Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR1659

Regionsudvalgets udtalelse om »Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner«

OJ C 277, 13.9.2012, p. 51–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

13.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 277/51


Regionsudvalgets udtalelse om »Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner«

2012/C 277/07

REGIONSUDVALGET

bifalder Kommissionens forsøg på at strømline og forenkle overvågnings- og rapporteringskravene til drivhusgas, men anmoder om ændringer af Kommissionens forslag for at sikre en geografisk/regional sammenhæng for så vidt angår drivhusgasudledninger og fremskrivninger og udviklingsplaner med lav CO2-udledning;

anmoder om, at alle anvendte data/metoder er offentligt tilgængelige og ikke privatejede, at de er gennemsigtige og derfor reproducerbare og etableret af et organ som Miljøagenturet for at undgå problemer med overlapninger og for at lette fastlæggelsen af det politiske arbejde med en myndighedsudøvelse på flere niveauer;

opfordrer til, at den geografiske indvirkning på emissionerne indgår i konkrete overvejelser om Kommissionens bredere politikker, programmer, tildeling af midler og projekter;

henviser Kommissionen til initiativerne i Borgmesteraftalen, ClimAct Regionsprojektet, CO2-klimaregistret for byer: carbonn® Cities Climate Registry, det internationale råd for kommunale miljøinitiativer ICLEI, og projektet »EUCO2 80/50« som eksempler på fremragende regionalt arbejde for at nedbringe CO2-emissioner;

anbefaler harmonisering af medlemsstaternes fremskrivninger for at sikre sammenhængende fremskrivninger, herunder indberetninger om anvendelsen af vedvarende energi og om energieffektivitet;

gentager sin opfordring fra såvel COP 17 i Durban som fra tidligere konferencer om De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer – UNFCCC – til anerkendelse af modvirkning af og tilpasning til klimaændringer på lokalt og regionalt plan.

Ordfører

Neil SWANNICK (UK/PSE), medlem af Newport City Council

Basisdokument

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau

COM(2011) 789 final

I.   POLITISKE ANBEFALINGER

REGIONSUDVALGET

1.   Indledning

1.1   Forslaget til en forordning (herefter benævnt »forslaget«) om »mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau« er blevet udviklet dels som en konsekvens af Cancúnaftalen, dels som følge af beslutning nr. 406/2009 EF og direktiv 2009/29/EF. Retsgrundlaget for forslaget er artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, herefter benævnt »traktaten«.

1.2   En kombination af »beslutning 406/2009/EF, direktiv 2009/29/EF og »traktaten« «, herefter benævnt den »regionale ramme« udgør et bredere grundlag for regional inddragelse i forbindelse med modvirkningsforpligtelser, end »forslaget« i sin nuværende form lægger op til. Regionsudvalget anmoder om ændringer af »forslaget« for at sikre en geografisk/regional sammenhæng for så vidt angår:

drivhusgasudledninger og

fremskrivninger og udviklingsplaner med lav CO2-udledning

og anmoder om, at alle anvendte data/metoder er:

offentligt tilgængelige og ikke privatejede

gennemsigtige og derfor reproducerbare og

etableret af et organ som Miljøagenturet for at undgå problemer med overlapninger

for at lette fastlæggelsen af det politiske arbejde med en myndighedsudøvelse på flere niveauer.

Regionsudvalget anmoder om, at der fastsættes bestemmelser for forbrugsemissioner i forbindelse med fremskrivninger og udviklingsplaner med lav CO2-udledning, dvs. emissioner i forbindelse med importerede varer og tjenesteydelser. Derudover bør fremskrivninger og udviklingsplaner med lav CO2-udledning tage højde for enhver utilsigtet eller ufrivillig politisk følge, der fører til eksport af emissioner uden for medlemsstaten. Dette fænomen betegnes ofte som kulstoflækage, og et udmærket eksempel herpå er udflytningen af den tunge industri til oversøiske områder. I forbindelse med fremskrivninger og udviklingsplaner med lav CO2-udledning bør man tage kulstoflækage med i betragtning, og man bør træffe klare foranstaltninger for at undgå fænomenet. Det er vigtigt at få fastlagt Europas egentlige rolle i nedbringelsen af de globale drivhusgasemissioner.

Derudover bør den geografiske indvirkning på emissionerne indgå i konkrete overvejelser om Kommissionens bredere politikker, programmer, tildeling af midler og projekter.

Regionsudvalget gentager sin opfordring fra såvel COP 17 i Durban som fra tidligere konferencer om De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer – UNFCCC – til anerkendelse af modvirkning af og tilpasning til klimaændringer på lokalt og regionalt plan.

1.3   Regionsudvalget deler Kommissionens synspunkt om, at eftersom målet med dette forordningsforslag, inden for rammerne af klimakonventionen, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. Udvalget tilslutter sig ligeledes Kommissionens holdning om, at denne forordning i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

2.   Generelle bemærkninger

2.1   Regionsudvalget bifalder:

Forslaget, den forudgående høring af interessenterne samt konsekvensanalysen.

Indarbejdelsen af fremskrivninger og modvirkningsforanstaltninger foruden opgørelsesdata.

Forpligtelsen til harmonisering af overvågning og rapportering på internationalt og EU-plan samt lettere gennemførelse af overvågnings- og rapporteringsmekanismerne. Ikke desto mindre forventes Kommissionen at gøre brug af forpligtelser inden for »den regionale ramme« for at udvide forslaget.

Forsøgene på at strømline og forenkle overvågnings- og rapporteringskravene i forslaget.

Sammenhængen mellem drivhusgasser og skøn over lokal luftforurening.

EU's clearing-house-mekanisme, og håber, det vil udgøre et nyttigt redskab for politiske beslutningstagere på nationalt, regionalt og lokalt niveau.

Udvidelsen af overvejelserne om luftfartens andre indvirkninger på den globale opvarmning.

2.2   Finansielle spørgsmål

Ved gennemførelsen af en klimapolitik opstår der ofte en konkurrence mellem midler til henholdsvis modvirknings- og tilpasningsforanstaltninger. Regionsudvalget er derfor bekymret for, at:

den udtrykkelige benævnelse i »forslaget« af tilpasning som værende et lokalt anliggende uden også udtrykkeligt at nævne modvirkning som værende et lokalt anliggende på sigt vil forhindre modvirkningspolitikkens effektivitet,

der ingen retningsanvisning er vedrørende den egentlige udvidelse af anvendelsesområdet, som forslaget medfører for medlemsstaterne. Det er der behov for, hvis man vil undgå budgetoverskridelser til eksperter, som i sidste instans vil gennemføre mange af forslagets ændringer,

at regionerne ikke får tildelt mindst 30 % af indtægterne fra auktioner over tilladelser. Dette er nødvendigt for at bidrage til gennemførelsen af Europas 2020-mål for vedvarende energi og energieffektivitet,

den administrative, tekniske og finansielle byrde som følge af yderligere overvågnings- og rapporteringskrav sandsynligvis vil blive udvidet til regionerne. Derfor bør disse afpasses,

bestræbelser på trinvise forbedringer af data kan gå ud over gennemførelsen af modvirknings- eller tilpasningspolitikker. Dette bør absolut undgås.

2.3   Emissionsopgørelse og -data

En emissionsopgørelse fortæller noget om, hvor vi stod eller står for så vidt angår vores udledninger. Formålet er at informere interessenterne om den aktuelle situation vedrørende modvirkningspolitik,

hvorfor:

en opgørelse bliver endnu nyttigere gennem fremskrivninger og CO2-fattige udviklingsplaner på kort, mellemlangt og langt sigt,

de udledningsdata, der følger af »forslaget«, er centrale for forståelsen af EU's, medlemsstaternes og regionernes strategiske retning, prioriteringer og resultater,

data imidlertid bør præsenteres sammen med de centrale økonomiske og sociale resultater, der anvendes regelmæssigt af beslutningstagerne, for at maksimere anvendelsen.

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) spiller en vigtig rolle for udvikling og anvendelse af konsekvente metoder og bistår medlemsstaterne i udarbejdelsen af opgørelser.

Emissionsdata og kvaliteten af disse bør underlægges EU's centrale statistik- og datatjeneste. Dette bør omfatte en robust, gennemsigtig og pålidelig central proces, der kontrollerer præcisionen/sikkerheden af de nationalt fremstillede data og fremskrivninger samt CO2-fattige udviklingsplaner.

Medlemsstaterne skal siden 1990 fremlægge følgende kumulative emissionsdata:

emissioner, der opstår i en medlemsstat (kilder),

emissioner, der er blevet udlignet af ændrede mønstre i arealudnyttelse, og

emissioner, der er udlignet som følge af artikel 5 i beslutning 406/2009/EF.

Disse tal har afgørende betydning, hvis man skal nå det absolutte mål på 20 % for at holde den globale opvarmning på under 2 °C.

2.4   Gennemførelse af politikken

Regionsudvalget ønsker, at man integrerer et klart defineret, kvantificeret, geografisk/regionalt element i fremskrivninger og CO2-fattige udviklingsplaner, fordi

fremskridt og dokumentation bedre kan overvåges gennem et sådant geografisk element end gennem generiske præsentationer på nationalt plan.

regionerne er tættere på borgerne end medlemsstaterne, hvilket gør dem i stand til at formidle information om klimarelaterede emner til offentligheden, hvilket er en af målsætningerne i overvågnings- og rapporteringsmekanismen.

De regionale myndigheder udgør en vigtig kilde til ekspertviden og har fremlagt deres arbejde på FN's klimakonferencer. De bør lige fra starten inddrages i udarbejdelsen af tiltag for at modvirke og tilpasse klimaændringer, så der i størst muligt omfang trækkes på deres ekspertviden og erfaring med hensyn til indvirkning og årsager til klimaændringer – der rammer hårdest på lokalt plan.

Vi henviser Kommissionen til initiativerne i Borgmesteraftalen, ClimAct Regions-projektet, CO2-klimaregistret for byer: carbonn® Cities Climate Registry, det internationale råd for kommunale miljøinitiativer ICLEI, og projektet »EUCO2 80/50« som eksempler på fremragende regionalt arbejde for at nedbringe CO2-emissioner.

Det er i overensstemmelse med »den regionale ramme«.

Det sender et klart politisk signal i denne retning.

Det bør stå klart, at nationale politikkers indvirkning for så vidt angår emissionsreduktion vil variere regionerne imellem inden for samme medlemsstat.

Der bør træffes tiltag tættere på emissionskilden. Såfremt der foreligger data, der kan anvendes lokalt, er der større sandsynlighed for, at der kan handles ud fra dem.

I henhold til »traktatens« artikel 191 og 192 vil dette være hensigtsmæssigt.

Regioner vil bidrage med forskellige niveauer for emissionsnedbringelser afhængigt af deres økonomiske sammensætning og infrastruktur. Disse niveauer for emissionsnedbringelser varierer mellem regioner såvel inden for medlemsstaterne som på europæisk plan.

Til trods for at disse myndigheder befinder sig tæt på den politiske gennemførelse, høres de ikke konsekvent af medlemsstaterne om klimarelaterede emner.

Det er ingen topstyret proces at påtage sig modvirkningsudfordringen.

Derudover bør man anerkende den tekniske og finansielle assistance, de regionale myndigheder kan tilbyde udviklingslandene i decentrale samarbejdsprogrammer.

2.5   Tilpasning

Tilpasningsstrategier er ikke obligatoriske på nuværende tidspunkt, så indførelsen af rapporteringskrav på tilpasningsområdet (artikel 16) kan virke urimelig – selvom det naturligvis ikke er ensbetydende med, at det ikke bør ske.

Regionsudvalget gentager sin opfordring til, at man får en repræsentant fra de lokale og regionale myndigheder i organer som det nye tilpasningsudvalg. Vi henviser til Mexico City-aftalen fra 2010 og tilpasningschartret underskrevet i Durban i december 2011.

2.6   CO2 -fattige udviklingsplaner og fremskrivninger: gennemsigtighed og ejerskab til data

Nationale, regionale og lokale myndigheder har behov for redskaber, foranstaltninger, instruktioner og retningslinjer fra Kommissionen/Miljøagenturet for at:

udvikle fremskrivninger og CO2-fattige udviklingsplaner,

etablere overvågningsmekanismer,

sikre omkostningseffektiv dataadgang,

undgå kommercialisering og ukontrolleret vækst af data og indsamlingsredskaber,

sikre overensstemmelse mellem fremskrivninger og CO2-fattige udviklingsplaner,

styrke datas kvalitet, pålidelighed og fortrolighed,

opfylde forpligtelserne under Kyotoprotokollen, Cancúnaftalerne og Durbanplatformen for en styrket indsats.

Vi opfordrer Miljøagenturet til udover nationale opgørelser og statistik over klimabeskyttelsesforanstaltninger at fremstille harmoniserede og transparente lokale og regionale data. Disse data skal være tilgængelige online med et resultatfilter alt efter medlemsstat, region eller subregion og alt efter sektor, så det er muligt at foretage komparative analyser, og opstille standarder og afprøvninger over for socioøkonomiske data.

2.7   Emissioner fra luftfart og søtransport

Referencerne vedrørende behandling af rapportering om emissioner fra civil luftfart og søtransport er uklare, fordi:

der efter Regionsudvalgets opfattelse foreligger en misforståelse i IPCC kildekategorien »1.A.3.A civil luftfart«. Hensigten er at anskue emissioner fra private (snarere end fra kommercielle) fly som nul-emissioner, dvs. hovedsageligt emissioner fra lettere fly og helikoptere, der for størstedelens vedkommende benytter mindre flyvestationer. Dette bør fremgå tydeligere;

der ikke fastlægges nogen metode for emissioner fra søtransport for fartøjer, der lægger an i europæiske havne. Derfor bør forslaget udtrykkeligt nævne, at Kommissionen afventer, at der foreligger retsforskrifter, inden den udarbejder en metode.

3.   Konklusion

Regionsudvalget er bekymret over forslagets manglende regionale fokus. Regionsudvalget mener, der er tale om en forsømmelse, der vil hindre, at man når frem til en modvirkningspolitik. Regionsudvalget mener, at forslaget vil være et skridt i den rigtige retning, hvis man udtrykkeligt indarbejder en regional vinkel. Regionsudvalget bifalder forslagets fokus på fremskrivninger og CO2-fattige udviklingsplaner.

II.   FORSLAG TIL ÆNDRINGER

Ændringsforslag 1

Artikel 1 – Genstand

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

(e)

indberetning af CO2-emissioner fra søtransport;

(e)

(f)

overvågning og rapportering af brugen af indtægterne fra auktioner over tilladelser, jf. artikel 3d, stk. 1, stk. 2, eller artikel 10, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, jf. artikel 3d, stk. 4, og artikel 10, stk. 3, i dette direktiv;

(f)

overvågning og rapportering af brugen af indtægterne fra auktioner over tilladelser, jf. artikel 3d, stk. 1, stk. 2, eller artikel 10, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, jf. artikel 3d, stk. 4, og artikel 10, stk. 3, i dette direktiv;

(g)

overvågning af og rapportering om medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende tilpasning til de uundgåelige følger af klimaændringerne;

(g)

overvågning af og rapportering om medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende tilpasning til de uundgåelige følger af klimaændringerne;

(h)

evaluering af medlemsstaternes fremskridt mod opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til beslutning nr. 406/2009/EF;

(h)

evaluering af medlemsstaternes fremskridt mod opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til beslutning nr. 406/2009/EF;

(i)

indsamling af de nødvendige oplysninger og data til brug for udformning og evaluering af Unionens fremtidige politik for klimaændringer.

(i)

indsamling af de nødvendige oplysninger og data til brug for udformning og evaluering af Unionens fremtidige politik for klimaændringer

Baggrund

Da der på nuværende tidspunkt ikke findes nogen indrapporteringsmekanisme for emissioner fra søtransport, mener udvalget, at en sådan mekanisme først indføres, når ny lovgivning forudsætter det.

Da forslagene hovedsageligt gennemføres på lokalt/regionalt plan, bør forslaget specifikt henvise til dette.

Ændringsforslag 2

Artikel 2 – Anvendelsesområde

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

 

Baggrund

Det regionale niveau bør nævnes udtrykkeligt både for så vidt angår afbødning som tilpasning.

Ændringsforslag 3

Artikel 3 – Definitioner

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

(13)   »nationalt system for politikker og foranstaltninger og fremskrivninger«: system af institutionelle, juridiske og proceduremæssige ordninger oprettet i en medlemsstat til rapportering om politikker og foranstaltninger og til udarbejdelse og rapportering om fremskrivninger for menneskeskabte drivhusgasemissioner efter kilder og optag gennem dræn, jf. kravet i artikel 13 i denne forordning;

(13)   »nationalt system for politikker og foranstaltninger og fremskrivninger«: system af institutionelle, juridiske og proceduremæssige ordninger oprettet i en medlemsstat til rapportering om politikker og foranstaltninger og til udarbejdelse og rapportering om fremskrivninger for menneskeskabte drivhusgasemissioner efter kilder og optag gennem dræn , jf. kravet i artikel 13 i denne forordning;

Baggrund

Der bør være sammenhæng mellem, hvordan politikker, foranstaltninger og fremskrivninger opfattes i de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 4

Artikel 4 – Udviklingsstrategier med lave CO2-emissioner

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

2.   Medlemsstater indsender deres udviklingsstrategi med lav CO2-udledning til Kommissionen et år efter, at denne forordning træder i kraft eller i henhold til internationalt aftalte tidsfrister i forbindelse med klimakonventionsprocessen.

2.   Medlemsstater indsender deres udviklingsstrategi med lav CO2-udledning til Kommissionen et år efter, at denne forordning træder i kraft eller i henhold til internationalt aftalte tidsfrister i forbindelse med klimakonventionsprocessen.

3.   Kommissionen og medlemsstaterne giver umiddelbart offentligheden adgang til deres respektive udviklingsstrategier med lav CO2-udledning og eventuelle ajourføringer af disse.

3.   Kommissionen og medlemsstaterne giver umiddelbart offentligheden adgang til deres respektive udviklingsstrategier med lav CO2-udledning og eventuelle ajourføringer af disse.

Baggrund

Det geografiske element er nødt til at indgå i disse strategier for at vise, at der ligger eftertanke og indsigt bag, da det ellers vil være vanskeligt at gennemføre på stedet.

Nøglen til politisk analyse og gennemsigtighed er en forståelse for, hvordan man når frem til disse fremskrivninger/udviklingsstrategier med lave CO2-emissioner.

Ændringsforslag 5

Artikel 5 – Nationale opgørelsessystemer

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.   Medlemsstaterne indfører, driver og søger løbende at forbedre nationale opgørelsessystemer for at udarbejde overslag over kilderne til menneskeskabte emissioner og optag gennem dræn af de drivhusgasser, der findes opført i bilag I til denne forordning, og for at sikre rettidighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens, sammenlignelighed og fuldstændighed i deres drivhusgasopgørelser.

1.   Medlemsstaterne indfører, driver og søger løbende at forbedre nationale opgørelsessystemer for at udarbejde overslag over kilderne til menneskeskabte emissioner og optag gennem dræn af de drivhusgasser, der findes opført i bilag I til denne forordning, og for at sikre rettidighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens, sammenlignelighed og fuldstændighed i deres drivhusgasopgørelser.

2.   Medlemsstater sikrer, at deres kompetente opgørelsesmyndigheder har adgang til, og at deres nationale opgørelsessystem indeholder bestemmelser om, at deres kompetente myndigheder skal have adgang til:

2.   Medlemsstater sikrer, at deres kompetente opgørelsesmyndigheder har adgang til, og at deres nationale opgørelsessystem indeholder bestemmelser om, at deres kompetente myndigheder skal have adgang til:

a)

indberettede data og metoder for aktiviteter og anlæg i henhold til direktiv 2003/87/EF med henblik på at udarbejde nationale drivhusgasopgørelser med det formål at sikre konsekvens i de indberettede drivhusgasemissioner under Unionens emissionshandelsordning og i de nationale drivhusgasopgørelser

a)

indberettede data og metoder for aktiviteter og anlæg i henhold til direktiv 2003/87/EF med henblik på at udarbejde nationale drivhusgasopgørelser med det formål at sikre konsekvens i de indberettede drivhusgasemissioner under Unionens emissionshandelsordning og i de nationale drivhusgasopgørelser

b)

data indsamlet gennem rapporteringssystemerne om fluorholdige gasser inden for de forskellige sektorer, som er indført i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 842/2006 med henblik på udarbejdelse af nationale drivhusgasopgørelser

b)

data indsamlet gennem rapporteringssystemerne om fluorholdige gasser inden for de forskellige sektorer, som er indført i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 842/2006 med henblik på udarbejdelse af nationale drivhusgasopgørelser

c)

emissioner, underliggende data og metodologier indberettet af anlæg i henhold til forordning (EF) nr. 166/2006 med henblik på udarbejdelsen af nationale drivhusgasopgørelser

c)

emissioner, underliggende data og metodologier indberettet af anlæg i henhold til forordning (EF) nr. 166/2006 med henblik på udarbejdelsen af nationale drivhusgasopgørelser

d)

data indberettet i henhold til forordning (EF) nr. 1099/2008.

d)

data indberettet i henhold til forordning (EF) nr. 1099/2008.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente opgørelsesmyndigheder sikrer, og at deres nationale opgørelsessystem indeholder bestemmelser om, at deres kompetente opgørelsesmyndigheder:

3.   Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente opgørelsesmyndigheder sikrer, og at deres nationale opgørelsessystem indeholder bestemmelser om, at deres kompetente opgørelsesmyndigheder:

a)

gør brug af rapporteringssystemerne i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 842/2006 for at forbedre overslagene over fluorholdige gasser i drivhusgasopgørelserne

a)

gør brug af rapporteringssystemerne i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 842/2006 for at forbedre overslagene over fluorholdige gasser i drivhusgasopgørelserne

b)

er i stand til at gennemføre de årlige konsekvenskontroller, jf. artikel 7, stk. 1, litra l) og m), i denne forordning.

b)

er i stand til at gennemføre de årlige konsekvenskontroller, jf. artikel 7, stk. 1, litra l) og m), i denne forordning.

 

   

Baggrund

For at kunne fastlægge og designe foranstaltninger til nedbringelse af emissioner på passende vis og for at resultaterne heraf kan afspejles i drivhusgasopgørelserne, må man kende informationskilderne, metodiske fremgangsmåder og modeller, beregninger, hypoteser osv. Nogle af de sektorer, der er ansvarlige for diffuse emissioner, hører under de regionale myndigheders kompetence. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at disse myndigheder er bekendt med og deltager i de nationale opgørelsessystemer, så de kan forbedre og justere såvel de nationale opgørelser som de afbødningsforanstaltninger, der foreslås på regionalt plan.

Ændringsforslag 6

Artikel 6 – Unionens opgørelsessystem

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

(c)

en årlig ekspertrevision af medlemsstaternes drivhusgasopgørelser.

(c)

en årlig ekspertrevision af medlemsstaternes drivhusgasopgørelser.

 

Baggrund

Medlemsstaternes opgørelser bør revideres uafhængigt af en ikke-kommerciel kompetent opgørelsesmyndighed, der ikke har deltaget i en national opgørelse det pågældende år. Ideelt set burde dette være et internt organ i Miljøagenturet. Kommissionen bør også anerkende egne politikkers og programmers følger for emissionerne, så den kan vurdere, hvorvidt der er tale om en positiv eller negativ effekt.

Ændringsforslag 7

Artikel 7 – Drivhusgasopgørelser

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

(a)

deres menneskeskabte emissioner af drivhusgasser, som findes opført i bilag I til denne forordning, og de menneskeskabte emissioner af drivhusgasser, som omtales i artikel 2, stk. 1, i beslutning nr. 406/2009/EF for år X-2. Med forbehold af rapportering om de drivhusgasser, der står opført i bilag I til denne forordning, sættes kuldioxid- (CO2) emissioner fra IPCC-kildekategorien »1.A.3.A Civil luftfart« lig nul, for så vidt angår artikel 3 og 7, stk. 1, i beslutning nr. 406/2009/EF;

(a)

deres menneskeskabte emissioner af drivhusgasser, som findes opført i bilag I til denne forordning, og de menneskeskabte emissioner af drivhusgasser, som omtales i artikel 2, stk. 1, i beslutning nr. 406/2009/EF for år X-2. Med forbehold af rapportering om de drivhusgasser, der står opført i bilag I til denne forordning, sættes kuldioxid- (CO2) emissioner fra IPCC-kildekategorien »1.A.3.A Civil luftfart« lig nul, for så vidt angår artikel 3 og 7, stk. 1, i beslutning nr. 406/2009/EF;

Baggrund

Kategori 1.A.3.A tager højde for emissioner fra fly, der letter og lander, samt den tilbagelagte strækning inden for en medlemsstat. Emissioner fra et let fly, der flyver fra private flyvestationer, vil på kort sigt være forbundet med en høj administrativ byrde. Det brændstof, der anvendes af lette fly, kan betragtes som emissioner, emissioner, der hidrører fra bunkerolie, hvis flyene har benyttet sig af en kommerciel lufthavn (skaber uoverensstemmelse).

Ændringsforslag 8

Artikel 13 – Nationale systemer for politikker, foranstaltninger og fremskrivninger

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

2.   De tilstræber rettidighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens, sammenlignelighed og fuldstændighed for de indberettede oplysninger om politikker og foranstaltninger og fremskrivninger for menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn, jf. artikel 14 og 15 i denne forordning, herunder brug og anvendelse af data, metoder og modeller, samt gennemførelse af kvalitetssikrings- og kvalitetskontrolaktiviteter og følsomhedsanalyser

2.   De rettidighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens, sammenlignelighed og fuldstændighed for de indberettede oplysninger om politikker og foranstaltninger og fremskrivninger for menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn, jf. artikel 14 og 15 i denne forordning, herunder brug og anvendelse af data, metoder og modeller, samt gennemførelse af kvalitetssikrings- og kvalitetskontrolaktiviteter og følsomhedsanalyser.

Baggrund

Det bør være muligt at sammenligne fremskrivninger og CO2-fattige udviklingsplaner mellem medlemsstater. Der bør også være mulighed for at sammenligne emissioners indvirkning på forskellige sektorer på forskellige europæiske områder. Derfor bør data være tilgængelige, så der er mulighed for yderligere analyser og tillid til strategierne.

Ændringsforslag 9

Artikel 14 – Rapportering om politikker og foranstaltninger

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.   …

1.   …

(c)

oplysninger om nationale politikker og foranstaltninger og om gennemførelsen af Unionens politikker og foranstaltninger, som begrænser eller reducerer drivhusgasemissioner fra kilder eller øger optag gennem dræn opstillet sektorvis for de enkelte i Bilag I til denne forordning nævnte drivhusgasser. Disse oplysninger skal indeholde krydshenvisninger til gældende nationale politikker eller EU-politikker, navnlig om luftkvalitet, og skal omfatte:

(c)

oplysninger om nationale politikker og foranstaltninger og om gennemførelsen af Unionens politikker og foranstaltninger, som begrænser eller reducerer drivhusgasemissioner fra kilder eller øger optag gennem dræn opstillet sektorvis for de enkelte i Bilag I til denne forordning nævnte drivhusgasser. Disse oplysninger skal indeholde krydshenvisninger til gældende nationale politikker eller EU-politikker, navnlig om luftkvalitet, og skal omfatte:

2.   Medlemsstaterne offentliggør i elektronisk form alle vurderinger af omkostningerne og virkningerne af de nationale politikker og foranstaltninger og alle oplysninger om gennemførelsen af Unionens politikker og foranstaltninger, som begrænser eller reducerer drivhusgasemissioner fra kilder eller øger optaget gennem dræn sammen med alle tekniske rapporter, der underbygger disse vurderinger. Disse vil omfatte beskrivelser af de anvendte modeller og metodologiske metoder, definitioner og underliggende hypoteser.

2.   Medlemsstaterne offentliggør i elektronisk form alle vurderinger af omkostningerne og virkningerne af de nationale politikker og foranstaltninger og alle oplysninger om gennemførelsen af Unionens politikker og foranstaltninger, som begrænser eller reducerer drivhusgasemissioner fra kilder eller øger optaget gennem dræn sammen med alle tekniske rapporter, der underbygger disse vurderinger. Disse vil omfatte beskrivelser af de anvendte modeller og metodologiske metoder, definitioner og underliggende hypoteser .

Baggrund

Den regionale kontekst bør være udtrykkelig.

Der er behov for beregninger såvel som de kvalitative forklaringer.

Ændringsforslag 10

Artikel 15 – Rapportering om fremskrivninger

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.   Senest den 15. marts hvert år (»året X«) tilsender medlemsstaterne Kommissionen nationale fremskrivninger for menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn opdelt efter gasart og sektor.

1.   Senest den 15. marts hvert år (»året X«) tilsender medlemsstaterne Kommissionen nationale fremskrivninger for menneskeskabte drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn opdelt efter gasart og sektor .

Baggrund

Den regionale kontekst bør være udtrykkelig.

Ændringsforslag 11

Artikel 25 – Det Europæiske Miljøagenturs rolle

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

(d)

gennemførelse af den årlige ekspertrevision;

(d)

gennemførelse af den årlige ekspertrevision;

(h)

gennemførelse af kvalitetssikrings- og kvalitetskontrolprocedurer for oplysninger, som medlemsstaterne indberetter om fremskrivninger, politikker og foranstaltninger;

(h)

gennemførelse af kvalitetssikrings- og kvalitetskontrolprocedurer for oplysninger, som medlemsstaterne indberetter om fremskrivninger, politikker og foranstaltninger;

i)

udarbejdelse af overslag over data om fremskrivninger, som medlemsstaterne ikke har indberettet

 (1)

(j)

formidling af oplysninger indsamlet under denne forordning, herunder vedligeholdelse og ajourføring af en database over medlemsstaternes modvirkningspolitikker og -foranstaltninger og en clearing-house-mekanisme om virkninger, sårbarheder og tilpasning til klimaændringer.

(j)

formidling af oplysninger indsamlet under denne forordning, herunder vedligeholdelse og ajourføring af en database over medlemsstaternes modvirkningspolitikker og -foranstaltninger og en clearing-house-mekanisme om virkninger, sårbarheder og tilpasning til klimaændringer;

 

 

 

 

 

Baggrund

Miljøagenturet er nøglen til medlemsstaternes politiske succes. Det betyder, at det bør være kilde til ekspertviden og vejledning vedrørende emissionernes sandsynlige løbebane. Kumulative emissioner er årsag til atmosfæriske koncentrationer af drivhusgasser, og dermed fremtidige temperaturstigninger. Emissioner inden for Europas grænser afspejler ikke fuldt ud de globale emissioner, Europa forårsager. Derfor bør man i forslaget udtrykkeligt medtage et skøn over »forbrugsemissioner«.

Bruxelles, den 19. juli 2012.

Mercedes BRESSO

Formand for Regionsudvalget


(1)  O.a.: fejl i punktopstillingen i artikel 25 i den danske udgave af Kommissionens dokument.


Top