EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0620

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

/* COM/2014/0620 final */

52014PC0620

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) /* COM/2014/0620 final */


BEGRUNDELSE

BAGGRUND FOR FORSLAGET

1.           De regler, der gælder for økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006[1] ("EGF-forordningen").

2.           De græske myndigheder har indsendt ansøgning EGF/2014/009 EL/Sprider Stores om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i Sprider Stores S.A. i Grækenland.

3.           Efter en gennemgang af ansøgningen konkluderer Kommissionen i overens­stemmelse med de gældende bestemmelser i EGF-forordningen, at betingelserne for økonomisk EGF-støtte er opfyldt.

RESUMÉ AF ANSØGNINGEN

EGF-ansøgning || EGF/2014/009 EL/Sprider Stores

Medlemsstat || Grækenland

Hovedsageligt berørt(e) region(er) (på NUTS 2-niveau) || Κεντρική Μακεδονία (Centralmakedonien) (EL 12) Aττική (Attica) (EL 30)

Dato for indgivelse af ansøgningen || 6.6.2014

Dato for kvittering for modtagelse af ansøgningen || 13.6.2014

Dato for anmodning om yderligere oplysninger || 20.6.2014

Frist for indsendelse af yderligere oplysninger || 1.8.2014

Frist for afslutningen af vurderingen || 24.10.2014

Interventionskriterium || EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a)

Hovedvirksomhed || Sprider Stores S.A.

Økonomiske aktivitetssektor(er) (NACE rev. 2, hovedgruppe)[2] || 47 ("Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler")

Antal dattervirksomheder, leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled || 0

Referenceperiode (fire måneder) || 17. november 2013-17. marts 2014

Antal afskedigelser eller ophør af selvstændiges aktivitet i referenceperioden (a): || 703

Antal afskedigelser eller ophør af selvstændiges aktivitet før eller efter referenceperioden (b): || 58

Samlet antal afskedigelser (a + b): || 761

Anslået antal støttemodtagere i målgruppen i alt || 761

Antal unge, der er tiltænkt støtte, og som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse || 550

Budget til de individualiserede tilbud (EUR) || 11 941 500

EGF-implementeringsbudget[3] (EUR) || 210 000

Samlet budget (EUR) || 12 151 500

EGF-støtte (60 %) i EUR || 7 290 900

VURDERING AF ANSØGNINGEN

Procedure

4.           De græske myndigheder indsendte ansøgning EGF/2014/009 EL/Sprider Stores den 6. juni 2014, dvs. inden for en periode på 12 uger fra den dato, hvor interventionskriterierne, der er omhandlet i punkt 6 til 8 nedenfor, var opfyldt. Kommissionen bekræftede modtagelsen af ansøgningen inden for to uger efter datoen for ansøgningens indgivelse, dvs. den 13. juni 2014. Den 20. juni 2014 anmodede Kommissionen de græske myndigheder om yderligere oplysninger. Der blev indsendt yderligere oplysninger inden for seks uger efter datoen for anmodningen. Fristen på 12 uger efter modtagelsen af den fuldstændige ansøgning, inden for hvilken Kommissionen skal afslutte sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for at yde tilskud, udløber den 24. oktober 2014.

Ansøgningens støtteberettigelse

Virksomheder og berørte støttemodtagere

5.           Ansøgningen vedrører 761 afskedigelser hos Sprider Stores S.A., som er en virk­somhed, der drives i den økonomiske sektor, der er klassificeret i henhold til NACE rev. 2, hovedgruppe 47 ("Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motor­cykler"). Virksomhedens forretninger var hovedsageligt beliggende i NUTS[4] 2-regionerne, Κεντρική Μακεδονία (Centralmakedonien) (EL12) og Aττική (Attika) (EL30).

Interventionskriterier

6.           De græske myndigheder indsendte ansøgningen med henvisning til interventions­kriteriet i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere eller ophør af selvstændiges aktivitet i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige, hvis aktivitet er ophørt, hos leverandører eller hos producenter i efterfølgende produktionsled.

7.           Referenceperioden på fire måneder løber fra 17. november 2013 til 17. marts 2014.

8.           Ansøgningen vedrører 703 afskedigelser[5] hos Sprider Stores i referenceperioden på fire måneder.

Beregning af afskedigelser og aktivitetsophør

9.           Alle afskedigelser er blevet beregnet fra datoen for den faktiske afslutning på ansættelseskontrakten eller dennes udløb.

Støtteberettigede modtagere

10.         Ud over de allerede omhandlede arbejdstagere omfatter de støtteberettigede modtagere 58 arbejdstagere, der blev afskediget før referenceperioden på fire måneder. Disse arbejdstagere blev afskediget efter den generelle meddelelse om de planlagte afskedigelser den 30. september 2013. Der kan etableres en klar årsags­sammenhæng til den begivenhed, som udløste afskedigelserne i referenceperioden (virksomhedens konkursbegæring).

11.         Det samlede antal støtteberettigede modtagere er således på 761.

Sammenhæng mellem afskedigelserne og den økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009

12.         For at fastslå, om der findes en sammenhæng mellem afskedigelserne og den globale finansielle og økonomiske krise, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009, anfører Grækenland, at den græske økonomi for sjette år i træk (2008-2013) befinder sig i en dyb recession. Ifølge ELSTAT, som er den græske statistikmyndighed, er det græske BNP siden 2008 faldet med 25,7 procentpoint, det offentlige forbrug med 21 procentpoint og det private forbrug med 32,3 procentpoint, mens arbejdsløsheden er steget med 20,6 procentpoint.

13.         Desuden har nedgangen i BNP udvidet kløften mellem det græske BNP pr. indbygger og BNP pr. indbygger i EU, og dermed er det fremskridt hen imod økonomisk konvergens, som har fundet sted i Grækenland i perioden 1995-2007, gået tabt.

14.         Desuden traf den græske regering i 2008 upopulære foranstaltninger i form af stigende skatteindtægter, en strømlining af de offentlige udgifter og en nedbringelse af de offentligt ansattes lønninger. Lønningerne i den private sektor har også været faldende i et forsøg på at øge den græske økonomis konkurrenceevne. Siden 2008 har tusindvis af virksomheder indstillet deres aktivitet og lukket, hvilket har medført afskedigelser, og tusindvis af selvstændige har indstillet deres aktivitet, hvilket har bidraget til den kraftige stigning i arbejdsløsheden. Den umiddelbare virkning af de reducerede indtægter var et fald i forbruget.

15.         I 2009 fulgte nedgangen i det private forbrug i Grækenland samme negative tendens som for EU-27. I 2010 og 2011 var der et opsving i det private forbrug for EU-27, efterfulgt af et fald i 2012. Det private forbrug i Grækenland har været faldende siden begyndelsen af den finansielle og økonomiske krise, og tallene er blevet forværret hvert år.

Det private forbrug (procentvis ændring i forhold til foregående år)

|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012

EU-27 || 0,44 || -1,67 || 1,04 || 0,26 || -0,74

Grækenland || 4,67 || -1,91 || -6,39 || -7,91 || -9,07

16.         Ifølge ELSTAT's rapport om husstandsindkomst og levevilkår lå 23 % af grækerne under fattigdomsgrænsen[6] i 2012.

17.         Indtil nu har detailhandelssektoren har været genstand for yderligere tre EGF-ansøgninger[7] også baseret på den globale finansielle og økonomiske krise.

Begivenheder, der gav anledning til afskedigelserne og til aktivitetsophør

18.         Ifølge de græske myndigheder var der hovedsageligt to begivenheder, der gav anledning til afskedigelserne: 1) nedgangen i husstandsindkomsten - som følge af den stigende skattebyrde, de faldende lønninger (både hos private og offentligt ansatte) og den stigende arbejdsløshed - hvilket førte til et kraftigt fald i købekraften, 2) en drastisk tilbagegang i långivningen til virksomheder og enkeltpersoner som følge af de græske bankers likviditetsmangel. Ifølge Bank of Greece har den årlige vækstrate for udlån til husholdninger og virksomheder (undtagen i finansielle virksomheder) været negativ siden 2010 på grund af de græske bankers likviditetsmangel.

19.         Spider Stores blev grundlagt i 1971. I 1999 købte koncernen Hajioannou 80 % af virksomheden og udvidelsen af Sprider Stores tog sin begyndelse, indtil den blev den største græske multinationale detailkæde inden for dyrt modetøj (Value Fashion), sådan som det stolt anføres på virksomhedens websted[8]. I 2000 blev datterselskabet Sprider Bulgaria etableret for bedre at understøtte koncernens tilstedeværelse på Balkan. Syv år senere i 2007 udvidede virksomheden sin tilstedeværelse i Sydøsteuropa med åbningen af 5 forretninger i Rumænien, én i Limassol (Cypern) og en forretning i Sofia (Bulgarien). Det efterfølgende år åbnede Sprider Stores 21 nye forretninger i Grækenland (10 i Athen og Thessaloniki og 11 over hele landet) og 16 i udlandet, i Rumænien, Bulgarien, Cypern, Polen og Serbien. I 2009 havde virksomheden et netværk af 114 tøjbutikker, 1 500 medarbejdere og en omsætning på 150 mio. EUR.

20.         På grund af den faldende købekraft hos de græske husstande efter tilbagegangen i den græske økonomi, som har fundet sted siden begyndelsen af den økonomiske og finansielle krise, styrtdykkede efterspørgslen efter andre varer end basisvarer, og omsætningen for Sprider Stores begyndte at falde i overensstemmelse hermed.

Omsætning for Sprider Stores (2009-2013) mio. EUR

2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013[9]

150,01 || 138,03 || 112,15 || 77,70 || 22,36

21.         En anden konsekvens af recessionen i den græske økonomi var likviditetsmanglen. For at afhjælpe denne mangel bad Sprider Stores bankerne om økonomisk hjælp, men uden held. Ifølge pressen var dette det hovedargument, som Sprider Stores gjorde gældende, da det blev bekendtgjort, at driften blev indstillet[10].

22.         Omsætningsnedgangen, der var en følge af faldet i forbruget, kombineret med kreditstramningen, forhindrede Sprider Stores i at finde en løsning og medførte til sidst, at virksomheden indgav konkursbegæring, og de deraf følgende afskedigelser.

Afskedigelsernes forventede virkning på økonomien på lokalt, regionalt og nationalt plan og på beskæftigelsen

23.         Da Sprider Stores fandtes i alle græske regioner, er afskedigelserne spredt ud over hele Grækenland. De græske myndigheder fremfører, at afskedigelserne i Sprider Stores yderligere vil forværre arbejdsløshedssituationen, som allerede er blevet forværret på grund af den økonomiske og finansielle krise, og situationen synes at være særligt sårbar. Grækenland har den højeste arbejdsløshed blandt EU’s medlemsstater.

Arbejdsløshedsprocent

Kilde: Eurostat[11]

24.         De fleste afskedigelser (64 %) er koncentreret i Attika og Centralmakedonien. I fjerde kvartal af 2013 var arbejdsløsheden i begge regioner højere end det nationale gennemsnit (27,5 %). I Attika var den på 28,2 %, mens den i Centralmakedonien lå på 30,3 %[12]. Desuden er der mangel på jobtilbud i Attika og Centralmakedonien, hvis man sammenligner med det store antal jobsøgende. Følgelig har mere end 70 % af de arbejdsløse været arbejdsløse i mere end 12 måneder. I Centralmakedonien er situationen for unge jobsøgende særlig dramatisk, da ungdomsarbejdsløsheden er på 60,4 %.

25.         Desuden tegner Attika sig for 43 % af det græske BNP, derfor når virkningen af lukningen af virksomheder med hjemsted i denne region ud til hele den græske økonomi.

Modtagere, der er tiltænkt støtte, og de foreslåede foranstaltninger

Modtagere, der er tiltænkt støtte

26.         Det anslåede antal arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, og som forventes at deltage i foranstaltningerne, er på 761. Fordelingen af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, på køn, nationalitet og aldersgruppe er, som følger:

Kategori || Antal modtagere, der er tiltænkt støtte

Køn: || Mænd: || 112 || (14,7 %)

|| Kvinder: || 649 || (85,3 %)

Statsborgerskab: || EU-borgere: || 761 || (100,00 %)

|| Ikke-EU-borgere || 0 || (0,00 %)

Aldersgruppe: || 15-24-årige || 37 || (4,9 %)

|| 25-29-årige || 171 || (22,5 %)

|| 30-54-årige || 549 || (72,1 %)

|| 55-64-årige || 4 || (0,5 %)

|| Over 64 år: || 0 || (0,00 %)

27.         De græske myndigheder vil desuden sørge for individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til op til 550 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som er under 30 år på tidspunktet for ansøgningens indgivelse, eftersom de 682 afskedigelser, der er omhandlet i punkt 7, optræder i de NUTS 2-regioner, der er støtteberettigede i henhold til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet[13].

28.         Det samlede anslåede antal modtagere, der var tiltænkt støtte, og som forventes at deltage i foranstaltningerne, herunder unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, er derfor på 1 311.

De foreslåede foranstaltningers støtteberettigelse

29.         De individualiserede tilbud, der skal tilbydes til de afskedigede arbejdstagere, omfatter følgende foranstaltninger.

– Erhvervsvejledning: Denne ledsageforanstaltning, som vil blive tilbudt til alle deltagere, omfatter følgende faser:

1) Information rettet til de unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse. I modsætning til de 761 arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, og som allerede er blevet identificeret (tidligere ansatte hos Sprider Stores), er gruppen af unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som er tiltænkt støtte, endnu ikke indkredset. Blandt andre kriterier for udvælgelse af de unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som er tiltænkt støtte, vil de græske myndigheder anvende kriterier i overensstemmelse med kriterierne i planen for gennemførelse af den græske ungdomsgarantiordning (dvs. unge, der er i fare for udstødelse, husstandsindkomstens størrelse, uddannelsesniveau, arbejdsløshedens varighed osv.) samt interessetilkende­givelser. Til dette formål agter myndighederne at iværksætte oplysnings­kampagner specifikt for de unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse.

2) Tilmelding og registrering. Den første foranstaltning, der gennemføres for alle deltagere (arbejdstagere og unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse), omfatter oplysninger om eksisterende tjenester og uddannelsesprogrammer og om kompetence- og uddannelseskrav.

3) Evaluering af kompetencer og udarbejdelsen af et personligt og erhvervsmæssigt dossier. Denne foranstaltning skal hjælpe arbejdstagerne og de unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, med at kortlægge deres egne kompetencer og muligheder i forhold til deres egne interesser og udarbejde en realistisk karriereplan. Evalueringen af kompetencer indebærer en intensiv og personlig rådgivning og er struktureret som et forløb, der består af forskellige faser, i løbet af hvilke arbejdstageren og rådgiveren arbejder med en problemstilling (f.eks. muligheder, interesser, analyse af motivation og forventninger, hindringer osv.). Som følge af disse evalueringer udarbejdes der et personligt og erhvervsmæssigt dossier, der indeholder et resumé af deltagerens kompetencer, den pågældendes individuelle plan og en handlingsplan.

4) Støtte til jobsøgning og karrierevejledning. Der er bl.a. tale om: 1) videreuddannelse i horisontale spørgsmål, f.eks. udviklingen af sociale færdigheder, tilpasning til nye situationer og beslutningstagning, 2) hjælp til jobsøgning, herunder oplysninger om ledige job, aktiv undersøgelse af lokale og regionale beskæftigelsesmuligheder, jobsøgningsteknikker og uddannelse i udarbejdelse af CV'er og følgebreve og i, hvordan man forbereder sig til et jobinterview, 3) karrierevejledning: rådgiverne yder erhvervsvejledning til afskedigede arbejdstagere og vejleder dem i retning af bestemte jobtilbud.

5) Beskæftigelsesvejledning. Rådgiverne vil også ledsage arbejdstagerne og de unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, under gennemførelsen af deres uddannelsesforløb og de individuelle planer om at vende tilbage til beskæftigelse. Deltagere, der er interesserede i at etablere en virksomhed, vil få generel støtte og rådgivning i forbindelse med iværksættelse inden for rammerne af denne erhvervsvejledningsforanstaltning.

6) Tilsyn. Denne foranstaltning giver mulighed for at følge deltagerne i seks måneder efter afslutningen af foranstaltningernes gennemførelse.

– Videreuddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse. Denne foranstaltning består i erhvervsuddannelseskurser til arbejdstagere og unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse; kurserne svarer til de under erhvervsvejledningsfasen fastsatte behov og finder sted inden for områder og sektorer med gode fremtidsudsigter og opfylder de anerkendte behov på arbejdsmarkedet. Udannelseskurserne kan også suppleres med praktikophold.

– Støtte til virksomhedsetablering: Arbejdstagere eller unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som etablerer deres egen virksomhed, modtager op til 15 000 EUR som støtte til dækning af etableringsomkostninger. I Grækenland er et af de største problemer, som iværksættere står over for, når de etablerer en virksomhed, adgangen til finansiering. Bankerne giver afslag på de fleste ansøgninger om lån som følge af likviditetsmangel. Denne foranstalt­ning har til formål at fremme iværksættelse gennem finansiel støtte.

– Jobsøgningsstøtte og uddannelsesstøtte. For at dække de udgifter, der påløber i forbindelse med deltagelse i erhvervsvejledningsforanstaltningen, modtager støttemodtagerne 50 EUR pr. deltagelsesdag. Mens de er under uddannelse, vil støtten være på 6 EUR pr. time.

– Mobilitetstilskud: Arbejdstagere eller unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som accepterer et arbejde, der indebærer bopælsændring, modtager et engangsbeløb på 2 000 EUR til dækning af de relevante udgifter.

30.         De foreslåede foranstaltninger, som her er beskrevet, udgør aktive arbejdsmarkeds­foranstaltninger, som falder ind under de støtteberettigede foranstaltninger, der er fastlagt i EGF-forordningens artikel 7. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

31.         De græske myndigheder har leveret de ønskede oplysninger om foranstaltninger, der er obligatoriske for den berørte virksomhed i medfør af national lov eller kollektive overenskomster. De har bekræftet, at den økonomiske EGF-støtte ikke erstatter sådanne foranstaltninger.

Budgetoverslag

32.         De anslåede samlede omkostninger er på 12 151 500 EUR og omfatter udgifterne til de individualiserede tilbud på 11 941 500 EUR samt udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale, kontrol- og rapporteringsaktiviteter på 210 000 EUR.

33.         Der anmodes om økonomisk EGF-støtte på i alt 7 290 900 EUR (60 % af de samlede omkostninger).

Foranstaltninger || Forventet antal deltagere || Skønsmæssigt anslåede omkostninger pr. deltager (i EUR) (*) || Samlede anslåede omkostninger (i EUR) (**)

Individualiserede tilbud (foranstaltninger i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 1, litra a) og c)

Erhvervsvejledning || 1 311 || 1 250 || 1 638 750

Videreuddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse || 1 311 || 2 658 || 3 484 000

Støtte til virksomhedsetablering || 200 || 15 000 || 3 000 000

Subtotal (a): || – || 8 122 750

(68,02 %)

Tilskud og incitamenter (foranstaltninger i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 1, litra b)

Jobsøgningsstøtte || 1 311 || 1 250 || 1 638 750

Uddannelsesstøtte || 1 100 || 1 800 || 1 980 000

Mobilitetstilskud: || 100 || 2 000 || 200 000

Subtotal (b): || – || 3 818 750

(31,98 %)

Foranstaltninger i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 4

1. Forberedende arbejde || – || 40 000

2. Forvaltning || – || 40 000

3. Oplysning og offentlig omtale || – || 100 000

4. 4 Kontrol og rapportering || – || 30 000

Subtotal (c): || – || 210 000

(1,73 %)

Samlede omkostninger (a + b + c): || – || 12 151 500

EGF-støtte (60 % af de samlede omkostninger) || – || 7 290 900

(*) For at undgå decimaler er de anslåede omkostninger pr. arbejdstager afrundet. Afrundingen har dog ingen indvirkning på de samlede omkostninger for den enkelte foranstaltning, der forbliver som i den græske ansøgning.

(**) Regnestykket går ikke op på grund af afrunding.

34.         Omkostningerne til de foranstaltninger, der er anført i ovenstående tabel som foranstaltninger i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), overstiger ikke 35 % af de samlede omkostninger ved den samordnede pakke af individualiserede tilbud. De græske myndigheder har bekræftet, at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteterne.

35.         De græske myndigheder har bekræftet, at investeringsomkostningerne til selvstændig virksomhed, virksomhedsetableringer og medarbejderovertagelser ikke overstiger 15 000 EUR pr. støttemodtager.

Periode for udgifternes støtteberettigelse

36.         De græske myndigheder begyndte den 1. september 2014 at yde individualiserede tilbud til de modtagere, der var tiltænkt støtte. Udgifterne til de foranstaltninger, der er omhandlet i punkt 29, skal derfor være støtteberettigede til økonomisk EGF-støtte fra 1. september 2014 til 1. september 2016.

37.         De græske myndigheder påtog sig den administrative udgift, der skal gennemføre EGF, den 15. juli 2014. Udgifterne til forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale og kontrolaktiviteter skal derfor være støtteberettigede til økonomisk EGF-støtte fra 15. juli 2014 til 1. marts 2017.

Komplementaritet med de foranstaltninger, der finansieres af nationale midler eller EU-midler

38.         Kilden til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er det offentlige investeringsprogram under ministeriet for udvikling.

39.         De græske myndigheder har anført, at de ovenfor beskrevne foranstaltninger, der modtager økonomisk EGF-støtte, ikke samtidig modtager støtte fra andre af Unionens finansielle instrumenter.

Fremgangsmåder ved høringen af de personer, der er tiltænkt støtte, eller disses repræsentanter eller arbejdsmarkedets parter samt lokale og regionale myndigheder

40.         De græske myndigheder har tilkendegivet, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanterne for de modtagere, der var tiltænkt støtte, og sammenslutningen af privatansatte i Grækenland. I maj 2014 blev den foreslåede ansøgning drøftet på to møder med arbejdsmarkedets parter, som blev hørt i forbindelse med forskellige spørgsmål vedrørende indholdet af den integrerede pakke af foranstaltninger.

Forvaltnings- og kontrolsystemer

41.         Ansøgningen indeholder en detaljeret beskrivelse af forvaltnings- og kontrol­systemerne og fastlægger de involverede organers ansvarsområder. Grækenland har meddelt Kommissionen, at den finansielle støtte vil blive forvaltet og kontrolleret af de samme organer, som forvalter og kontrollerer Den Europæiske Socialfond (ESF) i Grækenland. Myndigheden for koordinering og overvågning af ESF-aktioner (EYSEKT) vil fungere som forvaltningsmyndighed, EDEL (et finansielt revisionsudvalg) som kontrolmyndighed og den særlige betalingsmyndighed som attesteringsmyndighed.

Tilsagn afgivet af den pågældende medlemsstat

42.         De græske myndigheder har givet alle nødvendige garantier med hensyn til følgende:

– Principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling overholdes i forbindelse med adgang til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

– Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

– De foreslåede foranstaltninger modtager ikke finansiel støtte fra andre EU-fonde eller fra finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

– De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

– Den økonomiske EGF-støtte overholder de proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte.

VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Budgetforslag

43.         EGF må ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[14].

44.         Efter at have gennemgået ansøgningen for så vidt angår de betingelser, der er fastsat i EGF-forordningens artikel 13, stk. 1, og under hensyntagen til antallet af modtagere, der var tiltænkt støtte, de foreslåede foranstaltninger og de forventede omkostninger, foreslår Kommissionen at mobilisere EGF til et beløb på 7 290 900 EUR, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger for at kunne yde økonomisk støtte til ansøgningen.

45.         Den foreslåede afgørelse om at mobilisere EGF vil blive truffet i fællesskab af Europa-Parlamentet og Rådet, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[15].

Tilhørende retsakter

46.         Samtidig med at Kommissionen forelægger forslaget til en afgørelse om at mobilisere EGF, forelægger den et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om overførsel til den relevante budgetpost af et beløb på 7 290 900 EUR.

47.         Samtidig med at Kommissionen vedtager dette forslag til afgørelse om at mobilisere EGF, vedtager Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt en afgørelse om økonomisk støtte, der træder i kraft den dag, hvor Europa-Parlamentet og Rådet vedtager den foreslåede afgørelse om at mobilisere EGF.

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006[16], særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[17], særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)       Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009[18], eller som følge af nye globale finansielle og økonomiske kriser, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)       EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), som fastsat i artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

(3)       Grækenland har den 6. juni 2014 indgivet en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser[19] i Sprider Stores S. A. i Grækenland og supplerede den med yderligere oplysninger, som fastsat i artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)       I henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 har Grækenland besluttet at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, også til unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse.

(5)       Som følge af Grækenlands ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 7 290 900 EUR —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 stilles der et beløb til rådighed fra EGF på 7 290 900 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne                     På Rådets vegne

Formand                                                        Formand

[1]               EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

[2]               Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE (rev.2) og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

[3]               I overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1309/2013.

[4]               Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 34).

[5]               Jf. EGF-forordningens artikel 3, litra a).

[6]               I Grækenland er fattigdomsgrænsen på 5 708 EUR pr. år pr. person (for fysiske personer) og 11 986 EUR for husholdninger bestående af to voksne og to børn op til 14 år.

[7]               EGF/2010/016 ES Aragón retail. KOM(2010) 615.

                EGF/2011/004 EL ALDI Hellas. KOM(2011) 580.

                EGF/2014/013 EL Odyssefs Fokas. Under behandling af Kommissionen.

[8]               http://www.spriderstores.ro/values/.

[9]               Årets første ni måneder.

[10]             Detailhandler af beklædningsgenstande Sprider Stores lukker efter 32 år. "Denne udvikling skyldes bankernes modvillige politik og afslag på at fortsætte finansieringen", forlød det fra virksomheden. Source: www.ekathimerini.com.

[11]             Code tsdec450.

[12]             Kilde: ELSTAT. Fjerde kvartal af 2013, arbejdsstyrkeundersøgelse.

[13]             Alle græske regioner på NUTS 2-niveau er støtteberettigede under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet undtagen Ιόνια Νησιά (Joniske Øer). Af det samlede antal afskedigelser fandt 21 sted på de Joniske Øer, 13 på Korfu og 8 på Zakynthos.

[14]             EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

[15]             EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

[16]             EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

[17]             EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

[18]             EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26.

[19]             Jf. EGF-forordningens artikel 3, litra a).

Top