Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012BP0359

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 - alle sektioner Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 - alle sektioner (12749/2012 - C7-0233/2012 - 2012/2092(BUD))

OJ C 68E , 7.3.2014, p. 63–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 68/63


Tirsdag den 23. oktober 2012
Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 - alle sektioner

P7_TA(2012)0359

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 - alle sektioner (12749/2012 - C7-0233/2012 - 2012/2092(BUD))

2014/C 68 E/09

Europa-Parlamentet,

der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (1),

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (3),

der henviser til sin beslutning af 14. marts 2012 om generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2013 - Sektion III - Kommissionen (4),

der henviser til sin beslutning af 29. marts 2012 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2013 (5),

der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, vedtaget af Kommissionen den 25. april 2012 (COM(2012)0300),

der henviser til sin beslutning af 4. juli 2012 om mandatet for trepartsmødet om budgetforslaget for 2013 (6),

der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 28. juni 2012 om at skabe en "vækst- og beskæftigelsespagt",

der henviser til Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, vedtaget af Rådet den 24. juli 2012 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 14. september 2012 (12749/2012 - C7-0233/2012),

der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2013 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, forelagt af Kommissionen den 19. oktober 2012,

der henviser til forretningsordenens artikel 75b,

der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A7-0311/2012),

A.

der henviser til, at de prioriteringer, der kommer til udtryk i de udtalelser, som er afgivet af dets fagudvalg såvel som dem, der blev fastsat på møder med ordførere med særligt ansvar for budgetspørgsmål, i videst muligt omfang er blevet inddraget i denne beslutning og i Parlamentets afstemning om ændringerne til budgettet;

Sektion III

1.

minder om, at dets prioriteringer for budgettet for 2013, som er anført i dets ovennævnte beslutning af 4. juli 2012 om mandatet for trepartsmødet, består af støtte til bæredygtig vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse, navnlig for SMV'er og unge; påpeger på ny, at Kommissionens budgetforslag (BF) afspejler Parlamentets prioriteringer med hensyn til programmer og initiativer, der skal styrkes i retning af disse mål;

2.

er fuldt ud klar over de betydelige vanskeligheder, som skyldes situationen for de nationale økonomier, og behovet for en ansvarlig og realistisk behandling; kan dog ikke acceptere en tilgang, hvor EU's budget gøres til kilde for mulige besparelser med samme omfang og logik, som anvendes på de nationale budgetter som følge af deres betydelige forskel med hensyn til karakter, målsætninger og struktur; fremhæver, at færre EU-midler sikkert vil føre til manglende investeringer og likviditet i medlemsstaterne og dermed forværre de problemer, som de er stillet over for;

3.

understreger, at EU's budget skal ses som et supplerende instrument til at støtte medlemsstaternes økonomier, der kan bruges til at koncentrere initiativer og investeringer om områder, der er strategiske for både vækst og jobskabelse og ved at tilføre en løftestangsvirkning i sektorer, som går på tværs af nationale grænser; fremhæver, at denne rolle er legitimeret af de samme medlemsstater, som sammen med Parlamentet er ansvarlige for afgørelser, som det meste af EU-lovgivningen er baseret på;

4.

understreger de kraftige synergistiske virkninger af EU's budget og dermed dets fortsatte bidrag til udgiftsbesparelser; mener, at der med tilstrækkelig politisk vilje fra medlemsstaterne kan opnås endnu flere besparelser;

5.

minder om, at 2013 er det sidste år i den nuværende flerårige finansielle ramme (FFR), hvilket betyder, at det er af afgørende betydning at nå frem til en balance mellem de forpligtelser, der allerede er indgået, og de betalinger, som stammer fra dem, som skal opfyldes, og at EU's institutionelle troværdighed er på spil, samt at Kommissionen risikerer mulige retlige konsekvenser i tilfælde af manglende dækning af legitime betalingskrav;

6.

beklager derfor Rådets beslutning om på ny i år at gøre brug af den sædvanlige tilgang med lineære nedskæringer i BF, der har til formål kunstigt at reducere niveauet for EU's midler for 2013 samlet med 1 155 mio. EUR (- 0,8 %) i forpligtelsesbevillinger (FB) og med 5 228 mio. EUR (- 3,8 %) i betalingsbevillinger (BB) sammenlignet med BF, hvilket dermed fører til en meget begrænset forhøjelse i forhold til budgettet for 2012 både i forpligtelser (+ 1,27 % sammenlignet med 2 % i BF) og i betalinger (+ 2,79 % sammenlignet med 6,8 % i BF);

7.

er overrasket over, at Rådet i denne forbindelse ikke har taget hensyn til Kommissionens seneste prognoser for programmernes gennemførelse, der er baseret på overslag for de samme medlemsstater, og som på den ene side klart fremhæver områder med for høj aktivitet, hvor der er brug for øgede bevillinger allerede i 2012, og på den anden side de alvorlige risici for manglende betalinger, navnlig under udgiftsområde 1a, 1b og 2; minder i denne forbindelse om den skrivelse, som formand Barroso sendte til de 27 medlemsstater i juli 2012, hvori han gav udtryk for sin bekymring over nedskæringerne i BF i forbindelse med Rådets behandling, der bevirker, at der er fare for, at der ikke stilles tilstrækkelige midler til rådighed for at gøre det muligt for EU at opfylde sine gældsforpligtelser;

8.

understreger, at de nuværende procedurer for at vurdere det reelle behov for betalingsbevillinger mellem de relevante forvaltninger i medlemsstaterne og de kompetente tjenestegrene i Kommissionen er helt uigennemskuelige; er meget overbevist om, at disse procedurer indvirker negativt på kvaliteten af det endelige resultat, informationsniveauet, som ikke kun når ud til selve regeringerne, men også til nationale parlamenter og Europa-Parlamentet og på forhandlingerne mellem budgetmyndighedens to parter;

9.

bemærker, at Rådets nedskæringer er spredt over alle udgiftsområder, men at udgiftsområde 1a og 1b navnlig er berørt hvad angår betalinger (henholdsvis - 1,9 mia. EUR og - 1,6 mia. EUR sammenlignet med BF), dvs. udgiftsområder, hvorunder de fleste af programmerne og initiativerne, som vedrører opfyldelsen af Europa 2020-strategiens målsætninger, er koncentreret; advarer mod, at denne tilgang vil udgøre en risiko for opfyldelsen af forpligtelser, som tidligere er indgået, og dermed opfyldelsen af EU's prioriteringer, som er vedtaget i fællesskab;

10.

understreger, at disse nedskæringer er helt uforenelige med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i juni 2012, som identificerede EU's budget som "en katalysator for vækst og beskæftigelse i hele Europa" og besluttede at koncentrere midler, herunder 55 mia. EUR fra strukturfondene til vækstfremmende foranstaltninger; mener, at denne beslutning, der er taget på højeste politiske plan i EU, skal omsættes i et tilstrækkeligt niveau af betalinger i 2013 til programmer og foranstaltninger, der fremmer denne prioritering;

11.

afviser Rådets argument om, at disse nedskæringer vedrører programmer, der er underudnyttede, eller hvor aktiviteten er for lav, idet de også indvirker på programmer, som udviser fremragende udnyttelsesgrader (f.eks. programmet for livslang læring og rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) i udgiftsområde 1a, målet om konkurrenceevne og beskæftigelse i udgiftsområde 1b), samtidig med at de ikke berører områder, der er underudnyttede; påpeger, at disse kriterier helt tilsidesætter den flerårige karakter af EU's politikker og navnlig af samhørighedspolitikken, som er karakteriseret ved et stigende omfang af betalinger ved slutningen af FFR;

12.

påpeger, at den betydelige nedskæring i niveauet af betalingerne sammenlignet med de forpligtelser, som Rådet har fastsat, logisk ville medføre en yderligere stigning i de uindfriede forpligtelser ved årets udgang, idet forskellen på FB og BB øges med 4,1 mia. EUR, navnlig i lyset af at den største andel af de uindfriede forpligtelser vedrører samhørighedspolitikken (65,6 %) og F&U-sektorer (10,5 %), som er de to hovedområder, der lider under nedskæringerne;

13.

tvivler ud fra de oplysninger, som Kommissionen har forelagt på det interinstitutionelle møde om betalinger den 26. september 2012, at forhøjelsen af betalinger med 6,8 %, som er foreslået i BF, vil være tilstrækkeligt til at dække de betalingskrav, som forventes af medlemsstaterne under de forskellige udgiftsområder - og navnlig i udgiftsområde 1a og 1b - uden et ændringsbudget til dækning af betalingsbehovene for 2012; vil derfor afvise ethvert forsøg på at reducere niveauet for betalingsbevillinger i forhold til BF;

14.

anser ikke som følge af de seneste års erfaringer erklæringen om betalinger, som Rådet har foreslået i forbindelse med sin behandling, for en tilstrækkelig garanti for, at et tilstrækkeligt niveau for betalinger med tiden vil blive stillet til rådighed for alle udgiftsområder; beslutter generelt at genopføre betalingerne, som Rådet har nedskåret, til BF-niveauet i alle udgiftsområder og forhøje betalingsbevillingerne over BF for en række udvalgte budgetposter, der er karakteriseret ved høje udnyttelsesniveauer inden for hvert udgiftsområde, navnlig udgiftsområde 1a og 4 for at dække de reelle behov, som Kommissionen har identificeret;

15.

giver sin delegation til forliget vedrørende budgettet for 2013 mandat til ikke at acceptere nogen niveauer for betalinger i både ændringsbudget nr. 6/2012 og budgettet for 2013, som ikke fuldt dækker betalingsbehovene for 2012 og 2013, idet de er fastsat af Kommissionen;

16.

anmoder medlemsstaterne om at sikre, at de overslag, som de sender til Kommissionen - og på grundlag hvilke Kommissionen fastsætter sit forslag til betalinger - og kontrolleres og godkendes på et passende niveau i hver medlemsstat;

17.

beklager, at Rådet med hensyn til forpligtelser afveg betydeligt (samlet med 2,15 mia. EUR) fra den finansielle programmerings beløb, som var et resultat af en fælles beslutning sammen med Parlamentet i begyndelsen af programmeringsperioden, samt at Rådet fuldstændig tilsidesatte Parlamentets prioriteringer, der var fastsat i Parlamentets mandat for trepartsmødet; minder om, at Parlamentets behandling derimod er baseret på og er i overensstemmelse med de benchmarks, der stammer fra dette mandat;

18.

understreger, at svaret på krisen skal være mere Europa og ikke mindre Europa for at genstarte investeringerne, fremme jobskabelsen og bidrage til at genskabe tilliden til økonomien; har allerede været kritisk over for fastfrysningen af forpligtelsesbevillingerne i BF, som Kommissionen har vedtaget, hvilket blev understreget i Parlamentets ovennævnte beslutning af 4. juli 2012 om mandatet for trepartsmødet, kan derfor ikke acceptere Rådets beslutning om yderligere at nedskære dem til 1,27 % sammenlignet med budgettet for 2012; minder om, at forpligtelserne afspejler EU's politiske prioriteringer og bør fastsættes under hensyntagen til et langsigtet perspektiv, hvor den økonomiske tilbagegang kan forventes at være ovre; agter at forhøje forpligtelsesbevillingerne over BF for få udvalgte budgetposter, som er direkte forbundet med opfyldelse af Europa 2020-prioriteringerne og i overensstemmelse med Parlamentets traditionelle prioriteringer;

19.

fastsætter derfor de samlede bevillinger for 2013 til 151 151,84 mio. EUR og 137 898,15 mio. EUR i henholdsvis forpligtelses- og betalingsbevillinger;

Udgiftsområde 1a

20.

beklager, at udgiftsområde 1a, til trods for at dette er det vigtige udgiftsområde for opfyldelse af Europa 2020-målsætningerne, praktisk talt er genstand for næsten samtlige af Rådets nedskæringer i forpligtelser (- 2,9 % sammenlignet med BF) i udgiftsområde 1, og er det udgiftsområde, der er mest berørt af nedskæringer i betalinger (- 1,9 mia. EUR eller - 14 % sammenlignet med BF); beslutter at ophæve næsten samtlige af Rådets nedskæringer og genopføre forpligtelses- og betalingsbevillinger over BF-niveauet for en række udvalgte budgetposter, der er direkte relateret til Europa 2020-strategien og karakteriseret ved høje gennemførelsesniveauer og en betydelig absorptionskapacitet;

21.

beklager dybt, at Rådet i stedet for at forhøje bevillingerne til det syvende rammeprogram (RP7) og rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) besluttede at nedskære Kommissionens forslag til de tilsvarende budgetposter, hvilket er i klar modstrid med Det Europæiske Råds seneste afgørelse om at skabe en "beskæftigelsespagt", der bl.a. andet støtter forskning og udvikling, innovation og beskæftigelse; understreger disse programmers meget gode resultater, for hvilke Kommissionen rapporterer om en fremskyndet gennemførelse i 2012 sammenlignet med sidste år;

22.

anser CIP-programmet for at være en af de store bidragydere til Europa 2020 og et væsentlig instrument til at lette adgangen til finansiering, navnlig for innovative SMV'er; beslutter derfor at forhøje forpligtelses- og betalingsbevillingerne til fordel for CIP Iværksætter- og innovationsprogrammet og CIP Intelligent energi - Europa samt i overensstemmelse med øgede anmodninger fra SMV'er at forhøje både FB og BB til de finansielle instrumenter under dette program;

23.

noterer sig Kommissionens forslag om at dække ekstraomkostningerne til ITER via resultatmæssige besparelser, der hovedsagelig stammer fra fællesforetagender og RP7's administrative omkostninger; minder om merværdien af EU-finansieret forskning og dens afgørende rolle for at nå målsætningerne om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse, der er fastsat i Europa 2020-strategien; beslutter derfor i overensstemmelse med den interinstitutionelle erklæring fra december 2011 delvist at kompensere for disse nedskæringer ved at fastsætte forpligtelser til et niveau over BF for et udvalgt antal aktionsposter i RP7, der direkte støtter Europa 2020-strategien og er karakteriseret ved enestående gennemførelsesniveauer og en betydelig absorptionskapacitet; foreslår at finansiere denne delvise kompensation over den disponible margen ved at anvende fleksibilitetsinstrumentet for et beløb på 50 mio. EUR;

24.

understreger den betydelige merværdi af programmet for livslang læring og Erasmus Mundus-programmerne, som med beskedne finansieringsrammer giver et stort afkast i form af effektiv gennemførelse og positivt billede af Unionen over for dets borgere; beslutter i overensstemmelse med sin fastlagte holdning i de sidste budgetprocedurer at forhøje bevillingerne både for FB og BB for disse programmer over BF-niveauet i lyset af deres høje absorptionskapacitet;

25.

beklager Rådets nedskæring i betalinger (- 23 mio. EUR sammenlignet med BF), der påvirker den finansielle støtte til projekter af fælles interesse i det transeuropæiske transportnet; fremhæver, at dette program via investering i infrastrukturer med en høj EU-merværdi bidrager afgørende til forbedring af EU's konkurrenceevne som helhed og bidrager direkte til vækst og beskæftigelse; understreger, at programmet er velfungerende med hensyn til gennemførelse, og at året 2013 vil være afgørende, idet det skal forberede ikrafttrædelsen af Connecting Europe-faciliteten; beslutter derfor at opretholde niveauet af forpligtelser og betalinger, der er foreslået i BF;

26.

beslutter at genopføre betalingerne fra BF til budgetposten vedrørende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF); fremhæver, at genopførelsen af betalingsbevillinger vil forhindre overførsler fra andre budgetposter, og at det pågældende beløb udgør minimumsbeløbet, der er blevet anvendt af EGF i de første få måneder af året;

Udgiftsområde 1b

27.

beklager dybt Rådets betydelige nedskæringer (- 1,6 mia. EUR eller - 3,3 % sammenlignet med BF), der indvirker på målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse (- 12,9 %), det europæiske mål om territorialt samarbejde (- 18,7 %) og Samhørighedsfonden (- 4,7 %), og i tilfælde af en endelig vedtagelse vil hindre en korrekt gennemførelse af projekterne i programmeringsperiodens sidste år med dramatiske konsekvenser specielt for de medlemsstater, der allerede er under socialt, økonomisk og finansielt pres, hvilket dermed betydeligt øger de uindfriede forpligtelser, og bemærker i stedet, at konvergensmålet stort set er urørt;

28.

minder om, at det høje niveau for betalinger i BF til dette udgiftsområde (+ 8,1 %) skyldes forpligtelser, der tidligere er indgået, og som bør opfyldes ved slutningen af programmeringsperioden i overensstemmelse med strukturfondenes naturlige livscyklus; understreger, at en mere realistisk tilgang fra Rådet med hensyn til de faktiske betalingsbehov i dette udgiftsområde under de seneste EU-budgetprocedurer ville have givet mulighed for en meget lavere procentuel stigning i betalingerne;

29.

minder om den tvivl, som kommer til udtryk i mandatet for trepartsmødet, om, hvorvidt niveauet for betalinger, som foreslås i BF, vil være tilstrækkeligt til at dække samtlige af de forventede betalingskrav uden et ændringsbudget i indeværende år; understreger, at det samme forslag fra Kommissionen er baseret på den antagelse, at alle betalingsbehov fra de tidligere år frem til 2012 dækkes;

30.

afviser de nedskæringer, som Rådet har foretaget i udgiftsområde 1b, som vil føre til en meget alvorligere mangel på betalinger end allerede forventet og vil forhindre dækning af allerede anvendte midler til de støtteberettigede medlemsstater og regioner med alvorlige følger, navnlig for de medlemsstater, som allerede er underlagt sociale, økonomiske og finansielle begrænsninger; påpeger på ny, at to tredjedele af de nuværende uindfriede forpligtelser findes i dette udgiftsområde, og at nedskæringen af niveauet af betalinger for 2013 også vil føre til en betydelig stigning i uindfriende forpligtelser ved slutningen af næste år; opfordrer derfor Kommissionen til at forelægge en undersøgelse af situationen for uindfriede forpligtelser og en forsvarlig strategi for, hvordan niveauet af uindfriede forpligtelser bør reduceres; opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet månedlige oplysninger om fordelingen pr. medlemsstat og pr. fond for så vidt angår de krav, der er indsendt med henblik på godtgørelse;

31.

mener ikke, at Rådets erklæring, hvori Kommissionen anmodes om at forelægge et forslag til ændringsbudget i tilfælde af utilstrækkelige betalinger i udgiftsområde 1b, er en tilstrækkelig garanti for, at der vil blive stillet et tilstrækkeligt niveau betalinger til rådighed i 2013, eftersom tilsvarende forpligtelser allerede er blevet indgået og tilsidesat af Rådet i de to tidligere år; anmoder Rådets formandskab om at fremsætte en offentlig erklæring og redegøre for forskellen mellem Rådets behandling af betalinger og medlemsstaternes faktiske behov, som de kommer til udtryk i deres overslag;

32.

beslutter derfor at genopføre BF i forpligtelser og betalinger for alle budgetposter, som Rådet har nedskåret i dette udgiftsområde, og at forhøje forpligtelses- og betalingsbevillingerne over BF-niveauet for teknisk bistand til Østersøstrategien;

33.

opfordrer indtrængende Rådet til at blive enig om ændringsbudget nr. 6/2012, forelagt af Kommissionen, med henblik på at kompensere for manglen på betalingsbevillinger i dette år og undgå at blokere for gennemførelsen af igangværende projekter ved slutningen af programmeringsperioden; giver sin delegation mandat til i forbindelse med forhandlingerne med Rådet, hvis Rådet ikke er rede til fuldt ud at godkende FÆB, eventuelt at forhøje betalingsbevillingerne med det beløb, som Rådet har afvist, ved forholdsmæssigt at fordele det mellem alle aktionsposter i udgiftsområde 1b;

Udgiftsområde 2

34.

finder, at Kommissionens vurdering af de budgetmæssige behov er mere realistisk end Rådets forventede beløb, navnlig i betragtning af de kommende betalinger; genopfører derfor Rådets nedskæringer i dette udgiftsområde til et niveau på 60 307,51 mio. EUR, hvilket er 0,6 % over budgettet for 2012;

35.

bemærker, at den traditionelle ændringsskrivelse vedrørende landbrug, der vil blive fremlagt i oktober 2012, vil justere de nuværende overslag til en mere nøjagtig vurdering af de reelle behov; gør opmærksom på det endelige niveau for formålsbestemte indtægter, der vil være til rådighed i 2013 (korrektion til den forskriftsmæssige regnskabsafslutning, uregelmæssigheder og tillægsafgiften på mælk), og som i sidste ende vil fastsætte niveauet af nye bevillinger, der skal vedtages på budgettet for 2013; anslår, at den nuværende margen (981,5 mio. EUR) bør være tilstrækkelig til at dække behovene under dette udgiftsområde, så længe der ikke indtræffer uforudsete begivenheder;

36.

opfordrer Kommissionen til at øge sine bestræbelser på at fastsætte klare prioriteter under dette udgiftsområde til fordel for bæredygtige landbrugssystemer, som bevarer biodiversiteten, beskytter vandressourcerne og jordens frugtbarhed samt respekterer dyrevelfærd og støtter beskæftigelse;

37.

afviser forhøjelsen af den såkaldte budgetpost til negative udgifter (regnskabsafslutning), idet den synes at være fastsat kunstigt højt for bevillinger sammenlignet med udgiftsområde 2, og genopfører delvist Kommissionens forslag, der giver mulighed for en mere realistisk tilgang;

38.

bekræfter sin forpligtelse til at arbejde for at forhindre og reagere på kriser i frugt- og grøntsagssektoren og støtter derfor et passende niveau af midler til en foreløbig anerkendelse af producentsammenslutninger; foreslår en tilstrækkelig forhøjelse af Unionens bidrag til krisefonden med driftsmidler til producentorganisationer;

39.

afsætter midler til øget støtte til skolemælksprogrammet og den fortsatte støtte til skolefrugtprogrammet;

40.

opretholder budgetbevillingen til fødevaredistributionsprogrammet for de dårligst stillede i EU, der støtter 18 millioner mennesker i Unionen, der har problemer med fejlernæring; glæder sig over Kommissionens indsats for at finde en politisk og lovgivningsmæssig løsning for at fortsætte programmet i 2013; håber, at der vil blive fundet en løsning, der gør det muligt at fortsætte programmet i den næste FFR-periode;

41.

støtter, at nogle budgetposter vedrørende refusioner nedskæres betydeligt, i nogle tilfælde helt til nul, idet dette instrument er politisk kontroversielt og ikke er blevet anvendt for visse produkter på samme niveau som i regnskabsåret 2012; bemærker, at nogle refusionsbudgetposter er blevet øremærket som negative prioriteringer; vurderer nøje, hvor meget disse budgetposter bør nedskæres for at kunne anvende instrumentet, hvis det er nødvendigt under den nuværende forordning om refusioner;

42.

afsætter midler til en fortsat støtte på et rimeligt niveau til LIFE+-programmet, som udelukkende prioriterer miljø- og klimaprojekter, for at støtte udviklingen af en bæredygtig og en mere ressourceeffektiv økonomi og beskyttelsen, bevarelsen og genoprettelsen af økosystemer; minder endnu en gang om, at miljøproblemer og løsninger herpå ikke taget hensyn til nationale grænser, hvorfor de naturligvis skal løses på EU-plan; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til væsentligt at forbedre deres gennemførelse af EU's miljølovgivning;

43.

understreger, at den fælles fiskeripolitik stadig er en afgørende politisk prioritering for EU, og fastholder bevillingerne til den på de foreslåede BF-niveauer i lyset af den kommende reform heraf; mener, at finansieringen af den integrerede havpolitik ikke bør ske på bekostning af finansieringen af andre fiskeriforanstaltninger og -programmer under udgiftsområde 2; mener, at en effektiv fiskeriforvaltning er af afgørende betydning for at bevare fiskebestandene og forhindre overfiskeri;

Udgiftsområde 3a

44.

bemærker, at de samlede nedskæringer i bevillingerne, som Rådet har foreslået, sammenlignet med BF 2013 er - 15 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og - 51 mio. EUR i betalingsbevillinger; bemærker, at disse nedskæringer svarer til en nedskæring på - 1,07 % sammenlignet med BF og en nedskæring på - 15,5 % sammenlignet med Kommissionens oprindelige finansielle programmering;

45.

afviser Rådets nedskæringer i betalingsbevillinger på de følgende områder: Den Europæiske Tilbagesendelsesfond (- 18 mio. EUR), Den Europæiske Flygtningefond (- 1,8 mio. EUR), Den Europæiske Fond for Integration af tredjelandsstatsborgere (- 3,2 mio. EUR) og Grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab (- 1 mio. EUR); beslutter derfor at genopføre BF-niveauet for de tilsvarende budgetposter;

46.

afviser Rådets ensidige afgørelse om at ændre retsgrundlaget for forslaget om Schengenevalueringsmekanismen fra den almindelige lovgivningsprocedure til artikel 70 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; støtter Formandskonferencens afgørelse om at blokere for samarbejdet med Rådet om budgettet for 2013 med hensyn til aspekter vedrørende intern sikkerhed; tilslutter sig derfor den holdning, som Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender har fastlagt, for at opføre visse budgetposter i reserven under afsnit 18, som vedrører intern sikkerhed (i forpligtelses- og betalingsbevillinger), indtil der er nået frem til et tilfredsstillende resultat af pakken om forvaltningen af Schengensamarbejdet; mener, at denne reserve ikke bør finde anvendelse på agenturer, som udfører aktiviteter under udgiftsområde 3a, for ikke at bringe deres arbejde i fare;

47.

fremhæver den vigtige rolle, som programmet til forebyggelse og bekæmpelse af enhver form for vold (Daphne) spiller for udryddelsen af vold mod kvinder, unge og børn i EU, navnlig i den nuværende krisesituation; noterer sig Daphne-programmets bemærkelsesværdige resultater såvel som dets indvirkning på politiske ændringer i medlemsstaterne; forhøjer derfor betalingsbevillingerne til over BF-niveauet;

Udgiftsområde 3b

48.

beklager, at Rådet til trods for de nedskæringer, der allerede var foreslået i BF, foretager yderligere nedskæringer i bevillingerne i udgiftsområde 3b både i forpligtelser og betalinger med omtrent 9,5 mio. EUR; beslutter generelt at ophæve alle Rådets nedskæringer for at sikre en behørig gennemførelse af dette udgiftsområdes igangværende programmer og foranstaltninger;

49.

gentager, at fremme af opfattelsen af et aktivt borgerskab, solidaritet og tolerance blandt unge europæere er af afgørende betyd6ning for Europa, hvis det skal kunne udnytte talenterne hos den bedst uddannede generation i historien; fremhæver behovet for at tilskynde til tværkulturel kommunikation og unionsborgerskabet hos den næste generation; har derfor besluttet at forhøje bevillinger til programmet Aktive Unge i forhold til BF, navnlig i lyset af den solide gennemførelse af programmet, der har været i gang i mange år;

50.

mener, at informationskampagnen for borgernes Europaår (2013) sammen med kommunikationsaktiviteter kræver tilstrækkelige bevillinger for behørigt at inddrage borgerne i det europæiske projekt og fremme en dialog om EU-spørgsmål; beklager, at det budget, som Kommissionen har foreslået, er det mindste nogensinde, der er afsat til et europæisk år, og beslutter at forhøje bevillingerne til den tilsvarende budgetpost;

51.

støtter forsættelsen af den vellykkede forberedende foranstaltning vedrørende partnerskaber inden for sport i betragtning af de nye beføjelser, som Unionen med Lissabontraktaten har fået tildelt inden for sport, med særlig fokus på græsrods- og massesport, fremme af fairness i sportskonkurrencer ved bekæmpelse af aftalt spil og beskyttelse af idrætsfolks fysiske og moralske integritet;

Udgiftsområde 4

52.

fremhæver, at nedskæringer i betalinger, som Rådet har foretaget i udgiftsområde 4 (- 1 mia. EUR eller - 14 % i forhold til BF), svarer omtrent til 20 % af de samlede nedskæringer i alle udgiftsområder; mener, at en sådan omfattende nedskæring vil forhindre Unionen i at opfylde de forpligtelser, som den har forpligtet sig til på verdensplan; bemærker, at Kommissionens forslag kun var lidt højere i forhold til niveauet i budgettet for 2012 og allerede meget reduceret sammenlignet med den finansielle programmering; beslutter at genopføre niveauet for både forpligtelses- og betalingsbevillinger i de fleste budgetposter til de niveauer, der er foreslået i BF;

53.

mener dog, at visse nedskæringer i forhold til BF i nogle budgetposter kan accepteres, som f.eks. makrofinansiel bistand, medlemskab af internationale organisationer på told- og skatteområdet og samarbejdet med Grønland;

54.

foreslår en mindre forhøjelse af forpligtelses- og betalingsbevillinger over BF-niveauet for budgetposter inden for områderne for geografisk udviklingssamarbejde såvel som til valgobservationsmissionen og Den Globale Fond til Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria; fremhæver, at dette bør forhindre, at EU kommer yderligere bagud med hensyn til dets betydelige forpligtelser med hensyn til finansiering af udviklingssamarbejde;

55.

påpeger, at i overensstemmelse med erklæringen undertegnet af Kommissionen og UNRWA om EU-støtte til UNRWA (2011-2013) er EU's årlige bidrag baseret på 2011-bevillingen til Palæstina (300 mio. EUR), og at en nedskæring af dette referencebeløb ville have en afsmittende virkning på bevillingen til UNRWA; mener, at øgede bevillinger til Palæstina og UNRWA er afgørende for at sikre, at UNRWA får de nødvendige ressourcer til at kunne levere de mest væsentlige tjenester, således som FN's Generalforsamling har givet det mandat til, og sikre flygtninges sikkerhed og livsgrundlag i lyset af den ustabile situation i regionen;

56.

mener også, at det er nødvendigt at øge bevillingerne til støtte af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund med henblik på en fortsættelse af EU's økonomiske støtte til arbejdet i Komitéen for Forsvundne Personer på Cypern og det tekniske udvalg om kulturarv;

57.

opretter separate budgetposter for alle FUSP-missioner og EU's særlige repræsentanter i de forskellige geografiske områder som foreslået i reformen af finansforordningen, som vil bidrage til et mere gennemsigtigt og fuldstændigt overblik over de missioner, der gennemføres under denne politik;

Udgiftsområde 5

58.

noterer sig Rådets holdning, som var en nedskæring af Kommissionens forslag vedrørende udgiftsområde 5 - alle sektioner på samlet 146 mio. EUR til trods for institutionernes indsats, som afspejledes i deres overslag og BF, i retning af budgetkonsolidering af administrative udgifter i en tid med økonomiske og budgetmæssige begrænsninger;

59.

understreger navnlig, at de fleste institutioner, herunder Parlamentet og Kommissionen, har opfyldt og endog overgået deres forpligtelse til at begrænse deres administrative budgetter til en stigning under den forventede inflationsrate; glæder sig over denne indsats og fastsætter de samlede bevillinger i udgiftsområde 5 til 8 506,87 mio. EUR, hvoraf 4 967,37 mio. EUR vedrører Kommissionen;

60.

bemærker, at Rådets nedskæringer skyldes manglende budgettering af tilpasningen af lønninger på 1,7 % i 2011, forhøjelsen af den faste nedskæringssats for de enkelte institutioner og tjenestegrene og andre særlige nedskæringer i nogle budgetposter vedrørende administrative udgifter, men at grundlaget for disse nedskæringer er forkert, og at de kun har til formål kunstigt at fastfryse de administrative udgifter i nominelle værdier til trods for lovbestemte og kontraktmæssige forpligtelser og EU's nye beføjelser og opgaver;

61.

mener navnlig, at forhøjelserne i den faste nedskæringssats, der har til formål at øge antallet af ulønnede stillinger i institutionerne, afspejler en konservativ tilgang, som direkte vil indvirke på muligheden for at forbedre stillingsfortegnelsernes niveau af besatte stillinger, der samtidig skal godkendes af budgetmyndigheden; fremhæver, at denne tilgang er desto mere skadelig i en situation med nedskæringer i stillingsfortegnelserne, der mekanisk set forbedrer niveauet af besatte stillinger, og at finansieringen af disse stillinger ikke bør betragtes som en variabel justeringsmulighed for at opnå en nominel fastfrysning af det administrative budget eller andre forudfastsatte målbeløb;

62.

beslutter for alle institutioner undtagen Rådet samt for Europaskolerne at genopføre (eller i forbindelse med Domstolen at tilføje) bevillinger i reserven, der svarer til tilpasningen af lønninger på 1,7 % i 2011 for regnskabsåret 2013, indtil Domstolens afgørelse foreligger; understreger, at dette er forsvarlig budgettering som følge af sandsynligheden for en dom til fordel for Kommissionen, og advarer Rådet mod, at budgetmyndigheden i tilfælde heraf vil blive nødt til at gennemføre denne afgørelse med tilbagevirkende kraft også for årene 2011 og 2012, inklusive morarenter;

63.

ophæver også andre nedskæringer, som Rådet har foretaget i særlige budgetposter vedrørende administrative udgifter, navnlig i Kommissionen, til ikt-udstyr og -ydelser og nogle kontorer;

64.

bemærker, at Rådet accepterede den foreslåede reduktion på 1 % i Kommissionens stillingsfortegnelse, navnlig inden for administrativ støtte, budgetforvaltning og bekæmpelse af svig;

65.

opfordrer til, at der gennemføres en indgående konsekvensanalyse af de planlagte nedskæringer i ansatte frem til 2018 ved at tage fuldt hensyn til Unionens juridiske forpligtelser og institutionernes nye beføjelser og øgede opgaver, som følger af traktaterne, samtidigt med, at det genopfører eller opretholder Kommissionens og delvist andre institutioners anmodninger om stillinger på grundlag af en vurdering fra sag til sag;

66.

noterer sig med bekymring, selv om det glæder sig over de oplysninger, der er forelagt i BF om de områder, der er blevet styrket med ansatte, som den europæiske økonomiske styring, det indre marked samt sikkerhed og retfærdighed, at der i Kommissionen er foretaget nedskæringer i nogle andre generaldirektorater som f.eks. Generaldirektoratet for Erhvervspolitik, Konkurrence, Mobilitet og Transport, Forskning og Innovation, Eurostat, der dog yder et betydeligt bidrag til opnåelsen af EU's prioriteringer; er også bekymret over de negative følger, som færre ansatte inden for administrativ støtte, budgetforvaltning og bekæmpelse af svig, kan have på den hurtige, fortløbende og effektive gennemførelse af EU's aktioner og programmer, navnlig på et tidspunkt hvor EU's beføjelser fortsat udvides, og nye medlemsstater tilslutter sig Unionen;

67.

opfordrer derfor Kommissionen til i sin årlige rapport om personalescreeningen at medtage en kombineret vurdering af generaldirektorater og tjenestegrene, som navnlig tager hensyn til deres størrelse og arbejdsbyrde, og af typer af stillinger, som det fremgår af denne screeningrapport (politisk beslutningsproces, programforvaltning, administrativ bistand, budgetforvaltning og bekæmpelse af svig, sprogtjenester osv.);

68.

beklager Rådets nedskæringer i budgetposterne for administrativ støtte og støtte til forskning, inklusive forvaltningsorganer med samlet 6,6 % i FB og BB (- 71,8 mio. EUR) sammenlignet med BF, hvor de største nedskæringer påvirker udgiftsområde 1b (- 23,7 %) og udgiftsområde 4 (- 13,2 %); understreger, at dette vil føre til en nedskæring på 5,5 % sammenlignet med tilsvarende bevillinger i 2012 til trods for de besparelser, der allerede er foreslået i BF, og vil sandsynligvis påvirke hastigheden og kvaliteten af den budgetmæssige gennemførelse af de flerårige programmer, som de vedrører; understreger endvidere, at en reduktion i de administrative budgetposter for et bestemt program uden at øge aktionsudgifterne vil føre til en ændring i hele rammebeløbet for dette program, der er vedtaget ved den fælles beslutningsprocedure; beslutter derfor at genopføre bevillingerne fra BF for disse budgetposter;

69.

opfører også visse budgetposters bevillinger i reserven med henblik på at opnå specifikke oplysninger;

Agenturer

70.

tilslutter sig generelt Kommissionens overslag over agenturernes budget- og personalebehov, og bemærker, at Kommissionen allerede betydeligt har reduceret agenturernes oprindelige anmodninger og også har anvendt en reduktion af personalet på 1 % i BF for disse;

71.

mener derfor, at enhver yderligere nedskæring, som Rådet har foreslået, vil bringe agenturernes tilfredsstillende funktion i fare og ikke giver dem mulighed for at udføre de opgaver, som lovgivningsmyndigheden har pålagt dem; afviser Rådets horisontale tilgang med at nedskære bevillinger til agenturer, hvis behov skal vurderes i hvert enkelt tilfælde; opfordrer også Kommissionen til den næste FFR-periode at finde frem til eventuelle områder, hvor der udføres dobbeltarbejde, eller hvor merværdien af agenturernes arbejde er reduceret, for at strømline deres drift;

72.

beslutter at forhøje bevillingerne i budgettet for 2013 til de tre finansielle tilsynsmyndigheder; mener, at disse bevillinger bør afspejle behovet for at udføre de nødvendige opgaver, idet flere forordninger, afgørelser og direktiver vedtages for at overvinde den nuværende finansielle og økonomiske krise, som er nøje forbundet med den finansielle sektors stabilitet;

73.

kan ikke acceptere Rådets nedskæringer i agenturer under udgiftsområde 3a, der udgør en nedskæring på 2,8 mia. EUR både i FB og BB, idet agenturer udgør 18 % af de samlede bevillinger under udgiftsområde 3a, og Rådets nedskæringer kunne have uforholdsmæssig indvirkning på dette udgiftsområde; agter derfor at genopføre de foreslåede bevillinger i BF, der synes at udgøre et balanceret ligevægtsniveau;

74.

er klar over, at visse agenturer (som f.eks. Europol, EASA, ACER) skal udføre yderligere opgaver i 2013, som muligvis ikke afspejles i det afsatte budget eller stillingsfortegnelsen for 2013; anmoder Kommissionen, hvis det er nødvendigt, rettidigt at foreslå et ændringsbudget for det pågældende agentur; forventer endvidere, at Kommissionen forelægger en ny finansieringsoversigt, når en lovgivningsprocedure er blevet afsluttet af Parlamentet og Rådet om forlængelse af et agenturs mandat; er opmærksom på, at en forlængelse kan indebære yderligere midler, som skal godkendes af budgetmyndigheden;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

75.

beslutter efter at have foretaget en omhyggelig undersøgelse af pilotprojekterne og de forberedende foranstaltninger, der er blevet indsendt, og på baggrund af de igangværendes succes og udelukkelse af initiativer, der allerede er omfattet af eksisterende retsgrundlag, og ved at tage fuldt hensyn til Kommissionens vurdering af projekters gennemførlighed, at vedtage en kompromispakke, der består af et begrænset antal pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, også i lyset af de begrænsende disponible margener navnlig i udgiftsområde 1a og 3b;

Andre sektioner

76.

er bekymret over Rådets holdning til en nominel fastfrysning i alle EU-institutioner; mener, at hver institution bør behandles hver for sig ved at tage hensyn til den enkelte institutions behov og særlige situation;

77.

glæder sig over den indsats, som institutionerne har gjort for at finde frem til yderligere besparelser og begrænse deres budgetter; fremhæver, at niveauet for deres budgetter i 2013 vil omfatte udgifterne til udvidelsen med Kroatien og tilpasningen af lønningerne på 1,7 % for 2013; understreger dog, at udgifterne til udvidelsen med Kroatien ikke bør ses som en forhøjelse af deres budgetter, men som en begrundet finansiering af en ny medlemsstats tiltrædelse af EU;

78.

fremhæver, at bevillingerne for øjeblikket er på et meget lavt niveau som følge af yderligere besparelser, som institutionerne har foretaget mellem foråret og efteråret i 2012; er bekymret over, at der næsten ikke er nogen margen til uundgåelige udgifter, som kan opstå som følge af juridiske forpligtelser;

79.

mener, at budgetmyndigheden bør sikre et niveau af bevillinger, som vil sikre, at institutionerne fungerer tilfredsstillende, overholder juridiske forpligtelser og tilvejebringer en administration på højt plan til at arbejde til gavn for EU-borgerne;

Sektion I - Europa-Parlamentet

Generel ramme

80.

minder om, at det, da det vedtog sine overslag for 2013 (7), insisterede på behovet for streng budgetkontrol og indkredsningen af yderligere besparelser under denne budgetprocedure;

81.

glæder sig over den aftale, der blev nået på forligsmødet den 26. september 2012 mellem Præsidiet og Budgetudvalget; påpeger, at det samlede niveau dets budget for 2013 er på 1 750 463 939 EUR og derfor udgør en nettoreduktion på 18,3 mio. EUR sammenlignet med det foreløbige forslag til overslag i februar 2012;

82.

påpeger, at niveauet for dets budget for 2013 er 1,9 % højere end budgettet for 2012 inklusive udgifterne til Kroatiens tiltrædelse; fremhæver, at der dermed er en reel reduktion af driftsbudgettet som følge af den nuværende inflationsrate på 1,9 % til trods for de nyligt tilføjede beføjelser, nye stillinger og foranstaltninger, finansieringen af Kroatiens tiltrædelse og udgifterne til forberedelse af valget i 2014;

83.

godkender følgende justeringer til overslagene:

reduktion af bevillingerne i reserven til uforudsete udgifter

internalisering af Sikkerhedstjenesten på en budgetneutral måde

fortsættelse af internaliseringen af ikt-aktiviteterne og som følge deraf oprettelse af 30 nye stillinger i stillingsfortegnelsen på en budgetneutral måde (opvejet af besparelser)

justering af bevillingerne til Det Europæiske Parlamentariske Selskab;

84.

nedskærer også bevillingerne til Huset for Europæisk Historie med 5,3 mio. EUR;

85.

minder endvidere om, idet det erkender den udfordrende økonomiske situation i hele EU, beslutningen om ikke at indeksere medlemmernes individuelle godtgørelser indtil udgangen af mandatet; fremhæver, at godtgørelser for ansattes tjenesterejser ikke er blevet indekseret siden 2007, og bekræfter beslutningen i beslutningen om budgettet for 2012 (8) om at nedskære alle budgetposter, der er relateret til rejser;

86.

glæder sig over de oplysninger og undersøgelser, som findes i Parlamentets beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i 2011 og i generaldirektoraternes årlige aktivitetsrapporter vedrørende budgetposter, som ikke blev udnyttet fuldt ud i 2011, og opfordrer til yderligere objektive undersøgelser af denne type vedrørende budgettet for 2012 for lettere at finde frem til mulige fremtidige besparelser, der kan opvejes af investeringer, når det er nødvendigt og hensigtsmæssigt for, at Parlamentet kan fungere korrekt og smidigt;

Parlamentets arbejdsformer

87.

mener, at det som ethvert direkte valgt parlament bør have ret til at træffe afgørelse om sit hjemsted og sine arbejdsformer;

88.

erklærer derfor, at Parlamentet selv bør træffe afgørelse om sit hjemsted og sine arbejdssteder for medlemmer og tjenestemænd;

89.

opfordrer indtrængende de budgetmyndighedens to parter (Rådet og Parlamentet) til at rejse spørgsmålet om et enkelt hjemsted og Parlamentets arbejdssteder for medlemmer og tjenestemænd under de kommende forhandlinger om den næste FFR for 2014-2020 for at opnå økonomiske besparelser og fremme en bæredygtig klima- og miljøvenlig løsning;

90.

opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at behandle spørgsmålet om Parlamentet hjemsted og arbejdssteder i forbindelse med den næste revision af traktaten ved at ændre protokol 6;

91.

opfordrer i mellemtiden Rådet til at udarbejde en køreplan med Parlamentet med henblik på et enkelt hjemsted og en mere effektiv anvendelse af Parlamentets arbejdssteder under hensyntagen til specifikke ajourførte tal med detaljer om udgifter til hvert arbejdssted og arbejdsforhold for ansatte samt økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige faktorer, der skal forelægges i en beretning senest den 30. juni 2013;

92.

foreslår, at aftalen mellem de luxembourgske myndigheder og Parlamentet om antallet af ansatte i Luxembourg bør revideres under hensyntagen til en revision af Parlamentets behov;

Fælles arbejdsgruppe

93.

glæder sig over nedsættelsen af en fælles arbejdsgruppe om Parlamentets budget mellem Budgetudvalget og Præsidiet; støtter kraftigt dets arbejde med at iværksætte en sammenlignelig undersøgelse af Parlamentets budget med budgetterne for den amerikanske Kongres og et udvalg af medlemsstaters parlamenter; minder om, at denne undersøgelse forventes at være afsluttet ved udgangen af 2012; forventer, at denne undersøgelse medfører besparelser for Parlamentets budget på langt sigt og giver ideer til at forbedre dets effektivitet i 2013 og de efterfølgende år;

94.

mener, at den fælles arbejdsgruppe bør afspejle den demokratiske balance i Parlamentet; mener, at arbejdsgruppen bl.a. bør overveje yderligere alternativer til åbningstiden for medlemmernes register og foranstaltninger til at tilskynde til anvendelse af billigere og grønnere transportformer; opfordrer endvidere arbejdsgruppen til at rapportere tilbage til Budgetudvalget og Præsidiet for at finde frem til strukturelle og organisatoriske besparelser på mellemlang og lang sigt i Parlamentets budget;

95.

glæder sig over den fælles arbejdsgruppes forslag om at lukke medlemmernes register om fredagen i valgkredsuger (turkise uger);

96.

opfordrer Præsidiet til snarest at gennemføre forslagene til besparelser, som er vedtaget af den fælles arbejdsgruppe;

Rejser

97.

glæder sig over den indsats, der er gjort for at finde yderligere besparelser i medlemmernes og de ansattes rejser; bemærker de besparelser, der er gjort for udgifter til tjenesterejser, der afholdes af ansatte; bemærker, at den pågældende budgetpost blev reduceret i 2012, og at disse besparelser er blevet mulige som følge af bedre forvaltning, anvendelse af videokonferencer og reduktion af antallet af tjenesterejser;

98.

opfordrer administrationen til at vurdere udviklingen på markedet for lavprisrejser, følge med nye udviklinger på markedet og udnytte enhver mulighed for besparelser; opfordrer endvidere administrationen til at tillade og tilskynde til at anvende lavprisflybilletter og køb af fleksible billetter på økonomiklasse; mener, at yderligere foranstaltninger bør undersøges for at reducere antallet af medlemmers flyvninger på business class;

It / rejser

99.

bemærker, at de besparelser, der blev gjort med rejser i 2011 takket være øget brug (+ 56,6 %) af videokonferencer, anslås til 1,4 mio. EUR; mener, at yderligere besparelser i udgifter til tjenesterejser kan opnås ved i stigende grad at erstatte tjenesterejser med videokonferencer, som også vil begrænse Parlamentets CO2-fodaftryk; anmoder derfor om at modtage resultaterne af en undersøgelse, som Parlamentets administration foretog om behovet for yderligere videokonferencer, senest februar 2013;

Bygninger

100.

er tilhænger af og opfordrer til en gennemsigtig beslutningstagning inden for bygningspolitikken gennem et tæt og åbent samarbejde med Budgetudvalget;

101.

anmoder om oplysninger rettidigt om generalsekretærens resultater af og tidsplanen for renoveringsarbejdet og kontorflytninger i de kommende år; understreger betydningen af en tilstrækkelig planlægning og opførelse af bevillinger i budgettet på et passende tidspunkt;

Oversættelse

102.

gentager, at besparelser inden for oversættelse ikke bør bringe flersprogetheden i fare; gør opmærksom på, at oversættelsernes kvalitet og de berørte tjenestegrenes arbejdsforhold skal sikres;

Sektion IV - Domstolen

103.

bemærker, at til trods for betydelige strukturelle ændringer og en fortsat stigende sagsmængde har Domstolen begrænset stigningen i sit driftsbudget til 1,56 % (ud over 1,49 % som følge af udvidelsen med Kroatien);

104.

genopfører derfor bevillingerne til oversættelse for at undgå forsinkelser i procedurer og til it-ressourcer, som er anbefalet af revisionerne;

105.

genopfører delvist lønningerne og fastsætter den faste nedskæringssats til 4,5 % for at gøre det muligt for Domstolen at udføre sine funktioner på korrekt vis; genopfører endvidere delvist bevillingerne til vedligeholdelse og energi;

106.

støtter den igangværende revision af Domstolens statut og forpligter sig til snarest at behandle ethvert ændringsbudget i forbindelse med dette spørgsmål;

Sektion V - Revisionsretten

107.

bemærker, at Revisionsretten reducerer sin stillingsfortegnelse med ni stillinger i 2013; genopfører derfor den oprindelige faste nedskæring på 1,8 % for at begrænse risikoen for gennemførelsen af Revisionsrettens strategi og forelæggelsen af de planlagte revisionsrapporter; genopfører også bevillingerne til ansættelse i forbindelse med Kroatiens tiltrædelse til BF-niveauet;

Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

108.

genopfører delvist lønninger og godtgørelser og vil anvende en fast nedskæringssats på 5,5 %, som stadig vil indebære en reduktion af den nuværende besættelsesgrad; ophæver delvist andre vilkårlige nedskæringer, som Rådet har foretaget i udgifter til Den Europæiske Unions Tidende og driftsudgifter som f.eks. tolkning, der allerede blev nedskåret i 2012 til det gennemførte niveau i 2009;

109.

genopfører fuldt ud bevillingerne til afgifter til langtidslejemål med forkøbsret, som er relateret til juridiske forpligtelser under eksisterende kontrakter og genstand for en årlig indeksering afhængig af den belgiske inflation;

Sektion VII - Regionsudvalget

110.

genopfører delvist bevillingerne til Regionsudvalget for at opfylde dets eksisterende vedtægtsmæssige og juridiske forpligtelser inden for afgifter til langtidslejemål med forkøbsret og ansattes lønninger; bemærker, at Rådets drastiske nedskæring i lønninger og godtgørelser ville svare til, at nedskæringen af personalet på 1 % gennemføres to gange (allerede medtaget i BF) for denne institution;

Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand

111.

bemærker forhøjelsen på 3,49 % af Den Europæiske Ombudsmands budget; bemærker, at en del af denne forhøjelse skyldes uundgåelige lejeudgifter; genopfører bevillingerne til lønninger og godtgørelser, der er nødvendige som følge af, at tidligere ubesatte stillinger besættes;

Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

112.

genopfører fuldt ud EDPS-budgettet; bemærker, at denne forhøjelse svarer til den forventede inflationsrate; genopfører navnlig to nye stillinger og de tilsvarende bevillinger, som skal bruges til at udføre institutionens kerneaktiviteter;

Sektion X - Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil

113.

bemærker, at EU-Udenrigstjenesten er en forholdsvis ny institution i en vækstfase, og at dens netværk stadig skal udvides for at opfylde EU's politiske prioriteringer, og at EU-Udenrigstjenesten med 141 delegationer - som den eneste blandt EU-institutionerne - er særligt eksponeret for inflation i tredjelande og valutakursudsving;

114.

glæder sig over, at EU-Udenrigstjenesten for 2013 har fastfrosset bevillinger i nominelle termer for en række budgetposter og har foretaget målrettede nedskæringer i andre, der svarer til besparelser, som kan komme op på 1,3 % af dens budget for 2012;

115.

bemærker, at EU-Udenrigstjenesten udviser selvkontrol, idet der ikke oprettes nogen nye stillinger i dens stillingsfortegnelse for 2013;

116.

fremhæver, at de foreslåede forhøjelser i EU-Udenrigstjenestens budget er nødvendige for at opfylde vedtægtsmæssige udgifter til ansatte og andre juridiske forpligtelser såvel som at reagere på de politiske forventninger til EU-Udenrigstjenesten om at være til stede i prioriterede lande;

117.

afviser derfor Rådets beslutning om at fastfryse EU-Udenrigstjenestens budget i nominelle termer på 2012-niveauet og foreslår en passende forhøjelse i lyset af dens generelle økonomiske situation;

118.

ophæver Rådets nedskæringer, der vil indebære en reduktion i antallet af tjenestemænd, og som vil være i modstrid med de bestræbelser, der er gjort siden oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten, med at ansætte og omfordele ansatte for at opfylde de øgede operationelle krav;

119.

genopfører bevillinger, der er nødvendige for at overholde gældende lejekontrakter og serviceleveranceaftaler med Kommissionen og Rådet og gradvist erstatte og strømline overtagne forældede og overlappende it-systemer;

*

* *

120.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.


(1)  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(4)  Vedtagne tekster P7_TA(2012)0077.

(5)  Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0109.

(6)  Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0289.

(7)  Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0109.

(8)  Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0461.


Top