anvendt korn, alle anvendte spiselige grøntsager, rødder og rodknolde henhørende under pos. 0714 eller al anvendt frugt er fuldt ud fremstillet

ex 11 06

Mel og pulver af udbælgede og tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713

Tørring og formaling af bælgfrugter, der henhører under pos. 0708

Kapitel 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 12 er fuldt ud fremstillet

1301

Schellak og lign.; vegetabilske karbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer henhørende under pos. 1301 ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

Planteslimer og gelatineringsmidler, modificerede, udvundet af vegetabilske produkter

Fremstillet på basis af ikke-modificerede planteslimer og gelatineringsmidler

— Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 14

Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 14 er fuldt ud fremstillet

ex Kapitel 15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

1501

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503:

— Ben- og destruktionsfedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 0203, 0206 eller 0207, eller ben, der henhører under pos. 0506

— Andre varer

Fremstilling på basis af kød og spiselige slagtebiprodukter af svin, der henhører under pos. 0203 eller 0206, eller af kød og spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ, der henhører under pos. 0207

1502

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503

— Ben- og destruktionsfedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 0201, 0202, 0204 eller 0206, eller ben, der henhører under pos. 0506

— Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 er fuldt ud fremstillet

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

— Faste fraktioner

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1504

— Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 og 3 er fuldt ud fremstillet

ex 1505

Raffineret lanolin

Fremstilling på basis af uldfedt, rå, der henhører under pos. 1505

1506

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

— Faste fraktioner

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1506

— Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 er fuldt ud fremstillet

1507 til 1515

Vegetabilske olier og fraktioner deraf:

— Sojabønneolie, jordnøddeolie, palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie, træolie, oiticicaolie, myrtevoks, japanvoks, fraktioner af jojobaolie og olie til teknisk og industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

— Faste fraktioner, undtagen af jojobaolie

Fremstilling på basis af andre materialer, der henhører under pos. 1507 til 1515

— Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte vegetabilske materialer er fuldt ud fremstillet

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 er fuldt ud fremstillet, og

alle anvendte vegetabilske materialer er fuldt ud fremstillet. Materialer, der henhører under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513, må dog anvendes

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 4, er fuldt ud fremstillet, og

alle anvendte vegetabilske materialer er fuldt ud fremstillet. Materialer, der henhører under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513, må dog anvendes

Kapitel 16

Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

Fremstilling:

på basis af dyr, der henhører under kapitel 1, og/eller

ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 3, er fuldt ud fremstillet

ex Kapitel 17

Sukker og sukkervarer; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren sakkarose, i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

Kemisk ren maltose og fruktose

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1702

— Andet sukker i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer har oprindelsesstatus

ex 1703

Melasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 18

Kakao og tilberedte produkter deraf

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

— Maltekstrakt

Fremstilling på basis af korn henhørende under kapitel 10

— Andre varer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, fx spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:

Med indhold af kød, slagtebiprodukter, fisk, skaldyr eller bløddyr på 20 vægtprocent eller derunder

Fremstilling, ved hvilken det anvendte korn og varerne deraf (undtagen hård hvede og varer deraf) er fuldt ud fremstillet

— Med indhold af kød, slagtebiprodukter, fisk, skaldyr eller bløddyr på over 20 vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken:

alt det anvendte korn og varerne deraf (undtagen hård hvede og varer deraf) er fuldt ud fremstillet, og

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 og 3 er fuldt ud fremstillet

1903

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lign.

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kartoffelstivelse, der henhører under pos. 1108

1904

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn (undtagen majs) i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 1806

ved hvilken alt det anvendte korn og mel (undtagen hård hvede og majs af sorten Zea indurata samt varer deraf) er fuldt ud fremstillet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

Fremstilling af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under kapitel 11

ex Kapitel 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte grøntsager, frugter eller nødder er fuldt ud fremstillet

ex 2001

Yamsrødder, batater (søde kartofler) og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 2004 og ex 2005

Kartofler i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

2006

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 2008

— Nødder, ikke tilsat sukker eller alkohol

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte nødder og olieholdige frø med oprindelsesstatus, henhørende under pos. 0801, 0802 og 1202-1207, overstiger 60 % af produktets pris ab fabrik

— Jordnøddesmør; blandinger på basis af korn; palmehjerter; majs

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

— Andre varer, undtagen frugt og nødder, kogt på anden måde end i vand eller ved dampkogning, uden indhold af tilsat sukker, frosne

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

2009

Frugt- og grønsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler

— Saft af citrusfrugter

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte citrusfrugter skal være fuldt ud fremstillet

værdien af anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af den færdige vares pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhører under en anden position end den færdige vare.

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 21

Diverse produkter fra fødevareindustrien, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken al den anvendte cikorie er fuldt ud fremstillet

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep:

— Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Sennepsmel eller tilberedt sennep kan dog anvendes

— Sennepsmel og tilberedt sennep

Fremstilling på basis af alle materialer

ex 2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen tilberedte eller konserverede grøntsager, der henhører under pos. 2002 til 2005

2106

Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike, undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken alle anvendte druer eller af druer udvundne materialer er fuldt ud fremstillet

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grønsagssafter henhørende under pos. 2009

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet.

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ved hvilken alle anvendte frugtsafter (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter) har oprindelsesstatus

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 2207 eller 2208, og

ved hvilken alle anvendte druer eller af druer udvundne materialer er fuldt ud fremstillet, eller, hvis alle de øvrige anvendte materialer allerede har oprindelsesstatus, kan arrak anvendes i en mængde indtil 5 vægtprocent

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 2207 eller 2208, og

ved hvilken alle anvendte druer eller af druer udvundne materialer er fuldt ud fremstillet, eller, hvis alle de øvrige anvendte materialer allerede har oprindelsesstatus, kan arrak anvendes i en mængde indtil 5 vægtprocent

ex Kapitel 23

Rest- og affaldsprodukter fra fødevareindustrien; tilberedt dyrefoder, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 2301

Hvalmel; mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 og 3 er fuldt ud fremstillet

ex 2303

Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse (bortset fra koncentreret majsstøbevand), med proteinindhold, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, på over 40 vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken al anvendt majs er fuldt ud fremstillet

ex 2306

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af olivenolie, med et indhold af olivenolie på over 3 %

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte oliven er fuldt ud fremstillet

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder

Fremstilling, ved hvilken:

alt anvendt korn, sukker eller melasse, kød eller mælk har oprindelsesstatus, og

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 3 er fuldt ud fremstillet

ex Kapitel 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 24 er fuldt ud fremstillet

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald henhørende under pos. 2401 har oprindelsesstatus

ex 2403

Røgtobak

Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald henhørende under pos. 2401 har oprindelsesstatus

ex Kapitel 25

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 2504

Naturlig krystallinsk grafit med beriget kulindhold, renset og formalet

Berigelse af kulindholdet, rensning og formaling af krystallinsk rågrafit

ex 2515

Marmor, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse ikke over 25 cm

Tildannelse, ved savning eller på anden måde, af marmor (eventuelt allerede udsavet) af tykkelse over 25 cm

ex 2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten, kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form, af tykkelse ikke over 25 cm

Tildannelse, ved savning eller på anden måde, af sten (eventuelt allerede udsavet) af tykkelse over 25 cm

ex 2518

Dolomit, brændt

Brænding af ikke-brændt dolomit

ex 2519

Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit), knust og pakket i lufttætte beholdere, og magnesiumoxid, også rent, undtagen smeltet eller dødbrændt (sintret) magnesia

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) må dog anvendes

ex 2520

Gips, særlig tilberedt til dentalbrug

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 2524

Naturlige asbestfibre

Fremstilling på basis af asbestmalm (asbestkoncentrat)

ex 2525

Glimmerpulver

Formaling af glimmer og glimmeraffald

ex 2530

Brændte eller pulveriserede jordpigmenter

Brænding eller knusning af jordpigmenter

Kapitel 26

Malme, slagger og aske

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex Kapitel 27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 2707

Lignende olier som mineralolier, fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul, af hvilke over 65 rumfangsprocent destilleret ved en temperatur på indtil 250 °C (herunder blandinger af benzin og benzen), for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, bestemt til anvendelse som motorbrændstof eller andet brændstof

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer 1

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 2709

Rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Tørdestillation af bituminøse materialer

2710

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer 2

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

2711

Jordoliegas og andre gasformige karbonhydrider

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer 3

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

2712

Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer 4

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse materialer

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer 5

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

2714

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer 6

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

2715

Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (fx asfaltmastiks og »cut backs«)

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer 7

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 28

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 2805

"Mischmetall"

Fremstilling ved elektrolyse eller varmebehandling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 2811

Svovltrioxid

Fremstilling på basis af svovldioxid

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 2833

Aluminiumsulfat

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 2840

Natriumperborat

Fremstilling på basis af dinatriumtetraboratpentahydrat

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 2852

Kviksølvforbindelser af indre ethere og halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 2909 må dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Kviksølvforbindelser af nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemisk definerede; andre heterocycliske forbindelser

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 2852, 2932, 2933 og 2934 må dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

- Kviksølvforbindelser af produkter fra kemiske og nærtstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kviksølvforbindelser af reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, samt sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, også på underlag, undtagen varer henhørende under pos. 3002 eller 3006; certificerede referencematerialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 29

Organiske kemikalier; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 2901

Acycliske karbonhydrider, bestemt til anvendelse som motorbrændstof eller andet brændstof

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer 8

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 2902

Cycloalkaner og cycloalkener (undtagen azulener), benzen, toluen og xylener, til anvendelse som motorbrændstof eller andet brændstof

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer 9

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 2905

Metalalkoholater af alkoholer henhørende under denne position og af ethanol

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 2905. Metalalkoholater, der henhører under denne position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

2915

Mættede acycliske monokarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2915 og 2916, skal dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 2932

— Indre ethere og halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 2909 må dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— Cycliske acetaler og indre hemiacetaler samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

Fremstilling på basis af alle materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

2933

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2932 og 2933, skal dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

2934

Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemisk definerede; andre heterocycliske forbindelser

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2932, 2933 og 2934, skal dog ikke over stige 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 2939

Koncentrater af valmuestrå eller -stængler, med indhold af alkaloider på 50 vægtprocent og derover

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 30

Farmaceutiske produkter; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

3002

Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera, andre blodbestanddele og immunologiske produkter, også modificerede eller fremstillet ved bioteknologiske processer vacciner, toksiner, kulturer af mikroorganismer (undtagen gær) samt lignende produkter:

— Produkter bestående af to eller flere bestanddele, som er blevet sammenblandet med henblik på terapeutisk eller profylaktisk brug, eller ikke sammenblandede varer til samme brug, i doseret stand eller i detailsalgspakninger

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

— — Menneskeblod

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

— — Dyreblod tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

— — Blodbestanddele, undtagen antisera, hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

— — Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

— — Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3002. Materialerne i denne beskrivelse må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

3003 og 3004

Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002, 3005 og 3006):

— Fremstillet på basis af amikacin henhørende under pos. 2941

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under pos. 3003 eller 3004 må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Materialer henhørende under pos. 3003 eller 3004 må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

ex 3006

— Farmaceutiske produkter i form af affald, jf. bestemmelse 4 k) til dette kapitel

Produktets oprindelse i dets tidligere position beholdes

— Sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug, også resorberbare

— af plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

— af stof

Fremstilling på basis af 10 :

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding,

eller

kemikalier eller spindeopløsninger

— Artikler, der er identificerbare til stomipleje

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 31

Gødningsstoffer; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3105

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de tre gødningselementer kvælstof, fosfor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder, undtagen:

natriumnitrat

calciumcyanamid

kaliumsulfat

kaliummagnesiumsulfat

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; farver, pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; blæk; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3201

Garvesyrer (tanniner) samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

Fremstilling på basis af garveekstrakter af vegetabilsk oprindelse

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3205

Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af substratpigmenter 11

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen pos. 3203, 3204 og 3205. Materialer henhørende under pos. 3205 må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3301

Flygtige vegetabilske olier (også deterpeneriseret), også i fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under en anden "gruppe" 12 under denne position. Materialer henhørende under samme gruppe som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 34

Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks og tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende produkter, modellermasse, dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3403

Smøremidler indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Raffinering og/eller en eller flere bestemte processer 13

eller

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

3404

Syntetisk voks og tilberedt voks:

— På basis af paraffin, jordolievoks, voks fra bituminøse mineraler, slack wax eller scale wax

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen:

olier, hydrogenerede, der har karakter af voks, som henhører under pos. 1516

fedtsyrer, ikke kemisk definerede, eller industrielle fedtalkoholer, der har karakter af voks, som henhører under pos. 3823, og

materialer henhørende under pos. 3404

Disse materialer må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 35

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

— Ethere og estere af stivelse

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3505

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 1108

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3507

Tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrofore legeringer; visse brændbare materialer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 37

Fotografiske og kinematografiske artikler; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3701

Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling ("instant film") i plader, lysfølsomme, ikke eksponerede, også i kassetter:

— Film til umiddelbar billedfremstilling ("instant film"), til farveoptagelser, i kassetter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 3701 eller 3702 Materialer henhørende under pos. 3702 må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 3701 eller 3702 Materialer henhørende under pos. 3701 og 3702 må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3702

Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar billedfremstilling ("instant film"), i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 3701 eller 3702

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3704

Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede, men ikke fremkaldte

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 3701 til 3704

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 38

Diverse kemiske produkter; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3801

— Kolloid grafit i suspension i olie, og semi-kolloid grafit; kulholdig pasta til elektroder

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

— Grafit, i form af pasta, der udgør en blanding med jordolie, indeholdende over 30 vægtprocent grafit

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer henhørende under pos. 3403 ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3803

Raffineret tallolie (tallsyre)

Raffinering af rå tallolie (tallsyre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3805

Sulfatterpentin, renset Rensning:

herunder destillation og raffinering af rå sulfatterpentin

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3806

Harpiksestere

Fremstilling på basis af harpikssyrer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 3807

Trætjærebeg

Destillation af trætjære

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3808

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler (fx bånd, væger og lys præpareret med svovl, samt fluepapir)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (fx tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

3810

Metalbejdser; flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal og andre stoffer; præparater, af den art der anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

3811

Præparater til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier (herunder benzin) eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier:

— Tilberedte additiver til smøreolier, indeholdende olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer henhørende under pos. 3811 ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

3812

Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast, ikke andetsteds tariferet; antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

3813

Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ildslukkere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

3814

Sammensatte organiske opløsnings- og fortyndingsmidler, ikke andetsteds tariferet; præparater til fjernelse af maling og lak

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

3818

Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader (wafers) eller lignende; kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

3819

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

3820

Antifrostpræparater (herunder kølervæsker) og tilberedte væsker til afrimning

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 3821

Tilberedte substrater til dyrkning eller bevaring af mikroorganismer (herunder vira og lign.) eller af plante-, menneske- eller dyreceller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

3822

Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, samt sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, også på underlag, undtagen varer henhørende under pos. 3002 eller 3006; certificerede referencematerialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer:

Industrielle monokarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

— Industrielle fedtalkoholer

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 3823

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme og støbekerner; produkter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet:

Følgende under denne position:

— —Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner, på basis af naturlige harpiksprodukter

— —Naftensyrer, ikke-vandopløselige salte deraf og estere deraf

— —Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905

— —Petroleumssulfonater, bortset fra petroleumssulfonater af alkalimetaller, af ammonium eller af ethanolaminer; thiophenholdige sulfonsyrer af olier hidrørende fra bituminøse mineraler og salte deraf

— —Ionbyttere

— —Luftabsorberende præparater (getters)

— —Gasvand og brugt gasrensemasse

— —Sulfonaphten-syrer, ikke-vandopløselige salte deraf og estere deraf

— —Fuselolie og dippelsolie

— —Blandinger af salte med forskellige anioner

— —Kopierings-pasta, på basis af gelatine, også på papir- eller tekstilunderlag

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

3826

Biodiesel og blandinger deraf, uden indhold eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

3901 til 3915

Plast i ubearbejdet form, affald, afklip og skrot, af plast; affald, afklip og skrot, af plast undtagen for så vidt angår pos. ex 3907 og 3912, for hvilke følgende gælder:

— Additionspolymerisationsprodukter, i hvilke en enkelt monomer udgør over 99 vægtprocent af det samlede polymerindhold

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik 14

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik 15

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex 3907

— Copolymer af polykarbonat og af acrylonitril og butadienstyren (ABS)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under samme position som produktet må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik 16

— Polyester

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik og/eller fremstilling på basis af tetrabrompolykarbonat (bisphenol A)

3912

Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under samme position som produktet ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

3916 til 3921

Halvfabrikata og forarbejdede varer af plast; undtagen for så vidt angår pos. ex 3916, ex 3917, ex 3920 og ex 3921 for hvilke følgende gælder:

— Flade produkter, bearbejdet ud over overfladebehandling, eller tilskåret i andet end kvadratisk eller rektangulær form; andre produkter, bearbejdet ud over overfladebehandling

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

— — Additionspolymerisationsprodukter, i hvilke en enkelt monomer udgør over 99 vægtprocent af det samlede polymerindhold

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 39, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik 17

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

— — Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 39 ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik 18

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex 3916 og ex 3917

Profiler og rør

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle materialer, der henhører under samme position som det anvendte produkt, ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex 3920

— Ark og film af ionomer

Fremstilling på basis af en termoplastisk copolymer af etylen og methacrylsyre, som er delvis neutraliseret, hovedsagelig med zink- og natriumioner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— Ark af regenereret cellulose, polyamid eller polyethylen

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under samme position som produktet ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

ex 3921

Metalliserede bånd af plast

Fremstilling på basis af særdeles transparente bånd af polyester, af tykkelse under 23 micron 19

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

3922 til 3926

Varer af plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 40

Gummi og varer deraf; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 4001

»Sole-crepe«-plader

Sammenpresning af »thin pale crepe«-lag

4005

Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, undtagen naturgummi, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

4012

Regummierede eller brugte dæk, af gummi; massive og hule ringe, slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi:

— Regummierede dæk, massive og hule ringe, af gummi

Regummiering af brugte dæk

— Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 4011 og 4012

ex 4017

Varer af hårdgummi

Fremstilling på basis af hård gummi

ex Kapitel 41

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 4102

Afhårede fåre- og lammeskind

Afhåring af fåre- og lammeskind

4104 til 4106

Garvede eller »crust« huder og skind, uden hår, også spaltede, men ikke yderligere beredte

Eftergarvning af garvet læder

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

4107, 4112 og 4113

Læder beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 4104 til 4113

ex 4114

Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 4104-4107, 4112 eller 4113, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 42

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme, undtagen fishgut

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex Kapitel 43

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf, undtagen: undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 4302

Garvede eller beredte pelsskind, sammensatte:

— I form af kvadrater, rektangler, kors og lignende

Blegning eller farvning samt udklipning og sammensætning af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

— Andre varer

Fremstilling på basis af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

4303

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind

Fremstilling på basis af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind, der henhører under pos. 4302

ex Kapitel 44

Træ og varer deraf; trækul; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 4403

Træ, groft firhugget

Fremstilling på basis af træ, også afbarket eller groft tilhugget

ex 4407

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse over 6 mm, høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

Høvlning, slibning eller samling ende-til-ende

ex 4408

Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ) og plader til fremstilling af krydsfinér, af tykkelse ikke over 6 mm, splejset, samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse ikke over 6 mm, høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

Splejsning, høvlning, slibning eller samling ende-til-ende

ex 4409

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende:

— Slebet eller samlet ende-til-ende

Slibning eller samling ende-til-ende

— Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

ex 4410 til ex 4413

Ramme- og møbellister af træ samt profilerede lister af træ til bygningsbrug

Forarbejdning til ramme- og møbellister

ex 4415

Komplette pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, af træ

Fremstilling på basis af planker og brædder, ikke afskåret i færdige længder

ex 4416

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ

Fremstilling på basis af emner af træ til tøndestaver, savet på de to væsentligste sider, men ikke yderligere bearbejdede

ex 4418

— Tømrer- og snedkerarbejder af træ til bygningsbrug

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Lamelplader (celleplader) og -tagspån (»shingles« og »shakes«) må dog anvendes

— Ramme- og møbellister

Forarbejdning til ramme- og møbellister

ex 4421

Tændstikemner; træpløkke til fodtøj

Fremstilling på basis af træ, der henhører under alle positioner, dog med undtagelse af trætråd, der henhører under pos. 4409

ex Kapitel 45

Kork og varer deraf; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

4503

Varer af naturkork

Fremstilling på basis af kork, der henhører under pos. 4501

Kapitel 46

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

Kapitel 47

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex Kapitel 48

Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 4811

Papir og pap, linjeret eller kvadreret

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir, der henhører under kapitel 47

4816

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir (undtagen varer henhørende under pos. 4809), stencils og offsetplader af papir, også i æsker

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir, der henhører under kapitel 47

4817

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper og lignende af papir eller pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter mv.

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

ex 4818

Toiletpapir

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir, der henhører under kapitel 47

ex 4819

Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

ex 4820

Brevpapirblokke

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

ex 4823

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret

Fremstilling på basis af materialer til fremstilling af papir, der henhører under kapitel 47

ex Kapitel 49

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

4909

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 4909 eller 4911

4910

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke:

— Såkaldte evighedskalendere, også til udskiftelige kalenderblokke, monteret på andet underlag end af papir eller pap

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

— Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 4909 eller 4911

ex Kapitel 50

Natursilke; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 5003

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale), kartet eller kæmmet

Kartning eller kæmning af affald af natursilke

5004 til ex 5006

Garn af natursilke eller affald af natursilke

Fremstilling på basis af 20 :

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

andre naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

5007

Vævet stof af silke eller silkeaffald:

— Indeholdende gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn 21

— Andre varer

Fremstilling på basis af 22 :

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

papir

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 51

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

5106 til 5110

Garn af uld, af fine eller af grove dyrehår eller af hestehår

Fremstilling på basis af 23 :

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

5111 til 5113

Vævet stof af uld, af fine eller grove dyrehår eller af hestehår:

— Indeholdende gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn 24

— Andre varer

Fremstilling på basis af 25 :

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

papir

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 52

Bomuld; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

5204 til 5207

Garn og tråd af bomuld

Fremstilling på basis af 26 :

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

5208 til 5212

Vævet stof af bomuld:

— Indeholdende gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn 27

— Andre varer

Fremstilling på basis af 28 :

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

papir

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

5306 til 5308

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

Fremstilling på basis af 29 :

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

5309 til 5311

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn:

— Indeholdende gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn 30

— Andre varer

Fremstilling på basis af 31 :

kokosgarn

jutegarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

papir

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

5401 til 5406

Garn, monofilamenter og tråd af endeløse kemofibre

Fremstilling på basis af 32 :

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

5407 og 5408

Vævet stof af garn af endeløse kemofibre:

— Indeholdende gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn 33

— Andre varer

Fremstilling på basis af 34 :

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

papir

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

5501 til 5507

Korte kemofibre

Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeopløsninger

5508 til 5511

Garn og sytråd af korte kemofibre

Fremstilling på basis af 35 :

natursilke eller affald af natursilke, kartet eller kæmmet eller på anden måde gjort klar til spinding

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

5512 til 5516

Vævet stof af korte kemofibre:

— Indeholdende gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn 36

— Andre varer

Fremstilling på basis af 37 :

kokosgarn

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

papir

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf; undtagen:

Fremstilling på basis af 38 :

kokosgarn

naturlige fibre

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

5602

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret:

— Nålefilt

Fremstilling på basis af 39 :

naturlige fibre

kemikalier eller spindeopløsninger

Dog anvendes:

filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5402

fibre af polypropylen, der henhører under pos. 5503 eller 5506, eller

bånd af filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5501

må anvendes, forudsat at de enkelte fibres finhed er mindre end 9 decitex, og såfremt deres samlede værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling på basis af 40 :

naturlige fibre

korte kemofibre, af kasein, eller

kemikalier eller spindeopløsninger

5604

Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn samt strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast:

— Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil

Fremstilling på basis af tråde og snore af gummi, uden tekstilovertræk

— Andre varer

Fremstilling på basis af 41 :

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

5605

Metalliseret garn, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket med metal

Fremstilling på basis af 42 :

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

5606

Overspundet garn samt overspundne strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 (bortset fra garn henhørende under pos. 5605 og overspundet garn af hestehår); chenillegarn; krimmergarn ("chaînettegarn")

Fremstilling på basis af 43 :

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

Kapitel 57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer:

— Af nålefilt

Fremstilling på basis af 44 :

naturlige fibre

kemikalier eller spindeopløsninger

Dog anvendes:

filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5402

fibre af polypropylen henhørende under pos. 5503 eller 5506 eller

bånd af filamenter af polypropylen, der henhører under pos. 5501

må anvendes, forudsat at de enkelte fibres finhed er mindre end 9 decitex, og såfremt deres samlede værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Vævet stof af jute kan anvendes som bundstof

— Af anden filt

Fremstilling på basis af 45 :

naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding, eller

kemikalier eller spindeopløsninger

— Andre varer

Fremstilling på basis af 46 :

garn af kokos eller jute

garn af syntetiske eller regenererede fibre

naturlige fibre eller

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

Vævet stof af jute kan anvendes som bundstof

ex Kapitel 58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier; undtagen:

— Indeholdende gummitråd

Fremstilling på basis af enkelttrådet garn 47

— Andre varer

Fremstilling på basis af 48 :

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding, eller

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

5805

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais og lign.) og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting og lign.), også konfektionerede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

5810

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

5901

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske karbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv. kalkerlærred; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af hatte

Fremstilling på basis af garn

5902

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose:

— Med indhold af tekstilmaterialer på ikke over 90 vægtprocent

Fremstilling på basis af garn

— Andre varer

Fremstilling på basis af kemikalier eller spindeopløsninger

5903

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast, undtagen varer henhørende under pos. 5902

Fremstilling på basis af garn

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation), forudsat at værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

5904

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

Fremstilling på basis af garn 49

5905

Vægbeklædning af tekstilmaterialer:

— Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, plast eller andre materialer

Fremstilling på basis af garn

— Andre varer

Fremstilling på basis af 50 :

kokosgarn

naturlige fibre

korte regenererede fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, nopning og reparation), forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

5906

Tekstilstof, gummeret, undtagen varer henhørende under pos. 5902:

— Trikotagestoffer

Fremstilling på basis af 51 :

naturlige fibre

korte regenererede fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

— Andet stof fremstillet af garn af endeløse syntetiske fibre, med indhold af tekstilmaterialer på over 90 vægtprocent

Fremstilling på basis af kemikalier

— Andre varer

Fremstilling på basis af garn

5907

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper og lign.

Fremstilling på basis af garn

eller

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation), forudsat at værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

5908

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne, gastændere, lys og lign.; glødenet og glødestrømper samt rørformede emner til fremstilling deraf, også imprægnerede:

— Glødenet og glødestrømper, imprægnerede

Fremstilling på basis af rørformede emner af tekstil

— Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

5909 til 5911

Tekstilvarer til teknisk brug:

— Polerskiver og -ringe af andre materialer end filt, henhørende under pos. 5911

Fremstilling på basis af garn eller af affald af stoffer eller klude henhørende under pos. 6310

— Vævet stof, af den art der sædvanligvis anvendes i papirmaskiner eller til anden teknisk brug, filtet eller ikke, også imprægneret eller overtrukket, rørformet eller endeløst, enkelt- eller flerkædet og/eller -skuddet, eller fladvævet, flerkædet og/eller -skuddet henhørende under pos. 5911

Fremstilling på basis af 52 :

kokosgarn

følgende materialer:

— —garn af polytetrafluorethylen 53

— —garn af polyamid, tvundet og overtrukket, imprægneret eller belagt med phenolharpiks

— —garn af syntetiske tekstilfibre af aromatiske polyamider, fremstillet ved polykondensation af m-fenylendiamin og isoftalsyre

— —monofilament af polytetrafluorethylen 54

— —garn af syntetiske tekstilfibre af poly(p-fenyl-enterephthalamid)

— —garn af glasfibre, overtrukket med fenolharpiks og overspundet med akrylgarn 55

— —monofilamenter af copolyester bestående af en polyester, en tereftalsyreharpiks, 1,4 - cyclohexandiethanol og isoftalsyre

— —naturlige fibre

— —korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding, eller

— —kemikalier eller spindeopløsninger

— Andre varer

Fremstilling på basis af 56 :

kokosgarn

naturlige fibre

korte regenererede fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

Kapitel 60

Trikotagestoffer

Fremstilling på basis af 57 :

naturlige fibre

korte regenererede fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

— Fremstillet ved sammensyning eller anden samling af to eller flere stykker af trikotagestof, der enten er skåret i form eller formtilvirket

Fremstilling på basis af garn 58 59

— Andre varer

Fremstilling på basis af 60 :

naturlige fibre

korte regenererede fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

ex Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage; undtagen:

Fremstilling på basis af garn 61 62

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 og ex 6211

Beklædningsgenstande til kvinder, piger og spædbørn samt tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, broderede

Fremstilling på basis af garn 63

eller

Fremstilling på basis af stof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik 64

ex 6210 og ex 6216

Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag aluminiumbehandlet polyester

Fremstilling på basis af garn 65

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke overtrukket, hvis værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik 66

6213 og 6214

Lommetørklæder, sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer:

— Broderet

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn 67 68

eller

Fremstilling på basis af stof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik 69

— Andre varer

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn 70 71

eller

Konfektionering efterfulgt af trykning i forbindelse med mindst to indledende eller afsluttende behandlinger (f.eks. vask, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruning, kalandering, krympefri behandling, krølfri behandling, dekatering, imprægnering, reparation og nopning), forudsat at værdien af alle utrykte varer henhørende under pos. 6213 og 6214 ikke overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

6217

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, bortset fra varer henhørende under pos. 6212:

— Broderet

Fremstilling på basis af garn 72

eller

Fremstilling på basis af stof, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik 73

— Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag aluminiumbehandlet polyester

Fremstilling på basis af garn 74

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke overtrukket, hvis værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik 75

— Indlæg til kraver og manchetter, tilskårne

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

— Andre varer

Fremstilling på basis af garn 76

ex Kapitel 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

6301 til 6304

Plaider og lignende tæpper, sengelinned mv.; gardiner mv.; andet indendørs boligudstyr:

— Af filt, af fiberdug

Fremstilling på basis af 77 :

naturlige fibre eller

kemikalier eller spindeopløsninger

— Andre varer:

— — Broderet

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn 78 79

eller

Fremstilling på basis af stof (undtagen trikotagestof), ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— — Andre varer

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn 80 81

6305

Sække og poser, af den art der anvendes til emballage

Fremstilling på basis af 82 :

naturlige fibre

korte regenererede fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

kemikalier eller spindeopløsninger

6306

Presenninger og markiser; telte; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; campingudstyr:

— Af fiberdug

Fremstilling på basis af 83 84 :

naturlige fibre eller

kemikalier eller spindeopløsninger

— Andre varer

Fremstilling på basis af ubleget enkelttrådet garn 85 86

6307

Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

6308

Sæt bestående af vævet stof og garn, også med tilbehør, til fremstilling af tæpper, tapisserier, broderede duge og servietter eller lignende tekstilvarer, i pakninger til detailsalg

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet. Artikler uden oprindelsesstatus må dog medtages, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

ex Kapitel 64

Fodtøj, gamacher og lign.; dele dertil; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen samlede dele, bestående af overdel fastgjort til bindsål eller andre underdele henhørende under pos. 6406

6406

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex Kapitel 65

Hovedbeklædning og dele dertil; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

6505

Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger, filt eller andet tekstilstof (men ikke af bånd eller strimler), også forede eller garnerede; hårnet, uanset materialets art, også forede eller garnerede

Fremstilling på basis af garn eller tekstilfibre 87

ex Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

6601

Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, haveparasoller og lign.)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex Kapitel 68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 6803

Varer af skifer, herunder varer af agglomereret skifer

Fremstilling på basis af bearbejdet skifer

ex 6812

Varer af asbest; varer af blandinger på basis af asbest eller af blandinger på basis af asbest og magnesiumkarbonat

Fremstilling på basis af alle materialer

ex 6814

Varer af glimmer, herunder varer af agglomereret eller rekonstitueret glimmer, også på underlag af papir, pap eller andre materialer

Fremstilling på basis af bearbejdet glimmer, herunder agglomereret eller rekonstitueret glimmer

Kapitel 69

Keramiske produkter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex Kapitel 70

Glas og glasvarer; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 7003, ex 7004 og ex 7005

Glas, med et ikke-reflekterende lag

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001

7006

Glas som nævnt i pos. 7003, 7004 eller 7005, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke indrammet eller i forbindelse med andre materialer

Glasplader (substrater), med dielektrisk belægning af metal, af halvlederkvalitet ifølge standarderne fra SEMI 88

Fremstilling på basis af glasplader (substrater) uden belægning, henhørende under pos. 7006

— Andre varer

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001

7007

Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001

7008

Isolationsruder bestående af flere lag glas

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001

7009

Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

eller

Slibning af varer af glas, forudsat at den samlede værdi af det anvendte uslebne glas ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

7013

Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende varer, af glas, undtagen varer henhørende under pos. 7010 eller 7018

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

eller

Slibning af varer af glas, forudsat at den samlede værdi af det anvendte uslebne glas ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

eller

Dekoration, undtagen serigrafisk trykning, udelukkende udført i hånden, af varer af glas, mundblæst, og forudsat at den samlede værdi af det anvendte mundblæste glas ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 7019

Varer af glasfibre, undtagen garn

Fremstilling på basis af:

fiberbånd, rovings, garn eller afhuggede tråde, ufarvede, eller

glasuld

ex Kapitel 71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 7101

Naturperler og kulturperler, sorterede og trukket på snor af hensyn til forsendelsen

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 7102, ex 7103 og ex 7104

Ædelsten og halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede), bearbejdede

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædelsten og halvædelsten

7106, 7108 og 7110

Ædle metaller:

— Ubearbejdede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 7106, 7108 eller 7110

eller

Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller kemisk behandling af ædle metaller henhørende under pos. 7106, 7108 eller 7110

eller

Legering af ædle metaller henhørende under pos. 7106, 7108 eller 7110, indbyrdes eller med uædle metaller

— I form af halvfabrikata eller som pulver

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller

ex 71 07, ex 7109 og ex 7111

Ædelmetaldublé, i form af halvfabrikata

Fremstilling på basis af ubearbejdet ædelmetaldublé

7116

Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

7117

Bijouterivarer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

eller

Fremstilling på basis af dele af uædelt metal, ikke dubleret eller overtrukket med ædle metaller, forudsat at værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 72

Jern og stål; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

7207

Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 eller 7206

7208 til 7216

Fladvalsede produkter, stænger og profiler, af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af ingots eller andre ubearbejdede former eller halvfabrikata af materialer, der henhører under pos. 7206 eller 7207

7217

Tråd af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata henhørende under pos. 7207

7218 91 og

7218 99

Halvfabrikata af rustfrit stål

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 eller underposition 7218 10

7219 til 7222

Fladvalsede produkter, stænger, profiler af rustfrit stål

Fremstilling på basis af ingots eller andre ubearbejdede former eller halvfabrikata af materialer, der henhører under pos. 7218

7223

Tråd af rustfrit stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata henhørende under pos. 7218

7224 90

Halvfabrikata af andet legeret stål

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 eller underposition 7224 10

7225 til 7228

Fladvalsede produkter, stænger og profiler; profiler af andet legeret stål; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål

Fremstilling på basis af ingots eller andre ubearbejdede former eller halvfabrikata af materialer, der henhører under pos. 7206, 7207, 7218 eller 7224

7229

Tråd af andet legeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata henhørende under pos. 7224

ex Kapitel 73

Varer af jern og stål; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 7301

Spunsvægjern

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7206

7302

Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7206

7304, 7305 og 7306

Rør og hule profiler, af jern (bortset fra støbejern) og stål

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7206, 7207, 7218 eller 7224

ex 7307

Rør og rørfittings af rustfrit stål (ISO nr. X5CrNiMo 1712), bestående af flere dele

Drejning, boring, gevindskæring, afgratning og sandblæsning af smedede emner, forudsat at den samlede værdi af de anvendte smedede emner ikke overstiger 35 % af produktets pris ab fabrik

7308

Konstruktioner, undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406, og dele til konstruktioner (f.eks. broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign, af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Svejsede profiler henhørende under pos. 7301 må dog ikke anvendes

ex 7315

Snekæder

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer henhørende under pos. 7315 ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 7321

Apparater til madlavning samt varmeplader med brænder:

— Til gas eller både til gas og andet brændsel

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 74

Kobber og varer deraf; undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

7401

Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

7402

Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

7403

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form:

— Raffineret kobber

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

— Kobberlegeringer og raffineret kobber med indhold af andre bestanddele

Fremstilling på basis af raffineret kobber, i ubearbejdet form, eller affald og skrot af kobber

7404

Affald og skrot, af kobber

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

7405

Kobberforlegeringer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex Kapitel 75

Nikkel og varer deraf; undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

7501 til 7503

Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel; ubearbejdet nikkel; affald og skrot, af nikkel

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex Kapitel 76

Aluminium og varer deraf; undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

7601

Ubearbejdet aluminium

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

eller

Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolyse på basis af ulegeret aluminium eller affald og skrot af aluminium

7602

Affald og skrot, af aluminium

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 7616

Varer af aluminium, undtagen trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium må dog anvendes; samt

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

Kapitel 77

Forbeholdt eventuel senere anvendelse i det harmoniserede system

ex Kapitel 78

Bly og varer deraf; undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

7801

Ubearbejdet bly:

— Raffineret bly

Fremstilling på basis af "bullion"- eller "work"-bly

— Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Affald og skrot henhørende under pos. 7802 må dog ikke anvendes

7802

Affald og skrot, af bly

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex Kapitel 79

Zink og varer deraf; undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

7901

Ubearbejdet zink

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Affald og skrot henhørende under pos. 7902 må dog ikke anvendes

7902

Affald og skrot, af zink

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex Kapitel 80

Tin og varer deraf; undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

8001

Ubearbejdet tin

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Affald og skrot henhørende under pos. 8002 må dog ikke anvendes

8002 og 8007

Affald og skrot, af tin; andre varer af tin

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

Kapitel 81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer:

— Andre uædle metaller, bearbejdede; varer af disse materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under samme position som produktet ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex Kapitel 82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler, af uædle metaller; dele dertil, af uædle metaller; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

8206

Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202-8205, i sæt til detailsalg

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 8202 til 8205. Værktøj, der henhører under pos. 8202 til 8205 må dog medtages i sæt, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

8207

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk, eller til værktøjsmaskiner (f.eks. til presning, stansning, lokning, gevindskæring, boring, udboring, rømning, fræsning, drejning og skruning), herunder matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal, samt værktøj til bjerg- eller jordboring

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

8208

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

ex 8211

Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208) med skærende eller savtakket æg (herunder beskæreknive), samt blade dertil

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Dog må blade til knive og håndtag af uædle metaller anvendes

8214

Andre skære- og klipperedskaber (f.eks. hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Dog må håndtag af uædle metaller anvendes

8215

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Dog må håndtag af uædle metaller anvendes

ex Kapitel 83

Diverse varer af uædle metaller; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 83 02

Andre beslag, tilbehør og lignende varer, til bygninger, samt automatiske dørlukkere

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under pos. 8302 må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

ex 8306

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af uædle metaller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Materialer henhørende under pos. 8306 må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 84

Atomreaktorer, kedler, maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil; undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 8401

Nukleare brændselselementer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8402

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som også kan producere lavtryksdamp); kedler med overhedning

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8403 og ex 8404

Kedler til centralopvarmning, bortset fra kedler henhørende under pos. 8402, samt hjælpeapparater til centralopvarmning

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 8403 og 8404

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8406

Dampturbiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8407

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8408

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel– eller semidieselmotorer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8409

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 8408

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8411

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8412

Andre kraftmaskiner og motorer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 8413

Roterende fortrængningspumper

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex 8414

Industrielle ventilatorer, blæsere og lign.

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8415

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8418

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415

— Kombinerede køle- og fryseskabe med separate udvendige døre, køleskabe til husholdningsbrug, køle- eller frysediske samt køle- og frysereoler o. lign., andre køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling eller frysning

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

— Frysere og kompressionsenheder, hvis kondensator består af en varmeudveksler

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet.

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

— Møbler bestemt til indbygning af køle- og fryseudstyr

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

— Andre dele til køleskabe

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 35 % af produktets pris ab fabrik

ex 8419

Maskiner til træ-, papirmasse-, papir- og papindustrien

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle materialer, der henhører under samme position som det anvendte produkt, ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8420

Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til metal eller glas, samt valser dertil

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle materialer, der henhører under samme position som det anvendte produkt, ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8423

Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centigram og derunder); vægtlodder af enhver art

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8425 til 8428

Maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse – værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 8431 ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8429

Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler, selvkørende:

— Vejtromler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse – værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 8431 ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8430

Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning og lign. (f.eks. maskiner til planering, udgravning, stampning, komprimering eller boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse – værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 8431 ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 8431

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til vejtromler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8439

Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse eller til fremstilling og efterbehandling af papir og pap

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle materialer, der henhører under samme position som det anvendte produkt, ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8441

Andre maskiner og apparater til forarbejdning af papirmasse, papir og pap, herunder papir- og papskæremaskiner af enhver art

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse, værdien af alle materialer, der henhører under samme position som det anvendte produkt, ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 8443

Printere til kontormaskiner (automatiske databehandlingsmaskiner, tekstbehandlingsmaskiner mv.)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

8444 til 8447

Maskiner henhørende under disse positioner til anvendelse inden for tekstilindustrien

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 8448

Hjælpeapparater til maskiner henhørende under pos. 8444 eller 8445

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8452

Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger henhørende under pos. 8440; møbler, borde og overtræk, specielt konstrueret til symaskiner; symaskinenåle:

Symaskiner (skyttemaskiner), hvis hoved vejer højst 16 kg uden motor eller højst 17 kg med motor

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

værdien af alle ved fremstillingen af hovedet (uden motor) anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus, og

de anvendte trådspændings-, griber- og zigzagsyningsmekanismer allerede har oprindelsesstatus

— Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8456 til 8466

Værktøjsmaskiner samt dele og tilbehør hertil henhørende under pos. 8456-8466

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 8456 og ex 8466

- vandskæremaskiner

- dele og tilbehør til vandskæremaskiner

Fremstilling:

— på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

— ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8469 til 8473

Kontormaskiner (f.eks. skrivemaskiner, regnemaskiner, automatiske databehandlingsmaskiner, duplikatorer, hæftemaskiner)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

8480

Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra kokiller), metalkarbid, glas, mineralske materialer, gummi og plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 8481

Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, tanke, kar og lignende beholdere, herunder trykreguleringsventiler og termostatregulerede ventiler

— Andre haner, ventiler og lign.

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8482

Kugle- og rullelejer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8484

Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal; sæt og assortimenter af pakninger og lign. af forskellig beskaffenhed i poser, hylstre eller lignende emballager; mekaniske pakninger

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 8486

— Værktøjsmaskiner til bearbejdning af ethvert materiale, som fjerner materiale ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler, ultralyd, elektroerosion, elektrokemiske processer, elektronstråler, ionstråler eller plasmabue, samt dele og tilbehør dertil

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— værktøjsmaskiner (herunder pressere) til bearbejdning af metal ved bøjning, bukning, retning, samt dele og tilbehør dertil

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, keramik, beton, asbestcement eller lignende mineralske materialer eller til bearbejdning af glas i kold tilstand samt dele og tilbehør dertil

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Værktøjsmaskiner (herunder sømme-, hæfte-, klæbe- og andre samlemaskiner) til bearbejdning af træ, kork, ben, hårdgummi, hård plast og lignende hårde materialer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— instrumenter til afstikning i form af mønstergenererende apparater til fremstilling af masker eller retikler ud fra fotoresistbelagte substrater; dele og tilbehør dertil

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— støbeforme til sprøjtestøbning eller presning

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

— maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse – værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 8431 ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8487

Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber ikke andetsteds tariferet i dette kapitel og ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele, isolatorer, spoler, kontakter eller andre elektriske dele

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil; undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8501

Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af generatorsæt

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse – værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 8503 ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8502

Elektriske generatorsæt og roterende elektriske omformere

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse – værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 8501 eller 8503 ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 8504

Strømforsyningsenheder, af den art der anvendes til automatiske databehandlingsmaskiner

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 8509

Støvsugere, herunder apparater til opsugning af både våde og tørre materialer; polermaskiner til gulve

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8517

Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net

Andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller fjernnet), undtagen sendere eller modtagere henhørende under pos. 8443, 8525, 8527 eller 8528

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

ex 8518

Mikrofoner og stativer dertil; højtalere, også monteret i kabinet; elektriske lavfrekvensforstærkere; elektriske lydforstærkere

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8519

Lydoptagere eller lydgengivere, også kombineret

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8521

Videooptagere eller videogengivere, også kombinerede, også med indbygget videotuner

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8522

Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8519 eller 8521

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8523

Plader, bånd, ikke-flygtige halvlederhukommelser, "smart cards" og andre medier til optagelse af lyd eller andre fænomener, også indspillede, herunder matricer og mastere til fremstilling af plader, undtagen varer henhørende under kapitel 37

— Plader, bånd, ikke flygtige halvlederhukommelser og andre medier til optagelse af lyd eller andre fænomener, uden indspilning, undtagen varer henhørende under kapitel 37

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

— plader, bånd, ikke flygtige halvlederhukommelser og andre medier til optagelse af lyd eller andre fænomener, med indspilning, undtagen varer henhørende under kapitel 37

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse – værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 8523 ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

— matricer og mastere til fremstilling af plader, men ikke produkter henhørende under kapitel 37

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— "smart cards" med to eller flere elektroniske integrerede kredsløb

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

— "smart cards" med et elektronisk integreret kredsløb

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse – værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 8541 og 8542 ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8525

— sendere til radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere;

— fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8526

Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8527

Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8528

Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere; fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere

— monitorer og projektorer, der ikke er sammenbygget med fjernsynsmodtagere, og som hovedsagelig benyttes i automatiske databehandlingssystemer henhørende under pos. 8471

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

— andre monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere; Fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere;

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8529

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525-8528:

— Som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til videooptagere eller videogengivere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— Som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere, af den art der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 8471

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8535

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb, til driftsspænding over 1000 V

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse – værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 8538 ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8536

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb, til driftsspænding 1 000 volt og derunder; konnektorer til optiske fibre samt bundter og kabler af optiske fibre

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb, til driftsspænding på 1000 volt og derunder

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse – værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 8538 ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

— konnektorer til optiske fibre samt bundter og kabler af optiske fibre

— — af plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

— — af keramisk materiale

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

— — af kobber

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

8537

Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lign., sammensat af to eller flere af de under pos. 8535 eller 8536 nævnte apparater, til elektrisk styring eller distribution af elektricitet, herunder også tavler mv. indeholdende instrumenter og apparater henhørende under kapitel 90, og numeriske kontrolapparater, undtagen koblingsapparater henhørende under pos. 8517

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse – værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 8538 ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 8541

Dioder, transistorer og lignende halvlederkomponenter; undtagen skiver, som endnu ikke er udskåret i chips

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

8542

Elektroniske integrerede kredsløb

Elektroniske integrerede kredsløb, monolitiske

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse – værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 8541 og 8542 ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

— multichips, der indgår i maskiner og apparater, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

-- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

- værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse – værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 8541 og 8542 ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

8544

Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8545

Kulelektroder, børstekul, lampekul, batterikul og andre varer af grafit eller andet kul, også i forbindelse med metal, af den art der anvendes til elektrisk brug

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8546

Elektriske isolatorer, uanset materialets art

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8547

Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, for så vidt delene, bortset fra istøbte simple samledele af metal (f.eks. sokler med gevind), består helt af isolerende materiale, undtagen isolatorer henhørende under pos. 8546; elektriske installationsrør og forbindelsesdele dertil, af uædle metaller og med indvendig isolering

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8548

— Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer brugte primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; elektriske dele til maskiner og apparater, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

— Elektroniske mikrokredsløb

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse – værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 8541 og 8542 ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

-- Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8608

Stationært jernbane- og sporvejsmateriel; mekanisk og elektromekanisk signal-, sikkerheds- eller trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, landeveje, floder og kanaler, parkeringsområder, havne eller lufthavne; dele dertil

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8709

Motortrucker uden løftemekanisme, af de typer der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer, af de typer der benyttes på jernbaneperroner; dele til de nævnte køretøjer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8710

Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, også med våben; dele til sådanne køretøjer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8711

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne:

— Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen:

— — 50 cm³ og derunder

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

— — Over 50 cm³

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 87 12

Cykler uden kuglelejer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 8714

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8715

Barnevogne, klapvogne og lign., samt dele dertil

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

8716

Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdrivningsmekanisme; dele dertil

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 8804

Rotochutes

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 8804.

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

8805

Startanordninger til luftfartøjer; landingsanordninger til landing af luftfartøjer på hangarskibe samt lignende apparater og anordninger; stationært flyvetræningsudstyr; dele dertil

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 89

Skibe, både og flydende materiel

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Skrog henhørende under pos. 8906 må dog ikke anvendes

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 90

Optiske fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; dele og tilbehør dertil; undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

9001

Optiske fibre og bundter af optiske fibre; kabler af optiske fibre, undtagen varer henhørende under pos. 8544; folier og plader af polariserende materialer; uindfattede linser (herunder kontaktlinser), prismer, spejle og andre optiske artikler, af ethvert materiale, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

9002

Indfattede linser, prismer, spejle og andre optiske artikler af ethvert materiale, til instrumenter og apparater, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

9004

Briller og lignende varer, korrigerende, beskyttende eller andet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 9005

Kikkerter og andre optiske teleskoper samt stativer og monteringer dertil, undtagen astronomiske linsekikkerter og stativer og monteringer dertil

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet.

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 9006

Fotografiapparater (undtagen kinematografiske apparater); lynlysapparater og lynlyslamper til fotografisk brug, undtagen udladningslamper

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet.

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

9007

Kinematografiske kameraer og projektionsapparater, også med lydoptagere eller gengivere

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet.

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

9011

Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper til fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet.

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 9014

Andre navigationsinstrumenter og apparater

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

9015

Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, undtagen kompasser; afstandsmålere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

9016

Vægte, følsomme for 5 centigram og derunder, også med tilhørende lodder

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

9017

Instrumenter til tegning, afstikning eller beregning (f.eks. tegnemaskiner, pantografer, vinkelmålere, tegnebestik, linealer, regnestokke og regneskiver); instrumenter og apparater til længdemåling, til brug i hånden (f.eks. metermål, mikrometre og skydelærer), ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

9018

Instrumenter og apparater til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug, herunder instrumenter og apparater til scintigrafi, andre elektromedicinske instrumenter og apparater samt apparater til synsprøver:

— Tandlægestole med indbyggede tandlægeinstrumenter eller med spytbakke

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 9018.

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

9019

Apparater til mekanoterapi; massageapparater; apparater til psykotekniske undersøgelser; apparater til ozonterapi, oxygenterapi eller aerosolterapi, respirationsapparater til kunstigt åndedræt og andre apparater til respirationsterapi

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

9020

Andre respirationsapparater og gasmasker, undtagen beskyttelsesmasker som hverken er forsynet med mekaniske dele eller udskiftelige filtre

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik

9024

Maskiner og apparater til afprøvning af hårdhed, styrke, kompressionsevne, elasticitet eller andre mekaniske egenskaber ved materialer (fx metaller, træ, tekstiler, papir, plast)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

9025

Densimetre, aræometre, flydevægte og lignende flydeinstrumenter, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og psycrometre, også registrerende, samt kombinationer af disse instrumenter

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

9026

Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af strømningshastighed, standhøjde, tryk eller andre variable størrelser i væsker eller gasser (f.eks. gennemstrømningsmålere, væskestandsmålere, manometre, varmemålere), undtagen instrumenter og apparater henhørende under pos. 9014, 9015, 9028 eller 9032

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

9027

Instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske analyser (f.eks. polarimetre, refraktometre, spektrometre samt gas- eller røganalyseringsapparater); instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af viskositet, porøsitet, ekspansion, overfladespænding og lign.; instrumenter og apparater til kalorimetriske, akustiske eller fotometriske målinger (herunder belysningsmålere); mikrotomer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

9028

Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker og elektricitet, herunder justeringsmålere:

— Dele og tilbehør

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

9029

Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre, kilometertællere, skridttællere og lign; hastighedsmålere og takometre, undtagen varer henhørende under pos. 9014 eller 9015; stroboskoper

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

9030

Oscilloskoper, spektrumanalysatorer og andre instrumenter og apparater til måling og kontrollering af elektriske størrelser, undtagen målere henhørende under pos. 9028; instrumenter og apparater til måling eller påvisning af alfa-, beta- eller gammastråler, røntgenstråler, kosmiske stråler eller andre ioniserende stråler

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

9031

Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller kontrollering, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; profilprojektionsapparater

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

9032

Instrumenter og apparater til automatisk regulering

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

9033

Dele og tilbehør, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel, til maskiner, apparater og instrumenter henhørende under kapitel 90

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 91

Ure og dele dertil; undtagen:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

9105

Andre ure

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

9109

Andre urværker, komplette og samlede

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger værdien af alle anvendte materialer med oprindelsesstatus

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

9110

Komplette urværker, ikke samlede eller kun delvis samlede (værksæt); ukomplette urværker, samlede; råværker til urværker

Fremstilling, ved hvilken:

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, og

inden for ovennævnte grænse – værdien af alle anvendte materialer henhørende under pos. 9114 ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

9111

Kasser til ure, samt dele dertil

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

9112

Urkasser og lignende kabinetter til andre varer under dette kapitel, samt dele dertil

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

9113

Urremme og urlænker samt dele dertil

— Af uædle metaller, også forgyldt eller forsølvet, eller af ædelmetaldublé

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

— Andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 92

Musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 93

Våben og ammunition; dele og tilbehør dertil

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 94

Møbler; sengebunde, madrasser, dyner, puder og lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 9401 og ex 9403

Møbler af uædle metaller med upolstret bomuldsbetræk med en vægt på 300 g/m2 eller derunder

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

eller

Fremstilling på basis af vævet stof af bomuld, der allerede er formtilvirket med henblik på anvendelse sammen med materialer henhørende under pos. 9401 eller 9403, forudsat at

værdien af det anvendte stof ikke overstiger 25 % af produktets pris ab fabrik, og

alle de øvrige anvendte materialer har oprindelsesstatus og ikke henhører under pos. 9401 eller 9403

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

9405

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer, med permanent monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

9406

Præfabrikerede bygninger

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex Kapitel 95

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 9503

Andet legetøj; skalamodeller og lignende modeller til underholdnings- og legebrug, også bevægelige; puslespil af enhver art

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

ex 9506

Golfkøller og dele dertil

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Groft formtilvirkede blokke til fremstilling af golfkøller må dog anvendes

ex Kapitel 96

Diverse; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 9601 og ex 9602

Varer af animalske, vegetabilske eller mineralske udskæringsmaterialer

Fremstilling på basis af "tilvirkede" udskæringsmaterialer henhørende under samme position som produktet

ex 9603

Koste og børster (undtagen riskoste og lign. samt børster af mår- eller egernhår), gulvfejeapparater til brug i hånden (undtagen apparater med motor); malerpuder og malerruller; skrabere og svabere

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

9605

Rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller beklædningsgenstande

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet. Artikler uden oprindelsesstatus må dog medtages, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

9606

Knapper, trykknapper, tryklåse og lign. samt knapforme og andre dele til disse varer; knapemner

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

9608

Kuglepenne; filtpenne, fiberspidspenne og lign.; fyldepenne, stylografer og andre penne; stencilpenne; pencils; penneskafter, blyantholdere og lign.; dele (herunder hætter og clips) til disse varer, undtagen varer henhørende under pos. 9609

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Penne eller pennespidser henhørende under samme position som produktet må dog anvendes

9612

Farvebånd med farve til skrivemaskiner, instrumenter og lign., også på spoler eller i kassetter; stempelpuder, med eller uden farve, også i æsker

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik og

ex 9613

Tændere (lightere), med piezoelektrisk tænding

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer henhørende under pos. 9613 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex 9614

Piber og pibehoveder

Fremstilling på basis af råt tilhuggede blokke

9619

Hygiejnebind og tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende varer, af ethvert materiale:

af plast

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

af papirmasse eller papir

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

af vat

Fremstilling på basis af:

kokosgarn

naturlige fibre

kemikalier eller spindeopløsninger, eller

materialer til papirfremstilling

Trusser og underbenklæder; beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, til spædbørn; beklædningsgenstande konfektioneret af trikotagestof henhørende under pos. 5903, 5906 eller 5907:

Fremstillet ved sammensyning eller anden samling af to eller flere stykker af trikotagestof, der enten er skåret i form eller formtilvirket

Fremstilling på basis af garn

I andre tilfælde

Fremstilling på basis af:

naturlige fibre

korte kemofibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde gjort klar til spinding, eller

kemikalier eller spindeopløsninger

Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, til kvinder eller piger

Fremstilling på basis af garn

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage, til spædbørn

Broderet

Fremstilling på basis af garn

eller

fremstillet på basis af vævede stoffer, ikke broderet, hvis værdi ikke overstiger 40 % af den færdige vares pris ab fabrik

I andre tilfælde

Fremstilling på basis af garn

Beklædningsgenstande konfektioneret af tekstilstof henhørende under pos. 5903, 5906 eller 5907, undtagen varer af trikotage, til kvinder eller piger

Fremstilling på basis af garn

Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 97

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

(1) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.1 og 7.3.
(2) De særlige betingelser for specifikke processer er beskrevet i indledende note 7.2.
(3) De særlige betingelser for specifikke processer er beskrevet i indledende note 7.2.
(4) De særlige betingelser for specifikke processer er beskrevet i indledende note 7.2.
(5) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.1 og 7.3.
(6) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.1 og 7.3.
(7) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.1 og 7.3.
(8) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.1 og 7.3.
(9) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.1 og 7.3.
(10) Angående de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(11) Efter bestemmelse 3 til kapitel 32 drejer det sig om præparater, som anvendes til farvning af alle materialer eller som bestanddele til fremstilling af farvepræparater, forudsat at de ikke henhører under en anden position i kapitel 32.
(12) Ved "gruppe" forstås enhver anden del af positionen, som er adskilt fra resten af positionsteksten ved semikolon.
(13) De specifikke behandlinger er beskrevet i note 7.1 og 7.3.
(14) For varer, der består af materialer, som henhører under både pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for den pågældende vare.
(15) For varer, der består af materialer, som henhører under både pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for den pågældende vare.
(16) For varer, der består af materialer, som henhører under både pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for den pågældende vare.
(17) For varer, der består af materialer, som henhører under både pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for den pågældende vare.
(18) For varer, der består af materialer, som henhører under både pos. 3901 til 3906 på den ene side og pos. 3907 til 3911 på den anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe af materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for den pågældende vare.
(19) Følgende bånd anses for at være særdeles transparente: bånd, hvis uklarhedsfaktor — målt efter ASTM-D 1003-16 med Gardners nefelometer (uklarhedsfaktor) — er på under 2 %.
(20) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(21) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(22) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(23) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(24) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(25) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(26) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(27) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(28) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(29) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(30) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(31) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(32) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(33) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(34) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(35) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(36) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(37) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(38) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(39) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(40) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(41) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(42) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(43) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(44) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(45) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(46) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(47) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(48) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(49) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(50) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(51) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(52) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(53) Dette produkt anvendes kun til fremstilling af vævet stof af den art, der anvendes i papirmaskiner.
(54) Dette produkt anvendes kun til fremstilling af vævet stof af den art, der anvendes i papirmaskiner.
(55) Dette produkt anvendes kun til fremstilling af vævet stof af den art, der anvendes i papirmaskiner.
(56) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(57) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(58) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(59) Se indledende note 6.
(60) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(61) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(62) Se indledende note 6.
(63) Se indledende note 6.
(64) Se indledende note 6.
(65) Se indledende note 6.
(66) Se indledende note 6.
(67) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(68) Se indledende note 6.
(69) Se indledende note 6.
(70) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(71) Se indledende note 6.
(72) Se indledende note 6.
(73) Se indledende note 6.
(74) Se indledende note 6.
(75) Se indledende note 6.
(76) Se indledende note 6.
(77) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(78) Se indledende note 6.
(79) Angående artikler af trikotage, ikke elastisk eller gummieret, fremstillet ved sammensyning eller samlet på anden måde af stykker af trikotage, der er tilskåret eller direkte fremstillet, henvises til indledende note 6.
(80) Se indledende note 6.
(81) Angående artikler af trikotage, ikke elastisk eller gummieret, fremstillet ved sammensyning eller samlet på anden måde af stykker af trikotage, der er tilskåret eller direkte fremstillet, henvises til indledende note 6.
(82) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(83) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(84) Se indledende note 6.
(85) Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende note 5.
(86) Se indledende note 6.
(87) Se indledende note 6.
(88) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
Top