EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AB0010

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 13. marts 2015 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (CON/2015/10)

OJ C 175, 29.5.2015, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 175/2


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 13. marts 2015

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95

(CON/2015/10)

(2015/C 175/02)

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 17. december 2014 en anmodning fra Europa-Parlamentet om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindekser (1) (HICP) (herefter »forordningsforslaget«). Denne retsakt vil ophæve og erstatte Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (2). Den 26. januar 2015 blev ECB hørt om det samme forslag af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Forordningsforslaget er omfattet af ECB's kompetenceområde, da ECB er en væsentlig bruger af HICP-statistik. De harmoniserede forbrugerprisindekser er vigtige indikatorer i forbindelse med pengepolitikken. De er af afgørende vigtighed for ECB's primære mål om at fastholde prisstabilitet i euroområdet (3), da sunde pengepolitiske beslutninger afhænger af pålidelige HICP-statistikker af høj kvalitet. Endvidere støtter de også Eurosystemets opgaver i forbindelse med at sikre stabilitet på de finansielle markeder (4).

I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1.   Generelle bemærkninger

ECB støtter Europa-Kommissionens (Eurostats) tiltag i forbindelse med gennemgangen og moderniseringen af EU's retlige ramme for udarbejdelse af HICP-statistik.

2.   Høring af ECB og dens inddragelse i det forberedende og gennemførelsesmæssige arbejde

2.1.

Som følge af ECB's konsekvente bidrag til HICP-rammen og vigtigheden af, at der foreligger HICP-statistik af høj kvalitet, for at der kan træffes sunde pengepolitiske beslutninger, navnlig i forbindelse med ECB's primære mål om at fastholde prisstabilitet, bør ECB også fremover høres om fremtidige ændringer af denne ramme (5).

2.2.

Navnlig i henhold til traktatens artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, skal ECB høres om gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, som Kommissionen vedtager under de reviderede retlige rammer for HICP (6). Forpligtelsen til — og fordelene ved — at høre ECB, blev understreget af Den Europæiske Unions Domstol i sagen Kommissionen mod ECB (7).

2.3.

I overensstemmelse med de nuværende bestemmelser i forordning (EF) nr. 2494/95 (8), og uanset samarbejdet om udarbejdelsen af retsakter, bør betragtning 2 til forordningsforslaget afspejle ECB's kompetence til at blive hørt om gennemførelsesmæssige og delegerede retsakter, som vedtages i henhold til forordningsforslaget.

3.   Brug af delegerede og gennemførelsesmæssige retsakter

3.1.

Hvad angår Kommissionens beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i medfør af traktatens artikel 290, mener ECB, at tærsklen for, hvornår en medlemsstat ikke har pligt til at indberette delindeks af harmoniserede indeks, og listen over delindeks, som medlemsstaterne ikke behøver at udarbejde (9), er væsentlige elementer i forordningsforslaget. Disse punkter er grundlæggende for at sikre sunde og harmoniserede forbrugerprisindekser. Ændres disse parametre, vil det have en direkte effekt på dækningen af indeksene, og på hvor velfungerende de er. De har således en væsentlig indflydelse på kvaliteten og pålideligheden af indekset. ECB er derfor af den opfattelse, at delegerede retsakter ikke er et hensigtsmæssigt retligt instrument til fastsættelse af regler for disse vigtige elementer i HICP-rammen. Disse spørgsmål bør afklares og fastsættes i forordningsforslaget. ECB foreslår, at de veletablerede tærskelværdier på henholdsvis en tusindedel af de samlede udgifter, der er omfattet af HICP, og en hundrededel for henholdsvis ejerboligprisindekset og boligprisindekset, indarbejdes i artikel 5, stk. 6 og 7.

3.2.

ECB støtter den foreslåede artikel 5, stk. 1, i forbindelse med artikel 2, litra q), vedrørende indsamling af oplysninger om »administrerede priser« som en del af de »grundlæggende oplysninger«, der skal indberettes med henblik på udarbejdelse af HICP (og HICP til faste skattesatser). ECB overvåger prisudviklinger, som enten er direkte fastsat eller påvirket i væsentligt omfang af regeringen (på statsligt, regionalt eller kommunalt plan, herunder nationale lovgivere) samt den pågældende prisudviklings indflydelse på udviklingen i det samlede HICP. Disse oplysninger er navnlig nyttige til analyse af udviklingen i inflationen. Det er dog nødvendigt med yderligere vejledning i, hvorledes priserne skal klassificeres som ikke administreret, hovedsagligt administreret eller helt administreret. Denne klassificering er ofte tvetydig. For indeks, der omfatter — eller udelukker — administrerede priser, vil det glæde ECB, hvis Kommissionen vil give en vejledning for at sikre en harmoniseret definition og anvendelse af disse begreber i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til forordningsforslagets artikel 4, stk. 4.

4.   Metoderelaterede spørgsmål

4.1.

ECB er enig med Kommissionen i, at den nye retlige ramme ikke må stille ringere krav med hensyn til at sikre kvalitet og konsekvens end de nuværende krav til udarbejdelse af harmoniserede indeks. De resultater, der er opnået i de sidste tyve år siden vedtagelsen af forordning (EF) nr. 2494/95, skal bevares og om muligt forbedres.

4.2.

Med forordningsforslagets artikel 4, stk. 2, litra b), indføres der en større margin for systematiske forskelle i de årlige vækstrater for ejerboligprisindekset og boligprisindekset, som kan opstå som følge af afvigelser fra de begreber eller metoder, der er fastsat i forordningsforslaget. Kommissionens forordning (EU) nr. 93/2013 (10) indeholder ikke noget herom, men ECB henstiller kraftigt, at standarden på 0,1 procentpoint, som anvendes til vurdering af, hvorvidt delindeks under HICP er sammenlignelige, anvendes. Dette vil kunne opnås ved at udelade forordningsforslagets artikel 4, stk. 2, litra b), og fjerne restriktionen i dækningen af artikel 4, stk. 2, litra a). En lempelse af kravene til sammenlignelighed vil medføre, at kvaliteten af delindeksene ejerboligprisindekset og boligprisindekset forringes.

4.3.

Udarbejdelse af delindeks med mindre hyppige intervaller end det, der kræves i henhold til forordningsforslaget, bør fortsat være med forbehold af Kommissionens (Eurostats) forudgående godkendelse. Dette er for nærværende sikret ved artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2494/95 (11). Det samme krav bør afspejles i forordningsforslagets artikel 6, stk. 3, samt i gennemførelsesforordningen.

Hvor ECB foreslår ændringer af forordningsforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag med en begrundelse herfor i et teknisk arbejdsdokument.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 13. marts 2015.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  COM(2014) 724 final.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1).

(3)  Jf. traktatens artikel 127, stk. 1, og artikel 2, første punktum, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«).

(4)  Jf. traktatens artikel 127, stk. 2, første led, og artikel 127, stk. 5, sammenholdt med artikel 139, stk. 2, litra c), og ESCB-statuttens artikel 3.1, første led, og artikel 3.3, sammenholdt med artikel 42.1.

(5)  Jf. artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2494/95, hvorefter Kommissionen skal anmode ECB om at afgive en udtalelse om de foranstaltninger, som Kommissionen foreslår at fremsætte for Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

(6)  Jf. f.eks. punkt 1.3 i Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 15. februar 2007 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union om otte direktivforslag om ændring af direktiverne 2006/49/EF, 2006/48/EF, 2005/60/EF, 2004/109/EF, 2004/39/EF, 2003/71/EF, 2003/6/EF og 2002/87/EF med hensyn til gennemførelsesbeføjelser, som tillægges Kommissionen (CON/2007/4), (2007/C 39/01), (EUT C 39 af 23.2.2007, s. 1); punkt 2 i Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserede forbrugerprisindeks: indsendelse og formidling af delindeks under HCPI, for så vidt angår udarbejdelse af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser og om et forslag til Kommissionens forordning om detaljerede regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindeks for så vidt angår indførelse af ejerboligprisindeks (CON/2012/77) (2013/C 73/03), (EUT C 73 af 13.3.2013, s. 5).

(7)  Dom af 10. juli 2003 i sag C-11/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Europæiske Centralbank, Sml. I 2003, s. 7147, navnlig præmis 110 og 111. Domstolen fastslog, at forpligtelsen til at høre ECB om forslag til EU-retsakter »navnlig [skal] sikre, at lovgiver kun vedtager en sådan retsakt efter at have hørt det organ, der på grund af de særlige opgaver, de[t] udfører inden for Fællesskabets rammer på det omhandlede område og dets høje grad af ekspertise, er særligt egnet til at bidrage konstruktivt til den planlagte vedtagelsesproces«.

(8)  Jf. artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2494/95.

(9)  Jf. forordningsforslagets artikel 5, stk. 6 og 7.

(10)  Kommissionens forordning (EU) nr. 93/2013 af 1. februar 2013 om detaljerede regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindeks for så vidt angår indførelse af ejerboligprisindeks (EUT L 33 af 2.2.2013, s. 14).

(11)  Prisindsamlingen bør foregå én gang om måneden. I tilfælde af at mindre hyppig indsamling ikke er til hinder for, at der udarbejdes et HICP, som opfylder de i artikel 4 nævnte sammenlignelighedskrav, kan Kommissionen (Eurostat) tillade fravigelser fra den månedlige indsamling. Denne bestemmelse hindrer ikke en hyppigere indsamling.


Top