EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014HB0013

Henstilling om en rådsforordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (ECB/2014/13) (fremlagt af Den Europæiske Centralbank)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 188/1


Henstilling om en rådsforordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information

(ECB/2014/13)

(fremlagt af Den Europæiske Centralbank)

(2014/C 188/01)

BEGRUNDELSE

I.   INDLEDNING

Den 23. november 1998 vedtog Rådet for Den Europæiske Union Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 (1). I overensstemmelse med artikel 107, stk. 6, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab rettede ECB tidligere henstilling ECB/1998/10 (2) til Rådet. Derefter rettede ECB ligeledes henstilling ECB/2008/9 (3) til Rådet forud for vedtagelsen af Rådets forordning (EF) nr. 951/2009 (4). Det er derfor hensigtsmæssigt at følge den samme procedure, som nu fremgår af artikel 129, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og indføre de foreslåede ændringer i forordning (EF) nr. 2533/98.

II.   KOMMENTARER TIL DE ENKELTE ARTIKLER

Anvendelse af statistisk information til udførelsen af tilsynsmæssige funktioner

For at mindske rapporteringsbyrden mest muligt, og så informationerne kun behøver at blive indsamlet én gang, har nationale centralbanker i henhold til artikel 8, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 2533/98 på nuværende tidspunkt beføjelse til at anvende fortrolig statistisk information ved udførelsen af deres funktioner på tilsynsområdet. Det bør præciseres, at ECB, som ved Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (5) har fået overdraget specifikke opgaver inden for tilsyn med kreditinstitutter, ligesom de nationale centralbanker, der har fået overdraget specifikke funktioner på tilsynsområdet, kan anvende fortrolig statistisk information med henblik på udførelsen af disse funktioner.

Samtidig bør det præciseres, at der kan overføres fortrolig statistisk information mellem ESCB's medlemmer og andre myndigheder i medlemsstaterne og Unionen med ansvar for a) tilsynet med finansielle institutioner, markeder og infrastrukturer og b) det finansielle systems stabilitet til den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) for at støtte de respektive opgaver. Myndighederne kan bl.a. omfatte de kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn og makroprudentiel overvågning, de europæiske tilsynsmyndigheder (6), Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici samt myndigheder, der har beføjelser til at afvikle kreditinstitutter.

Henstilling om en

»RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5.4,

under henvisning til henstilling fra Den Europæiske Centralbank,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Kommissionen,

i henhold til proceduren i artikel 129, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i artikel 41 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 (7) er et vigtigt element i den retlige ramme, der ligger til grund for Den Europæiske Centralbanks (ECB) opgaver vedrørende indsamling af statistisk information, der udføres med bistand fra de nationale centralbanker. ECB har konsekvent anvendt denne forordning som grundlag for udførelsen og overvågningen af den koordinerede indsamling af statistisk information, som er nødvendig for at udføre Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) opgaver, herunder opgaven, der består i at bidrage til en smidig gennemførelse af de kompetente myndigheders politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet som fastsat i traktatens artikel 127, stk. 5.

(2)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (8) overdrages ECB specifikke opgaver i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet i Unionen og de enkelte medlemsstater.

(3)

For at mindske rapporteringsbyrden for rapporteringsenhederne mest muligt og gøre det muligt for alle kompetente myndigheder at udføre det tilsyn med finansielle institutioner, markeder og infrastrukturer, som de har fået overdraget, korrekt samt gøre det muligt for de myndigheder, der er ansvarlige for beskyttelsen af det finansielle systems stabilitet, at udføre de opgaver, de har fået overdraget, korrekt, er det nødvendigt at ændre forordning (EF) nr. 2533/98, således at det bliver muligt at overføre den statistiske information, som indsamles af ESCB, mellem ESCB's medlemmer og de relevante myndigheder samt at anvende denne information. Disse myndigheder bør omfatte de kompetente myndigheder med ansvar for tilsynet med finansielle institutioner, markeder og infrastrukturer samt den makroprudentielle overvågning, de europæiske tilsynsmyndigheder (9), Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici samt myndigheder med beføjelser til at afvikle kreditinstitutter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Specifikke ændringer

Artikel 8 i forordning (EF) nr. 2533/98 ændres som følger:

1)

Stk. 1, litra d), affattes som følger, og det nedenstående tilføjes som litra e):

»d)

for så vidt angår ECB og nationale centralbanker, såfremt den nævnte statistiske information anvendes inden for forsigtighedstilsyn

e)

for så vidt angår nationale centralbanker i henhold til artikel 14.4 i statutten, til udførelse af andre funktioner end dem, der er angivet i statutten.«

2)

Stk. 4, litra a), affattes således:

»a)

i det omfang og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for udførelsen af ESCB's opgaver i henhold til traktaten eller opgaver inden for forsigtighedstilsyn, som er overdraget til medlemmerne af ESCB, eller«

3)

Som nyt stk. 4a indsættes:

»4a.

ESCB kan overføre fortrolig statistisk information til myndigheder eller organer i medlemsstaterne og Unionen med ansvar for tilsyn med finansielle institutioner, markeder og infrastrukturer eller det finansielle systems stabilitet i overensstemmelse med EU-retten eller national ret og til den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) i det omfang og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for udførelsen af deres respektive opgaver. Alle videreoverførsler derefter skal udtrykkeligt godkendes af det medlem af ESCB, som har indsamlet den fortrolige statistiske information.«

Artikel 2

Afsluttende bestemmelser

Denne forordning træder i kraft den [dato].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.«

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 21. marts 2014.

Mario DRAGHI

Formand for Ecb


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8).

(2)  Henstilling ECB/1998/10 om Rådets forordning (EF) om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (EFT C 246 af 6.8.1998, s. 12).

(3)  Henstilling ECB/2008/9 om en Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (EUT C 251 af 3.10.2008, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 951/2009 af 9. oktober 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (EUT L 269 af 14.10.2009, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

(6)  De europæiske tilsynsmyndigheder er Den Europæiske Bankmyndighed, Den Europæiske Myndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8).

(8)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

(9)  De europæiske tilsynsmyndigheder er Den Europæiske Bankmyndighed, Den Europæiske Myndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.


Top