Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0318

Fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2012 om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater (omarbejdning) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

OJ C 353E , 3.12.2013, p. 196–200 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 353/196


Tirsdag den 11. september 2012
Fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater *

P7_TA(2012)0318

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2012 om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater (omarbejdning) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

2013/C 353 E/36

(Særlig lovgivningsprocedure - høring - omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2011)0714),

der henviser til artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0516/2011),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter (1),

der henviser til skrivelse af 6. marts 2012 fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3;

der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0227/2012),

A.

der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.

godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og som ændret i det nedenstående;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.

opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter;

KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRING

Ændring 1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

(1)

Rådets direktiv 2003/49/EF af 3. juni 2003 om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater er blevet ændret ved flere lejligheder. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør direktivet af klarhedshensyn omarbejdes.

(1)

Rådets direktiv 2003/49/EF af 3. juni 2003 om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater er blevet ændret ved flere lejligheder. Da der skal foretages yderligere ændringer, bør direktivet af klarhedshensyn omarbejdes. Den 19. april 2012 opfordrede Europa-Parlamentet til, at der indføres konkrete måder at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse på, og påpegede samtidig skatteunddragelse via hybride finansielle instrumenter og opfordrede medlemsstaterne til at sikre et gnidningsløst samarbejde og koordinering mellem deres skattesystemer for at undgå utilsigtet skattefritagelse og skatteunddragelse.

Ændring 2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

 

(1a)

Vedvarende og omfattende offentlige underskud er tæt forbundne med den nuværende samfundsmæssige, økonomiske og finansielle krise.

Ændring 3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

(4)

Den mest hensigtsmæssige måde at fjerne førnævnte formaliteter og problemer på og samtidig sikre, at nationale og tværnationale transaktioner behandles skattemæssigt ens, er at ophæve beskatningen af renter og royalties i den medlemsstat, hvor de opstår, uanset om beskatningen sker ved indeholdelse ved kilden eller ved skatteansættelse; det er især nødvendigt at ophæve sådanne skatter i forbindelse med betalinger mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater samt mellem sådanne selskabers faste driftssteder.

(4)

Den mest hensigtsmæssige måde at fjerne førnævnte formaliteter og problemer på og samtidig sikre, at nationale og tværnationale transaktioner behandles skattemæssigt ens, er at ophæve beskatningen af renter og royalties i den medlemsstat, hvor de opstår, uanset om beskatningen sker ved indeholdelse ved kilden eller ved skatteansættelse; det er især nødvendigt at ophæve sådanne skatter i forbindelse med betalinger mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater samt mellem sådanne selskabers faste driftssteder med henblik på at sikre en forenklet og mere gennemsigtig beskatningsordning .

Ændring 4

Forslag til direktiv

Betragtning 5

(5)

Det må sikres, at renter og royalties beskattes én gang i en medlemsstat, og at fordelene i henhold til direktivet kun bør gælde, når indkomsten afledt af betalingen reelt er undergivet beskatning i det modtagende selskabs medlemsstat eller i den medlemsstat, hvor modtagerens faste driftssted er beliggende.

(5)

Det må sikres, at renter og royalties beskattes én gang i en medlemsstat, og at fordelene i henhold til direktivet kun bør gælde, når indkomsten afledt af betalingen reelt er undergivet beskatning i det modtagende selskabs medlemsstat eller i den medlemsstat, hvor modtagerens faste driftssted er beliggende , uden at der er mulighed for skattefritagelse eller erstatning eller substitution ved betaling af andre skatter .

Ændring 5

Forslag til direktiv

Betragtning 12

(12)

Medlemsstaterne må ikke afskæres fra at træffe passende foranstaltninger til bekæmpelse af svig og misbrug .

(12)

Det er desuden nødvendigt at træffe passende foranstaltninger med henblik på ikke at afskære medlemsstaterne fra at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og misbrug.

Ændring 6

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

 

(20a)

For at sikre en gnidningsløs og omkostningseffektiv gennemførelse af dette direktivs bestemmelser bør virksomhederne udarbejde deres årsregnskaber og alle relevante skattemæssige oplysninger i formatet eXtensible Business Reporting Language (XBRL).

Ændring 7

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

1.   Betalinger af renter eller royalties, der opstår i en medlemsstat, fritages for enhver form for skat i denne medlemsstat, hvad enten den opkræves ved indeholdelse ved kilden eller ved skatteansættelse, forudsat at den retmæssige ejer af de pågældende renter eller royalties er et selskab i en anden medlemsstat eller et fast driftssted beliggende i en anden medlemsstat og tilhørende et selskab i en medlemsstat og reelt beskattes af indkomst, der er afledt af disse betalinger i den anden medlemsstat.

1.   Betalinger af renter eller royalties, der opstår i en medlemsstat, fritages for enhver form for skat i denne medlemsstat, hvad enten den opkræves ved indeholdelse ved kilden eller ved skatteansættelse, forudsat at den retmæssige ejer af de pågældende renter eller royalties er et selskab i en anden medlemsstat eller et fast driftssted beliggende i en anden medlemsstat og tilhørende et selskab i en medlemsstat og reelt beskattes af indkomst, der er afledt af disse betalinger i den anden medlemsstat, til en sats, som ikke er under 70 % af den i medlemsstaterne gældende gennemsnitlige lovbestemte selskabsskattesats, uden at der er mulighed for skattefritagelse eller erstatning eller substitution ved betaling af andre skatter. Betaling af renter eller royalties fritages ikke i den medlemsstat, i hvilken de opstår, hvis betalingen er fritaget for beskatning i henhold til den nationale skattelov, som den retmæssige ejer henhører under, på grund af en anden klassificering af betalingen (hybride instrumenter) eller en anden klassificering af betaler og modtager (hybride enheder).

Ændring 8

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 3

3.   Et fast driftssted anses kun for at være betaler af renter eller royalties, hvis betalingerne udgør en udgift, der er opstået i forbindelse med det faste driftssteds aktivitet.

3.   Et fast driftssted anses kun for at være betaler af renter eller royalties, hvis betalingerne udgør en udgift, der er opstået i forbindelse med det faste driftssteds aktivitet. Kun et fast driftssted, der har opfyldt sine skattemæssige forpligtelser, anses for at være berettiget til skattefritagelse eller skattefordele.

Ændring 10

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. ii

ii)

det andet selskab besidder en andel på mindst 10 % af dets kapital, eller

ii)

det andet selskab besidder en andel på mindst 25 % af dets kapital, eller

Ændring 11

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iii

iii)

et tredje selskab besidder en andel på mindst 10 % af både dets kapital og af det andet selskabs kapital.

iii)

et tredje selskab besidder en andel på mindst 25 % af både dets kapital og af det andet selskabs kapital.

Ændring 12

Forslag til direktiv

Artikel 4 – overskrift

Ændring 13

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

2.   Medlemsstaterne kan tilbagekalde fordele i henhold til dette direktiv eller nægte at anvende direktivet i tilfælde af transaktioner, der har skatteunddragelse, skatteundgåelse eller misbrug som væsentligste bevæggrund eller en af de væsentligste bevæggrunde.

2.   Medlemsstaterne kan tilbagekalde fordele i henhold til dette direktiv eller nægte at anvende direktivet i tilfælde af transaktioner, der har skattesvig, skatteunddragelse, skattemisbrug eller skatteundgåelse som væsentligste bevæggrund eller en af de væsentligste bevæggrunde.

Ændring 14

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 1, stk. 1 og 3, artikel 2, litra c) og d), og bilag I, del A, senest den 1. januar 2012 . De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 1, stk. 1 og 3, artikel 2, litra c) og d), og bilag I, del A, senest den 31. december 2013 . De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

Ændring 15

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

 

2a.     Virksomhederne udarbejder deres årsregnskaber og alle relevante skattemæssige oplysninger i formatet eXtensible Business Reporting Language (XBRL).

Ændring 16

Forslag til direktiv

Artikel 7

Senest den 31. december 2016 aflægger Kommissionen beretning til Rådet om den økonomiske indvirkning af dette direktiv.

Senest den 31. december 2015 aflægger Kommissionen beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om den økonomiske indvirkning af dette direktiv.

Ændring 17

Forslag til direktiv

Artikel 8

Dette direktiv anfægter ikke anvendelsen af nationale eller overenskomstmæssigt fastsatte bestemmelser, som går ud over dette direktivs bestemmelser, og som har til formål at fjerne eller mindske dobbeltbeskatning af renter og royalties.

Dette direktiv anfægter ikke anvendelsen af nationale eller overenskomstmæssigt fastsatte bestemmelser, som går ud over dette direktivs bestemmelser, og som har til formål at fjerne eller mindske dobbeltbeskatning af og dobbelt skattefritagelse for renter og royalties.


(1)  EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Top