EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0744

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Udvalget for Handel med Varer, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af reglerne for forvaltning af toldkontingenter

/* COM/2014/0744 final - 2014/0355 (NLE) */

52014PC0744

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Udvalget for Handel med Varer, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af reglerne for forvaltning af toldkontingenter /* COM/2014/0744 final - 2014/0355 (NLE) */


BEGRUNDELSE

1.           BAGGRUND FOR FORSLAGET

På mødet i Udvalget for Handel med Varer den 12. september 2013 drøftede de to parter de regler for forvaltning af toldkontingenter, som Korea skal anvende baseret på principperne i tillæg 2-A-1 til frihandelsaftalen mellem EU og Korea. Den endelige aftale bør træffes ved en afgørelse truffet i EU-Korea-Udvalget for Handel med Varer som fastsat i tillæg 2-A-1. For EU's vedkommende kræver dette en afgørelse fra Rådet om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på EU's vegne. For Koreas vedkommende skal udenrigsministeriet (MOFA) konsultere ministeriet for lovgivning, som kan vælge at rådføre sig med Nationalforsamlingen. Den fælles afgørelse vil blive truffet ved noteveksling mellem EU og Korea.

2.           VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Ingen

3.       FAKULTATIVE ELEMENTER Ingen

2014/0355 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Udvalget for Handel med Varer, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af reglerne for forvaltning af toldkontingenter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)       Frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side[1] ("aftalen") blev undertegnet den 6. oktober 2010.

(2)       I henhold til aftalens artikel 15.10, stk. 5, har aftalen fundet midlertidig anvendelse siden den 1. juli 2011 i afventning af afslutningen af procedurerne for dens indgåelse.

(3)       I aftalens artikel 15.1 oprettes et Handelsudvalg, som bl.a. har til opgave at sikre, at aftalen fungerer efter hensigten, og føre tilsyn med arbejdet i alle specialiserede udvalg.

(4)       I overensstemmelse med artikel 15.2 i aftalen blev de specialiserede udvalg nedsat i Handelsudvalgets regi. Udvalget for Handel med Varer er et af de specialiserede udvalg, jf. artikel 2.16 i aftalen.

(5)       I henhold til punkt 2 i tillæg 2-A-1 til aftalen kan Korea benytte et auktionssystem til at forvalte og gennemføre toldkontingenter, som Korea anvender på mælk og fløde, smør, honning og appelsiner, som har oprindelse i Unionen, på grundlag af aftalen. Reglerne for auktionssystemet skal fastsættes af parterne ved fælles overenskomst efter afgørelse i Udvalget for Handel med Varer.

(6)       I henhold til punkt 3 i tillæg 2-A-1 til aftalen kan Korea anvende en licensordning til at forvalte og gennemføre visse toldkontingenter. Parterne skal inden for rammerne af Udvalget for Handel med Varer aftale de generelle retningslinjer og procedurer for licensordningen, herunder de krav, der skal opfyldes for at være berettiget til toldkontingenter, og alle ændringer hertil.

(7)       Det er nødvendigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Udvalget for Handel med Varer, for så vidt angår reglerne for forvaltning af toldkontingenter.

(8)       Den fælles afgørelse træffes ved noteveksling mellem EU og Korea og underskrives af en repræsentant for Kommissionen på vegne af EU.

(9)       Unionens holdning i Udvalget for Handel med Varer bør derfor baseres på vedlagte udkast til afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i Udvalget for Handel med Varer, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af reglerne for forvaltning af toldkontingenter, baseres på Udvalgets udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Mindre ændringer af udkastet til afgørelse kan vedtages af Unionens repræsentanter i Udvalget, uden at Rådet skal vedtage en ny afgørelse.

Artikel 2

Efter vedtagelsen i Udvalget for Handel med Varer offentliggøres afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

                                                                       På Rådets vegne

                                                                       Formand

[1]               EUT L 127 af 14.5.2011, s. 6.

BILAG

UDKAST TIL

AFGØRELSE NR. 1 TRUFFET AF EU-KOREA-UDVALGET FOR HANDEL MED VARER

af …

om vedtagelsen af regler for forvaltning og gennemførelse af toldkontingenter

UDVALGET FOR HANDEL MED VARER HAR —

under henvisning til frihandelsaftalen mellem Republikken Korea ("Korea") på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side ("parterne" og "aftalen"), særlig artikel 2.16, 15.2.1 og punkt 2 og 3 i tillæg 2-A-1 hertil, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved aftalens artikel 15.1 oprettes et Handelsudvalg, som bl.a. har til opgave at sikre, at aftalen fungerer efter hensigten, og overvåge arbejdet i alle specialiserede udvalg.

(2) I overensstemmelse med aftalens artikel 15.2 blev de specialiserede udvalg nedsat under Handelsudvalget. Udvalget for Handel med Varer er en af disse specialiserede udvalg, jf. artikel 2.16 i aftalen.

(3) I henhold til punkt 2 i tillæg 2-A-1 til aftalen kan Korea anvende et auktionssystem med henblik på at forvalte og gennemføre de toldkontingenter, som Korea anvender på visse varer med oprindelse i Den Europæiske Union, på grundlag af aftalen. Reglerne for auktionssystemet skal fastsættes af parterne ved fælles overenskomst efter beslutning i Udvalget for Handel med Varer.

(4) I henhold til punkt 3 i tillæg 2-A-1 til aftalen kan Korea anvende en licensordning til at forvalte og gennemføre visse toldkontingenter. Parterne skal inden for rammerne af Udvalget for Handel med Varer aftale de generelle retningslinjer og procedurer for licensordningen, herunder kravene, der skal opfyldes for at være berettiget til toldkontingenter, og alle ændringer hertil —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

1. Korea vil forvalte og gennemføre de toldkontingenter, som Korea anvender på visse varer med oprindelse i Den Europæiske Union på grundlag af frihandelsaftalen mellem Republikken Korea på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side, i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i bilaget til denne afgørelse.

2. Denne afgørelse træder i kraft den …

Udfærdiget i, ….............., ..................

For Udvalget for Handel med Varer

Mauro PETRICCIONE                                              Hak-Do KIM                         

Direktør                                                                       Generaldirektør for politik for frihandelsaftalen

Generaldirektoratet for Handel                                  Ministerium for Handel, Industri og Energi

Europa-Kommissionen                                                Republikken Korea

                                               

||

Bilag

REGLER FOR FORVALTNING OG GENNEMFØRELSE AF TOLDKONTINGENTER

Artikel 1 Tidspunkt for auktioner og licensansøgning

(1) Auktioner for skummetmælkspulver, sødmælkspulver, kondenseret mælk og naturlig honning skal gå forud for importperioden, dvs. i juni for kontingenter, der åbnes i juli.

(2) I henhold til retningslinjerne fra Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation vil der blive offentliggjort meddelelser om auktionerne otte kalenderdage inden udløbet af fristen for ansøgningen om deltagelse i auktionerne.

(3) For varer, der ikke er fastsat en tidslinje for i frihandelsaftalen mellem EU og Korea, skal der i de særlige retningslinjer for de organisationer, der er udpeget til at forvalte toldkontingenter (i det følgende benævnt "henstillende organisationer"), være fastsat en licensansøgningsperiode på mindst syv kalenderdage fra den første arbejdsdag i det gennemførelsesår, der er omhandlet i punkt 5 i bilag 2-A til frihandelsaftalen mellem EU og Korea.

Artikel 2 Sikkerhedsstillelse og gebyrer

(1) Der vil ikke være andre administrative omkostninger eller gebyrer end sikkerhedsstillelse – det beløb, der betales af bydende, som deltager i en auktion – for ydelser i forbindelse med en ansøgning om tildeling af et toldkontingent ved auktion.

(2) Af den generelle vejledning til de bydende ved en auktion vil det fremgå, at sikkerhedsstillelsen skal tilbagebetales så hurtigt, som det er tilladt i henhold til normale forvaltningsmæssige procedurer, når auktionen er afsluttet.

(3) Licensansøgere vil ikke være underlagt krav om garanti eller sikkerhedsstillelse.

Artikel 3 Udstedelse og gyldighedsperiode for en henstilling

(1) De henstillende organisationer udsteder en importhenstilling for toldkontingenter under frihandelsaftalen mellem EU og Korea (i det følgende benævnt "henstillingen") efter en auktion eller licensansøgning.

(2) Henstillinger til ansøgerne udstedes inden for to kalenderdage, forudsat at de indsendte ansøgninger om henstilling om toldkontingenter opfylder kravene for en henstilling.

(3) En henstilling om import af toldkontingenter vil være gyldig i 90 dage. Denne gyldighedsperiode kan forlænges med yderligere 30 dage, men må ikke overskride den sidste dag i det gennemførelsesår, der er omhandlet i bilag 2-A, punkt 5, i frihandelsaftalen mellem EU og Korea.

Artikel 4 Offentliggørelse af oplysninger om forvaltning af toldkontingenter

(1) Retningslinjerne fra Koreas ministerium for landbrug, fødevarer og landdistriktspørgsmål (i det følgende benævnt "MAFRA") og specifikke retningslinjer for de henstillende organisationer vil blive offentliggjort på deres respektive websteder.

(2) De henstillende organisationer vil jævnligt offentliggøre oplysninger på deres websteder, der omfatter offentlige meddelelser om licensansøgninger og auktioner, licenstildeling og auktionsperioder, tildelte mængder, resterende mængder for alle toldkontingenter og den planlagte dato for den næste auktion/licensperiode.

(3) De grundlæggende kriterier for auktioner, herunder deltagerberettigelse, betaling og tilbagelevering af sikkerhedsstillelse, auktionsdatoer, auktionskode og oplysninger, vil være indeholdt i de særlige retningslinjer fra Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation eller i de generelle vejledninger til bydende for hver auktion.

Artikel 5 Regler for tildeling af toldkontingenter

MAFRA-retningslinjerne tillader fordelingen af den årlige toldkontingentmængde året igennem ved at opdele den årlige toldkontingentmængde i flere undermængder, som tilsammen svarer til den årlige toldkontingentmængde. Den samlede toldkontingentmængde for hvert gennemførelsesår, som fremgår af frihandelsaftalen mellem EU og Korea, må ikke reduceres.

Forvaltning af toldkontingenter: Ordliste

Henstillende organisationer    Koreanske organisationer, der er udpeget til at forvalte toldkontingenter: Korea Dairy Industries Association, Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, Korea Feed Ingredients Association og Korea Feed Milk Replacer Association

                                                Websteder:

Korea Dairy Industries Association (kun den koreanske sprogudgave er tilgængelig):

http://www.koreadia.or.kr/

Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation:

http://www.at.or.kr/home/apen000000/index.action

                                                Korea Feed Ingredients Association (kun den koreanske sprogudgave er tilgængelig):

http://www.kfeedia.org/main.html

                                                Korea Feed Milk Replacer Association (kun den koreanske sprogudgave er tilgængelig):

http://milkreplacer.or.kr/

Sikkerhedsstillelse                   Beløb betalt af ansøgere, der ansøger om at deltage i en auktion. Sikkerhedsstillelsen tilbagebetales til hver ansøger umiddelbart efter kontingenthenstillingen.

Henstilling                               Udstedelse af et importtoldkontingent efter en auktion eller en licensansøgning     

Gyldighedsperiode                 Den periode, i løbet af hvilken en henstilling om et importtoldkontingent er gyldig.

Gennemførelsesår                   Periode på 12 måneder mellem på hinanden følgende årsdage for frihandelsaftalen (1. juli), for hvilken der i frihandelsaftalen mellem EU og Korea er fastlagt en årlig mængde for toldkontingenter.

Top