Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0314

Ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))
P7_TC1-COD(2012)0023 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning

OJ C 353E , 3.12.2013, p. 192–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 353/192


Tirsdag den 11. september 2012
Ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I

P7_TA(2012)0314

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

2013/C 353 E/32

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0051),

der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 og 168, stk. 4, litra c, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0034/2012),

der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 28. marts 2012 (1),

efter høring af regionsudvalget,

der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 27. juni 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til forretningsordenens artikel 55,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0164/2012),

1.

vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


(1)  EUT C 181 af 21.6.2012, s. 202.


Tirsdag den 11. september 2012
P7_TC1-COD(2012)0023

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1027/2012).


Top