Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0910

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Kommissionens arbejdsprogram 2015 En ny start

/* COM/2014/0910 final */

In force

52014DC0910

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Kommissionens arbejdsprogram 2015 En ny start /* COM/2014/0910 final */


INDLEDNING

Juncker-Kommissionen blev valgt på løftet om at gøre en forskel, gøre andre ting og gøre tingene anderledes. Borgerne har en forventning om, at EU gør en forskel med hensyn til de store økonomiske og samfundsmæssige udfordringer: høj arbejdsløshed, lav vækst, stor offentlig gæld, investeringsgab og manglende konkurrenceevne på det globale marked. De ønsker, at EU blander sig mindre på områder, hvor de nationale eller regionale myndigheder i medlemsstaterne er bedre rustet til at løse problemerne. De har også en forventning om, at EU udviser større åbenhed og ansvarlighed med hensyn til, hvad EU gør og hvordan.

Juncker-Kommissionen er fast besluttet på at gennemføre disse ændringer, og den vil samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet om at sikre, at det rent faktisk kommer til at ske. Det er derfor, vi vil fokusere på "store sager" som beskæftigelse og vækst, i overensstemmelse med kommissionsformand Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer[1]. Vi vil ikke fremlægge forslag, som ikke bidrager til at realisere prioriteterne. Og vi vil anvende en anderledes politisk tilgang[2]: Vi skrotter verserende forslag, som enten ikke bidrager til at nå vores mål eller er strandet i lovgivningsprocessen. Vi vil nemlig have, at alle institutioner koncentrerer sig om at skabe resultater, der virkelig batter.

Det er vores politiske løfte, og det er på det grundlag, vi vil undgå at isolere os i Bruxelles, men nå ud til hele EU, så vi kan genvinde EU-borgernes tillid. Borgerne vil bedømme os på, om vi har holdt vores løfter og leveret resultater, og på de forbedringer, de oplever, at vi har skabt i deres liv. I den første måned af Kommissionens embedsperiode har vi fremlagt en stor pakke for beskæftigelse, vækst og investeringer[3] med en ny investeringsplan. Der skal rejses over 315 mia. EUR i yderligere investeringer på strategiske områder over de kommende tre år. Vi agter at fortsætte, som vi er begyndt.

De forslag, vi lægger frem i arbejdsprogrammet, er udvalgt, fordi vi mener, at de kan gøre en forskel for beskæftigelse, vækst og investeringer og indebære konkrete fordele for borgerne næste år. Det, der står i arbejdsprogrammet, er, hvad vi lover at gøre i 2015. Vi vil foreslå en række andre tiltag med henblik på at realisere de ti prioriteter i arbejdsprogrammet i årene efter 2015, og for nogle tiltags vedkommende tager vi fat på det forberedende arbejde i 2015.

Det meste af det, der foregår i EU i dag, og af det, som vores borgere bedømmer EU på, bygger imidlertid på gældende lovgivning og programmer. Det, der umiddelbart optager dem, er gældende regler. Det er derfor, at Kommissionen politisk prioriterer det højt at lette den lovgivningsmæssige byrde uden at sænke det høje niveau for social og miljømæssig beskyttelse og for forbrugernes valgmuligheder. Vi vil gå reglerne efter i sømmene, så vi kan være sikre på, at de bidrager til at skabe beskæftigelse og vækst og ikke forårsager unødigt bureaukrati eller administrative byrder, men samtidig bibringer de fordele, som borgerne forventer. Regler, der er forældede eller strider mod vores prioriteter, ajourfører og forbedrer vi. Unødigt bureaukrati fjerner vi. Regler, der giver mening og bidrager til at nå vores mål, vil vi arbejde hårdt på at sikre anvendes korrekt, gennemføres og håndhæves på en måde, så de bibringer borgerne reelle fordele. Vi vil også anvende de øvrige redskaber, vi råder over, for at øge beskæftigelse og vækst, særlig EU's budget, som først og fremmest udgør et redskab til intelligente investeringer i medlemsstater og regioner.

Arbejdsprogrammet sætter en dagsorden for forandring på baggrund af behovet for at genskabe væksten i EU, så den europæiske samfundsmodel og det sunde miljø kan fastholdes i fremtiden.

Arbejdsprogrammet indebærer også ændringer i Europa-Parlamentets og Rådets måde at arbejde på. Vi ønsker at arbejde sammen med Parlamentet og Rådet om at opstille topprioriteter i alle tre institutioner og fremrykke beslutningstagningen om dem, så borgerne hurtigt kan mærke den positive virkning af vores forslag. Vi vil samarbejde tættere med både medlemsstaterne, de nationale parlamenter, regionerne og kommunerne om at gennemføre eksisterende politikker bedre og gøre EU's foranstaltninger i marken mere virkningsfulde, lige fra struktur- og investeringsfondene over miljøpolitikken og det indre marked til forbrugerrettigheder.

Hvis tilliden skal genskabes, kræver det ændringer, der er synlige[4] og hurtigtvirkende. Med arbejdsprogrammet og de resultater, vi skaber på grundlag af det i 2015, vil vi bevise, at tingene denne gang bliver anderledes.

***

Dette arbejdsprogram indeholder de målrettede tiltag for 2015. Kommissionens arbejde i de resterende fire år af embedsperioden vil ikke blive beskrevet i detaljer, selv om den vil påbegynde forberedelserne af eksempelvis midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme. Bilag I indeholder en oversigt over de nye initiativer, som Kommissionen vil koncentrere sin indsats om i 2015. De er opstillet ud fra hovedprioriteterne i de politiske retningslinjer.

I forbindelse med udarbejdelsen af arbejdsprogrammet har Kommissionen gennemgået alle de forslag, som Europa-Parlamentet og Rådet endnu ikke har taget stilling til[5]. Vi opfatter det at følge en anderledes politisk tilgang som en vigtig del af vore politiske ansvar for. Der er nemlig behov for at gøre rent bord, så vi kan bruge tid og kræfter på de forslag, som har den største indvirkning på beskæftigelse og vækst, og som har udsigt til at blive vedtaget i den nærmeste fremtid.

Vi har besluttet os til, hvilke forslag vi vil fastholde og ønsker vedtaget, hvilke vi påtænker at ændre, så de bliver bragt i overensstemmelse med vores ti prioriteter, og hvilke vi agter at trække tilbage. Kommissionen lægger fortsat stor vægt på at nå målene i mange af de forslag, den har i sinde at trække tilbage. Men forslag tjener ikke noget formål, hvis de strander ved forhandlingsbordet, overhales af udviklingen eller i forhandlingernes løb udvandes i en sådan grad, at de ikke længere kan opfylde deres oprindelige formål. I visse tilfælde agter Kommissionen at trække forslagene tilbage for på et senere tidspunkt at erstatte dem med mere ambitiøse forslag eller at tilpasse dem bedre til de ti prioriteter. I andre tilfælde, har samfundet udviklet sig, siden Kommissionen fremsatte sit oprindelige forslag. I bilag II angives det, hvilke forslag der vil blive trukket tilbage (eller ændret). Kommissionen afventer Europa-Parlamentets og Rådets synspunkter vedrørende forslagene, inden den trækker dem tilbage.

Arbejdsprogrammet afspejler også Kommissionens løfte om bedre regulering. Det står i centrum for Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering, som skal bekæmpe bureaukrati og fjerne lovgivningsmæssige byrder. Programmets foranstaltninger – ændring af lovgivning, kvalitetskontrol og evalueringer – udgør et centralt element i Kommissionens arbejde og beskrives i bilag III. Der vil blive iværksat forenklingstiltag, f.eks. inden for den fælles landbrugspolitik. Den planmæssige gennemførelse af den nylige reform af de finansielle tjenesteydelser, den fælles fiskeripolitik og reglerne for de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020 vil også få en central plads i arbejdet. Det fordrer koordinering på alle niveauer og inddragelse af alle interessenter. Vi skal opbygge netværk og dele erfaringer og god praksis på de forskellige politiske områder.

Bilag IV til arbejdsprogrammet indeholder en oversigt over lovgivning, der får virkning i løbet af 2015. Målet er at give borgere og virksomheder bedre information om, hvornår EU-lovgivningen træder i kraft.

***

1. Nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer

Kommissionens nye økonomiske politik består af tre elementer: investeringsfremme, strukturreformer og finanspolitisk ansvarlighed. I tæt samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank har Kommissionen foreslået en omfattende investeringsplan[6], der skal sætte nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer i Europa. Yderligere midler til de nye investeringer vil blive tilvejebragt via en ny Europæisk Fond for Strategiske Investeringer og ved at sikre, at midlerne kanaliseres ud i realøkonomien, idet projekterne planlægges på en måde, som man kan have tillid til, og adgangen til teknisk bistand udvides og lettes.

Ud over den nye fond vil brugen af innovative finansielle instrumenter (f.eks. lån og garantier i stedet for end tilskud) vil blive yderligere fremmet for at øge virkningen af de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Det er målet, at anvendelsen af sådanne instrumenter som minimum skal fordobles i løbet af den nye programmeringsperiode.

Andre tiltag sigter mod at forbedre erhvervsklimaet og fjerne lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige hindringer for investeringer og styrke det indre marked yderligere. Kommissionen vil fremlægge en række forslag, som har til formål hurtigt at bringe denne tilgang i anvendelse og vil se nærmere på de gældende statsstøtteregler.

Alle partnerskabsaftaler i forbindelse med de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020 er nu godkendt, og sidste hånd er ved at blive lagt på de resterende operationelle programmer. Investeringerne i at nå Europa 2020[7]-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst skulle derfor begynde at give resultater i 2015. Den nye samhørighedspolitik, der er fast forankret i det europæiske semester og den økonomiske styringsproces, er blevet hovedkilden til offentlige investeringer i flere medlemsstater.

Maksimering af EU-budgettets indvirkning på beskæftigelse, vækst og investeringer og øget vægt på behovet for at forbedre den måde, offentlige midler anvendes på, vil indgå i overvejelserne, når Kommissionen senere i sin embedsperiode skal i gang med at midtvejsevaluere den flerårige finansielle ramme og udarbejde den flerårige finansielle ramme for tiden efter 2020.

Kommissionen vil evaluere EU's strategi for handels- og investeringspolitikken med særligt henblik på dens bidrag til beskæftigelse og vækst. Det er vigtigt at styrke EU's handels- og investeringsforbindelser med nye vækstcentre i verden, ikke blot af hensyn til beskæftigelse, vækst og øget produktivitet i EU, men også fordi de har stor indvirkning på vor naboskabspolitik og udviklingspolitik samt på EU's deltagelse i internationale finansielle institutioner.

Medlemsstaterne står over for den vanskelige udfordring, at de skal skaffe flere i arbejde og sørge for, at arbejdstagerne har de færdigheder, de behøver for at udvikle sig og tilpasse sig fremtidens jobs. Kommissionen vil fremlægge en pakke med tiltag, der skal støtte bestræbelserne på at forbedre integrationen på arbejdsmarkedet og øge kompetenceudviklingen.

EU-lovgivning af høj kvalitet og den faktiske gennemførelse af den kan have stor betydning for beskæftigelse, vækst og innovation. Miljøbranchen og økoinnovation står i øjeblikket for en tredjedel af det globale marked for grøn teknologi, som i dag har en værdi af en billion EUR og i 2020 formentlig det dobbelte. Det ajourførte forslag vedrørende den cirkulære økonomi vil forstærke denne tendens og dermed bidrage til grøn vækst. På dette område er det vigtigt at blive enige om fælles mål for, hvad vi vil opnå, og det rigtige ambitionsniveau. Til gengæld skal vi ikke i så høj grad foreskrive, hvilke midler medlemsstaterne skal anvende til at nå resultaterne. Det vil gøre det lettere at nå fra forslag og frem til konkrete tiltag i marken.

EU har et veludviklet regelsæt. Fornyet fokus på gennemførelse og undersøgelse af mulige synergier mellem eksisterende lovgivning kan give resultater her og nu i form af beskæftigelses- og vækstmuligheder. Ud over at gå den eksisterende lovgivning efter i sømmene, så det sikres, at den tjener sit formål, vil Kommissionen også samarbejde med medlemsstaterne om at sikre, at den gældende EU-ret har det maksimale vækstpotentiale. Det vil være topprioriteten på mange arbejdsområder: landbrug, fiskeri, told, finansielle tjenester og det indre marked for blot at nævne nogle få.

2. Et forbundet digitalt indre marked

Det digitale indre marked er en af hovedforudsætningerne for, at der kan skabes ny dynamik i den samlede europæiske økonomi med jobskabelse, vækst, innovation og sociale fremskridt. Alle hjørner af økonomien og samfundet gennemgår i øjeblikket en digitalisering. Europa skal være bannerfører i den digitale revolution til gavn for borgere og erhvervsliv. Enhver hindring for digitaliseringen udgør en hindring for beskæftigelse, velstand og fremgang.

Kommissionen arbejder på en strategi, så vi kan finde frem til de vigtigste udfordringer i forbindelse med færdiggørelsen af et sikkert, troværdigt og dynamisk digitalt indre marked. Strategien indeholder seks hovedelementer: tillidsskabelse, fjernelse af begrænsninger, sikring af adgang og tilslutning, opbygning af en digital økonomi, fremme af det digitale samfund og investeringer i IKT-forskning og -innovation i verdensklasse.

I 2015 vil Kommissionen søge at afslutte de igangværende interinstitutionelle forhandlinger om forslag, f.eks. den fælles reform af de europæiske regler om databeskyttelse og forordningen om et netforbundet europæisk område. Den vil også foreslå nye initiativer, både lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige, så der kan skabes et digitalt indre marked, der modsvarer det ambitionsniveau, som er nødvendigt for at imødegå eksisterende udfordringer. I denne sammenhæng vil Kommissionen særlig supplere lovrammerne for telekommunikation, ajourføre EU-lovgivningen om ophavsret og audiovisuelle medietjenester, forenkle reglerne for forbrugernes online- og digitale køb, lette e-handel, forbedre cybersikkerheden og indarbejde digitaliseringen på tværs af de politiske områder.

3. En modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende politik for klimaforandringer

Pålidelig energi til rimelige priser er en topprioritet for alle. Kommissionen agter at vedtage en strategisk ramme for energiunionen med de nøgleforanstaltninger der skal træffes for at sikre energiforsyningssikkerheden, mindske afhængigheden af energiimport fra tredjelande, integrere de nationale energimarkeder yderligere, give forbrugerne en mere fremtrædende rolle, øge energieffektiviteten[8], dekarbonisere energimikset og fremme forskning og innovation på energiområdet.

EU går også forrest i de verdensomspændende bestræbelser på at bekæmpe den globale opvarmning. Kommissionen vil fastlægge EU's vision og forventninger i perioden op til partskonferencen under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) i Paris i slutningen af 2015 og vil fremlægge de første forslag til lovgivning, der tager sigte på at gennemføre klima- og energipakken for 2030.

Bestræbelserne på at forbedre regelsættet for indbyrdes forbundne sikre og sikrede transporttjenester med reducerede drivhusgasemissioner fortsætter.

4. Et stærkere og mere fair indre marked med et styrket industrigrundlag

Det indre marked er et af Europas største aktiver. Dets potentiale må udnyttes yderligere, så Europas konkurrenceevne på verdensmarkedet kan forbedres, og så der kan skabes beskæftigelse. Kommissionen vil fremlægge en strategi for det indre marked med nye tilgange til udnyttelsen af dette potentiale.

Det indre marked er også grundlaget for Europas industrielle styrke og produktionskapacitet, som skal øges yderligere. Fremme af investeringer i infrastruktur og i SMV'er og midcap-selskaber, forbedring af de lovgivningsmæssige rammer og hjælp til virksomhederne til at være innovative, f.eks. gennem Horisont 2020-programmet, bliver vigtige arbejdsområder. Luftfartssektoren står over for store udfordringer. Kommissionen vil undersøge, hvordan betingelserne i sektoren kan forbedres gennem en styrkelse af dens konkurrenceevne.

Det ligger Kommissionen på sinde at hjælpe medlemsstaterne med at nedbringe arbejdsløsheden gennem strukturreformer og støtte til jobskabelse og beskæftigelsesforanstaltninger. Den arbejder på at finde frem til, hvordan der kan investeres i viden og færdigheder med særligt fokus på de mest sårbare grupper, f.eks. unge arbejdsløse og langtidsledige. Det er vigtigt at støtte arbejdskraftens mobilitet, særlig i de tilfælde, hvor der er vedvarende mangel på arbejdskraft og kvalifikationsmismatch, herunder på tværs af grænserne. Samtidig skal de nationale myndigheders rolle i bekæmpelsen af misbrug og svindel styrkes.

Færdiggørelsen og gennemførelsen af den omfattende revision af reguleringen af finanssektoren som reaktion på den finansielle krise, herunder gennemførelsen af de nye tilsyns- og afviklingsbestemmelser for banker, udgør fortsat et vigtigt arbejdsområde for Kommissionen. Reguleringen af finanssektoren vil blive strammet yderligere gennem et forslag vedrørende krisestyring og -løsning for systemiske ikkebanker. Kommissionen vil påbegynde det forberedende arbejde, der skal føre til, at forbrugerne kan høste større fordel af det indre marked for finansielle tjenesteydelser i detailleddet.

Kommissionen vil fremlægge en handlingsplan med henblik på at skabe en kapitalmarkedsunion, finde frem til, hvordan opsplitningen af de finansielle markeder kan mindskes, diversificere finansieringskilderne overalt i økonomien, forbedre SMV'ernes adgang til finansiering og styrke kapitalstrømmene i det indre marked, så kapitalen kan bruges på den mest produktive måde. På kort sigt vil Kommissionen foreslå en securitisering af høj kvalitet i EU og forbedre den standardiserede kreditinformation for SMV'er. Den vil overveje, hvordan succesrige private placement-ordninger kan udbredes til hele EU, og den vil revidere prospektdirektivet for at lette de administrative byrder, der hviler på SMV'erne.

5. En stærkere og mere fair økonomisk og monetær union

Det er nødvendigt at styrke hele strukturen bag Den Økonomiske og Monetære Union yderligere for at fastholde borgernes tillid til euroen og sikre, at euroen fortsat kan modstå turbulens på markedet og skabe grundlag for bæredygtig vækst og beskæftigelse. I forlængelse af sin revision af reglerne for økonomisk styring og sine tiltag til forenkling og effektivisering af det europæiske semester arbejder Kommissionen nu på at styrke Den Økonomiske og Monetære Union gennem forslag, der tager nogle skridt videre mod fælles udøvelse af suverænitet i den økonomiske styring. Denne indsats vil blive ledsaget af tiltag, der skal sætte fornyet gang i den sociale dialog på alle niveauer.

Kommissionen anerkender, at medlemsstaterne selv regulerer deres skattesystemer, men den vil skærpe indsatsen for at bekæmpe skatteunddragelse og skattesvig og imødekomme samfundets krav om fairness og gennemsigtighed på skatteområdet. Med udgangspunkt i det arbejde, der inden for rammerne af OECD og G20 er gjort for at løse problemet med udhuling af beskatningsgrundlaget og flytning af overskud, vil Kommissionen opstille en handlingsplan, der omfatter tiltag på EU-niveau, for at få indført et system, som sikrer, at overskud beskattes i det land, hvor de er skabt, også i den digitale økonomi, hvilket samtidig vil kræve enighed om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag. Kommissionen vil i den forbindelse desuden meget hurtigt fremsætte et forslag om en ordning, hvor skattemyndighederne automatisk udveksler oplysninger om afgørelser i grænseoverskridende skattesager. Derudover vil Kommissionen arbejde tæt sammen med de øvrige institutioner for at bane vej for vedtagelsen af en skat på finansielle transaktioner og strammere regler til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Arbejdet fortsætter også på momsområdet, bl.a. med foranstaltninger, der skal lukke momsgabet.

6. En rimelig og afbalanceret frihandelsaftale med USA

Samhandel er i høj grad med til at skabe vækst og beskæftigelse. Ud over forhandlingerne om den transatlantiske handels- og investeringspartnerskabsaftale (TTIP) med USA deltager Kommissionen aktivt i en række bilaterale forhandlinger og er stærkt engageret i det multilaterale samarbejde inden for rammerne af WTO. Kommissionen har allerede taget skridt til at skabe større åbenhed i forhandlingerne om TTIP[9] og fortsætter arbejdet hen imod en rimelig og afbalanceret aftale under hensyntagen til europæiske standarder på sundheds-, social-, miljø- og databeskyttelsesområdet og til Europas kulturelle mangfoldighed.

7. Et område med retfærdighed og grundlæggende rettigheder baseret på gensidig tillid

Borgerne sætter deres lid til EU som garant for retfærdighed, beskyttelse, fairplay og retsstatsprincippet, og de forventer, at EU står fast i bekæmpelsen af alle former for forskelsbehandling. Kommissionen vil arbejde videre på at sikre EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention i lyset af Domstolens kommende anvisninger i spørgsmålet. Den vil fortsætte sine bestræbelser på at styrke bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme og retssamarbejdet til gavn for borgerne i hele EU og på at beskytte EU-budgettet mod svig, bl.a. ved fortsat at arbejde på at få oprettet en uafhængig europæisk anklagemyndighed.

Europa-Kommissionen er opsat på at sikre handicappede lige muligheder i fuld overensstemmelse med FN-konventionen om handicappedes rettigheder. Dette omfatter mulighed for adgang til det fysiske miljø, transport, informations- og kommunikationsteknologier og informations- og kommunikationssystemer samt andre faciliteter/tjenester.

Kommissionen ønsker at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og give flere kvinder mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet. Med hensyn til forslaget om barselsorlov fra 2008 trækker Kommissionen det tilbage om højst seks måneder, hvis ikke det lykkes at få gang i forhandlingerne igen. En tilbagetrækning af forslaget vil formodentlig give mulighed for at gribe spørgsmålet anderledes an og behandle det i en bredere sammenhæng i lyset af de faktiske forhold i dagens samfund og under hensyntagen til fremskridtene på området i medlemsstaterne.

Kommissionen vil fremsætte en europæisk sikkerhedsdagsorden for at imødegå truslerne mod EU's interne sikkerhed, bl.a. grænseoverskridende kriminalitet, cyberkriminalitet, terrorisme, hjemvendte krigere og radikalisering, og på den måde bidrage til, at EU kan beskytte borgerne og samtidig forblive åben over for verden.

8. En ny migrationspolitik

For at lette det voksende pres på EU's ydre grænser er Kommissionen ved at udforme en europæisk dagsorden for migration, som vil sikre balance mellem på den ene side en mere fair og ansvarlig tilgang til lovlig migration, så EU kan tiltrække veluddannet arbejdskraft, og på den anden side en målrettet indsats mod ulovlig migration og menneskehandel og menneskesmugling. Hvis migrationen skal styres mere effektivt, skal vi blive bedre til at knytte vores migrationspolitik sammen med vores eksterne politik, og vi skal styrke det interne og eksterne samarbejde, tilbyde beskyttelse til personer i nød på grundlag af ansvarlighed og solidaritet og forebygge tragiske hændelser som dem, vi regelmæssigt er vidne til i Middelhavsområdet.

9. En stærkere global aktør

De seneste begivenheder, ikke mindst ved EU's grænser mod øst og syd, har for alvor bragt de geopolitiske udfordringer i fokus. EU har behov for en effektiv fælles udenrigspolitik, med bedre mekanismer, der sætter os i stand til at foregribe begivenheder og hurtigt finde frem til fælles løsninger på fælles udfordringer, og med fælles tiltag, der giver os mulighed for at gribe de chancer, som vi kun kan opnå fuldt udbytte af, hvis vi samarbejder. EU er nødt til at samarbejde i sikkerheds- og forsvarsspørgsmål og udvikle sine strategiske partnerskaber. For at fremme EU's politiske mål på den globale scene er det absolut nødvendigt, at vi sikrer en sammenhængende og koordineret udnyttelse af alle de instrumenter, som Unionen råder over, herunder den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), og sørger for, at EU's interne politikker systematisk afspejles i de eksterne politikker.

Kommissionen vil opprioritere indsatsen for at skabe stabilitet ved EU's ydre grænser. En vigtig forudsætning for opnåelsen at dette mål er, at nabolandelandene får støtte til at gennemføre demokratiske og økonomiske reformer, til at fastholde retsstatsprincippet, forbedre den økonomiske styring og konkurrenceevnen, udvikle institutionel kapacitet og en velfungerende offentlig forvaltning og skabe grundlag for øget velstand. Kommissionen vil revidere den europæiske naboskabspolitik og fremsætte fremadrettede forslag. Som det fremgår af de politiske retningslinjer, fortsætter de igangværende udvidelsesforhandlinger, og navnlig Vestbalkan har behov for fortsat udsigt til EU-medlemsskab, men der er ingen planer om nye udvidelser inden for næste fem år.

EU har stor erfaring med internationalt samarbejde og med at yde udviklingsstøtte og -bistand til mange dele af verden. Dette omfatter fremme af menneskerettigheder inden for rammerne af alle EU's eksterne aktioner gennem bekæmpelse af uligheder og fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder. Vores udviklingspolitik skal dog samtidig løbende tilpasses efter ændringer i partnerlandenes behov, så vi kan opfylde vores forpligtelser bedst muligt. 2015 er det europæiske udviklingsår, og Kommissionen vil i lyset heraf arbejde videre med målene for bæredygtig udvikling for perioden efter 2015 og reflektere over sit fremtidige samarbejde med udviklingslandene (efter Cotonou). Vi bidrager også til bekæmpelsen af ebola. Vi vil maksimere virkningen af vores humanitære bistand og forbedre vores evne til at sætte ind i krisesituationer.

10. En Union i demokratisk forandring

Borgerne forventer fremskridt på EU's arbejdsområder og forbedringer af EU's arbejdsmetoder. Vi ønsker størst mulig åbenhed om Kommissionens arbejde, og vi vil sammen med de øvrige institutioner arbejde for at forbedre ansvarsfuldheden og tilgængeligheden i EU's tiltag. Kommissionen har indført nye regler, der skal sikre fuld gennemsigtighed i kontakten mellem kommissærer og organisationer og enkeltpersoner[10], og vil fremsætte forslag til en interinstitutionel aftale om et obligatorisk åbenhedsregister, således at alle EU-institutioner er åbne om, hvem der påvirker beslutningsprocessen.

Som det fremgår af de politiske retningslinjer, vil Kommissionen ændre beslutningsproceduren for godkendelse af genetisk modificerede organismer (GMO), fordi det vækker bekymring hos borgerne og medlemsstaterne, at Kommissionen i dag er juridisk forpligtet til at godkende GMO'er, selv når et klart flertal af medlemsstaterne er imod dette.

Kommissionen vil forbedre de værktøjer, som den anvender til at sikre bedre lovgivning, især sine evalueringer, konsekvensanalyser og offentlige høringer, og udvikle en ny række tiltag inden for rammerne af programmet for målrettet regulering. Alle institutioner er nødt til at forbedre deres lovgivningsarbejde, hvis vi skal sikre en mere effektiv lovgivningsprocedure på EU-plan. Kommissionen vil derfor fremsætte et forslag til en ny interinstitutionel aftale om bedre lovgivning. En forudsætning for at nå vores mål for beskæftigelse, vækst og investeringer er, at alle tre institutioner arbejder bedre sammen om at få tingene gjort. Kommissionen samarbejder med Europa-Parlamentet og Rådet for at forbedre den fælles programmering med henblik på at fremme fælles ejerskab over de prioriterede indsatsområder, således at EU-dagsordenen kan gennemføres på den mest effektive måde og under hensyntagen til de enkelte institutioners rolle og beføjelser i henhold til traktaterne.

***

I forlængelse af vedtagelsen af arbejdsprogrammet for 2015 ønsker Kommissionen i samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet at opstille en liste over prioriterede forslag, som institutionerne forpligter sig til at behandle hurtigt for at sikre en hurtig endelig vedtagelse, herunder navnlig forslag, der er direkte knyttet til gennemførelsen af investeringsinitiativet. Sammen kan vi sørge for, at tingene denne gang bliver anderledes.

[1] En ny start for Europa: Min dagsorden for job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring – politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission (http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_da.pdf).

[2] Se punkt 39, andet afsnit, i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen: "Kommissionen indleder en ny mandatperiode med at gennemgå alle udestående forslag med henblik på enten at bekræfte dem politisk eller trække dem tilbage under behørig hensyntagen til de synspunkter, Parlamentet har udtrykt."

[3] COM(2014) 903.

[4] I 2015 vil Kommissionen i sin kommunikation lægge vægt på de 10 prioriteter i de politiske retningslinjer. Dermed markerer den, at den nye Kommission og arbejdsprogrammet er udtryk for en ny start. Se punkt 2.4. i meddelelsen "Corporate Communication under the Multiannual Financial Framework 2014-2020", SEC(2013) 486 af 23. september 2013.

[5] I alt verserer der 452 forslag fra den tidligere Kommission.

[6] COM(2014) 903.

[7] KOM(2010) 2020 endelig.

[8] Kommissionen er i færd med en revision af direktivet om energimærkning (2010/30/EU) og vil undersøge, om der er behov for at justere de nuværende regler, så målene kan nås på en mindre indgribende måde.

[9] C(2014) 9052.

[10] C(2014) 9051.

Bilag I: Nye initiativer

Nr. || Titel || Initiativtype[1] || Beskrivelse og målsætninger

Nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer

1. || Investeringsplanen for Europa: opfølgning med lovgivning || Lovgivningsmæssigt || Planen skal følges op med opettelse af en Europæisk Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), styrkelse af samarbejdet med de nationale støttebanker og forbedring af SMV's adgang til finansiering.

2. || Fremme af integration og beskæftigelsesegnethed på arbejdsmarkedet || Lovgivningsmæssigt/Ikkelovgivningsmæssigt || Der er tale om en pakke af foranstaltninger, der skal støtte medlemsstaternes bestræbelser på at få ledige, især langtidsledige og unge arbejdsløse, i arbejde og og få afstemt arbejdsstyrkens kvalifikationer efter behovene. Pakken omfatter bl.a. en opfølgning af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, et  forslag til en rådshenstilling om integration af langtidsledige samt foranstaltninger til fremme af kompetenceudvikling.

3. || Midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien || Ikkelovgivningsmæssigt || Forbedring og opdatering af Europa 2020-strategien i lyset af erfaringerne fra de første fire år med strategien for at sikre, at den fungerer som en effektiv efterkrisestrategi, der kan skabe vækst og beskæftigelse i Europa. Opfølgning af den nyligt afholdte offentlige høring.  

Et forbundet digitalt indre marked

4. || Det digitale indre marked || Lovgivningsmæssigt/Ikkelovgivningsmæssigt || Formålet med denne pakke er at sikre forbrugerne adgang til digitale tjenester på tværs af grænserne, skabe fælles spilleregler for virksomhederne og bane vej for en dynamisk digital økonomi og et dynamisk digitalt samfund. Lovgivningsforslagene i denne pakke vil bl.a. dreje sig om modernisering af ophavsretten.

En modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende politik for klimaforandringer

5. || Strategiramme for energiunionen || Ikkelovgivningsmæssigt/Lovgivningsmæssigt || Strategirammen vil have fokus på: energiforsyningssikkerhed, integrering af de nationale energimarkeder, nedbringelse af energiefterspørgslen i Europa, dekarbonisering af energimikset og fremme af forskning og innovation på energiområdet. Som led i fastlæggelsen af lovgivningsrammerne for tiden efter 2020 skal EU's emissionshandelssystem desuden tages op til revision.

6. || Meddelelse om "Vejen til Paris – en multilateral reaktion på klimaændringerne" || Ikkelovgivningsmæssigt || Formålet med denne meddelelse er at redegøre for EU's visioner og forventninger, EU's forestillinger om samarbejdet inden for rammerne af 2015-aftalen og  EU's bidrag hertil på baggrund af konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 24. oktober 2014.

Et stærkere og mere fair indre marked med et styrket industrigrundlag

7. || Strategi for varer og tjenesteydelser i det indre marked || Lovgivningsmæssigt/Ikkelovgivningsmæssigt || Der er tale om en strategi for en ny, integreret tilgang til det indre marked for varer og tjenesteydelser, som skal føre til øget integration og fremme gensidig anerkendelse og standardisering i de nøgleindustri- og servicesektorer, der har det største økonomiske potentiale, f.eks. erhvervstjenester, byggeri, detailhandel, regulerede erhverv, avanceret fremstillingsteknologi og kombineret udbud af varer og tjenester.

8. || Mobilitetspakke || Lovgivningsmæssigt/Ikkelovgivningsmæssigt || Den pakke vil tage sigte på at fremme arbejdskraftens mobilitet og sætte ind over for misbrug, bl. a. gennem en bedre koordination mellem socialsikringssystemerne, en målrettet revision af direktivet om udstationering af arbejdstagere og en styrkelse af EURES.

9. || Kapitalmarkedsunion || Lovgivningsmæssigt/Ikkelovgivningsmæssigt || Handlingsplan, som skal forbedre erhvervslivets adgang til finansiering ved hjælp af mere effektive, markedsbaserede finansieringsinstrumenter, og som bl. a. skal tage sigte på at  fastlægge rammer for en securitisering af høj kvalitet

10. || Rammer for afvikling af andre finansielle institutioner end banker || Lovgivningmæssigt || Forslag om fastlæggelse af en europæiske ramme for sanering og afvikling af finansielle institutioner af systemisk betydning som f. eks. CCP'er (Central Clearing Counterparties).

11. || Luftfartspakken || Lovgivningsmæssigt/Ikkelovgivningsmæssigt || Pakken vil omfatte en meddelelse om udfordringerne for EU's luftfartssektor  og forslag til forbedring af dens konkurrenceevne samt en revision af EASA-forordningen (forordning 216/2008).

En stærkere og mere fair økonomisk og monetær union

12. || Pakke til styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Union || Lovgivningsmæssigt/Ikkelovgivningsmæssigt || Denne pakke skal følge op på evalueringen af de senest vedtagne regler inden for den økonomiske styring (sixpacken og twopacken), sætte skub i strukturreformer og tage fat på spørgsmålene omkring ØMU'ens repræsentation udadtil.

13. || Direktivforslag om obligatorisk informationsudveksling i grænseoverskridende skattesager || Lovgivningsmæssigt || Forslaget tager sigte på at sikre, at skattemyndighederne udveksler relevante oplysninger om, hvilke forhåndsafgørelser der er truffet, og hvilke regler der er anvendt over for individuelle skatteydere i grænseoverskridende situationer.

14. || Handlingsplan til bekæmpelse af skatteunddragelse og skattesvig, bl.a. med en meddelelse om en ny tilgang til selskabsbeskatning i det indre marked på baggrund af den globale udvikling || Ikkelovgivningsmæssigt || Handlingsplanen vil tage udgangspunkt i OECD's og G20's arbejde med problemerne omkring udhuling af beskatningsgrundlag og flytning af overskud og indeholde tiltag på EU-niveau for at få indført et system, som sikrer, at overskud beskattes i det land, hvor de er skabt, også i den digitale økonomi. Meddelelsen skal tage sigte på at sikre en mere fair beskatning gennem en stabilisering af selskabsbeskatningsgrundlagene i EU, bl.a.  ved at genoptage arbejdet med at få indført et fælles konsolideret selskabsbeskatningsgrundlag.

Handel: En rimelig og afbalanceret frihandelsaftale med USA

15. || Handels- og investeringsstrategi for beskæftigelse og væks || Ikkelovgivningsmæssigt || Omfattende gennemgang af hele EU's handelspolitiske strategi, især med hensyn til dens bidrag til beskæftigelse, vækst og investeringer. Der vil blive taget fat på alle aspekter ved handelspolitikken, både bilaterale, plurilaterale og multilaterale forhandlinger og autonome

|| || || foranstaltninger. På alle disse områder vil der blive opstillet politikretningslinjer for de kommende fem år.

Et område med retfærdighed og grundlæggende rettigheder baseret på gensidig tillid

16. || Forslag med henblik på EU's endelige tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerets-konvention || Lovgivningsmæssigt || Forslag om undertegnelse, indgåelse og gennemførelse af tiltrædelsesaftalen, når Domstolens udtalelser herom foreligger.

17. || Europæisk sikkerhedsdagsorden || Ikkelovgivningsmæssigt || Der er tale om en meddelelse med forslag til en europæisk sikkerhedsdagsorden for årene 2015-2020 baseret på en gennemgang af igangværende tiltag og indkredsning af nye foranstaltninger under hensyntagen til de trusler, der aftegner sig.

En ny migrationspolitik

18. || Europæisk dagsorden for migration || Lovgivningsmæssigt/ Ikkelovgivningsmæssigt || Formålet er at få udviklet en ny tilgang til lovlig migration for at kunne tiltrække veluddannet og velkvalificeret arbejdskraft og samtidig forbedre styringen af migration ved at styrke samarbejdet med tredjelande, fremme byrdedeling og solidaritet og bekæmpe ulovlig migration og menneskesmugling. Denne dagsorden omfatter desuden en revision af direktivet om EU-arbejdstilladelsen for højtkvalificeret arbejdskraft (det blå kort).

En stærkere global aktør

19. || Meddelelse om den europæiske naboskabspolitik || Ikkelovgivningsmæssigt || Den Høje Repræsentant og Kommissionen vil i en fælles meddelelse redegøre for resultaterne af den evaluering, der er foretaget af den europæiske naboskabspolitik, med henblik på opstilling af nye politikretningslinjer efter en høring, som iværksættes sammen med den årlige ENP-pakke.

20. || Meddelelse om målene for bæredygtig udvikling efter 2015 || Ikkelovgivningsmæssigt || Denne meddelelse vil tage sigte på at få fastlagt en fælles EU-holdning til det globale partnerskab om målene for bæredygtig udvikling. Den vil tage fat på både den finansielle og den ikkefinansielle implementering, national/international og offentlig/privat finansiering og forskellige typer partnerskaber samt overvågning, ansvarlighed og evaluering.

En Union i demokratisk forandring

21. || Forslag til interinstitutionel aftale om bedre lovgivning || Ikkelovgivningsmæssigt || Forslaget vil tage sigte på at opdatere og styrke aftalen med Europa-Parlamentet og Rådet om bedre lovgivning.

22. || Forslag til en interinstitutionel aftale om et obligatorisk åbenhedsregister || Ikkelovgivningsmæssigt || Forslaget til en interinstitutionel aftale med Europa-Parlamentet og Rådet vil tage sigte på at skabe større åbenhed og ansvarlighed ved at gøre åbenhedsregistret obligatorisk for alle interesserepræsentanter, der søger at påvirke beslutningsprocessen i hver af de tre institutioner.

23. || Revision af GMO-beslutningsproceduren || Lovgivningsmæssigt || Kommissionen vil se på, hvordan man kan ændre reglerne for at sikre, at de synspunkter, som et flertal af medlemsstaterne giver udtryk for, bedre tilgodeses.

[1] Intitiativtypen vil kunne blive ændret, alt efter udfaldet af konsekvensanalyserne.

Bilag III – Refittiltag[1]

Nr. || Område || Initiativtype / Refitmål || Beskrivelse

Landbrug og udvikling af landdistrikterne

1. || En horisontal foranstaltning, hvorved en række retsakter vedrørende den fælles landbrugspolitik erklæres forældede og tages ud af regelværket || Lovgivningsinitiativ: Ophævelse || Formålet med denne foranstaltning er formelt at erklære retsakter, som ikke længere har retsvirkning, men som ikke kan ophæves, fordi retsgrundlaget mangler, for forældede.

2. || Bestemmelser for mærkning af oksekød || Evaluering || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97. Evalueringen skal munde ud i en vurdering af indvirkningen af bestemmelserne for mærkning af oksekød på forsyningskæden for kød, på handelen og på forbrugerne. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

3. || Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder (POSEI) Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav || Evaluering || Rapport til Europa-Parlamentet og Rådets på grundlag af henholdsvis artikel 32 i forordning (EU) nr. 228/2013 og artikel 20 i forordning (EU) nr. 229/2013. Virkningen af de særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder (POSEI) og af de særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav skal evalueres. POSEI-programmet vil blive evalueret og efterfølgende konsekvensanalyseret for, om nødvendigt, at revidere POSEI-politikken. Påbegyndt. Resultatet forventes at foreligge i 2016.

Klima og energi

4. || Direktiv 2003/66/EF om ændring af direktiv 94/2/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af elektriske kølemøbler || Lovgivningsinitiativ: Ophævelse || Dette direktiv har ikke længere nogen relevans, fordi der er vedtaget nye delegerede retsakter.

5. || Direktiv 1999/9/EF om ændring af direktiv 97/17/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af opvaskemaskiner || Lovgivningsinitiativ: Ophævelse || Dette direktiv har ikke længere nogen relevans, fordi der er vedtaget nye delegerede retsakter.

6. || Direktiv 96/89/EF om ændring af direktiv 95/12/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af vaskemaskiner || Lovgivningsinitiativ: Ophævelse || Dette direktiv har ikke længere nogen relevans, fordi der er vedtaget nye delegerede retsakter.

7. || Forordning af 5. maj 1960 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs Forsyningsagentur, der bestemmer de nærmere regler vedrørende sammenholdelse af udbud og efterspørgsel efter malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer (EFT 32 af 11.5.1960) || Lovgivningsinitiativ: Ajourføring/revision || Ajourføring/revision af forordning.

8. || Det europæiske Atomenergifællesskabs Forsyningsagenturs forordning om ændring af Forsyningsagenturets reglement af 5. maj 1960 om de nærmere regler vedrørende sammenholdelse af udbud og efterspørgsel efter malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer (EFT L 193 af 25.7.1975) || Lovgivningsinitiativ: Ajourføring/revision || Ajourføring/revision af forordning.

9. || Rådets beslutning 77/706/EØF af 7. november 1977 om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse af forbruget af primær energi i tilfælde af vanskeligheder for forsyningen med mineralolie og mineralolieprodukter, og Kommissionens beslutning af 15. juni 1979 om gennemførelse af Rådets beslutning 77/706/EØF || Lovgivningsinitiativ: Ophævelse || Afgørelsen er forældet, fordi frigivelse af nødlagre reguleret ved direktivet om olielagre (2009/119/EF) anses for at være den bedste løsning i tilfælde af afbrydelser af olieforsyningen.

10. || Fremme af vedvarende energi || Evaluering || Evaluering af direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

11. || Geologisk lagring af kuldioxid || Evaluering || Evaluering af direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioxid. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

12. || Nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette køretøjer || Evaluering || Evaluering af forordning 443/2009 og forordning 510/2011 om nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer Resultatet forventes at foreligge i 2015.

13. || Brændstofkvalitet || Evaluering || Direktivet om brændstofkvalitet (98/70/EF) Påbegyndes i 2015.

Den digitale økonomi og det digitale samfund

14. || Bestemmelser om audiovisuel kommerciel kommunikation om alkoholiske drikke || Undersøgelse || Undersøgelse af, om bestemmelserne om audiovisuel kommerciel kommunikation om alkoholiske drikke har givet mindreårige det krævede beskyttelsesniveau. Undersøgelsen indgår i vurderingen af, om direktivet om audiovisuelle medietjenester (direktiv 2010/13/EU) tjener sit formål. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

15. || Undersøgelse af effektiviteten af medregulerings- og selvreguleringsaspekter i forbindelse med fremme af effektiv gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester. || Undersøgelse || Undersøgelse af, i hvilket omfang medregulerings- og selvreguleringsaspekter i forbindelse med fremme af effektiv gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester kan reducere reglernes kompleksitet. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

16. || Direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation || Evaluering || Direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor, i forlængelse af, at der opnås enighed om forslaget vedrørende databeskyttelse. Pågår og forventes afsluttet i 2016.

17. || Direktivet om audiovisuelle medietjenester || Evaluering || Evaluering af Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester. Pågår og forventes afsluttet i 2016.

18. || Telepakken || Evaluering || Evaluering af telepakken fra 2009. Pågår og forventes afsluttet i 2016.

Økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told

19. || Punktafgift || Evaluering || Evaluering af Rådets direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter. Vurderingen omfatter retlig ordning for grænseoverskridende bevægelighed for punktafgiftspligtige varer frigivet til forbrug mellem næringsdrivende og virksomheder, der driver fjernsalg. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

20. || Minikvikskranke || Evaluering || Vurdering af gennemførelsen af direktivet om minikvikskranke (2008/8/EF). Påbegyndes i 2015.

Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet

21. || Information og høring af arbejdstagerne || Lovgivningsinitiativ: Konsolidering og forenkling || Konsolidering af tre direktiver om information og høring af arbejdstagerne under hensyntagen til resultatet af høringen af arbejdsmarkedets parter: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter

22. || Stålstatistikker || Lovgivningsinitiativ: Ophævelse || Forordning (EF) nr. 48/2004 af 5. december 2003 om udarbejdelse af årlige EF-statistikker om stålindustrien for referenceårene 2003-2009 er forældet, fordi de pågældende data ikke længere indsamles.  

23. || Integrerede social- og arbejdsmarkedsstatistikker || Lovgivningsinitiativ: Konsolidering og forenkling || Konsolidering og indarbejdelse af lovgivning om udarbejdelse af europæiske statistikker relateret til personer og husstande. Målet er at gøre bedst mulig brug af oplysninger fra private husholdninger og enkeltpersoner, så de kan opfylde det nuværende og fremtidige behov for europæisk statistik uden at øge indberetningsbyrden.

24. || Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen || Evaluering || Evaluering af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, samt 23 hermed forbundne direktiver. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

25. || Deltidsarbejde og tidsbegrænset ansættelse || Evaluering || Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS. Direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP Resultatet forventes at foreligge i 2015.

26. || Oplysningspligt || Evaluering || Evaluering af Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet. Forventes påbegyndt primo 2015 og afsluttet i 2016.

Miljø, maritime anliggender og fiskeri

27. || Forordningen om fiskeritilladelser || Lovgivningsinitiativ: Omarbejdning || Forslag til forordning, der skal erstatte forordning (EF) nr. 1006/2008 om fiskeritilladelser. Omarbejdning af den gældende forordning om fiskeritilladelser for at forenkle det nuværende system, harmonisere medlemsstaternes meget forskellige oplysningskrav og gøre sanktionerne mere effektive.

28. || Forenkling af tekniske foranstaltninger til beskyttelse af havorganismer || Lovgivningsinitiativ: forenkling || Forslag til en forenklet ramme for tekniske foranstaltninger til ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer.

29. || Forordninger om miljøledelse og miljørevision (EMAS) || Kvalitetskontrol || Kvalitetskontrol af: Forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) Forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket. Kvalitetskontrollen har til formål at evaluere og vurdere deres bidrag til konkurrencevene, bæredygtigt forbrug og produktion. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

30. || Fiskeripolitikken || Evaluering || Evaluering af virkningen af fiskerikontrolforordningen (forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik) på gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks regler og mål efter dens ikrafttræden den 1. januar 2010 og frem til 31. december 2014. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

31. || Miljøansvar || Evaluering || Evaluering af direktiv 2004/35/EF om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader. I henhold til direktivets artikel 18 skal Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende erfaringerne med anvendelsen af direktivet. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

32. || Drikkevand || Evaluering || Kommissionen tilkendegav i sin meddelelse om det europæiske borgerinitiativ "Rent vand og sanitet er en menneskeret! Vand er et offentligt gode, ikke en råvare!", at den ville iværksætte en EU-omfattende høring om drikkevandsdirektivet (Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand). Evalueringen skal tilvejebringe et videngrundlag for at vurdere, om lovgivningen tjener sit formål og når sine mål. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

33. || Infrastrukturen for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (INSPIRE). || Evaluering || Evaluering af direktiv 2007/2/EF om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire). Resultatet forventes at foreligge i 2015.

34. || Natura 2000 (fugle- og habitatsdirektiverne) || Kvalitetskontrol || Kvalitetskontrol af: Direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Pågår, afsluttes efter planen i 2016.

35. || Ekstern støj || Evaluering || Direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj. I henhold til direktivets artikel 10, stk. 4, og artikel 11 skal Kommissionen hvert femte år offentliggøre en rapport, der indeholder en vurdering af gennemførelsen af direktivet, et resumé af resultaterne af støjkortlægningen og de indberettede handlingsplaner samt en vurdering af behovet for yderligere fællesskabsforanstaltninger. Pågår, afsluttes efter planen i 2016.

36. || Europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (Europæisk PRTR) || Evaluering || I henhold til artikel 17 i forordning (EF) Nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF skal Kommissionen hvert tredje år offentliggøre en rapport, der er baseret på oplysninger fra medlemsstaterne. Pågår, afsluttes efter planen i 2016.

37. || Emissioner af flygtige organiske forbindelser (fase I) (VOC I) || Evaluering || Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/63/EF a om forebyggelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til servicestationer. Evalueringen fokuserer på at afdække og vurdere den lovgivningsmæssige byrde og på at finde frem til muligheder for forenkling. Evalueringen forløber parallelt med evalueringen af VOC II-direktivet. Pågår, afsluttes efter planen i 2016.

38. || Emissioner af flygtige organiske forbindelser fase II (VOC II) || Evaluering || Evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/126/EF af 21. oktober 2009 om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer. I henhold til VOC-II direktivets artikel 7 skal Kommissionen senest den 31. december tage gennemførelsen af direktivet op til revision, navnlig hvad angår: · den tærskel på 100 m3 pr. år, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 2, litra b), i dette direktiv samt i artikel 6, stk. 3, i direktiv 94/64/EF dataene for overholdelse af kravene fra ibrugtagne fase II-systemer til benzindampgenvinding og · behovet for automatisk overvågningsudstyr. Evalueringen forløber parallelt med evalueringen af VOC I-direktivet. Pågår, afsluttes efter planen i fjerde kvartal af 2016.

39. || Vilde dyr i zoologiske haver || Evaluering || Evaluering af direktiv 1999/22/EF af 29. marts 1999 om hold af vilde dyr i zoologiske haver. Forventes påbegyndt primo 2015 og afsluttet i 2016.

40. || Direktivet om strategisk miljøvurdering (SMV-direktivet) || Evaluering || Evaluering af direktivet vedrørende strategisk miljøvurdering (direktiv 2001/42/EF): I henhold til direktivets artikel 12 skal Kommissionen fra 2006 hvert syvende år udarbejde en rapport om direktivets anvendelse og virkning. Den anden gennemførelsesrapport skal efter planen foreligge i 2016. Den skal indeholde en evaluering af anvendelsen og effektiviteten af direktivet i hele EU og en vurdering af forenklingspotentialet. Den kan eventuelt føre frem til en Refitevaluering. Forventes påbegyndt primo 2015 og afsluttet i 2016.

Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunion

41. || Prospektdirektivet (2003/71/EF). || Evaluering || Evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

42. || Internationale regnskabsstandarder || Evaluering || Evaluering af forordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder. Formålet med evalueringen er at vurderinger den faktiske virkning af anvendelse gennem otte år af internationale regnskabsstandarder (IFRS)[2] i EU i forhold til det oprindelige formål med forordningen vedrørende International Accounting Standards Board (IASB). Resultatet forventes at foreligge i 2015.

Sundhed og fødevaresikkerhed

43. || Fødevarelovgivning || Kvalitetskontrol || Forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed. Formålet med kvalitetskontrollen er at vurdere nyttevirkningen, effektiviteten, sammenhængen, relevansen og EU-merværdien af hovedredskaberne i fødevarelovgivningen (særlig videnskabeligt baseret lovgivning, anvendelsen af forsigtighedsprincippet, forebyggelse af svig og forbrugerinformation, krav til operatørerne om at udføre egenkontrol og spore fødevarer, redskaber til håndtering af alarmer, nødsituationer/kriser, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet). Resultatet forventes at foreligge i 2015.

Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er

44. || Direktiv 1999/45/EF om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater || Lovgivningsinitiativ: Ophævelse || I overensstemmelse med artikel 60 i direktiv 1999/45/EF ophæves direktivet med virkning fra den 1. juni 2015.

45. || Selskabsret || Lovgivningsinitiativ: Kodificering || Kodificering af syv selskabsdirektiver, hvorved der skabes et samlet instrument. Målet er at øge gennemsigtigheden og læsbarheden (direktiv 82/891, direktiv 2005/56, direktiv 2009/101, direktiv 2009/102, direktiv 2011/35 og direktiv 2012/17, 2012/30). Formålet med at kodificere en række selskabsdirektiver, hvorved der skabes et samlet instrument, er at øge gennemsigtigheden og læsbarheden.

46. || Olie/olieraffinaderisektoren || Kvalitetskontrol || Kontrollen af EU-lovgivning af relevans for olieraffineringsindustrien, f.eks. direktivet om fremme af vedvarende energi, energibeskatningsdirektivet, EU's emissionskvotehandelsordning, direktivet om brændstofkvalitet, direktivet om rene og energieffektive køretøjer, direktivet om industrielle emissioner, direktivet om olielagre, direktivet om skibsbrændstof, energieffektivitetsdirektivet og direktivet om luftkvalitet. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

47. || Den kemiske industri || Kumulativ omkostningsvurdering || Kumulativ omkostningsvurdering af den EU-lovgivning og de EU-politikker, som har størst relevans for den kemiske industri i EU. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

48. || Anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse af varer. || Evaluering || Evaluering af princippet om gensidig anerkendelse af varer og af den måde, det anvendes i medlemsstaterne (jf. artikel 34 i TEUF). Resultatet forventes at foreligge i 2015.

49. || Klageprocedurer i forbindelse med offentlige indkøb. || Evaluering || Evaluering af 2007/66/EF direktiv om ændring af Rådets direktiv 89/665/EF og 92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

50. || Direktiverne om færdigpakkede varer || Evaluering || Evaluering af direktiv 75/107/EØF, direktiv 76/211/EØF og 2007/45/EF om færdigpakkede varer. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

51. || Selvstændige handelsagenter || Evaluering || Det indre marked – evaluering af direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

52. || Lovgivning om kemikalier, der ikke er omfattet af REACH[3] || Kvalitetskontrol || Kvalitetskontrol af den vigtigste lovgivning om kemikalier, der ikke er omfattet af REACH, samt hertil knyttede aspekter af lovgivningen om industrier i senere produktionsled. Påbegyndes i 2015.

53. || Relevansen af standardiseringstiltag || Evaluering || Evaluering af EU's standardiseringssystemer. Formålet med evalueringen er at vurdere relevansen af det europæiske standardiseringssystem som fastlagt i forordning (EU) nr. 1025/2012 om europæisk standardisering. Påbegyndes i 2015.

54. || Direktivet om maskiner || Evaluering || Det indre marked for varer – evaluering af direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner. Påbegyndes i 2015.

55. || Træindustrien || Kumulativ omkostningsvurdering || En kumulativ omkostningsvurdering af de reguleringsomkostninger, der følger af den vigtigste EU-lovgivning og de vigtigste EU-politikker for EU's træindustri (træbearbejdning, møbler,  papirmasse og papir samt trykning), navnlig omkostningernes betydning for denne industris fortjenstmargener og internationale konkurrenceevne. Påbegyndes i 2015.

56. || Glas/keramik || Kumulativ omkostningsvurdering || En kumulativ omkostningsvurdering af de reguleringsomkostninger, der følger af den vigtigste EU-lovgivning og de vigtigste EU-politikker for EU's glas- og keramikindustri, navnlig omkostningernes betydning for denne industris fortjenstmargener og internationale konkurrenceevne. Påbegyndes i 2015.

57. || Direktivet om forsinket betaling || Evaluering || Evaluering af direktiv 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Påbegyndes i 2015.

58. || Byggesektoren || Kvalitetskontrol (oprindeligt kumulativ omkostningsvurdering) || Kvalitetskontrol af den vigtigste EU-lovgivning, der påvirker denne sektor på området det indre marked og energieffektivitet. Påbegyndes i 2015.

Retsvæsen, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder

59. || Direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame (B2B) || Lovgivningsinitiativ: forenkling || Direktivet om reklame mellem virksomheder vil forenkle og strømline beskyttelsens omfang i forbindelse med transaktioner mellem virksomheder. Det skal løse problemet med vildledende reklamepraksis på nettet eller via anden form for fjernkommunikation. SMV'ers forventede udbytte af direktivet (færre omkostninger i tilfælde af vildledende reklamepraksis, hvor virksomhederne ikke selv på effektiv vis kan håndhæve deres ret) udgør 419-477 mio. EUR årligt.

60. || Ligebehandling inden for social sikring || Evaluering || Evaluering af lovgivning vedrørende ligebehandling inden for social sikring som omhandlet i Rådets direktiv 79/7/EØF om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring Resultatet forventes at foreligge i 2015.

61. || Timeshare, længerevarende ferieprodukter, videresalgs- og bytteaftaler || Evaluering || Evaluering af direktiv 2008/122/EF om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshareaftaler, aftaler om længerevarende ferieprodukter, videresalgs- og bytteaftaler. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

62. || Lovgivningsramme vedrørende forbrugerrettigheder og reklame || Kvalitetskontrol || Kvalitetskontrol af retsakter vedrørende forbrugerrettigheder og reklame, herunder: direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne direktiv 1999/44/EF om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler. Påbegyndes i 2015.

Migration, indre anliggender og medborgerskab

63. || Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav || Lovgivningsinitiativ: kodificering || Kodificering af visumforordningen (539/2001) (14 ændringer) efter EU-Domstolens dom, som ventes i midten af 2015.

64. || Rådets afgørelse 2000/642 af 17. oktober 2000 om samarbejdsordninger mellem medlemsstaternes finansielle efterretningsenheder for så vidt angår udveksling af oplysninger || Lovgivningsinitiativ: ophævelse || Samarbejdet mellem de finansielle efterretningsenheder i forbindelse med forebyggelse vil blive reguleret i det foreslåede fjerde hvidvaskningsdirektiv (COM/2013/045). Det praktiske anvendelsesområde for reglerne om retshåndhævende samarbejde er begrænset og behøver ikke fastholdes.

65. || Visuminformationssystemet || Evaluering || Evaluering af forordning (EF) nr. 767/2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) og Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS), forordning 810/2009 og afgørelse 2008/633. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

66. || Ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold || Evaluering || Evaluering af direktiv 2002/90/EF 2002 om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold og af Rådets rammeafgørelse 2002/946/RIA om styrkelse af de strafferetlige rammer med henblik på bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold, således at behovet for effektiv bekæmpelse af smugling afstemmes med behovet for at undgå kriminalisering af humanitær bistand. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

67. || Frontex, herunder hurtige grænseindsatshold || Evaluering || Evaluering af forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

68. || Bekæmpelse af organiseret kriminalitet || Evaluering || Evaluering af Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA Resultatet forventes at foreligge i 2015.

69. || Lovlig migration || Kvalitetskontrol || Kvalitetskontrol af direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (blåt kort) direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 om én enkelt ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat (kombineret tilladelse) med henblik på at vurdere kvaliteten af den gældende EU-lovgivning om lovlig migration og foreslå mulige ændringer. Påbegyndes i 2015.

Handel

70. || Handelslovgivning || Lovgivningsinitiativ: kodificering/omarbejdning/ophævelse || Kodificering, omarbejdning eller ophævelse af lovgivning som ændret ved følgende to bemyndigelsesforordninger, der bringer handelslovgivningen i overensstemmelse med TEUF – forordning (EU) nr. 37/2014 af 15. januar 2014 og forordning (EU) nr. 38/2014 af 15. januar 2014.

71. || Omlægning af handelen med visse essentielle lægemidler || Evaluering || Evaluering af forordning (EF) nr. 953/2003 om hindring af omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

Transport

72. || Direktiv 2007/38/EF om eftermontering af spejle på tunge lastvogne || Lovgivningsinitiativ: ophævelse || Direktivet har opfyldt sit formål: Alle køretøjer, der er underlagt eftermonteringsforpligtelsen (køretøjer indregistreret mellem 1. januar 2000 og 27. januar 2007), har nu fået monteret de nye spejle.

73. || Ophævelse af forordning 569/2008 om ændring af forordning nr. 11 (1960) vedrørende afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår || Lovgivningsinitiativ: ophævelse || Denne forordning er ikke længere nødvendig og er blevet overhalet af den teknologiske udvikling og overflødiggjort af anden lovgivning.

74. || Forenklingsforslag om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og forordning (EF) nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel || Lovgivningsinitiativ: forenkling || Med forslaget præciseres og forenkles visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 1071/2009 og (EF) nr. 1072/2009. Ændringerne vil lette medlemsstaternes gennemførelse og sikre en mere ensartet anvendelse af bestemmelserne i hele EU. De planlagte ændringer vil mindske den administrative byrde for offentlige myndigheder og private virksomheder.

75. || Kombineret transport || Evaluering || Evaluering af direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne – direktivet indførte incitamenter til kombineret transport, primært gennem fravigelse af begrænsninger og forpligtelser indført ved anden lovgivning (cabotagekørsel, vægt og mål).

76. || Modtagefaciliteter i havne || Evaluering || Evaluering af direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter. Formålet med evalueringen er at få et samlet overblik over, hvordan direktivet fungerer i praksis, og vurdere, hvor effektivt og virkningsfuldt det er. Evalueringen ventes at påpege problemer, der kan rettes op på i forbindelse med en eventuel ændring af direktivet, hvor lovgivningsrammen forbedres og forenkles og reguleringsomkostningerne reduceres. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

77. || Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe || Kvalitetskontrol || Kvalitetskontrol af: direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe direktiv 2003/25/EF om særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe direktiv 1999/35/EF om en ordning med obligatoriske syn med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer direktiv 1998/41/EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater. Formålet med kvalitetskontrollen er at vurdere mulighederne for forenkling og strømlining af den eksisterende ramme og finde en balance mellem IMO's, EU's og medlemsstaternes regler. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

78. || Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport || Evaluering || Evaluering af direktiv 2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport. Direktivet har til formål at tilskynde til en bedre anvendelse af udbudsprocedurerne med henblik på at sikre en effektiv udnyttelse af offentlige midler og fremme renere køretøjer. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

79. || Sikkerhed i tunneler || Evaluering || Evaluering af direktiv 2004/54/EF af 29. april 2004 om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet. Resultatet forventes at foreligge i 2015.

[1]  Gennem Retfitprogrammet sikrer Kommissionen, at EU's gældende lovgivning tjener sit formål. Inden for rammerne af Refitprogrammet gennemgår Kommission EU's gældende lovgivning for at finde frem til, hvor det er nødvendigt at foretage ændringer. Ændringerne kan omfatte lovgivningsinitiativer, der letter den lovgivningsmæssige byrde, ophævelse af retsakter, der ikke længere er brug for, tilbagetrækning af forslag, der ikke har en realistisk chance for at blive vedtaget, eller hvis oprindelige mål ikke længere kan nås, samt evalueringer og kvalitetskontrol, hvor relevansen, sammenhængen, effektiviteten, nyttevirkningen og EU-merværdien af EU-lovgivning vurderes, og der peges på yderligere muligheder for forenkling og lettelser af byrder. Den første række af tiltag blev offentliggjort i oktober 2013 og den næste i juni 2014. I alt er der inden for rammerne af Refit indtil nu peget på næsten 200 tiltag. De figurerer alle på en samlet resultattavle, som blev offentliggjort den 18. juni 2014. Kommissionen offentliggør således, hvilke tiltag den iværksætter, hvilke fremskridt der gøres, og hvilke resultater der opnås. Den modtager gerne input fra interessenter, hvis bemærkninger og forslag den lader indgå i sine overvejelser.

Kommissionens arbejdsprogram 2015 bekræfter, hvilke af de tiltag, som er udpeget inden for rammerne af Refit, der vil blive iværksat i løbet af det kommende år. Bilaget indeholder alle de lovgivningsinitiativer inden for rammerne af Refit (forenkling, kodificering/omarbejdning, konsolidering, ophævelse, ajourføring/revision), som Kommissionen planlægger at vedtage i 2015, samt alle evalueringer og al kvalitetskontrol inden for rammerne af Refit, som pågår, eller hvis resultat forventes at foreligge engang i 2015.

[2] http://www.ifrs.org/About-us/Pages/What-are-IFRS.aspx.

[3] Denne evaluering varetages i et samarbejde mellem Generaldirektoratet for Miljø og Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri.

Bilag IV: Lovgivning, der får virkning i 2015

Nr. || Titel || Område || Anvendelsesdato

Lovgivningsmæssige retsakter

1. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 || Landbrugsstrukturfonde || 1/1/2015

2. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådet forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådet forordning (EF) nr. 73/2009 || Landbrugsstrukturer || 1/1/2015

3. || Kommissionens forordning (EU) Nr. 317/2014 af 27. marts 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (CMR-stoffer)  || Forbrugerbeskyttelse || 1/1/2015

4. || Rådets forordning (EU) nr. 713/2014 af 24. juni 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter || Told: fællesskabstoldkontingent, den fælles toldtarif || 1/1/2015

5. || Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1073/2013 af 18. oktober 2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (omarbejdning) (ECB/2013/38) || Økonomisk og monetær politik, Den Økonomiske og Monetære Union || 1/1/2015

6. || Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1074/2013 af 18. oktober 2013 om statistiske rapporteringskrav for postgirokontorer, der modtager indskud fra ikke-monetære finansielle institutioner, som er residenter i euroområdet (ECB/2013/39) || Økonomisk og monetær politik, Den Økonomiske og Monetære Union || 1/1/2015

7. || Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1075/2013 af 18. oktober 2013 om statistik over aktiver og passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (omarbejdning) (ECB/2013/40) || Økonomisk og monetær politik, Den Økonomiske og Monetære Union || 1/1/2015

8. || Rådets forordning (EU) nr. 827/2014 af 23. juli 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Litauen || Den Økonomiske og Monetære Union || 1/1/2015

9. || Rådets forordning (EU) nr. 851/2014 af 23. juli 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 med hensyn til euro-omregningskursen for Litauen || Den Økonomiske og Monetære Union || 1/1/2015

10. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 || Den Økonomiske og Monetære Union || 1/1/2015

11. || Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser (omarbejdet) (ECB/2013/34) || Den Økonomiske og Monetære Union, økonomisk og monetær politik || 1/1/2015

12. || Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013 af 24. september 2013 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (omarbejdning) (ECB/2013/33) || Den Økonomiske og Monetære Union, økonomisk og monetær politik, information og verifikation || 1/1/2015

13. || Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012  || Økonomisk politik || 1/1/2015

14. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter || Miljø || 1/1/2015

15. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012  || Regler for finanssektoren, økonomisk politik || 1/1/2015

16. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012  || Etableringsfrihed, det indre marked – principper || 1/1/2015

17. || Kommissionens forordning (EU) nr. 1319/2013 af 9. december 2013 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) || Information og verifikation || 1/1/2015

18. || Kommissionens forordning (EU) nr. 752/2014 af 24. juni 2014 om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (maksimalgrænseværdier for pesticidrester) || Plantesundhedslovgivning || 1/1/2015

19. || Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser || Moms, beskatning || 1/1/2015

20. || Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/2014 af 28. oktober 2014 om ændring af bilag II, V, VI, VIII, IX og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier  || Veterinærlovgivning || 1/1/2015

21. || Kommissionens forordning (EU) nr. 218/2014 af 7. marts 2014 om ændring af bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer og bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum) og Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005   || Veterinærlovgivning, fødevarer || 1/1/2015

22. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område || Retlige og indre anliggender || 10/1/2015

23. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 606/2013 af 12. juni 2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål || Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed || 11/1/2015

24. || Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre || Retlige og indre anliggender || 11/1/2015

25. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport  || Transport || 2/3/2015

26. || Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed) || Etableringsfrihed || 31/3/2015

27. || Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) || Det indre marked, etableringsfrihed || 31/3/2015

28. || Kommissionens forordning (EU) nr. 1004/2014 af 18. september 2014 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter  || Det indre marked – principper, forbrugerbeskyttelse || 16/4/2015

29. || Kommissionens forordning (EU) nr. 301/2014 af 25. marts 2014 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår chrom (VI)-forbindelser  || Forbrugerbeskyttelse || 1/5/2015

30. || Kommissionens forordning (EU) nr. 1126/2014 af 17. oktober 2014 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for asulam, cyanamid, dicloran, flumioxazin, flupyrsulfuronmethyl, picolinafen og propisochlor i eller på visse produkter  || Forbrugerbeskyttelse, plantesundhedslovgivning || 13/5/2015

31. || Kommissionens forordning (EU) nr. 286/2011 af 10. marts 2011 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger  || Tilnærmelse af lovgivning, det indre marked – principper, tekniske hindringer || 1/6/2015

32. || Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014 om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger || Beskæftigelse || 1/6/2015

33. || Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU af 4. juli 2012 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF || Miljø || 1/6/2015

34. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1336/2008 af 16. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 648/2004 med henblik på tilpasning til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger || Miljø, tekniske hindringer, industri || 1/6/2015

35. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 462/2013 af 21. maj 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer  || Etableringsfrihed || 21/6/2015

36. || Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/56/EU af 20. november 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer for så vidt angår markedsføring af bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, og af knapcellebatterier med lavt kviksølvindhold, og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2009/603/EF || Miljø || 1/7/2015

37. || Kommissionens forordning (EU) nr. 1003/2014 af 18. september 2014 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter  || Det indre marked – principper, forbrugerbeskyttelse || 1/7/2015

38. || Europa-Parlaments og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger  || Etableringsfrihed, tilnærmelse af lovgivning || 4/7/2015

39. || Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF || Forbrugerbeskyttelse || 9/7/2015

40. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed || Retlige og indre anliggender, fri bevægelighed for personer || 20/7/2015

41. || Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF || Etableringsfrihed || 20/7/2015

42. || Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26. juni 2013 om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse || Asylpolitik, retlige og indre anliggender || 21/7/2015

43. || Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse || Retlige og indre anliggender, asylpolitik || 21/7/2015

44. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 || Landbrug || 1/8/2015

45. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 650/2012 af 4. juli 2012 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis || Civilretligt samarbejde, retlige og indre anliggender || 17/8/2015

46. || Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU af 12. august 2013 om angreb på informationssystemer og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA || Retlige og indre anliggender || 4/9/2015

47. || Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/39/EU af 12. august 2013 om ændring af direktiv 2000/60/EF og 2008/105/EF for så vidt angår prioriterede stoffer inden for vandpolitikken || Miljø || 14/9/2015

48. || Kommissionens forordning (EU) nr. 312/2014 af 26. marts 2014 om en netregel for balancering af gastransmissionsnet  || Energi, det indre marked – principper || 1/10/2015

49. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 af 16. april 2014 om de overholdelsesforanstaltninger fra Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, som brugere i Unionen skal respektere || Miljø || 12/10/2015

50. || Kommissionens forordning (EU) nr. 984/2013 af 14. oktober 2013 om fastsættelse af netregler om mekanismer for kapacitetstildeling i gastransmissionssystemer og supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009  || Energi, det indre marked – principper || 1/11/2015

51. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 376/2014 af 3. april 2014 om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2007  || Transport || 15/11/2015

52. || Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA || Retlige og indre anliggender || 16/11/2015

53. || Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 af 22. oktober 2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i det indre marked og i tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 || Landbrug og fiskeri || 1/12/2015

54. || Kommissionens forordning (EU) nr. 1332/2011 af 16. december 2011 om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer til forebyggelse af kollisioner i luften  || Transport, telekommunikation || 1/12/2015

55. || Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (omarbejdning) || Kultur || 19/12/2015

56. || Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2013 af 6. december 2013 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår polycykliske aromatiske kulbrinter  || Forbrugerbeskyttelse || 27/12/2015

57. || Rådets direktiv 2013/51/Euratom af 22. oktober 2013 om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand. || Sundhed || 28/12/2015

58. || Kommissionens forordning (EF) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer  || Det indre marked – principper, fødevarer || 31/12/2015

Gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter

59. || Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse || Landbrugsstrukturfonde || 1/1/2015

60. || Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1001/2014 af 18. juli 2014 om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik || Landbrugsstrukturer || 1/1/2015

61. || Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 641/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik || Landbrugsstrukturer || 1/1/2015

62. || Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1101/2014 af 16. oktober 2014 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif || Den fælles toldtarif || 1/1/2015

63. || Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1130/2014 af 22. oktober 2014 om åbning for 2015 af et toldkontingent ved import til Den Europæiske Union af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 || Den fælles toldtarif, Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) || 1/1/2015

64. || Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 400/2014 af 22. april 2014 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2015, 2016 og 2017 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester  || Forbrugerbeskyttelse, fødevarer, plantesundhedslovgivning || 1/1/2015

65. || 2013/188/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. april 2013 om årsrapporter om ikke-diskriminerende kontrol foretaget i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (meddelt under nummer C(2013) 2098)  || Det indre marked – principper || 1/1/2015

66. || Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1015/2014 af 22. juli 2014 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 154/2013 || Præferenceordninger || 1/1/2015

67. || Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner  || Transport || 1/1/2015

68. || Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester  || Transport || 1/1/2015

69. || Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1042/2013 af 7. oktober 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår leveringsstedet for ydelser || Moms, beskatning || 1/1/2015

70. || 2014/288/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. maj 2014 for så vidt angår standardindberetningsbestemmelser for nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, hvortil der ydes EU-tilskud, og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/940/EF (meddelt under nummer C(2014) 2976) || Veterinærlovgivning || 1/1/2015

71. || Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/802/EU af 14. november 2014 om ændring af afgørelse 2010/470/EU og 2010/472/EU for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser vedrørende scrapie i forbindelse med handel inden for Unionen med embryoner fra får og geder og import til Unionen heraf  || Veterinærlovgivning || 1/1/2015

72. || Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/798/EU af 13. november 2014 om ændring af bilag F til Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår formatet for standardsundhedscertifikaterne for samhandel inden for Unionen med kvæg og svin og de yderligere sundhedskrav vedrørende trikiner i forbindelse med handel inden for Unionen med tamsvin || Veterinærlovgivning || 1/1/2015

73. || Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 687/2014 af 20. juni 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 med henblik på afklaring, harmonisering og forenkling af luftfartssikkerhedsforanstaltninger, ækvivalens af sikkerhedsstandarder og sikkerhedsforanstaltninger vedrørende fragt og post  || Transport || 1/3/2015

74. || Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1337/2013 af 13. december 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 hvad angår angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine-, fåre- og gedekød samt fjerkræ || Fødevarer || 1/4/2015

75. || Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 af 30. april 2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering og ophævelse af forordning (EF) nr. 352/2009  || Transport || 21/5/2015

76. || Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 869/2014 af 11. august 2014 om nye jernbanepassagerruter || Transport || 16/6/2015

77. || Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 870/2014 af 11. august 2014 om krav til ansøgere om jernbaneinfrastrukturkapacitet || Transport || 16/6/2015

78. || Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 699/2014 af 24. juni 2014 om udformningen af det fælles logo til identifikation af personer, der tilbyder fjernsalg af lægemidler til offentligheden, og de tekniske, elektroniske og kryptografiske krav til kontrol af dets ægthed || Folkesundhed, det indre marked – principper || 1/7/2015

79. || 2014/672/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 24. september 2014 om en forlængelse af den periode, som præstationsvurderingsorganet for det fælles europæiske luftrum udpeges for || Transport || 1/7/2015

80. || Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 886/2013 af 15. maj 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU hvad angår data og procedurer for vederlagsfri tilrådighedsstillelse, om muligt, af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation || Information og verifikation, transport || 1/10/2015

81. || Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 885/2013 af 15. maj 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU hvad angår tilrådighedsstillelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer || Transport || 1/10/2015

Bilag II: Liste over forslag under behandling, der trækkes tilbage eller ændres

Tilbagetrækning af andre årsager end forældelse samt ændringer er markeret med fed skrift.

Nr. || KOM eller COM/interinstitutionel reference || Titel || Årsag til tilbagetrækning/ændring

Landbrug og udvikling af landdistrikterne

1. || KOM/2010/0537 2010/0266/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) || Forslaget er blevet overflødigt efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 1305/2013.

2. || KOM/2010/0539 2010/0267/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere || Forslaget er blevet overflødigt efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 1307/2013 – reformen af den fælles landbrugspolitik.

3. || KOM/2010/0745 2010/0365/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 165/94 og (EF) nr. 78/2008 || Forslaget er blevet overflødigt efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 1306/2013 – reformen af den fælles landbrugspolitik.

4. || KOM/2010/0738 2010/0354/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer || Forslaget er blevet overflødigt efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 1308/2013 – reformen af den fælles landbrugspolitik.

5. || KOM/2010/0759 2010/0364/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter || Forslaget er integreret i COM(2014) 0180 vedtaget den 19. marts 2014.

6. || KOM/2010/0761 2010/0366/COD  || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 485/2008 om medlemsstaternes kontrol med de foranstaltninger, der indgår i ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget || Forslaget er blevet overflødigt efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 1306/2013 – reformen af den fælles landbrugspolitik.

7. || KOM/2010/0799 2010/0385/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) || Forslaget er blevet overflødigt efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 1308/2013 – reformen af den fælles landbrugspolitik.

8. || KOM/2011/0193 2011/0075/NLE || Forslag til RÅDETS FORORDNING om foranstaltninger til fastsættelse af støtte, restitutioner og priser i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter || Forældet. Forslaget er blevet overflødigt efter reformen af den fælles landbrugspolitik.

9. || KOM/2011/0663 2011/0290/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande || Forslaget er blevet overflødigt, eftersom dets indhold er blevet omfattet af 2013/0398(COD).

10. || COM/2013/0159 2013/0087/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2013 || Forældet. Forslaget bortfaldt den 30. juni 2013 i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 1290/2005.

11. || COM/2013/0521 2013/0247/COD  || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) || Forslaget er blevet overflødigt efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 1310/2013 – reformen af den fælles landbrugspolitik.

12. || COM/2014/0032 2014/0014/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner || Som led i forenklingen af den fælles landbrugspolitik skal det vurderes, om ordningen som sådan overholder nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og princippet om bedre lovgivning. Indtil vurderingen er blevet foretaget, anbefaler Kommissionen, at Europa-Parlamentet og Rådet indstiller arbejdet med ændringsforslaget fra 2013.

13. || COM/2014/0175 2014/0097/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2014 || Forslaget bortfaldt den 30. juni 2014 i henhold til artikel 26 i forordning (EF) nr. 1306/2013. Indholdet er integreret i Kommissionens gennemførelsesforordning, som i mellemtiden er blevet vedtaget (COM 879/2014).

14. || COM/2014/0180 2014/0100/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007 || Hvis ikke der opnås enighed om forslaget inden for seks måneder, trækkes det tilbage og erstattes af et nyt initiativ.

Budget og menneskelige ressourcer

15. || KOM/2004/0509 2004/0172/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om gensidig administrativ bistand med henblik på beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser mod svig og enhver anden ulovlig aktivitet || Den 12. juli 2012 vedtoges et  nyt forslag til direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (COM(2012) 0363).

16. || KOM/2010/0071 2010/0047/COD || Forslag til  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget || Forældet. Den nye finansforordning (966/2012) blev vedtaget den 26. oktober 2012.

17. || KOM/2010/0072 2010/0048/APP || Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2007-2013  || Forældet. Forslaget til forordning om den flerårige finansielle ramme for perioden 2007-2013 kan trækkes tilbage.

18. || COM/2012/0754 2012/0350/NLE || Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner || Forældet. I april 2014 blev forordning (EU) nr. 423/2014 vedtaget.

Klima og energi

19. || KOM/2011/0518 2011/0225/NLE || Forslag til RÅDETS FORORDNING om en fællesskabsordning for registrering af transportører af radioaktive materialer || Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget. Europa-Parlamentet afgav en positiv udtalelse i december 2013, men der er ikke tilstrækkelig opbakning i Rådet til, at der kan opnås enighed om forslaget.

Økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told

20. || KOM/0098/0030 1998/0025/CNS || Forslag til RÅDETS DIREKTIV om den skattemæssige behandling af private motorkøretøjer, som overføres permanent til en anden medlemsstat i forbindelse med flytning, eller som benyttes midlertidigt i en anden medlemsstat end den, hvori de er registreret || Forslaget stammer tilbage fra 1998, og der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om dets indhold.

21. || KOM/2002/0456 2002/0246/CNS || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse 77/270/Euratom om bemyndigelse for Kommissionen til at optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansieringen af atomkraftværker || Kommissionen fremsatte forslaget i 2002, og det har været blokeret i Rådet i over 10 år (afgørelsen, som er baseret på Euratomtraktaten, kræver enstemmighed, hvilket ikke kunne opnås).

22. || KOM/2002/0457 2002/0246/NLE || Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 77/271/Euratom om gennemførelse af afgørelse 77/270/Euratom om bemyndigelse for Kommissionen til at optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansiering af atomkraftværker || Kommissionen fremsatte forslaget i 2002, og det har været blokeret i Rådet i over 10 år (afgørelsen, som er baseret på Euratomtraktaten, kræver enstemmighed, hvilket ikke kunne opnås).

23. || KOM/2005/0261 2005/0130/CNS || Forslag til RÅDETS DIREKTIV om afgifter på personbiler || Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget. Forslaget stammer tilbage fra 2005 og behandles ikke længere i Rådet. Den seneste kompromistekst blev udarbejdet i 2007.

24. || KOM/2006/0486 2006/0165/CNS || Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/84/EØF om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer || Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget. Forslaget blev sidste gang behandlet i Rådet i 2010.

25. || KOM/2010/0032 2010/0018/NLE || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, EU skal indtage i Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Republikken Tyrkiet om handel med produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, i forbindelse med ændringen af bilag II til protokol nr. 1 i denne aftale efter ikrafttrædelsen af 2007-udgaven af det harmoniserede system || Forældet.

26. || KOM/2010/0034 2010/0019/NLE || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, EU skal indtage i Associeringsrådet i forbindelse med ændringen af bilag II til protokol nr. 3 til afgørelse nr. 1/98 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet den 25. februar 1998 om handelsordningen for landbrugsprodukter, vedrørende listen over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus efter ikrafttrædelsen af 2007-udgaven af det harmoniserede system || Forældet.

27. || KOM/2010/0778 2010/0378/NLE || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i stabiliserings- og associeringsrådet, der blev nedsat ved stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side, til ændring i nævnte aftales protokol 4 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde                || Forslaget er forældet efter Kroatiens tiltrædelse af Unionen.

28. || KOM/2011/0169 2011/0092/CNS || Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet            || Forhandlingerne i Rådet førte til et udkast til kompromistekst, der fuldstændig udvandede indholdet i Kommissionens forslag. Desuden er der i Rådet end ikke enighed om udkastet til kompromistekst.

Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet

29. || COM/2014/0239 2014/0131/NLE || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne til den 103. samling af Den Internationale Arbejdskonference om en henstilling til supplering af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konvention nr. 29 af 1930 om tvangsarbejde || Forslaget, som blev fremsat efter artikel 218, stk. 9, i TEUF, er ikke længere relevant, eftersom den konference, hvor holdningen skulle indtages, har fundet sted uden Rådets vedtagelse af den foreslåede afgørelse.

Miljø, maritime anliggender og fiskeri

30. || KOM/2009/0189 2009/0057/COD || Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel og fiskeriets udnyttelse af denne bestand || Forslaget blev overflødiggjort ved ikrafttrædelsen af landingsforpligtelsen, som indgår i reformen af den fælles fiskeripolitik.

31. || KOM/2009/0399 2009/0112/COD || Forslag til RÅDETS FORORDNING om en langsigtet plan for ansjosbestanden i Biscayabugten og for fiskeriet efter denne bestand || Forslaget blev overflødiggjort ved ikrafttrædelsen af landingsforpligtelsen, som indgår i reformen af den fælles fiskeripolitik.

32. || KOM/2010/0572 2010/0290/NLE || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mikronesiens Forenede Stater. || Efter den mikronesiske kongres' nedstemning af protokollen synes forslaget ikke længere at udgøre et realistisk grundlag for protokollens indgåelse. Det bør derfor trækkes tilbage.

33. || COM/2012/0155 2012/0077/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande || Forslaget blev overflødiggjort af forslaget til en forvaltningsplan for Østersøen for flere arter (COM(2014) 0614).

34. || COM/2012/0471 2012/0232/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger i Skagerrak og om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 og forordning (EF) nr. 1342/2008 || Forslaget vedrørte primært indførelsen af en landingsforpligtelse, som nu er omfattet af artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og der kan derfor ikke forventes fremskridt med den resterende del af forslaget.

35. || COM/2012/0591 2012/0285/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger   || Forslaget blev overflødiggjort af forslaget til en forvaltningsplan for Østersøen for flere arter (COM(2014) 0614).

36. || COM/2013/0300 2013/0153/NLE || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som skal indtages i Helcom og IMO vedrørende udpegelsen af Østersøen som et nitrogenoxidemissionskontrolområde (NECA) || Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget.

37. || COM/2013/0920 2013/0443/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF || Forslaget vil blive ændret som led i den lovgivningsmæssige opfølgning af energi- og klimapakken for 2030.

38. || COM/2014/0397 2014/0201/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald, 1999/31/EF om deponering af affald, 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr                 28/10/2014 || Forslaget trækkes tilbage og erstattes af et nyt og mere ambitiøst forslag inden udgangen af 2015 for at fremme en cirkulær økonomi.

Europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger

39. || KOM/2008/0308 2008/0095/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1638/2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument || Forældet. Europa-Parlamentet har anmodet om, at forslaget trækkes tilbage.

40. || COM/2012/0092 2012/0041/NLE || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsrådet EU-Tyrkiet || Forældet.

41. || COM/2012/0133 2012/0063/NLE || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg til ændring af protokol 4 (Oprindelsesregler) til EØS-aftalen || Et nyt forslag er under udarbejdelse.

42. || COM/2012/0329 2012/0159/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) || Forældet. Forordning (EF) nr. 1085/2006 (Ipa I-forordningen) ophørte ved udgangen af 2013 og blev i begyndelsen af 2014 erstattet af et nyt instrument (Ipa II).

Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

43. || KOM/2005/0281 2005/0121/CNS || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en protokol til rammeaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union || Forældet. Rammeaftalen om handel og samarbejde blev ophævet ved artikel 43 i rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og Korea fra 2010 (EUT L 20 af 23.1.2013, s. 2).

44. || KOM/2013/0289 2013/0155/NLE || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side || Forslaget er ikke længere relevant, eftersom associeringsaftalen i 2014 blev undertegnet på grundlag af nye rådsafgørelser.

45. || COM/2013/0653 || Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af Kommissionens indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side || Forslaget er ikke længere relevant, eftersom associeringsaftalen i 2014 blev undertegnet på grundlag af nye rådsafgørelser.

Sundhed og fødevaresikkerhed

46. || KOM/2007/0090 2007/0037/COD || Forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne || Ikke længere relevant. Forslaget havde oprindeligt til formål at give SMV'er mulighed for at fravige EU-kravene til fødevareproducenter og anvende egenkontrol (HACCP) i deres produktionsprocesser. Forslaget blev enstemmigt forkastet af Rådet (26 imod, 1 hverken for eller imod). Retningslinjerne for anvendelsen af HACCP for detailhandlere og andre SMV'er er i mellemtiden blevet offentliggjort og omfatter fleksibilitets- og forenklingsredskaber. Tilbagetrækningen af forslaget blev bebudet i Refit-meddelelsen fra juni 2014.

47. || COM/2013/0262 2013/0137/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale) || Efter at have forkastet forslaget ved førstebehandlingen i april 2014 anmodede Europa-Parlamentet i et brev fra Parlamentets formand dateret den 11. september 2014 (D(2014)41887) Kommissionen om at trække forslaget tilbage.

Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er

48. || KOM/2010/0371 2010/0199/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger                 || Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget. Forhandlingerne er gået i stå i både Rådet og i Europa-Parlamentet. Tilbagetrækningen af forslaget blev bebudet i Refit-meddelelsen fra juni 2014.

49. || COM/2012/0084 2012/0035/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om gennemsigtighed i prisbestemmelserne for humanmedicinske lægemidler og disse lægemidlers inddragelse under de offentlige sygesikringsordninger || Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget.

50. || COM/2012/0124 2012/0060/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb || Forslaget vil blive ændret i overensstemmelse med den nye Kommissions prioriteter for at forenkle procedurerne,  afkorte undersøgelsestiden og reducere antallet af deltagere i gennemførelsesfasen.

51. || COM/2012/0241 2012/0124/NLE || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at bemyndige medlemsstaterne til på FN-konferencen vedrørende traktaten om våbenhandel (New York, 2.-27. juli 2012) at forhandle om de spørgsmål, der falder ind under EU's enekompetence || Forældet. Forslaget er blevet overflødiggjort af andre afgørelser, hvoraf den seneste er Rådets afgørelse 2014/165/EU om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere våbenhandelstraktaten (EUT L 89 af 25.3.2014, s. 44).

52. || COM/2014/0085 2014/0043/NLE || Forslag til RÅDETS HENSTILLING om europæiske turismekvalitetsprincipper || Forslaget blokeres af et mindretal i Rådet. Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget.

53. || COM/2014/0344 2014/0176/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om formidling af jordobservationssatellitdata til kommercielle formål || Hvis ikke der opnås enighed om forslaget inden for seks måneder, trækkes det tilbage og erstattes af et nyt initiativ.

Internationalt samarbejde og udvikling

54. || KOM/2008/0244 2008/0270/NLE || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af forslaget til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs undertegnelse og indgåelse af den internationale kaffeoverenskomst 2007 || Forældet. Rådets afgørelse af 16. juni 2008 (EUT L 186 af 15.7.2008, s. 12) gav hjemmel til at undertegne (godkende) den internationale kaffeoverenskomst 2007. EU er siden da blevet officielt medlem af ICO.

Interinstitutionelle relationer:

55. || COM/2013/0451 2013/0218/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde || Dette vil blive behandlet inden for rammerne af den nye interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning.

56. || COM/2013/0452 2013/0220/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde || Dette vil blive behandlet inden for rammerne af den nye interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning.

57. || COM/2013/0751 2013/0365/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde || Dette vil blive behandlet inden for rammerne af den nye interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning.

Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder

58. || KOM/2008/0637 2008/0193/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDET DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer || Hvis ikke der opnås enighed om forslaget inden for seks måneder, trækkes det tilbage og erstattes af et nyt initiativ. Tilbagetrækningen af forslaget blev bebudet i Refit-meddelelsen fra juni 2014.

59. || KOM/2010/0082 2010/0050/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om retten til tolkning og oversættelse i straffesager || Forslaget blev overflødigt efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager.

60. || KOM/2011/0635 2011/0284/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov || Forslaget er blevet ændret, for at e-handelens potentiale på det digitale marked kan udnyttes fuldt ud.

61. || COM/2012/0035 2012/0022/APP || Forslag til RÅDETS FORORDNING om statut for den europæiske almennyttige fond || Der sker ingen fremskridt i Rådet. Eftersom der kræves enstemmighed, er der ikke udsigt til, at forslaget kan vedtages.

Migration, indre anliggender og medborgerskab

62. || KOM/2009/0102 2009/0033/CNS || Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne || Tilbagetrækningen af dette forslag blev allerede tilkendegivet i Kommissionens forslag KOM(2010) 0624/KOM(2010) 0559. Kommissionen har dog ikke fremsat et (særskilt) formelt forslag om tilbagetrækning. Formelt set er forslaget derfor stadig under behandling og skal formelt trækkes tilbage.

Forskning, videnskab og innovation

63. || KOM/2011/0931 2011/0460/NLE || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om et supplerende forskningsprogram for ITER-projektet (2014-2018) || Forslaget er blevet erstattet af forslag COM(2013) 0607.

Handel

64. || KOM/2011/0380 2011/0167/NLE || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af handelsaftalen om bekæmpelse af forfalskning || Forslaget er ikke længere relevant, eftersom Europa-Parlamentet i juli 2012 besluttede ikke at tilslutte sig aftalens indgåelse. Tilbagetrækningen af forslaget vil være et klart signal om, at der ikke er planer om at tage yderligere skridt for at indgå denne aftale.

Transport

65. || KOM/2000/0802 2000/0326/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af en fond for erstatning for olieforurening i europæiske farvande og dertil knyttede foranstaltninger || Det er nødvendigt at trække forslaget tilbage, da konsekvensanalysen og andre relevante analyser nu er forældede. Tilbagetrækningen af forslaget blev bebudet i Refit-meddelelsen fra juni 2014.

66. || KOM/2005/0353 2005/0141/APP || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Serbien og Montenegro om visse aspekter af lufttrafik || Alle medlemsstaterne har ratificeret aftalen om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde  (2006/36/APP), som har forrang for denne aftale.

67. || KOM/2008/0700 || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af ændringsprotokol til konventionen af 18. august 1948 om sejlads på Donau (Beograd-konventionen) || Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget.

68. || KOM/2009/0217 2009/0063/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om luftfartssikkerhedsafgifter || Forslaget har ikke opbakning fra lovgiverne og har været blokeret siden 2010. Tilbagetrækningen af forslaget blev bebudet i Refit-meddelelsen fra juni 2014.

69. || KOM/2009/0229 2009/0066/APP || Forslag til afgørelse truffet af Rådet og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet om indgåelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første af parterne, Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den anden af parterne, Island som den tredje af parterne og Kongeriget Norge som den fjerde af parterne og om indgåelse af en tillægsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den første af parterne, Island som den anden af parterne og Kongeriget Norge som den tredje af parterne om anvendelsen af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første af parterne, Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den anden af parterne, Island som den tredje af parterne, og Kongeriget Norge som den fjerde af parterne || Forslaget er blevet erstattet af 2011/0102/NLE.

70. || KOM/2010/0653 2010/0320/NLE || Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Republikken Kroatiens opfyldelse af betingelserne for fuldførelsen af den første overgangsperiode under den multilaterale aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Republikken Island, Republikken Montenegro, Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde         || Der sker ingen fremskridt, og Kroatien er blevet medlem af Unionen.

71. || KOM/2011/0824 2011/0397/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om groundhandling-ydelser i EU's lufthavne og om ophævelse af Rådets direktiv 96/67/EF || Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget.

Kodificering

72. || KOM/2008/0761 2008/0225/COD || Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og dem, hvis statsborgere er fritaget for dette krav || Forslaget er forældet, eftersom den retsakt, der skulle kodificeres, er blevet ændret siden forslagets fremsættelse.

73. || KOM/2009/0446 2009/0123/COD || Forslag til  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV .../.../EF af [...] om ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (kodificeret udgave) || Forslaget er forældet, eftersom det indeholder forældede bestemmelser om udvalgsprocedurer.

74. || KOM/2009/0535 2009/0151/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. .../... af [...] om affaldsstatistik (Kodificeret udgave) || Forslaget er forældet, eftersom den retsakt, der skulle kodificeres, er blevet ændret siden forslagets fremsættelse.

75. || KOM/2009/0634 2009/0176/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (Kodificeret udgave) || Forslaget er forældet, eftersom det indeholder forældede bestemmelser om udvalgsprocedurer.

76. || KOM/2010/0179 2010/0095/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (Kodificering) || Der er forelagt et ændret forslag for Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013) 0932) med henblik på kodificering. Det oprindelige forslag til kodificering (COM(2010) 0179) kan derfor nu trækkes tilbage.

77. || KOM/2010/0184 2010/0098/CNS || Forslag til RÅDETS FORORDNING (EURATOM) om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (omarbejdning) || Der er udarbejdet et forslag til en ny retsakt, der erstatter disse retsakter (COM(2013) 0576). Forslaget til kodificering (COM(2010) 0184) kan trækkes tilbage.

78. || KOM/2010/0507 2010/0260/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder (Kodifikation) || Forslaget er forældet, da det omhandler en forældet bestemmelse om udvalgsprocedurer.

79. || KOM/2010/0691 2010/0338/NLE || Forslag til RÅDETS FORORDNING om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (Kodificering) || Der er vedtaget en omarbejdning af retsakten (forordning (EU) nr. 729/2014).

80. || KOM/2012/0008 2012/0007/COD || Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (Omarbejdning) || Forældet. Intet rådsformandskab har taget forslaget op, og det er nu forældet, eftersom det eksisterende direktiv 1999/45/EF ophæves den 1. juni 2015.

Top