EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0042

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 4. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF og direktiv 2009/138/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (CON/2011/42)

OJ C 159, 28.5.2011, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 159/10


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 4. maj 2011

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF og direktiv 2009/138/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed

(CON/2011/42)

2011/C 159/05

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 2. marts 2011 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF, 2009/138/EF og 2006/48/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (1) (herefter »direktivforslaget«).

ECB’s kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da direktivforslaget indeholder bestemmelser, der påvirker Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) bidrag til den smidige udførelse af politikker, der angår tilsynet med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet, som anført i artikel 127, stk. 5, i traktaten. I overensstemmelse med artikel 17.5, første afsnit, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

1.

For at det nyligt etablerede Europæiske Finanstilsynssystems kan fungere effektivt, er det nødvendigt at foretage ændringer af lovgivningen vedrørende virkemåden for de tre de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA’er) (2) og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) (3). I denne sammenhæng supplerer direktivforslaget om ændring af lovgivningen inden for forsikrings- og værdipapapirsektorerne — direktiv 2009/138/EF (4) væsentligt og i mere begrænset omfang direktiv 2003/71/EF (5) — det retlige grundlag, som allerede er vedtaget i kraft af direktiv 2010/78/EF (6). Denne udtalelse bør derfor læses i sammenhæng med ECB’s udtalelse CON/2010/23 (7)

2.

Udtalelsen vurderer direktivforslagene ud fra et synspunkt om finansiel stabilitet. De bemærkninger og ændringsforslag, som er indeholdt i denne udtalelse, koncentrerer sig hovedsageligt om spørgsmål, der har relevans for en reform af strukturen af tilsynsopbygningen, inddragelsen af ECB, ESCB og ESRB og deres samarbejds- og informationsudvekslingsordninger med ESA'erne og de nationale kompetente myndigheder. Den lægger også speciel vægt på behovet for at sikre, hvor det er relevant, konsistente metoder på tværs af de finansielle servicesektorer med henblik på at sikre, at der består lige konkurrence, og som et redskab for tilsynsmæssig konvergens.

Særlige bemærkninger

Fælles europæisk regelsæt inden for den finansielle sektor

3.

Udviklingen af et fælles europæisk regelsæt i det indre marked (8), som ECB fuldt ud støtter (9), kræver i) en hensigtsmæssig identificering af de relevante områder for delegerede retsakter og gennemførselsretsakter. ii) passende inddragelse af ESA’erne i forberedelsen af disse retsakter, under hensyntagen til deres tekniske art og behovet på at kunne støtte sig på højt specialiseret ekspertise fra tilsynsmyndighederne, og iii) en konsekvent og koordineret tilgang på tværs af sektorer i vedtagelsen af disse gennemførelsesforanstaltninger.

ECB' rådgivende rolle med hensyn til udkast til delegerede retsakter og gennemførselsretsakter

4.

Under henvisning til vigtigheden af den funktion, som delegerede retsakter og gennemførselsretsakter, der er vedtaget i medfør af artikel 290 og 291 i traktaten (10) som et betydningsfuldt element af det fælles regelsæt, skal ECB fremsætte følgende bemærkninger med hensyn til udøvelsen af dens egen rådgivende rolle under hensyn til artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten.

For det første udgør Kommissionens udkast til delegerede retsakter og gennemførselsretsakter »forslag til EU-retsakter« i samme betydning som i første led i artikel 127, stk. 4 og 282, stk. 5, i traktaten. Såvel delegerede retsakter og gennmemførselselsretsakter udgør EU-retsakter. Det er bemærkelsesværdigt, at hovedparten af sprogversionerne af artikel 282, stk. 5, i traktaten henviser til »udkast« til EU-retsakt, som ECB skal høres om (11). Rækkevidden af pligten til at høre ECB kan derfor ikke begrænses alene til de udkast til retsakter, som er baseret på et Kommissionsforslag.

For det andet, gjorde Domstolen i dommen i OLAF-sagen (12) det klart, at forpligtelsen til høring af ECB om forslag til EU-retsakter skal »hovedsagelig sikre, at lovgiver kun vedtager en sådan retsakt efter at have hørt det organ, der på grund af de særlige opgaver, det udfører inden for Fællesskabets rammer på det omhandlede område og dets høje grad af ekspertise, er særligt egnet til at bidrage konstruktivt til den planlagte vedtagelsesproces.«

På denne baggrund, bør ECB i sin rådgivende egenskab høres i god tid om alle udkast til EU-retsakter, herunder delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som falder inden for dens kompetence. ECB vil udøve sin rådgivende rolle med den yderste hensyntagen til rettidigheden af vedtagelse af disse retsakter.

Ordninger til informationsudveksling

5.

I forbindelse med de almindelige ændringer, som er fælles for størstedelen af sektorlovgivningen og nødvendig for, at de nye myndigheder kan fungere, skal ECB understrege vigtigheden af, at der indføjes passende portaler til udveksling af information i den relevante lovgivning, som er gældende for den finansielle sektor. ECB foreslår derfor, at direktiv 2009/138/EF ændres således at der er konsekvens med de tilsvarende bestemmelser i direktiv 2006/48/EF (13), hvorefter kompetente myndigheder og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) ikke er forhindret i at sende information til ESCB’s centralbanker, herunder ECB, og hvor det er hensigtsmæssigt til de nationale myndigheder, der er ansvarlige for tilsyn med betalingssystemer, og til ESRB, når denne information er relevant for deres respektive opgaver (14). Hensigtsmæssige ordninger for udveksling af information bør også oprettes for nødstilfælde.

Konvergens på tværs af finansielle service sektorer

6.

Samtidig med at ECB anerkender de begrænsede formål med direktivforslaget, er det ECB’s opfattelse, at EU's lovgrundlag bør være konsekvent tværs af de finansielle sektorer, hvor det er hensigtsmæssigt, dvs. for at undgår lovgivningsmæssig arbitrage. ECB skal fx foreslå at fremme konvergens på tværs af sektorer med hensyn til følgende:

6.1.   Behandling af finansielle beholdninger i beregningen af egenkapital: ved bestemmelse af egenkapital er det ECB’s synspunkt, at overensstemmelse i behandlingen af »deltagelse« i den samme sektor og på tværs af finansielle service sektorer bør øges for at forhindre tilsynsmæssig arbitrage mellem juridiske enheder og/eller mellem enheder inden for et finansielt konglomerat (15). ECB skal særligt anbefale en yderligere tilpasning af definitionen af deltagelse i forsikringsselskaber og kreditinstitutter i direktiv 2006/48/EF (16) og direktiv 2009/138/EF (17) og af de metoder, der anvendes på gruppe-niveau, til behandling af dobbeltgearing, som skyldes deltagelse på tværs af sektorer (18). Underudvalget for finansielle konglomerater, som oprettedes ved ESA-forordningerne (19) kunne spille en vigtig rolle i forbindelse med fremme konvergens på tværs af sektorer.

6.2.   Håndtering af finansiel stabilitet: alle pro-cykliske virkninger, som skyldes gennemførelse af solvens II-regelsystemet, og efter omstændighederne, medvirken af kontracykliske mekanismer med henblik på finansiel stabilitet, herunder med hensyn tillæg for illikviditet, hvor der henvises til i direktivforslaget, kunne vurderes yderligere.

6.3.   Aflønningspolitikker og — ordninger: i overensstemmelse med de formål i Kommissionens henstilling (20) ser ECB med tilfredshed på det igangværende arbejde omkring aflønningspolitikker og –ordninger i forbindelse med gennemførelse af solvens II-foranstaltningerne (21); de på højt internationalt niveau aftalte principper for aflønningspolitikker for banker og de tilhørende gennemførelsesstandarder (22) bør gælde for forsikringssektoren (23), med hensyntagen til de særlige forhold, hvor det er relevant.

6.4.   Kreditvurderinger: i medfør af direktivforslaget vil EIOPA få overdraget visse opgaver i forbindelse med i) vurdering af godkendelse af eksterne kreditvurderingsinstitutter (»ECAI«) og ii) indpasning af deres kreditvurderinger på en objektiv skala med trin for kreditkvalitet (24), for hvilke Kommissionen vil skule vedtage detaljerede kriterier i form af delegerede retsakter (25) Medens ECB principielt støtter disse nye opgaver, som er overdraget til EIOPA og anerkender de særlige forhold i hver af de finansielle service sektorer, skal ECB også bemærke, at godkendelse af ECAI'er allerede er behandlet i forbindelse med direktiv 2006/48/EF (26) og forordning (EF) nr. 1060/2009 (27). På baggrund heraf og i lyset af disse spørgsmåls sektoroverskridende natur foreslår ECB derfor, inden der foretages lovgivningsmæssige initiativer, at der foretages en vurdering omfattende de tre ESA'er, med henblik på at sikre konsekvens og synergier mellem den relevante EU-lovgivning på sektorniveau, herunder eventuelle gennemførselsforanstaltninger.

6.5.   Bestemmelse af »usædvanligt store fald på de finansielle markeder«: i tilfælde af, at solvenskapitalkravet ikke er opfyldt, kræver tilsynsmyndighederne, at et forsikrings- eller genforsikringsselskab tager de nødvendige tiltag inden for en længste periode på højest ni måneder (28). I tilfælde af usædvanligt store fald på de finansielle markeder, kan tilsynsmyndighederne forlænge denne frist med en passende periode, »idet alle relevante faktorer tages i betragtning« (29). I medfør af direktivforslaget vil EIOPA undersøge og fastslå eksistensen af usædvanlige store fald på de finansielle markeder, i lyset af hvilke Kommissionen vil vedtage delegerede retsakter, der angiver de procedurer, som EIOPA skal følge til bestemmelse af eksistensen af sådanne begivenheder og de »faktorer«, som der skal tages hensyn til, herunder det længste »passende tidsrum« (30). ECB kan støtte den rolle, som foreslås pålagt EIOPA til sikring af konsekvens af tiltag på tværs af medlemsstaterne. Af samme grund kan det også være hensigtsmæssigt at høre ESRB og at indføre kvalitative og kvantitative kriterier, metoder og krav til fastlæggelse af sådanne forhold.

Der bør tilvejebringes større klarhed over samspillet mellem EIOPA’s fastslåelse af usædvanlige store fald på de finansielle markeder og Rådets erklæringer af nødsituationer i samme betydning som i ESA-forordningerne (31) og også foranstaltninger, som tilsynsmyndigheder tager i usædvanlige tilfælde, såfremt der er tale om yderligere forringelse af den pågældende virksomheds finansielle situation (32).

Overgangsbestemmelser

7.

Selvom ECB forstår behovet for overgangskrav (33), kan det være i visse tilfælde være hensigtsmæssigt væsentligt at begrænse de tiårs maksimumsperioder, som forudses for vedtagelsen af visse overgangsbestemmelser for at fremskaffe de passende tilskyndelser til en rettidig anvendelse af solvens II-reformen (34). Som et eksempel og i lyset af vigtigheden af en konsekvent tilgang til sikring af kvalitet i rapporteringen, bør anvendelse af metoderne og forudsætningerne, der skal anvendes i vurdering af aktiver og passiver, ske inden for en rimelig tidsramme.

Hvor ECB foreslår ændringer af direktivforslaget, vedlægges som bilag konkrete ændringsforslag med begrundelse herfor.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 4. maj 2011.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM (2011) 8 endelig.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/10 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12); Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48); Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77 (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84) (herefter tilsammen benævnt »ESA-forordningerne«).

(3)  Jf. EU-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici og forordning (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1) og Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162).

(4)  Udtalelse CON/2010/23 af 18. marts 2010 om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv om ændring om ændring af direktiverne 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF, og 2009/65/EC for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (EUT C 87 af 1.4.2010, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EFT L 345 af 31.12.2003, s. 64).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 120).

(7)  Udtalelse CON/2010/23 af 18. marts 2010 om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv om ændring om ændring af direktiverne 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF, og 2009/65/EC for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (EUT C 87 af 1.4.2010, s. 1).

(8)  Jf. fx betragtning 22 i forordning (EU) nr. 1093/2010 og betragtning 14 i direktiv 2010/78/EU:

(9)  Jf. afsnit 2 i udtalelse CON/2009/17 af 5. marts 2009 på anmodning af rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne 2006/48/EF og 2006/49/EF om banker tilsluttet centrale organer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring (OJ C 93, 22.4.2009, p. 3), afsnit 2 af udtalelse CON 2010/5 af 8. januar 2010 om tre forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordninger om oprettelse af en europæisk banktilsynsmyndighed, en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedsordninger og en europæisk værdipapirtilsynsmyndighed (EUT C 13 af 20.1.2010, s. 1) samt afsnit 1.3.1 i udtalelse CON/2010/23.

(10)  Artikel 290 og 291 i traktaten er en del af Del 6, kapitel 2, Afsnit 1, med overskriften »Unionens retsakter«.

(11)  Artikel 282, stk. 5, i traktaten henviser til udkast til EU-retsakter i følgende sprogversioner: Bulgarsk (»проект на акт на Съюза«); Spansk (»proyecto de acto de la Unión«); Dansk (»udkast«); Tysk (»Entwurf für Rechtsakte der Union«); Estisk (»ettepanekute«); Græsk (»προτεινόμενη πράξη της Ένωσης«); Fransk (»projet d’acte de l’Union«); Italiensk (»progetto di atto dell'Unione«); Lattisk (»projektiem«); Lithuanisk (»Sąjungos aktų projektų«); Hollandsk (»ontwerp van een handeling van de Unie«); Portugisisk (»projectos de acto da União«); Rumænsk (»proiect de act al Uniunii«); Slovakisk (»navrhovaných aktoch Únie«); Slovensk (»osnutki aktov Unije«); Finnsk (»esityksistä«); Svensk (»utkast«). Den irske version har »gniomh Aontais arna bheartu«, som svarer til begrebet »planlagt« EU-retsakter.

(12)  Sag C-11/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Europæiske Centralbank, Sml. I, s. 7147, navnlig præmis 110 og 111.

(13)  Jf. artikel 49 og artikel 130, i direktiv 2006/48/EF.

(14)  Jf. fx afsnit 13 til 15 i Udtalelse CON/2009/17 samt afsnit 2.2 i udtalelse CON/2010/23.

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF, (EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdet) (EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1). Særligt artikel 4, stk. 10, og artikel 57.

(17)  Jf. artikel 92 og artikel 212, stk. 2, tredje led, som ændret ved direktivforslaget.

(18)  Dvs. fx forskellene i definitionerne af »varig forbindelse«, »væsentlig indflydelse« med hensyn til udtrykket »deltagelse« eller med hensyn til grænseværdierne for fradrag — som varierer fra 20 % i forsikringslovgivningen til 10 % i banklovgivningen.

(19)  Jf. artikel 57, stk. 1, i ESA-forordningerne.

(20)  Jf. særlig betragtning 8 og afnsit 1.1 og 2.1. i Kommissionens henstilling af 30. april 2009 om om aflønningspolitik i finanssektoren (EUT L 120 af 15.5.2009, s. 22).

(21)  Jf. Kommissionens arbejdsdokument (GD Indre marked og tjenester), Consultation paper on the UCITS depositary function and on the UCITS managers’ remuneration, 14.12.2010, s. 26 (kan ses på: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/ucits/consultation_paper_en.pdf)

(22)  Jf. især artikel 22 og bilag V til direktiv 2006/48/EF og CEBS’s retningslinjer om Remuneration Policies and Practices, af 10. december 2010, som kan ses: http://eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Standards%20and%20Guidelines/2010/Remuneration/Guidelines.pdf.

(23)  Jf. CEIOPS’s »Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II«: Remuneration Issues, CEIOPS-DOC-51/09, https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/CP59/CEIOPS-DOC-51-09%20L2-Advice-Remuneration-Issues.pdf

(24)  Jf. artikel 2, stk. 20, i direktivforslaget — en foreslået ny artikel 109a, stk. 1, litra a, i direktiv 2009/138/EF.

(25)  Jf. betragtning 18 og artikel 2, stk. 21, i direktivforslaget — et foreslået nyt led (n) til artikel 111, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF.

(26)  Jf. artikel 81 og 83 samt direktiv 2006/48/EF samt bilag VI hertil, Del 2.

(27)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 af 17.11.2009 om kreditvurderingsinstitutter, (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1).

(28)  Artikel 138 i direktiv 2009/138/EF.

(29)  Artikel 138, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF.

(30)  Artikel 2, stk. 30 og 31, i forordningsforslaget.

(31)  Artikel 18 i ESA-forordningerne.

(32)  Artikel 138, stk. 5, i direktiv 2009/138/EF.

(33)  I medfør af direktivforslaget fastsættes de længste perioder for overgangsbestemmelserne i direktiv 2009/138/EF. De faktiske tidsperioder, som er valgt i en delegeret retsakt, kan imidlertid være kortere (jf. også betragtning 30 i direktivforslaget).

(34)  Artikel 75 i direktive 2009/138/EF — jf. artikel 308a, stk. 5, og 308b, litra e, i direktivforslaget.


ANNEX

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 1

Artikel 2 i direktivforslaget

Ændring af direktiv 2009/138/EF, artikel 70

[Ingen ændringsforslag i direktivforslaget]

»Artikel 70

Videregivelse af oplysninger til centralbanker, pengepolitiske myndigheder, offentlige myndigheder med ansvar for at føre tilsyn med betalingssystemerne samt Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

Uden at dette berører bestemmelserne i denne afdeling, kan tilsynsmyndighederne videregive oplysninger til følgende med henblik på udførelsen af deres opgaver:

1)

centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker og andre organer med tilsvarende opgaver i deres egenskab af pengepolitiske myndigheder, når disse oplysninger er relevante for udøvelsen af deres respektive lovbestemte opgaver, herunder gennemførelse af pengepolitikken og tilhørende levering af likviditet, overvågning af betalinger, clearing- og værdipapirafviklingssystemer samt opretholdelse af finansiel stabilitet

2)

i givet fald andre nationale myndigheder, der overvåger betalingssystemerne; og

3)

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), hvor disse oplysninger er relevante for dets virksomhed.

De pågældende myndigheder eller organer kan også meddele tilsynsmyndighederne de oplysninger, som er nødvendige for dem i henhold til artikel 67. De oplysninger, som modtages i denne forbindelse, er underlagt de i denne afdeling fastlagte bestemmelser om tavshedspligt

I en nødsituation, herunder en situation som angivet i artikel 18 i forordning (EU) nr. 1094/2010, tillader medlemsstaterne, at de kompetente myndigheder uden ophold videregiver oplysninger til de nationale centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker, hvor oplysningerne er relevante for deres lovbestemte opgaver, herunder udførelse af pengepolitik og tilknyttet levering af likviditet, overvågning af betalings-, clearing- og værdipapirafviklingssystemer og sikring af det finansielle systems stabilitet, samt til ESRB, når disse oplysninger er relevante for dettes opgaver.«

Begrundelse

Formålet med ændringen er at tilpasse de forannævnte bestemmelser om udveksling af oplysninger med den terminologi, der er anvendt i andre direktiver i den finansielle sektor, også i en nødsituation, og at sikre ESRB adgang til oplysninger fra tilsynsmyndigheder (jf. også afsnit 5 i udtalelsen).

Ændringsforslag 2

Artikel 2, stk. 30 litra a), i direktivforslaget.

Ændring af artikel 138, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF

»I tilfælde af usædvanligt store fald på de finansielle markeder som fastslået af EIOPA i overensstemmelse med dette stykke kan tilsynsmyndighederne forlænge den istk. 3, andet afsnit, nævnte periode med en passende periode under hensyn til alle relevante faktorer«.

»I tilfælde af usædvanligt store fald på de finansielle markeder som fastslået af EIOPA i samarbejde med ESRB i overensstemmelse med dette stykke kantilsynsmyndighederne forlænge den i stk. 3, andet afsnit, nævnte periode med en passende periode under hensyn til alle relevante faktorer«.

Begrundelse

I lyset af de mulige systemiske konsekvenser på tværs af sektorer af en sådan hændelse, bør ESRB høres, hvor det er hensigtsmæssigt, om fastlæggelse af eksistensen af et udsædvanligt stort fald på de finansielle markeder, (jf. afsnit 6.5 i udtalelsen).

Ændringsforslag 3

Artikel 2, stk. 31, i direktivforslaget

Ændring af artikel 143 i direktiv 2009/138/EF

»1.   Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 301a og på de i artikel 301b og 301c nævnte betingelser delegerede retsakter for at præcisere, hvilke procedurer EIOPA skal følge ved fastlæggelsen af eksistensen af et udsædvanligt stort fald på de finansielle markeder, og hvilke faktorer der skal tages i betragtning med henblik på anvendelsen af artikel 138, stk. 4, herunder den længste passende periode udtrykt i det samlede antal måneder, som skal være ens for alle forsikrings- og genforsikringsselskaber som nævnt i artikel 138, stk. 4, første afsnit«.

»1.   Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 301a og på de i artikel 301b og 301c nævnte betingelser delegerede retsakter for at præcisere, hvilke procedurer EIOPA skal følge ved fastlæggelsen af eksistensen af et udsædvanligt stort fald på de finansielle markeder, og hvilke faktorer der skal tages i betragtning med henblik på anvendelsen af artikel 138, stk. 4, herunder de metoder, kvalitative og kvantitative kriterier og krav, den længste passende periode udtrykt i det samlede antal måneder, som skal være ens for alle forsikrings- og genforsikringsselskaber som nævnt i artikel 138, stk. 4, første afsnit«.

Begrundelse

Formålet med ændringen er at sikre en objektiv vurdering af fastlæggelse af eksistensen af et usædvanligt fald på de finansielle markeder (jf. afsnit 6.5 i udtalelsen).

Ændringsforslag 4

Artikel 2, stk. 61, i direktivforslaget

Ændring af artikel 259 i direktiv 2009/138/EF (nyt stykke 4)

 

Som stk. 4 indsættes følgende:

»4.   EIOPA udarbejder inden for [XXX] år efter [XXX] en rapport med vurdering af alle pro-cykliske virkninger, som skyldes gennemførelse af solvens II- regelsystemet, og efter omstændighederne, medvirken af kontracykliske mekanismer med henblik på finansiel stabilitet, herunder med hensyn tillæg for illikviditet som nævnt i artikel 77a«.

Begrundelse

Jf. afsnit 6.2 i udtalelsen


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.


Top