Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AP0180

P7_TA(2014)0180 Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for vedtagelsen af visse foranstaltninger (COM(2013)0484 — C7-0205/2013 — 2013/0226(COD)) P7_TC1-COD(2013)0226 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. marts 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for vedtagelsen af visse foranstaltningerEØS-relevant tekst.

OJ C 378, 9.11.2017, p. 269–275 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 378/269


P7_TA(2014)0180

Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for vedtagelsen af visse foranstaltninger (COM(2013)0484 — C7-0205/2013 — 2013/0226(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

(2017/C 378/34)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0484),

der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0205/2013),

der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til forretningsordenens artikel 55,

der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0003/2014),

1.

vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


P7_TC1-COD(2013)0226

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. marts 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for vedtagelsen af visse foranstaltninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af, at traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»traktaten«) er trådt i kraft, bør de beføjelser, Kommissionen har fået tillagt, bringes i overensstemmelse med traktatens artikel 290 og 291.

(2)

I forbindelse med vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (2), har Kommissionen forpligtet sig (3) til at undersøge retsakter, der ikke blev tilpasset forskriftsproceduren med kontrol, førend Lissabontraktaten trådte i kraft, i lyset af de kriterier, der er fastlagt i traktaten.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1365/2006 (4) tillægger Kommissionen beføjelser til at gennemføre nogle af nævnte forordnings bestemmelser.

(4)

I forbindelse med tilpasningen af forordning (EF) nr. 1365/2006 til de nye regler i TEUF bør de gennemførelsesbeføjelser, som Kommissionen i øjeblikket er tillagt, udmøntes i beføjelser til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

(5)

Hvad angår forordning (EF) nr. 1365/2006 og for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår tilpasningen af tærsklen for statistisk dækning af transport ad indre vandveje, tilpasning af definitionerne og vedtagelsen af yderligere definitioner Kommissionen bør ydermere tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at kunne tilpasse dataindsamlingens omfang og samt tilpasningen af indholdet af bilagene. [Ændring 1]

(6)

Kommissionen bør sikre, at disse delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere administrativ byrde. [Ændring 2 — Vedrører ikke den danske udgave]

(7)

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for, at de relevante dokumenter på hensigtsmæssig vis sendes samtidigt og rettidigt til Europa-Parlamentet og Rådet.

(8)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1365/2006 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage nærmere regler for indberetning af data, herunder standarder for dataudveksling, for Kommissionens (Eurostats) formidling af resultaterne og til at udarbejde og offentliggøre metodologiske krav og kriterier til sikring af kvaliteten af de producerede data. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011. Undersøgelsesproceduren bør anvendes til vedtagelse af disse retsakter, i betragtning af deres generelle karakter. [Ændring 3]

(9)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, som fastsat i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, er det for at nå det grundlæggende mål at tilpasse de beføjelser, der tillægges Kommissionen, til traktatens artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde , nødvendigt og hensigtsmæssigt at fastsætte fælles bestemmelser om en sådan tilpasning inden for transportstatistik. I overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. [Ændring 4]

(10)

Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt, at procedurerne for vedtagelse af foranstaltninger, der er blevet indledt, men ikke afsluttet, før denne forordnings ikrafttrædelse, ikke berøres af denne forordning.

(11)

Forordning (EF) nr. 1365/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1365/2006 ændres således:

-1a)

Artikel 2, stk. 4, litra b), udgår. [Ændring 5]

-1b)

Artikel 2, stk. 4, litra c), udgår. [Ændring 6]

1)

I artikel 2 indsættes som stk. 5:

»5.   Kommissionen tillægges beføjelse til om nødvendigt at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9, under hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, vedrørende tilpasning af tærsklen for statistisk dækning af transport ad indre vandveje.«[Ændring 7]

2)

I artikel 3 indsættes følgende stykke:

»Kommissionen tillægges beføjelse til om nødvendigt at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9, under hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, vedrørende tilpasning af definitionerne og vedtagelse af yderligere definitioner.«[Ændring 8]

3)

I artikel 4 indsættes som stk. 4:

»4.   Kommissionen tillægges beføjelse til om nødvendigt at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9, under hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, vedrørende tilpasning af dataindsamlingens omfang og indholdet af bilagene.«[Ændring 9]

4)

Artikel 5, stk. 2, affattes således:

»2.   Kommissionen fastlægger nærmere regler for indberetningen af data til Kommissionen (Eurostat), herunder standarder for dataudveksling, i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 10, stk. 2.«

5)

I artikel 6 indsættes følgende stykke:

»Kommissionen vedtager nærmere regler for formidlingen af resultater i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 10, stk. 2.«

6)

Artikel 7, stk. 1, affattes således:

»1.   Kommissionen fastlægger de metodologiske krav og kriterier beregnet til at sikre kvaliteten af de producerede data i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 10, stk. 2.«

6a)

I artikel 7 indsættes følgende stykker:

»3a.     Med henblik på denne forordning finder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009  (*1) anvendelse på de data, der skal indberettes.

3b.     Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter bestemmelser vedrørende kvalitetsrapporterne for så vidt angår formkrav, struktur, hyppighed og sammenlignelighed. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 10, stk. 2.

(*1)   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).« [Ændring 10]"

6b)

I artikel 8, stk. 1, affattes indledningen således:

» Senest den …  (*2) og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen, efter høring af Udvalget for det Statistiske Program, en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om forordningens gennemførelse. Rapporten skal bl.a. indeholde:« [Ændring 11]

(*2)   Tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden. "

7)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Udøvelse af de delegerede beføjelser [Ændring 12 — Vedrører ikke den danske udgave]

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser. [Ændring 13 — Vedrører ikke den danske udgave]

2.   Kommissionen sikrer ved udøvelsen af de i artikel 2, stk. 5, artikel 3 og artikel 4, stk. 4, omhandlede beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne og respondenterne en væsentlig yderligere administrativ byrde.

3.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 5, artikel 3 og artikel 4, stk. 4, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode på fem år fra … (*3). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. [Ændring 14]

4.   Den i artikel 2, stk. 5, artikel 3 og artikel 4, stk. 4 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 5, artikel 3 og artikel 4, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

(*3)   Dato for ændringsforordningens ikrafttræden. "

8)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (*4). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (*5).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

2a.     Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendes. [Ændring 15]

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164)."

(*5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).«"

8a)

Bilag B, tabel B1, affattes således:

»Tabel B1. Passager- og godstransport efter fartøjets nationalitet og type (årlige data)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

2 alfanumeriske tegn

»B1«

 

Indberettende land

2 bogstaver

NUTS0 (landekode)

 

År

4-cifret

»yyyy«

 

Lastningsland/region

4 alfanumeriske tegn

NUTS2  (*6)

 

Losningsland/region

4 alfanumeriske tegn

NUTS2  (*6)

 

Transporttype

1-cifret

1 = national

 

 

 

2 = international (undtagen transit)

 

 

 

3 = transit

 

Fartøjstype

1-cifret

1 = motorpram

 

 

 

2 = pram, ikke selvfremdreven

 

 

 

3 = motortankpram

 

 

 

4 = tankpram, ikke selvfremdreven

 

 

 

5 = andet godsfartøj

 

 

 

6 = søgående skib

 

 

 

7 = krydstogtskibe, der transporterer over 100 passagerer

 

 

 

8 = færger, der transporterer passagerer mere end 300 meter

 

Fartøjets nationalitet

2 bogstaver

NUTS0 (landekode)  (*7)

 

Transporterede tons

 

 

ton

Ton-km

 

 

ton-km

Transporterede passagerer

12-cifret

 

Passager

passager-km

12-cifret

 

Passager

Disponible passagersæder

12-cifret

 

Passagersæde

[Ændring 16]

9)

Bilag G udgår.

Artikel 2

Denne forordning berører ikke de procedurer for vedtagelse af foranstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1365/2006, og som er blevet indledt, men ikke afsluttet, før denne forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ….

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

På Rådets vegne

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 11.3.2014.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(3)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 19.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1365/2006 af 6. september 2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 80/1119/EØF (EUT L 264 af 25.9.2006, s. 1).

(*6)   Hvis regionskoden ikke kendes eller ikke er til rådighed, anvendes følgende koder:

»NUTS0 + ZZ«, når der findes en NUTS-kode for partnerlandet.

»ISO-kode + ZZ« når der ikke findes en NUTS-kode for partnerlandet.

»ZZZZ« når partnerlandet ikke kendes.

(*7)   Hvis der ikke findes en NUTS-kode for fartøjets registreringsland, indberettes ISO-landekoden. Hvis fartøjets nationalitet ikke kendes, anvendes koden »ZZ«.«


Top