EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0017

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 2. marts 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri ( »Pericles 2020« -programmet) (CON/2012/17)

OJ C 137, 12.5.2012, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 137/7


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 2. marts 2012

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (»Pericles 2020«-programmet)

(CON/2012/17)

2012/C 137/02

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 26. januar 2012 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (»Pericles 2020«-programmet) (1) (herefter »forordningsforslaget«). ECB modtog den 6. februar 2012 en anden anmodning fra Europa-Parlamentet om en udtalelse om det samme forordningsforslag.

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 133, artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1.   Generelle bemærkninger

1.1.

Pericles-programmet er et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri og svig. Forordningsforslaget erstatter retsgrundlaget for Pericles-programmet, som udløber ved udgangen af 2013 (2), og forlænger det således til udgangen af 2020. ECB gentager sit synspunkt om, at Pericles-programmet er et nyttigt bidrag til de aktiviteter, som allerede udføres af ECB, Europol og de nationale myndigheder i kampen mod eurofalskmøntneri (3). ECB nærer fuld tillid til, at Pericles 2020-programmet vil fortsætte med at bidrage til at bevare eurosedlernes integritet, herunder den anden serie af eurosedler.

1.2.

ECB ønsker at understrege sin aktive deltagelse i bekæmpelsen af forfalskning af eurosedler. Navnlig udvikler ECB design af sedler og avancerede tekniske egenskaber for eurosedlerne, som gør det muligt for både den almindelige borger og eksperter at skelne ægte sedler fra falske. Det er almindelig praksis at opgradere pengesedler, efter at de har været i cirkulation i nogle år, for at være et skridt foran falskmøntnerne. Eurosystemet træffer også denne forebyggende foranstaltning og vil inden længe igangsætte produktionen af den anden serie af eurosedler. ECB analyserer desuden nye typer af falske sedler i sit Center for Analyse af Falske Sedler (Counterfeit Analysis Centre, CAC) og anvender den opnåede viden til at kunne rådgive de retshåndhævende myndigheder bedre. CAC koordinerer udsendelsen af alle kendte tekniske og statistiske data om eurofalskmøntneri til alle relevante modtagere.

2.   Særlige bemærkninger

2.1.

Forordningsforslagets artikel 4, stk. 2, fastsætter en fremgangsmåde til evaluering af, hvorvidt Pericles 2020-programmets specifikke mål er opfyldt. I denne henseende afhænger resultaterne ikke udelukkende af, at der træffes effektive foranstaltninger i henhold til Pericles 2020-programmet, men også af en række eksterne faktorer, herunder antallet af falske sedler i omløb, tilgængeligheden af tilstrækkelige menneskelige, finansielle og tekniske ressourcer hos de finansielle, tekniske, retshåndhævende og retslige myndigheder, og gennemførelsen af andre uddannelsesprogrammer, som tilrettelægges for disse myndigheder. Programmet bør således evalueres op i mod alle de aspekter, der påvirker eurofalskmøntneri og svig. ECB henstiller derfor, at ECB og Europol inddrages fuldt ud i den evaluering af Pericles 2020-programmet, som er fastlagt i forordningsforslagets artikel 12, stk. 3 og 4.

2.2.

Under Pericles 2020-programmet kan forslag fremsat af de deltagende medlemsstater omfatte deltagere fra tredjelande, hvis deres inddragelse er vigtig for beskyttelsen af euroen. ECB anerkender fordelene ved at forhindre eurofalskmøntneri og svig på verdensplan ved at inddrage tredjelande i Pericles 2020-programmet, men inddragelsen bør ske på en fornuftig og proportional måde.

2.3.

ECB bemærker, at forordningsforslagets artikel 8, stk. 2, litra a) og c), og artikel 10, stk. 3, henviser til anvendelsen af værktøjer til afsløring og tilskud til finansiering af indkøb af udstyr. ECB kan tilslutte sig forslaget om at yde tilskud til indkøb af almindeligt laboratorieudstyr, som f.eks. mikroskoper, infrarøde læsere, skydelærere, densitometre, mikrometre, målere af ledeevne og magnetisme, der støtter undersøgelsesprocessen, og som ikke er designet eller markedsført specifikt som udstyr til afsløring af falskmøntneri. ECB mener, at de eneste maskiner og udstyr til afsløring af falskmøntneri, der kan betegnes som pålidelige, er de maskiner og det udstyr, der er opregnet på ECB's websted, og som er godkendt på grundlag af tests, hvori der indgår et parti af de seneste eksempler på falske og ægte eurosedler med forskellige grader af slitage. Disse maskiner og dette udstyr er imidlertid rettet mod sektoren, der håndterer kontanter erhvervsmæssigt og ligger typisk uden for rammerne for de særlige instanser inden for bekæmpelse af falskmøntneri, der er defineret som målgruppe i forordningsforslagets artikel 8, stk. 2, litra c) (4). ECB er derfor af den opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende midler fra Pericles-programmet til at finansiere indkøb af detektorer til afsløring af falskmøntneri, eller at de særlige instanser inden for bekæmpelse af falskmøntneri anvender detektorer til afsløring af falskmøntneri.

2.4.

Det vil være hensigtsmæssigt, at Kommissionen, ECB og Europol sammen gennemgår de initiativer, som skal modtage økonomisk støtte under Pericles 2020-programmet (5), for derved at undgå overlapninger og gentagelser mellem Pericles 2020-programmet og andre relevante programmer og aktiviteter, og for at sikre, at der udvikles en fælles strategi mod eurofalskmøntneri og svig. Betragtning 7 og artikel 11 i forordningsforslaget bør derfor ændres for at muliggøre, a) at de berørte interessenter, som Kommissionen inddrager i det årlige arbejdsprogram, høres rettidigt, og b) at der opnås tilslutning fra ECB og Europol til det årlige arbejdsprogram med henblik på programmets vedtagelse (6). I denne forbindelse bør ECB og Europol gives tilstrækkelig tid til at gennemgå udkastet til det årlige arbejdsprogram og fremlægge deres synspunkter forud for drøftelsen af udkastet i det nedsatte rådgivende udvalg.

2.5.

ECB hilser forordningsforslagets artikel 12, stk.1, velkommen, hvorefter Kommissionen skal gennemføre Pericles 2020-programmet i samarbejde med medlemsstaterne og på grundlag af høringer i de forskellige faser af programmets gennemførelse under hensyntagen til relevante foranstaltninger truffet af andre kompetente myndigheder, navnlig ECB og Europol. Selv om forordningsforslagets artikel 12, stk. 1, både sikrer tilstrækkeligt samarbejde på EU-plan og sammenhæng mellem Pericles 2020-programmet og andre relevante programmer og aktiviteter, henstiller ECB, at Kommissionen sikrer, at der er tilstrækkelig tid til at sætte sig ind i dokumentationen vedrørende det årlige arbejdsprogram, før ECB og Europol høres i det nedsatte rådgivende udvalg.

2.6.

ECB henstiller, at artikel 12, stk. 3 og 4, ændres for at gøre det muligt at inddrage ECB og Europol i evalueringen af Pericles 2020-programmets virkning og effektivitet samt programmets eventuelle videreførelse, ændring eller suspension.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 2. marts 2012.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  KOM(2011) 913 endelig.

(2)  Pericles-programmet blev oprettet ved Rådets afgørelse 2001/923/EF af 17. december 2001 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (»Pericles«-programmet) (EFT L 339 af 21.12.2001, s. 50). Afgørelse 2001/923/EF blev udvidet til at omfatte de medlemsstater uden for euroområdet ved Rådets afgørelse 2001/924/EF af 17. december 2001 om udvidelse af afgørelse om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (»Pericles«-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, som ikke har indført euroen som fælles valuta (EFT L 339 af 21.12.2001, s. 55). Efterfølgende ændringer af Rådets afgørelse 2001/923/EF udvidede omfanget og forlængede varigheden af Pericles-programmet indtil 31. december 2013.

(3)  Jf. afsnit 1 i ECB's udtalelse CON/2006/35 af 5. juli 2006 på anmodning af Rådet for den Europæiske Union om to forslag til Rådets afgørelse om udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (EUT C 163 af 14.7.2006, s. 7). Alle ECB's udtalelser findes på ECB's websted http://www.ecb.europa.eu

(4)  Endvidere er det ifølge konsekvensanalysen (SEC(2011) 1615 endelig) klart, at muligheden for at finansiere indkøb af udstyr henviser til de kompetente nationale (i tredjelande) instanser inden for bekæmpelse af falskmøntneri med henblik på at beskytte euroen mod falskmøntneri, med særlig fokus på særlige instanser, der fungerer i følsomme tredjelande, og som har andre prioriteter end at bekæmpe eurofalskmøntneri.

(5)  Jf. afsnit 8 i ECB's udtalelse CON/2005/22 af 21. juni 2005 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om to forslag til Rådets afgørelse om udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (»Pericles«-programmet) (EUT C 161 af 1.7.2005, s. 11) og afsnit 2.2. i ECB's udtalelse CON/2006/35 af 5. juli 2006 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om to forslag til Rådets afgørelse om udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (»Pericles«-programmet) (EUT C 163 af 14.7.2006, s. 7).

(6)  Jf. udtalelse CON/2005/22, afsnit 8.


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommisionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 1

Betragtning 7 i forordningsforslaget

»(7)

Det bør sikres, at der er sammenhæng og komplementaritet mellem dette EU-handlingsprogram og andre programmer og aktioner. Kommissionen skal foranstalte alle de nødvendige høringer af de berørte interessenter (navnlig de kompetente nationale myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne, ECB og Europol) i det ved forordning (EF) nr. 1338/2001 nedsatte rådgivende udvalg for at vurdere behovene for at beskytte euroen, især for så vidt angår udveksling, bistand og uddannelse, med henblik på gennemførelsen af dette program.«

»(7)

Det bør sikres, at der er sammenhæng og komplementaritet mellem dette EU-handlingsprogram og andre programmer og aktioner. Inden for et passende tidsrum forud for vedtagelsen af det årlige arbejdsprogram skal Kommissionen foranstalte alle de nødvendige høringer af de berørte interessenter. Navnlig skal Kommissionen høre de kompetente nationale myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne, og opnå tilslutning fra ECB og Europol til det årlige arbejdsprogram) i det ved forordning (EF) nr. 1338/2001 nedsatte rådgivende udvalg for at vurdere behovene for at beskytte euroen, især for så vidt angår udveksling, bistand og uddannelse, med henblik på gennemførelsen af dette program.«

Begrundelse

Det vil være hensigtsmæssigt, at Kommissionen, ECB og Europol sammen gennemgår de initiativer, som skal modtage økonomisk støtte under Pericles 2020-programmet i forbindelse med det årlige arbejdsprogram. En fælles gennemgang vil bidrage til at undgå overlapninger og gentagelser mellem Pericles 2020-programmet og andre relevante programmer og aktiviteter, som understøttes af ECB, Europol og de kompetente nationale myndigheder. Denne tilgang vil endvidere sikre, at der udvikles en fælles strategi mod eurofalskmøntneri og svig. ECB foreslår derfor, at forordningsforslagets betragtning 7 ændres for at muliggøre, a) at de berørte interessenter, som Kommissionen inddrager i det årlige arbejdsprogram, høres rettidigt, og b) at der opnås tilslutning fra ECB og Europol til det årlige arbejdsprogram med henblik på programmets vedtagelse.

Ændringsforslag 2

Artikel 11 i forordningsforslaget

»Artikel 11

Årlige arbejdsprogrammer

For at gennemføre programmet vedtager Kommissionen årlige arbejdsprogrammer. De årlige arbejdsprogrammer skal omfatte de opstillede mål, de forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb. De skal endvidere omfatte en beskrivelse af de aktioner, der skal finansieres, en angivelse af de beløb, der er afsat til hver enkelt aktion og en vejledende tidsplan for gennemførelsen. […]«

»Artikel 11

Årlige arbejdsprogrammer

Kommissionen vedtager årlige arbejdsprogrammer. efter rettidig høring af de berørte interessenter, der inddrages i udarbejdelsen af udkast til de årlige arbejdsprogrammer og efter at have opnået ECB's og Europols tilslutning. De årlige arbejdsprogrammer skal omfatte de opstillede mål, de forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb. De skal endvidere omfatte en beskrivelse af de aktioner, der skal finansieres, en angivelse af de beløb, der er afsat til hver enkelt aktion og en vejledende tidsplan for gennemførelsen. […]«

Begrundelse

Det vil være hensigtsmæssigt, at Kommissionen, ECB og Europol sammen gennemgår de initiativer, som skal modtage økonomisk støtte under Pericles 2020-programmet. En fælles gennemgang vil bidrage til at undgå overlapninger og gentagelser mellem Pericles 2020-programmet og andre relevante programmer og aktiviteter, som understøttes af ECB, Europol og de kompetente nationale myndigheder. Denne tilgang vil endvidere sikre, at der udvikles en fælles strategi mod eurofalskmøntneri og svig. ECB foreslår derfor, at forordningsforslagets artikel 11 ændres for at muliggøre, a) at de berørte interessenter, som Kommissionen inddrager i det årlige arbejdsprogram, høres rettidigt, og b) at der opnås tilslutning fra ECB og Europol til det årlige arbejdsprogram med henblik på programmets vedtagelse.

Ændringsforslag 3

Artikel 12, stk. 3, i forordningsforslaget

»(3)   Kommissionen gennemfører en evaluering af programmet. Senest den 31. december 2017 […].«

»(3)   Kommissionen gennemfører en evaluering af programmet. Kommissionen formidler et udkast til en evalueringsrapport til de kompetente nationale myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne, og opnår tilslutning fra ECB og Europol til indholdet af evalueringsrapporten i det ved forordning (EF) nr. 1338/2001 nedsatte rådgivende udvalg. Senest den 31. december 2017 […].«

Begrundelse

Pericles 2020-programmets effektivitet bør prioriteres, således at dets generelle og specifikke mål kan opfyldes. Det er efter ECB's opfattelse nødvendigt, at der foretages en passende koordinering såvel mellem Pericles 2020-programmet, de eksisterende EU-programmer og de nationale programmer som med Europol- og ECB-projekter. I denne henseende er det ECB's opfattelse, at alle berørte interessenter bør høres og enes om evalueringsrapporten i det ved forordning (EF) nr. 1338/2001 nedsatte rådgivende udvalg. Med henblik herpå fremsætter ECB det ovenstående ændringsforslag, som også styrker ECB's og Europols rolle i vurderingen af Pericles 2020-programmets virkning og effektivitet samt programmets eventuelle videreførelse, ændring eller suspension.

Ændringsforslag 4

Artikel 12, stk. 4, i forordningsforslaget

»(4)   Senest den 31. december 2021 forelægger Kommissionen desuden en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan programmets målsætninger er blevet opfyldt.«

»(4)   Kommissionen formidler desuden et udkast til en rapport om opfyldelsen af programmets mål til de kompetente nationale myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne, og opnår tilslutning fra ECB og Europol til evalueringsrapporten i det ved forordning (EF) nr. 1338/2001 nedsatte rådgivende udvalg. Senest den 31. december 2021 forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan programmets målsætninger er blevet opfyldt.«

Begrundelse

For at kunne foretage en effektiv evaluering af, om Pericles 2020-programmets specifikke mål er opfyldt, kræves der en bred vifte af ekspertise, viden og information. Denne konklusion følger af artikel 4, hvori der opregnes en bred vifte af resultater, som danner grundlag for en vurdering af, om målene er opfyldt. I denne henseende afhænger resultaterne ikke udelukkende af, at der træffes effektive foranstaltninger i henhold til Pericles 2020-programmet, men også af en række eksterne faktorer, herunder antallet af falske sedler i omløb, tilgængeligheden af tilstrækkelige menneskelige, finansielle og tekniske ressourcer hos de finansielle, tekniske, retshåndhævende og retslige myndigheder, og gennemførelsen af andre uddannelsesprogrammer, som tilrettelægges for disse myndigheder. Programmet bør således evalueres op i mod alle de aspekter, der har en indvirkning på eurofalskmøntneri og svig. Derfor bør ECB, Europol og de kompetente nationale myndigheder, som alle har opnået væsentlig og relevant ekspertise og information, inddrages fuldt ud i evalueringen af, hvorvidt Pericles 2020-programmets mål er opfyldt. Endvidere bør ECB's og Europols tilslutning til den endelige evalueringsrapport opnås.


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.


Top