EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0378

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committeeconcerning an amendment to Annex XIII (Transport)

52011PC0378
BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

For at sikre den nødvendige retssikkerhed og ensartethed i det indre marked bør Det Blandede EØS-udvalg indarbejde al relevant EU-lovgivning i EØS-aftalen så hurtigt som muligt efter vedtagelsen.

2. RESULTATER AF KONSEKVENSANALYSER OG HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER

Udkastet til Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse (vedlagt som bilag til forslaget til Rådets afgørelse) har til formål at ændre bilag XIII (Transport) ved at indsætte ny EU-lovgivning på dette område. Det drejer sig om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdet), der skal indarbejdes i aftalen. Formålet med denne afgørelse er at gennemføre de fælles regler om drift af lufttrafiktjenester, samtidig med at EFTA-staterne får mulighed for at udstede licenser, der er gyldige i hele EØS, på betingelse af, at den relevante tredjelandsaftale er godkendt af Det Blandede EØS-udvalg. Afgørelsen indeholder også en tidsmæssig begrænsning på 5 år for forpligtelser til offentlig tjeneste for regionale lufthavne i Island og de fire nordligste fylker i Norge svarende til i regionerne i den yderste periferi, jf. artikel 349 i TEUF, fordi disse områder i almindelighed indeholder ruteområder, der kan anses for at være lige så fjerne som regionerne i den yderste periferi af EU.

Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 ophæver Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92, (EØF) nr. 2408/92 og (EØF) nr. 2409/92, der er indarbejdet i aftalen og derfor bør slettes fra aftalen.

3. FORSLAGETS JURIDISKE INDHOLD

I henhold til artikel 1, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 om visse gennemførelsesbestemmelser til EØS-aftalen fastlægger Rådet på forslag af Kommissionen den holdning, som skal indtages på Unionens vegne til sådanne afgørelser.

Kommissionen forelægger udkastet til Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse til vedtagelse i Rådet som Unionens holdning. Kommissionen håber at kunne forelægge forslaget i Det Blandede EØS-udvalg snarest muligt.

2011/0165 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg, til ændring af bilag XIII (Transport)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde[1], særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag XIII til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt "aftalen") indeholder særlige bestemmelser og ordninger vedrørende transport.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdet)[2] bør indarbejdes i aftalen. Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92[3], (EØF) nr. 2408/92[4] og (EØF) nr. 2409/92[5], der allerede er indarbejdet i aftalen og er blevet ophævet ved forordning (EF) nr. 1008/2008, bør endvidere slettes.

(3) Bilag XIII til aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg vedrørende en påtænkt ændring af bilag XIII til aftalen, er fastlagt i bilaget til denne afgørelse.

Udfærdiget i …, den

På Rådets vegne

Formand

BILAG

Udkast

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr.

af

om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt "aftalen", særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag XIII til aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. .../… af …[6].

(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdet)[7] skal indarbejdes i aftalen.

(3) Forordning (EF) nr. 1008/2008 ophæver Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92[8], (EØF) nr. 2408/92[9] og (EØF) nr. 2409/92[10], der er indarbejdet i aftalen og derfor bør slettes fra aftalen —

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

I bilag XIII til aftalen foretages følgende ændringer:

1. Punkt 64a (Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92) affattes således:

"32008 R 1008: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) (EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3).

Bestemmelserne i forordningen gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasninger:

a) I artikel 4, litra f), indsættes følgende i stedet for "medmindre andet er fastsat i en aftale med et tredjeland, som Fællesskabet er part i":

". Der kan dog tildeles licenser med retsvirkninger i hele EØS, når der er gjort undtagelse fra dette krav i aftaler med tredjelande, som EU eller en eller flere EFTA-stater er parter i, hvis Det Blandede EØS-udvalg træffer afgørelse herom."

b) I artikel 16, stk. 9, andet afsnit, indsættes følgende:

", eller en regional lufthavn i Island eller de fire nordligste fylker i Norge."

2. Punkt 65 (Rådets forordning (EØF) nr. 2409/92) og punkt 66b (Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92) udgår.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EF) nr. 1008/2008, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den ..., forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. aftalens artikel 103, stk. 1(.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Formand Sekretærer for Det Blandede EØS-udvalg

[1] EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

[2] EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3.

[3] EFT L 240 af 24.8.1992, s. 1.

[4] EFT L 240 af 24.8.1992, s. 8.

[5] EFT L 240 af 24.8.1992, s. 15.

[6] EUT L …

[7] EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3.

[8] EFT L 240 af 24.8.1992, s. 1.

[9] EFT L 240 af 24.8.1992, s. 8.

[10] EFT L 240 af 24.8.1992, s. 15.

( [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]

Top