EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0697

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Unionen skal indtage i administrationsudvalget for De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om udkastet til regulativ om ensartede bestemmelser for genvinding af motorkøretøjer

/* COM/2013/0697 final - 2013/0336 (NLE) */

52013PC0697

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Unionen skal indtage i administrationsudvalget for De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om udkastet til regulativ om ensartede bestemmelser for genvinding af motorkøretøjer /* COM/2013/0697 final - 2013/0336 (NLE) */


BEGRUNDELSE

1.           BAGGRUND FOR FORSLAGET

· Begrundelse og formål

De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) udvikler harmoniserede krav på internationalt plan, der har til formål at fjerne de tekniske hindringer for samhandelen med motorkøretøjer og systemer til motorkøretøjer mellem de kontraherende parter i den reviderede overenskomst af 1958 og at sikre, at sådanne køretøjer og systemer yder en høj grad af sikkerhed og miljøbeskyttelse.

FN/ECE færdiggjorde for nylig et udkast til et regulativ om ensartede bestemmelser for genvinding af motorkøretøjer. Målet med dette udkast til regulativ er at fastlægge en række krav for genvinding, genbrug og nyttiggørelse af udrangerede motorkøretøjer og deres komponenter og materialer, hvilket skal sikre en effektiv brug af ressourcer og en øget miljøbeskyttelse.

Nærværende forslag har til formål at fastlægge Unionens holdning til ovennævnte udkast til FN/ECE-regulativ om ensartede bestemmelser for genvinding af motorkøretøjer og således gøre det muligt for Unionen, repræsenteret ved Kommissionen, at stemme for udkastet.

· Generel baggrund

De tekniske krav til typegodkendelsen af motorkøretøjer med hensyn til, om deres komponenter, materialer og ressourcer kan genvindes, genbruges eller nyttiggøres, fremgår på nuværende tidspunkt af direktivet 2005/64/EF[1], der finder anvendelse på køretøjer af klasse M1 og N1. I overensstemmelse med direktiv 2000/53/EF[2] er der blevet fastlagt passende bestemmelser for at sikre, at typegodkendte køretøjer i klasse M1 samt klasse N1 kun markedsføres, hvis det er muligt at genbruge og/eller genvinde mindst 85 masseprocent og genbruge og/eller nyttiggøre mindst 95 masseprocent.

Med vedtagelsen af udkastet til FN/ECE-regulativ om ensartede bestemmelser for genvinding af motorkøretøjer tages et vigtigt skridt mod teknisk harmonisering og markedsharmonisering samt mod afskaffelsen af eventuelle handelshindringer for så vidt angår genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelse af udrangerede motorkøretøjers komponenter, materialer og ressourcer, idet EU's medlemslande kan inddrage dette regulativ som henvisning, når de udarbejder deres nationale lovgivning.

Unionen forventes derfor at stemme for udkastet til FN/ECE-regulativ om ensartede bestemmelser for genvinding af motorkøretøjer for at skabe fælles harmoniserede krav på internationalt plan, hvilket vil fremme international handel. Dette vil gøre det muligt for europæiske virksomheder at følge ét sæt krav, der er anerkendt på verdensplan, dvs. i de lande, der er kontraherende parter i den reviderede FN/ECE-overenskomst af 1958.

· Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører

Kravene til typegodkendelsen af motorkøretøjer med hensyn til deres genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder behandles aktuelt på EU-plan ved direktiv 2005/64/EF. Direktiv 2005/64/EF bygger på direktiv 2000/53/EF, der fastsætter de tekniske krav til udrangerede køretøjer. Begge EU-direktiver udgør retsgrundlaget for harmonisering af kravene for udrangerede køretøjer på EU-plan. På nuværende tidspunkt findes der ingen FN/ECE-lovgivning vedrørende harmonisering på international plan.

· Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål

Forslaget er i overensstemmelse med målene i direktiv 2005/64/EF og 2000/53/EF og er derfor i overensstemmelse med EU's mål for sundhed, sikkerhed og miljø samt EU's mål om at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau inden for Unionens område. Derudover er forslaget i overensstemmelse med rammedirektivet 2007/46/EF[3] og målet om at gøre fremskridt i retning af den internationale harmonisering af lovgivningen vedrørende typegodkendelse af køretøjer.

2.           RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

· Høringer af interesserede parter

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget har Europa-Kommissionen deltaget i FN/ECE's arbejdsgruppe vedrørende forurening og energi (GRPE), i hvilken sammenhæng såvel repræsentanter for de interesserede parter som medlemsstaterne har mødtes, og Kommissionen har hørt de interesserede parter samt deres organisationer bilateralt. Under udformningen af udkastet til det nye regulativ blev tekstens nøglepunkter diskuteret på GRPE's 63, 64. og 65. møde. · Konsekvensanalyse Bestemmelserne i FN/ECE-regulativ om ensartede bestemmelser for genvinding af motorkøretøjer er udelukkende baseret på kravene og bestemmelserne i henhold til direktiverne 2005/64/EF og 2000/53/EF og kan ses som supplement til rammedirektivet 2007/46/EC om typegodkendelse af motorkøretøjer.

3.           JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET

· Resumé af forslaget

Forslaget vil gøre det muligt for Unionen, repræsenteret ved Kommissionen, at stemme for dette udkast til FN/ECE-regulativ om ensartede bestemmelser for genvinding af motorkøretøjer

· Retsgrundlag

I betragtning af genstanden for og indholdet af Rådets afgørelse udgøres retsgrundlaget af artikel 114 og artikel 218, stk. 9, i TEUF. Den procedure, der skal følges ved vedtagelse af Rådets afgørelse, er fastlagt i artikel 4, stk. 2, i Rådets afgørelse 97/836/EF.

· Nærhedsprincippet

Direktiv 2000/53/EC fastsætter de tekniske krav for genvinding, genanvendelse og nyttiggørelse af udrangerede køretøjer. Derudover fastsætter direktiv 2005/64/EF kravene for typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til genvinding, genanvendelse og nyttiggørelsesmuligheder, og lader det være medlemsstaternes egen afgørelse, præcis hvilke foranstaltninger der skal træffes for at efterkomme ovennævnte krav. I den forbindelse kan genvindingen af motorkøretøjer og behandlingen af udrangerede køretøjer spille en afgørende rolle i styrkelsen af EU's mål for sundhed, sikkerhed og miljø og derved i realiseringen af EU's mål om at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau inden for Unionens område.

På baggrund af ovenstående og i henhold til nærhedsprincippet bør EU stemme for FN/ECE-regulativ om ensartede bestemmelser for genvinding af motorkøretøjer, hvorved det respekteres, at medlemsstaterne har mulighed for på det pågældende nationale plan at afgøre, om regulativet skal anvendes til det formål at gøre typegodkendelsen af motorkøretøjer med hensyn til deres genvinding obligatorisk eller til andre formål. Uden at medlemsstaternes mulighed for at træffe afgørelser inden for deres kompetenceområde derved tilsidesættes, bør de elementære regler i henhold til overenskomsten af 1958 gælde for hele EU og på samme måde for alle medlemsstaterne.

Forslaget er derfor i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

· Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, fordi det ikke går længere end nødvendigt for at opfylde målsætningerne om at sikre et velfungerende indre marked og garantere et højt miljøbeskyttelsesniveau.

· Reguleringsmiddel/reguleringsform

Foreslået reguleringsmiddel: rådsafgørelse.

Det anses for hensigtsmæssigt at anvende en rådsafgørelse, da det er i overensstemmelse med artikel 218, stk. 9, i TEUF.

4.           VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget får ingen virkninger for Unionens budget.

2013/0336 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, Unionen skal indtage i administrationsudvalget for De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om udkastet til regulativ om ensartede bestemmelser for genvinding af motorkøretøjer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)       Unionen har ved Rådets afgørelse 97/836/EF[4] tiltrådt overenskomsten under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter ("overenskomst af 1958 som revideret").

(2)       De standardiserede krav i udkastet til FN/ECE-regulativ om ensartede bestemmelser vedrørende genvinding af motorkøretøjer[5] er udarbejdet med det formål at fjerne tekniske hindringer for samhandelen med udrangerede køretøjer, hvis komponenter og materialer anses for at kunne genvindes, genanvendes eller nyttiggøres, mellem de kontraherende parter i den reviderede overenskomst af 1958 og at sikre, at sådanne systemer har et højt kvalitets- og miljøbeskyttelsesniveau.

(3)       Den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i administrationsudvalget for overenskomsten af 1958 som revideret om vedtagelse af nævnte udkast til FN/ECE-regulativ, bør fastlægges —

BESTEMT FØLGENDE:

Eneste artikel

Unionen, repræsenteret ved Kommissionen, stemmer i administrationsudvalget for overenskomsten af 1958 for udkastet til FN/ECE-regulativet om ensartede bestemmelser for genvinding af motorkøretøjer, som foreligger i dokument ECE TRANS/WP.29/2013/125.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

                                                                       På Rådets vegne

                                                                      

[1]               Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/64/EF af 26. oktober 2005 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF (EUT L 310 af 25.11.2005, s. 10)

[2]               Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer (EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34).

[3]               Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Rammedirektiv), (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).

[4]               EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78

[5]               FN/ECE-dokument ECE TRANS/WP.29/2013/125.

Top