EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015HB0049

Den Europæiske Centralbanks henstilling af 17. december 2015 om politikker vedrørende udlodning (ECB/2015/49)

OJ C 438, 30.12.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 438/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING

af 17. december 2015

om politikker vedrørende udlodning

(ECB/2015/49)

(2015/C 438/01)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 6, og artikel 132,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 34,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Det er nødvendigt, at kreditinstitutterne fortsætter med at forberede en rettidig og fuld gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (3) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (4) under de udfordrende makroøkonomiske og finansielle forhold, der lægger pres på kreditinstitutternes lønsomhed og som følge heraf deres kapacitet til at opbygge deres kapitalgrundlag. Da kreditinstitutterne skal finansiere økonomien, er en konservativ udlodningspolitik endvidere en del af en passende risikostyring og et sundt banksystem. Den samme metode, som den, der blev fastsat i Den Europæiske Centralbanks henstilling ECB/2015/2 (5) bør finde anvendelse —

VEDTAGET FØLGENDE HENSTILLING:

I.

1.

Kreditinstitutterne bør fastsætte udbyttepolitikker, der bygger på konservative og forsigtige antagelser, således at de kan opfylde de gældende kapitalkrav efter en eventuel udlodning.

a)

Kreditinstitutterne skal til enhver tid opfylde de gældende minimumskapitalkrav (»Søjle 1-kravene«). Dette omfatter en egentlig kernekapitalprocent på 4,5 %, en kernekapitalprocent på 6 % og en samlet kapitalprocent på 8 %, som omhandlet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013.

b)

Endvidere skal kreditinstitutterne til enhver tid opfylde de kapitalkrav, de pålægges som følge af den gældende afgørelse i forbindelse med tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (»Supervisory Review and Evaluation Process — SREP«) i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1024/2013, og som går ud over Søjle 1-kravene (»Søjle 2-kravene«).

c)

Kreditinstitutterne skal også opfylde de kontracykliske kapitalbuffere og systemiske buffere, som omhandlet i artikel 128, stk. 2, 3, 4 og 5, i direktiv 2013/36/EU, og alle andre buffere, som de kompetente nationale myndigheder og udpegede myndigheder har fastsat.

d)

Kreditinstitutterne skal også opfylde deres »fully loaded« (6) egentlige kernekapitalprocent, deres kernekapitalprocent og deres samlede kapitalprocent på den dato, hvor den fulde indfasning skal være gennemført. Dette vedrører den fulde anvendelse af ovennævnte kvoter, efter at overgangsbestemmelserne er anvendt, samt anvendelse af de kontracykliske kapitalbuffere og systemiske buffere, som omhandlet i artikel 128, stk. 2, 3, 4 og 5, i direktiv 2013/36/EU, og alle andre buffere, som de kompetente nationale myndigheder og udpegede myndigheder har fastsat. Overgangsbestemmelserne er fastsat i Afsnit XI i direktiv 2013/36/EU og i tiende del i forordning (EU) nr. 575/2013.

Disse krav skal opfyldes både på konsolideret niveau og individuelt niveau, medmindre der er bevilget en undtagelse for anvendelse af tilsynskravene på individuelt grundlag, som omhandlet i artikel 7 og 10 i forordning (EU) nr. 575/2013.

2.

Hvad angår kreditinstitutters udbetaling af udbytte (7) i 2016 for regnskabsåret 2015, henstiller ECB følgende:

a)    Kategori 1 : Kreditinstitutter, som opfylder de gældende kapitalkrav i henhold til stk. 1, litra a), b) og c), og som allerede har nået deres »fully loaded« kvoter i henhold til stk. 1, litra d), den 31. december 2015, bør udlodde deres nettooverskud som udbytte på en konservativ måde, for at gøre det muligt for dem fortsat at opfylde alle krav, også selv om de økonomiske og finansielle forhold skulle forværres.

b)    Kategori 2 : Kreditinstitutter, som opfylder de gældende kapitalkrav i henhold til stk. 1, litra a), b) og c), den 31. december 2015, men som ikke har nået deres »fully loaded« kvoter i henhold til stk. 1, litra d), den 31. december 2015, bør udlodde deres nettooverskud som udbytte på en konservativ måde, for at gøre det muligt for dem fortsat at opfylde alle krav, også selv om de økonomiske og finansielle forhold skulle forværres. Endvidere bør de i princippet kun udbetale udbytte i det omfang, der som minimum er sikret en lineær (8) kurs hen imod de foreskrevne »fully loaded« kapitalkvoter, som omhandlet i stk. 1, litra d).

c)    Kategori 3 : Kreditinstitutter, der overtræder kravene i stk. 1, litra a), b) eller c), bør i princippet ikke udlodde udbytte.

Kreditinstitutter, som ikke er i stand til at overholde denne henstilling, fordi de mener, at de er retligt forpligtede til at udlodde udbytte, bør straks kontakte deres fælles tilsynsteam.

II.

Denne henstilling er rettet til signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn, som defineret i artikel 2, nr. 16 og 22, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

III.

Denne henstilling er også rettet til de kompetente nationale myndigheder og de udpegede myndigheder for så vidt angår mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn, som defineret i artikel 2, nr. 7 og 23, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17). De kompetente nationale myndigheder og udpegede myndigheder forventes at anvende denne henstilling på sådanne enheder og koncerner på den måde, som de finder passende (9).

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 17. december 2015.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(5)  Den Europæiske Centralbanks henstilling ECB/2015/2 af 28. januar 2015 om politikker vedrørende udlodning af udbytte (EUT C 51 af 13.2.2015, s. 1).

(6)  Alle buffere på niveauet »fully loaded«, bortset fra kapitalbevaringsbufferen, som af metodemæssige årsager fastsættes på indfasningsniveauet i 2016 ved beregningen af »fully loaded«.

(7)  Kreditinstitutter kan have forskellige retlige former, f.eks. børsnoterede virksomheder og andre selskaber end aktieselskaber, såsom gensidige selskaber, andelsselskaber eller sparekasser. Begrebet »udbytte«, som omhandlet i denne henstilling, betegner enhver form for kontant udbetaling, der skal godkendes af generalforsamlingen.

(8)  I praksis betyder det, at kreditinstitutterne over en periode på fire år, der blev påbegyndt den 31. december 2014, i princippet skal tilbageholde en andel på mindst 25 % om året af gabet i forhold til deres »fully loaded« egentlige kernekapitalprocent, deres kernekapitalprocent og deres samlede kapitalprocent, jf. stk. 1, litra d).

(9)  Hvis henstillingen anvendes på mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn, som mener, at de ikke er i stand til at opfylde henstillingen, fordi de er af den opfattelse, at de er retligt forpligtede til at udlodde udbytte, bør de straks kontakte deres kompetente nationale myndigheder.


Top