EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0103

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 11. december 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter med central information til investeringsprodukter (CON/2012/103)

OJ C 70, 9.3.2013, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 70/2


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 11. december 2012

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter med central information til investeringsprodukter

(CON/2012/103)

2013/C 70/02

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 11. og 18. september 2012 en anmodning fra henholdsvis Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter med central information til investeringsprodukter (1) (herefter benævnt »forordningsforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da forordningsforslaget indeholder bestemmelser, der påvirker Det Europæiske System af Centralbankers bidrag til den smidige gennemførelse af politikker vedrørende det finansielle systems stabilitet, som anført i traktatens artikel 127, stk. 5. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

ECB glæder sig over forordningsforslaget, som har til formål at forbedre gennemsigtigheden af detailinvesteringsprodukter og sikre, at detailinvestorer kan forstå de centrale karakteristika og risici ved detailinvesteringsprodukter og sammenligne forskellige produkters karakteristika. Passende oplysninger fremmer forbrugerbeskyttelsen, som er et væsentligt element i forbindelse med opretholdelsen af det finansielle systems stabilitet.

Specifikke bemærkninger

1.   Overensstemmelse med andre lovgivningsinitiativer på EU-plan

1.1.

Oplysningskrav bør ledsages af tilstrækkelige tilsynsbeføjelser både på nationalt plan og på EU-plan til at forbyde eller begrænse markedsføring, distribution eller salg af bestemte finansielle instrumenter, såfremt de udgør en trussel mod de finansielle markeders ordnede funktion, mod stabiliteten i dele af eller hele det finansielle system eller mod investorbeskyttelsen (2). ECB skal understrege vigtigheden af at sikre, at de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne) og de nationale kompetente myndigheder tildeles tilstrækkelige interventionsbeføjelser i EU-lovgivningen inden for området finansielle tjenester. Navnlig kunne banktilsynsmyndighederne og tilsynsmyndighederne for forsikringsselskaber tildeles interventionsbeføjelser svarende til de beføjelser, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og de nationale kompetente myndigheder er blevet tildelt i henhold til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EMIR) om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (herefter benævnt »MiFIR-forslaget«) (3).

1.2.

Udover den harmonisering af oplysninger, der skal udleveres forud for en aftales indgåelse, som forordningsforslaget indfører, anbefaler ECB, at kravene til markedsadfærd i forbindelse med salg af finansielle produkter også gøres konsistente på tværs af de finansielle sektorer og, hvor det er hensigtsmæssigt, bør de følge allerede fremsatte forslag til foranstaltninger (4).

1.3.

Endelig bør det sikres, at der eksisterer lige vilkår for forskellige investeringsprodukter for at undgå regelarbitrage på bekostning af de investeringsprodukter, der ikke er omfattet af forordningsforslaget, som f.eks. ikke-komplekse finansielle instrumenter. Oplysningskravene til andre kategorier af finansielle produkter, der er omfattet af eksisterende EU-lovgivning, bør suppleres af det standardiserede dokument med central information (key information document, KID), som indføres med forordningsforslaget. Dette kan navnlig vedrøre produkterne, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (5) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (6).

2.   Ansvaret for at udarbejde dokumentet med central information

I henhold til forordningsforslaget påhviler ansvaret for at udarbejde dokumentet med central information investeringsproduktudvikleren, som også er ansvarlig på grundlag af de udleverede oplysninger (7). Detailinvestorerne er imidlertid i direkte kontakt med distributørerne af investeringsprodukterne og ikke med investeringsproduktudviklerne. Distributøren af et investeringsprodukt bør derfor også stå til ansvar for, at en detailinvestor har effektive muligheder for at indgive en klage mod produktudvikleren vedrørende dokumentet med central information og for at indlede en klageprocedure. ECB mener endvidere, at den foreslåede ordning også bør give mulighed for effektive klageprocedurer i tilfælde af grænseoverskridende tvister, navnlig hvor produktudvikleren er beliggende i en anden medlemsstat eller i et tredjeland.

3.   Indholdet af dokumentet med central information

ECB anbefaler, at forordningsforslaget udtrykkeligt kræver, at dokumentet med central information indeholder følgende elementer: i) de modparts-, drifts- og likviditetsrisici, der har en indvirkning på investeringsproduktet, ii) hvor følsomme produkternes resultater er over for effektive stressscenarier, og iii) produktets gearingskomponent, for så vidt denne komponent kan øge de tilstedeværende risici. Sådanne yderligere informationer vil sikre, at dokumentet med central information ikke fører til, at investorerne i overdreven grad forlader sig på hidtidige resultatmønstre, og at det giver en fuldstændig og retfærdig oversigt over de risici, der er knyttet til investeringsprodukterne.

4.   Administrative sanktioner og foranstaltninger

ECB anbefaler, at forordningsforslaget ændres for at sikre harmoniseringen med andre forslag til EU-lovgivning (8), der indfører administrative sanktioner, herunder navnlig ved at indføre bestemmelser om administrative bøder.

Hvor ECB foreslår ændringer af forordningsforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag med en begrundelse herfor.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 11. december 2012.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  KOM(2012) 352 endelig.

(2)  Jf. afsnit 12.1 i ECB's udtalelse CON/2012/21 af 22. marts 2012 om i) et forslag til et direktiv om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF, ii) et forslag til en forordning om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EMIR) om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, iii) et forslag til et direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation og iv) et forslag til en forordning om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (EUT C 161 af 7.6.2012, s. 3). Alle ECB's udtalelser findes på ECB's websted http://www.ecb.europa.eu

(3)  KOM(2011) 652 endelig, jf. artikel 31 og 32.

(4)  Jf. for eksempel reglerne vedrørende de tjenester, som investeringsselskaberne må tilbyde, når de yder investeringsservice, og som udelukkende består i at udføre kundens ordrer og/eller at modtage og formidle disse, i artikel 25, stk. 3, i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF, KOM(2011) 656 endelig (herefter benævnt »MiFID-forslaget«).

(5)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.

(6)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1. Jf. navnlig artikel 183 til 185.

(7)  Jf. forordningsforslagets artikel 5.

(8)  Jf. MiFID-forslagets artikel 75, stk. 2, litra e) og f). Jf. også artikel 99a, stk. 2, litra e) og f), der skal indsættes i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32) ved forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarer, aflønningspolitik og sanktioner, KOM(2012) 350 endelig (herefter benævnt »UCITS V-direktivforslaget«).


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 1

Artikel 25

»Artikel 25

1.   Kommissionen tager denne forordning op til revision fire år efter datoen for ikrafttrædelsen. Revisionen omfatter en overordnet gennemgang af den praktiske anvendelse af bestemmelserne i denne forordning under behørig hensyntagen til udviklingen på markederne for detailinvesteringsprodukter. For så vidt angår investeringsinstitutter som defineret i artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF omfatter revisionen en vurdering af, om overgangsforanstaltningerne i denne forordnings artikel 24 skal forlænges, eller om bestemmelserne om central investorinformation i direktiv 2009/65/EF efter identifikation af eventuelt nødvendige justeringer kan erstattes af eller anses for svarende til dokumentet med central investorinformation i denne forordning. Revisionen omfatter også overvejelser om en eventuel udvidelse af denne forordnings anvendelsesområde til at omfatte andre finansielle produkter.

2.   Efter høring af Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, som i givet fald ledsages af et lovgivningsforslag.«

»Artikel 25

1.   Kommissionen tager EU-lovgivningen inden for området finansielle tjenester op til revision efter denne forordnings ikrafttrædelse med henblik på at vurdere nyttevirkningen af: i) indførelsen af standardiserede dokumenter med central information i overensstemmelse med reglerne, der indføres med denne forordning vedrørende de klasser af finansielle instrumenter, der ikke er omfattet af denne forordning, navnlig produkterne, der er omfattet af direktiv 2003/71/EF og direktiv 2009/138/EF, ii) indførelsen af harmoniserede krav til markedsadfærd vedrørende salg af finansielle produkter, og iii) tildelingen af interventionsbeføjelser til de europæiske tilsynsmyndigheder og de nationale kompetente myndigheder i forhold til specifikke kategorier af finansielle produkter, herunder gennem produktforbud, der indføres af hensyn til investorbeskyttelsen og den finansielle stabilitet, og under hensyn til beføjelserne i denne henseende, der er indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. xx/xx af [dato] om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EMIR) om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (2) .

1 2.   Kommissionen tager denne forordning op til revision fire år efter datoen for ikrafttrædelsen. Revisionen omfatter en overordnet gennemgang af den praktiske anvendelse af bestemmelserne i denne forordning under behørig hensyntagen til udviklingen på markederne for detailinvesteringsprodukter. For så vidt angår investeringsinstitutter som defineret i artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF omfatter revisionen en vurdering af, om overgangsforanstaltningerne i denne forordnings artikel 24 skal forlænges, eller om bestemmelserne om central investorinformation i direktiv 2009/65/EF efter identifikation af eventuelt nødvendige justeringer kan erstattes af eller anses for svarende til dokumentet med central investorinformation i denne forordning. Revisionen omfatter også overvejelser om en eventuel udvidelse af denne forordnings anvendelsesområde til at omfatte andre finansielle produkter.

2 3.   Efter høring af Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, som i givet fald ledsages af et lovgivningsforslag.

Begrundelse

Det bør sikres, at der eksisterer lige vilkår for forskellige investeringsprodukter for at undgå regelarbitrage på bekostning af de investeringsprodukter, der ikke er omfattet af forordningsforslaget, som f.eks. ikke-komplekse finansielle instrumenter. Oplysningskravene til andre kategorier af finansielle produkter, der er omfattet af eksisterende EU-lovgivning, bør suppleres af det standardiserede dokument med central information, som indføres med forordningsforslaget. Kravene til markedsadfærd i forbindelse med salg af finansielle produkter bør tilsvarende indføres på en harmoniseret måde i forhold til et sæt af bredt definerede produkter. De europæiske tilsynsmyndigheder og de nationale kompetente myndigheder bør samtidig tildeles beføjelser til at intervenere i forholdtil specifikke kategorier af finansielle produkter, herunder gennem produktforbud, der indføres af hensyn til investorbeskyttelsen og den finansielle stabilitet. I denne henseende bør der tages højde for resultatet af den igangværende lovgivningsproces, hvor sådanne krav til markedsadfærd og tilsynsmæssige interventionsbeføjelser skal indføres ved MiFIR-forslaget.

Ændringsforslag 2

Artikel 8, stk. 2

»2.   Dokumentet med central information skal indeholde følgende oplysninger:

a)

i et afsnit i begyndelsen af dokumentet, investeringsproduktets navn og investeringsproduktudviklerens identitet

b)

i et afsnit med overskriften »Hvilken form for investering drejer det sig om?«, en angivelse af investeringsproduktets art og vigtigste karakteristika, herunder

i)

investeringsprodukttypen

ii)

investeringsproduktets mål og midlerne til at nå dem

iii)

en angivelse af, om investeringsproduktudvikleren sigter mod bestemte miljømæssige, samfundsmæssige eller ledelsesrelaterede resultater, enten i forhold til forretningsskik eller investeringsprodukt, og i givet fald en angivelse af de resultater, der søges, og hvordan de skal nås

iv)

hvis investeringsproduktet tilbyder forsikringsydelser, nærmere oplysninger om disse forsikringsydelser

v)

investeringsproduktets løbetid, hvis den kendes

vi)

resultatscenarier, hvis det er relevant i forhold til produktets art

c)

i et afsnit med overskriften »Kan jeg risikere at miste penge?«, en kort angivelse af, om der er risiko for at miste penge, herunder

i)

om der ydes garantier eller kapitalbeskyttelse, og om de indebærer eventuelle begrænsninger

ii)

om investeringsproduktet er omfattet af en kompensations- eller garantiordning

d)

i et afsnit med overskriften »Hvad er formålet med investeringen?«, en angivelse af den anbefalede minimumsihændehaverperiode og produktets forventede likviditetsprofil, herunder muligheden og betingelserne for eventuel afvikling af investeringer før løbetidens udløb, under hensyntagen til investeringsproduktets risk/reward-profil og den markedsudvikling, det sigter mod

e)

i et afsnit med overskriften »Hvilke risici er der tale om, og hvad kan jeg eventuelt få ud af investeringen?«, investeringsproduktets risk/reward-profil, herunder en sammenfattende indikator for profilen og advarsler i forhold til bestemte risici, som den sammenfattende indikator muligvis ikke afspejler fuldt ud

f)

i et afsnit med overskriften »Hvilke omkostninger drejer det sig om?«, de omkostninger, der er forbundet med en investering i investeringsproduktet, både de direkte og de indirekte omkostninger, som investor skal afholde, herunder sammenfattende indikatorer for disse omkostninger

g)

i et afsnit med overskriften »Hvordan har investeringsproduktet klaret sig hidtil?«, investeringsproduktets hidtidige resultater, hvis det er relevant i forhold til produktets art og omfanget af de foreliggende resultater

h)

for pensionsprodukter, i et afsnit med overskriften »Hvad kan jeg tænkes at få, når jeg går på pension?«, prognoser for fremtidige resultater.«

»2.   Dokumentet med central information skal indeholde følgende oplysninger:

a)

i et afsnit i begyndelsen af dokumentet, investeringsproduktets navn og investeringsproduktudviklerens identitet

b)

i et afsnit med overskriften »Hvilken form for investering drejer det sig om?«, en angivelse af investeringsproduktets art og vigtigste karakteristika, herunder

i)

investeringsprodukttypen

ii)

investeringsproduktets mål og midlerne til at nå dem

iii)

en angivelse af, om investeringsproduktudvikleren sigter mod bestemte miljømæssige, samfundsmæssige eller ledelsesrelaterede resultater, enten i forhold til forretningsskik eller investeringsprodukt, og i givet fald en angivelse af de resultater, der søges, og hvordan de skal nås

iv)

hvis investeringsproduktet tilbyder forsikringsydelser, nærmere oplysninger om disse forsikringsydelser

v)

investeringsproduktets løbetid, hvis den kendes

vi)

resultatscenarier, hvis det er relevant i forhold til produktets art

c)

i et afsnit med overskriften »Kan jeg risikere at miste penge?«, en kort angivelse af, om der er risiko for at miste penge, herunder

i)

om der ydes garantier eller kapitalbeskyttelse, og om de indebærer eventuelle begrænsninger

ii)

om investeringsproduktet er omfattet af en kompensations- eller garantiordning

d)

i et afsnit med overskriften »Hvad er formålet med investeringen?«, en angivelse af den anbefalede minimumsihændehaverperiode og produktets forventede likviditetsprofil, herunder muligheden og betingelserne for eventuel afvikling af investeringer før løbetidens udløb, under hensyntagen til investeringsproduktets risk/reward-profil og den markedsudvikling, det sigter mod

e)

i et afsnit med overskriften »Hvilke risici er der tale om, og hvad kan jeg eventuelt få ud af investeringen?«, investeringsproduktets risk/reward-profil, herunder en sammenfattende indikator for profilen, og en advarsel om, at produktets afkast kan påvirkes negativt af de opregnede risici efterfulgt af en beskrivelse af:

i)

de modparts-, drifts- og likviditetsrisici, der har en indvirkning på investeringsproduktet

ii)

hvor følsomme produktets resultater er over for effektive stressscenarier

iii)

produktets gearingskomponent, for så vidt denne komponent kan øge risiciene

iv)

og advarsler i forhold til andre bestemte risici, som den sammenfattende indikator muligvis ikke afspejler fuldt ud

f)

i et afsnit med overskriften »Hvilke omkostninger drejer det sig om?«, de omkostninger, der er forbundet med en investering i investeringsproduktet, både de direkte og de indirekte omkostninger, som investor skal afholde, herunder sammenfattende indikatorer for disse omkostninger

g)

i et afsnit med overskriften »Hvordan har investeringsproduktet klaret sig hidtil?«, investeringsproduktets hidtidige resultater, hvis det er relevant i forhold til produktets art og omfanget af de foreliggende resultater, herunder en advarsel om, at hidtidige resultater ikke er garant for fremtidige investeringsresultater, og at de risici, der henvises til i andre dele af dokumentet med central information, kan have en væsentlig negativ indvirkning på investeringen

h)

for pensionsprodukter, i et afsnit med overskriften »Hvad kan jeg tænkes at få, når jeg går på pension?«, prognoser for fremtidige resultater.«

Begrundelse

De foreslåede yderligere informationer skal sikre, at dokumentet med central information ikke fører til, at investorerne i overdreven grad forlader sig på hidtidige resultatmønstre, og at det giver en fuldstændig og retfærdig oversigt over de risici, der er knyttet til investeringsprodukterne.

Ændringsforslag 3

Artikel 14

»Artikel 14

Investeringsproduktudvikleren indfører passende procedurer og ordninger for at sikre, at detailinvestorer, som har indgivet en klage vedrørende dokumentet med central information, rettidigt og på korrekt vis modtager et fyldestgørende svar.«

»Artikel 14

Investeringsproduktudvikleren og distributøren indfører passende procedurer og ordninger for at sikre, at i) detailinvestorer har effektive muligheder for at indgive en klage mod investeringsproduktudvikleren og således for at indlede en klageprocedure, ii) detailinvestorer, som har indgivet en klage vedrørende dokumentet med central information, rettidigt og på korrekt vis modtager et fyldestgørende svar, og iii) at effektive klageprocedurer også er tilgængelige for detailinvestorer i tilfælde af grænseoverskridende tvister, navnlig hvor investeringsproduktudvikleren er beliggende i en anden medlemsstat eller i et tredjeland

Begrundelse

I henhold til forslaget påhviler ansvaret for at udarbejde dokumentet med central information investeringsproduktudvikleren, som også er ansvarlig på grundlag af de udleverede oplysninger. Detailinvestorerne er imidlertid i direkte kontakt med distributørerne af investeringsprodukterne og ikke med investeringsproduktudviklerne. Distributøren af et investeringsprodukt bør derfor også stå til ansvar for, at en detailinvestor har effektive muligheder for at indgive en klage mod produktudvikleren vedrørende dokumentet med central information og for at indlede en klageprocedure. Klageprocedurerne bør også være effektive i tilfælde af grænseoverskridende tvister, navnlig hvor investeringsproduktudvikleren er beliggende i en anden medlemsstat eller i et tredjeland.

Ændringsforslag 4

Artikel 19, stk. 2

»2.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har beføjelse til som et minimum at anvende følgende administrative foranstaltninger og sanktioner:

a)

et forbud mod markedsføring af et investeringsprodukt

b)

et påbud om suspension af markedsføringen af et investeringsprodukt

c)

en advarsel, som offentliggøres, og som indeholder oplysninger om den ansvarlige persons identitet og overtrædelsens art

d)

et påbud om offentliggørelse af en ny udgave af dokumentet med central information.«

»2.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har beføjelse til som et minimum at anvende følgende administrative foranstaltninger og sanktioner:

a)

et forbud mod markedsføring af et investeringsprodukt

b)

et påbud om suspension af markedsføringen af et investeringsprodukt

c)

en advarsel, som offentliggøres, og som indeholder oplysninger om den ansvarlige persons identitet og overtrædelsens art

d)

et påbud om offentliggørelse af en ny udgave af dokumentet med central information

e)

hvis der er tale om en juridisk person, administrative bøder på op til 10 % af den pågældende juridiske persons samlede årsomsætning i det foregående regnskabsår; hvis den juridiske person er et datterselskab af et moderselskab, er den relevante samlede årsomsætning den samlede årsomsætning, som fremgår af det øverste moderselskabs konsoliderede regnskab for det foregående regnskabsår

f)

hvis der er tale om en fysisk person, administrative bøder på op til 5 000 000 EUR eller i medlemsstater, hvor euroen ikke er den officielle valuta, den tilsvarende værdi i national valuta på datoen for denne forordnings ikrafttræden.«

Begrundelse

De anbefalede ændringer vil sikre harmoniseringen med andre forslag til EU-lovgivning, navnlig MiFID-forslaget og UCITS V-direktivforslaget, for så vidt angår pålæggelse af administrative bøder.


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår, at en ny ordlyd indsættes. Gennemstreget skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår, at teksten udgår.

(2)  EUT L …, …, s. ….«


Top