Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AE1828

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (COM(2015) 135 final — 2015/0068 (CNS)) og forslag til Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF (COM(2015) 129 final — 2015/0065 (CNS))

OJ C 332, 8.10.2015, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 332/64


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

(COM(2015) 135 final — 2015/0068 (CNS))

og forslag til Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF

(COM(2015) 129 final — 2015/0065 (CNS))

(2015/C 332/07)

Hovedordfører:

Petru Sorin DANDEA

Rådet besluttede den 31. marts 2015 under henvisning til artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:

»Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU hvad angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet«

(COM(2015) 135 final — 2015/0068 (CNS))

og

»Forslag til Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF«

(COM(2015) 129 final — 2015/0065 (CNS)).

Den 17. marts 2015 henviste Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs præsidium det forberedende arbejde til Den Faglige Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og Økonomisk og Social Samhørighed.

På grund af sagens hastende karakter udpegede EØSU på sin 508. plenarforsamling den 27.—28. maj 2015, mødet den 27. maj 2015, Petru Sorin Dandea til hovedordfører og vedtog følgende udtalelse med 148 stemmer for, 11 imod og 15 hverken for eller imod:

1.   Konklusioner og anbefalinger

1.1.

EØSU tager vel imod Kommissionens direktivforslag, hvorigennem denne fortsætter gennemførelsen af foranstaltningerne i handlingsplanen til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse (1).

1.2.

EØSU går ind for, at oplysninger om forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger skal indgå i mekanismen for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger, som fastlagt i Rådets direktiv 2011/16/EU, da de i visse tilfælde anvendes af virksomheder, der udfører grænseoverskridende aktiviteter, til at indrette strukturer, der fører til, at skattegrundlaget i medlemsstaterne udhules, og det indre markeds effektivitet undergraves.

1.3.

EØSU modsætter sig lovlig skatteunddragelse, der uden at være ulovlig ikke desto mindre er umoralsk, eftersom det betyder, at virksomheder, der benytter sig heraf, i absolutte tal betaler meget lavere skatter end privatpersoner eller små og mellemstore virksomheder.

1.4.

EØSU mener, at foranstaltningerne i direktivforslaget kan føre til en væsentlig reduktion af medlemsstaternes indtægtstab, og udvalget anbefaler derfor, at de vedtages så hurtigt som muligt.

1.5.

Oplysningerne om forhåndsgodkendte skatteafgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger er meget vigtige og kan hjælpe medlemsstaterne med at identificere kunstige transaktioner. EØSU påpeger imidlertid, at det i mange tilfælde vil kunne vise sig vanskeligt retligt at kvalificere en transaktion som kunstig. Derfor anbefaler EØSU medlemsstaterne at gøre en indsats for at overføre bestemmelserne i direktivet så korrekt som muligt.

1.6.

EØSU anbefaler Kommissionen at intensivere sin forhandlingsindsats i OECD, så BEPS-standarden (Base Erosion Profit Shifting — udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud) vedtages og kommer til at omfatte bestemmelserne i direktivforslaget. BEPS-standarden og OECD's standard for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger udgør de mest anvendelige instrumenter i kampen mod skattesvig og skatteunddragelse på globalt plan.

1.7.

EØSU glæder sig over Kommissionens forslag om at ophæve Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing (»rentebeskatningsdirektivet«). Rådets direktiv 2014/107/EU om ændring af Rådets direktiv 2011/16/EU dækker alle finansielle produkter, herunder dem, der er omfattet af rentebeskatningsdirektivet. Dette forslag om ophævelse sigter mod at undgå, at der sideløbende anvendes to standarder, og gør en forenkling af bestemmelserne mulig.

2.   Kommissionens forslag

2.1.

Den 18. marts 2015 fremlagde Kommissionen tre dokumenter (2), der sigter mod gennemførelsen af foranstaltningerne i handlingsplanen til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse (3). Det første dokument, COM(2015) 135 final, er et forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på skatteområdet. Det andet er en meddelelse COM(2015) 136 final, hvori der redegøres for de fremskridt, der er gjort for så vidt angår gennemsigtigheden på skatteområdet, samt de foranstaltninger, Kommissionen har truffet for at forbedre den. Det tredje dokument COM(2015) 129 final er et forslag til Rådets direktiv om ophævelse af direktiv 2003/48/EF (direktivet om beskatning af indtægter fra opsparing, også kaldet »rentebeskatningsdirektivet«).

2.2.

Med forslaget til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU vil Kommissionen sikre et effektivt, globalt administrativt samarbejde mellem skatteadministrationer ved at etablere en obligatorisk og automatisk udveksling af oplysninger om forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, der anvendes af virksomheder. Denne praksis kan i visse tilfælde føre til et lavt beskatningsniveau i den medlemsstat, der udsteder afgørelsen, og kan således kraftigt mindske den indkomst, som skal beskattes i andre berørte medlemsstater.

2.3.

Forslaget til Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF (direktiv om beskatning af indtægter fra opsparing, også kaldet »rentebeskatningsdirektivet«) er nødvendigt efter vedtagelsen den 9. december 2014 af Rådets direktiv 2014/107/EU om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af informationer på beskatningsområdet, som i EU-lovgivningen indfører den globale standard for automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti, da dette direktiv også vil gælde opsparinger udover andre former for indkomster. Derfor bør rentebeskatningsdirektivet ophæves for at undgå, at to standarder finder anvendelse samtidigt, hvilket også ville medføre en ekstra og uforholdsmæssig stor administrativ byrde for virksomhederne.

2.4.

I meddelelsen fra Kommission til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemsigtighed på skatteområdet for at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse redegøres for de fremskridt, der er gjort i forbindelse med gennemførelsen af bestemmelserne i handlingsplanen til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse. Kommissionen fremlægger her også foranstaltninger, som kunne iværksættes i fremtiden.

3.   Generelle bemærkninger

3.1.

Med sit forslag til direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet fortsætter Kommissionen gennemførelsen af foranstaltningerne i handlingsplanen til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse, som den fremlagde i slutningen af 2012 på opfordring af Det Europæiske Råd. I sin udtalelse herom (4) glædede EØSU sig over fremlæggelsen af denne plan og gav udtryk for sin støtte til Kommissionen i dens bestræbelser på at bekæmpe denne form for praksis, som har konsekvenser for det indre marked.

3.2.

Direktivforslaget har til formål at sikre, at de kategorier af oplysninger, som er genstand for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger, også kommer til at omfatte oplysninger om forhåndsgodkendte grænseoverskridende skatteafgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger. Virksomhederne beder ofte skatteforvaltningerne om sådanne afgørelser for at få bekræftet, at deres kommercielle aktiviteter er lovlige. Skatteafgørelserne udgør ikke et problem i sig selv, og de anvendes af en lang række medlemsstater. Imidlertid benytter virksomhederne dem ind imellem til at oprette strukturer, som gør, at de kan betale mindre i skat, hvilket betyder, at skattegrundlaget udhules i medlemsstaterne, og det indre marked bliver mindre effektivt. EØSU går ind for, at disse oplysninger skal omfattes af kravet om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger, for så vidt som de er nødvendige for medlemsstaterne i forbindelse med disses indsats for at komme den aggressive skatteplanlægning til livs.

3.3.

De af Kommissionen foreslåede ændringer giver også medlemsstaterne mulighed for at finde frem til de eventuelle strukturer, der er blevet oprettet af virksomhederne, og som fører til en udhuling af medlemsstaternes skattegrundlag, f.eks. ved at virksomhederne opererer med afregningspriser, som gør, at de kan nyde godt af en lav beskatning af indkomsten i andre lande end det medlemsland, hvor indkomsten er oppebåret. EØSU har ved flere lejligheder tilkendegivet sin modstand mod denne form for praksis, som, selv om den ikke er ulovlig, ikke desto mindre er umoralsk, for så vidt som den ansporer medlemsstaterne til at øge beskatningen af de små skatteydere, både virksomheder og personer, som i absolutte tal ender med at betale mere i skat end de store virksomheder.

3.4.

Kommissionen erkender, at både skatteundgåelse, der er lovlig, og skattesvig og skatteunddragelse, der er ulovlig, har en betydelig grænseoverskridende dimension, da disse fænomener henter næring i globaliseringen og skatteydernes øgede mobilitet. EØSU mener, at foranstaltningerne i direktivforslaget kan føre til en væsentlig reduktion af medlemsstaternes indtægtstab, og udvalget anbefaler derfor, at de vedtages så hurtigt som muligt.

3.5.

Det, at også opsparing indgår i de indtægtskategorier, der obligatorisk og automatisk skal udveksles oplysninger om, og som er omfattet af direktivet om administrativt samarbejde på skatteområdet, gør, at regelsættet forenkles, samtidig med at beskatningsproceduren bliver mere gennemsigtig. EØSU er positiv over for forslaget til direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF (direktiv om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, også kaldet »rentebeskatningsdirektivet«), hvis anvendelsesområde genanvendes og udvides i Rådet direktiv 2014/107/EU om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet.

4.   Særlige bemærkninger

4.1.

Den aggressive skatteplanlægning, som visse virksomheder, der udøver tværnationale aktiviteter, opmuntrer til, koster medlemsstaternes budgetter flere hundrede milliarder EUR om året. EØSU går ind for, at både de nationale forvaltningers forhåndsgodkendte skatteafgørelser og de forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger kommer til at indgå i den kategori af oplysninger, hvor der kræves obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger, og som er omfattet af artikel 8, stk. 5, litra a), i direktiv 2011/16/EU. Udvalget mener i øvrigt, at denne ændring er et nødvendigt skridt på vejen til at øge gennemsigtigheden på skatteområdet og bekæmpe dette uheldige fænomen.

4.2.

Selv om medlemsstaterne ifølge bestemmelserne i direktivforslaget kommer til at få adgang til oplysninger om de to typer af afgørelser, er det imidlertid ingen garanti for, at de strukturer, som anvendes af virksomhederne med henblik på at undgå at betale skat, bliver udryddet. I de fleste tilfælde udnytter disse strukturer huller i de nationale lovgivninger eller indbyrdes uoverensstemmelser mellem disse. EØSU anbefaler, at Kommissionen og medlemsstaterne fortsætter arbejdet med at forenkle og harmonisere den eksisterende lovramme, både på EU-niveau og nationalt niveau.

4.3.

Oplysningerne om forhåndsgodkendte skatteafgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger er meget vigtige og kan hjælpe medlemsstaterne med at identificere kunstige transaktioner. Takket være indførelsen af den generelle regel om bekæmpelse af misbrug i medfør af direktiv 2011/96/EU (direktiv om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater) kan medlemsstaterne få dækket tabet af skatteindtægter som følge af en kunstig transaktion. EØSU påpeger imidlertid, at det i mange tilfælde vil kunne vise sig vanskeligt retligt at kvalificere en transaktion som kunstig.

4.4.

EØSU gentager sit forslag fra en tidligere udtalelse, om at medlemsstaterne bør fastlægge en procedure med henblik på at forbyde adgangen til offentlige midler og EU-midler, når det gælder virksomheder, som opfordrer til lovlig skatteundgåelse eller udøver deres virksomhed via territorier, der anses for at være skattely.

4.5.

Med tanke på den store mængde oplysninger, som vil blive underlagt obligatorisk automatisk udveksling, og i betragtning af, at nye typer af oplysninger vil blive føjet til de oplysninger, der allerede er dækket af direktivets artikel 8, anbefaler EØSU, at medlemsstaterne påtager sig at levere de nødvendige menneskelige ressourcer og informationsteknologier til at gennemføre bestemmelserne i direktivforslaget. Desuden mener EØSU, det er nødvendigt, at medarbejderne i de nationale skatteforvaltninger, som har ansvaret for den obligatoriske automatiske udveksling af oplysninger, uddannes både i den korrekte anvendelse af de formularer, som vil blive udformet i samarbejde med Kommissionen, og i indførelsen af oplysningerne i det kommende centralregister, som vil blive forvaltet af Kommissionen.

4.6.

På baggrund af de ændringer, der blev foretaget i 2013, og de ændringer, der beskrives i direktivforslaget, skal der ifølge direktiv 2011/16/EU ske udveksling af oplysninger for alle de vigtigste indkomsttyper for fysiske personer og især juridiske personer. Det betyder, at medlemsstaterne får adgang til oplysninger om indtægter oppebåret på EU's territorium. Strukturer oprettet af virksomheder, som opmuntrer til aggressiv skatteplanlægning, indbefatter også i mange tilfælde stater eller områder uden for EU. Da Kommissionens forslag er mere ambitiøst end det udkast til BEPS-standarden (udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud), som i øjeblikket er til forhandling i OECD, anbefaler EØSU Kommissionen og medlemsstaterne at øge samarbejdsbestræbelserne, således at BEPS-standarden og standarden for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger bliver egentlige globale standarder.

4.7.

EØSU glæder sig over Kommissionens forslag om at ophæve Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing (»rentebeskatningsdirektivet«). Konkret dækker Rådets direktiv 2014/107/EU om ændring af Rådets direktiv 2011/16/EU som forklaret alle finansielle produkter, herunder dem, der er omfattet af rentebeskatningsdirektivet. Formålet med det her behandlede direktivforslag er at undgå, at der sideløbende anvendes to standarder for udveksling af oplysninger om finansielle konti. På den måde forenkles reglerne på skatteområdet, og gennemsigtigheden øges.

Bruxelles, den 27. maj 2015.

Henri MALOSSE

Formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg


(1)  COM(2012) 722 final — En handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse.

(2)  COM(2103) 135 final — Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU hvad angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet.

COM(2015) 136 final — Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemsigtighed på skatteområdet til bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse.

COM(2015) 129 final — Forslag til Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF.

(3)  COM(2012) 722 final — En handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse.

(4)  Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — En handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse« (EUT C 198 af 10.7.2013, s. 34).


Top