EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0001

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 13. januar 2011 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (CON/2011/1)

OJ C 57, 23.2.2011, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 57/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 13. januar 2011

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

(CON/2011/1)

2011/C 57/01

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 13. oktober 2010 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1) (herefter »forslaget til forordning«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da forslaget til forordning indeholder bestemmelser, som navnlig påvirker Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) grundlæggende opgave, som er at fremme betalingssystemernes smidige funktion, men også dets bidrag til en smidig gennemførelse af politikker, der vedrører det finansielle systems stabilitet, dets foretagelse af transaktioner i udenlandsk valuta og dets besiddelse og forvaltning af medlemsstaternes officielle valutareserver som omhandlet i traktatens artikel 127, stk. 2 og 5. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

I lyset af G20-ledernes forpligtelse, som blev meddelt på Pittsburgh-topmødet i september 2009, til at fremme modstandsdygtighed og gennemsigtighed på markedet for over-the-counter (OTC) derivater, støtter ECB målet med forslaget til forordning, som er at fastsætte fælles bestemmelser om over-the-counter (OTC) derivatkontrakter og om centrale modparters (herefter »CCP'er«) og transaktionsregistres (herefter TR'er) aktiviteter.

ECB nærer dog visse bekymringer med hensyn til visse af bestemmelserne i forslaget til forordning. Forslaget til forordning har navnlig til formål at fremme finansiel stabilitet på markedet for OTC-derivater ud fra et tilsynsmæssigt synspunkt. Centralbankerne har en lovbestemt pligt til og ansvar for at sikre finansiel stabilitet samt for sikkerheden og effektiviteten af de finansielle infrastrukturer. Denne opgave varetages både af de centralbanker, som har ansvar for overvågning af CCP'er og TR'er og af de centralbanker, der udsteder de valutaer, der anvendes i transaktioner, som cleares af CCP'er eller registreres af TR'er. Derfor skal ECB's og de nationale centralbankers deltagelse inden for forskellige områder af forslaget til forordning (navnlig for så vidt angår afgørelser om tildeling eller tilbagetrækning af godkendelser, herunder udvidelse af aktiviteter, løbende risikovurderinger af CCP'erne, definitionen af de tekniske standarder for CCP'er og TR'er samt afgørelser om at lade CCP'er og TR'er i tredjelande udøve deres aktiviteter i Unionen) sikres, uden at lovgivningen om centralbankernes kompetence ændres i det væsentlige.

Endvidere understreger ECB behovet for at sikre, at CCP'erne reguleres strengt. Det bør i denne forbindelse også overvejes nærmere, om en ændring af definitionen af »kreditinstitut« i artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdet) (2) er nødvendig for at sikre, at CCP'erne klassificeres som kreditinstitutter med en formålsbegrænset licens til at drive bankvirksomhed.

ECB bemærker også, at denne reform vil have enorme praktiske konsekvenser for markedsdeltagerne, navnlig med hensyn til transaktioner, risikostyring og juridisk dokumentation.

Specifikke bemærkninger

I henhold til traktatens artikel 127, stk. 2, fjerde led, artikel 3, stk. 1, fjerde led, og artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) sammenholdt med undtagelserne i henhold til traktatens artikel 139 og artikel 42, stk. 1, i ESCB-statutten er en af de grundlæggende opgaver, som skal udføres via ESCB, at fremme betalingssystemernes smidige funktion. I den forbindelse kan ECB og de nationale centralbanker i de medlemsstater, som har indført euroen, tilbyde faciliteter, og ECB kan udstede forordninger, for at sikre effektive og pålidelige clearing- og betalingssystemer inden for Unionen og over for andre lande. Eurosystemets kompetence til at overvåge clearing- og betalingssystemer udspringer af disse bestemmelser (3). Overvågningskompetencen er også en integreret del af ESCB's opgave med at bidrage til det finansielle systems stabilitet i henhold til traktatens artikel 127, stk. 5, som afspejlet i ESCB-statuttens artikel 3, stk. 3. Endvidere afhænger gennemførelsen af pengepolitikken i euroområdet i henhold til traktatens artikel 127, stk. 2, første led, som afspejlet i ESCB-statuttens artikel 3, stk. 1, første led, af, at der findes pålidelige og effektive markedssystemer og infrastrukturer. Fremme af disse systemers og infrastrukturers smidige funktion er derfor en af Eurosystemets grundlæggende opgaver (4). Nationale centralbanker fra medlemsstater, som ikke har indført euroen, har tilsvarende beføjelser i henhold til deres nationale retlige rammer.

Hvad angår markedsstrukturer på de finansielle markeder, herunder CCP'er, har centralbankerne og værdipapirtilsynsmyndighederne i komiteen for betalings- og afviklingssystemer (herefter »CPSS«) og den internationale organisation for børstilsynsmyndigheder (herefter »IOSCO«) anerkendt vigtigheden af både lovgivning og overvågning. I lyset heraf bygger CPSS og IOSCO's anbefalinger på, at lovgivning, tilsyn og overvågning skal gennemføres på lige fod af børstilsynsorganisationerne og centralbankerne. Forslaget til forordning bør følge samme linje ved at sikre, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (herefter »ESMA«) beføjelser suppleres og bringes i balance ved en passende inddragelse af ECB og de nationale centralbanker. Det overordnede lovgivningsmæssige formål bør være at udvikle standarder, der udarbejdes i tæt samarbejde mellem ESMA og ESCB, hvorved det heller ikke vil være nødvendigt for centralbankerne at udarbejde yderligere og eventuelt forskellige overvågningsforanstaltninger (herunder retsakter) for at fremme sikkerheden og soliditeten hos CCP'erne og TR'erne. Det vil kunne medføre en overdrevent byrdefuld EU-retlig ramme for CCP'erne og kan endog skabe retlige risici i de tilfælde, hvor der er dobbelte eller endog indbyrdes forskellige krav.

På den baggrund er det afgørende at sikre et effektivt samarbejde mellem tilsynsførende og overvågende instanser inden for rammerne af forslaget til forordning. Som det allerede fremgår af Eurosystemets bidrag til »Europa-Kommissionens offentlige høring om derivater og markedsinfrastrukturer« (5), er ECB af den opfattelse, at medlemmerne af ESCB's rolle skal afspejles og præciseres udtrykkeligt på en række punkter. For det første skal afgørelsen om, hvorvidt clearingsforpligtelsen i henhold til artikel 4 i forslaget til forordning finder anvendelse, ikke træffes af ESMA alene, men i samarbejde med medlemmerne af ESCB. For det andet skal de forskriftsmæssige tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger for CCP'er og TR'er fastlægges i tæt samarbejde med medlemmerne af ESCB. For at sikre overensstemmelse med tidligere procedurer og politiske beslutninger (6) og for at anerkende ESMA og ESCB's kompetence fuldt ud vil dette arbejde kunne organiseres bedst gennem en fælles ESMA-ESCB-gruppe, som er baseret på modellen for den nuværende ESCB-CESR-gruppe. For det tredje skal relevante medlemmer af ESCB, både ud fra et overvågningsmæssigt perspektiv og som udstedende centralbanker, alt efter omstændighederne, inddrages i alle de opgaver, som udføres af det kollegium, der skal nedsættes i henhold til artikel 14 i forslaget til forordning, herunder i godkendelsen og den løbende revision af CCP'er i henhold til afsnit III i forslaget til forordning. For det fjerde, hvad angår forbindelser med tredjelande, bør afgørelsen om at anerkende CCP'er, der er etableret i et tredjeland, i henhold til artikel 23 i forslaget til forordning, ikke træffes af ESMA alene, men i tæt samarbejde med de relevante medlemmer af ESCB, både set ud fra et overvågningsmæssigt perspektiv og ud fra et perspektiv som udstedende centralbanker, for at sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til alle centralbankernes overvejelser og politikker vedrørende f.eks. likviditet og risikostyring. Endvidere anbefaler ECB, at en sådan anerkendelse bør være betinget af, at CCP'er fra Unionen behandles tilsvarende i overensstemmelse med de relevante love i de pågældende tredjelande. For det femte skal der være tilstrækkelig deltagelse og samarbejde mellem alle de relevante myndigheder, organer og centralbanker. Hvad angår centralbankerne, gælder dette både deres deltagelse i kollegiet og udvekslingen af nødvendige oplysninger, herunder med henblik på finansiel stabilitet, overvågning og statistiske formål.

Endelig bemærker ECB, at centralbankerne kan tilbyde CCP'erne en række faciliteter, herunder eventuelt dag-til-dag kredit samt indlåns- og afviklingstjenester, alt afhængig af deres lovbestemte opgaver og ansvar. ECB anerkender, at centralbankernes faciliteter er de mest effektive værktøjer for markedsinfrastrukturerne i lyset af deres behov for likviditet og risikostyring. Centralbankernes faciliteter er dog ikke som sådan indrettet til at opfylde markedsinfrastrukturernes forretningsmæssige behov, og det er op til Eurosystemet og andre centralbanker at tage stilling til, hvilke faciliteter de ønsker at tilbyde CCP'er og andre markedsinfrastrukturer og under hvilke betingelser. I den forbindelse er det i henhold til artikel 10, stk. 1, i forslaget til forordning et krav, at CCP'er har »adgang til passende likviditet« som en forudsætning for at opnå tilladelse til at levere serviceydelser og udøve aktiviteter som en CCP. Den omhandlede passende likviditet »kan forefindes i form af adgang til centralbankslikviditet eller til kreditværdig og pålidelig forretningsbankslikviditet«. ECB mener, at forretningsbankslikviditet ikke i tilstrækkelig grad eliminerer risici på samme måde som centralbankpenge, således som det også fremgår af anbefalingerne fra CPSS-IOSCO og ESCB-CESR. Derfor bør forslaget til forordning ikke fremstille centralbankslikviditet og forretningsbankslikviditet som to lige sikre og pålidelige muligheder.

Samtidig har ECB med glæde bemærket, at forslaget til forordning ikke indeholder forslag om at regulere adgangen til kredit fra centralbankerne. Beslutningen om at yde rutinemæssig kredit eller kredit i krisesituationer tilkommer, i endnu højere grad end for andre faciliteter, kun centralbankerne og er knyttet direkte til pengepolitikken.

Hvor ECB anbefaler, at forslaget til forordning ændres, fremgår de specifikke ændringsforslag af bilaget ledsaget af en forklarende note.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 13. januar 2011.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2010) 484 endelig.

(2)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(3)  Endvidere udøver nogle af de nationale centralbanker, som har indført euroen, deres overvågningsaktiviteter på grundlag af nationale love og forordninger, som supplerer og i visse tilfælde gentager Eurosystemets kompetence. Den overvågningskompetence, som tilkommer de nationale centralbanker i medlemsstater, der ikke har indført euroen, er fastsat i de nationale love og forordninger.

(4)  Se også »Eurosystem Oversight Policy Framework«, af 20. februar 2009, som findes på ECB's websted http://www.ecb.europa.eu

(5)  Juli 2010, som findes på ECB's websted http://www.ecb.europa.eu

(6)  Se Ecofin-Rådets konklusioner af 9. oktober 2007, hvori det anføres, at »Hvad angår arbejdet med ESCB/CESR's »Standarder for clearing og afvikling af værdipapirer i EU«, anerkender Ecofin-Rådet, at investorbeskyttelse og passende sikkerhed for clearing og afvikling af værdipapirer mv., herunder risikostyringsaspekter, er vigtige spørgsmål, som skal drøftes, og at konkret handling, herunder f.eks. at nå til enighed om standarder eller lovgivningstiltag, bør overvejes som supplement til adfærdskodeksen for risici og finansiel stabilitet«. Se også Econfin-Rådets konklusioner af 3. juni 2008, hvor ESCB og CESR anmodes om at afslutte arbejdet med ovennævnte standarder.


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af (1)

Ændringsforslag 1

Betragtning 7a i forslaget til forordning (ny)

Indføjes.

»(7a)

I henhold til artikel 127, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 1, andet punktum, artikel 3, stk. 1 og artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) sammenholdt med undtagelsen i henhold til traktatens artikel 139 og artikel 42, stk. 1, i ESCB-statutten er en af de grundlæggende opgaver, som skal udføres via Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), at fremme betalingssystemernes smidige funktion. I den forbindelse kan ECB og de nationale centralbanker i de medlemsstater, som har indført euroen, tilbyde faciliteter, og ECB kan udstede forordninger, for at sikre effektive og pålidelige clearing- og betalingssystemer inden for Unionen og over for andre lande. Nationale centralbanker fra medlemsstater, som ikke har indført euroen, har tilsvarende beføjelser i henhold til deres nationale retlige rammer. Det følger heraf, at udøvelsen af overvågningsbeføjelserne kan betragtes som en grundlæggende opgave for ESCB. Bestemmelserne i denne forordning vedrørende OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre er med forbehold af de overvågningsbeføjelser, som tilkommer medlemmerne af ESCB, som fastlagt i traktaten og ESCB-statutten, og bør være med forbehold af de overvågningsbeføjelser, som er afledt af de nationale love og forordninger.«

Begrundelse

Forslaget til forordning fastlægger en række tilsynskrav for CCP'er og TR'er uden i tilstrækkelig grad at afspejle den kompetence til overvågning af sådanne infrastrukturer, som tilkommer medlemmerne af ESCB, således som det fremgår af traktaten, ESCB-statutten og de nationale love og forordninger. Den foreslåede nye betragtning fastsætter de rammer, inden for hvilke forslaget til forordning vil finde anvendelse, efter at det er vedtaget.

Ændringsforslag 2

Betragtning 29 i forordningsforslaget

»(29)

Et nødvendigt modstykke til forpligtelsen til at cleare OTC-derivater er direkte regler for godkendelse af og tilsyn med CCP'er. Det er hensigtsmæssigt, at de nationale kompetente myndigheder bevarer det fulde ansvar for alle aspekter i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med CCP'er, herunder kontrollen med, om den ansøgende CCP overholder denne forordning og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer[27], eftersom disse nationale kompetente myndigheder er bedst placeret til at undersøge, hvordan disse CCP'er fungerer på daglig basis, til at foretage regelmæssig kontrol og til i givet fald at træffe de nødvendige foranstaltninger.«

»(29)

Et nødvendigt modstykke til forpligtelsen til at cleare OTC-derivater er direkte regler for godkendelse af og tilsyn med CCP'er. Det er hensigtsmæssigt, at de nationale kompetente myndigheder bevarer det fulde ansvar for alle aspekter i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med CCP'er, herunder kontrollen med, om den ansøgende CCP overholder denne forordning og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer[27], eftersom disse nationale kompetente myndigheder er bedst placeret til at undersøge, hvordan disse CCP'er fungerer på daglig basis, til at foretage regelmæssig kontrol og til i givet fald at træffe de nødvendige foranstaltninger. Under hensyn til deres overvågningsbeføjelser og deres rolle som udstedende centralbanker inddrages medlemmerne af ESCB af effektivitetshensyn, for at undgå dobbeltarbejde, i et tæt samarbejde med den kompetente myndighed om den regelmæssige kontrol af CCP'er og beslutninger om at træffe nødvendige foranstaltninger.«

Begrundelse

Hvis medlemmerne af ESCB, i henhold til forslaget til forordning, i deres rolle som overvågere og udstedende centralbanker inddrages af den kompetente myndighed i den regelmæssige kontrol af CCP'er og beslutningerne om at træffe nødvendige foranstaltninger, vil det være muligt at undgå en gentagelse af henholdsvis det tilsynsmæssige arbejde, som udføres af sådanne kompetente myndigheder og det overvågningsmæssige arbejde, som udføres af ECB og de nationale centralbanker. Det vil også være mere effektivt for den enkelte CCP, der er omfattet af lovgivningen, da den ikke vil skulle tilvejebringe relevante oplysninger til og samarbejde med flere forskellige myndigheder og centralbanker.

Ændringsforslag 3

Betragtning 49 i forordningsforslaget

»(49)

Det er vigtigt, at der med hensyn til kravene til CCP'er og transaktionsregistre sikres international konvergens. Denne forordning følger anbefalingerne fra CPSS-IOSCO[30] og ESCB-CESR[31] og skaber nogle rammer på EU-niveau, inden for hvilke CCP'erne kan operere på sikker vis. ESMA bør ved udarbejdelsen af forskriftsmæssige tekniske standarder samt af retningslinjer og anbefalinger i henhold til denne forordning tage behørigt hensyn til dette arbejde.«

»(49)

Det er vigtigt, at der med hensyn til kravene til CCP'er og transaktionsregistre sikres international konvergens. Denne forordning følger de eksisterende anbefalinger fra CPSS-IOSCO[30] og ESCB-CESR[31], hvorunder det bemærkes, at CPSS-IOSCO's anbefalinger om den finansielle markedsstruktur, herunder CCP'er, er under revision. I den forbindelse skaber denne forordning nogle rammer på EU-niveau, inden for hvilke CCP'erne kan operere på sikker vis., samtidig med at ESMA ved udarbejdelsen og kontrollen af forskriftsmæssige tekniske standarder samt af retningslinjer og anbefalinger i henhold til denne forordning i tæt samarbejde med medlemmerne af ESCB og de relevante myndigheder bør tage hensyn ikke kun til de eksisterende standarder, men også til nyt arbejde.«

Fodnotetekst:

Det Europæiske System af Centralbanker og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg.

Fodnotetekst:

Det Europæiske System af Centralbanker og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg. Den 3. juni 2008 bad Ecofin-Rådet ESCB og CESR om at vedtage og afslutte »ESCB-CESR-anbefalingerne om clearing og afvikling af værdipapirer i Den Europæiske Union«. I lyset af risikoen for den finansielle stabilitet fra det stigende antal OTC-derivater bad Ecofin-Rådet i december 2008 ESCB og CESR om at overveje at gøre noget specifikt ved risikoen ved OTC-derivater ved gennemgangen og afslutningen af anbefalingerne for CCP'erne. ESCB og CESR genoptog deres arbejde i juni 2009 og reviderede anbefalingerne i overensstemmelse med Ecofin-Rådets anmodning under hensyn til den seneste reguleringsmæssige og lovgivningsmæssige udvikling samt andre initiativer. Den 23. juni 2009 offentliggjorde ESCB og CESR »Anbefalingerne for afviklingssystemer til værdipapirer og centrale modparter i Den Europæiske Union«.

Begrundelse

For at sikre en konsekvent lovgivning på globalt plan foreslår ECB en tydeliggørelse af, at forslaget til forordning tager højde for de standarder, som er fastlagt af CPSS-IOSCO. I samme forbindelse foreslår ECB, under hensyn til ESCB-medlemmernes og andre relevante myndigheders kompetence, også at tydeliggøre, at ESMA i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne og de relevante myndigheder bør tage hensyn ikke kun til de eksisterende standarder, men også nyt arbejde ved udarbejdelsen og gennemgangen af de forskriftsmæssige tekniske standarder, retningslinjer og anbefalinger, som er omhandlet i forslaget til forordning.

Ændringsforslag 4

Betragtning 50 i forordningsforslaget

»(50)

Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til traktatens artikel 290 for så vidt angår det detaljerede indhold af underretningen til ESMA og af registret og for så vidt angår de kriterier, der skal ligge til grund for ESMA's afgørelse om, hvorvidt clearingsforpligtelsen finder anvendelse, om grænseværdien for information og clearing, om kontraktens maksimalt tilladte forsinkelse, om likviditet, om de elementer, ledelsesprincipperne mindst skal indeholde, om nærmere detaljer vedrørende registerføring, om de elementer, driftskontinuitetsplanen mindst skal indeholde, og om de serviceydelser, der skal sikres, om procentsatser og tidshorisonten for marginkrav, om ekstreme markedsforhold, om særdeles likvid sikkerhed og haircuts, om særdeles likvide finansielle instrumenter og koncentrationsgrænser, om nærmere detaljer for gennemførelse af tester, om nærmere detaljer vedrørende anvendelsen af transaktionsregistre for registrering hos ESMA, om bøder og nærmere detaljer vedrørende de oplysninger, transaktionsregistre skal stille til rådighed, som omhandlet i denne forordning. Kommissionen bør ved fastsættelsen af de delegerede retsakter anvende ekspertisen fra de relevante europæiske tilsynsmyndigheder (ESMA, EBA og EIOPA). Hvad angår ESMA's ekspertise vedrørende værdipapirer og værdipapirmarkeder bør ESMA spille en central rolle i rådgivningen af Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af de delegerede retsakter. ESMA bør dog om nødvendigt nøje rådføre sig med de to andre europæiske tilsynsmyndigheder.«

»(50)

Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til traktatens artikel 290 for så vidt angår det detaljerede indhold af underretningen til ESMA og af registret og for så vidt angår de kriterier, der skal ligge til grund for ESMA's afgørelse om, hvorvidt clearingsforpligtelsen finder anvendelse, om grænseværdien for information og clearing, om kontraktens maksimalt tilladte forsinkelse, om likviditet, om de elementer, ledelsesprincipperne mindst skal indeholde, om nærmere detaljer vedrørende registerføring, om de elementer, driftskontinuitetsplanen mindst skal indeholde, og om de serviceydelser, der skal sikres, om procentsatser og tidshorisonten for marginkrav, om ekstreme markedsforhold, om særdeles likvid sikkerhed og haircuts, om særdeles likvide finansielle instrumenter og koncentrationsgrænser, om nærmere detaljer for gennemførelse af tester, om nærmere detaljer vedrørende anvendelsen af transaktionsregistre for registrering hos ESMA, om bøder og nærmere detaljer vedrørende de oplysninger, transaktionsregistre skal stille til rådighed, som omhandlet i denne forordning. Kommissionen bør ved fastsættelsen af de delegerede retsakter anvende ekspertisen fra de relevante europæiske tilsynsmyndigheder (ESMA, EBA og EIOPA). Hvad angår ESMA's ekspertise vedrørende værdipapirer og værdipapirmarkeder, og den ekspertise, som ESCB-medlemmerne har inden for betalings-, clearing- og afviklingsstrukturer, bør ESMA og ESCB-medlemmerne spille en central rolle i rådgivningen af Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af de delegerede retsakter. ESMA bør endvidere om nødvendigt nøje rådføre sig med de to andre europæiske tilsynsmyndigheder.«

Begrundelse

Under hensyn til ESCB-medlemmernes overvågningskompetence, som fremgår af traktaten og ESCB-statutten og/eller de nationale love og forordninger om de nationale centralbankers overvågningsaktiviteter, bør det sikres, at centralbankerne inddrages tæt i fastlæggelsen af de i forslaget til forordning omhandlede relevante forskriftsmæssige tekniske standarder, retningslinjer og anbefalinger. Dette har til formål at undgå, at der udstedes dobbelte forskriftsmæssige standarder af ECB og/eller de nationale centralbanker. Det vil også være mere effektivt for de regulerede CCP'er, da de kun vil skulle overholde ét regelsæt.

Ændringsforslag 5

Ny definition indføjes i artikel 2

Indføjes.

» »kompetente overvågere«: de medlemmer af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), som overvåger en given CCP eller et givet transaktionsregister«

Begrundelse

Termen »kompetente overvågere« tydeliggør, at de medlemmer af ESCB, som overvåger en given CCP eller et givet TR, alt efter omstændighederne, udfører de funktioner, der er fastlagt i forslaget til forordning.

Ændringsforslag 6

Ny definition indføjes i artikel 2

Indføjes.

» »udstedende centralbank«:

den centralbank i Unionen, som udsteder den valuta, der anvendes i forbindelse med de transaktioner, som cleares af en CCP eller registreres af et transaktionsregister«

Begrundelse

Den udstedende centralbank er den centralbank, der udsteder den valuta, som cleares af en CCP og registreres af et TR, og er ikke nødvendigvis den samme som den centralbank, der foretager overvågning.

Ændringsforslag 7

Artikel 4, stk. 5, i forslaget til forordning

»5.   ESMA identificerer og giver efter eget initiativ og i samråd med Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Kommissionen meddelelse om de klasser af derivatkontrakter, der bør optages i dets offentlige register, men for hvilke ingen CCP endnu ikke har modtaget godkendelse.«

»5.   ESMA identificerer og giver efter eget initiativ og i samråd med ESCB-medlemmerne og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Kommissionen meddelelse om de klasser af derivatkontrakter, der bør optages i dets offentlige register, men for hvilke ingen CCP endnu ikke har modtaget godkendelse.«

Begrundelse

Da det er af systemisk vigtighed at fastslå, hvilke klasser af derivatkontrakter, der skal optages i ESMA's offentlige register under »bottom-up«-fremgangsmåden, bør medlemmerne af ESCB høres herom.

Ændringsforslag 8

Artikel 4, stk. 6, i forslaget til forordning

»6.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, hvori fastsættes:

[…]

ESMA udarbejder udkast til disse forskriftsmæssige standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

»6.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, hvori fastsættes:

[…]

ESMA udarbejder i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne udkast til disse forskriftsmæssige standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

Begrundelse

I lyset af deres lovbestemte rolle og ansvar på området overvågning bør medlemmerne af ESCB arbejde tæt sammen med ESMA i processen, hvorunder fastlægges de forskriftsmæssige standarder for de derivater, der opfylder kravene for at være omfattet af clearingforpligtelsen.

Ændringsforslag 9

Artikel 6, stk. 4, i forslaget til forordning

»4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at fastsætte de oplysninger og indberetningstyper, der er omhandlet i stk. 1 og 2, for de forskellige derivatklasser.

Disse indberetninger skal mindst indeholde oplysning om:

a)

parterne til kontrakten og, såfremt det ikke er de samme, modtageren af rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten;

b)

kontraktens væsentligste karakteristika, herunder type, underliggende aktiver, løbetid og nominel værdi.

[…]

ESMA udarbejder udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest den 30. juni 2012.«

»4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at fastsætte de oplysninger og indberetningstyper, der er omhandlet i stk. 1 og 2, for de forskellige derivatklasser.

Disse indberetninger skal mindst indeholde oplysning om:

a)

parterne til kontrakten og, såfremt det ikke er de samme, modtageren af rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten;

b)

kontraktens væsentligste karakteristika, herunder type, underliggende aktiver, løbetid og nominel værdi.

[…]

ESMA udarbejder i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest den 30. juni 2012.«

Begrundelse

ECB mener, at indberetningssystemet bør fastsættes på en sådan måde, at de indberettede oplysninger kan anvendes til flere forskellige formål, herunder bl.a. til at understøtte ESCB's statistiske funktioner. Det vil gøre det muligt for kontrolorganerne at overvåge udviklingen og at krydstjekke denne med de oplysninger, der lagres i andre databaser og derved bidrage til at gøre det muligt at foretage passende og rettidige analyser af den finansielle stabilitet og systemiske risiko. I den forbindelse er det også vigtigt, at der sker fremskridt med hensyn til at sikre, at hver enkelt OTC-modpart kan identificeres ud fra en unik identifikator i henhold til en aftalt standard, hvilket også vil sikre interoperabilitet mellem de eksisterende databaser.

Ændringsforslag 10

Artikel 10, stk. 1, i forslaget til forordning

»1.   Agter CCP'er, der er juridiske personer, som er etableret i EU, og som har adgang til passende likviditet, at levere serviceydelser og udøve aktiviteter, skal de søge om godkendelse ved den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret.

En sådan likviditet kan forefindes i form af adgang til centralbankslikviditet eller til kreditværdig og pålidelig forretningsbankslikviditet, eller en kombination heraf. Adgang til likviditet kan bero i en godkendelse i henhold til artikel 6 i direktiv 2006/48/EF eller andre passende ordninger.«

»1.   Agter CCP'er, der er juridiske personer, som er etableret i EU, og som har adgang til passende likviditet, at levere CCP-relaterede serviceydelser og udøve CCP-relaterede aktiviteter, skal de søge om godkendelse hos den kompetente myndighed i medlemsstaten i overensstemmelse med forordningens artikel 13.

Begrundelse

ECB mener, at centralbankpenge er den sikreste kilde til likviditet til kontant afregning, men understreger samtidig — som nærmere forklaret ovenfor — at centralbankernes faciliteter ikke som sådan er bestemt til at opfylde markedsinfrastrukturernes forretningsmæssige behov. Derfor er det op til centralbankerne selv at bestemme, hvilke faciliteter de ønsker at tilbyde CCP'er og andre markedsinfrastrukturer samt under hvilke betingelser. Samtidig er det af hensyn til de systemiske risici vigtigt at bevare henvisningen til »adgang til passende likviditet« som en del af kravet for (fortsat) godkendelse.

Ændringsforslag 11

Artikel 10, stk. 5, i forslaget til forordning slettes

»5.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, hvori fastsættes kriteriet om passende likviditet som omhandlet i stk. 1.

De forskriftsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, vedtages i overensstemmelse med artikel [7 til 7d] i forordning …/… [ESMA-forordningen].

EBA udarbejder i samråd med ESMA udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

»   

Begrundelse

Som følge af ændringsforslag 10 ovenfor, hvor det foreslås at slette henvisningen til »adgang til passende likviditet«, vil det være nødvendigt at flytte indholdet af artikel 10, stk. 5, vedrørende fastlæggelsen af forskriftsmæssige tekniske standarder til et andet sted i forslaget til forordning (se ændringsforslag 33 nedenfor).

Ændringsforslag 12

Artikel 12, stk. 3, i forslaget til forordning

»3.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, hvori fastsættes bestemmelser om CCP'ers kapital, tilbageholdt overskud og reserver som omhandlet i stk. 2.

[…]

ESMA udarbejder i samråd med EBA udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

»3.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, hvori fastsættes bestemmelser om CCP'ers kapital, tilbageholdt overskud og reserver som omhandlet i stk. 2.

[…]

ESMA udarbejder i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne og i samråd med EBA udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

Begrundelse

Det er af afgørende vigtighed for den finansielle stabilitet, at der fastlægges et passende niveau for kravene til startkapital og løbende kapital. I den forbindelse bør ESCB-medlemmerne inddrages i udarbejdelsen af forskriftsmæssige tekniske standarder for yderligere at præcisere de principper på højt niveau, som forslaget til forordning allerede indeholder.

Ændringsforslag 13

Artikel 13, stk. 1, i forslaget til forordning

»1.   Den kompetente myndighed meddeler kun godkendelse, når det på fyldestgørende vis godtgøres, at den ansøgende CCP opfylder alle krav i denne forordning og de krav, der vedtages i henhold til direktiv 98/26/EF, og på grundlag af den fælles positive udtalelse fra kollegiet som omhandlet i artikel 15 og udtalelse fra ESMA.«

»1.   Den kompetente myndighed meddeler kun godkendelse, når det på fyldestgørende vis godtgøres, at den ansøgende CCP opfylder alle krav i denne forordning og de krav, der vedtages i henhold til direktiv 98/26/EF, og på grundlag af den fælles positive udtalelse fra kollegiet som omhandlet i artikel 15, udtalelse fra ESMA og eventuelt udtalelse fra de kompetente overvågere og udstedende centralbanker

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar som overvågere og udstedende centralbanker bør også afspejles i forbindelse med meddelelse af og afslag på godkendelse af CCP'er. I den forbindelse bør en kompetent myndighed ikke alene lægge til grund for sin meddelelse af godkendelse, at en ansøgende CCP godtgør, at denne overholder kravene i henhold til forslaget til forordning, men også at den ansøgende CCP overholder de relevante overvågningskrav. Derfor bør ECB og de nationale centralbanker også afgive udtalelse om de godkendelser, hvorom der anmodes.

Ændringsforslag 14

Artikel 14, stk. 1, i forslaget til forordning

»1.   Den kompetente myndighed i en CCP's etableringsmedlemsstat opretter og leder et kollegie med henblik på at fremme gennemførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 10, 11, 46 og 48.

Kollegiet består af:

[…]

f)

den kompetente myndighed med ansvar for overvågning af CCP'en og de centralbanker, der udsteder de for de clearede finansielle instrumenter mest relevante valutaer.«

»1.   Den kompetente myndighed i en CCP's etableringsmedlemsstat opretter og leder et kollegie med henblik på at fremme gennemførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 10, 11, 46 og 48.

Kollegiet består af:

[…]

f)

de kompetente overvågere og

g)

de centralbanker, der udsteder de for de clearede finansielle instrumenter mest relevante valutaer.«

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar som overvågere og udstedende centralbanker bør ikke kun afspejles i meddelelse af og afslag på godkendelse af CCP'er, men f.eks. også i kollegiets øvrige aktiviteter såsom stress-testning og vurdering af interoperabilitetsaftaler. I den forbindelse foreslås en konsekvent brug af terminologi i overensstemmelse med ændringsforslag 5 ovenfor. Endvidere er det vigtigt at sikre, at ikke kun de udstedende centralbanker er repræsenteret i kollegiet, men også de overvågende centralbanker, som ikke nødvendigvis er de samme.

Ændringsforslag 15

Artikel 17, første punktum, i forslaget til forordning

»De kompetente myndigheder foretager mindst én gang om året en revision af de foranstaltninger, strategier, procedurer og mekanismer, som en CCP har indført til gennemførelse af denne forordning, samt evaluerer markedet og de operationelle og residuelle risici, som CCP'en er eller kan være udsat for.«

»De kompetente myndigheder foretager i tæt samarbejde med de kompetente overvågere og udstedende centralbanker mindst én gang om året en revision af de foranstaltninger, strategier, procedurer og mekanismer, som en CCP har indført til gennemførelse af denne forordning, samt evaluerer markedet og de operationelle og residuelle risici, som CCP'en er eller kan være udsat for.«

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar som overvågere og udstedende centralbanker bør afspejles i den løbende revision af de godkendte CCP'ers aktiviteter, bl.a. med henblik på at undgå, at CCP'erne revideres separat af både tilsynsførende og overvågere.

Ændringsforslag 16

Artikel 18, stk. 1, i forslaget til forordning

»1.   Hver medlemsstat udpeger den kompetente myndighed, der skal være ansvarlig for at gennemføre de i denne forordning fastsatte opgaver med hensyn til godkendelse, tilsyn og overvågning af CCP'er, der er etableret på dens område, og den giver Kommissionen og ESMA meddelelse herom.

Hvis en medlemsstat udpeger flere kompetente myndigheder, skal den tydeligt fastsætte de forskellige myndigheders rolle og udpege en bestemt myndighed til at være ansvarlig for at koordinere samarbejdet og udvekslingen af oplysninger med Kommissionen, ESMA og andre medlemsstaters kompetente myndigheder i henhold til artikel 19 til 22.«

»1.   Hver medlemsstat udpeger den kompetente myndighed, der skal være ansvarlig for at gennemføre de i denne forordning fastsatte opgaver med hensyn til godkendelse, af og tilsyn med CCP'er, der er etableret på dens område, og den giver Kommissionen og ESMA meddelelse herom.

Hvis en medlemsstat udpeger flere kompetente myndigheder, skal den tydeligt fastsætte de forskellige myndigheders rolle og udpege en bestemt myndighed til at være ansvarlig for at koordinere samarbejdet og udvekslingen af oplysninger med Kommissionen, ESMA, de kompetente overvågere, de udstedende centralbanker og andre medlemsstaters kompetente myndigheder i henhold til artikel 19 til 22.

Udpegningen af kompetente myndigheder er med forbehold af overvågningskompetencen i henhold til artikel 127, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 3, stk. 1, og artikel 22 i ESCB-statutten og/eller nationale love og forordninger, som regulerer de nationale centralbankers overvågningskompetencer.«

Begrundelse

Den foreslåede ændring af artikel 18, stk. 1, første afsnit, i forslaget til forordning har til formål at undgå det indtryk, at den enkelte medlemsstat skal udpege den kompetente myndighed, som har ansvar for at udføre de overvågningsmæssige forpligtelser, der følger af forslaget til forordning.

For det første har ECB og de nationale centralbanker i de medlemsstater, som har indført euroen, allerede beføjelse til at foretage overvågning i medfør af traktaten og ESCB-statutten. For disse nationationale centralbankers vedkommende kan de nationale love og forordninger gentage eller supplere denne beføjelse. Hvad angår de nationale centralbanker i medlemsstater, som endnu ikke har indført euroen, er centralbankernes kompetence til at foretage overvågning fastlagt i de nationale love og forordninger. For at tydeliggøre dette foreslår ECB at tilføje et tredje afsnit, som omhandler det gældende retlige grundlag for centralbankernes overvågningskompetencer.

For det andet pålægger forslaget til forordning ikke, og skal heller ikke pålægge, ESCB-medlemmerne nogen forpligtelse til at foretage overvågning. Derfor er der heller ikke behov for at henvise til processen, hvorunder de kompetente overvågningsmyndigheder udpeges.

I artikel 18, stk. 1, andet afsnit, i forslaget til forordning, som vedrører samarbejde og udveksling af oplysninger i det tilfælde, hvor der er udpeget mere end én kompetent myndighed, er det nødvendigt også at henvise til samarbejdet og udvekslingen af oplysninger med de relevante centralbanker.

Ændringsforslag 17

Artikel 19, stk. 1, i forslaget til forordning

»1.   De kompetente myndigheder indgår i et tæt samarbejde med hinanden og med ESMA.«

»1.   De kompetente myndigheder indgår i et tæt samarbejde med hinanden, ESMA og ESCB-medlemmerne

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar for overvågning bør afspejles i en forpligtelse for myndighederne til at samarbejde.

Ændringsforslag 18

Artikel 20, stk. 4, andet afsnit, i forslaget til forordning

»4.   Disse bestemmelser er dog ikke til hinder for, at ESMA, de kompetente myndigheder og de relevante centralbanker udveksler eller fremsender fortrolige oplysninger i overensstemmelse med denne forordning og anden lovgivning, der finder anvendelse på investeringsselskaber, kreditinstitutter, pensionskasser, institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), forvaltere af alternative investeringsfonde (AIFM), forsikrings- og genforsikringsformidlere, forsikringsselskaber, regulerede markeder eller markedsoperatører eller på anden måde med samtykke fra den kompetente myndighed eller andre myndigheder eller organer eller fysiske eller juridiske personer, som har meddelt oplysningen.«

»4.   Disse bestemmelser er dog ikke til hinder for, at ESMA, de kompetente myndigheder, de kompetente overvågere og de udstedende centralbanker udveksler eller fremsender fortrolige oplysninger i overensstemmelse med denne forordning og anden lovgivning, der finder anvendelse på investeringsselskaber, kreditinstitutter, pensionskasser, institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), forvaltere af alternative investeringsfonde (AIFM), forsikrings- og genforsikringsformidlere, forsikringsselskaber, regulerede markeder eller markedsoperatører eller på anden måde med samtykke fra den kompetente myndighed eller andre myndigheder eller organer eller fysiske eller juridiske personer, som har meddelt oplysningen.«

Begrundelse

Undtagelsen for de relevante myndigheder med hensyn til udveksling af fortrolige oplysninger bør også omfatte medlemmerne af ESCB i lyset af deres lovbestemte rolle og ansvar som overvågere og udstedende centralbanker, og for at de kan opfylde deres statistiske funktion som fastlagt i artikel 5 i ESCB-statutten.

Ændringsforslag 19

Artikel 21, stk. 4, i forslaget til forordning

»4.   Kompetente myndigheder videregiver oplysninger til centralbankerne i ESCB, når disse oplysninger er relevante for udøvelsen af deres hverv.«

»4.   Kompetente myndigheder videregiver oplysninger til de kompetente overvågere, de udstedende centralbanker og ESRB, når disse oplysninger er relevante for udøvelsen af deres hverv.«

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemmerne af ESCB under udøvelsen af deres rolle som overvågere og udstedende centralbanker og af hensyn til deres statistiske funktion, som kan påhvile forskellige ESCB-medlemmer, modtager oplysninger fra de kompetente myndigheder, som er relevante for udøvelsen af deres hverv. I den forbindelse bør ESRB også modtage oplysninger, som er relevante for dets udøvelse af dets funktioner under hensyn til dets mandat og CCP'ernes systemiske relevans.

Ændringsforslag 20

Artikel 22 i forslaget til forordning

»De kompetente myndigheder eller enhver anden myndighed informerer hurtigst muligt ESMA, kollegiet eller andre relevante myndigheder om enhver akut situation vedrørende en CCP, herunder udviklingen i de finansielle markeder, der kan have en negativ indvirkning på markedets likviditet og det finansielle systems stabilitet i en af de medlemsstater, hvor CCP'en eller en af dens clearingsmedlemmer er etableret.«

»De kompetente myndigheder eller enhver anden myndighed informerer hurtigst muligt ESMA, de kompetente overvågere, udstedende centralbanker, kollegiet eller andre relevante myndigheder om enhver akut situation vedrørende en CCP, herunder udviklingen i de finansielle markeder, der kan have en negativ indvirkning på markedets likviditet og det finansielle systems stabilitet i en af de medlemsstater, hvor CCP'en eller en af dens clearingsmedlemmer er etableret.«

Begrundelse

Det er vigtigt, at ESCB-medlemmerne under udøvelsen af deres rolle som overvågere og udstedende centralbanker modtager oplysninger i akutte situationer i lyset af deres lovbestemte forpligtelser.

Ændringsforslag 21

Artikel 23, stk. 2, i forslaget til forordning

»2.   ESMA anerkender en CCP i et tredjeland, hvis følgende betingelser er opfyldt:

[…]

c)

der er indgået samarbejdsaftaler som omhandlet i stk. 4.«

»2.   ESMA anerkender i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne en CCP i et tredjeland, hvis følgende betingelser er opfyldt:

[…]

c)

der er indgået samarbejdsaftaler som omhandlet i stk. 4.

d)

de gældende love i retssystemet i det tredjeland, hvor CCP'en er etableret, sikrer gensidighed i forhold til CCP'er fra Unionen.«

Begrundelse

ECB mener, at en afgørelse om at anerkende CCP'er fra tredjelande skal træffes i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne for at sikre, at der tages fornødent hensyn til eventuelle problemer i forbindelse med centralbankernes overvågning og politikker vedrørende f.eks. likviditet og risikostyring.

Endvidere foreslår ECB at indføje en fjerde betingelse om, at de gældende love i retssystemet i det tredjeland, hvor CCP'en kommer fra, skal sikre gensidighed for CCP'er fra Unionen, som ønsker at tilbyde tjenester i det pågældende tredjeland.

Ændringsforslag 22

Artikel 23, stk. 3, i forslaget til forordning

»3.   Kommissionen kan træffe en afgørelse i overensstemmelse med proceduren i artikel 69, stk. 2, hvori det konstateres, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer, at CCP'er, der er godkendt i det pågældende tredjeland, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i denne forordning, og at disse CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse i det pågældende tredjeland.«

»3.   Kommissionen kan træffe en afgørelse i overensstemmelse med proceduren i artikel 69, stk. 2, og på grundlag af en fælles udtalelse fra ESMA, ESCB-medlemmerne og de relevante kompetente myndigheder, hvori det konstateres, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer, at CCP'er, der er godkendt i det pågældende tredjeland, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i denne forordning, og at disse CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn, overvågning og håndhævelse i det pågældende tredjeland.«

Begrundelse

En afgørelse fra Kommissionen, hvori det konstateres, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer, at CCP'er, der er godkendt i det pågældende tredjeland, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i Unionen, bør kun træffes på grundlag af en fælles udtalelse fra ESMA, ESCB-medlemmerne under udøvelsen af deres rolle som overvågere og udstedende centralbanker og de relevante kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 23

Artikel 23, stk. 4, i forslaget til forordning

»4.   ESMA etablerer samarbejdsaftaler med de relevante kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige og tilsynsmæssige rammer er blevet anerkendt som værende ækvivalente med denne forordning i henhold til stk. 3. […]«

»4.   ESMA etablerer i tæt samarbejde med de kompetente overvågere og de udstedende centralbanker samarbejdsaftaler med de relevante kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige og tilsynsmæssige rammer er blevet anerkendt som værende ækvivalente med denne forordning i henhold til stk. 3. […]«

Begrundelse

Det er vigtigt, at ESCB-medlemmerne under udøvelsen af deres rolle som overvågere og udstedende centralbanker inddrages i etableringen af samarbejdsaftaler med de relevante kompetente myndigheder i tredjelande for at sikre passende dækning af og samarbejde om overvågningstiltag.

Ændringsforslag 24

Artikel 24, stk. 9, i forslaget til forordning

»9.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, hvori fastsættes de elementer, som forretningsbestemmelserne og forvaltningsordningen som omhandlet i stk. 1 til 8 mindst skal omfatte.

[…]

ESMA udarbejder udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

»9.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, hvori fastsættes de elementer, som forretningsbestemmelserne og forvaltningsordningen som omhandlet i stk. 1 til 8 mindst skal omfatte.

[…]

ESMA udarbejder i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar med hensyn til overvågning bør også afspejles i udarbejdelsen af de forskriftsmæssige tekniske standarder om de almindelige bestemmelser, der finder anvendelse på CCP'erne.

Ændringsforslag 25

Artikel 27, stk. 3 og 5, i forslaget til forordning

»3.   CCP'er stiller de i stk. 1 og 2 omhandlede registre og oplysninger samt alle oplysninger om de clearede kontrakters positioner, uanset det handelssystem, hvor transaktionerne blev gennemført, til rådighed for den kompetente myndighed og ESMA, når disse anmoder herom.

[…]

5.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelse af stk. 1 og 2 tillægges Kommissionen beføjelser til at fastsætte, i hvilken form registrene og oplysningerne skal opbevares.

De gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, vedtages i overensstemmelse med artikel [7e] i forordning …/… [ESMA-forordningen].

ESMA udarbejder udkast til disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

»3.   CCP'er stiller de i stk. 1 og 2 omhandlede registre og oplysninger samt alle oplysninger om de clearede kontrakters positioner, uanset det handelssystem, hvor transaktionerne blev gennemført, til rådighed for den kompetente myndighed, ESMA, de kompetente overvågere og de udstedende centralbanker, når disse anmoder herom.

[…]

5.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelse af stk. 1 og 2 tillægges Kommissionen beføjelser til at fastsætte, i hvilken form registrene og oplysningerne skal opbevares.

De gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, vedtages i overensstemmelse med artikel [7e] i forordning …/… [ESMA-forordningen].

ESMA udarbejder i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne udkast til disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

Begrundelse

CCP'erne skal på anmodning også stille registre og oplysninger til rådighed for medlemmerne af ESCB under udøvelsen af deres rolle som overvågere og udstedende centralbanker som følge af deres lovbestemte forpligtelser.

Ændringsforslag 26

Artikel 32, stk. 2, i forslaget til forordning

»2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, hvori fastsættes de elementer, som forretningskontinuitetsplanen mindst skal indeholde, og det niveau af serviceydelser, som katastrofeberedskabsplanen mindst skal sikre.

[…]

ESMA udarbejder udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

»2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, hvori fastsættes de elementer, som forretningskontinuitetsplanen mindst skal indeholde, og det niveau af serviceydelser, som katastrofeberedskabsplanen mindst skal sikre.

[…]

ESMA udarbejder i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar med hensyn til overvågning bør også afspejles i udarbejdelsen af de forskriftsmæssige tekniske standarder, hvori fastsættes de elementer, som forretningskontinuitetsplanen mindst skal indeholde og det niveau af serviceydelser, som katastrofeberedskabsplanen mindst skal sikre.

Ændringsforslag 27

Artikel 37, stk. 5, i forslaget til forordning slettes

»5.   Kravene i stk. 1 til 4 har forrang for modstridende love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne, som forhindrer parterne i at opfylde dem.«

»5.   Kravene i stk. 1 til 4 har forrang for modstridende love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne, som forhindrer parterne i at opfylde dem.«

Begrundelse

Den afledte unionsret har forrang for national lovgivning, medmindre det godtgøres, at Unionen ingen kompetence har på det pågældende område. Medlemsstaternes bestemmelser vedrørende privatret, insolvensret og andre bestemmelser, som vedrører disse retsområder, henhører ikke under Unionens kompetence, hvorfor det ikke synes at være juridisk gennemførligt at bortse generelt fra anvendelsen af sådanne nationale bestemmelser.

Ændringsforslag 28

Artikel 39, stk. 5, i forslaget til forordning

»5.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, hvori fastsættes en passende procentsats og tidshorisont, som omhandlet i stk. 1, for de forskellige klasser af finansielle instrumenter.

[…]

ESMA udarbejder i samråd med EBA udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

»5.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, hvori fastsættes en passende procentsats og tidshorisont, som omhandlet i stk. 1, for de forskellige klasser af finansielle instrumenter.

[…]

ESMA udarbejder i tæt samarbejde med ESCB og i samråd med EBA udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar med hensyn til overvågning bør også afspejles i udarbejdelsen af de forskriftsmæssige tekniske standarder om de gældende bestemmelser, hvori fastsættes marginkrav.

Ændringsforslag 29

Artikel 40, stk. 2, i forslaget til forordning

»2.   CCP'er fastsætter minimumsbidraget til misligholdelsesfonden og kriterierne for beregning af de enkelte clearingsmedlemmers bidrag. Bidragene står i et rimeligt forhold til de enkelte clearingsmedlemmers eksponeringer for at sikre, at bidragene til misligholdelsesfonden som et minimum sætter CCP'en i stand til at modstå misligholdelse hos det clearingsmedlem, som CCP'en har den største eksponering over for, eller på grund af det andet- eller tredjestørste clearingsmedlem, hvis summen af deres eksponeringer er større.«

»2.   CCP'er kan oprette mere end én misligholdelsesfond for de forskellige klasser af instrumenter, som cleares

Begrundelse

Forslaget til forordning bør være i overensstemmelse med det igangværende arbejde i CPSS-IOSCO. I den forbindelse bør forslaget til forordning fokusere på principper på højt niveau og overdrage ansvaret for udarbejdelsen af tekniske standarder til ESMA i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne (se også ændringsforslag 30 nedenfor).

Ændringsforslag 30

Artikel 40, stk. 3, i forslaget til forordning

»3.   CCP'er kan oprette mere end en misligholdelsesfond for de forskellige klasser af instrumenter, som cleares.«

»3.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, som indeholder en nærmere beskrivelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede misligholdelsesfonde.

De forskriftsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, vedtages i overensstemmelse med artikel [7 til 7d] i forordning …/… [ESMA-forordningen].

ESMA udarbejder i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

Begrundelse

Som anført ovenfor bør forslaget til forordning være i overensstemmelse med det igangværende arbejde i CPSS-IOSCO. I den forbindelse bør forslaget til forordning fokusere på principper på højt niveau og overdrage ansvaret for udarbejdelsen af de tekniske standarder til ESMA i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne.

Ændringsforslag 31

Artikel 41, stk. 2, i forslaget til forordning

»2.   CCP'er opstiller scenarier med ekstreme, men plausible markedsvilkår, som omfatter de perioder, hvor de markeder, CCP'erne leverer serviceydelser til, oplevede de største udsving. Misligholdelsesfonden, som er omhandlet i artikel 40, og de andre finansielle midler, som er omhandlet i stk. 1, skal til enhver tid sætte CCP'en i stand til at modstå misligholdelse hos de to clearingsmedlemmer, over for hvilke CCP'en har de største eksponeringer, og skal sætte CCP'en i stand til at modstå et pludseligt salg af finansielle ressourcer og hurtige indskrænkninger af markedslikviditeten.«

»2.    Misligholdelsesfonden, som er omhandlet i artikel 40, og de andre finansielle midler, som er omhandlet i stk. 1, skal til enhver tid sætte CCP'en i stand til at modstå eventuelle tab under ekstreme, men plausible markedsvilkår. CCP'er opstiller scenarier med sådanne ekstreme, men plausible markedsvilkår.«

Begrundelse

Som anført ovenfor bør forslaget til forordning være i overensstemmelse med det igangværende arbejde i CPSS-IOSCO. I den forbindelse bør forslaget til forordning fokusere på principper på højt niveau og overdrage ansvaret for udarbejdelsen af tekniske standarder til ESMA i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne (se også ændringsforslag 33 nedenfor).

Ændringsforslag 32

Artikel 41, stk. 3, i forslaget til forordning

»3.   CCP'er skal sikre de kreditlinjer og lignende ordninger, som er nødvendige til at dække likviditetsbehovet, hvis de finansielle ressourcer, CCP'en har til rådighed, ikke er umiddelbart tilgængelige. De enkelte clearingsmedlemmer eller clearingsmedlemmets moderselskab eller datterselskab må højst stille 25 procent af de kreditlinjer, som CCP'en har behov for, til rådighed.«

»3.   CCP'er måler dagligt deres potentielle likviditetsbehov. CCP'er skal til enhver tid have adgang til den passende likviditet, der kræves for at kunne levere tjenesteydelser og udføre aktiviteter som en CCP. I den forbindelse skal CCP'er sikre de kreditlinjer og lignende ordninger, som er nødvendige til at dække likviditetsbehovet, hvis de finansielle ressourcer, CCP'en har til rådighed, ikke er umiddelbart tilgængelige. De enkelte clearingsmedlemmer eller clearingsmedlemmets moderselskab eller datterselskab må højst stille 25 procent af de kreditlinjer, som CCP'en har behov for, til rådighed.«

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med det igangværende arbejde i CPSS-IOSCO bør der indsættes en henvisning til CCP'ers daglige beregning af deres potentielle likviditetsbehov i tillæg til en henvisning, der sikrer, at CCP'er har adgang til passende likviditet.

Ændringsforslag 33

Artikel 41, stk. 5, i forslaget til forordning

»5.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, hvori specificeres de ekstreme vilkår, som er omhandlet i stk. 2, og som CCP'en skal modstå.

[…]

ESMA udarbejder i samråd med EBA udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

»5.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, hvori specificeres de ekstreme vilkår, som er omhandlet i stk. 2, og som CCP'en skal modstå, samt kriteriet for passende likviditet som omhandlet i stk. 3.

[…]

ESMA udarbejder i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne og i samråd med EBA udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

Begrundelse

Som følge af ændringsforslag 11 og 32 ovenfor, bør artikel 41, stk. 5, i forslaget til forordning ændres for at sikre, at de forskriftsmæssige tekniske standarder udarbejdes, og at dette sker i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne.

Ændringsforslag 34

Artikel 42, stk. 2 til 4, i forslaget til forordning

»2.   Hvis de marginer, som det misligholdende clearingsmedlem har anvendt, ikke er tilstrækkelige til at dække CCP'ens tab, anvender CCP'en det misligholdende medlems bidrag til misligholdelsesfonden til at dække disse tab.

3.   CCP'er anvender kun bidragene til misligholdelsesfonden og andre bidrag fra ikke-misligholdende clearingsmedlemmer, hvis bidragene fra det misligholdende clearingsmedlem og, hvis det er relevant, CCP'ens egne midler, som omhandlet i artikel 41, stk. 1, er udtømt.

4.   CCP'er har ikke ret til at bruge de marginer, som ikke-misligholdende clearingsmedlemmer har anvendt, til dækning af tab, som følger af et andet clearingsmedlems misligholdelse.«

»2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, som indeholder en nærmere beskrivelse af det i stk. 1 omhandlede default waterfall.

De forskriftsmæssige tekniske standarder, som omhandlet i første afsnit, vedtages i overensstemmelse med artikel [7 til 7d] i forordning …/… [ESMA-forordningen].

ESMA udarbejder i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.

   

   «

Begrundelse

Som anført ovenfor bør forslaget til forordning være i overensstemmelse med det igangværende arbejde i CPSS-IOSCO. I den forbindelse bør forslaget til forordning fokusere på principper på højt niveau og overdrage ansvaret for udarbejdelsen af de tekniske standarder til ESMA i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne.

Ændringsforslag 35

Artikel 43, stk. 3, i forslaget til forordning

»3.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, som indeholder en nærmere beskrivelse af den type sikkerhedsstillelse, som kan anses for at være særdeles likvid, og af de haircuts , der er omhandlet i stk. 1.

[…]

ESMA udarbejder i samråd med ESCB og EBA udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

»3.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, som indeholder en nærmere beskrivelse af den type sikkerhedsstillelse, som kan anses for at være særdeles likvid, og af de haircuts , der er omhandlet i stk. 1.

[…]

ESMA udarbejder i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne og i samråd med EBA udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar med hensyn til overvågning er allerede afspejlet i artikel 43, stk. 3, i forslaget til forordning for så vidt angår udarbejdelsen af forskriftsmæssige tekniske standarder, hvori fastsættes krav til sikkerhedsstillelse. Men da ESCB ikke har status som juridisk person, bør »ESCB« erstattes af »ESCB-medlemmerne«.

Ændringsforslag 36

Artikel 44, stk. 5, i forslaget til forordning

»5.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, som indeholder en nærmere beskrivelse af de særdeles likvide finansielle instrumenter, som er omhandlet i stk. 1, og af de koncentrationsgrænser, som er omhandlet i stk. 4.

[…]

ESMA udarbejder i samråd med EBA udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

»5.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, som indeholder en nærmere beskrivelse af de særdeles likvide finansielle instrumenter, som er omhandlet i stk. 1, og af de koncentrationsgrænser, som er omhandlet i stk. 4.

[…]

ESMA udarbejder i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne og i samråd med EBA udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar med hensyn til overvågning bør også afspejles i de forskriftsmæssige tekniske standarder, som skal udarbejdes for de investeringspolitikker, der gælder for CCP'er.

Ændringsforslag 37

Artikel 45, stk. 3, i forslaget til forordning

»3.   CCP'en underretter omgående den kompetente myndighed. Nævnte kompetente myndighed underretter omgående den myndighed, som er ansvarlig for at føre tilsyn med det misligholdende clearingsmedlem, hvis CCP'en ikke anser clearingsmedlemmet for at være i stand til at opfylde fremtidige forpligtelser, og hvis CCP'en har til hensigt at anmelde misligholdelsen.«

»3.   CCP'en underretter omgående den kompetente myndighed. Nævnte kompetente myndighed underretter omgående den myndighed, som er ansvarlig for at føre tilsyn med det misligholdende clearingsmedlem, samt de kompetente overvågere og relevante udstedende centralbanker, hvis CCP'en ikke anser clearingsmedlemmet for at være i stand til at opfylde fremtidige forpligtelser, og hvis CCP'en har til hensigt at anmelde misligholdelsen.«

Begrundelse

I lyset af ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar som overvågere og udstedende centralbanker bør underretningsforpligtelsen vedrørende misligholdende clearingsmedlemmer i CCP'er, som i henhold til artikel 45, stk. 3, i forslaget til forordning påhviler den kompetente myndighed over for de tilsynsførende myndigheder, også omfatte ESCB-medlemmerne under udøvelsen af deres ovenfor nævnte rolle.

Ændringsforslag 38

Artikel 46, stk. 4, i forslaget til forordning

»4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, som indeholder en nærmere beskrivelse af:

[…]

ESMA udarbejder i samråd med EBA udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

»4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, som indeholder en nærmere beskrivelse af:

[…]

ESMA udarbejder i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne og i samråd med EBA udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar med hensyn til overvågning bør også afspejles i de forskriftsmæssige tekniske standarder, som skal udarbejdes for revision af modeller, stress-testning og back-testning, som gælder for CCP'er.

Ændringsforslag 39

Artikel 50, stk. 3, i forslaget til forordning

»3.   Anser en kompetent myndighed ikke kravene i stk. 2 for at være opfyldt, fremlægger den en skriftlig gennemgang af sine risikoovervejelser for de andre kompetente myndigheder og de involverede CCP'er. Myndigheden underretter også ESMA, som afgiver udtalelse om, hvorvidt risikoovervejelserne kan lægges til grund for at nægte at godkende en interoperabilitetsaftale. ESMA's udtalelse gøres tilgængelig for alle de involverede CCP'er. Adskiller ESMA's vurdering sig fra den relevante kompetente myndigheds vurdering, tager myndigheden sin stilling op til fornyet overvejelse under hensyntagen til ESMA's udtalelse.«

»3.   Anser en kompetent myndighed ikke kravene i stk. 2 for at være opfyldt, fremlægger den en skriftlig gennemgang af sine risikoovervejelser for de andre kompetente myndigheder og de involverede CCP'er. Myndigheden underretter også ESMA, de kompetente overvågere og relevante udstedende centralbanker, og de anmodes om hver for sig at afgive udtalelse om, hvorvidt risikoovervejelserne kan lægges til grund for at nægte at godkende en interoperabilitetsaftale. ESMA's udtalelse og udtalelsen fra de kompetente overvågere og relevante udstedende centralbanker gøres tilgængelig for alle de involverede CCP'er. Adskiller vurderingen i disse udtalelser sig fra den relevante kompetente myndigheds vurdering, tager myndigheden sin stilling op til fornyet overvejelse under hensyntagen til ESMA's, de kompetente myndigheders og relevante udstedende centralbankers udtalelse.«

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar som overvågere og udstedende centralbanker bør også afspejles i proceduren for godkendelse af interoperabilitetsaftaler for CCP'er.

Ændringsforslag 40

Artikel 50, stk. 4, i forslaget til forordning

»4.   Senest den 30. juni 2012 udarbejder ESMA retningslinjer eller henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsaftaler i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 8 i forordning …/… [ESMA-forordningen].«

»4.   Senest den 30. juni 2012 udarbejder ESMA i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne retningslinjer eller henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsaftaler i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 8 i forordning …/… [ESMA-forordningen].«

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar med hensyn til overvågning bør også afspejles i udarbejdelsen af retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsaftaler for CCP'er.

Ændringsforslag 41

Artikel 52, stk. 3, i forslaget til forordning

»3.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, som indeholder en nærmere beskrivelse af den ansøgning til ESMA om registrering, der er omhandlet i stk. 1.

[…]

ESMA udarbejder udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

»3.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, som indeholder en nærmere beskrivelse af den ansøgning til ESMA om registrering, der er omhandlet i stk. 1.

[…]

ESMA udarbejder i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar med hensyn til overvågning bør også afspejles i vedtagelsen af forskriftsmæssige tekniske standarder, som indeholder en nærmere beskrivelse af ansøgningen til ESMA om registrering som et transaktionsregister.

Ændringsforslag 42

Artikel 52, stk. 4, i forslaget til forordning

»4.   For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige standarder, som foreskriver formatet af ansøgningen til ESMA om registrering.

[…]

ESMA udarbejder udkast til disse standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

»4.   For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige standarder, som foreskriver formatet af ansøgningen til ESMA om registrering.

[…]

ESMA udarbejder i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne udkast til disse standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar med hensyn til overvågning bør også afspejles i vedtagelsen af gennemførelsesmæssige standarder, som foreskriver formatet af ansøgningen til ESMA om registrering som et transaktionsregister.

Ændringsforslag 43

Artikel 60, stk. 1, i forslaget til forordning

»1.   ESMA trækker registreringen af et transaktionsregister tilbage under følgende omstændigheder:

[…]«

»1.   ESMA trækker i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne registreringen af et transaktionsregister tilbage under følgende omstændigheder:

[…]«

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar med hensyn til overvågning bør også afspejles i ESMA's tilbagetrækning af registreringen som et transaktionsregister.

Ændringsforslag 44

Artikel 63, stk. 4, i forslaget til forordning

»4.   ESMA etablerer samarbejdsaftaler med de relevante kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige og tilsynsmæssige rammer er blevet anset for at være ækvivalente med denne forordning i henhold til stk. 3. Sådanne aftaler sikrer, at Unionens myndigheder til enhver tid har umiddelbar adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige, for at de kan varetage deres opgaver. Aftalerne præciserer som et minimum:

[…]«

»4.   ESMA etablerer i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne samarbejdsaftaler med de relevante kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige, overvågningsmæssige og tilsynsmæssige rammer er blevet anset for at være ækvivalente med denne forordning i henhold til stk. 3. Sådanne aftaler sikrer, at Unionens myndigheder til enhver tid har umiddelbar adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige, for at de kan varetage deres opgaver. Aftalerne præciserer som et minimum:

[…]«

Begrundelse

Det er vigtigt, at ESCB-medlemmerne inddrages i etableringen af samarbejdsaftaler med de relevante kompetente myndigheder i tredjelande for at sikre passende dækning af og samarbejde om overvågningsmæssige tiltag over for transaktionsregistre.

Ændringsforslag 45

Artikel 67, stk. 2, i forslaget til forordning

»2.   Transaktionsregistre skal gøre de nødvendige oplysninger tilgængelige for følgende:

a)

ESMA

b)

de kompetente myndigheder, som fører tilsyn med de virksomheder, der er underlagt indberetningskravet i artikel 6

c)

den kompetente myndighed, som fører tilsyn med CCP'er, der har adgang til transaktionsregistret

d)

de relevante centralbanker i ESCB.«

»2.   Transaktionsregistre skal gøre de nødvendige oplysninger tilgængelige for følgende:

a)

ESMA

b)

de kompetente myndigheder, som fører tilsyn med de virksomheder, der er underlagt indberetningskravet i artikel 6

c)

den kompetente myndighed, som fører tilsyn med CCP'er, der har adgang til transaktionsregistret

d)

de de kompetente overvågere

e)

de centralbanker, der udsteder de for de registrerede finansielle instrumenter mest relevante valutaer

f)

medlemmerne af ESCB for at de kan varetage deres statistiske funktion

g)

ESRB.«

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar som overvågere og udstedende centralbanker samt deres statistiske funktion bør afspejles med hensyn til gennemsigtighed og tilgængelighed til data fra transaktionsregistre. Endvidere, som det fremgår af Eurosystemets bidrag til Europa-Kommissionens offentlige høring om »Særlige initiativer til fremme af OTC-derivatmarkedernes modstandsdygtighed« (findes på ECB's websted http://www.ecb.europa.eu), mener ECB, at transaktionsregistre er et væsentligt værktøj til styrkelse af de operationelle procedurer og gennemsigtigheden på de finansielle markeder, navnlig for så vidt angår OTC-derivatmarkederne og, alt efter omstændighederne, de underliggende instrumenter. Navnlig kan transaktionsregistrene, i det omfang de opnår omfattende dækning af visse produkter, give de lovgivende og tilsynsførende myndigheder og deltagerne på de finansielle markeder et rettidigt overblik over opbygningen og fordelingen af eksponeringer på de relevante markeder. På den måde kan centrale transaktionsregistre også spille en rolle som tilvejebringere af oplysninger, i det omfang det er muligt i sammenlignelige formater og i overensstemmelse med Unionens statistiske ramme, som er nødvendige for at gøre det muligt for de relevante myndigheder at etablere en tidlig varslingsmekanisme for finansielle risici, der måtte opstå. Af den grund foreslår ECB, at ESRB tilføjes til fortegnelsen over myndigheder, institutioner og organer, som modtager de nødvendige oplysninger fra transaktionsregistrene.

Ændringsforslag 46

Artikel 67, stk. 4, i forslaget til forordning

»4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, som indeholder en nærmere beskrivelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

[…]

ESMA udarbejder udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

»4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige tekniske standarder, som indeholder en nærmere beskrivelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

[…]

ESMA udarbejder i tæt samarbejde med ESCB-medlemmerne udkast til disse forskriftsmæssige tekniske standarder, der skal være Kommissionen i hænde senest 30. juni 2012.«

Begrundelse

ESCB-medlemmernes lovbestemte rolle og ansvar med hensyn til overvågning bør også afspejles i vedtagelsen af forskriftsmæssige tekniske standarder, som indeholder en nærmere beskrivelse af de data, der skal offentliggøres af transaktionsregistre samt de oplysninger, der skal gøres tilgængelige for ESMA og andre relevante myndigheder som f.eks. ESRB, for at disse kan opfylde deres forpligtelser.


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny ordlyd. Gennemstreget skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår, at teksten udgår.


Top