Help Print this page 

Document 52012DC0174

Title and reference
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Midtvejsevaluering af det europæiske program for metrologisk forskning (EMRP)

/* COM/2012/0174 final */
  • In force
Multilingual display
Text

52012DC0174

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Midtvejsevaluering af det europæiske program for metrologisk forskning (EMRP) /* COM/2012/0174 final */


RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Midtvejsevaluering af det europæiske program for metrologisk forskning (EMRP)

1.           Kontekst og overblik over EMRP

Ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning af 16. september 2009 vedtog EU at deltage i et fælles forskningsprogram kaldet det europæiske program for metrologisk forskning – EMRP[1] med bidrag på op til 200 mio. EUR for perioden 2009-2017, svarende til bidragene fra de 22 deltagende lande[2]. Ovennævnte beslutning (i det følgende kaldet "EMRP-beslutningen") er baseret på artikel 185 i TEUF (tidligere artikel 169 i EF-traktaten), der med en gennemførelse af det flerårige rammeprogram gør det muligt at koordinere nationale forskningsprogrammer gennem en frivillig integrationsproces mellem deltagerlandene, som omfatter videnskabelig forvaltning og finansiel integration. En sådan fælles gennemførelse af de nationale forskningsprogrammer indebærer, at der etableres eller allerede forefindes en specifik struktur for gennemførelsen. Deltagerlandene har vedtaget at foreslå EURAMET e.V.[3] som gennemførelsesstruktur til at gennemføre EMRP. Det bør være den særlige gennemførelsesstruktur, der modtager Fællesskabets finansielle bidrag og sikrer en effektiv gennemførelse af EMRP.

Hovedaktiviteten under EMRP består af finansiering af tværnationale EMRP-projekter med flere partnere vedrørende aktiviteter inden for forskning, teknologisk udvikling, uddannelse og formidling (EMRP-projekter). Eftersom kompetencen inden for metrologi er meget koncentreret, gennemføres hovedparten af EMRP-projekterne af nationale måletekniske institutter og udpegede institutter (dvs. ekspertinstitutter med ansvar for bestemte nationale standarder og tilhørende tjenester, som ikke er dækket af de nationale måletekniske institutters aktiviteter) fra deltagerlandene. For at øge og sprede kompetencen inden for metrologisk forskning finansieres der også under EMRP forskellige forskerlegatordninger som supplement til EMRP-projekterne.

I EMRP-beslutningen mindede Europa-Parlament og Rådet om, at metrologi er et tværfagligt videnskabsområde, der er en vigtig komponent i et moderne videnbaseret samfund. Pålidelige, sammenlignelige målestandarder og hensigtsmæssige, validerede måle- og prøvningsmetoder danner grundlag for videnskabelige fremskridt og teknologisk innovation og har derfor stor betydning for økonomi og livskvalitet i Europa.

I sin meddelelse om flagskibsinitiativet "Innovation i EU"[4], der blev vedtaget inden for rammerne af EU's vækststrategi "Europa 2020"[5], understregede Kommissionen betydningen af intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst for borgerne med målsætninger og handlingsplaner både på EU-plan og på nationalt plan. Centralt for EU's strategi er enhver indsats for at omdanne Den Europæiske Union til en Innovationsunion.

Konceptet partnerskaber om forskning og innovation i Europa med henblik på at stå sammen, opnå gennembrud og håndtere samfundsmæssige udfordringer blev for nylig fremsat i en meddelelse fra Kommissionen[6] til Rådet og Europa-Parlamentet. Rådet anerkendte i sine konklusioner[7], at partnerskaber kan fremme optimal anvendelse af ressourcer og dermed sikre fuld udnyttelse af Europas intellektuelle kapital samt bidrage til integrationen af EFR og reducere unødvendig overlapning. Partnerskaber bringer europæiske og nationale spillere sammen om at opbygge kritisk masse, fælles visioner og strategiske dagsordener ved hjælp af fleksibilitet, skala og omfang. På samme måde har EMRP etableret et stærkt partnerskab mellem de 22 deltagerlande, der startede i 2009.

I henhold til EMRP-beslutningen kræves det, at Kommissionen med hjælp fra uafhængige eksperter foretager en midtvejsevaluering senest tre år efter iværksættelsen af EMRP. Evalueringen omfatter udviklingen i retning af opfyldelse af målene samt anbefalinger fra EMRP vedrørende de bedste midler til yderligere forbedring af integrationen samt kvaliteten og effektiviteten af gennemførelsen, herunder videnskabelig, forvaltningsmæssig og finansiel integration, og om deltagernes finansielle bidrag er tilstrækkelige i lyset af eventuelle anmodninger fra deres forskellige nationale forskersamfund.

Kommissionen fremsender konklusionerne af denne evaluering til Europa-Parlamentet og Rådet, ledsaget af Kommissionens egne bemærkninger.

Et ekspertpanel understøttede Kommissionens evaluering med sine resultater og offentliggjorde en midtvejsevalueringsrapport (i det følgende kaldet "rapporten"), der giver en dybdegående analyse af EMRP vedrørende udviklingen i retning af opfyldelse af de oprindelige mål samt anbefalinger vedrørende de bedste midler til yderligere forbedring af integrationen samt kvaliteten og effektiviteten af dette initiativ.

Nærværende rapport giver Kommissionen et overblik over de vigtigste anbefalinger fra eksperterne i rapporten[8].

2.           Den uafhængige ekspertgruppes midtvejsevaluering: Kommissionens bemærkninger

Gruppens rapport dækkede alle relevante aspekter i henhold til EMRP-beslutningen og indeholdt en lang række vigtige oplysninger, kommentarer og anbefalinger. Kommissionen anser den samlede rapport som en integreret del af midtvejsevalueringsprocessen. Kommissionen vil derfor i de følgende underafsnit til dette kapitel fremhæve de vigtigste konklusioner/anbefalinger vedrørende EMRP og give udtryk for sin holdning til disse.

2.1 Gennemførelsens kvalitet og effektivitet.

Ved uddelegeringen af gennemførelsen af EMRP til en særlig gennemførelsesstruktur (DIS) overholdt Kommissionen bestemmelsen i henhold til artikel 185 i TEUF og gældende regler for indirekte centraliseret forvaltning i henhold til finansforordningen. EURAMET e.V. er blevet udpeget til DIS, og dens forvaltningsstruktur har vist sig at være effektiv og af høj kvalitet for gennemførelsen af EMRP. I betragtning af ikke blot EMRP's operationelle styrke, men også dets videnskabelige indhold, bemærkede ekspertpanelet, at et øget kendskab til EMRP uden for metrologisamfundet ville være en fordel for den bredere gruppe af interessenter og samfundet i almindelighed.

Kommissionen hilser EURAMET e.V. og EMRP-udvalgets engagement og professionelle håndtering af gennemførelsen af EMRP i de første tre år siden 2009 velkommen og opfordrer alle relevante instanser i forbindelse med gennemførelsen af EMRP til forsat forbedring af kvaliteten af gennemførelsen og kendskabet til programmet.

Kommissionen er enig i panelets anbefaling om at etablere en nøgleresultatindikator (KPI) for tid-til-kontrakt og fastsætte mål for forbedring med henblik på at iværksætte alle projekter så hurtigt som muligt, når de er blevet udvalgt.

2.2 Finansielle bidrag fra de deltagende lande

(1) I henhold til EMRP-beslutningen skulle EU's bidrag afhænge af hvert deltagerlands formelle tilsagn om at bidrage med sin respektive andel af finansieringen af EMRP samt om at betale det finansielle bidrag til modtagerne. Det samlede nationale bidrag fra alle 22 deltagende lande blev fastsat til minimum EUR 200 mio. og inkluderede 10 % i kontanter, hovedsageligt til dækning af alle driftsomkostninger (op til 16 mio. EUR) til forvaltning af EMRP og resten af bidragene til legatordningerne. Endvidere forelagde EURAMET dokumentation for passende finansielle garantier fra de deltagende lande for Kommissionen i overensstemmelse med Artikel 8 i beslutningen. Disse beløb, der garanteres af de deltagende lande, beregnes i henhold til en på forhånd fastlagt fordelingsnøgle for hvert deltagende land. Garantierne udgøres af en garanti- eller forpligtelseserklæring fra de deltagende lande eller deres nationale metrologiske institutter til Kommissionen.

(2) Indtil dags dato er alle finansielle bidrag fra de deltagende lande blevet overholdt i fuld overensstemmelse med de fastsatte procedurer for gennemførelsen af EMRP. De nationale bidrag til udvalgte projekter er sket i fuld overensstemmelse med alle aftalte procedurer.

Kommissionen anerkender, at de deltagende lande har overholdt deres oprindelige forpligtelser som fastsat i EMRP-beslutningen, og er enig med panelet i, at EMRP har opnået en høj grad af finansiel integration med sin finansieringsmodel.

2.3 Integration af nationale programmer for metrologisk forskning

EMRP-initiativet sigter mod at tilpasse og integrere relevant national metrologiforskning og etablere et fælles forskningsprogram med videnskabelig, forvaltningsmæssig og finansiel integration.

Graden af videnskabelig integration kan opfattes som en stor præstation for EMRP, men også som en stor fordel for de involverede nationale metrologiske programmer. Tilgangen med "den store udfordring" har skabt en bredt tværfagligt samarbejde mellem de nationale programmer for metrologisk forskning. Selv om tredjeparter til en vis grad er involveret i EMRP-projekter, synes deres involvering og indflydelse på programmerne at være begrænset og kan øges på områder med en stærkt tværfaglig natur. Selv om det synes passende, at EMRP's primære fokus er på udvikling og fremme af kompetencer hos de nationale metrologiske institutter eller de særligt udpegede institutter, mener panelet, at tredjeparts eksperter kan skabe merværdi til dette specialiserede område. Endvidere kan involveringen af et det bredere forskningssamfund styrkes yderligere på visse områder, der går ud over de typiske aspekter inden for metrologisk forskning.

Da man i fællesskab bliver enige om mulige forskningsemner for hver indkaldelse af forslag og beslutter hvilke emner, der udvælges til videre overvejelse, er EMRP-udvalget den instans, der har et fælles strategisk overblik over prioriteterne for metrologisk forskning i hele Europa. Panelet understregede, at EMRP-forskningsemnerne har været velvalgte, at EMRP er globalt anerkendt og kan forhindre yderst kostbare overlapninger. Det skønnes, at omkring 50 % af de nationale investeringer nu koordineres inden for rammerne af og emnerne under EMRP, og det er derfor tydeligt, at der finder en væsentlig grad af videnskabelig integration af grundlæggende national finansiering sted.

Der er imidlertid betydelig forskel på tilsagn om ressourcer fra de store og små bidragsydere, som det blev vedtaget i beslutningen. Den videnskabelige kompetence og de eksisterende forskningsinfrastrukturer er derfor i høj grad divergerende, hvilket medfører, at en fuld videnskabelig integration mellem alle 22 deltagende lande af og til kan være svært. En stor hindring for de små og kommende nationale metrologiinstitutter er deres begrænsede muligheder for at deltage med ekspertmedarbejdere i EMRP-projekter samt deres begrænsede finansielle ressourcer. Panelet er af den mening, at dette skaber stor risiko for, at det eksisterende gab, for så vidt angår kompetencer og muligheder, mellem de veletablerede store metrologiinstitutter og de små metrologiinstitutter under udvikling vil blive endnu større i stedet for mindre.

Kommissionen er enig med panelet i, at kapacitetsgabet mellem de deltagende lande i visse tilfælde synes at øges, og mener ligesom panelet, at forskningslegatordningen kunne anvendes mere effektivt til at øge mulighederne yderligere for lande med begrænset kapacitet inden for metrologisk forskning. Kommissionen støtter fuldt ud panelets anbefaling om at undersøge i graden af fleksibilitet, der kunne bruges i forbindelse med administrationen af mobilitetslegater til at overkomme denne udstationeringsbarriere.

Forvaltningsintegrationen er opnået med EURAMET e.V., der har vist sig at være en professionel og velfungerede organisation. Hvis der har været behov herfor, er der og bliver der stadig gennemført forbedringer, så EMRP kan anses for at være effektivt gennemført. Den nuværende forvaltningsstruktur skønnes at være både effektiv og integreret.

Panelet fandt dog et behov for at undersøge måder at reducere og forenkle unødvendige bureaukratiske procedurer. Den administrative byrde for koordinatorer af og deltagere i projekter synes høj, og gennemførelsen af projekterne kan forsinkes som følge af besværligheder i forbindelse med legatkontrakterne. Skabelonkontrakten for forskningslegater blev forbedret i 2011 og omfatter fra 2012 kun de vigtigste aspekter af legatet. På trods af disse forbedringer rapporterede panelet, at opfattelsen af, at forskningslegatordningen ikke fungerer korrekt og bør genovervejes, stadig eksisterer.

En anden årsag til bekymring, som adskillige medlemmer af EMRP-udvalget og panelet har udtrykt, er behovet for et tilstrækkeligt stort antal og tilstrækkeligt kompetente koordinatorer, der iværksætter projekterne, så snart det er muligt efter udvælgelsesbeslutningen. Panelet konkluderede, at der synes at være en generel mangel på faglig kompetence inden for forvaltning af komplekse internationale forskningsprojekter.

Kommissionen er derfor enig med panelet om en yderligere harmonisering af forvaltningsprocedurerne og opfordrer EURAMET e.V. til at udbyde undervisning i forvaltning af europæiske forskningsprojekter til projektkoordinatorer og mulige projektpartnere.

Den finansielle integration af EMRP er på et højt niveau, og panelet konkluderede, at det ville være svært at opnå yderligere finansiel integration som følge af de nationale institutters blokfinansierende natur, som svarer til de nationale tilsagn fra de deltagende lande. EMRP bruger et system med en "virtuel fælles pulje" kombineret med en passende reservefinansieringsmekanisme, der muliggør finansiering af projekter ligesom et system med en "ægte fælles pulje". Forvaltningen af EMRP og dens høje finansielle integration sikrer, at den tilgængelige finansiering altid kan matche behovet fra forslagsstillernes side. På denne måde er rækkefølgen for rangordningslisterne for de centrale og uafhængige evalueringer uden undtagelse blevet overholdt for alle tre forslagsindkaldelser.

2.4 På vej mod målet

For at kunne analysere fremskridtene på vej mod målene for EMRP kiggede panelet på den forudgående konsekvensanalyse[9], der opsummerede de generelle målsætninger for politikken, de specifikke målsætninger og driftsmålsætninger for EMRP.

For så vidt angår de generelle målsætninger for politikken, konkluderer panelet, at der er sket væsentlige fremskridt inden for EMRP i forhold til den fri bevægelighed for viden inden for EFR. Der er skabt et stærkt samarbejde mellem de største forskningsaktører på området med henblik på at støtte udvikling af viden og vækst til at støtte Europa konkurrencedygtighed på det globale marked. Den delvise fokus på de store udfordringer vedrørende energi, miljø og sundhed muliggør et mere tværfagligt samarbejde inden for metrologibranchen med henblik på at imødekomme de samfundsmæssige behov. Panelet konkluderer, at EMRP bidrager til gennemførelsen af det europæiske forskningsrum (EFR) ved at gennemføre et ægte "europæisk metrologisk forskningsområde" (MERA).

For så vidt angår de specifikke målsætninger, understreger panelet den strukturerende effekt for den finansielle integration, der allerede har fundet sted i løbet af EMRP's første år. Der er ligeledes observeret en anden nyttig strukturerende effekt, der tydeligt ses i den omfattende årlige proces med fastsættelse af prioriteter for de fælles forslagsindkaldelser, der synes at påvirke de nationale prioriteter i visse lande. Den strukturerende effekt og defragmentering er tydeligt større i de lande, der anvender et centraliseret metrologisk system. Det er endnu for tidligt at vurdere disse strukturerende effekters virkning på industrien, samfundet og anvendelsen af nye teknologier, men panelet virker overbevist om, at der opnås et niveau for kritisk masse, der ikke ville have været muligt uden EMRP.

Driftsmålsætningerne for EMRP omfatter spørgsmål i forbindelse med de store udfordringer, kapacitetsopbygning, fri adgang til infrastrukturer, øget samarbejde med det bredere videnskabelige samfund, modernisering mobilitet for unge forskere, bedre koordinering af internationale anliggender, understøttende love og standarder samt fremme af industriel og økonomisk vækst. I henhold til beslutningen forventes EMRP at nå disse driftsmålsætninger ved at:

a) samle ekspertisen inden for metrologisk forskning – ved at skabe fælles, konkurrencedygtige forskningsprojekter (i det følgende benævnt "EMRP-projekter"), der underbygger muligheden for at skabe en tilstrækkelig kritisk masse fra net af nationale måletekniske institutter og udpegede institutter fra deltagerlandene for at håndtere de store udfordringer, som Europa står over for på det metrologiske område

b) åbne systemet for den bedste videnskab – ved at øge deltagelsen fra det bredere europæiske forskersamfund gennem forskerlegater

c) opbygge kompetencen – ved at øge kompetencen i Europas metrologiske forskersamfund gennem mobilitetsfremmende legater til forskere rettet mod EURAMET-medlemslande med begrænset forskningskompetence inden for metrologi.

Panelet fremhævede med stor tilfredshed, at det er lykkedes at samle ekspertisen inden for metrologisk forskning i det europæiske metrologiske samfund. EURAMET e.V. og EMRP-udvalget bør ifølge panelet lykønskes for at have fremmet det videnskabelige samarbejde. Panelet opfordrede til mulige forbedringer i udvælgelsen af strategiske forskningsemner for hver forslagsindkaldelse, der kunne understøtte åbningen af EMRP for alle relevante interessenters behov endnu mere. En sådan tilgang kan støtte endnu mere op om anvendelsen af resultaterne i industrien og lovgivningen og kan kræve en udvidelse af de eksisterende kompetencer inden for metrologisk forskning på de nationale institutter og endnu videre.

Kommissionen støtter panelets anbefaling og opfordrer EURAMET e. V. til at undersøge den mulige merværdi af, at der organiseres workshops for interessenter med henblik på prioritering af strategiske forskningsemner, især i forbindelse med forslagsindkaldelser vedrørende de store udfordringer, hvor en mere åben kultur ville være ønskelig.

Kommissionen er ligeledes enig i panelets anbefaling om, at visse forskningsemner ville kunne drage fordel af en øget vægtning af virkningskriterierne vedrørende hurtig anvendelse af resultaterne inden for Europa.

I modsætning til den store succes med at samle ekspertisen inden for selve det metrologiske samfund, er der indtil nu kun sket en begrænset åbning af systemet for den bedste videnskab. Panelet rapporterer en klar ekstern opfattelse af, at EMRP fortsat synes at være forholdsvist lukke for det bredere europæiske forskningssamfund.

Kommissionen opfordrer derfor EURAMET e.V. til, som anbefalet af panelet, at undersøge måder til en bedre anvendelse af legatordningerne for at skabe forbindelse til de bedste videnskabelige forskningscentre i Europa.

I sin videre analyse konkluderer panelet endelig, at EMRP ikke har den ønskede effekt, for så vidt angår opbygning af kompetencer i lande med begrænset eller ingen forskningskapacitet inden for metrologi. Selv om visse lande har udnyttet programmet til at opbygge kompetencer inden for strategiske områder af interesse, synes kompetencegabet i forhold til de mest forskningsintensive lande at øges.

Det skal ligeledes bemærkes, at mekanismerne i den eksisterende EMRP vedrørende åbning af systemet for den bedste videnskab og kapacitetsopbygning hovedsageligt har været baseret på legatordningen inden for EMRP. Det synes, som om selve legatordningens finansielle kapacitet ikke er den største flaskehals. Panelet mindede om, at den eksisterende EMRP i henhold til EMRP-beslutningen er udarbejdet som et forskningsprogram, der stræber efter videnskabelig ekspertise med sine specifikke driftsprocesser og finansielle instrumenter, og den eksisterende EMRP kan ikke uden problemer ligeledes understøtte det komplekse område for kapacitetsopbygning. I den forbindelse har panelet fremsat interessante og vigtige anbefalinger for en eventuel langsigtet fremtid for EMRP.

Kommissionen deler panelets vurderinger af fremskridtene mod målene som rapporteret, og Kommissionen tilslutter sig fuldt ud anbefalingen om at anvende ekspertfacilitatorer til at fremme inkluderingen af lande med begrænset kapacitet inden for metrologisk forskning med henblik på at lukke gabet til de mere avancerede lande.

2.5 Europæisk merværdi af EMRP

Panelet gav udtryk for sin stærke overbevisning om, at EMRP er en fremragende model for, hvad der kan opnås ved at koordinere kernebaserede nationale forsknings- og udviklingsprogrammer. Panelet fremhævede tre særlige aspekter af EMRP, der skaber betydelig europæisk merværdi:

· EMRP gør det muligt for den kritiske masse at behandle selv komplekse, tværfaglige emner såsom de store samfundsmæssige udfordringer, der ellers ville være for omfattende for et enkelt lands kapacitet.

· EMRP samler betydelige ressourcer og bringer forskningsindsatser inden for metrologi fra 22 lande sammen. Panelet skønner, at omkring 50 % af den samlede finansiering dedikeret til metrologi i Europa nu koordineres gennem EMRP, hvilket sammen med EU-støtten udgør 400 mio. EUR i ét enkelt fælles program.

· Panelet anerkender en "defragmentering" af forskningsindsatsen og observerede, at der opnås en reduktion af unødvendige overlapninger gennem både den omfattende planlægning og gennemførelsen af hver forslagsindkaldelse (fælles programmer).

På baggrund heraf opfordrer panelet EURAMET e. V. til at overveje, hvordan EMRP-projektresultater hurtigt kan udnyttes af den europæiske industri, og foreslår, at der fokuseres mere på innovation og overførsel af viden på længere sigt.

Et andet område, der indeholder både europæisk og national merværdi, er EMRP's understøttelse af lovgivning i almindelighed, såsom miljølovgivning som eksempelvis det europæiske vandrammedirektiv. Panelet mindede om, at udviklingen og definitionen af metrologiske aspekter af sådanne lovgivninger er eksempler på, hvordan det metrologiske forskningssamfund samarbejder inden for rammerne af EMRP, og EURAMET e.V. bør spille en ledende rolle i forbindelse med at udvikle nye understøttende målemetoder. Panelet er af den mening, at dette kræver en høj grad af forudseenhed og tidlig dialog med de politiske beslutningstagere og lovgivende myndigheder på nationalt og europæisk niveau. Kun hvis denne grad af samarbejde kan opnås, vil EMRP kunne udnytte sit fulde potentiale til at støtte EU's politikker.

Kommissionen opfordrer på baggrund af panelets anbefalinger EURAMET e.V. til at undersøge mulighederne for fremsynede workshops med de lovgivende ministerier/agenturer og Kommissionens relevante generaldirektorater.

Udover mulige fremsynede aktiviteter i forhold til lovgivningsanliggender, bemærkede panelet, at metrologiske aspekter i forbindelse med "nye teknologier" er et område, hvor det metrologiske samfund kan fremme væksten i de nye sektorer, hvor der er behov for at udvikle nye eller mere nøjagtige målemetoder. "Nye teknologier" synes derfor at være et område, hvor der skal være mere samarbejde med det bredere forskningssamfund, enten direkte gennem EMRP-projekter, men også eventuelt gennem koordinering med supplerende FP7-projekter og -aktører.

Kommissionen hilser panelets anbefaling om at udnytte den mulige merværdi ved at skabe incitament til at muliggøre gensidig udveksling af ideer mellem EMRP og FP7-aktører og -projekter, der kan supplere hinanden, velkommen.

2.6 Fremtidig udvikling af EMRP efter FP7 og opnåede erfaringer til fremtidige fælles programmer i almindelighed

Panelet er af den mening, at der udover ovennævnte mulige forbedringer af driften af EMRP også er en række erfaringer til brug ved fremtidige fælles programmer i almindelighed. Disse erfaringer omfatter generiske erfaringer og erfaringer, der er specifikke for situationen i det europæiske samfund for metrologisk forskning, eksempelvis den omfattende anvendelse af nationale "institutions- eller blok-"finansiering.

Kommissionen glæder sig, uden at foregribe eventuelle beslutninger om EMRP's fremtid efter FP7, over panelets initiativ til at rådgive om 11 mulige områder, der bør overvejes i forbindelse med udformningen af eventuelle fremtidige initiativer, der skal gøre det muligt for EURAMET e.V. at opnå en højere grad af europæisk integration.

For så vidt angår erfaringer til brug ved fremtidige fælles programmer, gav panelet udtryk for den holdning, at EMRP i visse tilfælde kunne være et eksempel for fælles programmer eller andre initiativer, hvis de ønsker at gøre brug af artikel 185 i TEUF til gennemførelsen af et fælles program. Panelet konkluderede, at ikke alle interesserede medlemsstater endnu har egnede programmer, der kan integreres i et fælles program, eller programmerne er ikke tilstrækkeligt fleksible til, at det kan lade sig gøre. Det skal tages med i overvejelserne, at der i de fleste EU-lande kun er begrænset, konkurrencedygtig finansiering tilgængelig til koordinering på europæisk plan.

Ifølge ekspertpanelet er det i særdeleshed svært at opnå finansiel integration i henhold til initiativer under artikel 185, og EMRP er et mønstereksempel på, hvordan en "virtuel fælles pulje" baseret på kontante bidrag kan opnå et meget højt niveau af finansiel integration.

Kommissionen glæder sig over panelets overvejelser vedrørende fremtidige fælles programmer og vil fortsætte sine koordineringsaktiviteter mellem de forskellige eksisterende initiativer under artikel 185 med henblik på at opnå erfaringer til fremtiden og yde støtte til eventuelle offentlig-offentlige partnerskaber under Horizon 2020.

3.           Konklusion

De driftsmæssige resultater for EMRP, der blev iværksat i 2009, har nu opnået modenhed som et fælles forskningsprogram mellem 22 deltagerlande, der gennemføres af EURAMET e.V. Integrationen mellem de deltagende nationale programmer anses for høj. Kommissionen vil derfor fortsat yde støtte til det eksisterende program som fastsat i EMRP-beslutningen.

EMRP fungerer godt efter tre år i forhold de størstedelen af de oprindelig driftsmålsætninger, for så vidt angår næsten 85 % af EMRP's ressourcer, nemlig samling af ekspertise inden for metrologisk forskning. Der er dog betydelige gab mellem forventninger og praksis inden for tre kvalitative resultatindikatorer: Kapacitetsopbygning, interaktion med det bredere videnskabelige samfund og mobilitet.

EURAMET e.V. og EMRP-udvalget opfordres som de højeste instanser i EMRP-forvaltningen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forbedre denne situation i den resterende periode af programmet. Selv om ændringer af den oprindelige beslutning ikke skønnes nødvendige, bør ovenstående anbefalinger fra panelet gennemføres af EURAMET e.V., og dette gælder ligeledes eventuelle andre yderligere foranstaltninger, som medlemmer af EURAMET måtte finde nyttige eller nødvendige for at forbedre kapacitetsopbygningen, interaktionen med det bredere videnskabelige samfund og mobiliteten inden for EMRP.

Endelig er Kommissionen i de næste år være åben for at indlede drøftelser med EURAMET e.V. om en eventuel opfølgning på den nuværende EMRP inden for rammerne af den næste programmeringsperiode med forbehold for den endelige beslutning vedrørende HORIZON 2020 og EU's flerårige finansielle rammeprogram under hensyntagen til den bredere politiske sammenhæng i EUROPA 2020-strategien.

[1]               EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING NR. 912/2009/EF af 16. september 2009 om Fællesskabets deltagelse i et europæisk program for metrologisk forskning, der gennemføres af flere medlemsstater (EUT L257, 30.09.2009, s.12).

[2]               Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Spanien, Frankrig, Italien, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige samt Norge, Schweiz og Tyrkiet.

[3]               Non-profit-organisation under tysk lovgivning.

[4]               Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 6.10.2010, "Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation i EU" KOM(2010)546 endelig.

[5]               Meddelelse fra Kommissionen af 3.3.2010, "Europa 2020" En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, KOM(2010) 2020 endelig.

[6]               KOM(2011) 572 endelig, Partnerskaber om forskning og innovation.

[7]               RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, 8. december 2011 18349/11 RECH.

[8]               http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm

[9]               SEK(2008) 2949 Konsekvensanalyserapport.

Top