Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0703(02)

Meddelelse fra Kommissionen som led i gennemførelsen af Kommissionens forordning (EU) nr. 814/2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af vandvarmere og varmtvandsbeholdere og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent

OJ C 207, 3.7.2014, p. 22–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/22


Meddelelse fra Kommissionen som led i gennemførelsen af Kommissionens forordning (EU) nr. 814/2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af vandvarmere og varmtvandsbeholdere og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent

(2014/C 207/03)

1.   Offentliggørelse af titler og referencer på foreløbige måle- og beregningsmetoder (1) i forbindelse med gennemførelsen af forordning (EU) nr. 814/2013, herunder navnlig bilag III, IV og V, og gennemførelsen af delegeret forordning (EU) nr. 812/2013, herunder navnlig bilag VII, VII og IX.

2.   Parametre i kursivskrift er fastsat i forordning (EU) nr. 814/2013 og i delegeret forordning (EU) nr. 812/2013.

3.   Referencer

Målt/beregnet parameter

Organisation:

Reference

Afsnit

Prøvningsprocedure for Asol , IAM og yderligere elementer i forbindelse med prøvning af solfangereffektivitet for så vidt angår parametrene η0 , a1 , a2 , IAM

CEN

EN 12975-2:2006

Termisk solenergi — Solfangere — Del 2: Prøvningsmetoder

Lydeffektniveau for brugsvandsvarme-pumper

CEN

EN 12102:2013

Klimaanlæg, væskekølere, varmepumper og affugtere med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling — Måling af luftbåren støj — Bestemmelse af lydeffektniveau

Standard EN 12102:2013 finder anvendelse med følgende ændringer:

Punkt 3.3 i EN 12102.2013: Andet afsnit erstattes af: »Standarddriftsforhold« defineres som forholdene for enhedens driftspunkter, jf. forordning (EU) nr. 814/2013, bilag III, tabel 4. Definitionerne i EN 16147 finder også anvendelse.

Punkt 5: Andet afsnit »The Unit....« erstattes af: I forbindelse med prøvning skal enheden installeres og tilsluttes (f.eks. form og dimensioner af luftkanaler, tilsluttede vandrør osv.) som anbefalet af producenten i dennes installations- og betjeningsvejledning, og den afprøves ved de standarddriftsforhold, der er anført i forordning (EU) nr. 814/2013, bilag III, tabel 4. Det hjælpeudstyr, der er valgfrit (f.eks. varmeelement) skal ikke medtages ved prøvningen.

Enheden opbevares mindst 12 timer i omgivelser svarende til driftsforholdene Temperaturen i toppen af vandvarmerens tank overvåges. Elforbrug til kompressor, ventilator (hvis der er en) og cirkulationspumpe (hvis der er en) overvåges (for at kende afrimningsperioden).

Produktet fyldes med koldt vand med en temperatur på 10 °C ± 5 °C.

Punkt 5: Fjerde afsnit »The noise measurement....« erstattes af: Målepunkterne aflæses under ligevægtstilstandsbetingelser ved følgende vandtemperaturer i toppen af tanken: 1. punkt ved 25 ± 3 °C, 2. punkt ved (Tset+25)/2 ± 3 °C, 3. punkt ved Tset +0/-6 °C (Tset er vandtemperaturen i »out of the box«-tilstand).

Under støjmålingen:

vandtemperaturen i toppen af tanken bør ligge inden for toleranceintervallet (f.eks. inden for 25 °C ± 3 °C for den første måling)

afrimningsperioderne undtages (intet elforbrug til kompressor, ventilator eller cirkulationspumpe).

Lydeffektniveau for gasfyrede gennemstrømningsvandvarmere og gasfyrede beholdervandvarmere

CEN

EN 15036-1:2006

Varmekedler — Prøvningsforskrifter for støjudsendelse fra varmegeneratorer gennem luft. Støjudsendelse gennem luft fra varmegeneratorer på installationsstedet

ISO EN 3741:2010

Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk — Præcisionsmetoder til efterklangsrum

ISO EN 3745:2012

Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk — Præcisionsmetode for lyddøde rum samt lyddøde rum med et reflekterende plan

Lydeffektniveau for elektriske gennemstrømningsvandvarmere og elektriske beholdervandvarmere

Cenelec

Der findes ikke aktuelt en procedure, så det antages, at vandvarmere uden bevægelige dele har et støjniveau på 15 dB

 

Prøvegasser

CEN

EN 437:2003/A1:2009

Prøvegasser — Prøvetryk — Apparatkategorier

Elforbrug i standbytilstand solsb

CLC

EN 62301:2005

Elektriske husholdningsapparater — Måling af standbyeffekt

Prøvningsopstilling for elektriske beholdervandvarmeres Qelec

CLC

prEN 50440:2014

Virkningsgrad af elektriske beholdervandvarmere til husholdningsbrug og prøvningsmetoder

Prøvningsopstilling for elektriske gennemstrømningsvandvarmeres Qelec

CLC

EN 50193-1:2013

Elektriske gennemstrømningsvandvarmere. Metoder til måling af brugsegenskaber

Prøvningsopstilling for gasfyrede gennemstrømningsvandvarmeres Qfuel og Qelec

CEN

EN 26:1997/A3:2006, punkt 7.1, undtagen punkt 7.1.5.4.

Gasfyrede gennemstrømningsvandvarmere med atmosfæriske brændere til produktion af varmt vand til husholdningsbrug

Prøvningsopstilling for gasfyrede beholdervandvarmeres Qfuel og Qelec

CEN

EN 89:1999/A4:2006, punkt 7.1, undtagen punkt 7.1.5.4.

Gasfyrede forrådsvandvarmere til produktion af varmt vand til husholdningsbrug

Prøvningsforberedelse for gasfyrede gennemstrømningsvandvarmeres og gasfyrede beholdervandvarmeres Qfuel

CEN

EN 13203-2:2006, Bilag B »Prøvningsopstilling og måleudstyr«

Gasfyrede varmtvandsproducerende husholdningsapparater — Apparater, der ikke overstiger en varmeeffekt på 70 kW og en lagringskapacitet på 300 liter vand — Del 2: Fastlæggelse af energiforbrug

Prøvningsforberedelse for brændselsfyrede brugsvandsvarmepumpers Qfuel

CEN

EN 13203-2:2006, Bilag B »Prøvningsopstilling og måleudstyr«

Gasfyrede varmtvandsproducerende husholdningsapparater — Apparater, der ikke overstiger en varmeeffekt på 70 kW og en lagringskapacitet på 300 liter vand — Del 2: Fastlæggelse af energiforbrug

Prøvningsopstilling for brugsvandsvarmepumper

CEN

EN 16147:2011

Varmepumper med eldrevne kompressorer — Prøvning og krav til mærkning af apparater til varmt brugsvand

Stilstandstab S for varmtvandsbeholdere

CEN

EN 12897:2006, punkt 6.2.7, bilag B og bilag A (vedrørende korrekt placering af vandvarmeren)

Vandforsyning — Specifikation for indirekte opvarmede, uventilerede (lukkede) varmtvandsbeholdere

Stilstandstab S og psbsol for varmtvandsbeholdere

CEN

EN 12977-3:2012

Termisk solenergi — Kundebestilte systemer — Del 3: Metoder til prøvning af solvarmebaserede varmtvandsbeholderes ydeevne

Stilstandstab S for varmtvandsbeholdere

CEN

EN 15332:2007, punkt 5.1 og 5.4 (Måling af standbytab)

Varmekedler — Energibestemmelse af varmtvandsbeholdere

Stilstandstab S for varmtvandsbeholdere

CLC

EN 60379:2004, punkt 9, 10, 11, 12 og 14

Metoder til måling af ydeevnen af elektriske vandvarmere af beholdertypen til husholdningsbrug

Emission af nitrogenoxider NOx for gasfyrede beholdervandvarmere

CEN

prEN 89:2012, punkt 6.18 Nitrogenoxider

Gasfyrede forrådsvandvarmere til produktion af varmt vand til husholdningsbrug

Emission af nitrogenoxider NOx for gasfyrede gennemstrømnings-vandvarmere

CEN

prEN 26, punkt 6.9.3 Emission af nitrogenoxider

Gasfyrede gennemstrømningvandvarmere til produktion af varmt vand til husholdningsbrug

Vandvarmeres energieffektivitet ved vandopvarmning ηwh og varmtvandsbeholderes stilstandstab S

Europa-Kommissionen

Jf. punkt 4. i denne meddelelse.

Yderligere elementer til brug ved målinger og beregninger i forbindelse med vandvarmeres og varmtvandsbeholderes energieffektivitet

4.   Yderligere elementer til brug ved målinger og beregninger i forbindelse med vandvarmeres og varmtvandsbeholderes energieffektivitet

I forbindelse med delegeret forordning (EU) nr. 812/2013 og forordning (EU) nr. 814/2013 skal hver vandvarmer prøves i out-of-the-box-tilstand.

Out-of-the-box-tilstand er de standarddriftsbetingelser, -indstillinger eller tilstande, som er indstillet af producenten fra fabrik, og som er beregnet til at blive aktiveret umiddelbart efter apparatets installation, og som er egnede til slutbrugerens normale brug i overensstemmelse med den vandforbrugsprofil, som produktet er udformet og markedsført til. Enhver ændring til en anden driftsbetingelse, -indstilling eller -tilstand, alt efter, hvad der er relevant, må kun kunne ske som følge af en tilsigtet indgriben fra slutbrugerens side og må ikke være en automatisk tilpasning, der foretages af vandvarmeren på noget tidspunkt, med mindre der er tale om en intelligent styringsfunktion, der tilpasser vandopvarmningsprocessen til individuelle forbrugsforhold med sigte på at reducere energiforbruget.

I tilfælde af vandvarmere til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning tages der ved måling/beregning af Qelec og Qfuel ikke hensyn til vægtningsfaktorer, som tager højde for forskelle mellem sommer- og vinterdrift.

For konventionelle brændselsfyrede vandvarmere sættes korrektionsfaktoren for omgivelser Qcor til nul (udelukkende i beregningsformlen for årligt elforbrug (AEC)), jf. delegeret forordning (EU) nr. 812/2013, bilag VIII, punkt 4, litra a).

4.1.   Definitioner

—   »måleusikkerhed (nøjagtighed)«: præcisionen, hvormed et instrument eller en række instrumenter er i stand til gengive en faktisk værdi, som er fastslået med et meget fint kalibreret referencemåleudstyr

—   »tilladelig afvigelse (gennemsnit over prøvningsperioden)«: den maksimale negative eller positive tilladte forskel mellem en målt parameter (gennemsnit over prøvningsperioden) og en fastlagt værdi

—   »individuelt målte værdiers tilladte afvigelse fra gennemsnitsværdier«: den maksimale negative eller positive tilladte forskel mellem en målt parameter og gennemsnitsværdien for den pågældende parameter over prøvningsperioden

4.2.   Tilført energi

a)   Elektricitet og fossile brændsler

Målt parameter

Enhed

Værdi

Tilladelig afvigelse (gennemsnit over prøvningsperioden)

Måleusikkerhed (nøjagtighed)

Elektricitet

Effekt

W

 

 

± 2 %

Energi

kWh

 

 

± 2 %

Spænding, prøvningsperiode > 48 timer

V

230/400

± 4 %

± 0,5 %

Spænding, prøvningsperiode < 48 timer

V

230/400

± 4 %

± 0,5 %

Spænding, prøvningsperiode < 1 time

V

230/400

± 4 %

± 0,5 %

Strømstyrke

A

 

 

± 0,5 %

Frekvens

Hz

50

± 1 %

 

Gas

Typer

Prøvegasser EN 437

 

 

Nedre brændværdi (NCV)

MJ/m3

Prøvegasser EN 437

 

± 1 %

Øvre brændværdi (GCV)

 

 

 

 

Temperatur

K

288,15

 

± 0,5

Tryk

mbar

1 013,25

 

± 1 %

Massefylde

dm3/kg

 

 

± 0,5 %

Gennemstrømningshastighed

m3/s eller l/min

 

 

± 1 %

Olie

Fyringsolie

Sammensætning, kulstof/brint/svovl

kg/kg

86/13,6/0,2 %

 

 

N-fraktion

mg/kg

140

± 70

 

Nedre brændværdi (NCV, Hi)

MJ/kg

42,689 (2)

 

 

Øvre brændværdi (GCV, Hs)

MJ/kg

45,55

 

 

Densitet ρ15 ved 15 °C

kg/dm3

0,85

 

 

Petroleum

Sammensætning, kulstof/brint/svovl

kg/kg

85/14,1/0,4 %

 

 

Nedre brændværdi (NCV, Hi)

MJ/kg

43,3 (2)

 

 

Øvre brændværdi (GCV, Hs)

MJ/kg

46,2

 

 

Densitet ρ15 ved 15 °C

kg/dm3

0,79

 

 

b)   Solenergi i forbindelse med prøvning af solfangere

Målt parameter

Enhed

Værdi

Tilladelig afvigelse (gennemsnit over prøvningsperioden)

Måleusikkerhed (nøjagtighed)

Solindstråling ved prøvning (global G, kortbølge)

W/m2

> 700 W/m2

± 50 W/m2 (prøvning)

± 10 W/m2 (indendøre)

Diffus solindstråling (andel af samlet G)

%

< 30 %

 

 

Variation i termisk stråling (inde)

W/m2

 

 

± 10 W/m2

Væsketemperatur ved solfangerens indløb/udløb

°C/K

område 0-99 °C

± 0,1 K

± 0,1 K

Forskel i væsketemperatur ved solfangerens indløb/udløb

 

 

 

± 0,05 K

Indfaldsvinkel (mod normal)

°

< 20°

± 2 % (< 20°)

 

Lufthastighed parallelt med solfangeren

m/s

3 ± 1 m/s

 

0,5 m/s

Væskestrømningshastighed (også for simulator)

kg/s

0,02 kg/s pr. m2 transparent areal for solfanger

± 10 % mellem prøvninger

 

Varmetab i solfangerkredsløbet rør under prøvning

W/K

< 0,2 W/K

 

 

c)   Varme fra omgivelserne

Målt parameter

Enhed

Tilladelig afvigelse (gennemsnit over prøvningsperioden)

Tilladte afvigelser (individuelle prøvninger)

Måleusikkerhed (nøjagtighed)

Væske- eller vandopvarmningskilde

Vand/væske-indløbstemperatur

°C

± 0,2

± 0,5

± 0,1

Volumenstrøm

m3/s eller l/min

± 2 %

± 5 %

± 2 %

Statisk trykforskel

Pa

± 10 %

± 5 Pa/5 %

Luftopvarmningskilde

Omgivende temperatur (tør kugle) Tj

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Fralufttemperatur

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Lufttemperatur inde

°C

± 0,3

± 1

± 0,2

Volumenstrøm

dm3/s

± 5 %

± 10 %

± 5 %

Statisk trykforskel

Pa

± 10 %

± 5 Pa/5 %

d)   Prøvningsbetingelser og resultattolerancer

Målt parameter

Enhed

Værdi

Tilladelig afvigelse (gennemsnit over prøvningsperioden)

Tilladte afvigelser (individuelle prøvninger)

Måleusikkerhed (nøjagtighed)

Omgivelse

Omgivende lufttemperatur inde

°C eller K

20 °C

± 1 K

± 2 K

± 1 K

Lufthastighed varmepumpe (vandvarmer slukket)

m/s

< 1,5 m/s

 

 

 

Lufthastighed andet

m/s

< 0,5 m/s

 

 

 

Brugsvand

Koldtvandstemperatur solvarme

°C eller K

10 °C

± 1 K

± 2 K

± 0,2 K

Koldtvandstemperatur andet

°C eller K

10 °C

± 1 K

± 2 K

± 0,2 K

Koldtvandstryk gasfyrede vandvarmere

bar

2 bar

 

± 0,1 bar

 

Koldtvandstryk andet (undtagen elektriske gennemløbsvandvarmere)

bar

3 bar

 

 

± 5 %

Varmtvandstemperatur gasfyrede vandvarmere

°C eller K

 

 

 

± 0,5 K

Varmtvandstemperatur elektriske gennemløbsvandvarmere

°C eller K

 

 

 

± 1 K

Vandtemperatur (ind/udløb) andet

°C eller K

 

 

 

± 0,5 K

Volumenstrøm for varmepumpevandvarmere

dm3/s

 

± 5 %

± 10 %

± 2 %

Volumenstrøm for elektriske gennemløbsvandvarmere

dm3/s

 

 

 

≥10 l/min: ± 1 %

< 10 l/min: ± 0,1 l/min

Volumenstrøm for andre vandvarmere

dm3/s

 

 

 

± 1 %

4.3.   Prøvningsprocedure for beholdervandvarmere

Der anvendes følgende prøvningsprocedure for beholdervandvarmere for at bestemme dagligt elforbrug Qelec og dagligt brændselsforbrug Qfuel i løbet af en 24-timers målecyklus:

a)   Installation

Produktet monteres i prøvningsmiljøet i henhold til producentens anvisninger. Apparater, som er beregnet til at stå på gulvet, kan placeres på gulvet, på en stand, som leveres med produktet, eller på en platform, så der er nem adgang til apparatet. Vægmonterede produkter monteres på et panel mindst 150 mm fra en bærende væg med et frirum på mindst 250 mm oven over og under apparatet og et frirum på mindst 700 mm på hver side. Produkter, som er beregnet til indbygning, monteres i henhold til producentens anvisninger. Produktet beskyttes mod direkte solstråling; dette gælder dog ikke for solfangere.

b)   Stabilisering

Produktet holdes ved omgivelsestemperaturen, til alle produktets dele har denne temperatur ± 2 K, og mindst 24 timer for produkter af beholdertypen.

c)   Fyldning og opvarmning

Produktet fyldes med koldt vand. Påfyldningen stoppes, når det relevante koldtvandstryk nås.

Produktet startes i out-of-the-box-tilstand for at nå sin driftstemperatur, styret af produktets egen styringsanordning (termostat). Næste trin starter, når termostaten slår fra.

d)   Stabilisering ved nullast

Produktet holdes i denne tilstand uden vandudtag i mindst 12 timer.

Efter en vellykket kontrolcyklus ender dette trin, og det næste trin starter, når termostaten slår fra første gang efter 12 timer.

I dette trin registreres det samlede brændselsforbrug i kWh som øvre brændværdi GCV, det samlede elforbrug i kWh slutenergiforbrug og den nøjagtige forløbne tid i timer.

e)   Vandudtag

For den oplyste forbrugsprofil foretages vandudtag i henhold til specifikationerne for den relevante 24-timers forbrugscyklus. Dette trin starter straks, når termostaten slår fra efter stabiliseringstrinnet, med det første forbrug ved den tidsværdi, der svarer til den passende forbrugsprofil (se forordning (EU) nr. 814/2013, bilag III, punkt 2, og delegeret forordning (EU) nr. 812/2013, bilag VII, punkt 2). Fra slutningen af sidste vandudtag til 24:00 er der intet vandudtag.

Under vandudtag bestemmes de relevante tekniske parametre (effekt, temperatur osv.). For dynamiske parametre er målefrekvensen 60 s eller oftere. Under vandudtag er den anbefalede målefrekvens 5 s eller oftere.

Forbruget af fossile brændsler og elektricitet over målecyklussen på 24 timer, Qtestfuel og Qtestelec, korrigeres som anført i litra h).

f)   Genstabilisering ved nullast

Produktet holdes ved de normale driftsbetingelser uden vandudtag i mindst 12 timer.

Efter en vellykket kontrolcyklus ender dette trin, og det næste trin starter, når termostaten slår fra første gang efter 12 timer.

I dette trin registreres det samlede brændselsforbrug i kWh som øvre brændværdi GCV, det samlede elforbrug i kWh slutenergiforbrug og den nøjagtige forløbne tid i timer.

g)   Blandet vand ved 40 °C (V40)

Blandet vand ved 40 °C (V40) er den mængde vand ved 40 °C, som har samme varmeindhold (enthalpi) som varmt vand, der leveres over 40 °C ved vandvarmerens udtag, udtrykt i liter.

Umiddelbart efter måling i henhold til litra f) udtages en mængde vand fra vandvarmeren ved at tilføre koldt vand. Vandgennemstrømningen i en vandvarmer med åbent udtag styres af indløbsventilen. Vandgennemstrømningen i alle andre typer vandvarmere styres af ventil monteret i indløbet eller udtaget. Målingen slutter, når udtagstemperaturen falder til under 40 °C.

Gennemstrømningshastigheden justeres, så den svarer til den maksimale værdi i henhold til den angivne forbrugsprofil.

Den normaliserede værdi af gennemsnitstemperaturen beregnes efter følgende formel:

Formula

hvor:

    Tset i °C er vandtemperaturen uden vandudtag, målt med et termoelement placeret i den øvre del af vandbeholderen. Er vandbeholderen af metal, kan termoelementet også placeres uden på vandbeholderen. Denne værdi er vandtemperaturen, som måles, efter at termostaten sidst er slået fra i det i litra f) beskrevne trin.

    θc i °C er gennemsnitstemperaturen for det tilførte kolde vand under prøvningen

    θ'p i °C er gennemsnitstemperaturen for udtagsvandet, og den normaliserede værdi betegnes som θp i °C.

Temperaturmålinger bør fortrinsvis foretages kontinuerligt. Alternativt kan de foretages med jævne mellemrum ligeligt fordelt over vandudtaget, f.eks. for hver 5 liter (maksimalt). Hvis der er et kraftigt temperaturfald, kan der være behov for yderligere temperaturaflæsninger for at kunne beregne den gennemsnitlige værdi for θ’p.

Vandudtagstemperaturen er altid ≥ 40 °C, hvilket skal tages i betragtning ved beregningen af θp.

Mængden af varmt vand V40 i liter, som afgives med en temperatur på mindst 40 °C beregnes efter følgende formel:

Formula

hvor:

mængden V40_exp i liter svarer til den mængde vand, der mindst afgives med 40°C.

h)   Angivelse af Qfuel og Qelec

Qtestfuel og Qtestelec korrigeres for alle energioverskud eller -underskud uden for målecyklussen på 24 timer, dvs. en eventuel energidifference før og efter tages i betragtning. Der tages desuden højde for et eventuelt overskud eller underskud i det afgivne varme vands effektive energiindhold i de følgende formler for Qfuel og Qelec :

Formula

Formula

hvor:

    QH2O i kWh er det effektive energiindhold i det varme vand, der udtages

    T3 og T5 er vandtemperaturen i vandvarmerens øverste del, henholdsvis ved begyndelsen (t3) og slutningen (t5) af målecyklussen på 24 timer.

    Cact i liter er vandvarmerens faktiske kapacitet. Cact måles som anført i afsnit 4.5, litra c).

4.4.   Prøvningsprocedure for brændselsfyrede gennemstrømningsvandvarmere

Der anvendes følgende prøvningsprocedure for brændselsfyrede gennemstrømningsvandvarmere for at bestemme dagligt brændselsforbrug Qfuel og dagligt elforbrug Qelec i løbet af en 24-timers målecyklus:

a)   Installation

Produktet monteres i prøvningsmiljøet i henhold til producentens anvisninger. Apparater, som er beregnet til at stå på gulvet, kan placeres på gulvet, på en stand, som leveres med produktet, eller på en platform, så der er nem adgang til apparatet. Vægmonterede produkter monteres på et panel mindst 150 mm fra en bærende væg med et frirum på mindst 250 mm oven over og under apparatet og et frirum på mindst 700 mm på hver side. Produkter, som er beregnet til indbygning, monteres i henhold til producentens anvisninger. Produktet beskyttes mod direkte solstråling; dette gælder dog ikke for solfangere.

b)   Stabilisering

Produktet holdes ved omgivelsestemperaturen, til alle produktets dele har denne temperatur ± 2 K.

c)   Vandudtag

For den oplyste forbrugsprofil foretages vandudtag i henhold til specifikationerne for den relevante 24-timers forbrugscyklus. Dette trin starter straks, når termostaten slår fra efter stabiliseringstrinnet, med det første forbrug ved den tidsværdi, der svarer til den passende forbrugsprofil (se forordning (EU) nr. 814/2013, bilag III, punkt 2, og delegeret forordning (EU) nr. 812/2013, bilag VII, punkt 2). Fra slutningen af sidste vandudtag til 24:00 er der intet vandudtag.

Under vandudtag bestemmes de relevante tekniske parametre (effekt, temperatur osv.). For dynamiske parametre er målefrekvensen 60 s eller oftere. Under vandudtag er den anbefalede målefrekvens 5 s eller oftere.

d)   Angivelse af Qfuel og Qelec

Qtestfuel og Qtestelec korrigeres i de følgende formler for Qfuel og Qelec ved at tage højde for alle overskud eller underskud i det afgivne varme vands effektive energiindhold.

Formula

Formula

hvor:

    QH2O i kWh er det effektive energiindhold i det varme vand, der udtages.

4.5.   Prøvningsprocedure for eldrevne brugsvandsvarmepumper

a)   Montering

Produktet monteres i prøvningsmiljøet i henhold til producentens anvisninger. Apparater, som er beregnet til at stå på gulvet, kan placeres på gulvet, på en stand, som leveres med produktet eller på en platform, så der er nem adgang til apparatet. Vægmonterede produkter monteres på et panel mindst 150 mm fra en bærende væg med et frirum på mindst 250 mm oven over og under apparatet og et frirum på mindst 700 mm på hver side. Produkter, som er beregnet til indbygning, monteres i henhold til producentens anvisninger.

Produkter med en angivet forbrugsprofil på 3XL eller 4XL kan prøves på stedet, forudsat at prøvningsbetingelserne, eventuelt med korrektionsfaktorer, svarer til de prøvningsbetingelser, der er angivet her.

Kravene til montering, som er beskrevet i punkt 5.2, 5.4 og 5.5 i EN 16147, skal være overholdt.

b)   Stabilisering

Produktet holdes ved omgivelsestemperaturen, til alle produktets dele har denne temperatur ± 2 K (mindst 24 timer for brugsvandsvarmepumper).

Formålet med dette er at kontrollere, at produktet arbejder ved normal temperatur efter transporten.

c)   Påfyldnings- og lagringsvolumen (faktisk kapacitet Cact)

Beholderens volumen måles som beskrevet i det følgende.

Den tomme vandvarmer vejes; der tages hensyn til vægten af haner på ind- og/eller udløbsrør.

Derefter fyldes beholdervandvarmeren med koldt vand i overensstemmelse med producentens anvisning ved koldtvandstryk. Derefter standses vandtilførslen.

Den fyldte vandvarmer vejes.

Forskellen mellem de to vejninger (mact) omregnes til volumen i liter (Cact).

Formula

Dette volumen angives i liter til nærmeste tiendedel liter. Den målte værdi (Cact) må ikke være mere end 2 % lavere end mærkeværdien.

d)   Fyldning og opvarmning

Produkter med beholdere fyldes med koldt vand (10 ± 2 °C). Påfyldningen stoppes, når det relevante koldtvandstryk nås.

Produktet startes i out-of-the-box-tilstand for at nå f.eks. lagringstemperaturen i beholderen. Produktets egen styremekanisme (termostat) anvendes. Dette trin gennemføres i henhold til proceduren i punkt 6.3 i EN 16147. Næste trin starter, når termostaten slår fra.

e)   Elforbrug i standbytilstand

Elforbruget i standbytilstand bestemmes ved at måle den tilførte elektriske effekt over et helt antal tænd/sluk-cyklusser for varmepumpen, som igangsættes af termostaten i beholderen, når der ikke udtages varmt vand.

Dette trin udføres i henhold til proceduren i punkt 6.4 i EN 16147, og værdien af Pstby [kW] sættes lig med

Formula

f)   Vandudtag

For den oplyste forbrugsprofil foretages vandudtag i henhold til specifikationerne for den relevante 24-timers forbrugscyklus. Dette trin starter straks, når termostaten slår fra efter stabiliseringstrinnet, med det første forbrug ved den tidsværdi, der svarer til den passende forbrugsprofil (se forordning (EU) nr. 814/2013, bilag III, punkt 2, og delegeret orordning (EU) nr. 812/2013, bilag VII, punkt 2). Fra slutningen af sidste vandudtag til 24:00 er der intet vandudtag. Det krævede effektive energiindhold i det varme vand er det samlede Qref [i kWh].

Dette trin udføres i henhold til proceduren i punkt 6.5.2 til 6.5.3.5 i EN 16147. ΔΤdesired i EN 16147 er defineret under anvendelse af værdien for Tp :

ΔΤdesired = Tp – 10

I slutningen af trinnet fastlægges Qelec [kWh] som værende lig med

Formula

WEL-TC -værdien er defineret i EN 16147.

Produkter der skal klassificeres som produkter til brug uden for spidsbelastningsperioder, holdes tændt i en periode på højst otte sammenhængende timer mellem kl. 22:00 og 07:00 i en 24-timers forbrugscyklus. I slutningen af den 24-timers forbrugscyklus holdes produkterne tændt til slutningen af trinnet.

g)   Blandet vand ved 40 °C (V40)

Dette trin udføres i henhold til proceduren i punkt 6.6 i EN 16147, men det undgås, at kompressoren slukker ved udgangen af den sidste måleperiode for udtagscyklusser; værdien af V40 [L] fastsættes til at være lig med Vmax.

4.6.   Prøvningsprocedure for eldrevne gennemstrømningsvandvarmere

Der tages ikke hensyn til tab ved varmeoverførselsprocesser under drift eller tab ved standby.

a)   Indstillinger

Vælgere, som kan indstilles af brugeren, indstilles således:

Hvis apparatet har en effektvælger, indstilles vælgeren til den største værdi.

Hvis apparatet har en temperaturvælger, som er uafhængig af gennemstrømningen, indstilles vælgeren til den største værdi.

Alle setpunkter, som brugeren ikke kan indstille, og andre vælgere skal være som i out-of-the-box-tilstand.

Den foreskrevne mindste gennemstrømningshastighed f i for hvert enkelt udtag i i udtagsprofilen skal være i overensstemmelse med det, der er fastlagt i forbrugsprofilerne for vandvarmere. Hvis mindstegennemstrømningshastigheden f i ikke kan nås, øges gennemstrømningshastigheden, indtil apparatet tænder og kan køre kontinuerligt ved eller over T m . Denne højere gennemstrømningshastighed skal anvendes til hvert individuelt udtag i stedet for den foreskrevne mindste gennemstrømningshastighed f i .

b)   Statisk virkningsgrad

Apparatets statiske tab Ploss ved nominel last Pnom i ligevægtstilstand (steady state) bestemmes. Værdien af Ploss er summen af alle apparatets interne effekttab (produktet af strømstyrke- og spændingtab mellem terminalerne og varmeelementerne) efter mindst 30 minutters drift ved standardbetingelser.

Dette prøvningsresultat er i vid omfang uafhængigt af indløbsvandets temperatur. Prøvningen kan udføres med en koldtvandsindløbstemperatur fra 10 til 25 °C.

For elektronisk styrede gennemstrømningsvandvarmere med halvleder-effektafbrydere trækkes spændingen over halvlederterminalerne fra de målte spændingstab, hvis halvleder-effektafbryderne er i termisk kontakt med vandet. I dette tilfælde overføres den varme, som halvleder-afbryderne udvikler, til effektiv energi, som opvarmer vandet.

Den statiske virkningsgrad beregnes således:

Formula

hvor:

    ηstatic er apparatets statiske virkningsgrad

    Pnom er produktets nominelle elforbrug i kW

    Ploss er produktets målte interne statiske tab i kW.

c)   Tab ved opstart

Ved denne prøvning bestemmes den tid tstarti , der går mellem opstart af varmeelementerne og levering af brugsvand for hvert udtag i den angivne forbrugsprofil. Prøvningsmetoden forudsætter, at apparatets elforbrug i opstartsperioden er lig med dets elforbrug i statisk tilstand. Pstatici er apparatets statiske elforbrug i ligevægtstilstand for et bestemt udtag i.

Der foretages tre målinger for hvert udtag i. Resultatet er gennemsnittet af disse tre målinger.

Tabene ved opstart Q starti beregnes således:

Formula

hvor:

    Qstarti er tabene ved opstart i kWh for et bestemt udtag i

    tstarti er gennemsnitsværdien af de målte opstartstider i sekunder for udtag i

    Pstatici er det målte elforbrug i ligevægtstilstand i kW for et bestemt udtag i.

d)   Beregning af energibehovet

Det daglige energibehov Qelec er summen af tab og nytteenergi for alle individuelle udtag i pr. dag i kWh. Det daglige energibehov beregnes således:

Formula

hvor:

    Qstarti er tabene ved opstart for et bestemt udtag i i kWh

    Qtapi er den foruddefinerede nytteenergi pr. udtag i i kWh

    ηstatic er apparatets statiske virkningsgrad.

4.7.   Prøvningsprocedure for intelligent styring af vandvarmere

Bestemmelse af gevinst ved intelligent styring (SCF) og opfyldelsen af kriteriet for intelligent styring (smart) foretages i henhold til bilag IV, punkt 4, i forordning (EU) nr. 814/2013 og bilag VIII, punkt 5, i delegeret forordning (EU) nr. 812/2013. Betingelserne for prøvning af opfyldelsen af kriteriet for intelligent styring (smart) er anført i bilag III, punkt 3, i forordning (EU) nr. 814/2013 og bilag VII, punkt 3, i delegeret forordning (EU) nr. 812/2013.

Parametrene til bestemmelse af SCF skal være baseret på faktiske målinger af energiforbruget med intelligent styring aktiveret og deaktiveret.

»intelligent styring deaktiveret«: den tilstand, hvor intelligent styring er aktiveret, men vandvarmerens intelligente styring er i sin »læreperiode«.

»intelligent styring aktiveret«: den tilstand, hvor intelligent styring er aktiveret, og hvor vandvarmerens intelligente styring modulerer udløbstemperaturen for at spare energi.

a)   Elektriske beholdervandvarmere

Til elektriske beholdervandvarmere anvendes prøvningsmetoderne i prEN 50440:2014

b)   Brugsvandsvarmepumper

Til bestemmelse af SCF for brugsvandsvarmepumper anvendes prøvningsmetoderne foreslået af TC59X/WG4; denne procedure følger kravene i prEN 50440:2014 (punkt 9.2) og skal anvendes sammen med EN 16147:2011.

Følgende gælder:

Værdien af Formula bestemmes efter proceduren i EN16147 fra §6.5.2 til § 6.5.3.4, og prøvningscyklussens varighed (tTTC) sættes til 24 timer. Værdien af Formula er:

Formula

hvor W EL-HP-TC og Q EL-TC er defineret i EN16147.

Værdien af Formula fastsættes som værende lig med QTC [kWh] beskrevet i §6.5.2 i EN 16147.

Værdien af Formula bestemmes efter proceduren i EN16147 fra §6.5.2 til § 6.5.3.4, og prøvningscyklussens varighed (tTTC) sættes til 24 timer. Værdien af Formula er:

Formula

hvor W EL-HP-TC og Q EL-TC er defineret i EN16147.

Værdien af Formula bestemmes som værende lig med QTC [kWh] beskrevet i §6.5.2 i EN 16147.

4.8.   Solvandvarmere og rene solvarmeanlæg, prøvning og beregningsmetoder

Følgende metoder finder anvendelse ved vurderingen af det årlige bidrag fra andet end solvarme Qnonsol i kWh (som primærenergi for el og/eller baseret på GCV for brændsel):

SOLCAL-metoden (3)

SOLICS-metoden (4)

SOLCAL-metoden kræver, at solfangerens effektivitetsparametre vurderes separat, og at systemets samlede virkningsgrad bestemmes på grundlag af bidraget fra andet end solvarme til systemet og den specifikke virkningsgrad for en selvstændig vandvarmer.

a)   Prøvning af solfangere

For solfangere anvendes mindst 4 × 4 prøvninger, med 4 forskellige solfangerindløbstemperaturer tin jævnt fordel over driftsområdet og for hver af disse solfangerindløbstemperaturer tages 4 prøver, som måles for at bestemme prøvningsværdier for udløbsvandets temperatur te, omgivelsestemperaturen ta, solindstrålingen G og den målte solfangereffektivitet ved prøvningspunktet ηcol . Hvis muligt, vælges indløbstemperaturen med tm = ta ± 3 K for at opnå en nøjagtig vurdering af nullastvirkningsgraden η0 . Med fast indstillede solfangere (ingen automatisk tracker), og hvis prøvningsbetingelserne tillader det, gennemføres to prøveudtagninger før middag og 2 efter. Den maksimale temperatur for varmeoverførselsvæsken vælges, så den afspejler den maksimale værdi af solfangerens driftsområde og giver en temperaturforskel mellem solfangerens indløb og udløb på ΔΤ > 1,0 K.

For at bestemme solfangerens momentane virkningsgrad ηcol anvendes en kontinuerlig virkningsgradskurve i et format svarende til nedenstående ligning, som opnås ved statistisk kurvetilpasning af prøvepunktresultaterne under anvendelse af den mindste kvadrats metode:

ηcol = η0 — a 1 × T* m — a 2 × G (T* m)2

hvor:

    T*m er den reducerede temperaturforskel i m2KW-1, med

T* m = (tm — ta)/G

hvor:

    ta er omgivelsernes eller den omgivende lufts temperatur

    tm er varmeoverførselsvæskens middeltemperatur:

tm = tin + 0,5 × ΔΤ

hvor:

    tin er solfangerens indløbstemperatur

    ΔΤ er temperaturforskellen mellem væskeudløb og -indløb (=te — tin).

Alle prøvninger udføres i overensstemmelse med EN 12975-2, EN 12977-2 og EN 12977-3. Det er tilladt at konvertere såkaldte quasi-dynamiske modelparametre til et steady-state-referencetilfælde for at nå frem til ovenstående parametre. Påvirkningen af indfaldsvinklen (Incidence Angle Modifier — IAM) bestemmes efter EN 12975-2, ud fra prøvning ved en indfaldsvinkel på 50° i forhold til solfangeren.

b)   SOLCAL-metoden

SOLCAL-metoden kræver

solfangerparametrene Asol , η0, a1, a2 og IAM

varmtvandsbeholderens nominelle volumen (Vnom) i liter, volumen af ikke-solopvarmet varmtvandsbeholder (Vbu) i liter og det specifikke stilstandstab (psbsol) i W/K (K er forskellen mellem lagrings- og omgivelsestemperatur)

supplerende elforbrug ved stabiliserede driftsforhold Qaux

elforbrug i standbytilstand solstandby

pumpens effektforbrug solpump, jf. EN 16297-1:2012.

Beregningen går ud fra standardværdier for den specifikke isolering af solfangerkredsløbets rør (= 6 + 0,3 W/Km2) og varmevekslerens kapacitet (100×W/Km2). m2 er solfangerens transparente areal. Det forudsættes desuden, at lagringsperioden for solvarme er kortere end en måned.

Med sigte på at fastslå den samlede energieffektivitet for et rent solvarmeanlæg og en konventionel vandvarmer eller for en solvandvarmer, bestemmes det årlige bidrag fra andet end solvarme Qnonsol i kWh ved hjælp af SOLCAL-metoden, med

Qnonsol = SUM (Qnonsoltm) i kWh/a

hvor:

    SUM (Qnonsoltm) er summen af alle månedlige varmebidrag fra andet end solen for den konventionelle vandvarmer eller for den konventionelle varmegenerator, der indgår i en solvandvarmer med

Qnonsoltm = Lwhtm - LsolWtm + psbSol × Vbu/Vnom × (60 - Ta) × 0,732

Det månedlige varmeforbrug for solvarmeanlægget er defineret som:

Lwhtm = 30,5 × 0,6 × (Qref + 1,09)

hvor:

0,6 repræsenterer en faktor til beregning af det gennemsnitlige varmeforbrug ud fra forbrugsprofilen

1,09 repræsenterer de gennemsnitlige transmissionstab.

Følgende beregninger udføres:

LsolW1tm = Lwhtm ×(1,029 × Ytm - 0,065×Xtm - 0,245 × Ytm 2+ 0,0018 × Xtm 2+ 0,0215 × Ytm 3)

LsolWtm = LsolW1tm — Qbuftm

Minimumværdien af LsolWtm er 0 og maksimumværdien er Lwhtm.

hvor:

    Qbuftm er korrektionen for den solopvarmede varmtvandsbeholder i kWh/måned med

Formula

hvor:

0,732 er en faktor, som tager højde for det gennemsnitlige månedlige antal timer (24 × 30,5)

Psbsol er det specifikke stilstandstab for den solopvarmede varmtvandsbeholder i W/K som bestemt i overensstemmelse med punkt 4.8, litra a)

Ta er den månedlige gennemsnitstemperatur for den luft, der omgiver varmtvandsbeholderen i °C med

Ta = 20, når varmtvandsbeholderen er anbragt inden for klimaskærmen

Ta = Touttm, når varmtvandsbeholderen er anbragt uden for klimaskærmen

Touttm er den gennemsnitlige temperatur i dagtimerne i °C for gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold.

Xtm og Ytm er aggregerede koefficienter:

Xtm = Asol × (Ac + UL) × etaloop × (Trefw — Touttm) × ccap × 0,732/Lwhtm

Minimumværdien af Хtm er 0 og maksimumværdien er 18.

hvor:

Ac = a1 + а2 × 40

UL = (6 + 0,3 × Asol )/Asol er kredsløbstab i W/(m2K)

etaloop er kredsløbseffektivitet med etaloop = 1 - (η0 × a1 )/100

Trefw = 11,6 + 1,18 × 40 + 3,86 × Tcold – 1,32 × Touttm

Tcold er koldtvandstemperaturen, standardværdien er 10 °C

Touttm er den gennemsnitlige temperatur i dagtimerne i °C for gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold

ccap er lagringskoefficenten med ccap = (75 × Asol /Vsol)0,25

Vsol er den solopvarmede varmtvandsbeholders volumen, som defineret i EN 15316-4-3

Ytm = Asol × IAM × η0 × etaloop × QsolMtm × 0,732/Lwhtm

Minimumværdien af Ytm er 0 og maksimumværdien er 3.

hvor:

    QsolMtm er den gennemsnitlige globale solindstråling i W/m 2 for gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold.

Det supplerende elforbrug Qaux beregnes således:

Qaux = (solpump × solhrs + solstandby × 24 × 365)/1000

hvor:

solhrs er antallet af aktive soltimer i h (timer) med

solhrs = 2 000 for solvandvarmere.

c)   SOLICS-metoden

SOLICS-metoden bygger på den prøvningsmetode, der er beskrevet i ISO 9459-5:2007. For proceduren til bestemmelse af effektbidraget fra solen gives følgende referencer:

Termer og definitioner i henhold til ISO 9459-5:2007, kapitel 3

Symboler, enheder og nomenklatur i henhold til ISO 9459-5:2007, kapitel 4

Systemet opstilles i henhold til ISO 9459-5:2007, punkt 5.1

Prøvningsanlægget, instrumentering og sensorplaceringer er i overensstemmelse med ISO 9459-5:2007, kapitel 5

Prøvningerne udføres i henhold til ISO 9459-5:2007, kapitel 6

Ud fra prøvningsresultaterne identificeres systemparametrene i overensstemmelse med ISO 9459-5:2007, kapitel 7. Herved anvendes den dynamiske tilpasningsalgoritme og den simulationsmodel, der er beskrevet i ISO 9459-5:2007, bilag A

Årspræstationen beregnes med den simulationsmodel, der er beskrevet i ISO 9459-5:2007, bilag A, de identificerede parametre og følgende indstillinger:

Den gennemsnitlige temperatur i dagtimerne i °C for gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold og den gennemsnitlige globale solindstråling i W/m2 for gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold

Timeværdier for global solindstråling i henhold til et relevant CEC-prøvningsreferenceår

Ledningsvandets temperatur: 10 °C

Omgivelsestemperaturen for varmtvandsbeholderen (beholder inde: 20 °C, beholder ude: omgivelsestemperaturen)

Supplerende elforbrug: som angivet

Settemperatur for supplerende vandvarmer: som angivet, dog mindst 60 °C

Tidsstyring for supplerende vandvarmer: som angivet.

Årligt varmebehov: 0,6 × 366 × (Qref + 1,09)

hvor:

0,6 repræsenterer en faktor til beregning af det gennemsnitlige varmeforbrug ud fra forbrugsprofilen

1,09 repræsenterer de gennemsnitlige transmissionstab.

Det supplerende elforbrug Qaux beregnes således:

Qaux = (solpump × solhrs + solstandby × 24 × 365)/1000

hvor

solhrs er antallet af aktive soltimer i h (timer) med

solhrs = 2 000 for solvandvarmere.

For at fastslå den samlede energieffektivitet for et rent solvarmeanlæg og en konventionel vandvarmer eller for en solvandvarmer, bestemmes det årlige bidrag fra andet end solvarme Qnonsol i kWh primærenergi og/eller i kWh på grundlag af GCV ved hjælp af SOLICS-metoden således:

For rene solvarmeanlæg:

Qnonsol = 0,6 × 366 × (Qref + 1,09) — QL

hvor:

QL er solvarmeanlæggets afgivne varme i kWh/a.

For solvandvarmere:

Qnonsol = Qaux,net

hvor:

    Qaux,net er nettoenergibehovet fra andet end solvarme i kWh/a.

4.9.   Prøvningsprocedurer for varmtvandsbeholdere

a)   Stilstandstab

Stilstandstabet S for varmtvandsbeholdere, herunder også stilstandstabet for den solopvarmede varmtvandsbeholder psbsol, kan fastslås ved enhver af de i punkt 3 omhandlede metoder. Hvis måleresultaterne i henhold til de gældende standarder udtrykkes i kWh/24 timer, ganges resultatet med (1 000/24) for at få værdierne for S i W. For så vidt angår det specifikke stilstandstab — pr. grad temperaturforskel mellem beholdertemperatur og omgivelsestemperatur — for solopvarmede varmtvandsbeholdere (psbsol) kan varmetabet direkte bestemmes i W/K under anvendelse af EN 12977-3, eller det kan findes indirekte ved at dividere varmetabet i W med 45 (Tstore = 65 °C, Tambient = 20 °C) for at få en værdi i W/K. Hvis resultaterne i henhold til EN 12977-3, udtrykt i W/K, bruges til vurderingen af S, skal de ganges med 45.

b)   Beholdervolumen

Beholdervolumen for en elektrisk vandvarmer måles som anført i punkt 4.5, litra c).

4.10.   Prøvningsprocedure for solvarmepumpens effekt

Solvarmepumpens effekt antages at være elforbruget under nominelle driftsforhold. Der set bort fra opstartsvirkninger under 5 minutter. Solvarmepumper, som reguleres kontinuerligt, eller reguleres i mindst tre trin, antages at anvende 50 % af solvarmepumpens nominelle effekt.


(1)  Det er hensigten, at disse foreløbige metoder i sidste ende afløses af en eller flere harmoniserede standarder. Når harmoniserede standarder foreligger, offentliggøres referencen eller referencerne i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 9 og 10 i direktiv 2009/125/EF.

(2)  Standardværdi, hvis kalorimetrisk bestemt værdi ikke foreligger. Alternativt, hvis den volumetriske masse og svovlindholdet er kendt (f.eks. via grundlæggende analyse), kan den nedre brændværdi (Hi) bestemmes ved:

Hi = 52,92 – (11,93 × ρ15) – (0,3 – S) in MJ/kg

(3)  Baseret på EN15316-4-3, B.

(4)  Baseret på ISO 9459-5.


Top