EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0096

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 27. november 2012 om et forslag til Rådets forordning om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (CON/2012/96)

OJ C 30, 1.2.2013, p. 6–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 30/6


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 27. november 2012

om et forslag til Rådets forordning om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed)

(CON/2012/96)

2013/C 30/05

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 27. september 2012 en anmodning fra Rådet om en udtalelse om et forslag til Rådets forordning om overdragelse af specifikke opgaver til ECB i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1) (herefter »SSM-forordningsforslaget«). Samme dag modtog ECB en anmodning fra Rådet om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) for så vidt angår samspillet med Rådets forordning (EU) nr. …/… om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (2) (herefter »EBA-forordningsforslaget«).

ECB modtog den 5. november en anmodning fra Europa-Parlamentet i medfør af artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om en udtalelse om EBA-forordningsforslaget.

ECB's kompetence til at afgive udtalelse om SSM-forordningsforslaget fremgår af traktatens artikel 127, stk. 6. ECB's kompetence til at afgive udtalelse om EBA-forordningsforslaget fremgår af traktatens artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, da EBA-forordningsforslaget indeholder bestemmelser, der påvirker Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) bidrag til den smidige udførelse af politikker vedrørende tilsynet med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet, som anført i traktatens artikel 127, stk. 5. EBA-forordningsforslaget tager højde for de specifikke opgaver, der overdrages til ECB i overensstemmelse med traktatens artikel 127, stk. 6, og SSM-forordningsforslaget.

Da begge tekster vedrører overdragelsen af specifikke tilsynsopgaver til ECB og oprettelsen af den fælles tilsynsmekanisme (single supervisory mechanism, SSM), og uanset de klart forskellige lovgivningsprocedurer, der finder anvendelse for disse tekster, har ECB vedtaget én udtalelse, der dækker begge forslag. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1.   Generelle bemærkninger

1.1.

SSM-forordningsforslaget er et svar på anmodningen fra euroområdets stats- og regeringschefer på deres topmøde den 29. juni 2012 om at fremlægge forslag til en fælles tilsynsmekanisme (3). ECB hilser som helhed sådanne forslag velkommen, der stemmer overens med de vigtigste punkter i rapporten fra formanden for Det Europæiske Råd af 26. juni 2012 (4) og Det Europæiske Råds konklusioner af 29. juni og 18. oktober 2012. Det er nødvendigt med en væsentlig styrkelse af den økonomiske og monetære unions struktur for at bryde den ugunstige forbindelse mellem banker og stater i visse medlemsstater i euroområdet og for at vende den aktuelle udvikling, hvor der er ved at ske en opsplitning af det finansielle marked i euroområdet.

1.2.

Oprettelsen af den fælles tilsynsmekanisme skal bidrage til at genoprette tilliden til banksektoren og stimulere interbanklångivning og grænseoverskridende kreditstrømme gennem et uafhængigt integreret tilsyn for alle deltagende medlemsstater på grundlag af et system, som inddrager ECB og de nationale tilsynsmyndigheder. Den fælles tilsynsmekanisme vil også bidrage til en effektiv anvendelse af det fælles regelsæt for finansielle tjenesteydelser og harmoniseringen af tilsynsprocedurer og -praksis ved at fjerne nationale forvridninger og ved bedre at afspejle de behov, som et integreret valutaområde har. I den forbindelse er ECB rede til at udføre de nye opgaver vedrørende tilsynet med kreditinstitutter, der indføres med SSM-forordningsforslaget. ECB er af den opfattelse, at traktatens artikel 127, stk. 6, udgør et hensigtsmæssigt retsgrundlag for hurtigt og effektivt at overføre specifikke tilsynsopgaver til ECB.

1.3.

ECB støtter konklusionerne i den foreløbige rapport fra formanden for Det Europæiske Råd om en økonomisk og monetær union og integrerede finansielle rammer (5). ECB bemærker i den forbindelse, at Det Europæiske Råd opfordrer til hurtig vedtagelse af de bestemmelser, der vedrører harmoniseringen af nationale rammer for afvikling (6) og indskudsgaranti (7) i lovgivningsforslagene og forslagene til nye kapitalkrav til bankerne inden udgangen af 2012 (8), hvilket vil understøtte gennemførelsen af den fælles tilsynsmekanisme. Den foreløbige rapport peger endvidere på, at integrerede finansielle rammer ikke kan oprettes uden at der tages skridt til mere integrerede finanspolitiske og økonomiske rammer, og understreger ligeledes behovet for yderligere skridt frem mod en fælles afviklingsmekanisme. ECB er af den opfattelse, at en fælles afviklingsmekanisme — med fokus på en europæisk afviklingsmyndighed — er et nødvendigt supplement til den fælles tilsynsmekanisme med henblik på at opnå en velfungerende union for det finansielle marked. En sådan mekanisme bør derfor oprettes, eller i det mindst bør der være klare frister for dens oprettelse, når ECB fuldt ud påtager sig sine tilsynsopgaver — dvs. ved udgangen af overgangsperioden nævnt nedenfor.

1.4.

Set fra ECB's synspunkt bør SSM-forordningsforslaget opfylde følgende hovedprincipper. For det første bør ECB, inden for den fælles tilsynsmekanisme, kunne udføre de opgaver, som den er pålagt, effektivt, konsekvent og uden risici for sit omdømme. For det andet bør ECB forblive uafhængig ved udførelsen af alle sine opgaver. For det tredje bør ECB's nye opgaver vedrørende tilsynet være klart adskilt fra de pengepolitiske opgaver, som den er tillagt i henhold til traktaten. For det fjerde bør ECB have fuld adgang til de nationale tilsynsmyndigheders viden, ekspertise og ressourcer. For det femte bør den fælles tilsynsmekanisme fungere på en måde, der fuldt ud stemmer overens med de principper, der ligger til grund for det indre marked for finansielle tjenesteydelser, og være i fuld overensstemmelse med det fælles regelsæt for finansielle tjenesteydelser. I den forbindelse glæder ECB sig over muligheden for at inddrage medlemsstater uden for euroområdet i den fælles tilsynsmekanisme for at sikre større harmonisering af tilsynspraksis inden for Den Europæiske Union og derved styrke det indre marked. For det sjette er ECB rede til at opfylde de højeste standarder for ansvarlighed i forbindelse med tilsynsopgaverne.

1.5.

For det første, for at den fælles tilsynsmekanisme kan udføre et effektivt tilsyn, bliver ECB med SSM-forordningsforslaget betroet specifikke tilsynsopgaver, der er knyttet til de nødvendige tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser og til den direkte adgang til information. Dette er afgørende for at sikre, at den fælles tilsynsmekanisme udfører sine opgaver effektivt. ECB glæder sig over, at alle kreditinstitutter er omfattet. Dette er vigtigt for at bevare lige vilkår blandt banker og for at forhindre segmentering i banksystemet. Endelig er det glædeligt, at de makroprudentielle tilsynsbeføjelser overdrages til ECB, hvormed ECB vil være i stand til at koordinere anvendelsen af makro- og mikroprudentielle politikker. ECB bemærker endvidere, at SSM-forordningsforslaget medfører, at ECB ved udførelsen af sine tilsynsopgaver skal fremme kreditinstitutters sikkerhed og soliditet og det finansielle systems stabilitet (9), hvilket indebærer, at dens opgaver også er af makroprudentiel art. ECB er af den opfattelse, at SSM-forordningsforslaget bør muliggøre, at de makroprudentielle instrumenter, som EU-lovgivningen indeholder, kan aktiveres enten på ECB's eller de nationale myndigheders initiativ. Navnlig bør de nationale myndigheder, idet de er ansvarlige for den finansielle stabilitet samt er tæt på og har kendskab til de nationale økonomier og finansielle systemer (10), have tilstrækkelige redskaber til rådighed til at imødegå makroprudentielle risici, der vedrører den deltagende medlemsstats særlige situation, uden at det berører muligheden for, at der med den fælles tilsynsmekanisme også kan handles for effektivt at inddæmme sådanne risici. Da det er vigtigt at have en funktionel adskillelse mellem det makro- og mikroprudentielle tilsyn og Styrelsesrådets ansvar for den finansielle stabilitet, bør der inden for rammerne for den fælles tilsynsmekanisme være specifikke procedurer for inddragelsen af Styrelsesrådet med hensyn til de afgørelser, som ECB træffer vedrørende makroprudentielle politiske foranstaltninger.

1.6.

For det andet skal ECB udføre de opgaver, som er overdraget til den i medfør af SSM-forordningsforslaget, uden at dette berører målene for ESCB, således som de er fastsat i traktatens artikel 127 (11). ECB vil sikre, at dens aktiviteter inden for den fælles tilsynsmekanisme hverken påvirker ESCB's udførelse af sine opgaver i henhold til traktaten og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«), eller kompromitterer de institutionelle rammer. I henhold til traktaten og statutten (12) har ECB fuld uafhængighed (13) ved udførelsen af sine opgaver, herunder alle tilsynsopgaver, som den måtte blive pålagt i henhold til traktatens artikel 127, stk. 6. I denne henseende finder traktatens krav om ECB's uafhængighed anvendelse på institutionen som helhed, hvilket omfatter dens organer, som f.eks. tilsynsrådet og dettes medlemmer i forbindelse med udførelsen af opgaver i henhold til SSM-forordningsforslaget. ECB's uafhængighed omfatter endvidere også tilsynsmyndighedernes operationelle uafhængighed, således som der henvises til i Baselkomitéen for Banktilsyns nyligt vedtagne Hovedprincipper for effektivt banktilsyn (14) (herefter »Hovedprincipperne«).

1.7.

Et andet aspekt, der er beslægtet med Hovedprincipperne om at sikre et effektivt tilsyn, er en tilstrækkelig retlig beskyttelse af tilsynsmyndighederne ved udøvelsen af deres funktion for at beskytte den almene interesse. I den henseende er ECB opmærksom på en normativ udvikling og retspraksis i en række medlemsstater og på globalt plan, hvor der er en tendens til at begrænse tilsynsmyndighedernes ansvar. Det er ECB's opfattelse, at ECB, de nationale kompetente myndigheder og deres respektive embedsmænd kun bør ifalde ansvar i tilfælde af forsætlige fejl eller grov uagtsomhed. En sådan begrænsning vil for det første afspejle fælles principper i den nationale lovgivning om banktilsyn i et stigende antal medlemsstater, samt i en række af verdens vigtige finanscentre, hvor der hersker en tendens til at begrænse tilsynsmyndighedernes ansvar. For det andet vil det være i overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols retspraksis, hvor ansvar kun er blevet pålagt i tilfælde af kvalificeret ulovlighed. For det tredje vil en sådan bestemmelse bringe EU i overensstemmelse med den globale konsensus, der blev opnået med Hovedprincipperne, hvorefter tilsynslovgivningen skal beskytte tilsynsmyndigheden og dennes medarbejdere mod retssager som følge af deres handlinger og/eller undladelser under udøvelsen af deres opgaver i god tro samt omkostningerne ved at skulle forsvare sådanne handlinger og/eller undladelser, for derved yderligere at styrke tilsynsmyndighedernes stilling over for de enheder, der er underlagt tilsyn (15). For det fjerde er en sådan global konsensus baseret på tilsynsopgavernes kompleksitet. Tilsynsmyndighederne er underlagt en forpligtelse til at beskytte en flerhed af interesser i et velfungerende banksystem og i det finansielle system som helhed. Endvidere er tilsynsmyndigheder nødt til at arbejde under stramme tidsfrister, navnlig i krisetider. For det femte vil en præcisering af ansvarsordningen inden for en fælles tilsynsmekanisme, der opererer under forhold med mange jurisdiktioner, bidrage til i) en harmoniseret ansvarsordning inden for den fælles tilsynsmekanisme, ii) at integriteten af den fælles tilsynsmekanismes mulighed for at handle bevares, da en alt for streng og varieret ansvarsordning inden for den fælles tilsynsmyndigheds komplekse struktur ville kunne svække en tilsynsmyndighed inden for den fælles tilsynsmekanismes villighed til at foretage de nødvendige handlinger, og iii) en begrænsning af spekulative retssager, der er baseret på en påstand om en tilsynsmyndighed i den fælles tilsynsmekanismes ansvar for en handling eller undladelse.

1.8.

For det tredje er det vigtigt at holde de pengepolitiske opgaver skarpt adskilt fra de tilsynsopgaver, der overdrages til ECB, for at forhindre potentielle interessekonflikter og sikre uafhængig beslutningstagning i forbindelse med udførelsen af disse opgaver, samtidig med at ESCB's institutionelle rammer sikres overholdt. Med henblik herpå er det nødvendigt at have passende styringsstrukturer for at sikre adskillelsen af disse opgaver, samtidig med at den overordnede struktur drager fordel af synergieffekterne. I den forbindelse bør det i henhold til SSM-forordningsforslaget og inden for traktatens rammer sikres, at det nye tilsynsråd udgør tyngdepunktet i ECB's tilsynsfunktion. Ud over tilsynslederne i de kompetente myndigheder i de deltagende medlemsstater bør tilsynsrådet også omfatte observatører i form af repræsentanter fra de nationale centralbanker, som udfører tilsynsaktiviteter, der er knyttet til de nationale kompetente myndigheders tilsynsaktiviteter, hvor dette er fastsat i lovgivningen. Tilsynsrådet bør endvidere i videst muligt omfang have de nødvendige redskaber og ekspertise til at udføre dets opgaver effektivt, samtidig med at det endelige lovbestemte ansvar hos ECB's besluttende organer respekteres. I den forbindelse bør rammerne for tilsynsrådets funktion sikre lige behandling med hensyn til deltagelsen af repræsentanter fra de nationale kompetente myndigheder i alle deltagende medlemsstater, herunder de medlemsstater, der har etableret et tæt samarbejde med ECB. Endelig vil ECB, under hensyntagen til erfaringen hos de nationale centralbanker, der allerede udfører tilsyn, oprette hensigtsmæssige interne regler og procedurer for at sikre en passende adskillelse mellem de funktioner, der støtter disse opgaver.

1.9.

For det fjerde er det vigtigt, at den fælles tilsynsmekanisme kan udnytte de nationale tilsynsmyndigheders ekspertise og ressourcer ved udførelsen af de nye tilsynsopgaver. Det er afgørende at have udførlige kvalitative oplysninger og konsolideret viden om kreditinstitutterne samt pålidelige kvantitative oplysninger. Den fælles tilsynsmekanisme vil gennem passende decentraliseringsprocedurer, samtidig med at tilsynssystemets enhed bevares og overlapning undgås, drage fordel af, at de nationale tilsynsmyndigheder er tættere på de enheder, der er under tilsyn, og på samme tid sikre den nødvendige kontinuitet og konsistens i tilsynet på tværs af de deltagende medlemsstater. I den sammenhæng kunne SSM-forordningsforslaget præcisere de praktiske modaliteter for decentraliseringen af tilsynsopgaver inden for den fælles tilsynsmekanisme nærmere ved at specificere visse grundlæggende organisatoriske principper. Det bør navnlig specificeres, at ECB har adgang til de nationale kompetente myndigheder ved udførelsen af tilsynsopgaver, særlig i forbindelse med kreditinstitutter, der har mindre økonomisk, finansiel eller tilsynsmæssig betydning, uden at det berører ECB's ret til at vejlede og give instrukser eller til at overtage opgaver fra nationale myndigheder, når dette er behørigt påkrævet. Endvidere bør SSM-forordningsforslaget fastlægge grundlaget for passende rammer for en effektiv tildeling af tilsynsopgaver inden for den fælles tilsynsmekanisme, herunder underretningsprocedurer ved tilsynsafgørelser, der vedtages af de nationale kompetente myndigheder. Samtidig med de specifikke regler, der bør indgå i SSM-forordningsforslaget, bør ECB derfor efter høring af de nationale kompetente myndigheder, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme, yderligere specificere de kriterier og mekanismer for decentralisering inden for den fælles tilsynsmekanisme i de detaljerede regler, der er påkrævede for at gennemføre disse rammer. Navnlig bør disse regler gøre det muligt for kreditinstitutter, der er adressater for tilsynsforanstaltningerne, klart at kunne identificere deres relevante kontaktmyndighed. Yderligere bør både ECB og de nationale kompetente myndigheder i overensstemmelse med deres organisatoriske uafhængighed kunne bestemme, hvilke ressourcer der er nødvendige, for at de kan gennemføre deres opgaver inden for den fælles tilsynsmekanisme. Endelig er det vigtigt at sikre, at ECB's endelige tilsynsansvar inden for den fælles tilsynsmekanisme modsvares af kontrolbeføjelser over den fælles tilsynsmekanisme som helhed og over de enheder, der er under tilsyn, samt af meget tætte samarbejdsordninger med de nationale kompetente myndigheder, herunder specifikke regler for nødsituationer og hensigtsmæssige informationsstrømme. Der bør derfor være effektive ordninger for informationsstrømme inden for den fælles tilsynsmekanisme for ligeledes at forhindre overlapning i kreditinstitutternes rapporteringsforpligtelser.

1.10.

For det femte skal SSM- og EBA-forordningsforslagene sikre, at de nye rammer er i overensstemmelse med det indre marked. De to følgende hovedelementer kan bidrage til at nå dette mål. For det første bør SSM-forordningsforslaget gøre det muligt for de medlemsstater, der ønsker at tilslutte sig til den fælles tilsynsmekanisme, at deltage i hensigtsmæssige og tætte samarbejdsmekanismer og at deltage fuldt ud i tilsynsrådets aktiviteter på lige fod med medlemsstaterne i euroområdet, dvs. med de samme rettigheder og forpligtelser. For det andet skabes der med overdragelsen til ECB af opgaver vedrørende tilsynet med kreditinstitutter i medlemsstater i euroområdet nye institutionelle rammer, som kan medføre ændringer i Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) styring. EBA-forordningsforslaget bør gøre det muligt at foretage de nødvendige ændringer i EBA's styringsstruktur og beføjelser, navnlig ved at indføre ligebehandling af de nationale tilsynsmyndigheder og ECB, samtidig med at ECB's uafhængighed sikres. ECB vil fortsat deltage i EBA's tilsynsråd på de betingelser, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 1093/2010 (16). Henset til ECB's nye centrale rolle i den fælles tilsynsmekanisme vil ECB endvidere bidrage til at sikre, at de nationale kompetente myndigheder, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme, påtager sig indbyrdes tilsvarende positioner i EBA's besluttende organer vedrørende emner, der falder inden for området for ECB's tilsynsopgaver, herunder udarbejdelsen af specifikke regler inden for dette område, hvor det er hensigtsmæssigt, uden at det berører de tilsynsopgaver, som fortsat ligger hos de nationale kompetente myndigheder. Endelig kan der udarbejdes passende ordninger for at sikre et smidigt samarbejde med de ikke-deltagende medlemsstater vedrørende den fælles tilsynsmekanisme.

1.11.

For det sjette er demokratisk ansvarlighed en nødvendig modvægt til uafhængighed. ECB er allerede underlagt ansvarligheds- og rapporteringsforpligtelser, og disse bør fastholdes fuldt ud for dens nuværende opgaver. ECB bemærker, at lignende forpligtelser bliver fastsat ifølge SSM-forordningsforslaget med hensyn til dens nye tilsynsopgaver. På grundlag af disse lovbestemte forpligtelser bør der tilrettelægges separate og hensigtsmæssige former for ansvarlighed, også i overensstemmelse med Hovedprincipperne. Disse ansvarlighedsmekanismer bør afspejle følgende betragtninger. For det første bør de respektere ECB's uafhængighed. For det andet bør ansvarlighed finde sted på det niveau, hvor beslutningerne bliver truffet og gennemført. Ansvarlighedsmekanismer bør derfor primært tilrettelægges på EU-plan, uden at dette berører de gældende ansvarsordninger for de nationale tilsynsmyndigheder, som også gælder for deres respektive tilsynsopgaver, der ikke er overdraget til den fælles tilsynsmekanisme, og de lejlighedsvise meningsudvekslinger mellem formanden og medlemmerne af tilsynsrådet og de nationale parlamenter, hvor det er hensigtsmæssigt. For det tredje bør robuste mekanismer finde anvendelse for at sikre fortroligheden af de tilsynsmæssige oplysninger.

2.   Overgangsbestemmelser

ECB understreger vigtigheden af at opnå enighed om de ovenfornævnte forslag senest ved udgangen af 2012 for at fastholde den planlagte tidsplan, dvs. SSM-forordningsforslagets ikrafttræden den 1. januar 2013, den gradvise operationelle gennemførelse i løbet af 2013 og den fulde gennemførelse senest den 1. januar 2014. Det er afgørende, at en obligatorisk sekvens følges for at gøre det muligt for ECB at sætte de nødvendige forberedelsesordninger i værk, organisere samarbejdet mellem ECB og de nationale kompetente myndigheder under decentraliserede rammer, afsætte tilstrækkelige midler og internt være forberedt på at påtage sig tilsynsopgaverne i overensstemmelse med en aftalt tidsplan for indfasning af reguleringen. I denne henseende støtter ECB Kommissionens forslag om, at ECB i overgangsperioden kan anmode om alle relevante oplysninger, for at ECB kan udføre en omfattende vurdering af kreditinstitutterne i de deltagende medlemsstater (herunder en gennemgang af kvaliteten af aktiver). Dette bør støtte en smidig overgang til påbegyndelsen af den fælles tilsynsmekanismes operationelle tilsyn. Det er ECB's opfattelse, at den af Kommissionen foreslåede tidsplan er ambitiøs, men realistisk.

3.   Gennemførelse af reformen

Som nævnt ovenfor bør SSM-forordningsforslaget give ECB de nødvendige beføjelser til effektivt at udføre de opgaver, der er blevet overdraget til den. ECB nyder i henhold til traktatens artikel 132 og ESCB-statuttens artikel 34.1 reguleringsbeføjelser, som gør det muligt for ECB at gennemføre disse opgaver i overensstemmelse med gældende EU-ret og med kommende EU-lovgivning, navnlig det fælles regelsæt for finansielle tjenesteydelser (herunder »følg-eller-forklar«-procedurerne vedrørende EBA's retningslinjer eller henstillinger). Dog vil yderligere forbedringer efter vedtagelsen af SSM-forordningsforslaget og gennemførelsen af reformerne bidrage til at fremme ECB's udøvelse af sine tilsynsopgaver. For det første bør SSM-forordningsforslaget gøre det muligt for ECB at vedtage forordninger, der nærmere specificerer ordninger og procedurer for de nationale kompetente myndigheders pålæggelse af sanktioner. Det bør endvidere sikres, at ECB er beføjet til at vedtage de forebyggende foranstaltninger, der er tilgængelige for de kompetente myndigheder i henhold til national lovgivning. For det andet bør de vigtigste tilsynsredskaber, som findes i EU's banklovgivning, i stigende grad understøttes, hvor det er hensigtsmæssigt, af EU-lovgivning, der finder direkte anvendelse, som det for eksempel allerede er tilfældet med bestemmelserne i CRR-forslaget. Et fælles regelsæt, der finder direkte anvendelse vil bidrage både til den fælles tilsynsmyndigheds effektivitet og det indre markeds funktion. For det tredje er ECB, i overensstemmelse med ESCB-statuttens artikel 25.1, rede til at bidrage til yderligere harmonisering af den nationale lovgivning ved at rådgive de deltagende medlemsstater om den nationale gennemførelse af EU-direktiver, der vedrører tilsyn med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet, i spørgsmål vedrørende opgaver, der er overdraget til ECB i henhold til SSM-forordningsforslaget.

4.   Fremtidige ændringer af SSM-forordningsforslaget

I henhold til SSM-forordningsforslaget skal der fremlægges en rapport om forordningens anvendelse senest den 31. december 2015, hvilken kan føre til ændringer af teksten, som vil kræve anvendelse af proceduren i traktatens artikel 127, stk. 6. For at sikre at der i fremtiden rettidigt og på fleksibel vis kan foretages tekniske ændringer af SSM-forordningsforslaget, anbefaler ECB, at Det Europæiske Råd overvejer anvendelsen af artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Union. I henhold til artikel 48 kan Det Europæiske Råd bemyndige, at Rådet handler efter kvalificeret flertal (17) ved fremtidige tekniske ændringer af SSM-forordningsforslaget, eller at sådanne ændringer vedtages i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure (18). En simplificeret ændringsprocedure for SSM-forordningen vil gøre det muligt at tage højde for fremtidig udvikling i EU-lovgivningen om banker og tilsyn, der har en indvirkning på den fælles tilsynsmekanisme.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 27. november 2012.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  KOM(2012) 511 endelig.

(2)  KOM(2012) 512 endelig.

(3)  Erklæringen fra euroområdetopmødet den 29. juni 2012.

(4)  Hen imod en egentlig økonomisk og monetær union.

(5)  Formanden for Det Europæiske Råds foreløbige rapport, Hen imod en egentlig økonomisk og monetær union, af 12. oktober 2012.

(6)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF og 82/891/EØF, af direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF og 2011/35/EF og af forordning (EU) nr. 1093/2010 — KOM(2012) 280 endelig.

(7)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger — KOM(2010) 368 endelig.

(8)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat, KOM(2011) 453 endelig, og forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber, (»CRR-forslaget«) — KOM(2011) 452 endelig.

(9)  Jf. SSM-forordningsforslagets artikel 1.

(10)  Jf. Den Europæiske Centralbanks udtalelse CON/2012/5 af 25. januar 2012 om et forslag til direktiv om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og om et forslag til forordning om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber (EUT C 105 af 11.4.2012, s. 1).

(11)  Jf. traktatens artikel 127, stk. 1, og artikel 282, stk. 2, og ESCB-statuttens artikel 2.

(12)  Jf. traktatens artikel 130 og 282, stk. 3, og ESCB-statuttens artikel 7.

(13)  Begrebet centralbankuafhængighed omfatter funktionel, institutionel, personel og finansiel uafhængighed (jf. f.eks. ECB's konvergensrapport 2012, s. 21).

(14)  Vedtaget i september 2012 og findes på Den Internationale Betalingsbanks websted http://www.bis.org

(15)  Princip 2, afsnit 9, i Hovedprincipperne.

(16)  Artikel 40, stk. 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(17)  Artikel 48, stk. 7, første afsnit.

(18)  Artikel 48, stk. 7, andet afsnit.


Top