EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0111

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

/* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */

52014PC0111

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */


BEGRUNDELSE

1.           BAGGRUND FOR FORSLAGET

Begrundelse og formål

Det vigtigste formål med forslaget er at bidrage til at reducere finansieringen af væbnede grupper og sikkerhedsstyrker[1] gennem indtægter fra mineraludvinding i konfliktramte områder og højrisikoområder ved at støtte og fremme ansvarlig tilvejebringelse blandt EU-virksomheder, som anvender tin, tantal, wolfram og guld med oprindelse i sådanne områder. Forslaget er baseret på eksisterende internationale due diligence-ordninger og -principper.

Generel baggrund

Der findes i dag internationale foranstaltninger for fremme af ansvarlig tilvejebringelse i risikoområder eller områder, som er berørt af væbnede konflikter. De to mest kendte foranstaltninger blev vedtaget i henholdsvis 2011 og 2010: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD's due diligence-retningslinjer) og paragraf 1502 i USA's Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

Førstnævnte er ikke knyttet til et bestemt land eller region og fastlægger en fremgangsmåde, som kan følges af lande, der er interesserede i at udvikle en ansvarlig tilvejebringelse. Due diligence-retningslinjerne er først og fremmest tiltænkt virksomhederne i OECD-landene, men anvendes også som en inspirationskilde for deltagelse af virksomheder med vigtige forarbejdnings- eller handelsfunktioner i mineralforsyningskæderne for guld, tin, tantal og wolfram. I 2011 gav EU inden for rammerne af OECD politisk tilsagn om at støtte yderligere anvendelse af retningslinjerne.

Dodd-Frank-loven fokuserer på Den Demokratiske Republik Congo (DRC) og ni nabolande. Ved lovens paragraf 1502 kræves det, at virksomheder, der er børsnoterede i USA, og som anvender "konfliktmineraler"[2], skal underrette US Securities and Exchange Commission om oprindelsen af disse mineraler og om relevante due diligence-foranstaltninger. Disse indberetninger kræver en omfattende undersøgelse af forsyningskæder. Virksomheder, der er børsnoterede i USA, henvender sig i stigende grad til deres leverandører, herunder i EU, for at få relevante oplysninger om og beviser på due diligence-praksis. En af erhvervslivets reaktioner på loven har været at dirigere handelen væk fra Centralafrika, hvilket har påvirket markederne for guld, tin, tantal og wolfram. Mineraler, som er udvundet på lovlig vis, har vanskeligt ved at nå frem til markederne i USA og EU.

Handel med konfliktmineraler er meget veldokumenteret i DRC og er omhandlet i FN's Sikkerhedsråds resolution 1952 (2010). Der findes imidlertid mange andre eksempler i Afrika, Asien og Latinamerika, og årsagerne hertil er også blevet taget op af andre end OECD. I juni 2013 gav G8-lederne deres tilsagn[3] til at øge gennemsigtigheden i udvindingsindustrien.

På denne baggrund har Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant forsøgt at udvikle en omfattende EU-ramme for ansvarlig tilvejebringelse af mineraler. Dette arbejde er en opfølgning på en opfordring, der blev fremsat i Europa-Parlamentets beslutning fra 2010, til, at EU skal indføre lovgivning på linje med den amerikanske, samt to meddelelser fra 2011 og 2012[4], hvori Kommissionen redegjorde for sin intention om at undersøge, hvordan man kunne forbedre gennemsigtigheden i forsyningskæden. Dette forslag til retsakt vil derfor blev ledsaget af en meddelelse, hvori der redegøres for andre politiske tiltag, som kan gennemføres for i videst muligt omfang at komme problemet til livs.

Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører

Eksisterende EU-initiativer vedrørende naturressourcer, finansiel gennemsigtighed og konfliktfølsom forvaltning af den internationale handel med diamenter og træ:

– Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 af 20. december 2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der markedsfører træ og træprodukter

– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF.

Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål

Forslaget er i overensstemmelse med og sigter mod at bidrage til EU's udenrigspolitiske mål og udviklingsstrategi for bedre regeringsførelse, bæredygtig forvaltning og retshåndhævelse i forbindelse med udnyttelse af naturressourcer i mineralproducerende konfliktramte områder og højrisikoområder samt til EU's poltikker for virksomhedernes sociale ansvar, som anbefaler, at virksomhederne begrænser de potentielt negative konsekvenser for samfundet, som de måtte forårsage, og derfor især retter opmærksomheden mod eventuelle krænkelser af menneskerettighederne.

2.           RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Høring af interesserede parter

Fra december 2012 til juni 2013 blev der gennemført en bred høringsproces, bl.a. i form af en offentlig høring via internettet og talrige møder med interesseparter. I midten af september 2013 blev der foretaget en vurdering af omkostningerne ved overholdelse af due diligence-ordninger samt af fordelene herved og virkningerne for udvalgte operatører i forbindelse med en ansvarlig tilvejebringelse af mineraler.

Et resumé af resultaterne af den offentlige høring og den endelige rapport om vurderingen af virkningerne er tilgængelige på Kommissionens websted sammen med dette forslag.

Kommissionen gennemførte en konsekvensanalyse af de foreslåede politiske løsningsmodeller under hensyntagen til resultaterne af den offentlige høring og vurderingen af virkningerne, som førte til offentliggørelsen af en rapport. Følgende seks løsningmodeller blev undersøgt:

· Løsningsmodel 1 – Selvstændig EU-meddelelse

Denne model består af følgende foranstaltninger, som skal indgå i en fælles meddelelse fra Kommissionen og den højtstående repræsentant: i) nationale kontaktpunkter og Enterprise Europe Network (EEN) vil tilskynde til anvendelse af OECD-retningslinjerne, ii) EU's offentlige indkøb: anvendelse af præstationsbestemmelser i Kommissionens og EU-medlemsstaternes offentlige indkøbskontrakter vedrørende relevante produkter (bl.a. computere og mobiltelefoner), iii) finansiel bistand til eksisterende OECD-programmer, iv) Kommissionens støtte til hensigtserklæringer fra den europæiske industri samt v) bilaterale tiltag.

· Løsningsmodel 2 – "Blød lovgivning"

Denne model kombinerer foranstaltningerne i løsningsmodel 1 med en henstilling fra Rådet, som vil bidrage til at øge kendskabet til og fremme frivillig anvendelse af OECD-retningslinjerne i EU-virksomheder, især i de virksomheder, som ikke allerede er underlagt obligatoriske tredjelandsordninger.

· Løsningsmodel 3 – Forordning om krav til certificering af "ansvarlige EU-importører" på grundlag af OECD-retningslinjerne - FRIVILLIG

Denne løsningsmodel kombinerer foranstaltningerne i løsningmodel 1 med en forordning, som er rettet til alle EU-importører af tin-, tantal- og wolframmalme og -legeringer samt guld, uanset råstoffernes oprindelse. Forordningen er baseret på OECD-retningslinjerne og fastlægger kravene til EU-importører, som ønsker at certificere sig selv som ansvarlige importører af tin-, tantal- og wolframmalme og -legeringer samt guld på grundlag af en selverklæring om overholdelse.

Selv om ordningen er frivillig, skal EU-importører, som ønsker certificering, integrere alle elementer af OECD-retningslinjerne i deres ledelsessystem ved at: i) opretholde et kontrol- og gennemsigtighedssystem vedrørende mineralforsyningskæden, som bl.a. omfatter den mine og det/den smelteri/forædlingsvirksomhed, som mineralerne stammer fra, ii) identificere og vurdere risiciene i forsyningskæden i forhold til OECD-modellen for forsyningskædepolitik, iii) udarbejde og gennemføre en strategi, som modvirker de identificerede risici, iv) opnå en uafhængig auditgaranti fra tredjepart for due diligence-praksis i forsyningskæden og v) offentligøre redegørelser om due diligence-praksis i forsyningskæden.

Den EU-certificerede importør skal årligt underrette medlemsstatens kompetente myndigheder om identiteten og den geografiske beliggenhed af smelterier/forædlingsvirksomheder i sin forsyningskæde. På baggrund heraf vil der blive oprettet en EU-liste over ansvarlige smelterier/forædlingsvirksomheder.

Efter tre år eller tidligere, hvis der foreligger tilstrækkelige oplysninger, vil ordningen blive evalueret, og resultaterne vil blive anvendt efter behov af beslutningstagerne i forbindelse med en fremtidig EU-strategi og en eventuel ændring af lovrammen, som, hvis det på grundlag af en ny konsekvensanalyse viser sig hensigtsmæssigt, vil gøre ordningen obligatorisk.

· Løsningsmodel 4 – Forordning om krav til certificering af "ansvarlige EU-importører" på grundlag af OECD-retningslinjerne – OBLIGATORISK

Denne løsningsmodel kombinerer foranstaltningerne i løsningsmodel 1 med en obligatorisk anvendelse af den forordning, der er beskrevet under løsningsmodel 3, i henhold til hvilken alle EU-importører af tin-, tantal- og wolframmalme samt guld skal være underlagt kravene i denne forordning.

· Løsningsmodel 5 – Direktiv om krav til EU-registrerede virksomheder på grundlag af OECD's due diligence-retningslinjer

Denne løsningsmodel kombinerer foranstaltningerne i løsningsmodel 1 med et direktiv, der er rettet til de næsten 1 000 registrerede virksomheder i EU, som anvender tin, tantal, wolfram og guld i deres forsyningskæde, uanset råstoffernes oprindelse.

Direktivet vil fastlægge kravene til EU-registrerede virksomheder om at integrere OECD-retningslinjernes fem trin i deres ledelsessystem ved at i) opretholde et kontrol- og gennemsigtighedssystem vedrørende mineralforsyningskæden, som omfatter den og det/den smelteri/forædlingsvirksomhed, som mineralerne stammer fra, ii) identificere og vurdere risiciene i forsyningskæden i forhold til OECD-modellen for forsyningskædepolitik, iii) udarbejde og gennemføre en strategi, som modvirker de identificerede risici, iv) opnå en uafhængig auditgaranti fra tredjepart for, at den EU-registrerede virksomhed har udvist passende omhu med hensyn til sin forsyningskæde, og v) offentligøre redegørelser om due diligence-praksis i forsyningskæden.

EU-registrerede virksomheder bør offentliggøre resultatet af den uafhængige tredjepartsaudit.

· Løsningsmodel 6 – Forbud mod import, hvis EU-importøren ikke kan godtgøre, at malmen overholder OECD-retningslinjerne

Denne løsningsmodel består af foranstaltningerne i løsningsmodel 1 og vil desuden kræve, at EU-importørerne skal godtgøre overholdelse af OECD-retningslinjerne. Hvis de kan godtgøre overholdelse over for medlemsstaternes toldmyndigheder, vil importørerne få adgang til EU-markedet.

Denne model følger strategien i Kimberley-processens certificeringsordning for handel med uslebne diamanter og Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 af 20. december 2002 på grundlag af artikel 133 i EF-traktaten (nu artikel 207 i TEUF), som fastlægger regler for import og eksport af uslebne diamanter. I dette tilfælde understøttes importforbud mod "konfliktdiamanter" af en internationale aftale.

3.           JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET

Resumé af forslaget

Løsningsmodel 3 er den foretrukne løsning. Den er rettet mod alle EU-operatører, som importerer tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld til EU-markedet. Den fastlægger betingelserne for, at disse virksomheder kan certificere sig selv som ansvarlige importører af de pågældende mineraler og metaller. Forslaget er baseret på en due diligence-ordning, som gør det muligt for EU-importører at anvende de principper og procedurer, der er fastlagt i OECD's due diligence-retningslinjer, og dermed imødegå risikoen for finansiering af væbnede grupper og sikkerhedsstyrker og mindske andre negative konsekvenser, herunder alvorlige krænkelser i forbindelse med udvinding og transport af de pågældende mineraler eller handel med disse.

Due diligence-ordningen kræver, at de ansvarlige importører af mineraler og metaller, som er omfattet af denne forordning, etablerer et stærkt ledelsessystem, identificerer og vurderer risici i deres forsyningskæde udarbejder og gennemfører en strategi, som modvirker de identificerede risici, opnår uafhængige tredjepartsauditter af due diligence-praksis på bestemte steder i forsyningskæden og aflægger rapport om due diligence-praksis i forsyningskæden.

Desuden kræves det, at ansvarlige importører hvert år fremlægger oplysninger om, hvilke smelterier og/eller forædlingsvirksomheder der har leveret mineraler og metaller til dem, og opnår en uafhængig auditgaranti fra tredjepart, som fremlægges for medlemsstatens kompetente myndigheder og for opkøbere længere fremme i forsyningskæden under behørig hensyntagen til forretningshemmeligheder og andre konkurrencemæssige faktorer.

Forslaget sigter mod at reducere finansieringen af væbnede grupper og sikkerhedsstyrker gennem indtægter fra mineraludvinding i konfliktramte områder og højrisikoområder ved at tilskynde EU-operatører til at importere mineraler og metaller, som er omfattet af denne forordning, med oprindelse i sådanne områder på en ansvarlig måde og lette opkøbernes indsats for due diligence-praksis længere fremme i forsyningskæden.

På grundlag af de oplysninger, som videresendes til de kompetente myndigheder, vil EU efter høring af OECD hvert år offentliggøre en liste over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder, som tilvejebringer deres råstoffer i henhold til forordningen.

Retsgrundlag

Artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

Forslaget henhører under Unionens enekompetence. Nærhedsprincippet finder derfor ikke anvendelse. Det bør dog bemærkes, at i betragtning af ovenstående problemer giver tiltag på EU-plan mere kritisk masse og en større global effekt i forhold til tiltag fra de enkelte medlemsstater.

I henhold til proportionalitetsprincippet skal interventioner være målrettede og må ikke gå videre end det, der er nødvendigt for at nå målene. Det har været det ledende princip i forbindelse med forberedelsen af dette forslag, fra identificering og vurdering af alternative løsningsmodeller til udarbejdelsen af forslaget.

Reguleringsmiddel/reguleringsform

Det foreslåede reguleringsmiddel er en forordning for at sikre størst mulig harmonisering på tværs af medlemsstaterne og sikre tilstrækkelig myndighed i forhold til de deltagende operatører samt virkning med hensyn til identifikation af smelterier og forædlingsvirksomheder.

4.           VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har begrænsede finansielle virkninger for EU-budgettet og vedrører administration.

2014/0059 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Naturlige mineralressourcer i konfliktramte områder eller højrisikoområder kan – selv om de indebærer et stort potentiale for udvikling – udløse konflikter, hvis indtægterne herfra antænder eller bidrager til fortsættelsen af voldelige konflikter og undergraver de nationale bestræbelser på udvikling, god regeringsførelse og opretholdelse af retsstaten. I disse områder er det afgørende for opretholdelsen af fred og sikkerhed at bryde forbindelsen mellem konflikt og ulovlig udvinding af mineraler.

(2) Problemet vedrører ressourcerige områder, hvor regeringer og internationale organisationer i samarbejde med erhvervsoperatører og civilsamfundsorganisationer forsøger at begrænse finansieringen af væbnede grupper og sikkerhedsstyrker.

(3) Unionen har deltaget aktivt i initiativet fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) om fremme af ansvarlig tilvejebringelse af mineraler fra konfliktområder, som har ført til en statsstøttet procedure med deltagelse af flere interesseparter og vedtagelse af OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD's due diligence-retningslinjer[5]) med supplerende retningslinjer vedrørende tin, tantal og wolfram samt guld. I maj 2011 anbefalede OECD's ministerråd, at overholdelsen af disse retningslinjer skulle fremmes aktivt.

(4) I de opdaterede retningslinjer for multinationale selskaber fra OECD[6] henvises der til begrebet ansvarlig tilvejebringelse, som også er i overensstemmelse med målene for FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder[7]. Disse dokumenter sigter mod at fremme anvendelsen af due diligence-ordninger i forsyningskæden, når virksomheder tilvejebringer råstoffer fra områder, som er berørt af konflikter eller ustabilitet. Fra højeste internationale plan, i FN's Sikkerhedsråds resolution 1952 (2010) – som især er rettet til Den Demokratiske Republik Congo (DRC) og nabolandene i Centralafrika – er der blevet opfordret til overholdelse af due diligence-praksisser i forsyningskæden; FN-ekspertgruppen om DRC opfordrer som opfølgning på Sikkerhedsrådets resolution 1952 (2010) desuden til at sikre overensstemmelse med OECD's due diligence-retningslinjer.

(5) Ud over de multilaterale initiativer gav stats- og regeringslederne fra De Store Søers Område den 15. december 2010 i Lusaka et politisk tilsagn om at bekæmpe ulovlig udvinding af naturressourcer i området og vedtog bl.a. en regional certificeringsmekanisme baseret på OECD's due diligence-retningslinjer.

(6) Kommissionen erkendte i sin meddelelse fra 2008[8], at det er en afgørende faktor for EU's konkurrenceevne at sikre pålidelig adgang uden forvridninger til råstoffer. Råstofinitiativet er en integreret strategi, der har til formål at tage de forskellige udfordringer i forbindelse med adgang til ikke-energimæssige og ikke-landbrugsmæssige råstoffer op. Råstofinitiativet anerkender og fremmer finansiel gennemsigtighed og gennemsigtighed i forsyningskæden samt anvendelse af standarder for virksomhedernes sociale ansvar.

(7) Den 7. oktober 2010 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori Unionen opfordres til at indføre lovgivning, som svarer til den amerikanske lov om "konfliktmineraler", dvs. paragraf 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, og Kommissionen redegjorde i sine meddelelser fra 2011[9] og 2012[10] for sin intention om at undersøge, hvordan man kunne forbedre gennemsigtigheden i forsyningskæden, herunder aspekter af due diligence-praksis. I den sidstnævnte meddelelse og i overensstemmelse med de tilsagn, der blev givet på mødet i OECD's ministerråd i maj 2011, er Kommissionen desuden fortaler for mere støtte til og bredere anvendelse af OECD's retningslinjer for multinationale selskaber og OECD's due diligence-retningslinjer – også uden for OECD's medlemslande.

(8) EU-borgere og aktører i civilsamfundet har gjort opmærksom på, at virksomheder, som opererer på Unionens område, ikke holdes ansvarlige for deres mulige forbindelser til ulovlig udvinding af og handel med mineraler fra konfliktområder. Konsekvensen er, at disse mineraler, som potentielt er til stede i forbrugerprodukter, forbinder forbrugere til konflikter uden for Unionen. Derfor har borgere især gennem andragender anmodet om, at der stilles forslag om lovgivning til Europa-Parlamentet og Rådet om at holde virksomheder ansvarlige i henhold til de retningslinjer, der er udarbejdet af FN og OECD.

(9) I forbindelse med denne forordning er due diligence-praksis i forsyningskæden en fortløbende, proaktiv og reaktiv proces, hvorved erhvervsoperatører overvåger og styrer deres køb og salg med henblik på at sikre, at de ikke bidrager til konflikter og de negative konsekvenser heraf.

(10) Tredjepartsaudit af en virksomheds due diligence-praksis i forsyningskæden sikrer troværdighed længere fremme i kæden og bidrager til at forbedre due diligence-praksisser i begyndelsen af forsyningskæden.

(11) Ved offentligt at rapportere om sin due diligence-politik og -praksis i forsyningskæden opnår virksomhederne tilstrækkelig gennemsigtighed til at sikre offentlig tillid til de foranstaltninger, som de træffer.

(12) EU-virksomheder har ved den offentlige høring givet udtryk for deres interesse i ansvarlig tilvejebringelse af mineraler og redegjort for aktuelle erhvervsordninger, som er udformet for at opfylde deres mål om virksomhedernes sociale ansvar, imødekommelse af kundernes krav og sikkerheden af deres leverancer. EU-virksomheder har imidlertid også berettet om de utallige vanskeligheder, der er forbundet med due diligence-praksis i forsyningskæden på grund af vidtrækkende og komplekse globale forsyningskæder med deltagelse af mange operatører, som ofte har manglende kendskab til disse forhold eller er uden etiske skrupler. Omkostningerne ved ansvarlig tilvejebringelse og deres eventuelle indvirkning på konkurrenceevnen, især for SMV'er, bør overvåges af Kommissionen.

(13) Smelterier og forædlingsvirksomheder udgør et vigtigt led i de globale forsyningskæder for mineraler, eftersom det typisk er det sidste led, hvor der kan sikres en effektiv due diligence-praksis ved at indsamle, offentliggøre og kontrollere oplysninger om mineralernes oprindelse og leverandørkæden. Efter dette forarbejdningsled anses det ofte for umuligt at spore mineralernes oprindelse. En EU-liste over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder kan derfor skabe gennemsigtighed og sikkerhed for due diligence-praksis i forsyningskæden til gavn for virksomheder længere fremme i kæden.

(14) Medlemsstaternes kompetente myndigheder er ansvarlige for at sikre en ensartet overholdelse af de ansvarlige importørers selvcertificering ved at gennemføre passende efterfølgende tilsyn for at kontrollere, at den selvcertificerede ansvarlige importør af de mineraler og/eller metaller, som er omfattet af denne forordning, opfylder kravene til due diligence-praksis i forsyningskæden. Tilsynsregistrene bør opbevares i mindst 5 år. Medlemsstaterne er ansvarlige for at fastlægge, hvilke regler der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af denne forordnings bestemmelser.

(15) For at sikre en korrekt gennemførelse af denne forordning, bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser. Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende listen over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder og listen over medlemsstaternes kompetente myndigheder bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011[11].

(16) Kommissionen bør jævnligt forelægge rapporter for Rådet og Europa-Parlamentet om virkningerne af ordningen. Senest tre år efter ikrafttrædelsen og derefter hvert sjette år bør Kommissionen undersøge, hvordan forordningen fungerer, og hvor effektivt den virker, bl.a. med hensyn til fremme af ansvarlig tilvejebringelse af mineraler, der er omfattet af forordningen, fra konfliktramte områder og højrisikoområder. Rapporterne kan, hvis det er nødvendigt, ledsages af hensigtsmæssige lovgivningsmæssige forslag, som kan omfatte obligatoriske foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.           Denne forordning opretter et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for at indskrænke væbnede gruppers og sikkerhedsstyrkers[12] muligheder for at handle med tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld. Den er udformet for at sikre gennemsigtighed og sikkerhed i forsyningspraksisser hos importører, smelterier og forædlingsvirksomheder, som tilvejebringer deres råstoffer i konfliktramte områder og højrisikoområder.

2.           Denne forordning fastlægger krav til due diligence-praksis i forsyningskæden for EU-importører, der vælger at certificere sig selv som ansvarlige importører af mineraler eller metaller, som indeholder eller består af tin, tantal, wolfram og guld, jf. bilag I.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)           "mineraler": malme og koncentrater deraf, som indeholder tin, tantal og wolfram samt guld, jf. bilag I

b)           "metaller": metaller, som indeholder eller består af tin, tantal og wolfram samt guld, jf. bilag I

c)           "mineralforsyningskæde": det system af aktiviteter, organisationer, aktører, teknologi, information, ressourcer og tjenesteydelser, som er involveret i at flytte og forarbejde mineralerne fra udvindingsstedet til indarbejdning i et slutprodukt

d)           "sporingssystem for leverandørkæden eller forsyningskæden": en fortegnelse over den række af enheder, som har opbevaret mineralerne og metallerne, efterhånden som de bevæger sig gennem forsyningskæden

e)           "konfliktramte områder og højrisikoområder": områder, som befinder sig i en væbnet konflikt eller en ustabil situation efter en konflikt, samt områder, som har en svag eller ingen regeringsførelse og sikkerhed, f.eks. fejlslagne stater, og oplever omfattende og systematiske krænkelser af folkeretten, herunder krænkelser af menneskerettighederne

f)            "længere fremme i kæden": forsyningskæden for metaller fra smelterier eller forædlingsvirksomheder og frem til slutbrugeren

g)           "importør": enhver fysisk eller juridisk person, som angiver, at mineraler eller metaller, der er omfattet af denne forordning, overgår til fri omsætning som omhandlet i artikel 79 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/1992[13]

h)           "ansvarlig importør": enhver importør, som vælger at certificere sig selv i henhold til bestemmelserne i denne forordning

i)            "selvcertificering": den handling, hvorved man erklærer sin forpligtelse til at overholde de krav til ledelsessystem, risikostyring, tredjepartsauditter og fremlæggelse af oplysninger, som er fastsat i denne forordning

j)            "klagemekanisme": en mekanisme for tidlig varsling af risikoerkendelse, som gør det muligt for enhver interessepart eller whistleblower at give udtryk for sine bekymringer over forholdene i forbindelse med udvinding af mineraler, handel med disse samt håndtering og eksport heraf fra konfliktramte områder og højrisikoområder

k)           "model for forsyningskædepolitik": i overensstemmelse med bilag II til OECD's due diligence-retningslinjer, hvori der redegøres for risici for betydelige negative konsekvenser i forbindelse med udvinding af mineraler, handel med disse samt håndtering og eksport heraf fra konfliktramte områder og højrisikoområder

l)            "risikostyringsplan": importørernes reaktion fremsat i et skriftligt svar på de identificerede risici i forsyningskæden på grundlag af bilag III til OECD's due diligence-retningslinjer[14]

m)          "smeltning og forædling": ekstraktionsmetallurgiske processer, som indebærer forarbejdningsprocesser med henblik på fremstilling af metal fra malm eller koncentrater heraf

n)           "i begyndelsen af forsyningskæden": forsyningskæden for mineraler fra udvindingsstedet til og med smelterier eller forædlingsvirksomheder

o)           "due diligence-praksis i forsyningskæden": forpligtelser for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld for så vidt angår deres forvaltningssystemer, risikostyring, tredjepartsauditter og fremlæggelse af oplysninger med henblik på at identificere og imødegå faktiske og potentielle risici med forbindelse til konfliktramte områder og højrisikoområder for at forhindre eller afbøde negative konsekvenser af deres tilvejebringelsesaktiviteter

p)           "ansvarlige smelterier eller forædlingsvirksomheder": smelterier eller forædlingsvirksomheder i den ansvarlige importørs forsyningskæde

q)           "medlemsstatens kompetente myndigheder": den eller de udpegede myndigheder, som har revisionskompetence og viden om råstoffer og industrielle processer.

Artikel 3

Selvcertificering som en ansvarlig importør

1.           Enhver importør af mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, kan certificere sig selv som ansvarlig importør ved at erklære over en medlemsstats kompetente myndigheder, at vedkommende forpligter sig til at overholde de krav til due diligence-praksis i forsyningskæden, som er fastsat i denne forordning. Erklæringen skal indeholde et dokument, hvori importøren bekræfter sin forpligtelse til at overholde disse krav samt resultaterne af de færdiggjorte uafhængige tredjepartsauditter.

2.           Medlemsstatens kompetente myndigheder gennemfører passende efterfølgende tilsyn for at sikre, at selvcertificerede ansvarlige importører af mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, overholder kravene i artikel 4, 5, 6 og 7 i denne forordning.

Artikel 4

Krav til forvaltningssystem

Den ansvarlige importør af mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, skal:

a)           vedtage og klart meddele offentligheden og sine leverandører sin politik for forsyningskæden for mineraler og metaller med potentiel oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

b)           indarbejde standarder, i forhold til hvilke due diligence-praksis i forsyningskæden kan vurderes, i sin forsyningskædepolitik, som er i overensstemmelse med de standarder, der er fastlagt i modellen for forsyningskædepolitik i bilag II til OECD's due diligence-retningslinjer

c)           organisere sit interne forvaltningssystem således, at det understøtter due diligence-praksis i forsyningskæden ved at tildele ledende personale ansvar for overvågning af due diligence-processen i forsyningskæden og opbevaring af oplysninger herom i mindst fem år

d)           styrke sin dialog med leverandører ved at indarbejde sin forsyningskædepolitik i kontrakter og aftaler med leverandører i overensstemmelse med bilag II til OECD's due diligence-retningslinjer

e)           oprette en klagemekanisme på virksomhedsniveau, som udgør et system for tidlig varsling af risikoerkendelse, eller oprette en sådan mekanisme ved samarbejdsaftaler med andre virksomheder eller organisationer eller ved at lette klageadgang via en ekstern ekspert eller et eksternt organ (f.eks. en ombudsmand)

f)            for så vidt angår mineraler, etablere et sporingssystem for leverandørkæden eller forsyningskæden, der indeholder følgende oplysninger understøttet af dokumentation:

i)       en beskrivelse af mineralet, herunder dets handelsnavn og type

ii)      navn og adresse på importørens leverandør

iii)     mineralets oprindelsesland

iv)     mængde og udvindingsdato, udtrykt i volumen eller vægt

v)      hvis mineralet har oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder, yderligere oplysninger om mineralets oprindelsesmine, steder, hvor mineralerne blev samlet, handlet og forarbejdet, samt om skatter, afgifter og royalties, der er betalt i overensstemmelse med de specifikke anbefalinger for virksomheder i begyndelsen af forsyningskæden som fastsat i OECD's due diligence-retningslinjer

g)           for så vidt angår metaller, etablere et sporingssystem for leverandørkæden eller forsyningskæden, der indeholder følgende oplysninger understøttet af dokumentation:

i)       en beskrivelse af metallet, herunder dets handelsnavn og type

ii)      navn og adresse på importørens leverandør

iii)     navn og adresse på smelterier eller forædlingsvirksomheder i importørens forsyningskæde

iv)     fortegnelser over smelteriernes eller forædlingsvirksomhedernes tredjepartsauditrapporter

v)      oprindelsesland for mineralerne i smelteriernes eller forædlingsvirksomheders forsyningskæde

vi)     hvis metallerne er baseret på mineraler med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder, skal der stilles yderligere oplysninger til rådighed i overensstemmelse med de specifikke anbefalinger for virksomheder længere fremme i kæden som fastsat i OECD's due diligence-retningslinjer.

Artikel 5

Krav til risikostyring

1.           Den ansvarlige importør af mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, skal:

a)      identificere og vurdere risici for negative konsekvenser i sin mineralforsyningskæde på grundlag af de oplysninger, der er givet i henhold til artikel 4, og i forhold til standarderne i sin forsyningskædepolitik i overensstemmelse med bilag II og due diligence-anbefalingerne i OECD's due diligence-retningslinjer

b)      gennemføre en strategi, som modvirker de identificerede risici, og som er udformet for at forhindre eller afbøde negative konsekvenser ved at:

i)       indberette resultaterne af risikovurderingen af forsyningskæden til sit udpegede ledende personale

ii)      vedtage risikostyringsforanstaltninger i overensstemmelse med bilag II og due diligence-anbefalingerne i OECD's due diligence-retningslinjer under hensyntagen til sin evne til at påvirke og, hvor det er nødvendigt, træffe foranstaltninger for at lægge pres på de leverandører, som på den mest effektive måde kan forhindre eller afbøde de identificerede risici, ved at gøre det muligt enten at

a)       fortsætte handelen, samtidig med at der gøres en målbar indsats for at afbøde risici

b)      indstille handelen midlertidigt, samtidig med at den målbare indsats for at afbøde risici videreføres, eller

c)       afbryde kontakten med en leverandør efter fejlslagne forsøg på at afbøde risici

iii)     gennemføre risikostyringsplanen, overvåge og spore resultaterne af indsatsen for at afbøde risici, rapportere tilbage til det udpegede ledende personale og overveje at indstille eller afbryde kontakten med en leverandør efter fejlslagne forsøg på at afbøde risici

iv)     foretage yderligere vurderinger af faktorer og risici, som det er nødvendigt at afbøde, eller efter en ændring af omstændighederne.

2.           Hvis en ansvarlig importør gør en indsats for at afbøde risici, samtidig med at handelen fortsætter eller er midlertidigt indstillet, skal vedkommende høre leverandører og berørte interesseparter, herunder lokale myndigheder og centrale regeringsmyndigheder, internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer samt berørte tredjeparter, og blive enige med disse om en strategi for målbar afbødning af risici som led i risikostyringsplanen.

3.           En ansvarlig importør skal anvende de foranstaltninger og indikatorer, der er anført i bilag III til OECD's due diligence-retningslinjer, og måle gradvise forbedringer, når vedkommende udformer konflikt- og højrisikofølsomme strategier for afbødning af risici som led i risikostyringsplanen.

Artikel 6

Krav til tredjepartsaudit

Den ansvarlige importør af mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, skal få foretaget audit af en uafhængig tredjepart.

Den uafhængige tredjepart skal

a)           i sin audit tage hensyn til alle de aktiviteter, procedurer og systemer, som den ansvarlige importør anvender for at gennemføre due diligence-praksis i forsyningskæden for mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, herunder den ansvarlige importørs forvaltningssystem, risikostyring og fremlæggelse af oplysninger

b)           fastslå som revisionsmål, om den ansvarlige importørs due diligence-praksis i forsyningskæden er i overensstemmelse med artikel 4, 5 og 7 i denne forordning

c)           respektere revisionsprincipperne uafhængighed, kompetence og ansvarlighed som fastsat i OECD's due diligence-retningslinjer.

Artikel 7

Oplysningspligt

1.           Inden den 31. marts hvert år skal den ansvarlige importør af mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, fremlægge følgende oplysninger for medlemsstatens kompetente myndigheder vedrørende det foregående kalenderår:

a)      navn, adresse og fuldstændige kontaktoplysninger på den ansvarlige importør og en beskrivelse af vedkommendes kommercielle aktiviteter

b)      en erklæring om overholdelse af de krav, der er fastsat i artikel 4, 5, 6 og 7

c)      uafhængige tredjepartsauditter gennemført i overensstemmelse med artikel 6 i denne forordning.

2.           Inden den 31. marts hvert år skal den ansvarlige importør af mineraler, som er omfattet af denne forordning, fremlægge oplysninger over for medlemsstatens kompetente myndigheder vedrørende det foregående kalenderår om andelen af mineraler med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder i forhold til den samlede mængde indkøbte mineraler, som bekræftet ved uafhængige tredjepartsauditter i overensstemmelse med artikel 6 i denne forordning.

3.           Inden den 31. marts hvert år skal den ansvarlige importør af metaller, som er omfattet af denne forordning, fremlægge følgende oplysninger for medlemsstatens kompetente myndigheder vedrørende det foregående kalenderår:

a)      navn og adresse på alle ansvarlige smelterier eller forædlingsvirksomheder i importørens forsyningskæde

b)      uafhængige tredjepartsauditter af alle de ansvarlige smelterier eller forædlingsvirksomheder i importørens forsyningskæde, som er gennemført i overensstemmelse med det anvendelsesområde og de revisionsmål og ‑principper, der er fastsat i artikel 6 i denne forordning

c)      andelen af mineraler med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder i forhold til den samlede mængde mineraler, som er indkøbt af hvert smelteri eller hver forædlingsvirksomhed, som bekræftet ved uafhængige tredjepartsauditter.

4.           Den ansvarlige importør af mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, skal stille alle de oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med vedkommendes due diligence-praksis i forsyningskæden, til rådighed for opkøbere længere fremme i kæden under behørig hensyntagen til forretningshemmeligheder og andre konkurrencemæssige faktorer.

5.           Den ansvarlige importør af mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, skal hvert år fremlægge en rapport for offentligheden i bredest mulige forstand, bl.a. på internettet, om sin due diligence-politik og -praksis for ansvarlig tilvejebringelse. I denne rapport skal der redegøres for de foranstaltninger, som den ansvarlige importør har truffet for at gennemføre sine forpligtelser vedrørende forvaltningssystemer og risikostyring som fastsat i henholdsvis artikel 4 og 5, og den skal indehold et resumé af de gennemførte tredjepartsauditter, inkl. revisorens navn, under behørig hensyntagen til forretningshemmeligheder og andre konkurrencemæssige faktorer.

6.           Inden for to måneder efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, skal medlemsstatens kompetente myndigheder udstede en kvittering for modtagelse.

Artikel 8

Liste over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder

1.           På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne fremlægger i deres rapporter i henhold til artikel 15, vedtager og offentliggør Kommissionen en afgørelse med en liste med navne og adresser på ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder, som forarbejder mineraler, der er omfattet af denne forordning.

2.           Kommissionen udpeger på den i stk. 1 omhandlede liste de ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder, som tilvejebringer mineraler – i det mindste delvist – fra konfliktramte områder og højrisikoområder.

3.           Kommissionen vedtager listen i overensstemmelse med modellen i bilag II og den forskriftsprocedure, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2. OECD's sekretariat høres.

4.           Kommissionen ajourfører oplysningerne på listen med jævne mellemrum. Kommissionen fjerner navne på smelterier og forædlingsvirksomheder fra listen, som ikke længere anerkendes af medlemsstaterne som ansvarlige importører i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, eller navne på smelterier og forædlingsvirksomheder i forsyningskæden for importører, der ikke længere anerkendes som ansvarlige.

Artikel 9

Medlemsstatens kompetente myndigheder

1.           Hver medlemsstat udpeger én eller flere kompetente myndigheder, som har ansvaret for gennemførelsen af denne forordning.

Medlemsstaterne meddeler senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse Kommissionen de kompetente myndigheders navn og adresse. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eventuelle ændringer af de kompetente myndigheders navne og adresser.

2.           Kommissionen træffer afgørelse om offentliggørelse, bl.a. på internettet, af en liste over kompetente myndigheder i overensstemmelse med modellen i bilag III og den forskriftsprocedure, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2. Kommissionen ajourfører listen regelmæssigt.

3.           De kompetente myndigheder sikrer en effektiv og ensartet gennemførelse af denne forordning i hele Unionen.

Artikel 10

Efterfølgende tilsyn af ansvarlige importører

1.           Medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører passende efterfølgende tilsyn for at sikre, om selvcertificerede ansvarlige importører af mineraler og metaller, som er omfattet af denne forordning, overholder kravene i artikel 4, 5, 6 og 7.

2.           Det i stk. 1 omhandlede tilsyn gennemføres på grundlag af en risikoanalyse. Desuden kan der foretages tilsyn, når en kompetent myndighed er i besiddelse af relevante oplysninger, herunder på grundlag af begrundet mistanke fra tredjemands side vedrørende en ansvarlig importørs overholdelse af denne forordning.

3.           Det i stk. 1 omhandlede tilsyn kan bl.a. bestå i:

a)      en undersøgelse af den ansvarlige importørs gennemførelse af due diligence-praksis i forsyningskæden, herunder forvaltningssystem, risikostyring, uafhængige tredjepartsauditter og fremlæggelse af oplysninger,

b)      en undersøgelse af den fremlagte dokumentation og fortegnelser, som dokumenterer overholdelse af kravene til due diligence-praksis i forsyningskæden

c)      en undersøgelse af revisionsforpligtelserne i overensstemmelse med det anvendelsesområde og de revisionsmål og -principper, der er fastsat i artikel 6

d)      kontrolbesøg, herunder revision på stedet.

4.           Ansvarlige importører skal tilbyde al nødvendig bistand til at fremme udførelsen af de i stk. 1 omhandlede tilsyn og navnlig for så vidt angår adgang til lokaler og fremlæggelse af dokumentation eller fortegnelser.

Artikel 11

Registre over tilsyn med ansvarlige importører

De kompetente myndigheder fører et register over de i artikel 10, stk. 1, omhandlede tilsyn med angivelse af bl.a. arten og resultaterne af disse og eventuelle udbedrende foranstaltninger, der er påbudt i medfør af artikel 14, stk. 2.

De kompetente myndigheders tilsynsregistre opbevares i mindst 5 år.

Artikel 12

Samarbejde mellem myndigheder

1.           De kompetente myndigheder udveksler oplysninger, bl.a. med deres respektive toldmyndigheder, om forhold vedrørende selvcertificering og efterfølgende tilsyn.

2.           De kompetente myndigheder udveksler oplysninger om mangler, der er afsløret ved hjælp af de i artikel 10 omhandlede tilsyn, og om de regler der gælder i tilfælde af overtrædelser i henhold til artikel 14, med andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen.

3.           Samarbejde mellem myndighederne skal foregå under fuld overholdelse af direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 om databeskyttelse og bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om videregivelse af fortrolige oplysninger.

Artikel 13

Udvalgsprocedure

1.           Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.           Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom inden for fristen for afgivelse af udtalelsen.

Artikel 14

Regler der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser

1.           Medlemsstaterne fastsætter, hvilke regler der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning.

2.           I tilfælde af overtrædelser af bestemmelserne i denne forordning pålægger medlemsstatens kompetente myndigheder den ansvarlige importør at træffe udbedrende foranstaltninger.

3.           Hvis den ansvarlige importørs udbedrende foranstaltninger viser sig utilstrækkelige, meddeler de kompetente myndigheder den pågældende importør, at dennes certificering som ansvarlig importør ikke længere anerkendes for så vidt angår mineraler eller metaller, som er omfattet af denne forordning, og underretter Kommissionen herom.

4.           Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler og underretter hurtigst muligt Kommissionen om alle senere ændringer heraf.

Artikel 15

Rapportering og fornyet gennemgang

1.           Medlemsstaterne forelægger hvert år inden den 30. juni en rapport for Kommissionen om gennemførelsen af denne forordning i det foregående kalenderår med oplysninger om de ansvarlige importører som fastsat i artikel 7, stk. 1, litra a), artikel 7, stk. 2, og artikel 7, stk. 3, litra a) og c).

2.           På grundlag af disse oplysninger udarbejder Kommissionen en rapport, der forelægges Europa-Parlamentet og Rådet hvert tredje år.

3.           Tre år efter ikrafttrædelsen af denne forordning og derefter hvert sjette år gennemgår Kommissionen, hvordan denne forordning fungerer, og hvor effektivt den virker, bl.a. med hensyn til fremme af og omkostningerne ved ansvarlig tilvejebringelse af de mineraler, som er omfattet af denne forordning, fra konfliktramte områder og højrisikoområder. Kommissionen forelægger denne vurderingsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne                     På Rådets vegne          

Formand                                                        Formand

 FINANSIERINGSOVERSIGT

1.           FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

              1.1.    Forslagets/initiativets betegnelse

              1.2.    Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen

              1.3.    Forslagets/initiativets art

              1.4.    Mål

              1.5.    Forslagets/initiativets begrundelse

              1.6.    Varighed og finansielle virkninger

              1.7.    Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.           FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

              2.1.    Bestemmelser om kontrol og rapportering

              2.2.    Forvaltnings- og kontrolsystem

              2.3.    Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.           FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

              3.1.    Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

              3.2.    Anslåede virkninger for udgifterne

              3.2.1. Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

              3.2.2. Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

              3.2.3. Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

              3.2.4. Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

              3.2.5. Tredjemands bidrag til finansieringen

              3.3.    Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME 1.1. Forslagets/initiativets betegnelse

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

1.2. Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen[15]

20 Handelspolitik

1.3. Forslagets/initiativets art

X Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning

¨ Forslaget/initiativet drejer sig om en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning[16]

¨ Forslaget/initiativet drejer sig om forlængelse af en eksisterende foranstaltning

¨ Forslaget/initiativet drejer sig om omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning

1.4. Mål 1.4.1. Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Fremme en bæredygtig udvikling i økonomisk, social og miljømæssig henseende især i udviklingslandene.

1.4.2. Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

Specifikt mål nr.

3

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

Fremme en bæredygtig udvikling i økonomisk, social og miljømæssig henseende ved at fokusere på grøn og inklusiv vækst især i udviklingslandene.

1.4.3. Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

N/A

1.4.4. Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

N/A

1.5. Forslagets/initiativets begrundelse 1.5.1. Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

N/A

1.5.2. Merværdien ved en indsats fra EU's side

N/A

1.5.3. Erfaringer fra lignende foranstaltninger

N/A

1.5.4. Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

N/A

1.6. Varighed og finansielle virkninger

¨ Forslag/initiativ af begrænset varighed

– ¨  Forslag/initiativ gældende fra […] til […]

– ¨  Finansielle virkninger fra […] til […]

X Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

– Iværksættelse med en indkøringsperiode fra […] til […]

– derefter gennemførelse i fuldt omfang

1.7. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

Fra 2014-budgettet

X Direkte central forvaltning ved Kommissionen

– x ved dens tjenestegrene, herunder personale i EU-delegationer

– ¨  ved forvaltningsorganerne

¨ Delt forvaltning sammen med medlemsstaterne

¨ Indirekte central forvaltning ved uddelegering af gennemførelsesopgaver til:

– ¨ tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

– ¨ internationale organisationer og deres organer (skal specificeres)

– ¨ Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

– ¨ de organer, der er omhandlet i artikel 208 og 209 i finansforordningen

– ¨ offentligretlige organer

– ¨ privatretlige organer, der har fået overdraget offentlige tjenesteydelsesopgaver, i det omfang at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

– ¨ privatretlige organer, der er undergivet lovgivningen i en medlemsstat, og som har fået overdraget gennemførelsen af et offentligt-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

– ¨ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i FUSP i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er identificeret i den relevante basisretsakt.

– Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger"

Bemærkninger

N/A

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER 2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

De almindelige overvågning- og kontrolmekanismer, som gælder i GD Handel, finder anvendelse, bl.a. forårs-/efterårsevalueringer, ressourcerapporter og ugentlige finansielle rapportering.

2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem 2.2.1. Konstaterede risici

Der blev ikke konstateret nogen særlige risici.

2.2.2. Oplysninger om det interne kontrolsystem, der er indført

Forvaltningen af de hertil knyttede udgifter vil blive styret af det overordnede interne kontrolsystem, der er indført i GD Handel.

2.2.3. Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen og en vurdering af den forventede fejlrisiko

Den forventede fejlrisiko er lig nul.

2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende og påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

GD Handels strategi til bekæmpelse af svig, som blev vedtaget i november 2013, finder anvendelse,

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER 3.1. Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

· Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgifts­område i den flerårige finansielle ramme || Budgetpost || Udgiftens art || Bidrag

Nummer Udgiftsområde 5 || OB/IOB ([17]) || fra EFTA-lande[18] || fra kandidat­lande[19] || fra tredje­lande || iht. finans­forordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

|| […][XX.YY.YY.YY] || IOB || NEJ || NEJ || NEJ || NEJ

· Nye budgetposter, som der er søgt om

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgifts­område i den flerårige finansielle ramme || Budgetpost || Udgiftens art || Bidrag

Nummer […][Udgiftsområde………………………………………………….] || OB/IOB || fra EFTA-lande || fra kandidat­lande || fra tredje­lande || iht. finans­forordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

|| […][XX.YY.YY.YY] || || JA/NEJ || JA/NEJ || JA/NEJ || JA/NEJ

3.2. Anslåede virkninger for udgifterne 3.2.1. Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme || Nummer || […][Udgiftsområde………………………………………...……….]

GD: <…….> || || || År n[20] || År n + 1 || År n + 2 || År n + 3 || Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6) || I ALT

Ÿ Aktionsbevillinger || || || || || || || ||

Budgetpostens nummer || Forpligtelser || (1) || || || || || || || ||

Betalinger || (2) || || || || || || || ||

Budgetpostens nummer || Forpligtelser || (1a) || || || || || || || ||

Betalinger || (2a) || || || || || || || ||

Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer[21] || || || || || || || ||

Budgetpostens nummer || || (3) || || || || || || || ||

Bevillinger I ALT til GD <….> || Forpligtelser || =1+1a +3 || || || || || || || ||

Betalinger || =2+2a +3 || || || || || || || ||

Ÿ Aktionsbevillinger I ALT || Forpligtelser || (4) || || || || || || || ||

Betalinger || (5) || || || || || || || ||

Ÿ Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT || (6) || || || || || || || ||

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE <….> i den flerårige finansielle ramme || Forpligtelser || =4+ 6 || || || || || || || ||

Betalinger || =5+ 6 || || || || || || || ||

Hvis flere udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet:

Ÿ Aktionsbevillinger I ALT || Forpligtelser || (4) || || || || || || || ||

Betalinger || (5) || || || || || || || ||

Ÿ Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT || (6) || || || || || || || ||

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1-4 i den flerårige finansielle ramme (referencebeløb) || Forpligtelser || =4+ 6 || || || || || || || ||

Betalinger || =5+ 6 || || || || || || || ||

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme || 5 || Administration

i mio. EUR (tre decimaler)

|| || || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || År 2021 || I ALT ||

GD: Handel || || || ||

Ÿ Menneskelige ressourcer || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 2.1 || || ||

Ÿ Andre administrationsudgifter || 0,26 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,62 || || ||

I ALT GD HANDEL || Bevillinger || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72 || || ||

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || (Forpligtelser i alt = betalinger i alt) || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72

i mio. EUR (tre decimaler)

|| || || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || || I ALT

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1-5 i den flerårige finansielle ramme || Forpligtelser || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72

Betalinger || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72

3.2.2. Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

– x   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

– ¨  Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater ò || || || År n || År n + 1 || År n + 2 || År n + 3 || Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6) || I ALT

RESULTATER

Type resultater[22] || Resul­taternes gnsntl. om­kost­ninger || Resultater (antal) || Om­kost­ninger || Resultater (antal) || Om­kost­ninger || Resultater (antal) || Om­kost­ninger || Resultater (antal) || Om­kost­ninger || Resultater (antal) || Om­kost­ninger || Resultater (antal) || Om­kost­ninger || Resultater (antal) || Om­kost­ninger || Samlede resul­tater (antal) || Samlede omkost­ninger

SPECIFIKT MÅL NR. 1[23] ... || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Resultat || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Resultat || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Resultat || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Subtotal for specifikt mål nr. 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

SPECIFIKT MÅL NR. 2 ... || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Resultat || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Subtotal for specifikt mål nr. 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OMKOSTNINGER I ALT || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3. Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne 3.2.3.1. Resumé

– ¨  Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

– X  Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

|| År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || År 2021 || I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || || || || || || || ||

Menneskelige ressourcer || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 2.1

Andre administrationsudgifter || 0,26 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,62

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5[24] i den flerårige finansielle ramme || || || || || || || ||

Menneskelige ressourcer || || || || || || || ||

Andre administrationsudgifter || || || || || || || ||

Subtotal uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme || || || || || || || ||

I ALT || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72

Bevillingerne til menneskelige ressourcer vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, som GD'et har afsat til aktionen, og/eller ved omfordeling i GD'et, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

3.2.3.2.  Anslået behov for menneskelige ressourcer

– ¨  Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

– X  Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i hele tal (eller med højst én decimal)

|| År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År n

Ÿ Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) || ||

XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer) || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5

XX 01 01 02 (i delegationer) || || || || ||

XX 01 05 01 (indirekte forskning) || || || || ||

10 01 05 01 (direkte forskning) || || || || ||

Ÿ Eksternt personale (i fuldtidsækvivalenter)[25] ||

XX 01 02 01 (KA, V, UNE under den samlede bevillingsramme) || || || || ||

XX 01 02 02 (KA, V, UED, LA og UNE i delegationerne) || || || || ||

XX 01 04 yy[26] || - i hovedsædet || || || || ||

- i delegationerne || || || || ||

XX 01 05 02 (KA, V, UNE – indirekte forskning) || || || || ||

10 01 05 02 (KA, V, UNE – direkte forskning) || || || || ||

Andre budgetposter (skal angives) || || || || ||

I ALT || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5

20 angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som GD'et har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i GD'et, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte || Udarbejdelsen og gennemførelsen af håndbogen om offentlige indkøb vil kræve 1 fuldtidsækvivalent i flere år i træk. Desuden kræver forordningen 1,5 fuldtidsækvivalenter til at behandle retningslinjerne for gennemførelse.

Eksternt personale ||

3.2.4. Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

– X  Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme

– ¨  Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse.

– ¨  Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres[27].

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

3.2.5. Tredjemands bidrag til finansieringen

– Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand

– Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

|| År n || År n + 1 || År n + 2 || År n + 3 || Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6) || I alt

Organ, som deltager i samfinansieringen (angives) || || || || || || || ||

Samfinansierede bevillinger I ALT || || || || || || || ||

3.3. Anslåede virkninger for indtægterne

– X  Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne

– ¨  Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

¨         for egne indtægter

¨         for diverse indtægter

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet || Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår || Forslagets/initiativets virkninger[28]

År n || År n + 1 || År n + 2 || År n + 3 || Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Artikel …………. || || || || || || || ||

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.

[1]               "Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" som defineret i bilag II til OECD's due diligence-retningslinjer (OECD (2013), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

[2]               I den amerikanske Dodd-Frank-lov defineres "konfliktmineraler" som colombit-tantalit eller coltan (den metalmalm, hvorfra der udvindes tantal), cassiterit (den metalmalm, hvorfra der udvindes tin), guld og wolframit (den metalmalm, hvorfra der udvindes wolfram eller andre afledte produkter), som finansierer konflikter i DRC, Angola, Burundi, Den Centralafrikanske Republik, Republikken Congo, Rwanda, Sydsudan, Tanzania, Uganda og Zambia.

[3]               Kommuniké fra G8-ledernes topmøde i Lough Erne, paragraf 40, af 18. juni 2013.

[4]               Henholdsvis "Imødegåelse af udfordringerne på råvaremarkederne og med hensyn til råstoffer", KOM(2011) 25 endelig, og "Handel, vækst og udvikling", KOM(2012) 22 endelig.

[5]               OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing (OECD (2013)), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

[6]               OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD 2011-udgave.

[7]               Guiding Principles on Business and Human Rights, FN's højkommissærs menneskerettighedskontor, New York og Genève 2011.

[8]               Råstofinitiativet – opfyldelse af vores kritiske behov for vækst og arbejdspladser i Europa, KOM(2008) 699.

[9]               Imødegåelse af udfordringerne på råvaremarkederne og med hensyn til råstoffer, KOM(2011) 25 endelig.

[10]             Handel, vækst og udvikling, KOM(2012) 22 endelig.

[11]             Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

[12]             "Væbnede grupper og sikkerhedsstyrker" som defineret i bilag II til OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing (OECD (2013)), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

[13]             Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

[14]             OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing (OECD (2013)), http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.

[15]             ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).

[16]             Jf. artikel 54, stk. 2, litra a), i finansforordningen.

[17]             OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.

[18]             EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.

[19]             Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.

[20]             År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.

[21]             Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.

[22]             Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).

[23]             Som beskrevet i del 1.4.2., "Specifikke mål ...".

[24]             Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.

[25]             KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, UED: unge eksperter ved delegationerne.

[26]             Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).

[27]             Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale (for perioden 2007-2013).

[28]             For EU's traditionelle egne indtægter (told, sukkerafgifter), angives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra opkrævningsomkostningerne på 25 % er fratrukket.

BILAG I

Liste over mineraler og metaller, som er omfattet af denne forordning og klassificeret i henhold til den kombinerede nomenklatur

KN-kode || Varebeskrivelse

2609 00 00 || Tinmalm og koncentrater deraf

2611 00 00 || Wolframmalm og koncentrater deraf

2615 90 00 || Tantalmalm og koncentrater deraf

2616 90 00 || Guldmalm og koncentrater deraf

2825 90 40 || Wolframoxider og wolframhydroxider

2849 90 30 || Wolframcarbider

2849 90 50 || Tantalcarbider

7108 || Guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

8001 || Tin, ubearbejdet

8003 00 00 || Stænger, profiler og tråd af tin

8007 00 || Andre varer af tin

8101 10 00 || Pulver af wolfram

8101 94 00 || Wolfram, ubearbejdet, herunder kun sintrede stænger

8101 96 00 || Tråd af wolfram

8101 99 || Stænger (undtagen kun sintrede), profiler, plader, bånd og folie af wolfram og andre wolframvarer

8103 20 00 || Tantal, ubearbejdet, herunder pulver og kun sintrede stænger

8103 90 || Stænger (undtagen kun sintrede), profiler, tråd, plader, bånd og folie af tantal og andre tantalvarer

||

BILAG II

Liste over ansvarlige smelterier og forædlingsvirksomheder - model som omhandlet i artikel 8

Kolonne A: || Navne på smelterier eller forædlingsvirksomheder i alfabetisk rækkefølge

Kolonne B: || Adressen på smelterier eller forædlingsvirksomheder

Kolonne C: || (*) anføres, hvis smelteriet eller forædlingsvirksomheden tilvejebringer mineraler med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder

A || B || C

BILAG III

Liste over medlemsstaternes kompetente myndigheder - model som omhandlet i artikel 9

Kolonne A: || Medlemsstaternes navne i alfabetisk rækkefølge

Kolonne B: || Navnet på den kompetente myndighed

Kolonne C: || Adressen på den kompetente myndighed

A || B || C

Top