EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0518

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal med tilhørende gennemførelsesprotokol

/* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */

52014PC0518

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal med tilhørende gennemførelsesprotokol /* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */


BEGRUNDELSE

1.           BAGGRUND FOR FORSLAGET

Rådet har bemyndiget Europa-Kommissionen til på vegne af Den Europæiske Union at indlede forhandlinger om en fornyelse af aftalen mellem Republikken Senegals regering og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab om fiskeri ud for Senegals kyst, som trådte i kraft den 1. juni 1981, og en protokol om fastsættelse af fiskerimulighederne og den finansielle modydelse. Disse forhandlinger mundede ud i, at der den 25. april 2014 blev paraferet et udkast til en ny aftale med tilhørende protokol. Den nye aftale ophæver og erstatter den gældende aftale. Den omfatter en periode på fem år fra datoen for ikrafttrædelsen og forlænges stiltiende. Den nye protokol omfatter en periode på fem år fra datoen for den midlertidige anvendelse, jf. protokollens artikel 12, dvs. datoen for parternes undertegnelse.

Det vigtigste formål med den nye aftale er at skabe et tidssvarende grundlag for et strategisk partnerskab om fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal, som tager hensyn til prioriteterne i den fælles fiskeripolitik efter reformen og dennes eksterne dimension.

Formålet med protokollen er at give EU-fiskerfartøjer fiskerimuligheder i Senegals farvande inden for grænserne af det disponible overskud og under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra Komitéen for Fiskeriet i det Østlige Centrale Atlanterhav (CECAF), og i overensstemmelse med den bedste videnskabelige rådgivning og henstillingerne fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT). Kommissionen har bl.a. baseret sin forhandlingsposition på resultaterne af en undersøgelse af mulighederne for at indgå en ny aftale med tilhørende protokol, som er foretaget af eksterne eksperter. Formålet er ligeledes at styrke samarbejdet mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal med henblik på at udvikle en politik for bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Senegals fiskeriområder i begge parters interesse.

I protokollen er der fastsat fiskerimuligheder for følgende fiskerikategorier:

-           28 notfartøjer til tunfiskeri

-           8 stangfartøjer

-           2 trawlere (som fisker efter senegalesisk kulmule - en demersal dybvandsfisk).

Kommissionen foreslår på dette grundlag, at Rådet, med Europa-Parlamentets godkendelse, vedtager en afgørelse om indgåelse af den nye aftale med tilhørende protokol.

2.           RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

De berørte parter er blevet hørt i forbindelse med undersøgelsen af mulighederne for at indgå en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal. Medlemsstaternes eksperter er også blevet hørt på de tekniske møder. Det er på baggrund af disse høringer konkluderet, at det er af interesse at forny aftalen om fiskeri og at indgå en dertil hørende fiskeriprotokol med Republikken Senegal.

3.           JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET

Foreliggende procedure er iværksat sideløbende med procedurerne for Rådets afgørelse om godkendelse af undertegnelsen og den midlertidige anvendelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri med tilhørende gennemførelsesprotokol samt Rådets forordning om fordeling af fiskerimulighederne mellem EU-medlemsstaterne.

4.           VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Den årlige finansielle modydelse beløber sig det første år til 1 808 000 EUR, det andet, tredje og fjerde år til 1 738 000 EUR og det femte år til 1 668 000 EUR, baseret på:

a) en referencemængde på 14 000 tons tun og en tilladt fangstmængde på 2 000 tons senegalesisk kulmule, idet adgangsretten til disse mængder beløber sig til 1 058 000 EUR det første år, 988 000 EUR det andet, tredje og fjerde år og 918 000 EUR det femte år, og

b) en finansiel støtte til udvikling af Republikken Senegals fiskeripolitik på 750 000 EUR om året. Denne støtte opfylder målene for Republikken Senegals nationale fiskeripolitik hvad angår støtte til videnskabelige undersøgelser, overvågning og bekæmpelse af ulovligt fiskeri, samt støtte til ikke-industrielt fiskeri, herunder retablering af nedbrudte økosystemer med henblik på genopretning af ungfiskepopulationer.

2014/0238 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal med tilhørende gennemførelsesprotokol

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), og artikel 218 stk. 7,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet[1] og

ud fra følgende betragtninger:

(1)       Unionen har undertegnet en aftale med Senegal om bæredygtigt fiskeri for en periode på fem år, der forlænges stiltiende, med tilhørende protokol om gennemførelse af aftalen, der også gælder for en periode på fem år, og som giver EU-fartøjer fiskerimuligheder i de farvande, der hører under Republikken Senegals højhedsområde, eller som fiskerimæssigt hører under landets jurisdiktion.

(2)       Aftalen og protokollen er blevet undertegnet den [...] i overensstemmelse med afgørelse 2014/…/EU[2] og finder midlertidig anvendelse fra datoen for undertegnelsen.

(3)       Aftalen og gennemførelsesprotokollen bør godkendes på Unionens vegne.

(4)       Der nedsættes ved aftalen et blandet udvalg, der skal kontrollere aftalens anvendelse. Desuden kan Det Blandede Udvalg i overensstemmelse med protokollen godkende visse ændringer af den. For at lette godkendelsen af sådanne ændringer bør Kommissionen med forbehold af særlige betingelser bemyndiges til at godkende dem efter en forenklet procedure —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal (i det følgende benævnt "aftalen") med tilhørende gennemførelsesprotokol (i det følgende benævnt "protokollen") godkendes på Unionens vegne.

Teksten til aftalen og protokollen er vedlagt denne afgørelse som bilag I og II.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, som på Unionens vegne er beføjet til at foretage de meddelelser, der er omhandlet henholdsvis i aftalens artikel 16 og i protokollens artikel 13, med henblik på at udtrykke Unionens samtykke i at blive bundet af aftalen og protokollen.

Artikel 3

I overensstemmelse med betingelserne i bilag III til denne afgørelse bemyndiges Europa-Kommissionen til på Unionens vegne at godkende de ændringer af protokollen, der er vedtaget af Det Blandede Udvalg, som er nedsat ved protokollens artikel 7.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

                                                                       På Rådets vegne

                                                                       Formand

[1]               EUT C […] af […], s. […].

[2]               EUT L [...] af [...], s. [...].

Bilag I

PARTNERSKABSAFTALE

om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt "Unionen", og

REPUBLIKKEN SENEGAL, i det følgende benævnt "Senegal",

i det følgende benævnt "parterne",

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er et nært samarbejde mellem Unionen og Senegal, bl.a. som led i Cotonou-aftalen, og at parterne har et fælles ønske om at udbygge forbindelserne yderligere,

SOM ERINDRER OM De Forenede Nationers havretskonvention af 1982 og aftale om fælles fiskebestande af 1995,

SOM ER FAST BESLUTTEDE PÅ at anvende de afgørelser og henstillinger, der vedtages af de relevante regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, som parterne er medlemmer af,

SOM ER BEVIDSTE OM betydningen af principperne i FAO's adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget af Fødevare- og Landbrugsorganisationen (FAO) i 1995,

SOM ER FAST BESLUTTEDE PÅ i fælles interesse at samarbejde om at skabe et ansvarligt fiskeri for at sikre, at havets biologiske ressourcer bevares på langt sigt og udnyttes bæredygtigt,

SOM ER OVERBEVISTE OM, at et sådant samarbejde bør baseres på, at initiativer og foranstaltninger, hvad enten de gennemføres i fællesskab eller unilateralt, skal supplere hinanden, være forenelige med den fastlagte politik og skabe en synergieffekt,

SOM ER BESLUTTEDE PÅ, at parterne med henblik på et sådant samarbejde indleder den dialog, der er nødvendig for at gennemføre Senegals fiskeripolitik, ved at inddrage civilsamfundet, navnlig de erhvervsdrivende i fiskerisektoren,

SOM ØNSKER at fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår dels for EU-fiskerfartøjers fiskeri i Senegals farvande dels for EU-støtten til udvikling af et bæredygtigt fiskeri i disse farvande,

SOM ER FAST BESLUTTEDE PÅ at udvide det økonomiske samarbejde inden for fiskeriet og tilknyttede aktiviteter ved at tilskynde til samarbejde mellem begge parters virksomheder,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1 – Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)      "senegalesiske myndigheder": Senegals fiskeriministerium

b)      "EU-myndigheder": Europa-Kommissionen

c)      "fiskeri": sporing af fisk, udsætning, sætning, trækning og indhaling af fiskeredskaber, ombordtagning af fangst, omladning, opbevaring om bord, forarbejdning om bord, overførsel, anbringelse i bur af fisk, opfedning og landing af fisk og fiskevarer

d)      "fiskerfartøj": ethvert fartøj, som er rigget til eller er af den type, der normalt anvendes til fiskeri i overensstemmelse med Senegals lovgivning

e)      "EU-fiskerfartøj": et fiskerfartøj, der fører en EU-medlemsstats flag og er registreret i EU

f)       "Senegals farvande": de farvande, der hører under Senegals højhedsområde, eller som fiskerimæssigt hører under Senegals jurisdiktion

g)      "aftale": aftalen med tilhørende protokol, bilag og tillæg

h)      "force majeure": pludselige, uforudsigelige og uundgåelige hændelser, som er til fare for eller risikerer at være til hinder for normal afvikling af fiskeriet i Senegals farvande.

Artikel 2 - Genstand

Ved denne aftale fastlægges principper, regler og procedurer for:

a)      de vilkår, i henhold til hvilke EU-fiskerfartøjer kan udøve fiskeri i Senegals farvande efter det disponible overskud

b)      det økonomiske, finansielle, tekniske og videnskabelige samarbejde inden for fiskeriet med henblik på at fremme et bæredygtigt fiskeri i Senegals farvande og at udvikle fiskerisektoren i Senegal

c)      samarbejdet om fiskerikontrol i Senegals farvande med henblik på at sikre, at ovennævnte regler og vilkår overholdes, at foranstaltningerne til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne bliver effektive, og at ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri bekæmpes.

Artikel 3 – Principper

1. Parterne forpligter sig til at fremme et ansvarligt fiskeri i Senegals farvande som foreskrevet i FAO's adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri.

2. Senegal forpligter sig til ikke at indrømme fartøjer med de samme tekniske specifikationer tilhørende andre udenlandske flåder, der fisker i disse farvande efter de samme arter som dem, der er omfattet af denne aftale, mere favorable betingelser end dem, der indrømmes i henhold til denne aftale.

3. Parterne forpligter sig til at sørge for, at denne aftale gennemføres i overensstemmelse med artikel 9 i Cotonou-aftalen om de væsentlige elementer vedrørende menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstatsprincippet og det grundlæggende princip om god regeringsførelse, jf. procedurerne i artikel 8-96.

4. Parterne forpligter sig til at sørge for, at aftalen gennemføres efter principperne om god økonomisk og social styring og under hensyntagen til fiskeressourcernes tilstand.

5. Erklæringen fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet gælder automatisk for søfolk påmønstret EU-fiskerfartøjer. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

6. Parterne rådfører sig med hinanden, inden de træffer beslutninger, der kan berøre EU-fartøjers aktiviteter i henhold til aftalen.

Artikel 4 – Adgang til Senegals farvande

1. EU-fiskerfartøjer må kun udøve fiskeri i Senegals farvande, hvis de har fået udstedt en fiskeritilladelse i henhold til aftalen, idet fiskeri uden for disse rammer er forbudt.

2. De senegalesiske myndigheder må kun udstede fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i henhold til nærværende aftale, idet det er forbudt at udstede andre former for tilladelser til nævnte fartøjer, f.eks. private tilladelser.

Artikel 5 – Gældende regler og gennemførelse

1. Uanset bestemmelserne i denne aftale er fiskeri i henhold hertil underlagt den senegalesiske lovgivning.

2. De senegalesiske myndigheder meddeler EU-myndighederne eventuelle ændringer af lovgivningen, som har indvirkning på EU-fiskerfartøjernes aktiviteter. Denne lovgivning gøres gældende over for EU-fiskerfartøjer fra og med den tresindstyvende dag efter EU-myndighedernes modtagelse af meddelelsen om ændring.

3. Senegal forpligter sig til at træffe alle fornødne forholdsregler til at sikre, at aftalens bestemmelser om fiskerikontrol anvendes effektivt. EU-fiskerfartøjerne samarbejder med de senegalesiske myndigheder, der er ansvarlige for sådan kontrol.

4. Unionen forpligter sig til at træffe alle fornødne forholdsregler til at sikre, at disse fartøjer overholder aftalens bestemmelser og de relevante bestemmelser i Senegals lovgivning.

5. EU-myndighederne meddeler de senegalesiske myndigheder eventuelle ændringer af lovgivningen, som har indvirkning på EU-fiskerfartøjers aktiviteter i henhold til aftalen.

Artikel 6 – Finansiel modydelse

1. Unionen betaler Senegal en finansiel modydelse, jf. aftalen, med henblik på at:

a)       finansiere en del af de omkostninger, der er forbundet med EU-fiskerfartøjernes adgang til de senegalesiske fiskeressourcer, uafhængigt af den del af omkostningerne, som skal betales af rederne

b)      via sektorstøtte styrke Senegals kapacitet til udarbejdelse og gennemførelse af en politik for bæredygtigt fiskeri.

2. Den finansielle modydelse til sektorstøtte ydes uafhængigt af betalingerne til dækning af omkostninger i forbindelse med adgang. Den fastsættes på grundlag af og er betinget af, at der opstilles mål for Senegals fiskeripolitik i overensstemmelse med protokollen til aftalen og i henhold til et årligt og flerårigt gennemførelsesprogram.

3. Unionens finansielle modydelse betales årligt i overensstemmelse med protokollen. Beløbet kan ændres i tilfælde af:

a)       force majeure

b)      en reduktion af de fiskerimuligheder, som EU-fiskerfartøjerne har fået tildelt, når det på basis af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og af hensyn til forvaltningen af de pågældende bestande skønnes nødvendigt for at bevare ressourcerne og udnytte dem bæredygtigt

c)       en forøgelse af de fiskerimuligheder, der er tildelt EU-fiskerfartøjerne, hvis det på basis af den bedste videnskabelige rådgivning skønnes, at ressourcernes tilstand tillader det

d)      en revurdering af betingelserne for den finansielle støtte til gennemførelse af fiskeripolitikken, hvis resultaterne af den årlige og flerårige programmering ifølge parterne berettiger en sådan revurdering

e)       suspension af aftalen, jf. artikel 13

f)       opsigelse af aftalen, jf. artikel 14.

Artikel 7 – Den Blandede Komité

1. Der nedsættes en blandet komité bestående af repræsentanter for EU-myndighederne og de senegalesiske myndigheder, som skal overvåge aftalens anvendelse. Den kan desuden vedtage ændringer til protokollen, bilagene og tillæggene.

2. Med hensyn til overvågning består Den Blandede Komités rolle bl.a. i at:

a)       overvåge, at aftalen gennemføres, fortolkes og anvendes korrekt, og navnlig at fastlægge den årlige og flerårige programmering, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, og at evaluere programmeringens gennemførelse

b)      at sikre den nødvendige kontakt i fiskerispørgsmål af fælles interesse

c)       fungere som et forum for mindelig bilæggelse af tvister, som fortolkningen eller anvendelsen af aftalen måtte give anledning til.

3. Med hensyn til beslutningstagning består Den Blandede Komités rolle i at godkende ændringer af protokollen, bilagene og tillæggene til aftalen vedrørende:

a)       revurdering af fiskerimulighederne og dermed størrelsen af den finansielle modydelse

b)      betingelserne for støtten til fiskeripolitikken

c)       betingelserne for EU-fiskerfartøjernes udøvelse af fiskeri.

Beslutninger træffes ved konsensus og vedlægges mødereferatet som bilag.

4. Den Blandede Komité udfører sine opgaver i overensstemmelse med aftalens mål og de relevante regler, der er vedtaget af de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer.

5. Den Blandede Komité holder møde mindst én gang om året skiftevis i Senegal og i Unionen eller et andet sted, som parterne er blevet enige om, og formandskabet varetages af den part, der holder mødet. Den træder ekstraordinært sammen på anmodning af en af parterne.

Artikel 8 - Samarbejde om overvågning og bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

Parterne forpligter sig til at arbejde tæt sammen om at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri med henblik på at opnå et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri.

Artikel 9 – Videnskabeligt samarbejde

1. Parterne tilskynder til videnskabeligt samarbejde for at sikre en bedre overvågning af de biologiske ressourcers tilstand i Senegals farvande.

2. Parterne rådfører sig navnlig med hinanden i en fælles videnskabelig arbejdsgruppe eller i de relevante internationale organisationer for at styrke forvaltningen og bevarelsen af de biologiske ressourcer i Atlanterhavet og for at samarbejde om relevant videnskabelig forskning.

Artikel 10 – Samarbejdet mellem fiskerierhvervsorganisationer, den private sektor og civilsamfundet

1. Parterne tilskynder til økonomisk og teknisk samarbejde i fiskerisektoren og tilknyttede sektorer. De rådfører sig med hinanden for at fremme og koordinere de forskellige foranstaltninger i den forbindelse.

2. Parterne forpligter sig til at fremme udvekslingen af oplysninger om fangstmetoder, fiskeredskaber, opbevaringsmetoder og metoder til industriel forarbejdning af fiskevarer.

3. Parterne bestræber sig på at skabe gunstige vilkår for udbygning af forbindelserne mellem parternes virksomheder på det tekniske, økonomiske og handelsmæssige område ved at fremme skabelsen af et gunstigt miljø for udvikling af erhvervsaktiviteter og investeringer. Parterne tilskynder i givet fald til, at der oprettes blandede selskaber.

Artikel 11 – Geografisk anvendelsesområde

Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om Den Europæiske Union finder anvendelse, på de betingelser, der er fastlagt i nævnte traktat, dels for Senegals område.

Artikel 12 - Varighed

Denne aftale anvendes i 5 år fra ikrafttrædelsesdatoen. Den fornyes stiltiende, medmindre den opsiges i henhold til artikel 14.

Artikel 13 - Suspension

1. Gennemførelsen af aftalen kan på initiativ af en af parterne suspenderes i følgende tilfælde:

a)       force majeure

b)      uenighed om, hvordan aftalen skal fortolkes eller gennemføres

c)       en parts tilsidesættelse af aftalens bestemmelser, navnlig artikel 3, stk. 3, om overholdelse af menneskerettighederne.

2. Den part, der ønsker at suspendere aftalen, skal skriftligt meddele den anden part sit ønske om suspension, og suspensionen får virkning tre måneder efter modtagelsen af meddelelsen. Efter modtagelsen af en sådan meddelelse skal parterne straks holde samråd med henblik på at løse deres tvist i mindelighed inden for en frist på tre måneder. Samrådet kan fortsætte, så snart suspensionen får virkning. Hvis tvisten løses i mindelighed, genoptages aftalens gennemførelse straks, og den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 6, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis.

Artikel 14 – Opsigelse

1. Aftalen kan opsiges på initiativ af en af parterne i følgende tilfælde:

a)       force majeure

b)      hvis de relevante bestande ifølge den bedste, uafhængige og pålidelige videnskabelige rådgivning er nedfisket

c)       hvis de fiskerimuligheder, der er tildelt EU-fiskerfartøjerne, ikke udnyttes fuldt ud

d)      hvis parterne ikke opfylder deres forpligtelser, når det gælder bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

2. Den part, der ønsker at opsige aftalen, skal skriftligt meddele den anden part sit ønske om opsigelse, og opsigelsen får virkning seks måneder efter modtagelsen af den skriftlige meddelelse, medmindre parterne bliver enige om at forlænge fristen. Efter modtagelsen af en sådan skriftlig opsigelse skal parterne holde samråd med henblik på at løse deres tvist i mindelighed inden for en frist på seks måneder. Hvis tvisten løses i mindelighed, genoptages aftalens gennemførelse straks, og den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 6, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis.

Artikel 15 – Ophævelse

Aftalen mellem Republikken Senegals regering og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab om fiskeri ud for Senegals kyst, der trådte i kraft den 1. juni 1981, ophæves.

Artikel 16 – Ikrafttræden

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Den træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de nødvendige procedurer til dette formål er afsluttet.

Artikel 17 – Midlertidig anvendelse

Parternes undertegnelse af aftalen bevirker, at den anvendes midlertidigt, indtil den træder i kraft.

Bilag II Protokol

PROTOKOL om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal

Artikel 1 Anvendelsesområde

1. De fiskerimuligheder, der tildeles EU-fiskerfartøjer, fastsættes som følger:

– stærkt migrerende arter (arter opført i bilag 1 til FN's havretskonvention af 1982), bortset fra arter, der er beskyttet af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), eller som ICCAT forbyder fiskeri efter:

a)       28 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri

b)      8 stangfartøjer

– demersale dybvandsfisk:

c)       2 trawlere

Dette stykke anvendes med forbehold af protokollens artikel 5 og 6.

2. Fiskerimulighederne i stk. 1 må udelukkende udnyttes i de senegalesiske fiskeriområder, hvis geografiske koordinater er anført i bilaget.

Artikel 2 Varighed

Denne protokol og bilaget hertil anvendes i en periode på 5 år fra datoen for dens ikrafttrædelse eller i givet fald datoen for dens midlertidige anvendelse.

Artikel 3 Den finansielle modydelse

1. Protokollens samlede værdi for den periode, der er fastsat i artikel 2, beløber sig til 13 930 000 EUR.  Fordelingen sker som følger:

1.1. et beløb på 8 690 000 EUR som finansiel modydelse, jf. aftalens artikel 6, fordelt som følger:

1)      et årligt beløb på 1 058 000 EUR det første år som finansiel kompensation for adgang til ressourcerne, 988 000 EUR det andet, tredje og fjerde år og 918 000 EUR det femte år, som indbefatter et beløb svarende til en referencemængde for stærkt vandrende arter på 14 000 tons om året

2)      et særligt beløb på 750 000 EUR om året i fem år til støtte for gennemførelsen af Senegals fiskeripolitik

1.2. et beløb på 5 240 000 EUR svarende til de afgifter, som rederne skønnes at skulle betale for fiskeritilladelser, som udstedes i henhold til artikel 4 og kapitel II, punkt 3, i aftalen.

2. Stk. 1 finder anvendelse med forbehold af protokollens artikel 5, 6, 7 og 8 og aftalens artikel 13 og 14.

3. Senegal sørger for overvågning af EU-fiskerfartøjernes aktiviteter i Senegals fiskeriområder for at sikre en korrekt forvaltning af den referencemængde, der er fastsat i stk. 1.1, nr. 1), for stærkt vandrende arter, og den samlede tilladte fangstmængde for demersale arter, der er anført i det specifikationsblad, der er vedføjet som tillæg til protokollens bilag, idet der tages hensyn til bestandenes tilstand og det disponible overskud. Senegal underretter EU-myndighederne herom, så snart EU-fiskerfartøjernes fangster i Senegals fiskeriområder når op på 80 % af referencemængden eller 80 % af den samlede tilladte fangstmængde for demersale arter. Unionen underretter medlemsstaterne straks efter modtagelsen af denne meddelelse.

4. Når fangsterne når op på 80 % af referencemængden eller 80 % af den samlede tilladte fangstmængde for demersale arter, overvåger Senegal månedligt EU-fiskerfartøjernes fangster. Så snart det elektroniske registrerings- og indberetningssystem (ERS), der er omhandlet i afdeling 1 i kapitel IV i bilaget til denne protokol, er taget i brug, skal overvågningen foregå dagligt. Senegal underretter EU-myndighederne, så snart fiskeriet har nået et sådant omfang, at referencemængden eller den samlede tilladte fangstmængde for demersale arter er nået. Unionen underretter ligeledes medlemsstaterne straks efter modtagelsen af denne meddelelse.

5. Hvis EU-fiskerfartøjernes årlige fangster af stærkt vandrende arter i Senegals farvande overskrider referencemængden i stk. 1.1, nr. 1), forhøjes den årlige finansielle modydelse for hvert ton yderligere fangst med 55 EUR pr. ton i det første år, 50 EUR pr. ton det andet, tredje og fjerde år og 45 EUR pr. ton det femte år.

6. Den samlede tilladte fangstmængde for demersale arter, der er anført i det specifikationsblad, der er vedføjet som tillæg til protokollens bilag, svarer til den maksimalt tilladte fangst af disse arter. Hvis de årlige fangster af disse arter overstiger den samlede tilladte fangstmængde, forhøjes den afgift, der er fastsat i specifikationsbladet, og som rederne skal betale, for fangster ud over den tilladte mængde, med 50 %.

7. Det samlede årlige beløb, som Den Europæiske Union skal betale, kan dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i stk. 1.1, nr. 1). Hvis EU-fiskerfartøjernes fangster overstiger en mængde, der svarer til det dobbelte af det samlede årlige beløb, betales det skyldige beløb for den yderligere mængde det følgende år.

8. Unionen skal betale den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1.1, nr. 1), for EU-fiskerfartøjernes adgang til Senegals fiskeressourcer senest halvfems (90) dage efter datoen for protokollens midlertidige anvendelse for det første år og på årsdagen for protokollens undertegnelse i de efterfølgende år.

9. Den finansielle modydelse i stk. 1.1, nr. 1), indbetales på en særlig konto, som Senegals statskasse opretter til formålet. Den finansielle modydelse i stk. 1.1, nr. 2), som er beregnet til sektorstøtte, stilles til rådighed for Direction des Pêches Maritimes (direktoratet for havfiskeri) på en depotkonto hos Senegals statskasse. De senegalesiske myndigheder skal hvert år meddele Europa-Kommissionen oplysningerne om disse konti.

Artikel 4 Sektorstøtte

1. Den Blandede Komité vedtager senest tre (3) måneder efter protokollens ikrafttræden eller i givet fald den midlertidige anvendelse et flerårigt sektorprogram samt gennemførelsesbestemmelserne herfor, navnlig:

1)      de årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan den modydelse, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.1, nr. 2), skal anvendes

2)      de årlige og flerårige mål, der skal nås for på sigt at skabe et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i Senegals nationale fiskeripolitik eller andre politikker, der hænger sammen med eller har indvirkning på skabelsen af et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri, herunder støtte til ikke-industrielt fiskeri, overvågning, kontrol og bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU) og styrkelsen af Senegals videnskabelige kapacitet inden for fiskeriet

3)      de nødvendige kriterier og procedurer, herunder i givet fald budgetmæssige og finansielle indikatorer, for en årlig evaluering af resultaterne.

2. Den Blandede Komité fastlægger målene og skønner effekten af de projekter, der skal gennemføres, med henblik på at godkende Senegals anvendelse af beløbene for finansiel sektorstøtte.

3. Hvert år redegør Senegal for, hvilke fremskridt der er gjort i de projekter, som gennemføres med sektorstøtte, i form af en årlig rapport om gennemførelsen heraf, som skal gennemgås af Den Blandede Komité. Inden protokollens udløb skal Senegal ligeledes udarbejde en endelig rapport.

4. Den del af den finansielle modydelse, der er afsat til sektorstøtte, skal betales i rater på grundlag af en analyse af resultatet af gennemførelsen af sektorstøtten og de behov, der er konstateret i løbet af programperioden. Unionen forbeholder sig ret til helt eller delvis at suspendere den særlige finansielle modydelse, der er omhandlet i protokollens artikel 3, stk. 1.1, nr. 2):

4.1. hvis en evaluering foretaget af Den Blandede Komité viser, at resultaterne ikke er i tråd med programmeringen

4.2. hvis den finansielle modydelse ikke anvendes i overensstemmelse med den godkendte programmering.

Betalingen af den finansielle modydelse genoptages efter samråd og overenskomst mellem parterne, og eller når resultaterne af den finansielle gennemførelse, der er omhandlet i stk. 4, berettiger det. Betalingen af den særlige finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.1, nr. 2), kan dog ikke finde sted efter en periode på seks (6) måneder efter protokollens udløb.

5. Eventuelle ændringer af det flerårige sektorprogram skal godkendes af Den Blandede Komité.

Artikel 5 Videnskabeligt samarbejde

1. Parterne forpligter sig til at fremme samarbejdet om ansvarligt fiskeri i Vestafrika. Parterne forpligter sig til at overholde samtlige henstillinger og afgørelser vedtaget af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) og til at tage hensyn til videnskabelige udtalelser fra andre regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, som f.eks. Organisationen for Fiskeriet i Det Østlige Centrale Atlanterhav (CECAF).

2. Parterne forpligter sig til regelmæssigt og efter behov at afholde møder i den fælles videnskabelige arbejdsgruppe for at drøfte spørgsmål af videnskabelig karakter vedrørende gennemførelsen af protokollen. Den Blandede Komité fastlægger mandatet for og sammensætningen af den fælles videnskabelige arbejdsgruppe og ligeledes, hvilke opgaver den skal udføre.

3. Den Blandede Komité vedtager på grundlag af henstillinger og afgørelser truffet af ICCAT og i lyset af de bedste videnskabelige udtalelser fra f.eks. CECAF og i givet fald konklusionerne af møderne i den fælles videnskabelige arbejdsgruppe foranstaltninger, der tager sigte på en bæredygtig udnyttelse af fiskearter omfattet af protokollen, og som vedrører EU-fiskerfartøjernes aktiviteter.

Artikel 6 Revision af fiskerimulighederne

1. Den Blandede Komité kan revidere de fiskerimuligheder, der er omhandlet i artikel 1, hvis henstillinger og afgørelser vedtaget af ICCAT og udtalelser fra CECAF bekræfter, at en sådan revision sikrer en bæredygtig udnyttelse af de fiskearter, der er omfattet af denne protokol, og under forudsætning af, at sådanne revisioner valideres af den fælles videnskabelige arbejdsgruppe.

2. I så fald revideres den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.1, nr. 1), forholdsmæssigt og pro rata temporis. Unionens samlede årlige finansielle modydelse kan dog højst udgøre det dobbelte af beløbet i artikel 3, stk. 1.1, nr. 1).

Artikel 7 Nye fiskerimuligheder og forsøgsfiskeri

1. Hvis EU-fiskerfartøjerne er interesseret i fiskeri, der ikke er omhandlet i artikel 1, holder parterne samråd i Den Blandede Komité om eventuel tilladelse til sådanne nye fiskerier. Den Blandede Komité fastlægger i så fald betingelserne for disse nye fiskerimuligheder og ændrer om nødvendigt protokollen og dens bilag.

2. Tilladelsen til udøvelsen af nye fiskerier gives under hensyntagen til de bedste videnskabelige udtalelser og i givet fald på grundlag af resultaterne af videnskabelige analyser, der er valideret af den fælles videnskabelige arbejdsgruppe,

3. Efter det samråd, der er omhandlet i stk. 1, kan Den Blandede Komité tillade forsøgsfiskeri i Senegals fiskeriområder for at afprøve den tekniske gennemførlighed og økonomiske rentabilitet af nye former for fiskeri. Med henblik herpå, og hvis Senegal ønsker det, træffer Den Blandede Komité i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvilke arter forsøgsfiskeriet skal omfatte, og hvilke betingelser og andre parametre der skal gælde. Parterne gennemfører forsøgsfiskeriet på de vilkår, som fastlægges af den fælles videnskabelige arbejdsgruppe.

Artikel 8 Ophævelse

Gennemførelsen af denne protokol, herunder betalingen af den finansielle modydelse, kan suspenderes på initiativ af en af parterne i de tilfælde og på de betingelser, der er fastsat i aftalens artikel 13.

Artikel 9 Opsigelse

Protokollen kan opsiges på initiativ af en af parterne i de tilfælde og på de betingelser, der er fastsat i aftalens artikel 14.

Artikel 10 Elektronisk udveksling af oplysninger

1. Senegal og Unionen forpligter sig til hurtigst muligt at indføre de nødvendige edb-systemer for elektronisk udveksling af alle oplysninger og dokumenter i forbindelse med aftalens gennemførelse.

2. Den elektroniske udgave af et dokument vil under alle omstændigheder være sidestillet med papirudgaven.

3. Senegal og Unionen underretter straks hinanden om eventuelle funktionsfejl i edb-systemerne. Oplysninger og dokumenter i forbindelse med aftalens gennemførelse erstattes så automatisk af papirudgaver.

Artikel 11 Databeskyttelse

1. Senegal og Unionen forpligter sig til altid at behandle alle persondata om EU-fartøjer og deres fiskeri, der indsamles som led i aftalen, med omhu og i overensstemmelse med principperne om fortrolighed og databeskyttelse.

2. Parterne sørger for, at kun aggregerede oplysninger om fiskeri i de senegalesiske farvande offentliggøres, jf. ICCAT's og andre regionale fiskeriforvaltningsorganisationers bestemmelser på området. Oplysninger, der kan betragtes som fortrolige, må af de kompetente myndigheder kun anvendes med henblik aftalens gennemførelse og i forbindelse med forvaltning, kontrol og overvågning af fiskeriet.

Artikel 12 Midlertidig anvendelse

Denne protokol med tilhørende bilag og tillæg anvendes midlertidigt fra datoen for parternes undertegnelse.

Artikel 13 Ikrafttræden

Denne protokol med tilhørende bilag og tillæg træder i kraft på den dato, hvor parterne gensidigt meddeler hinanden, at de nødvendige procedurer til formålet er afsluttet.

BILAG TIL PROTOKOLLEN

BETINGELSER FOR EU-FARTØJERS FISKERI I SENEGALS FISKERIOMRÅDE

Kapitel I – Generelle bestemmelser

1. Udpegelse af kompetente myndigheder

Med henblik på anvendelsen af dette bilag, og medmindre andet er fastsat, forstås ved enhver henvisning til en ansvarlig myndighed i henholdsvis Den Europæiske Union (EU) og Republikken Senegal (Senegal) følgende:

- for EU: Europa-Kommissionen, i givet fald via EU-delegationen i Senegal

- for Republikken Senegal: Ministère chargé de la Pêche et des Affaires maritimes (Senegals ministerium med ansvar for fiskeri og maritime anliggender).

2. Ved anvendelsen af dette bilag har "fiskeritilladelse" samme betydning som "licence" (licens), der er defineret i Senegals lovgivning.

3. Fiskeriområder

Senegals fiskeriområder defineres som de senegalesiske farvande, i hvilke Senegal giver EU-fiskerfartøjer tilladelse til at udøve fiskeri i overensstemmelse med aftalens artikel 5, stk. 1.

3.1. De geografiske koordinater for Senegals fiskeriområder og basislinjerne er angivet i tillæg 4 til dette bilag.

3.2. De områder, hvor fiskeri og sejlads ifølge den nationale lovgivning er forbudt, f.eks. nationalparker, beskyttede havområder og gydepladser, er ligeledes angivet i tillæg 4 til dette bilag.

3.3. Senegal giver rederne meddelelse om koordinaterne for fiskeriområderne og de forbudte områder i forbindelse med udstedelsen af fiskeritilladelsen.

3.4. Senegal skal mindst to måneder i forvejen meddele Europa-Kommissionen eventuelle ændringer af disse områder.

4. Biologiske hvileperioder

EU-fiskerfartøjer med tilladelse til at udøve fiskeri i henhold til denne protokol skal respektere eventuelle biologiske hvileperioder, der er indført i henhold til senegalesisk lovgivning.

5. Udpegelse af en repræsentant

EU-fiskerfartøjer, der planlægger at lande eller omlade fangster i en havn Senegal, skal have en repræsentant med bopæl i Senegal.

6. Redernes betaling af afgifter

Inden protokollen træder i kraft, giver Senegal EU meddelelse om, hvilken bankkonto de beløb, som EU-fartøjerne skal betale i henhold til aftalen, skal indsættes på. Omkostningerne i forbindelse med bankoverførslerne afholdes af rederne.

7. Kontaktpersoner

Kontaktoplysningerne for Ministère chargé de la Pêche et des Affaires maritimes (Senegals ministerium med ansvar for fiskeri og maritime anliggender) og Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches – DPSP (direktoratet for fiskeriovervågning) er anført i tillæg 7.

Kapitel II – Fiskeritilladelser

1.         Betingelser for opnåelse af fiskeritilladelse – berettigede fartøjer

De fiskeritilladelser, der er omhandlet i aftalens artikel 4, udstedes på betingelse af, at det pågældende fartøj er registreret i EU-fiskerfartøjsregisteret, og at alle rederens, førerens eller fartøjets tidligere forpligtelser som følge af fiskeri i Senegal i henhold til aftalen er opfyldt.

2.         Ansøgning om fiskeritilladelse

1. EU’s kompetente myndigheder indgiver elektronisk senest tyve (20) arbejdsdage før datoen for den ønskede gyldighedsperiodes begyndelse en ansøgning for hvert fartøj, der ønsker at fiske i henhold til fiskeripartnerskabsaftalen, til Ministère chargé de la Pêche et des Affaires maritimes (Senegals ministerium med ansvar for fiskeri og maritime anliggender), med kopi til EU’s delegation i Senegal. EU’s kompetente myndigheder sender originalerne til Direction des Pêches Maritimes – DPM (direktoratet for havfiskeri) via EU’s delegation.

2. Ansøgninger indgives til DPM på en formular som vist i tillæg 1.

3. Hver ansøgning om fiskeritilladelse ledsages af følgende dokumenter:

– bevis for betaling af det faste forskud for tilladelsens gyldighedsperiode

– et farvefoto af fartøjet, set fra siden.

4. Ved fornyelse af en fiskeritilladelse inden for rammerne af den gældende protokol skal ansøgningen om fornyelse for et fartøj, hvis tekniske specifikationer ikke er blevet ændret, blot ledsages af et bevis for betaling af afgiften.

3.         Faste afgifter/forskud

1. Afgiften for de demersale arter fremgår af specifikationsbladet i tillæg 2. Fiskeritilladelserne udstedes efter indbetaling til de kompetente nationale myndigheder af det forskud, der er angivet i samme specifikationsblad.

2. Afgiften for notfartøjer til tunfiskeri og stangfartøjer, i EUR pr. ton fangst i Senegals fiskeriområder, beregnes som følger:

55 EUR for det første anvendelsesår

60 EUR for det andet og tredje anvendelsesår

65 EUR for det fjerde anvendelsesår

70 EUR for det femte anvendelsesår.

Fiskeritilladelserne udstedes efter indbetaling til de kompetente nationale myndigheder af følgende faste afgifter:

-         for notfartøjer til tunfiskeri:

-           13 750 EUR pr. fartøj, svarende til en afgift for 250 tons pr. år for protokollens første anvendelsesår

-           15 000 EUR pr. fartøj, svarende til en afgift for 250 tons pr. år for protokollens andet og tredje anvendelsesår

-           16 250 EUR pr. fartøj, svarende til en afgift for 250 tons pr. år for protokollens fjerde anvendelsesår

-           17 500 EUR pr. fartøj, svarende til en afgift for 250 tons pr. år for protokollens femte anvendelsesår

-        For stangfartøjer:

-           8 250 EUR pr. fartøj, svarende til en afgift for 150 tons pr. år for protokollens første anvendelsesår

-           9 000 EUR pr. fartøj, svarende til en afgift for 150 tons pr. år for protokollens andet og tredje anvendelsesår

-           9 750 EUR pr. fartøj, svarende til en afgift for 150 tons pr. år for protokollens fjerde anvendelsesår

-           10 500 EUR pr. fartøj, svarende til en afgift for 150 tons pr. år for protokollens femte anvendelsesår.

3. Den faste afgift omfatter alle nationale og lokale afgifter undtagen havneafgifter og gebyrer for tjenesteydelser.

4. Hvis fiskeritilladelsens gyldighedsperiode er på under et år, f.eks. på grund af en biologisk hvileperiode, tilpasses den faste afgift efter den gyldighedsperiode, der anmodes om.

4.         Udstedelse af fiskeritilladelser og opstilling af en foreløbig liste over fartøjer med fiskeritilladelse

1. Efter modtagelsen af ansøgningerne om fiskeritilladelse, jf. punkt 2.2 og 2.3, opstiller Senegal inden for en frist på 5 dage for hver fartøjskategori en foreløbig liste over fartøjer med fiskeritilladelse.

2. Denne liste sendes straks til den nationale fiskerikontrolmyndighed og EU.

3. EU sender den foreløbige liste til rederen eller dennes repræsentant. Hvis EU’s kontor er lukket, kan Senegal sende den foreløbige liste direkte til rederen eller dennes repræsentant med kopi til EU.

4. Fartøjerne har tilladelse til at fiske, så snart de er opført på ovennævnte foreløbige liste. I så fald skal de pågældende fartøjer altid medføre en kopi af den foreløbige liste, indtil de har fået udstedt fiskeritilladelse.

5. Fiskeritilladelserne for alle fartøjer udstedes af DPM senest tyve (20) arbejdsdage efter, at denne myndighed har modtaget alle de dokumenter, der er omhandlet i punkt 2, nr. 3, til rederne eller deres repræsentanter via EU’s delegation i Senegal.

6. For at undgå at skabe forsinkelser for fiskeriet i området sendes der samtidig en elektronisk kopi af fiskeritilladelsen til rederne. Denne kopi kan anvendes i en periode på højst 60 dage fra den dato, hvor fiskeritilladelsen er udstedt. I denne periode sidestilles kopien med originaldokumentet.

7. Fiskeritilladelsen skal altid opbevares om bord, jf. dog denne afdelings punkt 4 og 6.

5.         Overdragelse af fiskeritilladelser

1. En fiskeritilladelse udstedes for et bestemt fartøj og kan ikke overdrages.

2. I tilfælde af påvist force majeure, som f.eks. tab eller længerevarende oplægning af et fartøj på grund af alvorlige tekniske skader, erstattes et fartøjs fiskeritilladelse dog på anmodning af EU med en ny fiskeritilladelse til et andet fartøj af samme kategori, uden at der skal betales afgift på ny.

3. I så fald lægges de to fartøjers samlede fangster til grund ved beregningen af, om der eventuelt skal betales mere i afgift.

4. For så vidt angår det fartøj, der skal erstattes, indgiver rederen eller dennes repræsentant den annullerede fiskeritilladelse til DPM via EU’s delegation i Senegal.

5. Den nye fiskeritilladelse gælder fra den dato, hvor den annullerede fiskeritilladelse indgives til DPM. EU’s delegation underrettes om overdragelsen af fiskeritilladelsen.

6.         Fiskeritilladelsers gyldighedsperiode

1. Fiskeritilladelser til notfartøjer til tunfiskeri og stangfartøjer udstedes for et år ad gangen. Fiskeritilladelser til trawlere til demersalt dybvandsfiskeri udstedes for et kvartal ad gangen.

2. Fiskeritilladelser kan fornys.

3. Med henblik på bestemmelse af gyldighedsperiodens start forstås ved

– et år: i protokollens første anvendelsesår, perioden fra protokollens ikrafttrædelsesdato og til den 31. december samme år; derefter hvert hele kalenderår; i protokollens sidste anvendelsesår, perioden fra den 1. januar til datoen for protokollens udløb.

– kvartal: ved begyndelsen af protokollens anvendelsesperiode, perioden fra protokollens ikrafttrædelsesdato til datoen for det følgende kvartals begyndelse, idet et kvartals begyndelsesdato altid er enten den 1. januar, den 1. april, den 1. juli eller den 1. oktober; derefter hvert hele kvartal; ved afslutningen af protokollens anvendelsesperiode, perioden fra slutningen af det sidste hele kvartal til datoen for protokollens udløb.

7.         Hjælpefartøjer

1. På anmodning af EU giver Senegal tilladelse til, at EU-fartøjer med fiskeritilladelse benytter hjælpefartøjer.

2. Sådan hjælp må ikke omfatte hverken brændstofpåfyldning eller omladning af fangsterne.

3. Hjælpefartøjerne skal føre en medlemsstats flag og må ikke være rigget til fiskeri.

4. Der gælder den samme procedure for indgivelse af anmodninger om fiskeritilladelse, der er omhandlet i kapitel II, for hjælpefartøjer, i det omfang disse procedurer gælder for sådanne fartøjer.

5. Senegal opstiller listen over de hjælpefartøjer, der har fået udstedt tilladelse, og meddeler den hurtigst muligt til den nationale fiskerikontrolmyndighed og EU.

Kapitel III – Tekniske foranstaltninger

De tekniske foranstaltninger, der gælder for trawlere til demersalt dybvandsfiskeri med fiskeritilladelse med hensyn til fiskeriområde, fiskeredskaber og bifangster, er fastsat i specifikationsbladet i tillæg 2.

Tunfiskerfartøjer skal efterleve samtlige henstillinger og afgørelser vedtaget af ICCAT.

Kapitel IV – Kontrol, Overvågning og tilsyn

Afdeling 1: Fangstopgørelsesordning

1.         Fiskerilogbog

1. Føreren af et EU-fartøj, der fisker i henhold til aftalen, fører en fiskerilogbog som vist i tillæg 3a og 3b til dette bilag for hver fiskerikategori.

2. Fiskerilogbogen udfyldes af fartøjsføreren for hver dag, hvor fartøjet befinder sig i Senegals fiskeriområde.

3. Fartøjsføreren registrerer hver dag i fiskerilogbogen fangstmængden for hver art, der er fanget og beholdt om bord, med angivelse af artens alfa-3-FAO-kode, udtrykt i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk. For hver hovedart registrerer fartøjsføreren også nulfangst.

4. Fartøjsføreren registrerer også hver dag i fiskerilogbogen mængden af eventuelt udsmid af hver art, udtrykt i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk.

5. Fiskerilogbogen udfyldes letlæseligt med blokbogstaver og underskrives af fartøjsføreren.

6. Fartøjsføreren er ansvarlig for, at de data, der registreres i fiskerilogbogen, er korrekte.

2.         Fangstopgørelse

1. Fartøjsføreren indberetter fartøjets fangster ved at sende Senegal sine fiskerilogbøger for den periode, hvor fartøjet har befundet sig i landets fiskerizone.

2. Indtil det elektroniske registrerings- og indberetningssystem, der er omhandlet i denne afdelings punkt 4, tages i brug, sendes fiskerilogbøgerne således:

i.   ved anløb af havn i Senegal afleveres hver original fiskerilogbog til Senegals lokale repræsentant, som skriftligt bekræfter modtagelsen

ii.  ved udsejling af Senegals fiskeriområder uden forudgående anløb af havn i Senegal sendes den originale fiskerilogbog

a)       som en skannet elektronisk udgave til den adresse, som Senegal har oplyst. Senegal anerkender straks modtagelsen pr. e-mail

undtagelsesvis:

b)      pr. fax til det nummer, som Senegal har oplyst, eller

c)       senest 14 dage efter anløb af havn og under alle omstændigheder senest 45 dage efter udsejling af Senegals fiskeriområde pr. brev, som sendes til Senegal.

3. Fartøjsføreren sender en kopi af alle fiskerilogbøger til EU. Er der tale om tunfartøjer sender fartøjsføreren ligeledes en kopi af alle fiskerilogbøger til et af følgende videnskabelige institutter:

i)       IRD (Institut de recherche pour le développement)

ii)      IEO (Instituto Español de Oceanografía) eller

iii)     INIAP (Instituto Nacional de Investigaçao Agrária y das Pescas) samt til

v)      CRODT (Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye).

4. Hvis fartøjet vender tilbage til Senegals fiskeriområde i fiskeritilladelsens gyldighedsperiode, indgives der en ny fangstopgørelse.

5. Hvis fangstopgørelsesbestemmelserne ikke overholdes, kan Senegal suspendere det pågældende fartøjs fiskeritilladelse, indtil Senegal har modtaget en eventuelt manglende fangstopgørelse, og pålægge rederen sanktioner efter bestemmelserne i den gældende nationale lovgivning. Ved gentagne overtrædelser kan Senegal nægte at forny en fiskeritilladelse.

6. Senegal underretter straks EU om enhver sanktion i den forbindelse.

3.         Kvartalsvis fangstopgørelse for trawlere

Indtil det elektroniske registrerings- og indberetningssystem, der er omhandlet i denne afdelings punkt 4, tages i brug, meddeler Europa-Kommissionen Direction des Pêches Maritimes – DPM (direktoratet for havfiskeri) inden udgangen af hvert kvartal de mængder, der er fanget af trawlere i løbet af det foregående kvartal, i overensstemmelse med modellen i tillæg 3c til dette bilag.

4.         Overgang til et elektronisk registrerings- og indberetningssystem (ERS)

Parterne er enige om at bane vejen for overgangen til et elektronisk fangstrapporteringssystem, som er baseret på de specifikke tekniske krav i tillæg 6. Parterne er enige om at fastlægge fælles bestemmelser med henblik på, at denne overgang sker så hurtigt som muligt. Senegal underretter EU, så snart betingelserne for overgangen er opfyldt. Fra den dato, hvor denne oplysning er fremsendt, fastsætter parterne en frist på to måneder, inden for hvilken systemet skal gøres fuldt ud operationelt.

5.         Opgørelse over skyldige afgifter for tunfiskerfartøjer

1. Årlig opgørelse

1.1. Med henblik på validering sendes der til ovennævnte videnskabelige institutter en årlig fangstopgørelse, som er baseret på fiskerilogbøgerne og de oplysninger, som fartøjsføreren har indgivet.

1.2. Når de er valideret, sendes opgørelserne til DPM, DPSP og CRODT med henblik på kontrol.

1.3. Senegal meddeler hurtigst muligt EU resultaterne af denne kontrol.

1.4. Hvis der er brug for afklaring af spørgsmål, henvender EU sig til sine egne videnskabelige institutter og meddeler Senegal resultaterne af denne afklaring. Oplysningerne sendes elektronisk.

1.5. Den fælles videnskabelige arbejdsgruppe holder møde om nødvendigt.

1.6. Om nødvendigt indledes der yderligere drøftelser om kontrolprocedurerne, og der holdes i givet fald et møde med deltagelse af samtlige videnskabelige institutter.

2. Endelig opgørelse

2.1. På grundlag af fangstopgørelserne, som er valideret af ovennævnte videnskabelige institutter og forskningscenter, udarbejder EU for hvert tunfiskerfartøj en endelig opgørelse over, hvor meget de enkelte fartøjer skal betale i afgift for deres fiskeri i det foregående kalenderår.

2.2. EU meddeler den endelige opgørelse til Senegal og rederen inden den 15. juli i året efter det år, hvor fangsterne har fundet sted.

2.3. Hvis den endelige opgørelse lyder på et højere beløb end den forudbetalte faste afgift for fiskeritilladelsen, betaler rederen saldoen til Senegal senest den 30. august i det indeværende år. Hvis den endelige opgørelse lyder på et lavere beløb end den forudbetalte faste afgift, får rederen ikke penge tilbage.

Afdeling 2: Indsejling i og udsejling af Senegals farvande

1.           EU-fiskerfartøjer, der fisker i henhold til denne protokol i Senegals farvande, skal senest seks (6) timer i forvejen meddele de kompetente myndigheder i Senegal, at de agter at sejle ind i eller ud af Senegals farvande.

2.           Ved meddelelse om indsejling i eller udsejling af Senegals farvande skal fartøjerne samtidig oplyse deres position, og hvor store fangster de har taget og beholdt om bord, angivet ved alfa-3-FAO-kode og udtrykt i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk, jf. dog punkt 2 i tillæg 6. Disse meddelelser sendes pr. e-mail eller fax til de adresser, der er angivet i tillæg 7.

3.           Et fartøj, der afsløres i at fiske uden at have meddelt Senegals kompetente myndigheder dette på forhånd, betragtes som et fartøj uden fiskeritilladelse og vil blive underlagt bestemmelserne i den nationale lovgivning.

4.           Fiskeritilladelsen skal være ledsaget af oplysninger om de kompetente senegalesiske myndigheders e-mailadresse, telefon- og telefaxnumre samt radiokaldesignal.

Afdeling 3: Omladning og landing

1. Stangfartøjer skal lande de fangster, de har taget i Senegals fiskeriområder, i Dakar havn og kan sælge dem til de lokale virksomheder til den internationale markedspris, der er fastsat på grundlag af forhandling mellem operatørerne.

2. EU-fiskerfartøjer, der udøver deres aktiviteter i henhold til denne protokol i Senegals farvande, og som ønsker at foretage en omladning i Senegals farvande, skal med tilladelse fra Senegals kompetente myndigheder gøre dette på reden ud for Dakar havn.

3. Hvis sådanne fartøjers redere eller deres repræsentant, ønsker at lande eller omlade, skal de mindst 72 timer i forvejen meddele Senegals kompetente myndigheder følgende oplysninger:

3.1. navnene på de fiskerfartøjer, som skal omlade eller lande en fangst

3.2. transportfartøjets navn eller navnet på den havn, hvor landingen skal finde sted

3.3. mængden af hver art, der skal omlades eller landes

3.4. datoen for omladningen eller landingen

3.5. bestemmelsesstedet for de fangster, der omlades eller landes.

4. Omladning eller landing betragtes som udsejling af Senegals farvande. Fartøjerne har derfor pligt til at sende fangstopgørelserne til Senegals kompetente myndigheder og meddele dem, om de agter at fortsætte fiskeriet eller at sejle ud af Senegals farvande.

5. Al omladning eller landing af fangster, der ikke er nævnt i ovenstående punkter, er forbudt i Senegals farvande. Ved overtrædelse af denne bestemmelse, kan overtræderen idømmes sanktioner efter gældende senegalesisk lovgivning.

Afdeling 4: Fartøjsovervågningssystemet (FOS)

1.         Fartøjspositionsmeldinger – FOS

1. EU-fartøjer med fiskeritilladelse skal være udstyret med et satellitbaseret fartøjsovervågningssystem (FOS), som sikrer automatisk og løbende transmission hver time af fartøjernes position til fiskeriovervågningscentret (FOC) i fartøjernes flagstat.

2. Hver positionsmelding skal

i.       indeholde:

a)       fartøjets identifikation

b)      fartøjets seneste geografiske position (længde, bredde) med en fejlmargin på under 500 m og et konfidensinterval på 99 %

c)       dato og klokkeslæt for registrering af position

d)      fartøjets fart og kurs

ii.      opfylde de krav til format, der er fastsat i tillæg 5 til dette bilag.

3. Den første position, der registreres efter indsejling i Senegals fiskerizone identificeres ved koden "ENT". Alle efterfølgende positioner identificeres ved koden "POS", bortset fra den første position, der registreres efter udsejling af Senegals fiskerizone, og som identificeres ved koden "EXI".

4. Flagstatens FOC er ansvarligt for automatisk behandling og i givet fald elektronisk transmission af positionsmeldinger. Positionsmeldingerne registreres på en sikker måde og opbevares i tre år.

2.         Fartøjets fremsendelse af positionsmeldinger i tilfælde af et defekt FOS

1. Fartøjsføreren sørger for, at fartøjets FOS altid er fuldt funktionsdygtigt, og at positionsmeldinger sendes på korrekt vis til flagstatens FOC.

2. Hvis fartøjets FOS er defekt, skal det repareres eller udskiftes inden en måned. Efter udløbet af denne frist har fartøjet ikke længere tilladelse til at fiske i Senegals fiskeriområder.

3. Fartøjer, der fisker i Senegals fiskeriområder med defekt FOS, sender deres positionsmeldinger med alle obligatoriske oplysninger pr. e-mail, via radio eller pr. fax til flagstatens FOC mindst hver fjerde time, jf. denne afdelings punkt. 1.2, nr. i).

3.         Sikker fremsendelse af positionsmeldinger til Senegal

1. Flagstatens FOC sender automatisk de pågældende fartøjers positionsmeldinger til Senegals FOC. Flagstatens og Senegals FOC udveksler e-mailadresser og giver straks hinanden meddelelse om eventuelle ændringer.

2. Fremsendelsen af positionsmeldinger mellem flagstatens og Senegals FOC sker elektronisk efter et sikkert kommunikationssystem.

3. Senegals FOC underretter hurtigst muligt flagstatens FOC og EU, hvis der ikke længere regelmæssigt modtages positionsmeldinger for et fartøj med fiskeritilladelse, og det pågældende fartøj ikke har meddelt, at det er sejlet ud af Senegals fiskeriområde.

4.         Funktionsfejl i kommunikationssystemet

1. Senegal sørger for, at dets elektroniske udstyr er kompatibelt med det elektroniske udstyr, som flagstatens FOC anvender, og giver straks EU meddelelse om eventuelle funktionsfejl i forbindelse med fremsendelse og modtagelse af positionsmeldinger med henblik på snarest muligt at få løst det pågældende tekniske problem.

2. Eventuelle tvister forelægges for Den Blandede Komité.

3. Fartøjsføreren betragtes om ansvarlig for enhver påvist manipulation af fartøjets FOS med henblik på at forstyrre systemets drift eller forfalske positionsmeldinger. Eventuelle overtrædelser straffes efter gældende senegalesisk lovgivning.

5.         Ændring af positionsmeldingshyppighed

1. Ved begrundet mistanke om overtrædelse kan Senegal sende en anmodning til flagstatens FOC med kopi til EU om i en afgrænset undersøgelsesperiode at reducere positionsmeldingsintervallet for et fartøj til en time.

2. Senegal sender bevismaterialet til flagstatens FOC og til EU.

3. Flagstatens FOC sender straks Senegal positionsmeldingerne efter den reducerede hyppighed.

4. Når den pågældende undersøgelsesperiode er afsluttet, underretter Senegal flagstatens FOC og EU om en eventuel opfølgning.

6.         FOS-meddelelsens gyldighed i tilfælde af tvist

Det er kun de positionsmeldinger, der er fremsendt via FOS, der er gyldige i tilfælde af uenighed mellem parterne.

Afdeling 5: Observatører

1. Fiskeriobservation

1.1. Fartøjer med fiskeritilladelse er omfattet af en fiskeriobservationsordning, der er en del af aftalen.

1.2. Når det gælder tunfiskerfartøjer, skal denne observationsordning være i overensstemmelse med de henstillinger, der er vedtaget af ICCAT (Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet).

2. Udpegede fartøjer og observatører

2.1. Samtidig med udstedelsen af fiskeritilladelsen meddeler Senegal EU og rederen eller dennes repræsentant, hvilke fartøjer der skal tage en observatør om bord, og hvor længe observatøren skal være om bord på det enkelte fartøj.

2.2. Senegal meddeler EU og rederen for det fartøj, der skal tage en observatør om bord, eller dennes repræsentant navnet på den observatør, der er udpeget til fartøjet, senest 15 dage før den dato, hvor observatøren skal tages om bord. Senegal giver straks EU og rederen eller dennes repræsentant meddelelse om eventuelle ændringer med hensyn til de udpegede fartøjer eller observatører.

2.3. Senegal bestræber sig på ikke at udpege observatører til fartøjer, der allerede har en observatør om bord, eller som allerede er formelt forpligtet til at tage en observatør om bord i den pågældende fangstperiode som led i sådanne fartøjers aktiviteter i andre fiskeriområder end Senegals fiskeriområder.

2.4. Når det gælder trawlere til demersalt dybvandsfiskeri, må observatørens tilstedeværelse om bord ikke overstige to måneder. Observatøren må ikke opholde sig længere om bord, end det er nødvendigt for at kunne udføre sine opgaver.

3. Fast finansielt bidrag

3.1. Når det gælder notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri og stangfartøjer, skal rederne i forbindelse med betalingen af den årlige afgift ligeledes betale DPSP et fast beløb på 400 EUR for hvert fartøj som bidrag til observatørordningen.

3.2. Når det gælder trawlere, skal rederne i forbindelse med den kvartalsvise betaling af afgifter ligeledes betale DPSP et fast beløb på 100 EUR for hvert fartøj som bidrag til observatørordningen.

4. Observatørens løn

Observatørens løn og sociale bidrag betales af Senegal.

5. Betingelser for ombordtagning af observatører

5.1. Betingelserne for ombordtagning af observatører, bl.a. længden af deres ophold om bord, aftales mellem rederen eller dennes repræsentant og Senegal.

5.2. Observatøren behandles om bord som officer. Observatørens logi om bord afhænger dog af fartøjet tekniske struktur.

5.3. Kost og logi om bord betales af rederen.

5.4. Fartøjsføreren træffer på sit ansvarsområde alle nødvendige forholdsregler til at sikre observatørens fysiske sikkerhed og psykiske velbefindende.

5.5. Observatøren skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige, for at han kan udføre sine opgaver. Observatøren skal have adgang til kommunikationsmidler, til dokumenter vedrørende fartøjets fiskeri, bl.a. fiskerilogbog og navigationsbog, og til de dele af fartøjet, der er direkte knyttet til de observatøropgaver, som vedkommende skal udføre.

6. Observatørens forpligtelser

6.1. I den tid, hvor observatøren er om bord, sørger denne for:

6.2. at træffe passende foranstaltninger til at undgå at afbryde eller hindre fiskeriet

6.3. at behandle materiel og udstyr om bord med respekt

6.4. at respektere, at alle dokumenter vedrørende fartøjet er fortrolige.

7. Ombordtagning og ilandsætning af observatører

7.1. Observatøren tages om bord i en havn valgt af rederen.

7.2. Rederen eller dennes repræsentant giver senest ti dage før ombordtagning Senegal meddelelse om, på hvilken dato, hvilket klokkeslæt og i hvilken havn observatøren tages om bord. Hvis observatøren tages om bord i et andet land, afholder rederen hans rejseudgifter til ombordtagningshavnen.

7.3. Hvis observatøren ikke melder sig om bord senest 12 timer efter den dato og det klokkeslæt, der er fastsat for ombordtagning, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at tage den pågældende observatør om bord. Fartøjet kan så frit forlade havnen og begynde at fiske.

7.4. Hvis observatøren ikke sættes i land i en havn i Senegal, betaler rederen, hvad det koster for observatøren at komme tilbage til Senegal så hurtigt som muligt.

8. Observatørens opgaver

Observatøren har til opgave:

8.1. at observere fartøjets fiskeri

8.2. at kontrollere fartøjets position under fiskeriet

8.3. at udtage biologiske prøver som led i et videnskabeligt program

8.4. at registrere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

8.5. at kontrollere logbogsoplysningerne om fangsterne i Senegals farvande

8.6. at kontrollere bifangstprocenter og anslå udsmid

8.7. når fartøjet befinder sig i Senegals fiskeriområde, mindst én gang om ugen via radio, pr. fax eller pr. e-mail at rapportere sine observationer, herunder mængden af fangster og bifangster om bord.

9. Observatørens rapport

9.1. Inden observatøren forlader fartøjet, fremlægger denne en observationsrapport for fartøjsføreren. Fartøjsføreren har ret til at anføre eventuelle bemærkninger i observationsrapporten. Rapporten underskrives af observatøren og fartøjsføreren. Fartøjsføreren får en kopi af observationsrapporten.

9.2. Observatøren sender sin rapport til Senegal, der sender en kopi heraf til EU senest otte arbejdsdage efter observatørens ilandsætning.

Afdeling 6: Inspektion på havet og i havn

1. Inspektion på havet

1.1. Inspektion på havet i Senegals fiskeriområder af EU-fiskerfartøjer med fiskeritilladelse foretages af fartøjer og kontrollører fra Senegal, der tydeligt kan identificeres som fiskerikontrolfartøjer og fiskerikontrollører.

1.2. Inden de går om bord, giver Senegals kontrollører EU-fartøjet besked om, at de har besluttet at gennemføre en inspektion. Inspektion foretages af højst to kontrollører, som skal fremvise id og legitimation for, at de er kontrollører, inden de foretager inspektion.

1.3. Senegals kontrollører må ikke opholde sig længere om bord på EU-fiskerfartøjet, end det er nødvendigt for at løse inspektionsopgaverne. De foretager inspektion på en sådan måde, at fartøjet og dets fiskeri og last påvirkes mindst muligt.

1.4. Senegal kan give tilladelse til, at EU deltager i inspektion på havet som observatør.

1.5. Føreren af EU-fiskerfartøjet bistår Senegals kontrollører med at komme om bord og i deres arbejde.

1.6. Efter hver afsluttet inspektion udarbejder Senegals kontrollører en inspektionsrapport. EU-fiskerfartøjets fører har ret til at anføre eventuelle bemærkninger i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten underskrives af den kontrollør, som udarbejder rapporten, og af EU-fiskerfartøjets fører.

1.7. Senegals kontrollører giver EU-fiskerfartøjets fører en kopi af inspektionsrapporten, inden de forlader fartøjet. Senegal sender en kopi af inspektionsrapporten til EU senest otte dage efter inspektionen.

2. Inspektion i havn

2.1. Inspektion i havn af EU-fiskerfartøjer, der i en havn i Senegal lander eller omlader fangster, der er taget i Senegals fiskeriområder, foretages af kontrollører, der er bemyndiget hertil.

2.2. Inspektion foretages af højst to kontrollører, som skal fremvise id og legitimation for, at de er kontrollører, inden de foretager inspektion. Senegals kontrollører må ikke opholde sig længere om bord på EU-fiskerfartøjet, end det er nødvendigt for at løse inspektionsopgaverne, og de foretager inspektion på en sådan måde, at fartøj, landing eller omladning og last påvirkes mindst muligt.

2.3. Senegal kan give EU tilladelse til at deltage som observatør i inspektionen i havn.

2.4. Føreren af EU-fiskerfartøjet skal bistå de senegalesiske kontrollører i deres arbejde.

2.5. Ved afslutning af hver inspektion udarbejder Senegals kontrollør en inspektionsrapport. EU-fiskerfartøjets fører har ret til at anføre eventuelle bemærkninger i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten underskrives af den kontrollør, som udarbejder rapporten, og af EU-fiskerfartøjets fører.

2.6. Senegals kontrollør afleverer en kopi af inspektionsrapporten til EU-fiskerfartøjets fører efter endt inspektion. Senegal sender en kopi af inspektionsrapporten til EU senest otte dage efter inspektionen.

Afdeling 7: Overtrædelse

1. Behandling af overtrædelser

1.1. Alle overtrædelser, som et EU-fiskerfartøj med en fiskeritilladelse, der er udstedt efter bestemmelserne i dette bilag, begår, registreres i en inspektionsrapport. Denne rapport sendes hurtigst muligt til EU og til flagstaten.

1.2. Fartøjsførerens underskrift af inspektionsrapporten indskrænker ikke rederens ret til at forsvare sig mod den formodede overtrædelse.

2. Opbringning af fartøjer – Informationsmøde

2.1. Hvis der er hjemmel til det i Senegals lovgivning for den pågældende overtrædelse, kan et EU-fiskerfartøj, der har begået en overtrædelse, pålægges at indstille sit fiskeri og, hvis det befinder sig på havet, at anløbe havnen i Dakar.

2.2. Senegal underretter inden for højst 24 timer EU om enhver opbringning af et EU-fiskerfartøj med fiskeritilladelse. Sammen med en sådan meddelelse fremlægges der bevismateriale for den pågældende overtrædelse.

2.3. Inden der træffes foranstaltninger over for fartøjet, fartøjsføreren, besætningen eller lasten, bortset fra foranstaltninger, der skal sikre beviserne, arrangerer Senegal på anmodning af EU senest én arbejdsdag efter meddelelsen om fartøjets opbringning et informationsmøde for at få belyst de forhold, der førte til fartøjets opbringning, og for at informere om eventuelle følger. Fartøjets flagstat kan sende en repræsentant til sådanne informationsmøder.

3. Sanktioner i forbindelse med overtrædelse – Mæglingsprocedure

3.1. Sanktionen for overtrædelsen fastsættes af Senegal efter gældende national lovgivning.

3.2. Hvis en overtrædelse skal afgøres ved en retlig procedure, indledes der, inden en sådan procedure iværksættes, og forudsat at der ikke er begået nogen kriminel handling, en mæglingsprocedure mellem Senegal og EU for at bestemme sanktionens art og størrelse. Mæglingsproceduren afsluttes senest tre dage efter meddelelsen om fartøjets opbringning.

3.3. Repræsentanter for fartøjets flagstat og EU kan deltage i en sådan mæglingsprocedure.

4. Retlig procedure - Bankgaranti

4.1. Hvis mæglingsproceduren slår fejl, og overtrædelsen indbringes for den ansvarlige retlige myndighed, stiller det overtrædende fartøjs reder en bankgaranti i en bank udpeget af Senegal på et beløb, der fastsættes af Senegal, og som skal dække udgifterne i forbindelse med fartøjets opbringning, den forventede bøde og en eventuel erstatning. Bankgarantien frigives først, når den retlige procedure er afsluttet.

4.2. Bankgarantien frigives og betales tilbage til rederen staks efter domsafsigelsen således:

a)       det fulde beløb, hvis der ikke er idømt nogen sanktion

b)      saldobeløbet, hvis der idømmes en sanktion i form af en bøde, der er mindre end den stillede bankgaranti.

4.3. Senegal meddeler EU resultatet af den retlige procedure senest otte dage efter domsafsigelse.

5. Frigivelse af fartøj og besætning

Fartøjet og dets besætning kan forlade havnen, så snart de forpligtelser, der følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller så snart der er stillet en bankgaranti.

Afdeling 8: Samarbejde om overvågning ved bekæmpelse af IUU- fiskeri

1. Mål

For at styrke overvågningen af fiskeri på åbent hav og for at bekæmpe IUU-fiskeri skal EU-fiskerfartøjer rapportere tilstedeværelsen i Senegals fiskeriområde af fartøjer, som ikke er opført på den liste over fremmede fartøjer med tilladelse til at fiske i Senegals farvande, som Senegal har fremsendt.

2. Procedure

2.1. Hvis føreren af et EU-fiskerfartøj observerer et andet fiskerfartøj, som eventuelt bedriver IUU-aktiviteter, bør han indsamle så mange oplysninger som muligt herom.

2.1. Der skal straks sendes en observationsrapport både til de senegalesiske myndigheder og til de behørige myndigheder i det observerende fartøjs flagstat, som videresender dem til Europa-Kommissionen eller til det organ, som er udpeget af sidstnævnte.

2.2. Europa-Kommissionen sender disse oplysninger videre til Senegal.

3. Gensidighed

Senegal skal snarest muligt sende EU eventuelle observationsrapporter, som det er i besiddelse af vedrørende fiskerfartøjer, der i Senegals fiskeriområder eventuelt udøver IUU-fiskeri.

Kapitel V – Påmønstring af søfolk

1.           Redere af EU-fiskerfartøjer, der fisker i henhold til denne protokol påmønstrer statsborgere fra AVS-landene på følgende vilkår og inden for de grænser, der er fastsat nedenfor:

-        når det gælder flåden af notfartøjer til tunfiskeri, skal mindst 20 % af de søfolk, der påmønstres i tunfangstsæsonen i Senegals fiskeriområde, være sømænd fra Senegal eller eventuelt AVS-sømænd.

-        når det gælder flåden af stangfartøjer til tunfiskeri, skal mindst 20 % af de søfolk, der påmønstres i tunfangstsæsonen i Senegals fiskeriområde, være sømænd fra Senegal eller eventuelt AVS-sømænd.

-        når det gælder flåden af trawlere til demersalt dybvandsfiskeri, skal mindst 20 % af de søfolk, der påmønstres i fangstsæsonen i Senegals fiskeriområde, være sømænd fra Senegal eller eventuelt AVS-sømænd.

2.           Rederne bestræber sig på at påmønstre senegalesiske sømænd.

3.           Erklæringen fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet gælder automatisk for søfolk påmønstret EU-fiskerfartøjer. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

4.           Ansættelseskontrakter for søfolk fra Senegal og AVS-landene, som Agence nationale des Affaires maritimes og de underskrivende parter får en kopi af, indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side. Disse kontrakter skal sikre, at søfolkene er medlem den socialsikringsordning, de hører ind under, og som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5.           AVS-søfolkenes hyre betales af rederne. Den aftales med rederne eller disses repræsentanter på den ene side og søfolkene og deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side. Søfolkenes lønvilkår må ikke være dårligere end dem, der gælder for besætningsmedlemmer i deres respektive lande, og under ingen omstændigheder dårligere end ILO-normerne.

6.           Enhver sømand, der er påmønstret et EU-fiskerfartøj, skal melde sig hos føreren af det udpegede fartøj dagen før den foreslåede dato for hans påmønstring. Møder sømanden ikke op på den dato og det tidspunkt, der er fastsat for påmønstring, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at påmønstre den pågældende sømand.

Tillæg

1 – Ansøgning om fiskeritilladelse

2 – Specifikationsblad

3 – Model for fiskerilogbogen og fangstopgørelsen

4 – Geografiske koordinater

5 – Transmission af FOS-meddelelser til Senegal – FOS-oplysningernes format – positionsmelding

6 – Retningslinjer for anvendelsen af det elektroniske registrerings- og rapporteringssystem (ERS-systemet)

7 – Kontaktoplysninger for Senegal

Tillæg 1

FISKERIAFTALE MELLEM SENEGAL OG DEN EUROPÆISKE UNION

ANSØGNING OM FISKERITILLADELSE

I- ANSØGER

1.     Reders navn: ..................................................Nationalitet:........................................................................

2.     Reders adresse: ........................................................................................................................

3.     Navn på reders sammenslutning eller repræsentant: .....................................................................

3.     Adresse for reders sammenslutning eller repræsentant: ................................................................

4.     Telefonnummer: ................................................         Fax: ................................... E-mail: ……………

5.     Fartøjsførers navn: ......................................... Nationalitet: ................. E-mail: …………………………

II - FARTØJ OG FARTØJSIDENTIFIKATION

1.     Fartøjets navn: ...............................................................................................................................................

2.     Flagstat: .......................................................................................................................

3.     Havnekendingsbogstaver og -nummer: …………....................................................................................

4.     Hjemstedshavn: …………………. MMSI-nr.: ………….…… IMO-nummer: …….…….…

5.     Dato for erhvervelse af nuværende flag: ........../........./.............. Eventuelt tidligere flag: ………...

6.     Byggeår og -sted: ....../......./.......... i …………........ Radiokaldesignal: ...............................

7.     Radiofrekvens: ………….............. Satellittelefonnummer: ……………..…………...……

8.     Byggemateriale:          Stål ¨    Træ ¨    Polyester ¨          Andet  ¨ …………………………….

III - FARTØJETS TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSTYR

1.     Længde overalt: ..................................................        Bredde: ....................................... Dybgang:………..

2.     Bruttotonnage (GT): ..................................   Nettotonnage: ……………….……………

3.     Hovedmotorens maskineffekt i kW: ....................... Mærke: .................................     Type: ….....................

4.     Fartøjstype: ¨ Notfartøj til tunfiskeri   ¨Stangfartøj   ¨ Trawler til demersalt dybvandsfiskeri

5.     Fiskeredskaber: ......................................

6.     Fiskeriområder: ………………………………………

7.     Målarter: ……………………………….

8.     Havn udpeget til landinger: ………………………………….………………………

9.     Samlet besætning: ....................................................................................................................

10.   Metode til opbevaring om bord:          Fersk ¨        Køling ¨            Blandet ¨            Frysning ¨

11.   Indfrysningskapacitet pr. døgn (tons): ................. Lastrumskapacitet: ...............        Antal: .....

12.        FOS-transponder:

            Fabrikant: …………………… Model: ………………….  Serienummer: …………………

            Programversion: ...........................................................  Satellitoperatør: ………………..

Undertegnede bekræfter hermed, at de i denne ansøgning afgivne oplysninger er rigtige og afgivet i god tro.

           

Udfærdiget i ..............................................., den ......................................

Ansøgers underskrift: ...................................................................

Tillæg 2

Specifikationsblad for dybvandsarter

(1) Målarter:

Senegalesisk kulmule (Merluccius senegalensis og Merluccius polli) (2) Fiskeriområde:

De områder, der må fiskes i, er afgrænset som følger[1]: a) vest for 16°53'42"V, mellem Senegals grænse med Mauretanien og 15°40'00"N b) mere end 15 sømil fra referencelinjen, fra 15°40'00''N til 15°15'00''N c) mere end 12 sømil fra referencelinjen, fra 15°15'00''N til 15°00'00''N d) mere end 8 sømil fra referencelinjen, fra 15°00'00"N til 14°32'30"N e) vest for 17°30'00"V, i farvandet mellem 14°32'30"N og 14°04'00"N f) vest for 17°22'00"V, i farvandet mellem 14°04'00"N og Senegals nordlige grænse med Gambia g) vest for 17°35'00"V, i farvandet mellem Senegals sydlige grænse med Gambia og 12°33'00"N h) syd for kompasretning 137° fra punkt P9 (12°33'00''N; 17°35'00''V) indtil skæringspunktet med kompasretning 220° fra Cabo Roxo for at tage hensyn til samarbejds- og forvaltningsaftalen mellem Senegal og Guinea-Bissau.

(3) Tilladt fiskeredskab:

Klassisk bundtrawl eller trawl til kulmule med en mindstemaskestørrelse på 70 mm. Det er forbudt at anvende midler eller anordninger, der kan blokere netmaskerne eller medføre, at den selektive virkning reduceres. For at undgå slid eller iturivning er det dog tilladt udelukkende på undersiden af bundtrawlets pose at fastgøre slidgarn i form af net eller ethvert andet materiale. Sådanne slidgarn må udelukkende fastgøres langs trawlposens forkant og sider.  For oversiden af trawlene er det tilladt at anvende beskyttelsesanordninger, forudsat at de består af et enkelt stykke net af samme materiale som posen, og deres masker i udstrakt tilstand måler mindst 300 mm. Det er forbudt at anvende dobbelttråde, det være sig enkeltvis eller snoet, i trawlposen.

(4) Bifangster[2]:

7 % blæksprutter, 7 % krebsdyr og 15 % andre demersale bundfisk. Den procentdel bifangster, der er fastsat ovenfor, beregnes ved afslutningen af hver fangstrejse i forhold til fangstens samlede vægt, jf. den senegalesiske lovgivning. Det er forbudt at beholde om bord, omlade, lande, opbevare og sælge hajer og rokker (Elasmobranchii), der er omfattet af beskyttelsesforanstaltninger som led i Den Europæiske Unions handlingsplan for bevarelse og forvaltning af hajer og inden for rammerne af de kompetente regionale fiskeriforvaltningsorganisationer og regionale fiskeriorganisationer – navnlig hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus), silkehaj (Carcharhinus falciformis), stor hvid haj (Carcharodon carcharias), brugde (Cetorhinus maximus), sildehaj (Lamna nasus), størøjet rævehaj (Alopias superciliosus), havengel (Squatina squatina), almindelig djævlerokke (Manta birostris) og arter af familien hammerhajer (Sphyrnidae). Hvis der utilsigtet fanges hajer og rokker, som ikke må beholdes om bord, må de ikke beskadiges. De slippes straks fri igen.

(5) Samlet tilladt fangstmængde/ afgifter:

Tilladt fangstmængde: || 2 000 tons om året

Afgift: || 90 EUR/ton

Afgiften beregnes ved udgangen af hver periode på 3 måneder, som fartøjet har tilladelse til at fiske i, idet fangster taget i denne periode medregnes. Inden der kan udstedes en fiskeritilladelse, betales der for hvert fartøj ved begyndelsen af hver periode på tre måneder, som fartøjet får tilladelse til at fiske i, et forskud på 500 EUR, som trækkes fra den samlede afgift, der skal betales.

– Antal fartøjer, der har tilladelse til at fiske || 2 fartøjer

– Type fartøjer, der har tilladelse til at fiske || Trawlere til demersalt dybvandsfiskeri

– Påmønstring af senegalesiske sømænd eller sømænd fra andre AVS-lande || 20 % af besætningen

– Årlig biologisk hvileperiode || Fra den 1. maj til den 30. juni[3]

Tillæg 3a

Stærkt vandrende arter: Fiskerilogbog – model fastlagt af ICCAT ||

|| || Langline Levende agn Not Trawl Andet ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Fartøjets navn: ……………………………………………………………………. || Bruttoregistertonnage:      …………………………………………………............................. || UDSEJLING: HJEMKOMST: || Måned || Dag || År || Havn || || ||

Flagstat:     ……………………………………………………………………........................... || Kapacitet – (MT): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Havnekendingsbogstaver og -nummer:    ………………………………………………………………................................... || Fører: ……………………………………………………….... || || || ||

Reder: ………………………………………………………….......................... || Antal besætningsmedlemmer:            ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Adresse: ………………………………………………………………………….... || Rapporteringsdato: ………………………………………………...... || || ||

|| (Rapporteret af):          ………………………………………………................................. || Antal havdage: || || Antal fiskedage: Antal sæt: || || Fangstrejse nr.: || ||

||

||

|| ||

Dato || Område || Vand-tempera-tur ved over-fladen (ºC) || Fiskerindsats Antal kroge || Capturas (fangster) || Isco usado na pesca (Anvendt agn) ||

Måned || Dag || Bredde N/S || Længde Ø/V || Atlantisk tun Thunnus thynnus eller maccoyi || Gulfinnet tun Thunnus albacares || (Storøjet tun) Thunnus obesus || (Hvid tun) Thunnus alalunga || (Sværdfisk) Xiphias gladius || (Stribet marlin) (Hvid marlin) Tetraptunus audax eller albidus || (Sort marlin) Makaira indica || (Sejlfisk) Istiophorus albicane eller platypterus || Bugstribet bonit Katsuwonus pelamis || (Blandede fangster) || I alt pr. dag (vægt kun i kg) || Makrelgedde || Blæksprutte || Levende agn || (Andet) ||

|| || || || || || Antal || vægt kg || Antal || kg || Antal || kg || Antal || kg || Antal || kg || Antal || kg || Antal || kg || Antal || kg || Antal || kg || Antal || kg || Antal || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

LANDEDE MÆNGDER (I KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Bemærkninger || || || || ||

1 – Der anvendes ét ark pr. måned og én linje pr. dag. || || 2 - Ved "dag" forstås den dag, hvor langlinen sættes. || 4 - Den nederste linje (landingsvægt) skal først udfyldes ved fangsrejsens afslutning. Det er den faktiske vægt ved landing, der skal anføres. || ||

|| || 3 - ”Område” viser fartøjets position. Afrund minutter og angiv breddegrad og længdegrad. Husk at anføre N/S og Ø/V. || || 5 - Alle oplysninger heri vil blive behandlet strengt fortroligt. || || ||

Tillæg 3b - Demersale dybvandsarter: Fiskerilogbog – model fastsat af EU (bilag VI til forordning (EU) nr. 404/2011)[4]

Nr............. || EU-FISKERILOGBOG || Dag, måned, time, år, 20, , Afsejling (4) 1-------1 1----------1 1---------1 fra 1-------------------------1 Ankomst (5) 1--------1 1---------1 1----------1 til 1 -------------------------1 Landing (6) 1---------1 1----------1 1----------1         i            1--------1

Fartøjets navn (1)                                   Havnekendingsnummer (2) _______________________________            __________________________ Internationalt radiokaldesignal (IRCS)     (1) || Fartøjsførers/fartøjsføreres navn (3)      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Adresse(r) 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Fiskeredskab (8)          Maskestørrelse (9)                        Dimension (10) 1------------------1         1-------------------1        1-----------------1 ||         Ved omladning (7)              Dag 1--------1              Måned 1------------------1 1----------1 || Fartøjets navn og eventuelle internationale radiokaldesignal --------------------------------------------- Havnekendingsnummer --------------------------------------------------------- Modtagerfiskerfartøjets nationalitet--------------------------------------

Dato (11) || Antal: fiskedræt // (12) || Fisketid // (13) || Position (14) || Fangst om bord opdelt efter art i kg levende vægt eller antal (15)²

|| || || Statistisk rektangel || ICES-/ NAFO-/ CECAF-/ GFCM-område || Tredje-landsfiskeri-område || || || || || || || || || || || || Anfør levende vægt pr. enhed for de pågældende arter || Parafering

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

Fiskens præsentationsform (17) Mængde (19) Fiskens præsentationsform (17) Mængde (19) Fiskens præsentationsform (17) Mængde (19) Fiskens præsentationsform (17) Mængde (19) || ICES-/ NAFO-/ CECAF-/ GFCM-område (22) || Tredjelands¬fiskerizone (22) || || || || || || || || || || || || Anslået samlet udsmid (16)

Landings-/omladningsopgørelse(*) (18) udtrykt i kg eller en anden enhed svarende til --------------------kg

|| || || || || || || || || || || || || Underskrift Fartøjsfører/repræsentant II (20) Eventuel repræsentants navn og adresse (21) Eventuel repræsentants navn og adresse (21)

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || ■ || || || ||

(*) Det ikke relevante overstreges.

Tillæg 3c

Tillæg 4

Geografiske koordinater

Tilladte fiskeriområder i Senegals farvande og forbudte områder

Senegal meddeler koordinaterne for de områder, hvor fiskeri er tilladt, og for de områder, hvor fiskeri og sejlads er forbudt, inden aftalen træder i kraft.

Tillæg 5

TRANSMISSION AF FOS-MEDDELELSER TIL SENEGAL

FOS-OPLYSNINGERNES FORMAT - POSITIONSMELDING

Data || Kode || Obligatorisk/ Fakultativt || Indhold

Registreringsstart || SR || O || Systemdata – angiver, at registreringen starter

Modtager || AD || O || Meddelelsesdata – modtagers alfa-3-kode (ISO – 3166)

Afsender || FR || O || Meddelelsesdata – modtagers alfa-3-kode (ISO – 3166)

Flagstat || FS || O || Meddelelsesdata – flagstatens alfa-3 kode (ISO-3166)

Meddelelsestype || TM || O || Meddelelsesdata – meddelelsestype ("ENT", "POS", "EXI")

Radiokaldesignal (IRCS) || RC || O || Fartøjsdata – fartøjets internationale radiokaldesignal (IRCS)

Den kontraherende parts interne referencenummer || IR || F || Fartøjsdata – den kontraherende parts entydige nummer – alfa-3-kode (ISO-3166) efterfulgt af et nummer

Havnekendingsbogstaver og -nummer || XR || O || Fartøjsdata – nummeret på siden af fartøjet (ISO 8859.1)

Breddegrad || LT || O || Fartøjspositionsdata – fartøjets position i grader og minutter +/- DD.ddd (WGS84)

Længdegrad || LG || O || Fartøjspositionsdata – fartøjets position i grader og minutter +/- DD.ddd (WGS84)

Kurs || CO || O || Fartøjets kurs på en 360°-skala

Hastighed || SP || O || Fartøjets fart i tiendedele knob

Dato || DA || O || Fartøjspositionsdata – dato for registrering af positionen UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt || TI || O || Fartøjspositionsdata – klokkeslæt for registrering af positionen UTC (TTMM)

Registrering afsluttet || ER || O || Systemdata – angiver, at registreringen er slut

Transmission af data struktureres således:

De anvendte tegn skal være i overensstemmelse med ISO-standarden 8859.1.

En dobbelt skråstreg (//) og koden "SR" angiver starten på en meddelelse.

Hvert dataelement kendetegnes ved sin kode og adskilles fra andre dataelementer med en dobbelt skråstreg ("//").

Der anvendes en enkelt skråstreg ("/") som separator mellem feltkode og data.

ER-koden efterfulgt af en dobbelt skråstreg ("//") angiver, at transmissionen er slut.

Fakultative dataelementer indføres mellem registreringsstart og afslutning på registrering.

Tillæg 6

Retningslinjer for anvendelsen af det elektroniske registrerings- og rapporteringssystem (ERS-systemet)

1. Generelle bestemmelser

1)         Alle EU-fiskerfartøjer skal være udstyret med et elektronisk registrerings- og indberetningssystem, i det følgende benævnt ”ERS-system” (ERS – Electronic Reporting System), som er i stand til at registrere og videresende data vedrørende fartøjets fiskeri (i det følgende "ERS-data"), så længe det befinder sig i Senegals farvande.

2)         EU-fartøjer, som ikke er udstyret med et ERS-system, eller hvis ERS-system ikke fungerer, må ikke sejle ind i Senegals farvande for at udøve fiskeri.

3)           ERS-data skal fremsendes i henhold til de procedurer, som gælder i fartøjets flagstat, dvs. først til flagstatens fiskeriovervågningscenter (i det følgende benævnt "FOC"), som automatisk stiller dem til rådighed for Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches - DPSP (Senegals direktorat for fiskeriovervågning).

4)           Flagstaten og Senegal skal sikre, at deres nationale FOC har det nødvendige it-udstyr og software til automatisk videresendelse af ERS-data i XML-format og skal have en back up-procedure, som gemmer og lagrer ERS-data i et format, som er læsbart for computere i mindst tre år.

5)           Til fremsendelsen af ERS-data anvendes de elektroniske kommunikationsmidler, der forvaltes af Europa-Kommissionen på Unionens vegne, dvs. Data Exchange Highway (DEH).

6)           Flagstaten og Senegal skal hver især udpege en ERS-ansvarlig, der skal fungere som kontaktperson.

a)      De ERS-ansvarlige udpeges for en periode på mindst seks (6) måneder.

b)      Flagstatens FOC og Senegals FOC skal, inden ERS-systemet sættes i drift af leverandøren, udveksle kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, telexadresse og e-mailadresse) på deres ERS-ansvarlige.

c)      Eventuelle ændringer af den ERS-ansvarliges kontaktoplysninger skal straks meddeles.

2. Fastlæggelse og fremsendelse af ERS-data

1)           EU-fiskerfartøjet skal:

a)      for hver dag, det opholder sig i Senegals farvande, dagligt sende ERS-data

b)      registrere for hvert dræt mængden af hver art, der er fanget og beholdt om bord, som målart eller bifangst, eller som udsmid

c)      for hver art, der angives i den fiskeritilladelse, som er udstedt af Sengal, ligeledes indberette nulfangster

d)      identificere hver art ved hjælp af FAO's alfa-3-kode

e)      angive mængden i kilogram levende vægt eller i givet fald antal fisk

f)       for hver art registrere i ERS-systemet de mængder, der omlades og/eller landes

g)      ved hver indsejling i (meddelelse "COE") eller udsejling fra (meddelelse "COX") Senegals farvande i ERS-systemet registrere en særlig meddelelse for hver art, der er angivet i den fiskeritilladelse, som er udstedt af Senegal, hvoraf det fremgår, hvilke mængder der findes om bord ved hver indsejling/udsejling

h)      dagligt og senest kl. 23:59 UTC sende ERS-data i det format, som er anført i punkt 1, nr. 4), ovenfor, til flagstatens FOC

2)           Fartøjsføreren har ansvaret for, at de registrerede og transmitterede ERS-data er nøjagtige.

3)           Flagstatens FOC sender straks automatisk ERS-dataene til Senegals FOC.

4)           Senegals FOC bekræfter modtagelsen af ERS-dataene ved hjælp af en tilbagemelding og behandler alle ERS-data som fortrolige.

3. Svigt i ERS-systemet om bord på fartøjet og/eller ved fremsendelsen af ERS-data mellem fartøjet og flagstatens FOC

1)           Flagstaten informerer straks føreren af et fartøj som fører dens flag, og/eller rederen eller dennes repræsentant, om eventuelle tekniske fejl i ERS-systemet, der er opstået om bord på det pågældende fartøj eller i forbindelse med fremsendelsen af ERS-data mellem fartøjet og flagstatens FOC.

2)           Flagstaten underretter Senegal om den konstaterede fejl og om, hvilke foranstaltninger, der er truffet for at rette fejlen.

3)           Hvis ERS-systemet svigter om bord på fartøjet, skal fartøjsføreren og/eller rederen sørge for, at ERS-systemet repareres eller udskiftes inden for ti dage. Hvis fartøjet gør ophold i en havn inden for disse ti dage, må det først genoptage fiskeriet i Senegals farvande, når dets ERS-system er fuldt ud funktionsdygtigt, med mindre Senegal giver tilladelse hertil.

a)      Efter svigt i ERS-systemet må fiskerfartøjet først forlade en havn, når systemet atter fungerer til flagstatens eller Senegals tilfredshed, eller

b)      hvis det får flagstatens tilladelse. I sidstnævnte tilfælde informerer flagstaten Senegal om sin beslutning før fartøjets afsejling.

4)           EU-fartøjer, der fisker i Senegals farvande med et defekt ERS-system, skal hver dag inden kl. 23:59 UTC fremsende alle ERS-data til flagstatens FOC ved hjælp af et andet elektronisk kommunikationsmiddel, der er til rådighed for Senegals FOC.

5)           ERS-data, som ikke har kunnet stilles til rådighed for Senegal via ERS-systemet på grund af systemsvigt, overføres af flagstatens FOC til Senegals FOC i et andet elektronisk format, som parterne aftaler indbyrdes. Denne alternative overførsel skal betragtes som prioriteret, eftersom de frister, der normalt gælder, ikke længere kan overholdes.

6)           Hvis Senegals FOC ikke modtager ERS-data fra et fartøj i tre på hinanden følgende dage, kan Senegal give fartøjet instruks om omgående at anløbe den havn, som Senegal angiver, med henblik på en undersøgelse.

4. Svigt i fiskeriovervågningscentret – Senegals FOC kan ikke modtage ERS-data

1)           Hvis et FOC ikke modtager ERS-data, underretter den ERS-ansvarlige straks den ERS-ansvarlige i det andet FOC og samarbejder i givet fald om at få løst problemet.

2)           Flagstatens FOC og Senegals FOC aftaler indbyrdes, inden ERS-systemet tages i drift, hvilke alternative elektroniske fremsendelsesmetoder, der skal anvendes til videresendelse af ERS-data, hvis der opstår fejl i FOC, og underretter også straks hinanden om eventuelle ændringer.

3)           Hvis Senegals FOC meddeler, at der ikke er modtaget ERS-data, skal flagstatens FOC finde årsagerne til problemet og træffe passende foranstaltninger for at løse det. Flagstatens FOC underretter Senegals FOC og EU om, hvilke foranstaltninger der er truffet, og resultatet af disse senest 24 timer efter, at fejlen er opdaget.

4)           Tager det mere end 24 timer at løse problemet, fremsender flagstatens FOC straks de manglende ERS-data til Senegals FOC ved hjælp af en af de alternative fremsendelsesmetoder, som er angivet i punkt 3, nr. 5).

5)           Senegal underretter sine kontrolmyndigheder (SCS), så disse ikke træffer foranstaltninger mod EU-fartøjer for ikke at have sendt ERS-data som følge af, at der er opstået en fejl hos et FOC.

5. Vedligeholdelse hos et FOC

1)           Planlagte vedligeholdelsesarbejder i et FOC (vedligeholdelsesprogram) som kan hindre afsendelse og modtagelse af ERS-data, skal meddeles det andet FOC mindst 72 timer i forvejen og om muligt med angivelse af dato og varighed. Ved ikke planlagte vedligeholdelsesarbejder skal disse oplysninger snarest muligt sendes til det andet FOC.

2)           Mens vedligeholdelsesarbejdet står på, kan tilrådighedsstillelsen af ERS-data udsættes, indtil systemet igen er operationelt. De pågældende ERS-data stilles herefter omgående til rådighed, så snart vedligeholdelsesarbejdet er afsluttet.

3)           Hvis vedligeholdelsesarbejdet varer mere end 24 timer, sendes ERS-dataene til det andet FOC via en af de alternative elektroniske overførselsmetoder, som er angivet i punkt 3, nr. 5).

4)           Senegal underretter sine kompetente kontrolmyndigheder (SCS), så disse ikke træffer foranstaltninger mod EU-fartøjer for ikke at have sendt ERS-data på grund af vedligeholdelsesarbejde i et FOC.

Tillæg 7

KONTAKTOPLYSNINGER FOR SENEGAL

1. DPM

Adresse: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-mail:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com

Telefon: + 221 338230137

Fax: + 221 338214758

2. Formular til ansøgning om fiskeritilladelse

Adresse: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-mail:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com

Telefon: + 221 338230137

Fax: + 221 338214758

3. Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP) et Notification d'Entrée et Sortie

Navnet på fiskeriovervågningscentret (FOC) (kode): Papa Sierra

Radiofrekvens

            VHF: F1 kanal 16 ; F2 kanal 71

            HF: F1 5.283 MHZ ; F2 7.3495 MHZ

Adresse:

E-mail: crrsdpsp@gmail.com

E-mail (alternativ): surpeche@hotmail.com

Telefon: + 221 338602465

Fax: + 221 338603119

4. Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye (CRODT).

Adresse: Pôle de Recherches de Hann Sis au Laboratoire National d'Elevage et de Recherches vétérinaires (PRH/LNERV)

BP 2241 Dakar

E-mail: massal.fall@gmail.com

Telefon: + 221 773339289 / 776483936

Fax: + 221 338328265

           

BILAG III Særlige betingelser for bemyndigelse af Europa-Kommissionen til at godkende visse ændringer af aftalen

1.           Europa-Kommissionen bemyndiges til at godkende de ændringer af protokollen, som er vedtaget af Den Blandede Komité, der er nedsat ved aftalens artikel 7, på de betingelser, der er fastsat i dette bilags punkt 2-5.

2.           Der er tale om ændringer af følgende elementer i protokollen:

a)      revision af fiskerimulighederne i overensstemmelse med protokollens artikel 6 og 7

b)      afgørelse om reglerne for sektorstøtten i overensstemmelse med protokollens artikel 4

c)      tekniske specifikationer og regler, der henhører under Den Blandede Komités beføjelser, i overensstemmelse med bilaget til protokollen.

3.           I Den Blandede Komité skal Unionen:

a)      handle i overensstemmelse med de mål, som Unionen forfølger inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik

b)      følge Rådets konklusioner af 19. marts 2012 om meddelelsen om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension

c)      fremme holdninger, der er forenelige med de relevante regler, som er vedtaget af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer.

4.           Når en afgørelse om ændringer af protokollen som nævnt i punkt 2 forventes at blive vedtaget på et møde i Den Blandede Komité, træffes de nødvendige foranstaltninger, således at den holdning, der skal indtages på Unionens vegne, tager hensyn til de seneste statistiske, biologiske og andre oplysninger, der er fremsendt til Kommissionen.

Med henblik herpå og på grundlag af disse oplysninger fremsender Kommissionens tjenestegrene i rette tid inden det relevante møde i Den Blandede Komité et dokument, der fastlægger enkelthederne i Unionens foreslåede holdning (i det følgende benævnt "forberedende dokument"), til Rådet eller dets forberedende organer med henblik på drøftelse og godkendelse.

Med hensyn til de spørgsmål, der er nævnt i punkt 2, litra a), godkender Rådet Unionens påtænkte holdning med kvalificeret flertal. I andre tilfælde betragtes Unionens påtænkte holdning i det forberedende dokument som godkendt, medmindre et bestemt antal medlemsstater svarende til et blokerende mindretal gør indsigelse på et møde i Rådets forberedende organ eller senest 20 dage efter modtagelsen af det forberedende dokument, afhængigt af hvad der indtræffer først. I tilfælde af indsigelse henvises sagen til Rådet.

Hvis det på senere møder, herunder på stedet, er umuligt at nå til enighed, så Unionens holdning tager hensyn til nye de elementer, henvises sagen til Rådet eller dets forberedende organer.

5.           Kommissionen træffer alle nødvendige foranstaltninger til opfølgning af Den Blandede Komités afgørelse, herunder eventuelt offentliggørelse af den relevante afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende og forelæggelse af ethvert forslag, der er nødvendigt for at gennemføre denne afgørelse.

[1]               Fiskeriområdet kan i givet fald afgrænses af koordinater, der fastsætter grænserne for det område, der må fiskes i. Senegals myndigheder meddeler Europa-Kommissionen disse koordinater inden protokollens ikrafttræden.

[2]               Denne bestemmelse tages op til fornyet overvejelse, når den har været anvendt i et år.

[3]               Ligesom de øvrige tekniske bevarelsesforanstaltninger skal den biologiske hvileperiode evalueres, når protokollen har været anvendt i et år, og kan på anbefaling af den fælles videnskabelige arbejdsgruppe eventuelt ændres under hensyntagen til bestandenes tilstand.

[4]               I bilag X til forordning (EU) nr. 404/2011 præciseres de instrukser, der gives til førere af EU-fiskerfartøjer med henblik på registrering af de krævede oplysninger i fiskerilogbogen.

Top