EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0072

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 10. oktober 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremlæggelse af statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og om statistikkernes kvalitet (CON/2013/72)

OJ C 14, 18.1.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 14/5


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 10. oktober 2013

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremlæggelse af statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og om statistikkernes kvalitet

(CON/2013/72)

2014/C 14/06

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 2. juli 2013 og 12. juli 2013 anmodninger fra henholdsvis Europa-Parlamentet og Rådet om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremlæggelse af statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og om statistikkernes kvalitet (1) (herefter benævnt »forordningsforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 2 og artikel 3.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«), da forordningsforslaget indeholder bestemmelser, der har betydning for visse af ESCB's opgaver og mål. ESCB-statuttens artikel 5.1 giver ECB mulighed for at indsamle den statistiske information, som er nødvendig for at udføre ESCB's opgaver. I henhold til ESCB-statuttens artikel 5.3 skal ECB bidrage til harmoniseringen, når denne er nødvendig, af de regler og den praksis, der gælder for indsamling, udarbejdelse og udgivelse af statistikker inden for dens kompetenceområder. Statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer er nødvendige for formuleringen af pengepolitikken, som er en af ESCB's opgaver i henhold til traktatens artikel 127, stk. 2, og ESCB-statuttens artikel 3.1 og for fastholdelsen af prisstabilitet, som er ESCB's hovedmål i overensstemmelse med traktatens artikel 127, stk. 1, og ESCB-statuttens artikel 2.

I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1.    Generelle bemærkninger

1.1.

ECB understreger betydningen af at sikre pålidelige statistiske data med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (PMU), der blev indført ved Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer (2). ECB har i en tidligere udtalelse (3) støttet indførelsen af forordning (EU) nr. 1176/2011.

1.2.

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1176/2011 skal PMU-resultattavlen omfatte et begrænset antal relevante, praktiske, enkle, målbare og tilgængelige makroøkonomiske og makrofinansielle indikatorer for medlemsstaterne. Desuden skal Kommissionen, i overensstemmelse med artikel 4, stk. 7, regelmæssigt vurdere indikatorernes hensigtsmæssighed, herunder deres sammensætning, de fastsatte grænseværdier og den anvendte metode, og tilpasse eller ændre dem, når det er nødvendigt.

1.3.

I denne sammenhæng har Kommissionen iværksat et lovgivningsinitiativ for at sikre den statistiske kvalitet af PMU. Formålet med initiativet er at sikre, at udarbejdelsen, overvågningen og frigivelsen af de makroøkonomiske og finansielle statistikker, der er relevante for udarbejdelsen af de indikatorer i PMU-resultattavlen, som Kommissionen opstiller i henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr. 1176/2011 (herefter »PMU-relevante data«), udføres på en måde, der giver solide og uafhængige tal. Ifølge forordningsforslaget kan Kommissionen foretage tjenesterejser for at undersøge eventuelle problemer og foreslå Rådet at pålægge medlemsstater, der forsætligt eller som følge af grov uagtsomhed giver en misvisende fremstilling af PMU-relevante data, en bod.

2.    Udarbejdelse af makroøkonomiske og finansielle statistikker til støtte for politikken for Den Økonomiske og Monetære Union og andre EU-politikker

2.1.

Som hovedregel udledes indikatorerne for PMU af foreliggende makroøkonomiske og finansielle statistikker såsom betalingsbalancestatistik, finansielle konti og nationalregnskaber. Det europæiske statistiske system (ESS) og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) (4) har udarbejdet disse makroøkonomiske og finansielle statistikker i mange år inden for deres respektive kompetenceområder og anvender løbende statistiske kvalitetssikringsmekanismer for at sikre, at disse statistikker er i overensstemmelse med internationale standarder på statistikområdet og er pålidelige og sammenlignelige på tværs af medlemslandene.

2.2.

Med balance mellem aktualitet, pålidelighed og detaljeringsgrad udarbejder ESS og ESCB på en omkostningseffektiv måde formålstjenlige makroøkonomiske og finansielle statistikker. Statistikker med en høj frekvens udarbejdes med færre detaljer for at sikre en passende aktualitet, mens mere detaljerede statistikker typisk foreligger med større tidsforsinkelse. Disse statistikker bygger på undersøgelser, administrative data og nødvendige skøn, samtidig med at der anvendes statistiske teknikker og ekspertbedømmelser. Desuden tages der under hele processen højde for nødvendigheden af at begrænse rapporteringsbyrden for respondenter som små og mellemstore virksomheder.

De makroøkonomiske og finansielle statistikker har gennem mange år dannet grundlag for økonomi- og pengepolitiske beslutninger på nationalt og europæisk plan. De samme statistikker anvendes desuden af internationale organisationer som Den Internationale Valutafond og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling i deres overvågningsrapporter.

3.    ESS' og ESCB's kvalitetssikring af de statistikker, der ligger til grund for PMU

3.1.

Som producenter af europæisk statistik sørger ESS og ESCB for kvalitetssikring af makroøkonomiske og finansielle statistikker. Det er ECB's opfattelse, at disse kvalitetssikringsordninger generelt set har frembragt statistik af høj kvalitet til støtte for de økonomi- og pengepolitikker, der tjener Den Økonomiske og Monetære Union og Unionen som helhed.

3.2.

Hvad angår betalingsbalancestatistik, finansielle konti, nationalregnskaber, statistik over offentlige finanser og prisstatistik, sikrer den gældende EU-statistiklovgivning allerede, at der regelmæssigt udarbejdes kvalitetsrapporter om de statistiske data, ofte sammen med oversigter med beskrivelse af de kilder og metoder, der er anvendt til at indsamle statistikken.

3.3.

I de kvalitetsrapporter, som udarbejdes af ESS og ESCB, vurderes det bl.a., om de udarbejdede statistikker opfylder kravene i henhold til EU-retten, om de er pålidelige og sammenlignelige på tværs af medlemsstaterne, og om de opfylder de formål, de anvendes til.

3.4.

De kvalitetsrammer, som foreslås i forordningsforslaget, er målrettet statistiske data med henblik på PMU og tager ikke hensyn til andre økonomi- og pengepolitiske formål. Herved indføres tilsyneladende parallelle kvalitetsvurderinger i stedet for at integrere de statistiske data med henblik på PMU i de eksisterende kvalitetsrammer.

3.5.

ECB anbefaler derfor, at man i stedet for at indføre nye kvalitetssikringsrammer med forordningsforslaget anvender de allerede eksisterende ESS- og ESCB-kvalitetssikringsordninger på statistiske data med henblik på PMU. De principper med hensyn til datarelevans, omkostningseffektivitet og minimering af rapporteringsbyrden, som er fastlagt i forordning (EF) nr. 223/2009 og forordning (EF) nr. 2533/98, taler også for denne fremgangsmåde.

4.    Forbedring af kvalitetssikringen af statistikker med et tættere samarbejde mellem ESS og ESCB

4.1.

Da ESS og ESCB begge har ansvar for udarbejdelsen af de makroøkonomiske og finansielle statistikker, som ligger til grund for indikatorerne vedrørende PMU, er det nødvendigt med et tæt samarbejde mellem de to systemer for at sikre kvaliteten som fastsat i artikel 9 i forordning (EF) nr. 223/2009 og artikel 2a i Rådets forordning (EF) nr. 2544/98, og som Rådet fremhævede i dets konklusioner om EU-statistik af 30. november 2011 og 13. november 2012 (5).

4.2.

I betragtning af ovenstående gør ECB opmærksom på det arbejde, som er indledt af Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik (CMFB), med henblik på at vurdere kvaliteten og sammenligneligheden af de PMU-relevante data inden for de nuværende statistiske lovrammer. CMFB kan også rådgive om, hvordan der kan skabes større forståelse hos offentligheden for disse spørgsmål. Efterhånden som dette arbejde i CMFB skrider frem, kan der fastlægges ordninger for det praktiske samarbejde mellem ESS og ESCB om kvalitetssikringsrammer for statistiske data med henblik på PMU i et aftalememorandum, hvis dette anses for hensigtsmæssigt.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 10. oktober 2013.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  KOM(2013) 342 endelig.

(2)  EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25.

(3)  ECB's udtalelse CON/2011/13 af 16. februar 2011 om en reform af den økonomiske styring i Den Europæiske Union (EUT C 150 af 20.5.2011, s. 1). Alle ECB's udtalelser er offentliggjort på ECB's websted http://www.ecb.europa.eu

(4)  Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164) og Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8).

(5)  Rådets konklusioner om EU-statistik, 3129. samling i Rådet (økonomi og finans), Bruxelles, den 30. november 2011 og Rådets konklusioner om EU-statistik, 3198. samling i Rådet (økonomi og finans), Bruxelles, den 13. november 2012. Kan ses på Rådets websted http://www.consilium.europa.eu


Top