EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0010

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 10. februar 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og af Kommissionens direktiv 2007/14/EF (CON/2012/10)

OJ C 93, 30.3.2012, p. 2–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 93/2


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 10. februar 2012

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og af Kommissionens direktiv 2007/14/EF

(CON/2012/10)

2012/C 93/02

Indledning og retsgrundlag

Den 30. november 2011 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og af Kommissionens direktiv 2007/14/EF (1) (i det følgende benævnt »direktivforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da direktivforslaget indeholder bestemmelser, der påvirker Det Europæiske System af Centralbankers bidrag til en smidig gennemførelse af de kompetente myndigheders politikker, der angår tilsynet med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet, som anført i traktatens artikel 127, stk. 5. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

Direktivforslaget ændrer direktiv 2004/109/EF (2) bl.a. for at opfylde følgende lovgivningsmæssige målsætninger:

1.

Begrænse rapporteringsbyrden for udstedere af børsnoterede værdipapirer ved at fjerne eller harmonisere visse rapporteringsforpligtelser. For at reducere rapporteringsbyrden, som er blevet uforholdsmæssig tung for især små og mellemstore virksomheder, afskaffer direktivforslaget kravet til udstederne om at offentliggøre foreløbige ledelseserklæringer (3). ECB støtter i princippet disse ændringer, men mener, at forpligtelsen til at offentliggøre foreløbige ledelseserklæringer fortsat bør gælde for de finansielle institutioner med henblik på at bidrage til at sikre offentlighedens tillid til disse institutioner og på at bevare den finansielle stabilitet (4). Samtidig bør standardformularerne og -modellerne, der anvendes til at udarbejde ledelsesberetningerne og de foreløbige ledelsesberetninger, harmoniseres gennem tekniske standarder, som skal udarbejdes af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA). Indholdet af de regnskaber, der ledsager ledelsesberetningerne og de foreløbige ledelsesberetninger, bør også harmoniseres på grundlag af tekniske standarder (5).

2.

Sikre effektiviteten af forpligtelsen til at rapportere om erhvervelser af større aktiebesiddelser, herunder erhvervelser, der foretages på grundlag af afledte finansielle instrumenter. Direktivforslaget indfører en forpligtelse til at indberette finansielle instrumenter med økonomiske virkninger, der svarer til at give besidderen ret til at erhverve de underliggende aktier i et børsnoteret selskab, også hvis disse økonomiske virkninger opnås uden en formel aftale mellem indehaveren af det finansielle instrument og dennes modpart (6). Direktivforslaget medfører således en rapporteringsforpligtelse for tre kategorier af besiddelser: a) større aktiebesiddelser eller større andele af stemmerettigheder (7), b) besiddelser af instrumenter, der har en tilsvarende virkning som besiddelserne i den første kategori (8) og c) de samlede besiddelser i de to foregående kategorier (9). ECB kan tilslutte sig denne ændring og støtter samtidig bevarelsen af de eksisterende undtagelser fra oplysningskravene, herunder undtagelsen for besiddelser knyttet til market making-aktiviteter.

3.

Forbedre adgangen til finansielle oplysninger, som udstederne har offentliggjort. Direktivforslaget tillægger Kommissionen beføjelser til at vedtage foranstaltninger og tekniske standarder, som skal udarbejdes af ESMA, som a) indfører interoperabilitetsregler, der skal følges af de nationale, officielt udpegede mekanismer, der indsamler regulerede oplysninger fra udstedere af børsnoterede værdipapirer og b) gør det lettere at oprette en central adgangsportal for sådanne regulerede oplysninger på EU-plan (10). ECB støtter disse ændringer, men fremsætter en række ændringsforslag, der har til formål at øge deres effektivitet og lovgivningsmæssige præcision (11).

Hvor ECB foreslår ændringer af direktivforslaget, vedlægges som bilag konkrete ændringsforslag med begrundelse herfor.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 10. februar 2012.

Vítor CONSTÂNCIO

Næstformand for ECB


(1)  KOM(2011) 683 endelig.

(2)  Direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38).

(3)  Jf. artikel 1, stk. 5 og stk. 6, i direktivforslaget.

(4)  Jf. ændringsforslag 1, 2 og 5 i bilaget.

(5)  Jf. ændringsforslag 3 og 4 i bilaget.

(6)  Jf. artikel 1, stk. 8, i direktivforslaget.

(7)  Jf. artikel 9-10 i direktiv 2004/109/EF.

(8)  Jf. artikel 13 i direktiv 2004/109/EF.

(9)  Jf. artikel 13a i direktiv 2004/109/EF, som indsat ved artikel 1, stk. 9, i direktivforslaget.

(10)  Jf. artikel 1, stk. 12 og stk. 13, i direktivforslaget.

(11)  Jf. ændringsforslag 6, 7 og 8 i bilaget.


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 1

Betragtning 5 i direktivforslaget

»(5)

For at sikre, at den administrative byrde reelt reduceres i hele Unionen, bør medlemsstaterne ikke fortsat kunne kræve offentliggørelse af foreløbige ledelseserklæringer i deres nationale lovgivning.«

»(5)

For at sikre, at den administrative byrde reelt reduceres i hele Unionen, bør medlemsstaterne i deres nationale lovgivning ikke fortsat generelt kunne kræve offentliggørelse af foreløbige ledelseserklæringer . Dette krav fastholdes kun for de finansielle institutioner, hvor hensynet til den finansielle stabilitet stiller krav om højere gennemsigtighedsstandarder. Endvidere bør der fastholdes en mulighed for, at alle kategorier af udstedere kan offentliggøre foreløbige ledelseserklæringer eller kvartalsrapporter på frivilligt grundlag, eller hvis dette er påkrævet i overensstemmelse med et handelssteds regler vedrørende særlige børsnoteringsstandarder.«

Begrundelse

Afskaffelsen af kravet om offentliggørelse af foreløbige ledelseserklæringer bør ikke gælde for finansielle institutioner. I den forbindelse bør der fastholdes højere gennemsigtighedsstandarder for at bidrage til at sikre offentlighedens tillid til de finansielle institutioner og for at bevare den finansielle stabilitet. Dette ændringsforslag er knyttet til ændringsforslag 2 og 5.

Endvidere bør de indførte ændringer ikke påvirke udstedernes mulighed for at offentliggøre foreløbige ledelseserklæringer eller kvartalsrapporter på frivilligt grundlag eller som led i deres overholdelse af et handelssteds særlige børsnoteringsstandarder. Sådanne offentliggørelser vil imødekomme efterspørgslen fra visse investorklasser om en højere grad af udstedergennemsigtighed. Muligheden for mere fyldestgørende offentliggørelser bidrager til at sikre, at kapitalmarkederne fungerer effektivt og bør fastholdes.

Ændringsforslag 2

Artikel 1, stk. 1, i direktivforslaget

«(1)   I artikel 2, stk. 1, foretages følgende ændringer:

c)

som litra q) indsættes:

»q)

»formel aftale« en aftale, som er bindende i henhold til de gældende retsregler.«.«

»(1)   I artikel 2, stk. 1, foretages følgende ændringer:

c)

litra o) affattes således:

»o)

»kreditinstitut« en virksomhed, som defineret i artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. xx/xx af [dato] om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber (7) «

d)

som litra q) indsættes:

»q)

»finansiel institution« en enhed, der er meddelt tilladelse til at udføre aktiviteterne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv xx/xx/EU af [dato] om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat (8), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. xx/xx af [dato] om markeder for finansielle instrumenter og om ændringaf forordning nr. xx/xx af [dato] om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (9), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (10), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutioner for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (11), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (12), såvel som Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (13).

e)

som litra (r) indsættes:

»(r)

»formel aftale« en aftale, som er bindende i henhold til de gældende retsregler.«.«

Begrundelse

ECB foreslår, at kravet om offentliggørelse af foreløbige ledelseserklæringer ikke fjernes for så vidt angår finansielle institutioner (jf. ændringsforslag 1 og 5). En definition af »finansiel institution« bør derfor indføres i direktivforslaget. Endvidere bør definitionen af »kreditinstitut« i direktiv 2004/109/EF, der henviser til direktiv 2000/12/EF, ajourføres, for at henvise til forslaget til forordning om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Ændringsforslag 3

Artikel 1, stk. 3, i direktivforslaget

»(3)   I artikel 4 indsættes som stk. 7:

»7.   Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (i det følgende benævnt »ESMA«), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (14), udarbejder retningslinjer, herunder standardformularer eller -modeller, med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal indgå i ledelsesberetningen.

»(3)   I artikel 4 indsættes som stk. 7:

»(3)»7.   Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (i det følgende benævnt »ESMA«), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (15), udarbejder, i samarbejde med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (i det følgende benævnt »EBA«), oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets  (16) forordning (EU) nr. 1093/2010, udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, herunder standardformularer eller -modeller, med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal indgå i:

a)

ledelsesberetningen, hvorved ESMA sikrer, at sådanne modeller er forenelige med artikel 20 og 29 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv xx/xx/EU af [dato] om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer  (17)

b)

de i stk. 2 omhandlede regnskaber, hvorved ESMA sikrer, at sådanne modeller er forenelige med modellerne for kreditinstitutters og investeringsselskabers rapportering af regnskabsdata, som vil blive specificeret i udkastet til de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der udarbejdes af EBA på grundlag af artikel 95 i forordning (EU) nr. xx/xx [om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber].

ESMA inddrager, alt efter omstændighederne, Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder (i det følgende benævnt "Det Fælles Udvalg"), omhandlet i artikel 54 i forordning (EU) nr. 1095/2010, og forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 31. december 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Begrundelse

Med henblik på at opfylde direktivforslagets målsætning om at modernisere udstedernes rapporteringsrammer og reducere rapporteringsbyrden bør ESMA udarbejde gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der harmoniserer standardformularerne og -modellerne, der anvendes for at opfylde rapporteringsforpligtelserne. Harmoniseringen bør omfatte både ledelsesberetningerne og de ledsagende regnskaber, hvorved:

a)

standardformularerne og -modellerne, der anvendes til ledelsesberetningerne, bør tilpasses bestemmelserne om indholdet af ledelsesberetninger og konsoliderede ledelsesberetninger i Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer  (2);

b)

standardformularerne og -modellerne for regnskaber, der ledsager ledelsesberetningerne, bør tilpasses rapporteringsmodellerne, der skal udarbejdes af EBA på grundlag af forslaget til forordning om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Ændringsforslag 4

Artikel 1, stk. 4, i direktivforslaget

»(4)   I artikel 5 indsættes som stk. 7:

»7.   ESMA udarbejder retningslinjer, herunder standardformularer eller -modeller, med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal indgå i den foreløbige ledelsesrapport.«.«

»(4)   I artikel 5 indsættes som stk. 7:

»(4)»7.   ESMA udarbejder, i samarbejde med EBA, udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, herunder standardformularer eller -modeller, med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal indgå i:

a)

den foreløbige ledelsesrapport

b)

de i stk. 2 omhandlede regnskaber i sammendrag, hvorved ESMA sikrer, at sådanne modeller er forenelige med modellerne for kreditinstitutters og investeringsselskabers rapportering af regnskabsdata, som vil blive specificeret i udkastet til de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der udarbejdes af EBA på grundlag af artikel 95 i forordning (EU) nr. xx/xx [om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber].

ESMA inddrager, alt efter omstændighederne, Det Fælles Udvalg og forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 31. december 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.« «

Begrundelse

Jf. begrundelsen for ændringsforslag 3, som gælder for standardformularer og -modeller for foreløbige ledelsesrapporter og de ledsagende regnskabssammendrag.

Ændringsforslag 5

Artikel 1, stk. 5, og ny artikel 1, stk. 5, litra a), i direktivforslaget

»(5)   Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Rapport om betalinger til regeringer

…«.«

»(5)   Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Foreløbige ledelseserklæringer

»(5)1.   Med forbehold af artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. xx/xx af [dato] om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (18) offentliggør en udsteder, som er en finansiel institution, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, ledelseserklæringer i første og anden halvdel af regnskabsåret. Sådanne erklæringer offentliggøres tidligst ti uger efter påbegyndelsen og senest seks uger før afslutningen af det pågældende halvår. De skal omfatte data, der omhandler perioden mellem starten af det pågældende halvår og datoen for offentliggørelsen. Sådanne erklæringer skal give:

en redegørelse for væsentlige begivenheder og transaktioner, der har fundet sted i den pågældende periode, og disses indvirkning på udstederens og de af denne kontrollerede virksomheders finansielle stilling, og

en generel beskrivelse af udstederens og de af denne kontrollerede virksomheders finansielle stilling og resultater i den pågældende periode.

2.   Udstedere, der i medfør af national lovgivning eller det pågældende regulerede markeds regler eller på eget initiativ offentliggør kvartalsrapporter, er ikke forpligtet til at offentliggøre de i stk. 1 nævnte foreløbige ledelseserklæringer.

»(5)3.   En kompetent myndighed kan træffe beslutning om, at en udstedende finansiel institution kan udsætte offentliggørelsen af specifikke oplysninger i en foreløbig ledelseserklæring, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a)

oplysningerne har systemisk betydning

b)

det er i offentlighedens interesse, at offentliggørelsen udsættes

c)

oplysningernes fortrolighed kan sikres

Den kompetente myndighed vedtager beslutningen på eget initiativ eller på anmodning af en udstedende finansiel institution, den relevante ESCB-centralbank, den myndighed, der fører tilsyn med den udstedende finansielle institution, eller den nationale tilsynsmyndighed.

Beslutningen skal foreligge skriftligt.

Den kompetente myndighed sikrer, at udsættelsen kun gælder for en periode, der er nødvendig af hensyn til offentlighedens interesse.

Den kompetente myndighed vurderer som minimum en gang om ugen, i tæt samarbejde med den relevante ESCB-centralbank, den myndighed, der fører tilsyn med den udstedende finansielle institution, og, efter omstændighederne, den nationale tilsynsmyndighed, om betingelserne i litra a), b) eller c) er opfyldt, og tilbagekalder straks sin beslutning, hvis en af betingelserne ikke længere er opfyldt.

4.   ESMA udarbejder, i samarbejde med EBA, udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, herunder standardformularer eller -modeller for at præcisere, hvilke oplysninger der skal indgå i de i stk. 1 omhandlede foreløbige ledelseserklæringer, hvorved ESMA sikrer, at sådanne modeller er forenelige med modellerne for kreditinstitutters og investeringsselskabers rapportering af regnskabsdata, som vil blive specificeret i udkastet til de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der udarbejdes af EBA på grundlag af artikel 95 i forordning (EU) nr. xx/xx [om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber].

ESMA inddrager, alt efter omstændighederne, Det Fælles Udvalg og forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 31. december 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(5a)   Som artikel 6a indsættes:

»Artikel 6a

Rapport om betalinger til regeringer

…«.«

Begrundelse

Direktivforslagets nuværende artikel 1, stk. 5, erstatter den nuværende artikel 6 om foreløbige ledelseserklæringer i direktiv 2004/109/EF med en ny tekst om rapporteringer foretaget af udstedere, der er aktive i udvindings- eller skovbrugsindustrien. ECB foreslår, at artikel 6 bevares som en bestemmelse, der vedrører foreløbige ledelseserklæringer. Samtidig foreslår ECB at ændre artikel 6 for at opfylde følgende målsætninger:

a)

kravet om offentliggørelse af foreløbige ledelseserklæringer bør fortsat finde anvendelse for udstedende finansielle institutioner (jf. begrundelserne for ændringsforslag 1 og 2);

b)

de af ESMA udarbejdede gennemførelsesmæssige tekniske standarder bør anvendes til at harmonisere de foreløbige ledelseserklæringer og til at tilpasse dem til de rapporteringsmodeller, der skal udarbejdes af EBA på grundlag af forslaget til forordning om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber;

c)

de kompetente værdipapirmarkedstilsynsmyndigheder bør, på eget initiativ eller på anmodning af den udstedende finansielle institution, den relevante ESCB-centralbank, myndigheden, der fører tilsyn med den udstedende finansielle institution, eller den nationale tilsynsmyndighed  (3), kunne udsætte en udsteders offentliggørelse af oplysninger, der har systemisk betydning, hvis dette er i offentlighedens interesse. Dette forslag er i overensstemmelse med artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug)  (4);

d)

Henvisningen til direktiv 2003/6/EF i artikel 6 i direktiv 2004/109/EF skal erstattes af en henvisning til ovenfornævnte forslag til forordning.

Ændringsforslag 6

Ny artikel 1, stk. 11, litra a) i direktivforslaget

[Ingen tekst]

»11a)   I artikel 19 indsættes som stk. 5:

»11a)»5.   ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende:

a)

indførelsen af en fælles klassificering af forskellige former for regulerede oplysninger

b)

harmonisering af formularerne, i hvilke de regulerede oplysninger rapporteres, der tager højde for de forskellige harmoniseringsniveauer, der er mulige for specifikke former for regulerede oplysninger.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 31. december 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med proceduren i artikel 10 til 14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«.«

Begrundelse

ECB støtter initiativer, der skal forbedre adgangen til regnskabsdata, herunder adgangen til selskabsoplysninger, der reguleres af direktiv 2004/109/EF. Gennemførelsen af en veldefineret rapporteringspraksis baseret på standardiserede dataformularer og effektive rapporteringsinfrastrukturer vil gøre det muligt for investorer og lovgivere at anvende de regulerede oplysninger til at overvåge udviklingen på markedet, herunder især at foretage en rettidig analyse af de systemiske risici. ECB støtter derfor de ændringer, som direktivforslaget indfører, der skal forbedre adgangen til regulerede oplysninger gennem den måde, de officielt udpegede mekanismer fungerer på og ved på EU-plan at oprette en fælles adgangsportal til søgning af oplysninger indsamlet af de officielt udpegede mekanismer. Samtidig bemærker ECB, at nytteværdien af en fælles adgangsportal afhænger af en række faktorer, herunder:

a)

at der indføres en fælles klassificering af forskellige former for regulerede oplysninger

b)

at der sker en harmonisering af formularerne, i hvilke de regulerede oplysninger rapporteres, der tager højde for de forskelle mellem forskellige former for regulerede oplysninger, der nemt kan harmoniseres, f.eks. rapportering af større besiddelser, og andre former for regulerede oplysninger, som er mere heterogene, f.eks. intern viden, hvor harmoniseringen kan være begrænset til generelle rapporteringskategorier

c)

at der sker en harmonisering af de tekniske registreringsstandarder, som udstederne anvender ved deres indsendelse af oplysninger til de officielt udpegede mekanismer, hvilket bør muliggøre i) fuldautomatisk behandling af de rapporterede oplysninger og ii) pålidelige elektroniske registrerings- og versioneringsfunktioner

d)

at der vælges effektive tekniske løsninger til den centrale søgefunktion, herunder omfanget af oplysninger, f.eks. metadata eller indeks, der samles centralt, for så vidt angår oplysninger og dokumenter, der opbevares af de officielt udpegede mekanismer.

e)

at der tilvejebringes en passende flersproglig søgegrænseflade for brugere, der har adgang til de officielt udpegede mekanismer gennem den centrale adgangsportal, som bør omfatte i) interaktive søgefunktioner som dynamiske søgninger og kædesøgninger, og ii) søgninger, der dækker flere lande baseret på en enkelt søgeanmodning

f)

at der sker en harmonisering af søgegrænsefladerne, som de officielt udpegede mekanismer stiller til rådighed, hvilket især vil gavne investorer, der ønsker at forbedre de søgeresultater, som de opnår gennem en central adgangsportal, ved at give dem mulighed for at foretage opfølgende søgninger i de relevante nationale, officielt udpegede mekanismer.

Foranstaltningerne, som Kommissionen vedtager, og de reguleringsmæssige tekniske standarder, som udarbejdes af ESMA og vedtages af Kommissionen, bør fastsætte detaljerede krav inden for disse områder. ECB fremsætter i den forbindelse en række ændringsforslag, som bygger på tidligere henstillinger fra Kommissionen og CESR  (5).

Af hensyn til korrekt lovgivningsteknik finder ECB endvidere, at i) delegerede beføjelser, der knytter sig til de fælles rapporteringsklassificeringer og formularer, bør indgå i artikel 19 i direktiv 2004/109/EF, ii) delegerede beføjelser vedrørende tekniske ordninger, der anvendes ved indsendelse af oplysninger til de nationale, officielt udpegede mekanismer og harmoniseringen af de officielt udpegede mekanismers søgegrænseflader bør indgå i artikel 21 i nærværende direktiv, og iii) delegerede beføjelser vedrørende interoperabiliteten mellem de nationale, officielt udpegede mekanismer, herunder anvendelsen af den entydige identifikator, og driften af den centrale adgangsportal på EU-plan, bør indgå i artikel 22 i nærværende direktiv, som foreslået i ændringsforslag 6 til 8.

Ændringsforslag 7

Artikel 1, stk. 12, i direktivforslaget

»(12)   Artikel 21, stk. 4, affattes således:

»(12)»4.   Kommissionen tillægges beføjelse til ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b at vedtage foranstaltninger med henblik på at fastsætte følgende minimumsstandarder og regler:

a)

minimumsstandarder for udbredelse af regulerede oplysninger, jf. stk. 1.

b)

minimumsstandarder for den centrale opbevaringsmekanisme, jf. stk. 2.

c)

regler for interoperabilitet mellem de informations- og kommunikationsteknologier, som de nationale, officielt udpegede mekanismer anvender, og for adgang til regulerede oplysninger på EU-plan, jf. stk. 2.

Kommissionen kan ligeledes opstille og ajourføre en liste over medier til udbredelse af oplysninger til offentligheden.«.«

»(12)   I artikel 21, , indsættes som stk. 5:

»(12)»   

5.   ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der fastsætter tekniske krav vedrørende:

a)

harmoniseringen af de tekniske ordninger, som udstederne anvender ved deres indsendelse af oplysninger til de officielt udpegede mekanismer, navnlig for at gøre det muligt at anvende fuldautomatiske behandlingsteknologier ("straight-through processing"), registrere tidspunktet for indsendelsen (elektronisk registrering) og registrere alle senere ændringer af de oprindeligt indsendte oplysninger (versionering)

b)

harmoniseringen af søgegrænsefladerne, som de officielt udpegede mekanismer stiller til rådighed.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 31. december 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med proceduren i artikel 10 til 14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«.«

Begrundelse

Jf. begrundelsen for ændringsforslag 6. De delegerede beføjelser i henhold til artikel 21 i direktiv 2004/109/EF bør omhandle harmoniseringen af de tekniske ordninger for indsendelse af oplysninger og søgegrænsefladerne, der drives af de nationale, officielt udpegede mekanismer under hensyn til tidligere henstillinger fra Kommissionen og CESR.

Ændringsforslag 8

Artikel 1, stk. 13, i direktivforslaget

»(13)   Artikel 22 affattes således:

»Artikel 22

Adgang til regulerede oplysninger på EU-plan

»(13)1.   ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at udforme og præcisere følgende tekniske krav vedrørende adgangen til regulerede oplysninger på EU-plan:

a)

de tekniske krav vedrørende interoperabiliteten af de informations- og kommunikationsteknologier, som de nationale, officielt udpegede mekanismer anvender

b)

de tekniske krav til driften af en central adgangsportal til søgning af regulerede oplysninger på EU-plan

c)

de tekniske krav vedrørende de nationale, officielt udpegede mekanismers anvendelse af en entydig identifikator for hver udsteder

d)

det fælles format for de nationale, officielt udpegede mekanismers opbevaring af regulerede oplysninger

e)

den fælles klassificering af regulerede oplysninger hos de nationale, officielt udpegede mekanismer og den fælles liste over forskellige former for regulerede oplysninger.

2.   Ved udarbejdelsen af udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder sikrer ESMA, at de i artikel 22, stk. 1, anførte tekniske krav er forenelige med de tekniske krav til det elektroniske net af nationale selskabsregistre, der oprettes ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/../EU (19).

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 31. december 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

»(13)   Artikel 22 affattes således:

»Artikel 22

Interoperabilitet og adgang til regulerede oplysninger på EU-plan

»(13)1.   Kommissionen tillægges beføjelse til, på basis af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, 2b og 2c, og med forbehold af betingelserne i artikel 27a og 27b, at vedtage foranstaltninger med henblik på at fastsætte følgende minimumstandarder og regler:

a)

reglerne for interoperabiliteten af de informations- og kommunikationsteknologier, som de nationale, officielt udpegede mekanismer anvender

b)

reglerne for driften af en central adgangsportal til regulerede oplysninger oprettet på EU-plan, der skal gøre investorernes søgninger af regulerede oplysninger mere effektive, fuldstændige og pålidelige, og særlig at gøre det muligt at foretage direkte sammenligninger mellem oplysninger, der er indsendt af udstedere fra forskellige medlemsstater.

»(13)2.   ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at udforme tekniske krav vedrørende :

a)

interoperabiliteten af de informations- og kommunikationsteknologier, som de nationale, officielt udpegede mekanismer anvender

b)

driften på EU-plan af en central adgangsportal til officielt udpegede mekanismer, der som minimum i) baseres på en teknisk løsning, der gør det muligt at foretage effektive søgninger af regulerede oplysninger, der dækker flere lande på baggrund af en enkelt søgeanmodning, og ii) tilbyder en flersproglig søgegrænseflade med avancerede funktioner, såsom dynamiske søgninger og kædesøgninger

c)

de nationale, officielt udpegede mekanismers anvendelse af en entydig identifikator for hver udsteder, og anvendelsen af en entydig identifikator i de nationale, officielt udpegede mekanismers søgefunktioner og af den centrale adgangsportal for at gøre det muligt for investorer at identificere grundlæggende koncernrelationer mellem enheder med forskellige entydige identifikatorer

3.   Ved udarbejdelsen af udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder sikrer ESMA, at de i artikel 22, stk. 2, anførte tekniske krav er forenelige med de tekniske krav til det elektroniske net af nationale selskabsregistre, der oprettes ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/../EU (20).

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 31. december 2014.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.   Senest den 30. juni 2016 aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om driften af interoperabilitetsordningerne og om adgangen til regulerede oplysninger på EU-plan for at undersøge, om de indførte løsninger vedrørende adgangen til regulerede oplysninger opfylder målet om at gøre det muligt for investorerne at foretage en effektiv sammenligning af udstedere fra forskellige medlemsstater. Rapporten skal indeholde en konsekvensanalyse af alle de foreslåede ændringer til nærværende artikel.«.«

Begrundelse

Jf. begrundelsen for ændringsforslag 6. De delegerede beføjelser i henhold til artikel 22 i direktiv 2004/109/EF bør omhandle adgangen til regulerede oplysninger, interoperabiliteten af de nationale, officielt udpegede mekanismer og driften af den centrale adgangsportal på EU-plan på en udtømmende måde. De tekniske parametre og grænsefladen for en central adgangsportal på EU-plan skal gøre det muligt for investorerne at bruge den som en nem one-stop-adgangsportal til søgning af de regulerede oplysninger, som indsendes til alle nationale, officielt udpegede mekanismer og til at opnå pålidelige, sammenlignelige oplysninger om udstedere fra forskellige medlemsstater. Funktionaliteten af interoperabiliteten og de centrale adgangsportalordninger bør vurderes af Kommissionen efter et nærmere angivet tidsrum med henblik på at foreslå nødvendige justeringer.

Muligheden for at udvikle og anvende en entydig identifikator for alle udstedere er en særlig stor fordel ved de foreslåede ordninger. Kommissionens forslag kunne i den forbindelse anvende resultatet af det internationale arbejde om indførelsen af en Retlig Enhedsidentifikator (Legal Entity Identifier) som en standardreferencekode for udstedere og modparter i finansielle transaktioner  (6). Mere specifikt vil en entydig identifikator øge pålideligheden og sammenligneligheden af regulerede oplysninger, der er indsamlet af de nationale, officielt udpegede mekanismer, og tillade, at disse oplysninger sammenholdes med data, der er indsamlet i andre regulerede databaser, der anvender samme entydige identifikator. Fordelene ved at anvende en entydig identifikator bliver synlige i forbindelse med forskellige former for rapporteringsforpligtelser, såsom offentliggørelsen af årsrapporter, der identificerer datterselskaber eller rapporterer om erhvervelser af større besiddelser. Oplysninger om koncernsammensætninger og koncernforhold har betydning ikke kun for investorerne, men også for tilsynsmyndighederne og lovgiverne, som får bedre mulighed for at vurdere, f.eks. om risici er ved at sprede sig inden for en koncern. Selv om der vil kunne være en række praktiske begrænsninger forbundet med at offentliggøre koncernforhold på en udtømmende måde, vil selv delvis adgang til sådanne oplysninger udgøre en velkommen forbedring.


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.

(2)  KOM(2011) 684 endelig.

(3)  Jf. i den forbindelse ESRB's henstilling ESRB/2011/3 om de nationale myndigheders makroprudentielle mandat, som findes på ESRB's websted http://www.esrb.europa.eu

(4)  KOM(2011) 651 endelig.

(5)  Jf. Kommissionens henstilling af 11. oktober 2007 om det elektroniske net af officielt udpegede mekanismer til central opbevaring af regulerede oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF (EUT L 267 af 12.10.2007, s. 16), jf. også CESR's høringsdokument af juli 2010 »Development of Pan-European access to financial information disclosed by listed companies«, som findes på ESMA's websted http://www.esma.europa.eu

(6)  Jf. Komiteen for Betalings- og Afviklingssystemer og Den Internationale Organisation for Børstilsynsmyndigheders Tekniske Komités »Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements — Consultative report«, august 2011, afsnit 4.5.1., som findes på Den Internationale Betalingsbanks websted http://www.bis.org

(7)  EUT L […].

(8)  EUT L […].

(9)  EUT L […].

(10)   EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(11)   EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.

(12)   EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10.

(13)   EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1 «

(14)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84«.«

(15)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(16)   EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.

(17)  EUT L […].«

(18)  EUT L […].«.

(19)  EUT L […]«.«

(20)  EUT L […].


Top