EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0940

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

/* KOM/2011/0940 endelig - 2011/0467 (NLE) */

52011PC0940

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen /* KOM/2011/0940 endelig - 2011/0467 (NLE) */


BEGRUNDELSE

1)           Den 2. marts 2011 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen for at give FN's Sikkerhedsråds resolution 1970 (2011) virkning. I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1973 (2011) af 17. marts 2011 blev aktiverne i Den Libyske Centralbank og Libyan Arab Foreign Bank indefrosset ved forordning (EU) nr. 233/2011.

2)           Den 15. september 2011 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 2009 (2011) for at fremme Libyens genopretning efter den seneste konflikt og begynde afviklingen af nogle af de sanktioner, der blev indført ved UNSCR 1970 og efterfølgende resolutioner. Ifølge UNSCR 2009 skal indefrysningen af visse pengemidler ophæves på en gennemsigtig og ansvarlig måde for at støtte genoptagelsen af de økonomiske aktiviteter.

3)           Den 16. december 2011 besluttede FN's Sikkerhedsråd at ophæve de restriktive foranstaltninger over for Den Libyske Centralbank og Libyan Arab Foreign Bank, som var blevet indført ved resolution 1973(2011) af 17. marts 2011. Rådet er ved at udarbejde en FUSP-afgørelse for at godkende denne FN-beslutning.

4)           Da disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for at kunne gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem på samme måde.

5)           Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen foreslår derfor at ophæve de tilsvarende restriktive foranstaltninger i Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen.

2011/0467 (NLE)

Fælles forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/.../FUSP af [...] 2011 om ændring af Rådets afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen[1],

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 2. marts 2011 vedtog Rådet i forlængelse af Rådets afgørelse 2011/137/FUSP forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen[2]. Ved forordning (EU) nr. 204/2011 indefryses navnlig Den Libyske Centralbanks og Libyan Arab Foreign Banks pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2) I lyset af UNSCR 2009 (2011) og i forlængelse af afgørelse 2011/625/FUSP foretages ved forordning (EU) nr. 965/2011 navnlig justeringer af indefrysningen af visse libyske enheders aktiver for at støtte Libyens økonomiske genopretning.

(3) Ved afgørelse af 16. december besluttede FN's Sikkerhedsråd, at foranstaltningerne over for Den Libyske Centralbank og Libyan Arab Foreign Bank skulle bringes til ophør. Den pågældende bestemmelse i forordning (EU) nr. 201/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse med afgørelse 2011/..../FUSP.

(4) Da disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for at kunne gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem på samme måde.

(5) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 204/2011 foretages følgende ændringer:

Artikel 5, stk. 4, affattes således:

"4.      Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, der den 16. september 2011 tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af:

a)       Libyan Investment Authority og

b)      Libyan African Investment Portfolio,

og som befandt sig uden for Libyen den 16. september 2011 indefryses fortsat."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […]

                                                                       På Rådets vegne

                                                                       Formand

[1]               EUT L [...] af [...] 2011, s. [...].

[2]               EUT L 58 af 3.3.2011, s. 1.

Top