EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0084

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 6. november 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (CON/2012/84)

OJ C 374, 4.12.2012, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 374/2


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 6. november 2012

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker

(CON/2012/84)

2012/C 374/02

Indledning og retsgrundlag

Den 15. maj 2012 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (1) (herefter »forordningsforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da forordningsforslaget er omfattet af ECB's kompetenceområde. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

Europæiske statistikker udvikles, udarbejdes og formidles af Det Europæiske Statistiske System (ESS) og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), som opererer under to adskilte, men komplementære retlige rammer, samtidig med at de samarbejder tæt om udførelsen af deres statistiske funktioner (2). Derfor glæder ECB sig over en styrkelse af de retlige rammer for ESS, som vil øge dets effektivitet, og som navnlig vil gøre det muligt for ESS at opnå en tilsvarende grad af uafhængighed som ESCB. Nærmere bestemt støtter ECB målet om at styrke ledelsen af ESS ved a) at styrke den rolle, som de nationale statistiske kontorer (NSI'er) spiller med hensyn til at koordinere de statistiske aktiviteter, som gennemføres af andre nationale myndigheder, for så vidt angår europæiske statistikker, som ESS er eneansvarlig for (3), b) at styrke lederne af NSI'ernes og lederne af Eurostats (4) faglige uafhængighed, c) at styrke gennemførelsen af adfærdskodekset for europæiske statistikker ved at pålægge medlemsstaterne en forpligtelse til at træffe særlige politiske foranstaltninger på grundlag af »forpligtende indsatser for tillid til statistik«, som Kommissionen (5) skal overvåge gennemførelsen af, og d) at styrke NSI'ernes (6) adgang til og anvendelse af administrative data.

1.   Styrkelse af NSI'ernes koordinerende rolle i ESS og samarbejde med ESCB

1.1.

I henhold til forordningsforslaget »fungerer (de nationale statistiske kontorer) som kontaktpunkt for Kommissionen (Eurostat) i statistiske spørgsmål« (7) og »er navnlig ansvarlige for på nationalt plan at koordinere den statistiske programmering og rapportering, kvalitetsovervågning, metodologi, fremsendelse af data og kommunikation vedrørende det europæiske statistiske systems statistiske aktioner« (8). ECB glæder sig over den foreslåede styrkelse af NSI'ernes ansvar på nationalt plan, da det vil støtte udarbejdelsen af fuldstændige og sammenhængende europæiske statistikker. Samtidig forstår ECB, at en sådan styrkelse af de koordinerende beføjelser vil omfatte »alle europæiske statistikker, der udvikles, udarbejdes og formidles af det europæiske statistiske system« (9). ECB minder om, at de nationale centralbanker, der er medlem af ESCB, a) udarbejder europæisk statistik i henhold til artikel 3 og 5 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank som yderligere specificeret i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (10), og b) at de ikke deltager i udarbejdelsen af europæiske statistikker i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 223/2009, selv om en national centralbanks data under nærmere angivne betingelser kan anvendes af NSI'erne, andre nationale myndigheder og Unionens statistikmyndighed til udarbejdelse af europæiske statistikker (11). De nationale centralbankers statistiske opgaver, som udføres gennem ESCB, koordineres af ECB's Styrelsesråd. Styrelsesrådet har i den forbindelse bl.a. til opgave at fastsætte opgavefordelingen i ESCB vedrørende indsamling og verifikation af statistisk information og håndhævelse af de statistiske rapporteringskrav (12). Følgelig forventer ECB, at NSI'ernes koordinerende beføjelser ikke vil omfatte europæiske statistikker, som udarbejdes gennem ESCB i henhold til artikel 3 og 5 i ESCB-statutten og Rådets forordning (EF) nr. 2533/98.

1.2.

Selv om medlemmerne af ESS og ESCB opfylder hver deres statistiske forpligtelser, samarbejder de tæt, navnlig inden for nærmere angivne områder, hvor de har et fælles ansvar, såsom udarbejdelsen af nationalregnskabsstatistik og betalingsbalancestatistik (13). På de områder af de europæiske statistikker, hvor ESS og ESCB har et fælles ansvar, er det vigtigt at bevare og styrke de nuværende robuste samarbejdsordninger, således som de er gennemført på EU-plan gennem Udvalget for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (14), samt de respektive nationale samarbejdsordninger, der afspejler ansvarsfordelingen i de enkelte tilfælde.

1.3.

Det fremgår af forordningsforslaget, at »lederne af de nationale statistiske kontorer … alene [har] ansvaret for at fastlægge processer, statistiske metoder, standarder og procedurer samt indholdet af og tidspunkterne for statistiske offentliggørelser for så vidt angår alle europæiske statistikker« (15). ECB glæder sig over den foreslåede styrkelse af lederne af NSI'ernes faglige uafhængighed i forbindelse med de statistiske opgaver, som de udfører på nationalt plan inden for ESS, men ECB forstår samtidig, at deres styrkede koordinerende rolle ikke berører de nationale centralbankers udførelse af deres statistiske opgaver i henhold til ESCB-statutten og forordning (EF) nr. 2533/98, som er omfattet af de i traktatens artikel 130 og ESCB-statuttens artikel 7 fastsatte bestemmelser om uafhængighed.

1.4.

Som følge heraf henstiller ECB, at teksten præciseres for at sikre, at forordningsforslaget respekterer den institutionelle opdeling mellem ESS og ESCB. Endvidere bør forordningsforslaget anerkende behovet for et passende samarbejde for at gøre det muligt for de to systemer at udføre deres komplementære funktioner vedrørende udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker (16) på den bedst mulige måde.

2.   Styrkelse af NSI'ernes adgang til og anvendelse af administrative data

2.1.

I henhold til forordningsforslaget har NSI'erne, andre statistiske myndigheder og Kommissionen (Eurostat) »ret til hurtig og gratis adgang til alle administrative registre og til at anvende disse registre og integrere dem i statistikker i det omfang, det er nødvendigt for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker« (17). ECB bemærker, at de nye begreber »administrative registre« (som tidligere var »administrative datakilder« (18)) og »hurtig og gratis adgang« kan kræve yderligere præcisering. Som ECB allerede har bemærket (19), bør adgangen til de offentlige registre være reguleret af de regler, som medlemsstaterne og Kommissionen har vedtaget på deres respektive kompetenceområder (20).

2.2.

Det fremgår endvidere af de foreslåede ændringer, at »de nationale statistiske kontorer og Kommissionen (Eurostat) skal høres og inddrages i forbindelse med udformningen, den efterfølgende udvikling og nedlæggelsen af administrative registre, som er opbygget og vedligeholdt af andre organer«, og at de »skal have ret til at koordinere standardiseringsaktiviteter i forbindelse med administrative registre, der er relevante for produktionen af statistiske data« (21). ECB hilser de foreslåede ændringer velkommen, som, såfremt de anvendes i overensstemmelse med traktatens generelle principper, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (22), vil gøre det muligt for ESS at udnytte de administrative datakilder bedre til at skabe effektivitetsforbedringer, mindske rapporteringsbyrden og forbedre kvaliteten af de europæiske statistikker, som udarbejdes af ESS. ECB bemærker dog, at de foreslåede ændringer ikke bør gribe ind i princippet om centralbankuafhængighed, som er fastsat i traktatens artikel 130 og ESCB-statuttens artikel 7, og i forpligtelsen til at iagttage tavshed, som er fastsat i ESCB-statuttens artikel 37. Der er derfor behov for en præcisering af NSI'ernes og Kommissionens potentielle adgang til administrative registre, som vedligeholdes af ESCB-medlemmer, navnlig de administrative registre, der vedrører udførelsen af ESCB's opgaver (23).

Hvor ECB foreslår ændringer af forordningsforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag med begrundelse herfor.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, 6. november 2012.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  KOM(2012) 167 endelig.

(2)  Jf. betragtning 7 til 10 til og artikel 9 i forordning (EF) nr. 223/2009, artikel 5 i Statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«), artikel 2a og 8a i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8) og betragtning 8 i Rådets forordning (EF) nr. 951/2009 af 9. oktober 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (EUT L 269 af 14.10.2009, s. 1). Jf. afsnit 1.1 i ECB's udtalelse CON/2007/35 af 14. november 2007 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker (EUT C 291 af 5.12.2007, s. 1).

(3)  Jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 223/2009, som ændret ved artikel 1, stk. 2, i forordningsforslaget.

(4)  Jf. den nye artikel 5a i forordning (EF) nr. 223/2009 indsat ved artikel 1, stk. 3, i forordningsforslaget. Jf. artikel 3 og 7 i Kommissionens afgørelse 2012/504/EU af 17. september 2012 om Eurostat (EUT L 251 af 18.9.2012, s. 49).

(5)  Jf. nyt stk. 3 indsat i artikel 11 i forordning (EF) nr. 223/2009 ved artikel 1, stk. 5, i forordningsforslaget.

(6)  Jf. ny artikel 17a indsat i forordning (EF) nr. 223/2009 ved artikel 1, stk. 8, i forordningsforslaget.

(7)  Jf. artikel 5, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 223/2009, som ændret ved artikel 1, stk. 2, i forordningsforslaget.

(8)  Jf. artikel 5, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 223/2009, som ændret ved artikel 1, stk. 2, i forordningsforslaget.

(9)  Jf. betragtning 6 i forordningsforslaget.

(10)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8. Jf. afsnit 1.2 i ECB's udtalelse CON/2007/35.

(11)  Jf. betragtning 9 i forordning (EF) nr. 223/2009. National ret kan i visse tilfælde betro individuelle nationale centralbanker udarbejdelsen af statistiske oplysninger, der er omfattet af anvendelsesområdet for de europæiske statistiske programmer, som normalt indsamles gennem ESS i henhold til forordning nr. (EF) nr. 223/2009, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af deres opgaver for ESCB.

(12)  Jf. betragtning 11 i forordning (EF) nr. 2533/98.

(13)  Jf. artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1). Jf. også betragtning 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23). Jf. også retningslinje ECB/2004/15 af 16. juli 2004 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (EUT L 354 af 30.11.2004, s. 34).

(14)  Jf. Rådets afgørelse 91/115/EØF af 25. februar 1991 om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (EFT L 59 af 6.3.1991, s. 19).

(15)  Jf. ny artikel 5a, indsat i forordning (EF) nr. 223/2009 ved artikel 1, stk. 3, i forordningsforslaget.

(16)  Jf. ændringsforslag 1 til 2 og 4 til 6 i bilaget til denne udtalelse.

(17)  Jf. ny artikel 17a, stk. 1, indsat i forordning (EF) nr. 223/2009 ved artikel 1, stk. 8, i forordningsforslaget.

(18)  Jf. artikel 24 i forordning (EF) nr. 223/2009, udgået ved artikel 1, stk. 10, i forordningsforslaget.

(19)  Jf. afsnit 1.4 i ECB's udtalelse CON/2007/35.

(20)  Nu et krav i henhold til artikel 24, andet afsnit, i Rådets forordning (EF) nr. 223/2009. Jf. ændringsforslag 3 og 7 i bilaget til denne udtalelse.

(21)  Jf. ny artikel 17a, stk. 2, indsat i forordning (EF) nr. 223/2009 ved artikel 1, stk. 8, i forordningsforslaget.

(22)  Jf. artikel 5, stk. 3-4 i traktaten om Den Europæiske Union.

(23)  Jf. ændringsforslag 7 i bilaget til denne udtalelse.


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 1

Betragtning 9

»9)

Endvidere bør omfanget af den koordinerende rolle, som de nationale statistiske kontorer allerede har fået tildelt, præciseres, således at der opnås en mere effektiv koordinering af statistiske opgaver på nationalt plan, herunder kvalitetsstyring.«

»9)

Endvidere bør omfanget af den koordinerende rolle, som de nationale statistiske kontorer allerede har fået tildelt for europæiske statistikker, der udarbejdes gennem ESS, præciseres, således at der opnås en mere effektiv koordinering af statistiske opgaver inden for ESS på nationalt plan, herunder kvalitetsstyring.«

Begrundelse

Se ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 2

Ny betragtning 9a

[Ingen tekst]

»9a)

I overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 223/2009 og artikel 2a i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (2) samarbejder ESS og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) tæt for at sikre, at de to statistiske systemer udarbejder fuldstændige og sammenhængende europæiske statistikker på hver deres kompetenceområder i overensstemmelse med deres respektive arbejdsprogrammer. Særlige samarbejdsområder omfatter nationalregnskabsstatistik og betalingsbalancestatistik samt ydelse af rådgivning til Kommissionen om statistik vedrørende proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

Begrundelse

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009 og (EF) nr. 2533/98 udvikles, udarbejdes og formidles europæiske statistikker af ESS og ESCB under to adskilte, men komplementære retlige rammer. Som det fremgår af betragtning 9 i forordning (EF) nr. 223/2009, deltager medlemmerne af ESCB ikke i udarbejdelsen af europæiske statistikker i henhold til forordning (EF) nr. 223/2009. ESS og ESCB samarbejder ikke desto mindre tæt for at sikre, at de hver især kan udføre deres egne statistiske funktioner. Nærmere bestemt kan de nationale centralbanker inden for deres respektive kompetenceområder, og uden at det berører de nationale ordninger, indgå aftale med Unionens statistikmyndighed om, at NSI'er, andre nationale myndigheder og Unionens statistikmyndighed i forbindelse med deres udarbejdelse af europæiske statistikker direkte eller indirekte kan anvende data udarbejdet af de nationale centralbanker. Ændringsforslaget afspejler disse eksisterende ordninger.

Ændringsforslag 3

Betragtning 10 og 11

»10)

For at lette byrden for statistikmyndighederne og respondenterne bør de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder hurtigt og gratis kunne få adgang til og anvende administrative registre, herunder registre, som føres elektronisk, samt integrere disse registre i statistikker.

11)

De nationale statistiske kontorer bør endvidere på et tidligt stadium høres om udformningen af nye administrative registre, som vil kunne levere data til statistiske formål, og om planlagte ændringer af, eller nedlæggelse af, eksisterende administrative kilder. De bør også modtage relevante metadata fra ejerne af administrative data og koordinere standardiseringsaktiviteterne i forbindelse med administrative registre, der er relevante for produktionen af statistiske data.«

»10)

For at lette byrden for statistikmyndighederne og respondenterne bør de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder hurtigt og gratis kunne få adgang til og anvende administrative registre, herunder registre, som føres elektronisk, samt integrere disse registre i statistikker.

De nationale statistiske kontorer bør endvidere på et tidligt stadium høres om udformningen af nye administrative registre, som vil kunne levere data til statistiske formål, og om planlagte ændringer af, eller nedlæggelse af, eksisterende administrative kilder. De bør også modtage relevante metadata fra ejerne af administrative data og koordinere standardiseringsaktiviteterne i forbindelse med administrative registre, der er relevante for produktionen af statistiske data. NSI'ernes og andre nationale myndigheders aktiviteter i forbindelse med adgang, anvendelse, standardisering, udformning, efterfølgende udvikling og nedlæggelse af ESCB's administrative registre, må ikke gribe ind i udførelsen af ESCB's opgaver, som er fastsat i traktatens artikel 127, og i foranstaltningerne til sikring af centralbankuafhængighed, som er fastsat i traktatens artikel 130 og artikel 282, stk. 3, samt artikel 7 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank

Begrundelse

Se ændringsforslag 7.

Ændringsforslag 4

Artikel 1, stk. 2

»2)   Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   Den nationale statistiske myndighed, der udpeges af den enkelte medlemsstat som det organ, der er ansvarligt for koordinering af alle nationale aktiviteter til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker (det nationale statistiske kontor), fungerer i denne henseende som det eneste kontaktpunkt for Kommissionen (Eurostat) i statistiske spørgsmål.

De nationale statistiske kontorers ansvar for koordinering omfatter alle andre nationale myndigheder, der er ansvarlige for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker. De nationale statistiske kontorer er navnlig ansvarlige for på nationalt plan at koordinere den statistiske programmering og rapportering, kvalitetsovervågning, metodologi, fremsendelse af data og kommunikation vedrørende det europæiske statistiske systems statistiske aktioner.« «

»2)   Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   Den nationale statistiske myndighed, der udpeges af den enkelte medlemsstat som det organ, der er ansvarligt for koordinering af alle aktiviteter til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker på nationalt plan i henhold til denne forordning (det nationale statistiske kontor), fungerer i denne henseende som det eneste kontaktpunkt for Kommissionen (Eurostat) i statistiske spørgsmål.

De nationale statistiske kontorers ansvar for koordinering omfatter alle andre nationale myndigheder, der er ansvarlige for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, der er udarbejdet i henhold til denne forordning. De nationale statistiske kontorer er navnlig ansvarlige for på nationalt plan at koordinere den statistiske programmering og rapportering, kvalitetsovervågning, metodologi, fremsendelse af data og kommunikation vedrørende det europæiske statistiske systems statistiske aktioner og samarbejder med den respektive nationale centralbank for at sikre, at der udarbejdes fuldstændige og sammenhængende europæiske statistikker gennem ESS og ESCB på deres respektive kompetenceområder.« «

Begrundelse

Se ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 5

Artikel 1, stk. 3

»3)   Følgende indsættes som artikel 5a:

»Artikel 5a

Ledere af de nationale statistiske kontorer

1.   Lederne af de nationale statistiske kontorer har inden for deres nationale statistiske system alene ansvaret for at fastlægge processer, statistiske metoder, standarder og procedurer samt indholdet af og tidspunkterne for statistiske offentliggørelser for så vidt angår alle europæiske statistikker. De tillægges beføjelse til at træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende den interne forvaltning af de nationale statistiske kontorer. De koordinerer de statistiske aktiviteter, som gennemføres af alle nationale myndigheder, som bidrager til at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker. Under udførelsen af disse opgaver handler lederne af de nationale statistiske kontorer uafhængigt; de må hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering, nogen institution, noget andet organ eller nogen anden organisation; de afholder sig fra enhver handling, der er uforenelig med udførelsen af disse opgaver.« «

»3)   Følgende indsættes som artikel 5a:

»Artikel 5a

Ledere af de nationale statistiske kontorer

1.   Lederne af de nationale statistiske kontorer har inden for deres nationale statistiske system alene ansvaret for at fastlægge processer, statistiske metoder, standarder og procedurer samt indholdet af og tidspunkterne for statistiske offentliggørelser for så vidt angår alle europæiske statistikker, der er udarbejdet i henhold til denne forordning. De tillægges beføjelse til at træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende den interne forvaltning af de nationale statistiske kontorer. De koordinerer de statistiske aktiviteter, som gennemføres af alle nationale myndigheder, som bidrager til at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker, som er udarbejdet gennem ESS. Endvidere samarbejder de med de respektive nationale centralbanker om spørgsmål, som vedrører udarbejdelsen af europæiske statistikker, der er fælles for ESS og ESCB. Under udførelsen af disse opgaver handler lederne af de nationale statistiske kontorer uafhængigt; de må hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering, nogen institution, noget andet organ eller nogen anden organisation; de afholder sig fra enhver handling, der er uforenelig med udførelsen af disse opgaver.« «

Begrundelse

Se ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 6

Artikel 1, stk. 5

»5)   I artikel 11 indsættes som stk. 3:

»3.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til implementering af adfærdskodeksen for at bevare tilliden til deres statistikker. Med henblik herpå skal hver medlemsstat, som er repræsenteret ved regeringen, underskrive og implementere »forpligtende indsatser for tillid til statistik«, hvorved der indgås specifikke politikforpligtelser til at implementere kodeksen og fastsætte nationale kvalitetssikringssystemer, herunder selvevalueringer og forbedringstiltag. De forpligtende indsatser medunderskrives af Kommissionen.

Disse forpligtende indsatser overvåges regelmæssigt af Kommissionen på grundlag af årlige rapporter, som medlemsstaterne indsender. Kommissionen rapporterer til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af disse forpligtelser senest tre år efter denne forordning ikrafttræden.« «

»5)   I artikel 11 indsættes som stk. 3:

»3.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til implementering af adfærdskodeksen for at bevare tilliden til deres bidrag til de europæiske statistikker, som er udarbejdet af ESS. Med henblik herpå skal hver medlemsstat, som er repræsenteret ved regeringen, underskrive og implementere »forpligtende indsatser for tillid til statistik«, hvorved der indgås specifikke politikforpligtelser til at implementere kodeksen og fastsætte nationale kvalitetssikringssystemer, herunder selvevalueringer og forbedringstiltag. De forpligtende indsatser medunderskrives af Kommissionen.

Disse forpligtende indsatser overvåges regelmæssigt af Kommissionen på grundlag af årlige rapporter, som medlemsstaterne indsender. Kommissionen rapporterer til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af disse forpligtelser senest tre år efter denne forordning ikrafttræden.« «

Begrundelse

Se ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 7

Artikel 1, stk. 8

»8)   Følgende indsættes som artikel 17a:

»Artikel 17a

Adgang til samt anvendelse og integrering af administrative registre

1.   For at lette byrden for respondenterne har de nationale statistiske kontorer, andre nationale myndigheder, jf. artikel 4, og Kommissionen (Eurostat) ret til hurtig og gratis adgang til alle administrative registre og til at anvende disse registre og integrere dem i statistikker i det omfang, det er nødvendigt for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker.

2.   De nationale statistiske kontorer og Kommissionen (Eurostat) høres og inddrages i forbindelse med udformningen, den efterfølgende udvikling og nedlæggelsen af administrative registre, som er opbygget og vedligeholdt af andre organer, således at yderligere anvendelse af disse registre til statistiske formål fremmes. De skal have ret til at koordinere standardiseringsaktiviteter i forbindelse med administrative registre, der er relevante for produktionen af statistiske data.

3.   De nationale statistiske kontorers, andre nationale myndigheders og Kommissionens (Eurostats) adgang og inddragelse i henhold til stk. 1 og 2 skal begrænses til administrative registre inden for deres respektive offentlige administrative system.

4.   De nationale statistiske kontorer modtager relevante metadata fra ejerne af administrative registre, der anvendes til statistiske formål.

5.   De nationale statistiske kontorer og ejerne af administrative registre fastlægger de nødvendige samarbejdsmekanismer.« «

»8)   Følgende indsættes som artikel 17a:

»Artikel 17a

Adgang til samt anvendelse og integrering af administrative registre

1.   For at lette byrden for respondenterne har de nationale statistiske kontorer, andre nationale myndigheder, jf. artikel 4, og Kommissionen (Eurostat) ret til hurtig og gratis adgang til alle administrative registre og til at anvende disse registre og integrere dem i statistikker i det omfang, det er nødvendigt for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker, som er udarbejdet i henhold til denne forordning.

2.   De nationale statistiske kontorer og Kommissionen (Eurostat) høres og inddrages i forbindelse med udformningen, den efterfølgende udvikling og nedlæggelsen af administrative registre, som er opbygget og vedligeholdt af andre organer, således at yderligere anvendelse af disse registre til statistiske formål fremmes. De skal have ret til at koordinere standardiseringsaktiviteter i forbindelse med administrative registre, der er relevante for produktionen af statistiske data.

3.   De praktiske ordninger og betingelserne for at opnå effektiv adgang fastsættes, hvor det er nødvendigt, af den enkelte medlemsstat og Kommissionen inden for deres respektive kompetenceområder. Hvad angår administrative registre, som er opbygget og vedligeholdes af ESCB, må NSI'ernes, andre nationale myndigheders og Kommissionens (Eurostat) udøvelse af kompetencer i henhold til stk. 1 og 2 ikke gribe ind i udførelsen af de opgaver for ESCB, som fremgår af traktatens artikel 127, og i foranstaltningerne til sikring af centralbankuafhængighed og tavshedspligt, som fremgår af traktatens artikel 130 og artikel 282, stk. 3, samt artikel 7 og 37 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

4.   De nationale statistiske kontorers, andre nationale myndigheders og Kommissionens (Eurostats) adgang og inddragelse i henhold til stk. 1 , 2 og 3 skal begrænses til administrative registre inden for deres respektive offentlige administrative system.

5.   De nationale statistiske kontorer modtager relevante metadata fra ejerne af administrative registre, der anvendes til statistiske formål.

6.   De nationale statistiske kontorer og ejerne af administrative registre fastlægger de nødvendige samarbejdsmekanismer.« «

Begrundelse

Ordningerne for adgang til de offentlige registre bør fortsat være defineret af de regler, som medlemsstaterne og Kommissionen har vedtaget på deres respektive kompetenceområder i overensstemmelse med kravet i artikel 24, andet punktum, i forordning (EF) nr. 223/2009. Sådanne regler skal navnlig præcisere begreberne »administrative registre« og »hurtig og gratis«.

Endvidere bør de foreslåede ændringer om adgang til offentlige registre ikke gribe ind i udførelsen af ESCB's opgaver i henhold til traktatens artikel 127 og i princippet om centralbankuafhængighed og forpligtelsen til at iagttage tavshed i henhold til traktatens artikel 130 og ESCB-statuttens artikel 7 og 37. Der er derfor behov for en præcisering af NSI'ernes og Kommissionens potentielle adgang til administrative registre, som vedligeholdes af ESCB, navnlig de administrative registre, der vedrører udførelsen af ESCB's opgaver.


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny ordlyd. Gennemstreget skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår, at teksten udgår.

(2)   EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8


Top