EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011HB0024

Den Europæiske Centralbanks henstilling af 9. december 2011 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (ECB/2011/24)

OJ C 64, 3.3.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 64/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING

af 9. december 2011

om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker

(ECB/2011/24)

2012/C 64/01

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5.1 og 34.1, tredje led,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (1), navnlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at varetage sine opgaver har Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) brug for fyldestgørende og pålidelige eksterne statistikker, bestående af betalings- og kapitalbalancestatistik over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver, som viser de vigtigste poster, der påvirker de monetære vilkår og valutamarkeder i euroområdet, og statistikker vedrørende grænseoverskridende forsendelser af eurosedler. Den Europæiske Centralbanks (ECB’s) krav til statistik på dette område er fastlaget i retningslinje ECB/2011/23 af 9. december 2011 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (2).

(2)

ECB skal ifølge artikel 5.1, første punktum, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) med støtte fra de nationale centralbanker indsamle den statistiske information, som er nødvendig for at udføre ESCB’s opgaver, enten fra de kompetente myndigheder, der ikke er nationale centralbanker, eller direkte fra de økonomiske enheder. ECB skal ifølge statuttens artikel 5.1, andet punktum, samarbejde om disse spørgsmål med EU-institutioner eller organer samt med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne eller tredjelande og med internationale organisationer. I henhold til artikel 5.2 skal de nationale centralbanker i videst muligt omfang udføre de opgaver, der er beskrevet i artikel 5.1.

(3)

Den nødvendige information for at opfylde ECB’s krav inden for eksterne statistikker, kan indsamles og/eller udarbejdes af kompetente myndigheder, der ikke er nationale centralbanker. Således kræver nogle af de opgaver, der skal varetages under hensyn til disse krav, et samarbejde mellem ECB eller de nationale centralbanker og sådanne kompetente myndigheder, i overensstemmelse med ESCB-statuttens artikel 5.1. I henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 skal medlemsstaterne organisere sig inden for statistikområdet og samarbejde med ESCB i fuldt omfang med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i medfør af ESCB-statuttens artikel 5.

(4)

Såfremt rapporteringsenhederne, i overensstemmelse med nationale regler og anerkendt praksis, rapporterer til andre kompetente myndigheder end de nationale centralbanker, skal disse myndigheder og deres respektive nationale centralbanker samarbejde med hinanden for at sikre, at ECB’s statistiske krav opfyldes. I Irland er Central Statistics Office og i Malta National Statistics Office ansvarlig for indsamling og bearbejdning af de nødvendige data inden for eksterne statistikker. For at opfylde ovennævnte statistiske krav skal Central Bank of Ireland og Central Statistics Office, og Central Bank of Malta og National Statistics Office, samarbejde med hinanden. Et sådant samarbejde bør omfatte fastlæggelsen af en permanent struktur for overførsel af data, medmindre dette allerede er opnået på grundlag af national lovgivning.

(5)

Vurderingen af kvaliteten af betalings- og kapitalbalancestatistik for euroområdet over for udlandet og opgørelsen af de internationale valutareserver skal udføres i overensstemmelse med ECB’s Kvalitetsramme for Statistik (Statistics Quality Framework). De nationale centralbanker skal, hvor det er hensigtsmæssigt, i samarbejde med andre kompetente myndigheder vurdere kvaliteten af de data, som de kompetente myndigheder bidrager med.

(6)

I medfør af artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 2533/98 og det Europæiske System af Centralbankers offentlige forpligtelse vedrørende europæiske statistikker skal ESCB’s udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker baseres på principperne om upartiskhed, objektivitet, faglig uafhængighed, omkostningseffektivitet, statistisk fortrolighed, mindskelse af rapporteringsbyrden og høj produktionskvalitet.

(7)

Som følge af at retningslinje ECB/2011/23 ophæver retningslinje ECB/2004/15, er det derfor nødvendigt at erstatte henstilling ECB/2004/16 af 16. juli 2004 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (3)

VEDTAGET FØLGENDE HENSTILLING:

AFDELING I

Definitioner

I denne henstilling har begreberne »eksterne statistikker«, »betalingsbalance«, »kapitalbalancen over for udlandet« og »opgørelse af internationale valutareserver« samme betydning som angivet i artikel 1 i retningslinje ECB/2011/23.

AFDELING II

Overførsel af statistisk information til de nationale centralbanker

1.

I det omfang indsamling af eksterne statistikker er overdraget til denne henstillings adressater, skal disse sikre, at de relevante eksterne statistikker stilles rettidigt til rådighed for den pågældende nationale centralbank, således at sidstnævnte kan opfylde rapporteringskravene i henhold til artikel 2, 3, 5 og 6 i retningslinje ECB/2011/23.

2.

Informationen skal stilles til rådighed i en form, som opfylder ECB’s statistiske standarder og krav vedrørende eksterne statistikker, som fastsat i bilag I, II, III, IV og VI til retningslinje ECB/2011/23. Uden at ECB’s overvågningsopgave som nedfældet i bilag V til retningslinje ECB/2011/23 derved berøres, skal denne henstillings adressater overvåge kvaliteten og pålideligheden af statistisk information, som stilles til rådighed for den pågældende nationale centralbank.

AFSNIT III

Permanent samarbejde med de pågældende nationale centralbanker

Denne henstillings adressater skal sammen med den pågældende nationale centralbank skriftligt udarbejde hensigtsmæssige bestemmelser vedrørende samarbejde med henblik på at sikre en permanent struktur for dataoverførsel, der opfylder ECB’s statistiske standarder og krav, medmindre samme resultat allerede er opnået på grundlag af national lovgivning.

AFDELING IV

Afsluttende bestemmelser

1.

Denne henstilling erstatter henstilling ECB/2004/16 fra den 1. juni 2014.

2.

Henvisninger til henstilling ECB/2004/16 skal forstås som henvisninger til denne henstilling.

3.

Denne henstilling er rettet til Central Statistics Office i Irland og National Statistics Office i Malta.

4.

Denne henstilling finder anvendelse fra den 1. juni 2014.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 9. december 2011.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(2)  EUT L 65 af 3.3.2012, s. 1.

(3)  EUT C 292 af 30.11.2004, s. 21.


Top