EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0867

Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EU) nr. 551/2010 på importen af visse former for tråd af molybdæn med oprindelse i Folkerepublikken Kina til også at omfatte importen af visse former for tråd af molybdæn afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej, og om afslutning af undersøgelsen, for så vidt angår varer afsendt fra Schweiz

/* KOM/2011/0867 endelig - 2011/0422 (NLE) */

52011PC0867

Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EU) nr. 551/2010 på importen af visse former for tråd af molybdæn med oprindelse i Folkerepublikken Kina til også at omfatte importen af visse former for tråd af molybdæn afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej, og om afslutning af undersøgelsen, for så vidt angår varer afsendt fra Schweiz /* KOM/2011/0867 endelig - 2011/0422 (NLE) */


BEGRUNDELSE

1.           BAGGRUND FOR FORSLAGET

· Begrundelse og formål

Forslaget vedrører anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab[1] ("grundforordningen"), i proceduren vedrørende import af visse typer tråd af molybdæn, afsendt fra Malaysia og Schweiz, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Schweiz eller ej.

· Generel baggrund

Forslaget er udarbejdet som led i gennemførelsen af grundforordningen og er resultatet af en undersøgelse, der er foretaget i overensstemmelse med de indholdsmæssige og proceduremæssige krav i grundforordningen.

De i øjeblikket gældende foranstaltninger er en endelig antidumpingtold på importen af visse typer tråd af molybdæn med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som er indført ved Rådets forordning (EU) nr. 511/2010 (EUT L 150 af 16.6.2010, s. 17).

· Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål

Ikke relevant.

2.           RESULTATER AF KONSEKVENSANALYSER OG HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER

· Høring af interesserede parter

De interesserede parter, der er berørt af proceduren, har i overensstemmelse med grundforordningens bestemmelser haft mulighed for at forsvare deres interesser i forbindelse med undersøgelsen.

· Ekspertbistand

Der har ikke været behov for ekspertbistand.

· Konsekvensanalyse

Forslaget er et resultat af gennemførelsen af grundforordningen.

Grundforordningen foreskriver ikke en generel konsekvensanalyse, men indeholder en udtømmende liste over de forhold, der skal vurderes.

3.           FORSLAGETS JURIDISKE INDHOLD

· Resumé af forslaget

Der blev indført en endelig antidumpingtold på 64,3 % på importen af visse typer tråd af molybdæn med oprindelse i Folkerepublikken Kina ("Kina") i juni 2010.

Denne undersøgelse blev indledt den 18. maj 2011 i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, efter en anmodning indgivet af European Association of Metals (Eurometaux) på vegne af en EU-producent af tråd af molybdæn. Ansøgeren hævdede, at de gældende foranstaltninger blev omgået ved omladning via Malaysia og Schweiz.

Resultaterne i den foreliggende sag er baseret på de foreliggende faktiske oplysninger, da hverken de eksporterende producenter i de pågældende lande eller importørerne i EU ønskede at samarbejde. Kommissionen modtog ingen bemærkninger fra de kinesiske, malaysiske eller schweiziske myndigheder.

Ifølge anmodningen er der ingen produktion af tråd af molybdæn i Malaysia eller Schweiz. I løbet af denne undersøgelse blev Kommissionen ikke forelagt beviser, der modsiger disse oplysninger.

Schweiz

Inden for rammerne af undersøgelsen blev der ikke fundet beviser for omladning af tråd af molybdæn med oprindelse i Kina via Schweiz, da der ikke var nogen import af den pågældende vare fra Schweiz, som var angivet med oprindelse i Schweiz, til EU i undersøgelsesperioden. Derfor bør undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af antidumpingforanstaltningerne gennem import af tråd af molybdæn afsendt fra Schweiz afsluttes, og den registrering af importen af tråd af molybdæn afsendt fra Schweiz, der blev indført ved indledningsforordningen, bør ophøre.

Malaysia

Faldet i importen fra Kina og den parallelle stigning i importen fra Malaysia udgjorde en ændring i handelsmønstret mellem Kina og Malaysia på den ene side og EU på den anden side.

Undersøgelsen afdækkede ikke nogen anden gyldig grund eller økonomisk begrundelse for omladningen end undgåelse af de gældende foranstaltninger. Der blev ikke fundet andre elementer end tolden, som kunne betragtes som en kompensation for omkostningerne ved omladning.

Sammenligningen af den vejede gennemsnitlige normale værdi som fastsat i den oprindelige undersøgelse og den vejede gennemsnitlige eksportpris viste, at der forekom dumping.

Det blev yderligere fastslået, at priserne ved eksport fra Malaysia underbød EU-erhvervsgrenens priser som fastsat i den oprindelige undersøgelse. Hvad angår undergravning i form af mængde, udgjorde importen fra Malaysia i undersøgelsesperioden ca. 6 % af importen af den pågældende vare med oprindelse i Kina før indførelsen af foranstaltninger. Det konkluderes derfor, at importen fra Malaysia både mængde- og prismæssigt undergravede de afhjælpende virkninger af tolden.

Det foreslås derfor at udvide antidumpingforanstaltningerne til også at omfatte import af tråd af molybdæn afsendt fra Malaysia, uanset om det sker direkte eller via et tredjeland, og uanset om varen angives med oprindelse i Malaysia eller ej.

· Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 13.

· Nærhedsprincippet

Forslaget hører under EU's enekompetence. Nærhedsprincippet finder derfor ikke anvendelse.

· Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde:

Foranstaltningens form er beskrevet i ovennævnte grundforordning og giver ikke mulighed for nationale beslutninger. Det er ikke relevant at forklare, hvordan byrder af finansiel eller administrativ art, der pålægges EU, nationale regeringer, regionale og lokale myndigheder, erhvervsdrivende og borgere, begrænses mest muligt og står i rimeligt forhold til forslagets mål.

· Reguleringsmiddel/reguleringsform

Foreslået reguleringsmiddel: rådsforordning.

Andre midler vil ikke være hensigtsmæssige, da grundforordningen ikke foreskriver alternative muligheder.

4.           VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget får ingen konsekvenser for EU's budget.

2011/0422 (NLE)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EU) nr. 551/2010 på importen af visse former for tråd af molybdæn med oprindelse i Folkerepublikken Kina til også at omfatte importen af visse former for tråd af molybdæn afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej, og om afslutning af undersøgelsen, for så vidt angår varer afsendt fra Schweiz

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab[2] ("grundforordningen"), særlig artikel 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen ("Kommissionen") efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A. PROCEDURE

1. Gældende foranstaltninger

(1) Ved Rådets forordning (EU) nr. 511/2010[3] ("den oprindelige forordning") indførtes der en endelig antidumpingtold på 64,3 % på importen af visse former for tråd af molybdæn som defineret i artikel 1, stk. 1, i nævnte forordning (den pågældende vare) og med oprindelse i Folkerepublikken Kina ("Kina" eller "det pågældende land"). Disse foranstaltninger vil i det følgende blive benævnt "de gældende foranstaltninger", og den undersøgelse, der førte til de foranstaltninger, som blev indført ved den oprindelige forordning, vil i det følgende blive benævnt "den oprindelige undersøgelse".

2. Anmodning

(2) Den 4. april 2011 modtog Kommissionen en anmodning i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, om at undersøge den påståede omgåelse af de gældende foranstaltninger. Anmodningen blev indgivet af European Association of Metals (Eurometaux) på vegne af en EU-producent af visse former for tråd af molybdæn ("ansøgeren").

(3) Det hævdedes i anmodningen, at der efter indførelsen af de gældende foranstaltninger var indtrådt en betydelig ændring i handelsmønstret mellem Kina, Malaysia og Schweiz på den ene side og EU på den anden side. Ansøgeren hævdede, at denne ændring skyldtes omladning af tråd af molybdæn via Malaysia eller Schweiz.

(4) I anmodningen konkluderes det, at der ikke var tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse for omladning ud over de gældende foranstaltninger.

(5) Endelig hævdede ansøgeren, at de afhjælpende virkninger af de gældende foranstaltninger blev undergravet, både i henseende til mængder og priser, og at priserne på tråd af molybdæn fra Malaysia og Schweiz var dumpingpriser i forhold til den normale værdi, der blev fastsat i den oprindelige undersøgelse.

3. Indledning

(6) Efter at have hørt det rådgivende udvalg fastslog Kommissionen, at der forelå tilstrækkelige umiddelbare beviser til at indlede en undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 13, og den iværksatte derfor ved forordning (EU) nr. 477/2011[4] ("indledningsforordningen") en undersøgelse. I henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, pålagde Kommissionen ved indledningsforordningen desuden toldmyndighederne fra den 19. maj 2011 at registrere importen af den pågældende vare afsendt fra Malaysia eller Schweiz, uanset om varen var angivet med oprindelse i Malaysia eller Schweiz eller ej.

4. Undersøgelse

(7) Kommissionen underrettede officielt myndighederne i Kina, Malaysia og Schweiz, eksporterende producenter og forhandlere i disse lande og de importører i EU, som den vidste, var berørt af sagen, samt EU-producenterne om indledningen af undersøgelsen.

(8) Der blev sendt spørgeskemaer til producenter/eksportører i Malaysia, Schweiz og Kina samt de af EU's importører, som Kommissionen vidste var berørt, og/eller som var nævnt i anmodningen. De interesserede parter fik mulighed for at give deres mening til kende skriftligt og anmode om at blive hørt mundtligt inden for den frist, der er fastsat i indledningsforordningen. Alle parter blev underrettet om, at manglende samarbejdsvilje kunne medføre anvendelse af grundforordningens artikel 18 og afgørelser truffet på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.

(9) En EU-importør henvendte sig til Kommissionen og oplyste, at han aldrig havde købt tråd af molybdæn fra en leverandør uden for EU.

(10) To malaysiske virksomheder fremførte, at de i undersøgelsesperioden hverken fremstillede tråd af molybdæn eller eksporterede sådan tråd til Unionen.

(11) En schweizisk virksomhed erklærede, at den ikke havde været involveret i produktion eller salg af tråd af molybdæn i de sidste tre år.

(12) En kinesisk producent besvarede spørgeskemaet og anførte, at han fra 2009 og fremefter hverken eksporterede tråd af molybdæn til EU eller til Malaysia og Schweiz.

(13) Kommissionen modtog ingen bemærkninger fra de kinesiske, malaysiske eller schweiziske myndigheder.

5. Undersøgelsesperiode

(14) Undersøgelsesperioden omfattede tidsrummet fra 1. april 2010 til 31. marts 2011 ("UP"). Der blev indhentet data for perioden fra 2007 indtil udløbet af undersøgelsesperioden ("den betragtede periode") med henblik på at undersøge den påståede ændring i handelsmønstret.

B. UNDERSØGELSESRESULTATER

1. Generelt/samarbejdsvilje

(15) Som nævnt i betragtning 10 samarbejdede kun to virksomheder i Malaysia, men de eksporterede ikke den pågældende vare til Unionen i UP. Som nævnt i betragtning 11 forelagde kun en schweizisk virksomhed oplysninger, og det fremgik af disse, at virksomheden ikke havde været involveret i produktion eller salg af den pågældende vare i de seneste tre år. Konklusionerne måtte derfor i vidt omfang baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

(16) I overensstemmelse med grundforordningens artikel 13, stk. 1, blev vurderingen af den mulige omgåelse foretaget ved at analysere 1), om der var tale om en ændring i handelsmønstret mellem Kina, Malaysia og Schweiz på den ene side og EU på den anden side, 2) om denne ændring skyldtes en praksis, forarbejdning eller bearbejdning, for hvilken der ikke forelå nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af tolden, 3) om der forelå beviser for skade eller for, at virkningerne af tolden undergraves i henseende til priserne på og/eller mængderne af samme vare, og 4) om der var bevis for dumping i forhold til de tidligere fastslåede normale værdier for samme vare, om fornødent i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningens artikel 2.

2. Den pågældende vare og samme vare

(17) Den pågældende vare er som defineret i den oprindelige undersøgelse, dvs. tråd af molybdæn, der vægtmæssigt indeholder mindst 99,95 % molybdæn, med største tværmål over 1,35, mm dog ikke over 4,0 mm, med oprindelse i Kina, som for øjeblikket tariferes under KN-kode ex 8102 96 00.

(18) Den undersøgte vare er den samme som den, der er beskrevet i betragtning 17, men afsendt fra Malaysia eller Schweiz, uanset om den er angivet med oprindelse i Malaysia eller Schweiz eller ej.

(19) For så vidt angår import, der er angivet med oprindelse i Schweiz, blev det på grundlag af data fra Surveillance II-databasen konstateret, at der ikke fandtes nogen import af den pågældende vare til Unionen i UP.

(20) For så vidt angår importen af varer, der angives med oprindelse i Malaysia, er sammenligningen af tråd af molybdæn, der eksporteres til Unionen fra Kina, og tråd af molybdæn afsendt fra Malaysia til EU på grund af manglende samarbejdsvilje baseret på de foreliggende faktiske oplysninger, herunder oplysninger i anmodningen, jf. grundforordningens artikel 18. Ingen af de oplysninger, der er indhentet under denne undersøgelse, tyder på, at tråd af molybdæn, der eksporteres til Unionen fra Kina, og tråd af molybdæn afsendt fra Malaysia til EU ikke har de samme grundlæggende fysiske egenskaber og samme anvendelsesformål. De anses derfor for at være samme vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4. Der blev ikke under undersøgelsen indsendt oplysninger, der tydede på det modsatte.

3. Ændring i handelsmønstret

Import af tråd af molybdæn til EU

3.1.1. Kina og Malaysia

(21) På grund af det manglende samarbejde fra de kinesiske eksporterende producenters side er forskellige statistiske kilder blevet sammenlignet med henblik på at vurdere importen i henholdsvis 2010 og UP. Disse omfattede både offentligt tilgængelige kilder, f.eks. Eurostat, og andre kilder såsom den i grundforordningens artikel 14, stk. 6, omhandlede database og Surveillance II-databasen.

(22) Som anført i betragtning 27 i den oprindelige forordning, udgjorde importen fra Kina 87 tons i 2007, 100 tons i 2008 og 97 tons i den oprindelige undersøgelsesperiode (1. april 2008 til 31. marts 2009).

(23) Importen af den pågældende vare fra Kina faldt betydeligt efter indførelsen af foranstaltningerne (fra 97 tons i den oprindelige undersøgelsesperiode til under 10 tons i undersøgelsesperioden). På den anden side steg importen fra Malaysia fra ingen i 2009 til ca. 6 tons i UP.

3.1.2. Kina og Schweiz

(24) Ifølge data fra Eurostat, dvs. data på KN-kodeniveau, er importen fra Schweiz steget fra næsten ingen i 2009 og de foregående år til 5 tons i både 2010 og 2011. Undersøgelsen har dog fastslået, at ingen import af den pågældende vare fra Schweiz, angivet med oprindelse i Schweiz, til Unionen blev foretaget i UP. Desuden fandt der ingen sådan import sted i hele 2010, mens de oprindelige midlertidige foranstaltninger har været i kraft siden december 2009.

3.1.3. Import fra Kina til Malaysia og Schweiz

(25) De kinesiske statistiske kilder indikerer, at eksporten af den pågældende vare til Malaysia blev indledt i 2010, mens kun ubetydelige mængder blev eksporteret i 2009 og 2008.

(26) De schweiziske statistiske kilder viser, at importen fra Kina til Schweiz blev indledt i 2010 og fortsatte i 2011, selv om der blev importeret ubetydelige mængder i 2009 og 2008. Disse importdata er dog på KN-kodeniveau og har dermed et bredere anvendelsesområde end definitionen af den pågældende vare i nærværende undersøgelse. Som nævnt ovenfor blev det fastslået, at der ikke var nogen eksport til EU af den pågældende vare fra Schweiz, angivet med oprindelse i Schweiz. Derfor kunne der inden for rammerne af undersøgelsen ikke fastslås nogen omladningspraksis for tråd af molybdæn med oprindelse i Kina via Schweiz.

3.1.4. Konklusion om ændringen i handelsmønstret

Malaysia

(27) Det samlede fald i den kinesiske eksport af den pågældende vare til EU fra og med 2010 og den sideløbende stigning i eksporten fra Malaysia og i eksporten fra Kina til Malaysia efter indførelsen af de oprindelige foranstaltninger udgjorde en ændring i handelsmønstret mellem ovennævnte lande på den ene side og EU på den anden side.

Schweiz

(28) Hvad angår Schweiz, kunne der ikke fastslås nogen ændring i handelsmønstret mellem Kina, Schweiz og EU med hensyn til import af den pågældende vare. Derfor bør undersøgelsen af den mulige omgåelse af antidumpingforanstaltningerne gennem import af tråd af molybdæn afsendt fra Schweiz afsluttes.

4. Omgåelsens art og utilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse

(29) Ifølge grundforordningens artikel 13, stk. 1, skal ændringen i handelsmønstret skyldes praksis, forarbejdning eller bearbejdning, for hvilken der ikke foreligger nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af tolden. Ovennævnte praksis, forarbejdning eller bearbejdning omfatter blandt andet forsendelse af den af foranstaltninger omfattede vare via tredjelande.

(30) Sammenligningen af handelsstrømmene mellem Kina og Malaysia på den ene side og Malaysia og EU på den anden side tyder på en omladningspraksis. Påstanden i anmodningen er ikke blevet bestridt af nogen erhvervsdrivende fra hverken ovennævnte lande eller fra EU. Det skal erindres, at ingen producenter af tråd af molybdæn fra Malaysia samarbejdede i forbindelse med denne undersøgelse.

(31) Undersøgelsen afdækkede ikke nogen anden gyldig grund eller økonomisk begrundelse for omladningen end undgåelse af de gældende foranstaltninger. Der blev ikke konstateret andre faktorer end unddragelse af told, der kunne betragtes som en kompensation for omkostningerne ved omladning af den pågældende vare fra Kina via Malaysia.

(32) Denne konklusion underbygges af, at ingen producenter af tråd af molybdæn fra Malaysia gav sig til kende i forbindelse med denne undersøgelse.

(33) Desuden bemærkes det, at importen fra Malaysia blev indstillet omkring tidspunktet for offentliggørelsen af indledningsforordningen.

(34) I fravær af anden tilstrækkeligt gyldig grund eller økonomisk begrundelse, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 1, andet punktum, konkluderes det derfor, at ændringen i handelsmønsteret mellem Kina og Malaysia på den ene side og EU på den anden side skyldtes indførelsen af de gældende foranstaltninger.

5. Undergravning af de afhjælpende virkninger af tolden i henseende til priser og/eller mængder af den samme vare

(35) For at vurdere, hvorvidt de importerede varer fra Malaysia i henseende til mængder og priser havde undergravet de afhjælpende virkninger af de gældende foranstaltninger, blev data fra tilgængelige statistiske kilder, jf. betragtning 21, anvendt som de bedste foreliggende oplysninger om Malaysias mængder og eksportpriser.

(36) Stigningen i importen fra Malaysia blev mængdemæssigt betragtet som betydelig. Importen fra Malaysia i UP udgør ca. 6 % af importen til EU af den pågældende vare med oprindelse i Kina før indførelsen af foranstaltninger.

(37) Sammenligningen af skadestærsklen som fastsat i den oprindelige forordning og den vejede gennemsnitlige eksportpris viste et betydeligt underbud. Det konkluderedes derfor, at de afhjælpende virkninger af de gældende foranstaltninger undergraves, både i henseende til mængde og pris.

6. Bevis for dumping i forhold til den tidligere fastsatte normale værdi for samme vare

(38) I mangel af samarbejdsvilje fra nogen af de eksporterende producenter blev eksportpriserne fastsat på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18. De priser, der fremgår af de i betragtning 21 omhandlede kilder, blev anset for at være de mest pålidelige.

(39) I overensstemmelse med grundforordningens artikel 13, stk. 1, blev det anset for passende, at den normale værdi, der skal anvendes i en undersøgelse af omgåelse, er den normale værdi, der er fastslået i den oprindelige undersøgelse. På grund af manglende samarbejde og i henhold til grundforordningens artikel 18 blev det med henblik på en sammenligning af eksportprisen og den normale værdi anset for passende at antage, at den varesammensætning, der blev konstateret i denne undersøgelse, var den samme som i den oprindelige undersøgelse.

(40) I den oprindelige undersøgelse blev USA anset for at være et egnet referenceland med markedsøkonomi. Eftersom referencelandets producent kun havde et marginalt salg på hjemmemarkedet i USA, fandt man, at det var urimeligt at anvende data om salget på hjemmemarkedet i USA som grundlag for at fastsætte eller beregne den normale værdi. Derfor blev den normale værdi for Kina fastsat på baggrund af USA's priser ved eksport til andre tredjelande, herunder EU.

(41) Dumpingmargenen blev i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 11 og 12, beregnet ved at sammenligne den vejede gennemsnitlige normale værdi som fastsat i den oprindelige forordning og de vejede gennemsnitlige eksportpriser i denne undersøgelses UP, udtrykt i procent af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet.

(42) Det fremgik af sammenligningen mellem den vejede gennemsnitlige normale værdi og den vejede gennemsnitlige eksportpris, at der fandt dumping sted.

C. FORANSTALTNINGER

(43) På grundlag af ovenstående konkluderedes det, at den endelige antidumpingtold på importen af tråd af molybdæn med oprindelse i Kina blev omgået ved omladning via Malaysia.

(44) I henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 1, første punktum, bør de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af den pågældende vare med oprindelse i Kina udvides til også at gælde for import af samme vare afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej.

(45) De foranstaltninger, der skal udvides, bør være dem, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 511/2010, dvs. en endelig antidumpingtold på 64,3 % af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet.

(46) Der bør opkræves told på den registrerede import af tråd af molybdæn afsendt fra Malaysia i overensstemmelse med grundforordningens artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, hvori det fastsættes, at alle udvidede foranstaltninger skal gælde for varer, som blev importeret til EU under den registrering, der blev indført ved indledningsforordningen.

D. AFSLUTNING AF UNDERSØGELSEN VEDRØRENDE IMPORT FRA SCHWEIZ

(47) I betragtning af konklusionerne vedrørende Schweiz bør undersøgelsen af den mulige omgåelse af antidumpingforanstaltningerne ved import af den pågældende vare afsendt fra Schweiz afsluttes, og den registrering af importen af tråd af molybdæn afsendt fra Schweiz, der blev indført ved indledningsforordningen, bør ophøre.

E. ANMODNINGER OM FRITAGELSE

(48) Der skal mindes om, at ingen malaysiske producenter/eksportører af tråd af molybdæn til EU gav sig til kende i løbet af denne undersøgelse, og det blev ej heller konstateret, at der findes sådanne producenter/eksportører. Uanset ovenstående vil andre producenter fra Malaysia, som ikke eksporterede den undersøgte vare til EU i UP, og som agter at indgive anmodning om fritagelse for den udvidede antidumpingtold i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 4, og artikel 13, stk. 4, skulle udfylde et spørgeskema for at sætte Kommissionen i stand til at fastslå, om en fritagelse vil være berettiget. Fritagelse kan indrømmes efter en vurdering af markedssituationen for den pågældende vare, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse, indkøb og salg og sandsynligheden for videreførelse af en praksis, for hvilken der ikke er tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse, samt bevis for dumping. Kommissionen vil normalt også aflægge et kontrolbesøg. Anmodninger bør omgående indgives til Kommissionen med alle relevante oplysninger, især om ændringer i virksomhedens aktiviteter i forbindelse med produktion og salg.

(49) Hvor en fritagelse er berettiget, vil Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg foreslå at ændre de gældende udvidede foranstaltninger i overensstemmelse hermed. Kommissionen vil efterfølgende overvåge den pågældende fritagelse for at sikre overholdelse af de betingelser, på hvilke den er givet.

F. FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER

(50) Interesserede parter blev underrettet om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, der førte til ovennævnte konklusioner, og fik mulighed for at fremsætte bemærkninger og blive hørt -

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.         Den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EU) nr. 551/2010 på import af tråd af molybdæn, der vægtmæssigt indeholder mindst 99,95 % molybdæn, med største tværmål over 1,35 mm, dog ikke over 4,0 mm, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8102 96 00 og med oprindelse i Folkerepublikken Kina, udvides til også at omfatte import af tråd af molybdæn, der vægtmæssigt indeholder mindst 99,95 % molybdæn, med største tværmål over 1,35 mm, dog ikke over 4,0 mm, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8102 96 00 (Taric-kode 8102 96 00 11), afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej.

2.         Den ved stk. 1 i denne artikel udvidede told opkræves ved import fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej, der er registreret i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EU) nr. 477/2011 og artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

3.         De gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

1.         Anmodninger om fritagelse for den ved artikel 1 udvidede told indgives skriftligt på et af Den Europæiske Unions officielle sprog og underskrives af en person, der har beføjelse til at repræsentere den anmodende enhed. Anmodningen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: N105 4/92

B-1049 Bruxelles

BELGIEN

Fax: +32 2297 98 81

E-mail: TRADE-13-3-MOLYBDENUM@ec.europa.eu

2.         I overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1225/2009 kan Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg ved afgørelse tillade, at import, der ikke omgår de ved forordning (EU) nr. 511/2010 indførte antidumpingforanstaltninger, fritages for den ved artikel 1 udvidede told.

Artikel 3

Den undersøgelse, der blev indledt ved Kommissionens forordning (EU) nr. 477/2011 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 511/2010, over for import af visse former for tråd af molybdæn med oprindelse i Folkerepublikken Kina ved import af visse former for tråd af molybdæn afsendt fra Schweiz, uanset om varen er angivet med oprindelse i Schweiz eller ej, afsluttes.

Artikel 4

Det pålægges herved toldmyndighederne at ophøre med den registrering af importen, som blev indført i henhold til artikel 2 i forordning (EU) nr. 477/2011.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

                                                                       På Rådets vegne

                                                                       Formand

[1]               EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

[2]               EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

[3]               EUT L 150 af 16.6.2010, s. 17.

[4]               EUT L 131 af 18.5.2011, s. 14.

Top