EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0012

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 16. februar 2011 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger (omarbejdning) og om et forslag til direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger (CON/2011/12)

OJ C 99, 31.3.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 99/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 16. februar 2011

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger (omarbejdning) og om et forslag til direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger

(CON/2011/12)

2011/C 99/01

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 22. september 2010 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger (omarbejdning) (1) (herefter »forslaget til omarbejdning af direktivet«). Den 30. september 2010 modtog ECB en anmodning fra Rådet om en udtalelse om et forslag til direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger (2) (herefter »forslaget til ændring af direktivet«).

ECB’s kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da forslaget til omarbejdning af direktivet og forslaget til ændring af direktivet indeholder bestemmelser, der påvirker Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) bidrag til den smidige gennemførelse af politikker, der angår det finansielle systems stabilitet, som anført i traktatens artikel 127, stk. 5. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB’s Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

1.

ECB kan tilslutte sig formålet med forslaget til omarbejdning af direktivet om at skabe en omfattende og mere harmoniseret ramme for indskudsgarantiordninger. ECB glæder sig over, at forslaget til omarbejdning af direktivet har indarbejdet mange af de bemærkninger, som tidligere er blevet afgivet i a) ECB’s udtalelse CON/2008/70 (3) vedrørende et tidligere forslag om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF af 30. maj 1994 om indskudsgarantiordninger (4) og b) Eurosystemets bidrag til Europa-Kommissionens offentlige høring om revision af direktiv 94/19/EF (5). ECB glæder sig over, at forslaget til omarbejdning af direktivet har indarbejdet ECB’s henstilling om a) yderligere at harmonisere kriterierne for indskydernes berettigelse og dækningsniveauet for indskudsgarantier (6), b) at styrke informationskravene til kreditinstitutterne i forbindelse med omfanget af indskudsbeskyttelse, som opnås gennem de relevante indskudsgarantiordninger (7) og c) at indføre en delvis forudgående finansiering af alle indskudsgarantiordninger (8). Disse elementer i de lovgivningsmæssige rammer for indskudsgarantiordningerne er efter ECB’s opfattelse afgørende set ud fra et ønske om finansiel stabilitet.

2.

ECB bemærker også, at Europa-Kommissionens rapport, som ledsager forslaget til omarbejdning af direktivet (9), omhandler udviklingen af yderligere ordninger på EU-plan til koordinering af indskudsgarantier, efter at et nærmere angivet målniveau for indskudsgarantiordningernes midler er nået. Samtidig peger Kommissionens meddelelse om en EU-ramme for krisestyring i den finansielle sektor (10) på en række synergier, som kan udnyttes mellem indskudsgarantiordningerne og de nyligt oprettede afviklingsfonde for finansielle institutioner. Eurosystemet har stor interesse inden for dette område på baggrund af sin rolle med hensyn til finansiel stabilitet og vil følge udviklingen i dette arbejde i samarbejde med Kommissionen.

3.

ECB anerkender, at forslaget til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger (11) vil styrke harmoniseringen af investorgarantiordninger i EU. ECB afgiver ikke detaljerede bemærkninger om dette retsinstrument, men mener, at det er vigtigt, at EU’s lovgivningsmæssige rammer fortsat bygger på antagelsen om forskellige risikoprofiler for indskydere og investorer.

Specifikke bemærkninger om indskudsgarantiordninger

Dækningsomfang

4.

Ifølge forslaget til omarbejdning af direktivet skal alle kreditinstitutter være medlem af en indskudsgarantiordning, der tilbyder indskudsgaranti under harmoniserede betingelser (12) og i princippet finansieres af individuelle forudgående bidrag, som indbetales af medlemmerne af indskudsgarantiordningen. ECB mener, at sådanne harmoniserede ordninger er nødvendige for at sikre lige konkurrencevilkår inden for rammerne af EU’s indre marked for finansielle tjenesteydelser. Baselkomitéen for Banktilsyn (BCBS) støtter også et bredt medlemskab af indskudsgarantiordninger (13). Samtidig anerkender ECB, at der i en række medlemsstater i mange år har fungeret gensidige og frivillige ordninger, som har ydet indskudsbeskyttelse gennem andre ordninger end på forhånd fastsatte indskudsgarantier, f.eks. gennem gensidige »bail-out«-ordninger. ECB forstår, at forslaget til omarbejdning af direktivet ikke har til formål at opstille begrænsninger for, at disse gensidige og frivillige ordninger fortsat kan tilbyde beskyttelse til de institutter, som er medlem heraf, på en måde, der er karakteristisk for sådanne ordninger. Disse ordninger vil blive tilbudt sideløbende med de indskudsgarantier, som kunderne hos sådanne deltagende institutter vil blive tilbudt i overensstemmelse med forslaget til omarbejdning af direktivet. I den forbindelse glæder ECB sig over overgangsperioden på 10 år til opbygning af målniveauet for den forudgående finansiering, som er fastsat i forslaget til omarbejdning af direktivet med henblik på at lette presset på de kreditinstitutter, som ikke tidligere har haft pligt til at indbetale bidrag til en indskudsgarantiordning (14).

5.

ECB henstiller (15) at udelukkelsen af indskud fra offentlige myndigheder fra ordningen i forslaget til omarbejdning af direktivet bør affattes i direktiv 94/19/EF’s mere præcise oprindelige ordlyd og derfor bør henvise til »stat og centraladministration« og »regionale, lokale og kommunale myndigheder« (16).

Udbetalingsfrist

6.

ECB hilser princippet om at nedsætte udbetalingsfristen for garanterede indskud yderligere (17) velkommen. Det kan dog være vanskeligt at opnå den foreslåede nedsættelse til 7 dage, da den skal indføres kort efter den oprindelige nedsættelse til 20 arbejdsdage, som medlemsstaterne skulle have gennemført inden udgangen af 2010 (18). ECB henstiller (19) at forslaget til omarbejdning af direktivet ændres således, at Kommissionen i) foretager en undersøgelse af gennemførelsen af den oprindelige nedsættelse til 20 arbejdsdage og ii) på grundlag af resultatet af denne undersøgelse udarbejder forslag til en eventuel yderligere nedsættelse eller yderligere nedsættelser af udbetalingsfristen.

Finansiering

7.

Ifølge forslaget til omarbejdning af direktivet skal en indskudsgarantiordning have opbygget en forudgående finansiering på det niveau, der er defineret som en procentdel af de berettigede indskud inden for en overgangsperiode på 10 år (20). ECB hilser indførelsen af et udtrykkeligt målniveau for den forudgående finansiering velkommen, som i betydelig grad vil styrke den finansielle stabilitet og de lige konkurrencevilkår ved at flytte indskudsgarantiordningernes finansieringsbyrde over på de deltagende kreditinstitutter, dvs. til de enheder, der har til opgave at kontrollere de risici, som indskudsgarantiordningerne stiller garanti for. ECB forstår, at niveauet for forudgående finansiering debatteres som led i EU’s lovgivningsproces. ECB henstiller (21), at niveauet for forudgående finansiering defineres på grundlag af »dækkede indskud«, dvs. berettigede indskud, som ikke overstiger dækningsniveauet (22), da de dækkede indskud afspejler indskudsgarantiordningernes forpligtelser mere præcist end de berettigede indskud.

8.

Hvad angår beregningen af de individuelle bidrag fra medlemmerne af indskudsgarantiordningen, glæder ECB sig i princippet over den foreslåede model med delvist risikobaserede bidrag og bestemmelser, der sikrer sammenlignelighed mellem forskellige aktivklasser (23). Modellen har på anbefaling af Kommissionens Fælles Forskningscenter (24) til formål at holde beregningen tilstrækkeligt enkel til, at det er muligt at sammenligne de enkelte bidrag på grundlag af en række relevante kerneindikatorer (risikobaserede) og supplerende (ikke-risikobaserede) indikatorer. ECB henstiller (25), at forslaget til omarbejdning af direktivet fastsætter, at visse elementer i beregningsmetoden skal præciseres yderligere gennem tekniske standarder og retningslinjer, som skal udarbejdes af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) på grundlag af efterprøvede empiriske data og med henblik på at fremme ligebehandling.

9.

Hvis forudgående finansiering ikke er tilstrækkeligt til at godtgøre indskyderne, fastsætter forslaget til omarbejdning af direktivet tre faser til supplerende efterfølgende finansiering. ECB har følgende bemærkninger hertil:

9.1.

I første etape vil medlemmerne af indskudsgarantiordningen skulle indbetale ekstraordinære bidrag på op til 0,5 % af de berettigede indskud (26). ECB ser med tilfredshed på denne løsning, som inddrager den finansielle sektor i at opfylde ekstraordinære krav, hvorved problemerne relateret til moral hazard, der er forbundet med indskudsgarantiordningerne, begrænses, og der dannes et grundlag for et effektivt gruppepres.

9.2.

I anden etape kan en gensidig låneordning aktiveres, som vil gøre det muligt for en indskudsgarantiordning, der fungerer i en medlemsstat, at udlåne op til 0,5 % af sine berettigede indskud til en anden indskudsgarantiordning, som skal tilbagebetales med rente senest efter fem år (27). ECB bemærker, at grænseoverskridende udlånsordninger mellem indskudsgarantiordninger vil kunne føre til situationer, hvor en långivende indskudsgarantiordning senere kommer til at stå over for at skulle dække sine egne tilbagebetalingsbehov, eller hvor den låntagende indskudsgarantiordning har en bredere vifte af funktionsområder end den långivende indskudsgarantiordning, f.eks. hvis den har kapacitet til at rekapitalisere eller yde lån til et kreditinstitut i medlemsstaten, som ikke kan opfylde sine forpligtelser. Derfor glæder ECB sig over de begrænsninger, som indføres med forslaget til omarbejdning af direktivet, herunder den begrænsning, at de lånte midler kun må anvendes til godtgørelse af indskyderes krav (28). ECB forstår, at den låntagende ordning mellem indskudsgarantiordningerne på dette trin i de lovgivningsmæssige drøftelser af forslaget til omarbejdning af direktivet vil være på frivillig basis. Andre forhold, der bør overvejes i lovgivningen på dette område, omfatter bl.a.: i) minimumsbetingelserne for at iværksætte låntagningsordningen i forbindelse med den låntagende indskudsgarantiordnings udnyttelse af andre finansieringskilder, og ii) betingelserne, hvorunder lånet kan forlænges, herunder foranstaltninger til sikring af tilbagebetaling for den långivende indskudsgarantiordning. Samtidig skal det yderligere drøftes, om indskudsgarantiordningernes midler skal kunne bruges til krisestyring og ikke kun inden for de snævre rammer af godtgørelse af indskydere (29). ECB mener, at der skal tages stilling til dette spørgsmål inden for rammerne af det lovgivningsarbejde, som er blevet igangsat med Kommissionens meddelelse om krisestyring.

9.3.

I tredje etape skal indskudsgarantiordningerne råde over alternative finansieringsforanstaltninger som en sidste udvej. ECB bemærker dog, at finansieringsforanstaltningerne for indskudsgarantiordningerne, i det omfang centralbankerne inddrages, skal være i overensstemmelse med det traktatfæstede forbud mod monetær finansiering, og navnlig med forbuddet mod, at de nationale centralbanker yder overtræksmuligheder eller andre former for kreditfaciliteter, som falder ind under betydningen af traktatens artikel 123, således som dette er nærmere defineret i den sekundære EU-lovgivning og ECB’s gældende retningslinjer (30).

10.

ECB forstår, at det overvejes, om det oprindelige forslag om at indføre begrænsninger for de samlede indskud og investeringer i forbindelse med en indskudsgarantiordning, som er knyttet til et enkelt organ (31), kan trækkes tilbage. ECB mener, at sådanne eventuelle investeringsbegrænsninger bl.a. skal vurderes ud fra den indvirkning, som de kan have på markederne for instrumenterne i de specifikke aktivklasser. I den forbindelse kan der være særlige overvejelser i forbindelse med indskudsgarantiordningernes investeringer i instrumenter, som er udstedt af offentlige enheder i medlemsstaterne.

11.

Endelig støtter ECB ud fra et ønske om finansiel integration bestemmelsen i forslaget til omarbejdning af direktivet, hvorefter et kreditinstitut, som ophører med at være medlem af en ordning og tilsluttes en anden ordning, godtgøres de bidrag, der er betalt i de 6 måneder forud for medlemskabets ophør, eller også overføres de til den anden ordning (32). Denne bestemmelse vil kunne fremme omstruktureringen af grænseoverskridende kreditinstitutter. For at undgå et eventuelt misbrug bør ordningen dog begrænses til at omfatte overførsel af de bidrag, som er indbetalt til den nye ordning (med udelukkelse af muligheden for godtgørelse) og bør ikke omfatte ekstraordinære bidrag, som er indbetalt til dækning af den oprindelige indskudsgarantiordnings utilstrækkelige ressourcer (33).

Tilsyn

12.

ECB hilser velkommen, at tilsynet med medlemsstaternes indskudsgarantiordninger vil blive styrket med stress-tests, og at disse tests vil indgå som led i en »peer review«-undersøgelse, der foretages af den fremtidige europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og European Forum of Deposit Insurers (EFDI) (34). Den omstændighed, at EBA modtager oplysninger fra indskudsgarantiordningerne og de kompetente myndigheder, navnlig med hensyn til finansieringen af indskudsgarantiordningerne og de grænseoverskridende udlån mellem disse, kan medvirke til at sikre lige konkurrencevilkår og løse nogle af de ovenfor nævnte problemer vedrørende sådanne grænseoverskridende udlånsforanstaltninger.

Ændringsforslag

Hvor ECB foreslår ændringer af forslaget til omarbejdning af direktivet, vedlægges som bilag ændringsforslag med begrundelse herfor.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 16. februar 2011.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2010) 368 endelig.

(2)  KOM(2010) 371 endelig.

(3)  ECB’s udtalelse CON/2008/70 om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist (EUT C 314 af 9.12.2008, s. 1).

(4)  EFT L 135 af 31.5.1994, s. 5. Ændringsforslagene i udtalelse CON/2008/70 blev vedtaget som Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/14/EF af 11. marts 2009 om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist (EUT L 68 af 13.3.2009, s. 3).

(5)  Jf. »The Eurosystem’s stance on the Commission’s consultation document on the review of Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes«, august 2009 (herefter »Eurosystemets 2009-bidrag«), som kan ses på ECB’s websted http://www.ecb.europa.eu

(6)  Jf. s. 4 i Eurosystemets 2009-bidrag.

(7)  Jf. s. 7 i Eurosystemets 2009-bidrag.

(8)  Jf. s. 12 i Eurosystemets 2009-bidrag.

(9)  Jf. Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet »Revision af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger« af 12.7.2010, KOM(2010) 369 endelig, s. 4.

(10)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank, »En EU-ramme for krisestyring i finanssektoren« af 20. oktober 2010, KOM(2010) 579 endelig (herefter »Kommissionens meddelelse om krisestyring«), afsnit 5.2, s. 15; jf. også sidste punktum i betragtning 22 i forslaget til omarbejdning af direktivet og afsnit 7.4, s. 8 i begrundelsen til forslaget til omarbejdning af direktivet.

(11)  EFT L 84 af 26.3.1997, s. 22.

(12)  Jf. artikel 3, stk. 1, i forslaget til omarbejdning af direktivet.

(13)  Jf. BCBS, »Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. A proposed methodology for compliance assessment«, konsultationspapir af 25. november 2010 sendt i høring for afgivelse af kommentarer senest den 8. december 2010 (herefter »BCBS’s konsultationspapir«), s. 15 (»Princip 8 — Obligatorisk medlemskab«), som kan ses på BCBS’ websted http://ww.bis.org

(14)  Jf. artikel 20, stk. 1, andet led, sammenholdt med artikel 9, stk. 1, tredje led, og artikel 2, stk. 1, litra h), i forslaget til omarbejdning af direktivet; jf. også afsnit 7.4, s. 7 i begrundelsen til forslaget til omarbejdning af direktivet; jf. også betragtning 16 i forslaget til omarbejdning af direktivet og afsnit 7.5, s. 8 i begrundelsen til forslaget til omarbejdning af direktivet.

(15)  Jf. ændringsforslag 2 i bilaget til denne udtalelse.

(16)  Jf. punkt 3 og 4 i bilag I til direktiv 94/19/EF.

(17)  Jf. artikel 7, stk. 1, første led, i forslaget til omarbejdning af direktivet.

(18)  Jf. artikel 10 i direktiv 94/19/EF, som ændret ved artikel 1, stk. 6, litra a), sammenholdt med artikel 2, stk. 1, andet led, i direktiv 2009/14/EF.

(19)  Jf. ændringsforslag 3 i bilaget til denne udtalelse.

(20)  Se fodnote 14.

(21)  Jf. ændringsforslag 1 i bilaget til denne udtalelse.

(22)  Artikel 2, stk. 1, litra c), i forslaget til omarbejdning af direktivet.

(23)  Jf. artikel 11 og bilag I og II i forslaget til omarbejdning af direktivet.

(24)  Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (juni 2009), »Possible Models for risk-based contributions to EU Deposit Guarantee Schemes«.

(25)  Jf. ændringsforslag 4 i bilaget til denne udtalelse.

(26)  Jf. artikel 9, stk. 3, i forslaget til omarbejdning af direktivet.

(27)  Jf. artikel 10 i forslaget til omarbejdning af direktivet.

(28)  Jf. artikel 10, stk. 1, litra d), i forslaget til omarbejdning af direktivet.

(29)  Jf. BCBS’s konsultationspapir, s. 33.

(30)  Jf. s. 11 i Eurosystemets 2009-bidrag.

(31)  Artikel 9, stk. 2, i forslaget til omarbejdning af direktivet.

(32)  Jf. artikel 12, stk. 3, i forslaget til omarbejdning af direktivet.

(33)  Jf. ændringsforslag 5 i bilaget til denne udtalelse.

(34)  Jf. artikel 3, stk. 6, i forslaget til omarbejdning af direktivet.


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

ECB’s ændringsforslag til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger (omarbejdning)

Ændringsforslag 1

Artikel 2, stk. 1, litra h), i forslaget til omarbejdning af direktivet

»h)   »målniveau«: 1,5 % af de berettigede indskud, som en indskudsgarantiordning er ansvarlig for at dække«

»h)   »målniveau«: 1,5 % af de dækkede indskud, som en indskudsgarantiordning er ansvarlig for at dække«

Begrundelse

ECB henstiller, at niveauet for forudgående finansiering defineres på grundlag af »dækkede indskud«, dvs. berettigede indskud, som ikke overstiger dækningsniveauet, da de dækkede indskud afspejler indskudsgarantiordningernes forpligtelser mere præcist end de berettigede indskud.

Ændringsforslag 2

Artikel 4, stk. 1, litra j), i forslaget til omarbejdning af direktivet

»j)

indskud fra myndigheder«

»j)

indskud fra staten eller centraladministrationen samt regionale, lokale og kommunale myndigheder«

Begrundelse

Udelukkelsen af indskud fra offentlige myndigheder bør formuleres i et mere præcist sprog, som svarer til den oprindelige formulering i direktiv 94/19/EF.

Ændringsforslag 3

Artikel 7, stk. 1, i forslaget til omarbejdning af direktivet

»1.   Indskudsgarantiordningerne skal være i stand til at tilbagebetale indisponible indskud senest 7 hverdage efter den dato, hvor de kompetente myndigheder har foretaget en konstatering, jf. artikel 2, stk. 1, litra e), nr. i), eller en domstol har afsagt kendelse, jf. artikel 2, stk. 1, litra e), nr. ii).«

»1.   Indskudsgarantiordningerne skal være i stand til at tilbagebetale indisponible indskud senest 20 arbejdsdage efter den dato, hvor de kompetente myndigheder har foretaget en konstatering, jf. artikel 2, stk. 1, litra e), nr. i), eller en domstol har afsagt kendelse, jf. artikel 2, stk. 1, litra e), nr. ii).

Senest den [1. april 2012] fremsender Kommissionen en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af en høring, som omfatter a) en undersøgelse af gennemførelsen af nedsættelsen af udbetalingsfristen til 20 arbejdsdage, og som b) på grundlag af resultaterne af denne undersøgelse vurderer, hvorvidt det er muligt at foretage en yderligere nedsættelse eller yderligere nedsættelser af udbetalingsfristen.«

Begrundelse

Det kan være vanskeligt at opnå den foreslåede nedsættelse til 7 dage, da den skal indføres kort efter den oprindelige nedsættelse til 20 arbejdsdage, som skulle være gennemført af medlemsstaterne inden udgangen af 2010. Forslaget til omarbejdning af direktivet bør derfor gå ud fra, at Kommissionen vil foretage en undersøgelse af gennemførelsen af den oprindelige nedsættelse til 20 arbejdsdage og foreslå en tidsramme for en yderligere nedsættelse eller yderligere nedsættelser af udbetalingsfristen på grundlag af resultaterne af undersøgelsen.

Ændringsforslag 4

Artikel 11, stk. 3 til 5, i forslaget til omarbejdning af direktivet

»3.   Stk. 2 finder ikke anvendelse på de indskudsgarantiordninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

4.   Kommissionen tillægges beføjelser med henblik på at fastlægge de nærmere detaljer i definitioner og metoder i bilag II, del A. Disse udkast til standarder for regulering vedtages i overensstemmelse med artikel 7 til 7d i [EBA-forordningen]. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed kan udforme udkast til standarder for regulering til forelæggelse for Kommissionen.

5.   Senest den 31. december 2012 udsender Den Europæiske Banktilsynsmyndighed retningslinjer for anvendelsen af bilag II, del B, jf. [artikel 8 i EBA-forordningen].«

»3.   Stk. 2 finder ikke anvendelse på de indskudsgarantiordninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3).

4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage lovgivningsmæssige tekniske standarder, som fastlægger definitioner og metoder til beregning af risikobaserede kerneindikatorer i bilag II, del A. Disse tekniske standarder for regulering vedtages i overensstemmelse med artikel 10 til 14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Kommissionen skal navnlig tage hensyn til, at beregningsmetoderne for de risikovægtede bidrag skal baseres på efterprøvede empiriske data og fremme ligebehandling.

5.   Senest den 31. december 2011 udsender Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) retningslinjer for anvendelsen af supplerende risikoindikatorer i henhold til bilag II, del B, jf. [artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010

Begrundelse

Den foreslåede metode til beregning af risikovægtede bidrag til indskudsgarantiordninger er genstand for debat. Ved at bede EBA om at udarbejde retningslinjer og tekniske standarder på dette område vil det være muligt at udvikle en fyldestgørende metode, som er baseret på efterprøvede tekniske data, samtidig med at ligebehandling fremmes.

Ændringsforslag 5

Artikel 12, stk. 3, i forslaget til omarbejdning af direktivet

»3.   Hvis et kreditinstitut ophører med at være medlem af en ordning og tilsluttes en anden ordning, godtgøres de bidrag, der er betalt i de 6 måneder forud for medlemskabets ophør, eller også overføres de til den anden ordning. Det gælder ikke, hvis kreditinstituttet er udelukket fra en ordning i henhold til artikel 3, stk. 3.«

»3.   Hvis et kreditinstitut ophører med at være medlem af en ordning og tilsluttes en anden ordning, overføres de bidrag, bortset fra ekstraordinære bidrag som omhandlet i artikel 9, stk. 3, der er betalt af et sådant kreditinstitut i de 6 måneder forud for medlemskabets ophør, til den anden ordning. Det gælder ikke, hvis kreditinstituttet er udelukket fra en ordning i henhold til artikel 3, stk. 3.«

Begrundelse

For at undgå et eventuelt misbrug af denne bestemmelse, bør overførslen af bidragene til en ny ordning ikke omfatte ekstraordinære bidrag, som er indbetalt for at dække den oprindelige indskudsgarantiordnings utilstrækkelige ressourcer, hvorfor godtgørelse af disse indbetalte bidrag bør udelukkes.


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.


Top