EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0406

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Cameroun om retshåndhævelse på skovbrugsområdet, god forvaltningspraksis og handel med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT)

/* KOM/2010/0406 endelig udg. - NLE 2010/0217 */

52010PC0406

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Cameroun om retshåndhævelse på skovbrugsområdet, god forvaltningspraksis og handel med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT) /* KOM/2010/0406 endelig udg. - NLE 2010/0217 */


[pic] | EUROPA-KOMMISSIONEN |

Bruxelles, den 28.7.2010

KOM(2010)406 endelig

2010/0217 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Cameroun om retshåndhævelse på skovbrugsområdet, god forvaltningspraksis og handel med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT)

BEGRUNDELSE

Handlingsplanen om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT)[1], som Rådet tilsluttede sig i 2003[2], indeholder en række foranstaltninger, som omfatter støtte til træproducerende lande, multilateralt samarbejde for at bekæmpe handel med ulovligt træ, støtte til initiativer i den private sektor samt foranstaltninger til at undgå investeringer i aktiviteter, der fremmer ulovlig skovhugst. Hjørnestenen i handlingsplanen er oprettelsen af FLEGT-partnerskaber mellem Den Europæiske Union og træproducerende lande for at stoppe ulovlig skovhugst. I 2005 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 2173/2005[3], som indfører en licensordning og en mekanisme, hvorved man kan kontrollere lovligheden af træ, der indføres i Den Europæiske Union.

I december 2005 udstedte Rådet direktiver til Kommissionen om at indgå forhandlinger om partnerskabsaftaler med træproducerende lande for at gennemføre EU's handlingsplan om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT), navnlig for at fremme indførslen af kontrolleret lovligt træ i Den Europæiske Union fra sådanne partnerlande[4]. Partnerskabsaftalen med Cameroun er den tredje af sådanne partnerskabsaftaler efter aftalerne med Ghana og Republikken Congo.

Kommissionen indledte forhandlinger med Cameroun i november 2007. Forhandlingerne har været i gang siden og involverede fire forhandlingsrunder og seksten videomøder i tekniske arbejdsgrupper. I løbet af forhandlingerne har Kommissionen fået bistand af en række medlemsstater. Kommissionen har holdt Rådet underrettet om status gennem hele forløbet med regelmæssige rapporter til arbejdsgruppen om skovbrug, samt til chefen og ansatte på Europa-Kommissionens delegation og medlemsstaternes ambassadører og repræsentanter i Cameroun. Efter hver forhandlingsrunde holdt parterne offentligt tilgængelige møder for at holde interessenter underrettet om fremskridt i forhandlingerne. Cameroun har derudover lagt sig fast på en fremgangsmåde, hvor civilsamfundet og den private sektor i høj grad inddrages i aftalens udformning.

Aftalen vedrører alle elementer i Rådets forhandlingsdirektiver. Aftalen fastlægger navnlig rammerne for FLEGT-ordningen samt FLEGT-ordningens institutioner og systemer. Den beskriver kontrol af forsyningskæden, rammerne for overholdelse af retsreglerne og krav til uafhængig revision af systemet. Alt dette findes i bilagene til aftalen, hvor der redegøres nærmere for de strukturer, der skal understøtte den garanti for lovlighed, som udstedelsen af en FLEGT-licens giver. Definitionen af gældende lovgivning blev udarbejdet af Cameroun efter omfattende høring af interessenter. Den omfatter love og forskrifter vedrørende fældningsrettigheder, skovforvaltning, miljø-, erhvervs- og arbejdsmarkedslovgivning, skattemæssige krav, respekt for lokalsamfunds jordbesiddelsesret og brugsret og andre sociale forpligtelser, der er foreskrevet i lovgivning vedrørende skovbrug, samt regler for erhvervsmæssig aktivitet og krav til eksport.

Aftalen går videre end den begrænsede produktdækning, der foreslås i bilag II til forordning (EF) nr. 2173/2005 ("FLEGT-forordningen"), idet den omfatter handel med alle træprodukter og derved forpligter Cameroun til at etablere et system, som giver Den Europæiske Union sikkerhed for, at alle skovprodukter fra Cameroun er lovligt producerede og bidrager positivt og på bæredygtig vis til Camerouns vækst.

Aftalen indeholder bestemmelser om kontrol af import ved Den Europæiske Unions grænser som fastlagt i FLEGT-forordningen og i den dertil hørende forordning (EF) nr. 1024/2008 om gennemførelsesbestemmelser. Aftalen omfatter en beskrivelse af Camerouns FLEGT-licens, hvortil benyttes det format, der er foreskrevet i gennemførelsesforordningen.

Aftalen etablerer mekanismen for dialog og samarbejde om FLEGT med Den Europæiske Union i form af det fælles gennemførelsesråd og et rådgivende organ kaldet det fælles overvågningsudvalg. Den fastlægger også principperne for inddragelse af interessenter, sociale sikkerhedsforanstaltninger, gennemsigtighed, kontrol og rapportering.

Aftalen fastlægger tidsplanen og procedurerne for aftalens ikrafttrædelse og licensordningens gennemførelse. Da Cameroun ønsker at modernisere og revidere landets lovgivnings- og informationsstyringssystem, at indføre en mere omfattende kontrol af forsyningskæden og en uafhængig kontrol af overholdelsen af relevant lovgivning, vil det tage adskillige år at udvikle og afprøve de nye systemer samt at udbygge kapaciteten i regeringen, civilsamfundet og den private sektor til at udføre de påtænkte opgaver. FLEGT-licensordningen forventes at være fuldt ud operationel i begyndelsen af 2012. Licensordningen vil blive sammenholdt med de fastlagte kriterier, inden EU begynder at godkende FLEGT-licenserne. Faserne og proceduren herfor er fastlagt i aftalen og dens bilag.

2010/0217 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Cameroun om retshåndhævelse på skovbrugsområdet, god forvaltningspraksis og handel med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, navnlig artikel 207, stk. 3 og 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse[5], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I maj 2003 offentliggjorde Europa-Kommissionen en EU-handlingsplan om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT)[6], hvori den opfordrede til, at der træffes foranstaltninger til at bekæmpe ulovlig skovhugst gennem frivillige partnerskabsaftaler med træproducerende lande. Rådets konklusioner for handlingsplanen blev vedtaget i oktober 2003[7], og Europa-Parlamentet vedtog en beslutning derom den 11. juli 2005[8].

(2) I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/XXX af […][9] blev den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Cameroun om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel med træ og træprodukter til Den Europæiske Union undertegnet den […], med forbehold af aftalens senere indgåelse.

(3) Denne aftale bør indgås -

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Cameroun om retshåndhævelse på skovbrugsområdet, god forvaltningspraksis og handel med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT) godkendes herved på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der på Den Europæiske Unions vegne er beføjet til at give den meddelelse, der er omhandlet i aftalens 31, med bindende virkning for Den Europæiske Union.

Artikel 3

Den Europæiske Union repræsenteres af Kommissionens repræsentanter i det fælles gennemførelsesråd og det fælles overvågningsudvalg, jf. aftalens artikel 19.

Medlemsstaterne kan deltage i møderne som medlemmer af Den Europæiske Unions delegation.

Artikel 4

Med henblik på ændring af aftalens bilag, jf. artikel 29, er Kommissionen bemyndiget til at godkende sådanne ændringer på Den Europæiske Unions vegne, jf. proceduren i artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2173/2005.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 6

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

BILAGFRIVILLIG PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG REPUBLIKKEN CAMEROUN OM RETSHÅNDHÆVELSE PÅ SKOVBRUGSOMRÅDET, GOD FORVALTNINGSPRAKSIS OG HANDEL MED TRÆ OG TRÆPRODUKTER TIL DEN EUROPÆISKE UNION(FLEGT [10])

DEN EUROPÆISKE UNION, på den ene side,

OG REPUBLIKKEN CAMEROUN, i det følgende benævnt " Cameroun ",

på den anden side,

i det følgende tilsammen benævnt " parterne ",

SOM HENVISER til partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet i Cotonou (Benin) den 23. juni 2000[11] og revideret i Luxembourg den 23. juni 2005 (i det følgende benævnt "Cotonouaftalen"),

SOM HENVISER til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) og navnlig kravet om, at den CITES-tilladelse, som parterne udsteder til eksport af eksemplarer af arterne i bilag I, II eller III, kun udstedes på visse betingelser, bl.a. at de pågældende eksemplarer ikke er erhvervet i strid med den pågældende stats lovgivning om beskyttelse af dyr og planter,

SOM HENVISER til gældende lovgivning for skovbrug i Cameroun, især skovbrugsloven og anden relevant lovgivning gældende for skovsektoren,

SOM HENVISER til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab[12],

SOM TAGER HENSYN til, at Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om en EU-handlingsplan om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT)[13] er det første skridt mod en øjeblikkelig indsats mod ulovligt skovbrug og den dermed forbundne handel,

SOM TAGER HENSYN til Yaoundé-ministererklæringen om retshåndhævelse og god forvaltningspraksis på skovbrugsområdet af 16. oktober 2003,

SOM TAGER HENSYN TIL den fælles erklæring af 28. september 2007, der blev undertegnet i Yaoundé mellem Cameroun og Europa-Kommissionen om forhandlingen af en frivillig partnerskabsaftale vedrørende FLEGT-initiativet,

SOM TAGER HENSYN TIL den ikke-juridisk bindende, autoritative erklæring om principper for en global konsensus om forvaltning, bevarelse og bæredygtig udnyttelse af alle slags skove, der blev vedtaget den 14. august 1994, og til vedtagelsen den 31. januar 2008 af FN's Generalforsamling af et ikke-juridisk bindende instrument for alle skove[14],

SOM TAGER HENSYN TIL principperne i Pariserklæringen om bistandseffektivitet, der blev vedtaget i Paris den 2. marts 2005 på forummet på højt plan i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), og som blev underbygget med handlingsplanen fra Accra fra september 2008 og stadfæstet af parterne,

SOM TAGER HENSYN TIL den betydning, som parterne tillægger internationalt aftalte udviklingsmål og FN's millenniumudviklingsmål,

SOM ER BEVIDSTE OM betydningen af principperne i Rioerklæringen om miljø og udvikling fra 1992, herunder bevarelse og bæredygtig forvaltning af skovene, og især princip nr. 10 om vigtigheden af at bevidstgøre befolkningen og få den til at deltage i miljødebatten og princip nr. 22 om den afgørende rolle, som oprindelige folk og andre lokalsamfund spiller i forvaltningen af miljøet og i udviklingen,

SOM ER BESLUTTEDE PÅ at ville minimere de negative virkninger for lokalsamfund og oprindelige samfund samt fattige mennesker, som kan være en direkte konsekvens af denne aftales gennemførelse,

SOM ENDNU EN GANG UNDERSTREGER, hvor stor betydning parterne tillægger de principper og regler, der gælder for de multilaterale samhandelssystemer, navnlig rettigheder og forpligtelser ifølge den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) fra 1994 og de øvrige multilaterale aftaler i bilag IA i Marrakechaftalen fra 15. april 1994 om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), og nødvendigheden af at anvende dem,

SOM TAGER HENSYN TIL de vedvarende bestræbelser, som Cameroun har gjort for i almindelighed at fremme en bæredygtig forvaltning af skov og fauna på hele dets territorium og for i særdeleshed at sikre lovligheden af alle strømme af tømmer,

SOM TAGER HENSYN TIL, hvor stor betydning parterne tillægger deltagelse af civilsamfundet, af aktører fra den private sektor og af lokalbefolkninger og nabobefolkninger, herunder oprindelige folk, for at kunne nå et godt resultat med skovforvaltningspolitikkerne, navnlig ved at høre og informere offentligheden.

ER ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a) "træ og træprodukter": de i bilag I-A angivne produkter

b) "træ og træprodukter i transit": træ og træprodukter med oprindelse i et tredjeland, som kommer ind i camerounsk område under toldkontrol og forlader området i samme form, samtidig med at de bevarer deres oprindelse

c) "import til Den Europæiske Union": træ og træprodukters overgang til fri omsætning i Den Europæiske Union i henhold til artikel 79 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks[15], forudsat at træet og træprodukterne ikke kan betegnes som "værende uden erhvervsmæssig karakter" som fastlagt i artikel 1, nr. 6), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2193/92 om indførelse af en EF-toldkodeks[16]

d) "overgang til fri omsætning": en toldordning for Den Europæiske Union, som giver en vare, der ikke er fra Den Europæiske Union toldstatus som vare fra Den Europæiske Union (jf. forordning (EF) nr. 2913/92 om indførelse af en toldkodeks), hvorved: der kan opkræves importafgifter; der i givet fald kan opkræves andre afgifter; der kan anvendes handelspolitiske foranstaltninger samt forbud eller restriktioner; og de øvrige formaliteter, der er fastlagt for import af varerne, der skal være opfyldt

e) "eksport": udførsel eller afhentning fra Camerouns område af træ og træprodukter, der er fremstillet eller erhvervet i Cameroun, med undtagelse af træ og træprodukter, der er i transit gennem camerounsk område under kontrol af Camerouns toldmyndigheder

f) "HS-nomenklaturen": en firecifret kode i det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, som blev oprettet ved Verdenstoldorganisationens internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem i overensstemmelse med de kombinerede nomenklaturer for Den Europæiske Union og det centralafrikanske økonomiske og monetære fællesskab (CEMAC)

g) "FLEGT-licens": en licens, hvor der henvises til en forsendelse som værende den kontrollerede, lovlige kilde i henhold til de i denne aftale fastlagte kriterier

h) "licensudstedende myndighed": den myndighed, som Cameroun har udpeget til at udstede og validere FLEGT-licenser

i) "kompetente myndigheder": de myndigheder, som medlemsstaterne i Den Europæiske Union har udpeget til at verificere FLEGT-licenser

j) "forsendelse": en mængde af træ og træprodukter, som er omfattet af en FLEGT-licens og afsendt fra Cameroun af en afsender eller speditør, og som ved et toldsted angives til overgang til fri omsætning i Den Europæiske Union

k) "lovligt fremstillet eller erhvervet træ": træ fra en eller flere produktionsprocesser eller erhvervelser, herunder importeret træ, som fuldt ud opfylder alle de kriterier, der gælder ifølge love og administrative bestemmelser i Cameroun for skovsektoren, og som er verificeret/kontrolleret efter bestemmelserne i bilag II.

Artikel 2

Formål

1. Formålet med denne aftale er at skabe en juridisk ramme for, at al import til Den Europæiske Union fra Cameroun af træ og træprodukter, der er omfattet af denne aftale, er lovligt fremstillet eller erhvervet.

2. I den sammenhæng er parterne blandt andet enige om:

a) at fremme handelen med træ og træprodukter

b) at skabe et grundlag for dialog og samarbejde

c) at fremme udviklingen af træindustri i Cameroun og dermed forbedre denne sektors konkurrenceevne

d) at skabe og fremme økonomiske muligheder for omkringliggende samfund og lokale virksomheder

e) at styrke kapaciteten hos de camerounske aktører ved at fremme indførelsen af et gunstigt klima for investering i bæredygtig forvaltning af skovene.

Artikel 3

Anvendelsesområde

Denne aftale finder anvendelse på alt træ og alle træprodukter, der falder ind under FLEGT-licensordningen, og som er anført i bilag I-A.

Artikel 4

FLEGT-licensordningen

1. Der oprettes en licensordning for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (i det følgende benævnt "FLEGT-licensordning") mellem parterne i denne aftale. Den rummer en række krav og procedurer, som ved hjælp af FLEGT-licenser skal gøre det muligt at verificere og attestere, at træ og træprodukter, der sendes til Den Europæiske Union, er lovligt fremstillet eller erhvervet. Den Europæiske Union accepterer kun forsendelser, der importeres fra Cameroun til Den Europæiske Union, hvis de er dækket af disse FLEGT-licenser.

2. FLEGT-licensordningen finder anvendelse på de træ og træprodukter, der er anført i bilag I-A. Træ og træprodukter, der er anført i bilag I-B, må ikke være eksporteret fra Cameroun.

3. Parterne er enige om at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at anvende denne FLEGT-licensordning.

Artikel 5

Licensudstedende myndighed

1. Cameroun udpeger en FLEGT-licensudstedende myndighed og sender kontaktoplysningerne for denne myndighed til Europa-Kommissionen. Begge parter stiller disse oplysninger til rådighed for offentligheden.

2. Den licensudstedende myndighed verificerer, at træet og træprodukterne er lovligt fremstillet eller erhvervet i overensstemmelse med lovgivningen i bilag II. Myndigheden udsteder efter bestemmelserne i bilag III-A FLEGT-licenser for forsendelser af træ og træprodukter, som er lovligt fremstillet eller erhvervet i Cameroun, og som er bestemt til eksport til Den Europæiske Union.

3 Der må ikke udstedes FLEGT-licenser af den licensudstedende myndighed for træ og træprodukter, som består af eller indeholder træ og træprodukter, der er importeret til Cameroun fra et tredjeland i en form, som lovene i dette land forbyder eksport i, eller hvis der er bevis for, at træet og træprodukterne er blevet fremstillet eller erhvervet i strid med lovene i det land, hvor træerne er blevet fældet.

4.. Den licensudstedende myndighed dokumenterer og offentliggør sine procedurer for udstedelse af FLEGT-licenser.

Artikel 6

De kompetente myndigheder i Den Europæiske Union

1. Europa-Kommissionen meddeler Cameroun kontaktoplysningerne for de kompetente myndigheder i hver enkelt medlemsstat i Den Europæiske Union og deres respektive territoriale kompetenceområder.

2. De kompetente myndigheder verificerer, at hver forsendelse er genstand for en gyldig FLEGT-licens, før de lader den overgå til fri omsætning i Den Europæiske Union. Procedurerne for, hvordan forsendelser, der er omfattet af en FLEGT-licens, overgår til fri omsætning i Den Europæiske Union, er beskrevet i bilag IV.

3. Hver enkelt kompetent myndighed fører en fortegnelse over de modtagne FLEGT-licenser og offentliggør den en gang om året.

4. I overensstemmelse med national lovgivning om databeskyttelse tildeler de kompetente myndigheder de personer og organer, som Cameroun har udpeget som uafhængig inspektør, adgang til relevante dokumenter og oplysninger.

5. Dog vil træ og træprodukter fremstillet af arter, der er opført i tillæggene til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), og som er dækket af en FLEGT-licens ved indførslen i Den Europæiske Union, kun blive underkastet den verifikation, der er foreskrevet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af dyr og planter ved kontrol af handelen, idet FLEGT-licensen ligeledes attesterer, at træet er blevet lovligt fremstillet eller erhvervet.

Artikel 7

FLEGT-licenser

1. FLEGT-licenser udstedes af den licensudstedende myndighed som attestation for, at træet og træprodukterne er lovligt fremstillet eller erhvervet.

2. Til FLEGT-licenserne benyttes en tosproget formular (fransk og engelsk), og de udfyldes på fransk eller engelsk.

3. Parterne kan efter aftale indføre et elektronisk system til udstedelse, overførsel og modtagelse af FLEGT-licenser.

4. FLEGT-licenserne udleveres efter de i bilag V beskrevne procedurer.

Artikel 8

Lovligt fremstillet eller erhvervet træ

1. I forbindelse med denne aftale gælder den definition af lovligt fremstillet eller erhvervet træ, der er angivet i artikel 1, litra k), og i bilag II.

2. Bilag II indeholder desuden Camerouns nationale lovgivning, som skal være overholdt, for at der kan udstedes en FLEGT-licens. Det omfatter "lovlighedsoversigter" med kriterier, indikatorer og verifikatorer, som giver mulighed for at fastslå, om gældende lovgivning er overholdt.

Artikel 9

Verifikation af lovligheden af det fremstillede eller erhvervede træ

1. Cameroun opretter et system til verifikation af, at træet og træprodukterne er lovligt fremstillet eller erhvervet, og at kun de forsendelser, hvis lovlighed således er fastslået, eksporteres til Den Europæiske Union. Dette system til verifikation af lovligheden omfatter overensstemmelseskontrol for at få sikkerhed for, at træ og træprodukter, der er bestemt til eksport til Den Europæiske Union, er blevet lovligt fremstillet eller erhvervet, og at FLEGT-licenserne ikke er blevet udstedt for forsendelser af træ, som ikke er blevet lovligt fremstillet eller erhvervet, eller hvis oprindelse er ukendt. Dette system omfatter ligeledes procedurer, der skal sikre, at træ af ulovlig eller ukendt oprindelse ikke kommer ind i forsyningskæden.

2. Dette system til verifikation af lovligheden af træ og træprodukter er beskrevet i bilag IIIA.

3. Cameroun verificerer lovligheden af træ og træprodukter, der eksporteres til markeder uden for Den Europæiske Union, og som sælges på hjemmemarkedet, samt af træ og træprodukter, der er importeret.

Artikel 10

Forespørgsel om gyldigheden af FLEGT-licenser

1. Ved mistanke om uregelmæssigheder i forbindelse med en FLEGT-licens henvender den berørte kompetente myndighed sig til den licensudstedende myndighed for at få supplerende oplysninger.

2. Hvis den licensudstedende myndighed ikke svarer inden for en frist på 21 kalenderdage regnet fra modtagelsen af anmodningen, eller hvis de modtagne supplerende oplysninger bekræfter, at der er uregelmæssigheder, eller hvis oplysningerne i FLEGT-licensen ikke svarer til forsendelsen, accepterer den berørte kompetente myndighed ikke FLEGT-licensen og beslutter, hvad der skal gøres i henhold til gældende national lovgivning. Den licensudstedende myndighed underrettes herom.

3. Hvis det derimod fremgår af de supplerende oplysninger fra den licensudstedende myndighed, at FLEGT-licensen er i orden, accepteres FLEGT-licensen, og de i bilag IV beskrevne procedurer følges.

Artikel 11

Uafhængig inspektør

1. Parterne enes om behovet for i nærmere aftalte perioder at rekvirere en uafhængig inspektør, der skal fastslå, hvordan og hvor effektivt FLEGT-licensordningen fungerer, sådan som det er beskrevet i bilag VI.

2. Cameroun rekvirerer efter forespørgsel hos Den Europæiske Union denne uafhængige inspektør.

3. Den uafhængige inspektør meddeler parterne sine iagttagelser i form af fuldstændige rapporter efter proceduren i bilag VI.

4. Parterne letter arbejdet for den uafhængige inspektør, navnlig ved at sikre, at denne har adgang til de oplysninger på parternes respektive områder, der er nødvendige for udførelsen af vedkommendes arbejde. Parterne kan imidlertid i overensstemmelse med deres respektive databeskyttelseslovgivning undlade at videregive enhver oplysning, som der ikke er hjemmel til at videregive.

5. Cameroun offentliggør rapporten fra den uafhængige inspektør efter de bestemmelser og mekanismer, som fremgår af bilag VI og VII.

Artikel 12

Udveksling af oplysninger om FLEGT-ordningens funktion

1. Med den fælles målsætning at ville beskytte integriteten og omdømmet for FLEGT-licensordningen, som indføres med denne aftale, forpligter parterne sig til straks at underrette hinanden om enhver mistanke om potentielle sager, hvor der foregår svig med brugen eller udstedelsen af FLEGT-licenser, blandt andet for træ og træprodukter, der omfatter træ af mistænkelig oprindelse fra tredjelande, bedragerisk eller uærlig omgåelse af FLEGT-licensordningen.

2. Eksport af træ og træprodukter, hvis lovlighed er verificeret, til træimporterende lande, som ikke er medlem af Den Europæiske Union, og som Cameroun har handelsmæssige forbindelser med, gælder ikke som omgåelse i denne artikels betydning.

Artikel 13

Start på FLEGT-licensordningen

1. Parterne bliver enige om datoen for, hvornår FLEGT-licensordningen bliver operationel.

2. Forud for starten på udstedelse af FLEGT-licenser foretages der en fælles teknisk evaluering, hvis mål og kriterier er anført i bilag VIII.

Artikel 14

Tidsplan for gennemførelse af aftalen

1. Parterne bliver enige om tidsplanen for iværksættelsen, som fremgår af bilag IX.

2. Det fælles udvalg for gennemførelsen, der er omhandlet i artikel 19, og som arbejder via det fælles overvågningsudvalg, evaluerer fremskridtene med gennemførelsen set i forhold til tidsplanen i bilag IX.

Artikel 15

Ledsageforanstaltninger

1. Parterne har defineret de områder, der i henhold til bilag X er områder, hvor der er brug for yderligere tekniske og finansielle midler for at gennemføre denne aftale.

2. Leveringen af disse yderligere midler følger Den Europæiske Unions og Den Europæiske Unions medlemsstaters normale procedurer for programmering af bistand til Cameroun samt Camerouns egne budgetprocedurer.

3. Parterne overvejer nødvendigheden af at have en fælles ordning, hvor finansieringen og de tekniske bidrag fra Europa-Kommissionen og Den Europæiske Unions medlemsstater bliver koordineret, med henblik på at understøtte disse foranstaltninger inden for rammerne af sektorprogrammet for skov og miljø.

4. Cameroun sørger for, at styrkelsen af kapaciteten til at gennemføre denne aftale også indgår i de nationale planlægningsinstrumenter, såsom sektorprogrammet for skov og miljø og strategierne til fattigdomsbekæmpelse.

5. Parterne sørger for, at de aktiviteter, der igangsættes i medfør af denne aftale, samordnes med relevante udviklingsinitiativer, såsom:

a) støtte til lokaludvikling

b) fremme af industrialiseringen af skovsektoren

c) styrkelse af kapacitet.

6. Tilførslen af yderligere midler er omfattet af procedurerne for Den Europæiske Unions bistand i henhold til Cotonouaftalen og for bilateral bistand til Cameroun fra hver enkelt medlemsstat i Den Europæiske Union, uden at dette griber ind i berørte donorers egne procedurer og under hensyntagen til principperne i Pariserklæringen om udviklingsbistandens effektivitet. I den forbindelse skal de supplerende midler finansiere de i stk. 5 nævnte aktiviteter inden for rammerne af og logikken i sektorprogrammet for skov og miljø.

Artikel 16

Deltagelse af de berørte parter i gennemførelsen af aftalen

1. Cameroun hører regelmæssigt de berørte camerounske parter om gennemførelsen af denne aftale gennem et nationalt overvågningsudvalg eller gennem andre samrådsinstanser, idet det tager hensyn til sin lovgivning om ordningen for skove og fauna og samtlige love og regler for adgang til oplysninger, offentlighedens deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.

2. Bestemmelserne for nedsættelse af et nationalt overvågningsudvalg og for den rolle, som de forskellige camerounske parter skal spille i gennemførelsen af aftalen, er blandt andet beskrevet i bilag III-A, III-B og X.

3. Den Europæiske Union hører regelmæssigt de berørte europæiske parter om gennemførelsen af denne aftale, under hensyntagen til Århuskonventionen fra 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.

Artikel 17

Sociale, økonomiske og miljømæssige beskyttelsesforanstaltninger for lokalsamfund og oprindelige samfund

1. For at minimere de potentielt negative virkninger af FLEGT-licensordningen for lokalsamfund og oprindelige samfund er parterne enige om at evaluere indvirkningen af denne aftale på deres levevis.

2. Parterne holder øje med især de økonomiske og miljømæssige indvirkninger af denne aftale på disse samfund og træffer passende, rimelige foranstaltninger for at afbøde enhver skadelig indvirkning.

Artikel 18

Markedsrelaterede incitamenter

Adgangen til markedet i Den Europæiske Union for træ og træprodukter, der importeres fra Cameroun efter bestemmelserne i denne aftale, ledsages af tiltag, der skal fremme dette træ og disse træprodukter:

a) tilskyndelse til indkøbspolitikker i både offentligt og privat regi, hvorigennem man anerkender indsatsen for at sikre forsyningen af skovbrugsprodukter med lovlig oprindelse, herunder træ og træprodukter

b) fremme af træ og træprodukter, der sælges under FLEGT-licens på det europæiske marked

c) fremme på internationalt plan af systemet til verifikation af lovlighed som fastsat i denne aftale.

Artikel 19

Gennemførelsesinstans

1. Efter ratificeringen af denne aftale opretter parterne en beslutningsinstans, "det fælles gennemførelsesråd" (i det følgende benævnt "rådet") og en rådgivningsinstans benævnt "det fælles overvågningsudvalg".

2. Rådet består af to repræsentanter, der er udpeget af hver af parterne, dvs. en repræsentant for hver part. Det får mandat af parterne til at overvåge gennemførelsen og træffe beslutninger ved konsensus. Disse beslutninger bliver formaliseret i form af resolutioner, der undertegnes af repræsentanterne for parterne. Rådet er ansvarligt for gennemførelsen af denne aftale. Desuden skal rådet gøre følgende:

a) det samles på datoer, som parterne bliver enige om i fællesskab

b) det fastlægger sin egen forretningsorden

c) det offentliggør en årsrapport, som skal indeholde de oplysninger, der er beskrevet i bilag VII til denne aftale

d) det sørger for, at arbejdet i det fælles overvågningsudvalg er gennemsigtigt, og at oplysninger og resultater, der vedrører arbejdet, er tilgængeligt for offentligheden

e) det fastlægger bestemmelser for bilæggelse af tvister og er med til at finde løsninger, som er tilfredsstillende for alle parter, og som får aftalen til at fungere, jf. artikel 24

f) det undersøger ændringsforslag til bestemmelserne i denne aftale og vedtager dem, der vedrører bilagene, jf. artikel 29.

3. Det fælles overvågningsudvalg, der hører under rådet, og hvis medlemmer udpeges af parterne, sørger for overvågning og evaluering af gennemførelsen af denne aftale. Det skal desuden befordre dialogen og informationsudvekslingen mellem parterne. Desuden skal det fælles overvågningsudvalg gøre følgende:

a) det mødes mindst to (2) gange om året på de datoer og steder, som rådet fastsætter, og det fremsætter samtykkehenstillinger beregnet til rådet

b) det udarbejder dagsordenen for sit arbejde og referencerammer for de fælles tiltag

c) det fastlægger efter rådets validering sin egen forretningsorden

d) det holder møder under ledelse af et fælles formandskab

e) det kan nedsætte arbejdsgrupper eller andre hjælpeinstanser for områder, der kræver specifikke kompetencer.

4. Det fælles overvågningsudvalgs opgaver er fastlagt i bilag XI til denne aftale.

Artikel 20

Meddelelser om gennemførelse af aftalen

1. Parternes repræsentanter, der er ansvarlige for officielle meddelelser om gennemførelsen af denne aftale, er:

a) for Cameroun: skovbrugsministeren

b) for Den Europæiske Union: Den Europæiske Unions delegationschef i Cameroun.

2. Parterne meddeler rettidigt hinanden de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 21

Offentliggørelse af oplysninger

1. Offentliggørelsen af oplysninger er et af grundelementerne, som skal forbedre styringen i forbindelse med anvendelsen af denne aftale. For at kunne sikre gennemsigtighed i FLEGT-licensordningens måde at fungere på i Cameroun og i Den Europæiske Union er parterne enige om at benytte de kommunikationsmidler, der er bedst egnede, dvs.: trykte medier, audiovisuelle medier, internet, workshopper og diverse publikationer. Offentliggørelsen af oplysninger er nærmere beskrevet i bilag VII til denne aftale.

2. Parterne er ligeledes enige i, at beføjelser, procedurer og funktionsmåder for rådet og for det fælles overvågningsudvalg bliver offentliggjort.

Artikel 22

Fortrolige oplysninger

1. Hver part forpligter sig til inden for de begrænsninger, som foreskrives af egne love, ikke at offentliggøre fortrolige oplysninger, der udveksles i forbindelse med denne aftale. Parterne afholder sig fra at offentliggøre og tillader ej heller deres myndigheder, som er involveret i gennemførelsen af aftalen, at offentliggøre oplysninger, der udveksles i forbindelse med denne aftale, og som udgør forretningshemmeligheder eller fortrolige kommercielle oplysninger.

2. Med forbehold af stk. 1 anses følgende oplysninger ikke som fortrolige:

a) antallet af FLEGT-licenser, som Cameroun har udstedt og Den Europæiske Union har modtaget, og rumfanget af træ og træprodukter, som Cameroun har eksporteret og Den Europæiske Union har modtaget

b) navne og adresser på FLEGT-licenshaverne og importørerne.

Artikel 23

Territorial anvendelse

Nærværende aftale finder på den ene side anvendelse på det område, hvor traktaten om Den Europæiske Union er gældende på de i nævnte traktat anførte vilkår, og på den anden side på Camerouns område.

Artikel 24

Bilæggelse af tvister

1. Parterne forsøger at bilægge enhver tvist om anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale gennem omgående forespørgsler.

2. Hvis en konflikt ikke bliver løst efter omgående forespørgsler, kan den part, der er mest ivrig, sende konflikten til rådet, som forsøger at foreslå måder at bilægge tvisten på for parterne. Rådet skal have alle de oplysninger, der er relevante for at kunne foretage en grundig undersøgelse af sagen med henblik på at finde en acceptabel løsning. Rådet kan i den anledning overlade sagen til det fælles overvågningsudvalg. Det fælles overvågningsudvalg har en frist, som fastsættes af rådet, til at fremsætte sit forslag til løsning for rådet, som bestræber sig på at undersøge alle muligheder for, at denne aftale kan fungere godt.

3. Hvis rådet ikke er i stand til at løse konflikten, kan parterne:

a) i fællesskab anmode om tredjeparts mellemkomst eller mægling

b) i tilfælde af at det ikke er muligt at løse konflikten i overensstemmelse med stk. 3, litra a), bringe sagen for en voldgift.

4. Rådet fastlægger bestemmelserne for høring, mægling og voldgift, som er i overensstemmelse med dem, der er vedtaget inden for rammerne af aftalen om økonomisk partnerskab eller i den mellemliggende periode for etapeaftalen inden den endelige økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Centralafrika (Cameroun) på den anden side.

Artikel 25

Suspension

1. Hver part kan suspendere anvendelsen af denne aftale. Beslutningen om suspension og begrundelserne for denne beslutning meddeles den anden part skriftligt.

2. Bestemmelserne i denne aftale ophører med at være gældende 90 kalenderdage efter denne meddelelse.

3. Anvendelsen af denne aftale genoptages tredive kalenderdage, efter at den part, som har suspenderet den, har oplyst den anden part om, at årsagerne til suspensionen ikke længere består.

Artikel 26

Bilag

Bilagene udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 27

Varighed og forlængelse

At regne fra dens ikrafttræden forbliver denne aftale i kraft i en periode på syv (7) år, og den forlænges stiltiende af parterne for perioder af samme varighed, medmindre en af parterne frasiger sig det og meddeler den anden part sin beslutning mindst tolv (12) måneder inden udløbet af den igangværende periode.

Artikel 28

Opsigelse af aftalen

Uanset artikel 27 kan den ene eller den anden part opsige denne aftale ved at meddele dette til den anden part. Denne aftale ophører med at være gældende tolv (12) måneder efter datoen for denne meddelelse.

Artikel 29

Ændringer

1. Enhver part, som ønsker at ændre denne aftale, meddeler via sin repræsentant i rådet sit forslag til den anden part mindst tre (3) måneder før det næste møde i det fælles overvågningsudvalg. Rådet giver det fælles overvågningsudvalg besked om at undersøge forslaget. I tilfælde af konsensus udarbejder sidstnævnte en henstilling, som det oversender rådet til vurdering. Hver enkelt repræsentant ser på henstillingen, og hvis vedkommende er enig i den, underrettes den anden herom med henblik på at nå til enighed om en dato til undertegnelse, og hver enkelt part vedtager den efter sine egne interne procedurer.

2. Enhver ændring, der således er blevet godkendt af de to parter, træder i kraft på den første dag i måneden efter den dato, på hvilken parterne har givet hinanden meddelelse om afslutningen af de dertil nødvendige procedurer.

3. Som afvigelse fra bestemmelserne i stk. 1 i denne artikel og med forbehold af det fælles overvågningsudvalgs undersøgelse vedtages ændringerne til bilagene af rådet.

4. Meddelelsen om en ændring sendes til depositarerne for denne aftale og træder i kraft inden for de frister og i de former, der fremgår af stk. 2 i denne artikel.

Artikel 30

Autentiske tekster

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed. I tilfælde af divergerende fortolkninger er det den franske tekst, der gælder frem for de andre sprogversioner.

Artikel 31

Ikrafttræden

1. Denne aftale træder i kraft den første dag i måneden efter den dato, på hvilken parterne skriftligt meddeler hinanden, at de i denne forbindelse nødvendige procedurer er afsluttet.

2. Meddelelsen sendes til generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union og til Camerouns udenrigsminister, som begge er depositarer for denne aftale.

Fortegnelse over bilag

Bilag I-A+-B | A- Liste over produkter med obligatorisk FLEGT-licens B- Liste over produkter, som det er forbudt at eksportere |

Bilag II | Lovlighedsoversigter |

Bilag III-A+-B | A- System til verifikation af lovlighed B- Institutionel ramme for systemet til verifikation af lovlighed |

Bilag IV | Betingelser for overgang til fri omsætning i Den Europæiske Union af træ og træprodukter, der er eksporteret fra Cameroun og ledsaget af en FLEGT-licens |

Bilag V | Betingelser for udstedelse af FLEGT-licenser |

Bilag VI | Kommissorium for systemets uafhængige kontrol til verifikation af lovlighed |

Bilag VII | Offentliggjort information |

Bilag VIII | Kriterier for vurdering af systemet til verifikation af lovlighed |

Bilag IX | Tidsplan for gennemførelse af aftalen |

Bilag X | Ledsageforanstaltninger og finansieringsmekanismer |

Bilag XI | Det fælles overvågningsudvalg |

BILAG I-A

Liste over produkter med obligatorisk FLEGT-licens

Følgende produkter skal have en FLEGT-licens

Produkter | HS-koder |

Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider | 4403 |

Jernbane- og sporvejssveller af træ | 4406 |

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm | 4407 |

Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfiner eller andet lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende-til-ende, af tykkelse ikke over 6 mm | 4408 |

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter | 4412 |

Skafter, håndtag og lignende dele af træ til værktøj og redskaber børstetræ, skafter og håndtag af træ til koste og børster | 4417 |

Møbler af træ, af den art der anvendes i kontorer | 9403 30 |

Møbler af træ, af den art der anvendes i køkkener | 9403 40 |

Møbler af træ, af den art der anvendes i soveværelser | 9403 50 |

Andre møbler af træ | 9403 60 |

Til illustration er de berørte produkter og træsorter beskrevet nedenfor, under forbehold af at den camerounske part tilpasser CEMAC-toldtariffen til Verdenstoldorganisationens harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, som henfører savskåret sapelli og iroko under henholdsvis kode 4407 27 og 4407 28. Produkter og træsorter kan ændres efter udviklingen på markedet, uden at aftalen nødvendigvis skal ændres.

Produkter | CEMAC-koder |

Specielle produkter |

Ibenholt | 44 07 29 15 |

Naturtræ | 44 03 49 00 |

Træsorter af 1. kategori |

Bilinga | 44 03 49 09 |

Framiré | 44 03 49 17 |

Kossipo | 44 03 49 21 |

Kotibé | 44 03 49 22 |

Limba | 44 03 49 24 |

Ayous/obéché | 44 03 49 46 |

Azobé | 44 03 49 47 |

Koto | 44 03 49 75 |

Okoumé | 44 03 49 88 |

Tali | 44 03 49 94 |

Tiama | 44 03 49 95 |

Træsorter af 2. kategori |

Abura/bahia | 44 03 49 01 |

Ako | 44 03 49 05 |

Andoung | 44 03 49 06 |

Avodire | 44 03 49 07 |

Dabéma | 44 03 49 12 |

Niové | 44 03 49 30 |

Olon | 44 03 49 31 |

Ovoga/angalé | 44 03 49 32 |

Ozigo | 44 03 49 33 |

Tchitola | 44 03 49 36 |

Abalé/ abing | 44 03 49 39 |

Okan/adoum | 44 03 49 40 |

Amvout/ ekong | 44 03 49 41 |

Asila/omang | 44 03 49 45 |

Bodioa | 44 03 49 48 |

Cordia/ebe/mukumari | 44 0349 49 |

Dambala | 44 03 49 50 |

Diana/celtis/odou | 44 03 49 51 |

Ebiara/abem | 44 03 49 53 |

Ekaba | 44 03 49 54 |

Ekop evene/evene | 44 03 49 56 |

Gombé/ekop gombé | 44 03 49 57 |

Naga/ekop naga | 44 03 49 58 |

Emien/ekouk | 44 03 49 59 |

Essak | 44 03 49 60 |

Eseng/lo | 44 03 49 61 |

Essessang | 44 03 49 62 |

Esson | 44 03 49 63 |

Etimoe | 44 03 49 64 |

Eveus/ngon | 44 03 49 65 |

Evoula/vitex | 44 03 49 66 |

Eyeck | 44 03 49 67 |

Faro | 44 03 49 68 |

Iatanga/evouvous | 44 03 49 69 |

Kanda | 44 03 49 72 |

Kapokier/bombax/esodum | 44 03 49 73 |

Kondroti/ovonga | 44 03 49 74 |

Kumbi/okoa | 44 03 49 76 |

Landa | 44 03 49 77 |

Lati/edjil | 44 03 49 78 |

Limbali | 44 03 49 79 |

Lotofa/nkanang | 44 03 49 81 |

Mambodé/amouk | 44 03 49 82 |

Moambé | 44 03 49 84 |

Mukulungu | 44 03 49 85 |

Mutundo | 44 03 49 86 |

Oboto/abodzok | 44 03 49 87 |

Ozanbili/angongui | 44 03 49 89 |

Osanga/sikon | 44 03 49 90 |

Ouochi/albizia/angoyeme | 44 03 49 91 |

Tsanya/akela | 44 03 49 97 |

Andre tropiske træsorter (agba, ekoune, alumbi, miama…) | 44 03 49 99 |

Jernbane- og sporvejssveller af træ | 44 06 |

Savskåret træ | 44 07 29 00 |

Abura/bahia | 44 07 29 01 |

Acajou | 44 07 29 02 |

Afromosia | 44 07 29 03 |

Aiele | 44 07 29 04 |

Ako | 44 07 29 05 |

Andoung | 44 07 29 06 |

Avodire | 44 07 29 07 |

Beté | 44 07 29 08 |

Bilinga | 44 07 29 09 |

Bossé | 44 07 29 10 |

Bubinga | 44 07 29 11 |

Dabéma | 44 07 29 12 |

Douka | 44 07 29 13 |

Doussié | 44 07 29 14 |

Ibenholt | 44 07 29 15 |

Eyong | 44 07 29 16 |

Framiré | 44 07 29 17 |

Fromager | 44 07 29 18 |

Igaganga | 44 07 29 19 |

Izombé | 44 07 29 20 |

Kossipo | 44 07 29 21 |

Kotibé | 44 07 29 22 |

Kodrodus | 44 07 29 23 |

Limba | 44 07 29 24 |

Moabi | 44 07 29 25 |

Movingui | 44 07 29 26 |

Mutényé | 44 07 29 27 |

Niangon | 44 07 29 28 |

Niové | 44 07 29 29 |

Olon | 44 07 29 30 |

Ovoga | 44 07 29 31 |

Ozigo | 44 07 29 32 |

Padouk | 44 07 29 33 |

Pao rosa | 44 07 29 34 |

Tchitola | 44 07 29 35 |

Tola | 44 07 29 36 |

Zingana | 44 07 29 37 |

Abalé / abing | 44 07 29 38 |

Akan eller adoum | 44 07 29 39 |

Amvout eller ekong | 44 07 29 40 |

Angueuk | 44 07 29 41 |

Aningré | 44 07 29 42 |

Apa/paschiloba | 44 07 29 43 |

Asila/omang | 44 07 29 44 |

Ayous/obéché | 44 07 29 45 |

Azobé | 44 07 29 46 |

Bodioa | 44 07 29 47 |

Cordia/ebe/mukumari | 44 0729 48 |

Dambala | 44 07 29 49 |

Diana/celtis/odou | 44 07 29 50 |

Dibetou | 44 07 29 12 |

Ebiara/abem | 44 07 29 52 |

Ekaba | 44 07 29 53 |

Ekone | 44 07 29 54 |

Ekop evene | 44 07 29 55 |

Ekop gombé mamelle | 44 07 29 56 |

Ekop naga | 44 07 29 57 |

Emien/ekouk | 44 07 29 58 |

Essak | 44 07 29 59 |

Eseng/lo | 44 0729 60 |

Essessang | 44 07 29 61 |

Esson | 44 07 29 62 |

Etimbé | 44 07 29 63 |

Eveuss/gon | 44 07 29 64 |

Evoula/vitex | 44 07 29 65 |

Eyeck | 44 07 29 66 |

Faro | 44 07 29 67 |

Iatandza/evouvous | 44 07 29 68 |

Alomba | 44 07 29 69 |

Iroko | 44 07 29 70 |

Kanda | 44 07 29 71 |

Kapokier/bombax | 44 07 29 72 |

Kondroti/ovonga | 44 07 29 73 |

Koto | 44 07 29 74 |

Kumbi/ekos | 44 07 29 75 |

Landa | 44 07 29 76 |

Lati/edjil | 44 07 29 77 |

Limbali | 44 07 29 78 |

Longhi | 44 07 29 79 |

Lotofa/nkanang | 44 07 29 80 |

Mambode/amouk | 44 07 29 81 |

Mansonia | 44 07 29 82 |

Moambé jaune | 44 07 29 83 |

Mukulungu | 44 07 29 84 |

Mutundo | 44 07 29 85 |

Oboto/abodzok | 44 07 29 86 |

Okoumé | 44 07 29 87 |

Onzabili/angongui | 44 07 29 88 |

Osanga/sikon | 44 07 29 89 |

Ouochi/albizia | 44 07 29 90 |

Ovangkol | 44 07 29 91 |

Sapelli | 44 07 29 92 |

Sipo | 44 07 29 93 |

Tali | 44 07 29 94 |

Tiama | 44 07 29 95 |

Tsanga/akela | 44 07 29 96 |

Wengué | 44 07 29 97 |

Andet tropisk træ | 44 07 29 98 |

Parketstave | 44 09 20 00 |

Finertræ | 44 08 39 00 |

Krydsfiner | 44 12 13 00 |

Færdigvarer af træ | 94 03 30 00 |

94 03 40 00 |

94 03 50 00 |

94 03 60 00 |

44 17 00 00 |

BILAG I-B

Liste over produkter, som det er forbudt at eksportere

Produkter | CEMAC-koder |

Naturtræ |

Mahogni | 44 03 49 02 |

Afromosia | 44 03 49 03 |

Bété/mansonia | 44 03 49 08 |

Bossé | 44 03 49 10 |

Bubinga | 44 03 49 11 |

Douka | 44 03 49 13 |

Doussié rouge | 44 03 49 14 |

Fromager | 44 03 49 18 |

Moabi | 44 03 49 26 |

Movingui | 44 03 49 27 |

Padouk | 44 03 49 34 |

Pao rosa | 44 03 49 35 |

Zingana | 44 03 49 38 |

Apa ou doussié blanc | 44 03 49 44 |

Aningré | 44 03 49 43 |

Dibétou | 44 03 49 52 |

Ilomba | 44 03 49 70 |

Iroko | 44 03 49 71 |

Longhi/abam | 44 03 49 80 |

Ovangkol | 44 03 49 92 |

Sapelli | 44 03 49 93 |

Sipo | 44 03 49 94 |

Wengué | 44 03 49 98 |

BILAG II

Lovlighedsoversigter

I. DEFINITION AF LOVLIGHED

Lovligheden af træ, der bringes i omsætning, er baseret på respekten for nationale retsakter og administrative bestemmelser samt internationale juridiske instrumenter, der er ratificeret, og hvis anvendelse er nødvendig for at kunne garantere en levedygtig skovforvaltning for producent- og eller eksportvirksomheden, leverandører og underleverandører, på vegne af skovens ejer (staten, kommunen, privat ejer eller et fælleseje).

Definitionen på lovlighed, der er fastlagt ved konsensus af alle berørte parter i den ånd, kan resumeres således:

"Ved lovligt træ forstås træ, der kommer fra eller udledes af en eller flere produktionsprocesser eller erhvervelser, i fuld overensstemmelse med alle de kriterier, der fremgår af gældende retsakter og administrative bestemmelser i Cameroun for skovsektoren, og som er verificeret/kontrolleret som sådan."

Definitionen af lovligheden af handelstræ er baseret på kendskab til og anvendelse af gældende love og regler i Cameroun samt på respekten for internationale juridiske instrumenter, som er ratificeret af Cameroun inden for skovbrug, handel, miljø, det sociale område og menneskerettigheder. De pågældende nationale love og regler omfatter blandt andet:

- forfatningen for Republikken Cameroun

- lov nr. 81-13 om ordning for skove, fauna og fiskeri af 27. november 1981, som endnu ikke er fuldstændig ophævet, og gennemførelsesbestemmelserne hertil (herunder gennemførelsesdekret nr. 83-169 af 12. april 1983, ikke ophævet)

- den nye skovlov nr. 94-01 om ordning for skove, fauna og fiskeri af 20. januar 1994 og gennemførelsesbestemmelserne hertil (herunder dekret nr. 94-436 af 23. august 1994 (ikke alle bestemmelserne heri er ophævet), dekret nr. 95-531 af 1995 og andre gældende beslutninger og cirkulærer)

- rammelov vedrørende miljøforvaltning nr. 96/12 af 5. august 1996 og gennemførelsesbestemmelserne hertil

- bekendtgørelse nr. 222 MINEF[17] af 25. maj 2001 om procedurer for gennemførelse af skovplanlægning for DFP[18];

- lov nr. 2002/003 af 19. april 2002 om den almindelige skattelov

- lovgivning for investering (lov nr. 2002/004 af 19. april 2002 om aktstykke vedrørende investeringer, ændret og suppleret med lov nr. 2004/020 af 22. juli 2004)

- dekret nr. 99/781/PM af 13. oktober 1999 om gennemførelsesbestemmelser for artikel 71, stk. 1, i skovlov nr. 94/01 af 20. januar 1994 om ordningen for skove, fauna og fiskeri

- dekret nr. 2005/577 af 23. februar 2005 om EIE og bekendtgørelse nr. 0069 MINEP[19] af 8. marts 2005 om de kategorier, der er underkastet EIE[20];

- forskellige årlige finanslove

- arbejdsret, lov nr. 92-007 af 14. august 1992

- sociallov[21]

- regler om plantesundhed (MINADER[22])

- national kollektiv overenskomst (april 2002) for virksomheder, der udnytter og omdanner skovprodukter og tilknyttede aktiviteter (retten til at organisere sig, personalerepræsentant, arbejdskontrakt, arbejdsvilkår og løn, hygiejne, sikkerhed og sundhed osv.).

Nedenstående internationale juridiske instrumenter omfatter blandt andet:

- traktat om bevaring og bæredygtig forvaltning af skovenes økosystemer i Centralafrika og om oprettelse af den centralafrikanske kommission for skove i Centralafrika (COMIFAC) (februar 2005)

- konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), der blev undertegnet den 3. marts 1973 og ændret den 22. juni 1979

- konventionen om biologisk diversitet, undertegnet i juni 1992.

Anvendelsen af bestemmelserne i disse internationale juridiske instrumenter sker, når de er omsat i nationale retsakter.

Enhver ændring af disse akter eller enhver ny lovgivning på området vil medføre efterfølgende ændring af dette bilag.

Ved udarbejdelsen af denne definition af lovlighed er der også taget hensyn til følgende elementer:

- de forskellige initiativer, der er udviklet omkring lovlighed (TFT-TTAP[23], REM[24], TRAFFIC[25], CoC[26], FSC[27], osv.)

- forslaget PROFOREST[28] af 6.9.2005 om sporbarhed

- FLEGT-informationsnoter[29] udgivet af Den Europæiske Union

- referenceredskabet FORCOMS vedrørende overholdelse af regler, første udgave 2005, derpå konsolideret udgave fra februar 2007 for Cameroun

- værktøjerne OLB-BVQI[30] og TLTV-SGS[31] fra februar 2006 om lovlighed

- rapporten "Définition d’un bois légal selon les textes et règlements en vigueur au Cameroun" (GTZ/PGDRN[32] – MINFOF[33]) af 15.2.2006

- rapporten "Légalité des bois APV au Cameroun (approche comparée des différents systèmes)", dokument fra maj 2006, GTZ

- COMIFAC-rapport[34] (WRI[35]-UICN[36]-IFIA[37]) om projektet FORCOMS' phase II fra februar 2007

- forslag til retsakt fra COMIFAC om kontrollen af skove i Centralafrika fra oktober 2007

- PCI[38] OAB/OIBT[39] & kontrolmanual / serie OIBT nr. 14 - 2003.

II. LOVLIGHEDSOVERSIGTER

På grundlag af definitionen af lovlighed har Cameroun udarbejdet et sæt af lovlighedsoversigter, der skal tjene til at verificere, om de skovenheder[40], der er aktive i Cameroun, fungerer, som de skal (i forhold til retsreglerne), ligesom også de produkter, der kommer herfra. Disse oversigter er resultatet af et fælles arbejde, hvor der er taget hensyn til problemer for de forskellige deltagende parter.

At der er så mange lovlighedsoversigter skyldes, at der ifølge den camerounske skovlovgivning er flere metoder til forsyning af træ, og at der ikke er de samme problemer med lovlighed for alle. Hver enkelt af disse oversigter er derfor bygget op på en sådan måde, at det klart fremgår, hvilke specifikke lovkrav der gælder for hver enkelt forsyningsmetode i henhold til camerounsk lovgivning. Der er derfor allerede nu udarbejdet otte lovlighedsoversigter for de forskellige kilder, hvorfra træet kommer: det permanente skovdomæne (DFP) er områder, der er definitivt afsat til skovbrug; det ikke permanente skovdomæne (DFNP) er skovområder, der vil kunne anvendes til andet end skovbrug (agro-skovzone); og endelig træforarbejdningsenheder (UTB).

For det permanente skovdomæne (DFP)

- Lovlighedsoversigt 1 (GL1): skovningsaftale (CE).

- Lovlighedsoversigt 2 (GL2): kommunal skov (FCle), statsdrevet.

For det ikke permanente skovdomæne (DFNP)

- Lovlighedsoversigt 3 (GL3): tilladelse til genbrug af træ (ARB).

- Lovlighedsoversigt 4 (GL4): tilladelse til at fjerne fældede træer (AEB).

- Lovlighedsoversigt 5 (GL5): salg af træstykker (VC) på nationalt plan.

- Lovlighedsoversigt 6 (GL6): kommunal skov (FC), statsdrevet.

- Lovlighedsoversigt 7 (GL7): særlig tilladelse (PS), udnyttelse af ibenholt i det nationale område og kommunale skove.

For træforarbejdningsenheder (UTB)

- Lovlighedsoversigt 8 (GL8): træforarbejdningsenheder (UTB).

I denne tabel er der en oversigt over de forskellige kilder, hvorfra træet kommer, og de tilsvarende lovlighedsoversigter.

For at dække alle de muligheder for adgang til ressourcen træ, som er ifølge gældende lovgivning, og som fremgår af ovenstående tabel, vil der blive opstillet andre lovlighedsoversigter under selve gennemførelsen af systemet, så snart det er fastslået, at de får betydning. Der er tale om:

- Lovlighedsoversigt over privatejede skove (FP)

- Lovlighedsoversigt over tilladelser for gavntræ (PBO)

- Lovlighedsoversigt over personlige licenser til fældning (APC)

- Lovlighedsoversigt over kommunale skove (FCle) og fællesejede skove (FC), hvis der er tale om en skovdrift, som ikke er statsdrevet (VC, PBO, APC).

Lovlighedsoversigterne består af kriterier, indikatorer og verifikatorer og er med i det globale system til verifikation af lovligheden (SVL), som er nærmere beskrevet i bilag III-A.

Kriterierne og indikatorerne er blevet analyseret og afprøvet på stedet for samtlige oversigter, og kun de kriterier og indikatorer, som er relevante i hver enkelt specifik oversigt, er medtaget.

III. BRUGSANVISNING

Bortset fra oversigten over UTB er lovlighedsoversigterne bygget op omkring fem (5) fælles kriterier, som hver især handler om gyldigheden:

- af de administrative og juridiske aspekter (kriterium 1)

- af skovdrift og skovforvaltning (kriterium 2)

- af transport (kriterium 3)

- af sociale aspekter (kriterium 4)

- af miljømæssige aspekter (kriterium 5).

For de forskellige oversigter er kriterierne opdelt i et variabelt antal indikatorer, som afspejler de forskellige juridiske forpligtelser, der er knyttet til disse forskellige træforsyningskilder.

Vurderingen af, om indikatorerne er konforme, sker ud fra verifikatorer. For at en indikator er " konform " skal alle de verifikatorer, som er knyttet hertil, i forvejen være godkendt som konforme.

Verifikatorens konformitet skal fremgå af tekniske dokumenter, som udleveres af de forskellige myndigheder, og som fremgår af lovtekster, der for de flestes vedkommende er tilgængelige i skovbrugsministeriets centrale database SIGIF II (anden generations informatiksystem til forvaltning af oplysninger om skove).

Udstedelsen af et " lovlighedscertifikat ", som er en af betingelserne for at få udstedt en FLEGT-licens (se bilag III-A), vil kun kunne ske, hvis alle indikatorer er konforme.

OVERSIGT 1: SKOVBRUGSAFTALE

Kriterium 1: Skovbrugsenheden/Den træforarbejdende enhed har retshjemmel

Indikator 1.1: Skovenheden er en juridisk enhed, er godkendt som skovbrug og registreret som træforarbejdende enhed |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 41 i lov 94/01 af 20. januar 1994 Artikel 35, stk. 1, artikel 36, 114 og 140, stk. 1, 2, 3, 4, 5, i dekret 95-531 Lov 98/015 af 14/07/98 vedrørende foretagender, der klassificeres som farlige, sundhedsfarlige eller skadelige Dekret 99/818/PM af 9/11/99 om bestemmelser for oprettelse og drift [af de pågældende foretagender] Bekendtgørelse nr. 013/MINEE/DMG/SL af 19/4/77 om ophævelse og erstatning af bekendtgørelse nr. 154 af 28. marts 1957 om nomenklatur og farlige, sundhedsfarlige eller skadelige foretagender |

Verifikatorer |

1.1.1 Hjemstedscertifikat (fysisk person) 1.1.2 Handelsregister opbevaret på det kompetente dommerkontor 1.1.3 Autorisation til skovdrift tildelt af den kompetente myndighed 1.1.4 Uddrag fra arkivet over skovhammerstempler hos den kompetente appeldomstol 1.1.5 Autorisation til oprettelse og drift af et foretagende af første klasse fra industriministeren 1.1.6 Certifikat for registrering som træforarbejdende enhed fra skovbrugsministeren |

Indikator 1.2: Skovenhed, der har koncession til skovdrift og er indehaver af en aftale om drift indgået med den for skove ansvarlige administration |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 46; 47, stk. 1, 2, 3, et 50, stk. 1, i lov 94/01 Artikel 61; 75, stk. 1; 76, stk. 4, og 77 i dekret 95/531 Artikel 68, 69 og 70 i dekret 95/53 |

Verifikatorer |

A- Under midlertidig eller endelig driftsaftale 1.2.1 Offentligt udbud 1.2.2 Recepisse for indlevering af en komplet sagsmappe for tildeling af koncession til skovdrift 1.2.3 Meddelelse om resultaterne af den tværministerielle kommissions udvælgelse af skovenheden som den bedstbydende fra skovbrugsministeren 1.2.4 Bevis for kautionsstillelse hos staten inden for de fastsatte frister 1.2.5 Midlertidig driftsaftale undertegnet af skovbrugsministeren 1.2.6 Recepisse/ansøgning om overførsel rettet til skovbrugsministeren af koncessionsindehaveren og ansøgeren 1.2.7 Meddelelse om overførsel af koncessionen fra den kompetente myndighed 1.2.8 Kvittering for betaling af lovbestemt afgift for overførsel B- Under endelig driftsaftale 1.2.9 Attest for overholdelse af bestemmelserne i den midlertidige driftsaftale 1.2.10 Beslutning om godkendelse af skovplan udstedt af skovbrugsministeren 1.2.11 Femårig forvaltningsplan og driftsplan for indeværende år 1.2.12 Entreprisebetingelser undertegnet af den kompetente myndighed og skovenheden 1.2.13 Arkiveringsakt 1.2.14 Autorisation til oprettelse og drift af et foretagende af første klasse fra industriministeren eller recepisse for anmeldelse (2. klasse) 1.2.15 Certifikat for registrering som træforarbejdende enhed fra skovbrugsministeren |

Indikator 1.3: I tilfælde af underentreprise af drift/forarbejdning har den overtagende skovenhed dokumenter, som attesterer, at denne situation er efter reglerne |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 41og 42 i lov 94/01 Artikel 35, stk. 1; 36; 114 og 140, stk. 1, 2, 3, 4, 5, i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.4.1 Underentreprise-/partnerkontrakt 1.4.2 Skrivelse om stadfæstelse af underentreprisekontrakt fra skovbrugsministeren 1.4.3 Recepisse for indlevering af kontrakt godkendt af de lokale myndigheder fra skovbrugsministeren 1.4.4 Handelsregister opbevaret på det kompetente dommerkontor 1.4.5 Autorisation til skovdrift tildelt af den kompetente myndighed (drift) 1.4.6 Autorisation til oprettelse og drift af et foretagende af første klasse fra industriministeren (forarbejdning) 1.4.7 Certifikat for registrering som træforarbejdende enhed fra skovbrugsministeren (forarbejdning) 1.4.8 Uddrag fra arkivet over skovhammerstempler hos den kompetente domstol |

Indikator 1.4: Skovenheden er ikke genstand for suspension eller tilbagetrækning af godkendelse eller af bestalling fra administrationen |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 146, 150 og 152 i lov 94/01 Kapitel 3 i lov 94/01 Artikel 130; 131; 132; 135, stk. 2; 136 og 137 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.5.1 Lister/sagsmapper med overtrædelser offentliggjort af de kompetente administrationer 1.5.2 Register over tvister hos de kompetente tjenestegrene 1.5.3 Beslutning om suspension truffet af skovbrugsministeren, begrundet og indstævnet i givet fald |

Indikator 1.5: Skovenheden har opfyldt sine skattemæssige forpligtelser efter gældende ret |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 66 og 69 i lov 94/01 Artikel 122 i dekret 95-531 Ajourført almindelig skattelov (afsnit 1, kapitel 1; afsnit 2, kapitel 1; afsnit 5, kapitel 3) Finansloven 2002/003 og følgende |

Verifikatorer |

1.6.1 Patentdokument 1.6.2 Attest for at være gældfri/skattecertifkat fra det kompetente skattecenter |

Kriterium 2: Skovdrifts-/forarbejdningsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til skovdrift og -forvaltning

Indikator 2.1: Skovenheden har kompetente og tilstrækkelige faglige ressourcer, enten selv eller gennem en fysisk eller juridisk mellemmand, til at varetage forvaltningen. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 23; 40, stk. 3; 63 og 64 i lov 94/01 Artikel 35 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

2.1.1 Godkendelse af virksomheden eller de forskellige underentreprenører, der har deltaget i visse forvaltningsaktiviteter (opgørelse, forstvæsen). 2.1.2 Kontrakter for serviceydelser med en eller flere godkendte virksomheder eller en offentlig instans. |

Indikator 2.2: Skovenheden har en lovlig autorisation til skovning |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 44 og 46 i lov 94/01 Standardmodel til midlertidig og endelig aftale samt hertil knyttede entreprisebetingelser i optegnelse 2 og optegnelse 3 (PROC) Artikel 17, lov 96/12 af 5/8/96 om rammelov for miljøforvaltning Artikel 20 i dekret 0577 af 23. februar 2005 |

Verifikatorer |

2.2.1 Skrivelse om godkendelse af entreprisebetingelserne for kontrol/undersøgelse af miljøpåvirkning 2.2.2 Miljøgodkendelsescertifikat 2.2.3 Årscertifikat for fældningsplan (CAAC) eller årlig driftstilladelse (PAO) 2.2.4 Meddelelse om start på aktiviteterne |

Indikator 2.3: Skovenheden respekterer de gældende regler for drift i de tildelte arealer |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 51, stk. 1; 73, stk. 1, 2, i dekret 95-531 Artikel 4, stk. 1, 2, 3, 4; 6; 12, stk. 1, 2; 13, stk. 1, 2, i bekendtgørelse nr. 222 Optegnelse 6, 14 og 17 PROC Regler for driftsopgørelse Regler for indgreb i skovmiljø (NIMF) |

Verifikatorer |

2.3.1 Certifikat for efterkontrol eller attest for overholdelse af reglerne for skovdrift |

Indikator 2.4: Skovenheden respekterer de tildelte mængder træ (antal stammer/rumfang) i overensstemmelse med forskrifterne i årscertifikatet/-tilladelsen. |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 46, stk. 3, 72, stk. 1, og 125, stk. 2, 3, i dekret 95-531 Artikel 6 i bekendtgørelse nr. 222 Regler for indgreb i skovmiljø (NIMF) Optegnelse 6 PROC |

Verifikatorer |

2.4.1 Arbejdspladslogbøger (DF10) eller SIGIF-erklæring 2.4.2 Certifikat for efterkontrol |

Indikator 2.5: Skovenheden har opfyldt sine forpligtelser af skattemæssig art og betalt skovafgifter, der er forbundet med aktiviteten eller aktiviteterne. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 66, 67 og 69 i lov 94 Artikel 122 i dekret 95-531 Ajourført almindelig skattelov (afsnit 1, kapitel 1; afsnit 2, kapitel 1; afsnit 5, kapitel 3) Finansloven 2002/003 og følgende |

Verifikatorer |

2.5.1 Attest for bankkaution, hvis det kræves i enhedens vedtægter 2.5.2 Kvittering for betaling (RFA, TA, TEU, afgifter for lokaludvikling eller andre skovafgifter, hvis det er fastsat i entreprisebetingelserne) for indeværende år og året forud for verifikation |

Kriterium 3: Skovdrifts-/forarbejdningsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til transport af træ.

Indikator 3.1: Skovenheden sørger for, at de tømmerstokke, der fremstilles eller købes på det lokale marked for at blive forarbejdet i dens anlæg, er ledsaget af alle de nødvendige dokumenter og er påsat de lovbestemte mærker, som bevidner deres lovlige oprindelse. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 115, stk. 1, 2, 3; 127, stk. 1, og 128 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

3.1.1 Fragtbrev, paraferet af den kompetente myndighed 3.1.2 Certifikat for leverandørens eller leverandørernes lovlighed |

Indikator 3.2: Skovenheden sørger for, at de tømmerstokke, der importeres for at blive forarbejdet i dens anlæg, er ledsaget af alle de nødvendige dokumenter, som bevidner deres lovlige oprindelse. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 127, stk. 1, og 128 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

3.2.1 Importtilladelser udstedt af de kompetente myndigheder i de administrationer, der står for skove og finanser 3.2.2 Internationale fragtbreve, der er påtegnet under ruten 3.2.3 Oprindelses- og fytosanitære certifikater fra eksportlandet 3.2.4 FLEGT-licenser fra oprindelseslandet eller ethvert andet privat certifikat for lovlighed/bæredygtig forvaltning anerkendt af Cameroun (reference til det private certificeringssystem med de vigtigste elementer fra Camerouns lovlighedsoversigt) |

Indikator 3.3: Skovenheden sørger for, at de træprodukter, der kommer fra dens anlæg, bliver transporteret fuldt lovligt og er ledsaget af alle de nødvendige dokumenter, som bevidner deres lovlige oprindelse. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 127, stk. 2, 3, og 128 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

3.3.1 Fragtbrev, paraferet af den kompetente myndighed under skovbrugsministeren, til transport af tømmerstokke og udsavet træ ad landevej 3.3.2 Særlig erklæring på følgesedlen, der er påtegnet af den, der er ansvarlig i tilfælde af transport med tog 3.3.3 Lastningscertifikat fra det kompetente toldsted (containertransport) ledsaget af lastningsrapport fra skovmyndigheden på lastestedet |

Kriterium 4: Skovdrifts-/forarbejdningsenheden opfylder sine forpligtelser på det sociale område.

Indikator 4.1: Skovenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til arbejdsret, lov om social sikkerhed samt kollektive overenskomster for skovsektoren. |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 61, stk. 2, og 62, stk. 2, i lov nr. 92/007 du 14. august 1992 om arbejdsret. Dekret nr. 2008/2115/PM af 24. januar 2008 om forhøjelse af garanteret tværfaglig minimumsløn (SMIG) Anordning nr. 73-17 af 22. maj 1973 om forvaltningen af social sikring Dekret 74-26 af 11. januar 1974 om gennemførelsesbestemmelser for visse bestemmelser i anordning nr. 73-17 af 22. maj 1973 om forvaltningen af social sikring Dekret nr. 74-723 af 12. august 1974 om bidragssatser til CNPS for familieydelser og alderdomspension, invalideforsikring og forsikring ved død Lov nr. 69-LF-18 af 10. november 1969 om indførelse af en forsikringsordning for alderdom, invaliditet og død, ændret ved lov nr. 84/007 af 4. juli 1984 Bekendtgørelse nr. 039/MTPS/IMT om almindelige forholdsregler for hygiejne og sikkerhed på arbejdspladsen Bekendtgørelse nr. 019/MTPS/SG/CJ af 26. maj 1993 om betingelserne for valg af og udøvelse af funktioner som personalerepræsentanter National kollektiv overenskomst (april 2002) for virksomheder der driver skovbrug og forarbejder skovprodukter samt hertil knyttede aktiviteter Bekendtgørelse nr. 11/DEC/DT af 25. maj 1978 om betingelser for indkaldelse af og fremmøde for parterne hos arbejdsinspektøren i forbindelse med løsning af tvister på arbejdspladsen Praktiske direktiver fra Det Internationale Arbejdsbureau (ILO) Lov 64/LF/23 af 13/11/1964 om beskyttelse af folkesundheden Lov 98/015 af 14/07/98 vedrørende foretagender, der klassificeres som farlige, sundhedsfarlige eller skadelige Dekret 99/818/PM af 9/11/99 om bestemmelser for oprettelse og drift [af de pågældende foretagender] Gældende løntabel for virksomheder der driver skovbrug og forarbejder skovprodukter samt hertil knyttede aktiviteter |

Verifikatorer |

4.1.1 Registreringsattest udstedt af CNPS 4.1.2 Arbejdsgiverregistre i 3 dele, nummereret og paraferet af den kompetente domstol eller af arbejdsinspektøren for området 4.1.3 Forretningsorden stemplet af arbejdsinspektøren for området 4.1.4 Valgredegørelser fra personalerepræsentanter 4.1.5 Aftale om besøg og behandling med en praktiserende læge 4.1.6 Akt om oprettelse af en arbejdsmiljøkomité underskrevet af den ansvarlige i virksomheden 4.1.7 Tilsynsrapporter fra sundhedsministeren 4.1.8 Etableringserklæring rettet til arbejdsinspektøren for området |

Indikator 4.2: Skovenheden respekterer de sociale forpligtelser, der er foreskrevet af skovbrugsloven |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 36 og 61, stk. 1, 3, i lov 94/01 Artikel 85 i dekret nr. 95/531 Artikel 5 et 6 i bekendtgørelse nr. 222 om procedurer for udarbejdelse og godkendelse af PA Artikel 14 af modellen for entreprisebetingelser i den endelige overenskomst Beslutning 135/B/MINEF/CAB af 26. november 1999 om procedurer for klassificering af DFP-skove Beslutning 0108/D/MINEF/CAB af 9. februar 1998 om anvendelse af NIMF Kapitel II i NIMF |

Verifikatorer |

4.2.1 Entreprisebetingelser 4.2.2 Redegørelse for gennemførelse af sociale projekter nedfældet i entreprisebetingelserne 4.2.3 Referat af informationsmødet om skovning underskrevet af alle berørte parter 4.2.4 Ejendomskort 4.2.5 Rapport over socioøkonomiske undersøgelser 4.2.6 Referat fra mødet om supplering af den socioøkonomiske undersøgelse 4.2.7 Lister/sagsmapper med overtrædelser/PV |

Kriterium 5: Skovdrifts-/forarbejdningsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til beskyttelse af biodiversitet og miljø.

Indikator 5.1: Skovenheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forbyde de ansatte at drive krybskytteri, kommerciel jagt samt transport af eller handel med jagtprodukter og -midler. Den tilskynder til, støtter og belærer om alle tiltag for at sikre, at reglerne for jagt og for beskyttelse af faunaen anvendes på arbejdsstederne. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 95 og 101, stk. 1, i lov 94/01 Artikel 11, stk. 1, 3, i bekendtgørelse nr. 222 Beslutning 0108/D/MINEF/CAB af 9. februar 1998 om anvendelse af NIMF Entreprisebetingelser i den endelige overenskomst Kapitel VI i NIMF (artikel 28, 29 og 30) |

Verifikatorer |

5.1.1 Forretningsorden 5.1.2 Opslag om forbud mod krybskytteri og transport af kød fra vildmarken 5.1.3 Opslag med eventuelle sanktioner 5.1.4 Plan for fødevareforsyning 5.1.5 Liste over overtrædelser |

Indikator 5.2: Skovenheden har bragt sig i overensstemmelse med miljølovgivningen og iværksætter identificerede foranstaltninger til mindskelse af indvirkning |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 18, stk. 1, 2, 3, i lov 94/01 Artikel 3 og 4 i bekendtgørelse 0069/MINEP af 8. marts 2005 Dekret 0577 af 23. februar 2005 Artikel 11, stk. 1, 2, i bekendtgørelse nr. 222 af 25. maj 2001 Artikel 16 i entreprisebetingelserne fra CDE med særlige bemærkninger vedrørende drift i periferien af beskyttede områder (tamponområder) (UFA) Beslutning 0108/D/MINEF/CAB af 9. februar 1998 om anvendelse af NIMF Artikel 17, 79, 82 i lov 96/12 af 05/08/1996 om rammelov for miljøforvaltning Vejledning i miljøforanstaltninger inden for skovdrift |

Verifikatorer |

5.2.1 Miljøtilsynsrapport 5.2.2 Attest for overholdelse af miljøbestemmelser 5.2.3 Liste over miljøovertrædelser |

OVERSIGT 2 : STATSDRIFT AF EN KOMMUNAL SKOV

Kriterium 1: Skovbrugsenheden har retshjemmel

Indikator 1.1: Skovenheden har juridisk status, den er indehaver af en skov, som er klassificeret på dens vegne, eller som den selv har beplantet. |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 30 et 35 i lov 94/01 Artikel 17 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.1.1 Akt om oprettelse fra kommunen 1.1.2 Skrivelse om stadfæstelse af skovplanen af den for skovene ansvarlige administration 1.1.3 Akt om klassificering af den kommunale skov 1.1.4 Skøde i tilfælde af kulturskov |

Indikator 1.2: I tilfælde af underentreprise af drift har den overtagende skovenhed dokumenter, som attesterer, at denne situation er efter reglerne. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 41 og 42 i lov 94/01 Artikel 35, stk. 1; 36 og 140, stk. 1, 2, 3, 4, 5, i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.2.1 Underentreprise-/partnerkontrakt 1.2.2 Skrivelse om stadfæstelse af underentreprisekontrakt fra skovbrugsministeren 1.2.3 Handelsregister opbevaret på det kompetente dommerkontor 1.2.4 Autorisation til skovdrift tildelt af den kompetente myndighed (drift) 1.2.5 Uddrag fra arkivet over skovhammerstempler hos den kompetente domstol |

Indikator 1.3: Skovenheden er ikke genstand for suspension fra skovadministrationens side, selv om der har været handlet i modstrid med, hvad der er fastsat i den godkendte skovplan |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 32, stk. 1, 2, i lov 94/01 Artikel 80 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.3.1 Liste over overtrædelser offentliggjort af skovbrugsministeren 1.3.2 Påkrav, som er behørigt meddelt efter konstatering af en aktivitet, der er i modstrid med, hvad der er foreskrevet i skovplanen 1.3.3 Beslutning om suspension truffet af skovbrugsministeren i givet fald |

Indikator 1.4: Skovenheden har opfyldt sine skattemæssige forpligtelser efter gældende ret |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 66 og 69 i lov 94/01 Artikel 122 i dekret 95-531 Ajourført almindelig skattelov (afsnit 1, kapitel 1; afsnit 2, kapitel 1; afsnit 5, kapitel 3) Finansloven 2002/003 og følgende |

Verifikatorer |

1.4.1 Attest for at være gældfri/skattecertifkat fra det kompetente skattecenter 1.4.2 Dokumentation for betaling (moms, indkomstskat) |

Kriterium 2: Skovdrifts-/forarbejdningsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til skovdrift og -forvaltning

Indikator 2.1: Skovenheden har kompetente og tilstrækkelige faglige ressourcer, enten selv eller gennem en fysisk eller juridisk mellemmand, til at varetage forvaltningen. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 23; 40, stk. 3; 63 og 64 i lov 94/01 Artikel 35 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

2.1.1 Godkendelse af virksomheden eller de forskellige underentreprenører, der har deltaget i visse forvaltningsaktiviteter (opgørelse, forstvæsen). 2.1.2 Kontrakter for serviceydelser med en eller flere godkendte virksomheder eller den offentlige instans. |

Indikator 2.2: Skovenheden har en lovlig autorisation til skovfældning |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 44 og 46 i lov 94/01 Artikel 17, lov 96/12 af 5.8.1996 om rammelov for miljøforvaltning Artikel 20 i dekret 0577 af 23. februar 2005 |

Verifikatorer |

2.2.1 Skrivelse om godkendelse af entreprisebetingelserne for kontrol/undersøgelse af miljøpåvirkning 2.2.2 Attest for, at konsekvensanalysen/miljøkontrollen er konform 2.2.3 Årlig driftstilladelse 2.2.4 Meddelelse om start på aktiviteterne |

Indikator 2.3: Skovenheden respekterer reglerne for drift i de tildelte arealer. |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 51, stk. 1; 73, stk. 1, 2, i dekret 95-531 Artikel 4, stk. 1, 2, 3, 4; 6; 12, stk. 1, 2, og 13, stk. 1, 2, i bekendtgørelse nr. 222 Optegnelse 6, 14 og 17 i PROC Regler for indgreb i skovmiljø (NIMF) Norm for driftsopgørelse |

Verifikatorer |

2.3.1 Certifikat for efterkontrol eller attest for overholdelse af NIMF |

Indikator 2.4: Skovenheden respekterer de tildelte mængder træ (antal stammer/rumfang) i overensstemmelse med forskrifterne i årstilladelsen. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 46, stk. 3; 72, stk. 1; 125, stk. 2, 3, i dekret 95-531 Artikel 6 i bekendtgørelse nr. 222 Optegnelse 6 PROC Regler for indgreb i skovmiljø (NIMF) |

Verifikatorer |

2.4.1 Arbejdspladslogbøger (DF10) eller SIGIF-erklæring 2.4.2 Certifikat for efterkontrol |

Indikator 2.5: Skovenheden har opfyldt sine forpligtelser af skattemæssig art og betalt skovafgifter, der er forbundet med aktiviteten eller aktiviteterne. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 66, 67 og 69 i lov 94 Artikel 122 i dekret 95-531 Ajourført almindelig skattelov (afsnit 1, kapitel 1; afsnit 2, kapitel 1; afsnit 5, kapitel 3) Finansloven 2002/003 og følgende |

Verifikatorer |

2.5.1 Dokumentation for betaling AF skovafgifter, hvis de er fastsat i entreprisebetingelserne, for indeværende år og året forud for verifikationen. |

Kriterium 3: Skovdrifts-/forarbejdningsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til transport af træ.

Indikator 3.1: Skovenheden sørger for, at træprodukterne er ledsaget af alle de nødvendige dokumenter, som bevidner deres lovlige oprindelse. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 127, stk. 1, og 128 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

3.1.1 Fragtbrev, paraferet af den kompetente myndighed under skovbrugsministeren, til transport af tømmerstokke og udsavet træ ad landevej 3.1.2 Særlig erklæring på følgesedlen, der er påtegnet af den, der er ansvarlig i tilfælde af transport med tog 3.1.3 Lastningscertifikat fra det kompetente toldsted (containertransport) ledsaget af lastningsrapport fra skovmyndigheden |

Kriterium 4: Skovdrifts-/forarbejdningsenheden opfylder sine forpligtelser på det sociale område.

Indikator 4.1: Skovenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til arbejdsret, lov om social sikkerhed samt kollektive overenskomster for skovsektoren. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 61, stk. 2, og 62, stk. 2, i lov nr. 92/007 du 14. august 1992 om arbejdsret. Dekret nr. 2008/2115/PM af 24. januar 2008 om forhøjelse af garanteret tværfaglig minimumsløn (SMIG) Anordning nr. 73-17 af 22. maj 1973 om forvaltningen af social sikring Dekret 74-26 af 11. januar 1974 om gennemførelsesbestemmelser for visse bestemmelser i anordning nr. 73-17 af 22. maj 1973 om forvaltningen af social sikring Dekret nr. 74-723 af 12. august 1974 om bidragssatser til CNPS for familieydelser og alderdomspension, invalideforsikring og forsikring ved død Lov nr. 69-LF-18 af 10. november 1969 om indførelse af en forsikringsordning for alderdom, invaliditet og død, ændret ved lov nr. 84/007 af 4. juli 1984 Bekendtgørelse nr. 039/MTPS/IMT om almindelige forholdsregler for hygiejne og sikkerhed på arbejdspladsen Bekendtgørelse nr. 019/MTPS/SG/CJ af 26. maj 1993 om betingelserne for valg af og udøvelse af funktioner som personalerepræsentanter National kollektiv overenskomst (april 2002) for virksomheder der driver skovbrug og forarbejder skovprodukter samt hertil knyttede aktiviteter Bekendtgørelse nr. 11/DEC/DT af 25. maj 1978 om betingelser for indkaldelse af og fremmøde for parterne hos arbejdsinspektøren i forbindelse med løsning af tvister på arbejdspladsen Praktiske direktiver fra Det Internationale Arbejdsbureau (ILO) Lov 64/LF/23 af 13/11/1964 om beskyttelse af folkesundheden Lov 98/015 af 14/07/98 vedrørende foretagender, der klassificeres som farlige, sundhedsfarlige eller skadelige Dekret 99/818/PM af 9/11/99 om bestemmelser for oprettelse og drift [af de pågældende foretagender] Gældende løntabel for virksomheder der driver skovbrug og forarbejder skovprodukter samt hertil knyttede aktiviteter |

Verifikatorer |

4.1.1 Registreringsattest udstedt af CNPS 4.1.2 Arbejdsgiverregistre i 3 dele, nummereret og paraferet af den kompetente domstol eller af arbejdsinspektøren for området 4.1.3 Forretningsorden stemplet af arbejdsinspektøren for området 4.1.4 Valgredegørelser fra personalerepræsentanter 4.1.5 Aftale om besøg og behandling med en praktiserende læge 4.1.6 Akt om oprettelse af en arbejdsmiljøkomité underskrevet af den ansvarlige i virksomheden 4.1.7 Tilsynsrapporter fra sundhedsministeren 4.1.8 Etableringserklæring rettet til arbejdsinspektøren for området |

Indikator 4.2: Skovenheden overholder bestemmelserne i sin eller sine entreprisebetingelser over for lokalsamfundene i den eller de zoner, den arbejder i. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 36 i lov 94 Kapitel II i NIMF, artikel 4 og 5 |

Verifikatorer |

4.2.1 Entreprisebetingelser 4.2.2 Redegørelse for gennemførelse af sociale projekter nedfældet i entreprisebetingelserne 4.2.3 Referat af informationsmødet om skovdriftbestallingen underskrevet af administrationen eller præfekten |

Kriterium 5: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til beskyttelse af biodiversitet og miljø.

Indikator 5.1: Skovenheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forbyde de ansatte at drive krybskytteri, kommerciel jagt samt transport af eller handel med jagtprodukter og -midler. Den tilskynder til, støtter og belærer om alle tiltag for at sikre, at reglerne for jagt og for beskyttelse af faunaen anvendes på arbejdsstederne. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 11, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 222 Kapitel VI i NIMF (artikel 28, 29 og 30) |

Verifikatorer |

5.1.1 Forretningsorden 5.1.2 Opslag om forbud mod krybskytteri og transport af kød fra vildmarken 5.1.3 Opslag med eventuelle sanktioner 5.1.4 Liste over overtrædelser 5.1.5 Plan for fødevareforsyning |

Indikator 5.2: Skovenheden har bragt sig i overensstemmelse med lovgivningen vedrørende miljøkonsekvensanalyse og iværksætter eller lader iværksætte identificerede foranstaltninger til mindskelse af indvirkning. |

Referencer til love, regler og normer |

Dekret 0577 af 23. februar 2005 Artikel 11, stk. 1, 2, i bekendtgørelse nr. 222 af 25. maj 2001 Artikel 3 og 4 i bekendtgørelse 0069/MINEP af 8. marts 2005 Artikel 16 i entreprisebetingelserne fra CDE NIMF (i almindelighed) Artikel 17, 79, 82 i lov 96/12 af 05/08/1996 om rammelov for miljøforvaltning Vejledning i miljøforanstaltninger inden for skovdrift |

Verifikatorer |

5.2.1 Miljøtilsynsrapport 5.2.2 Attest for overholdelse af miljøbestemmelser 5.2.3 Liste over miljøovertrædelser |

OVERSIGT 3 : TILLADELSE TIL AT UDNYTTE TRÆER PÅ ROD (ARB)

Kriterium 1: Skovbrugsenheden har retshjemmel

Indikator 1.1: Skovenheden er en juridisk enhed og er godkendt til at drive skovbrug. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 41og 42 i lov 94/01 Artikel 35, stk. 1, og 36 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.1.1 Hjemstedscertifikat (fysisk person) 1.1.2 Handelsregister opbevaret på det kompetente dommerkontor (juridisk person) 1.1.3 Autorisation til skovdrift tildelt af den kompetente myndighed 1.1.4 Uddrag fra arkivet over skovhammerstempler hos den kompetente appeldomstol |

Indikator 1.2: Skovenheden har en tilladelse til at udnytte træ, som er udstedt af den for skove ansvarlige administration, i henhold til loven |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 73 i lov 94/01 Artikel 110, stk. 1, 2, i dekret 95/531 Cirkulære nr. 0354/LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN |

Verifikatorer |

1.2.1 Projektdokument 1.2.2 Miljøcertifikat udstedt til projektlederen af miljøministeren 1.2.3 Skrivelse fra den kompetente minister om nødvendigheden af at udnytte træet inden gennemførelsen af projektet 1.2.4 Resultaterne af opgørelsen over det pågældende træ 1.2.5 Offentligt udbud 1.2.6 Akt fra den tværministerielle kommission om udvælgelse af skovenheden som den bedstbydende 1.2.7 Kvittering for betaling af salgsprisen 1.2.8 Tilladelse til at udnytte træ udstedt af den kompetente ansvarlige i skovadministrationen 1.2.9 Meddelelse om start på arbejdet |

Indikator 1.3: I tilfælde af underentreprise af udnyttelsen har den overtagende skovenhed dokumenter, som attesterer, at denne situation er efter reglerne. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 41og 42 i lov 94/01 Artikel 35, stk. 1; 36 og 140, stk. 1, 2, 3, 4, 5, i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.3.1 Underentreprise-/partnerkontrakt 1.3.3 Recepisse for indlevering af kontrakt godkendt af de lokale myndigheder fra skovbrugsministeren 1.3.2 Skrivelse om stadfæstelse af underentreprisekontrakt fra skovbrugsministeren 1.3.4 Handelsregister opbevaret på det kompetente dommerkontor 1.3.5 Autorisation til skovdrift tildelt af den kompetente myndighed (drift) 1.3.8 Uddrag fra arkivet over skovhammerstempler hos den kompetente domstol |

Indikator 1.4: Skovenheden er ikke genstand for suspension eller tilbagetrækning af godkendelse eller af bestalling fra administrationen. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 130; 131; 132; og 146 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.4.1 Lister/sagsmapper med overtrædelser offentliggjort af de kompetente administrationer 1.4.2 Register over tvister hos de kompetente tjenestegrene 1.4.3 Beslutning om suspension truffet af skovbrugsministeren, begrundet og indstævnet i givet fald |

Indikator 1.5: Skovenheden har opfyldt sine skattemæssige forpligtelser efter gældende ret |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 122 i dekret 95-531 Ajourført almindelig skattelov (afsnit 1, kapitel 1; afsnit 2, kapitel 1; afsnit 5, kapitel 3) Finansloven 2002/003 og følgende |

Verifikatorer |

1.5.1 Patentdokument 1.5.2 Attest for at være gældfri/skattecertifkat fra de kompetente skattecenter |

Kriterium 2: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser hvad angår skovdrift

Indikator 2.1: Skovenheden respekterer lokaliseringen af projektet |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 4, stk. 1, 2, 3, 4; 6; 12, stk. 1, 2, og 13, stk. 1, 2, i bekendtgørelse nr. 222 Optegnelse 6, 14 og 17 i PROC Regler for indgreb i skovmiljø (NIMF) |

Verifikatorer |

2.1.1 Projektdokumenter, der præciserer den nøjagtige lokalisering af det projekt, der er godkendt af de kompetente ansvarlige i det tilsynsførende ministerium (landbrug, offentlige arbejder) 2.1.2 Certifikat for efterkontrol eller tilsynsrapport |

Indikator 2.2: Skovenheden respekterer de tildelte mængder træ (antal stammer/anslået rumfang) i overensstemmelse med forskrifterne i tilladelsen. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 6 i bekendtgørelse nr. 222 |

Verifikatorer |

2.2.1 Certifikat for efterkontrol eller kontrolrapporter fra skovadministrationen |

Indikator 2.3: Skovenheden har opfyldt sine forpligtelser af skattemæssig art og betalt skovafgifter, der er forbundet med aktiviteten eller aktiviteterne. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 73, stk. 2, i lov 94/01 Artikel 122 og 110, stk. 1, i dekret 95-531 Finansloven 2002/003 og følgende |

Verifikatorer |

2.3.1 Dokumentation for betaling af salgspris (entreprisekontrakt + 13 % oveni) 2.3.2 Dokumentation for betaling af alle andre afgifter, der er fastsat i entreprisebetingelserne |

Kriterium 3: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til transport af træ.

Indikator 3.1: Skovenheden sørger for, at træ, der er udnyttet, bliver transporteret fuldt lovligt og er ledsaget af alle de nødvendige dokumenter, som bevidner deres lovlige oprindelse. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 127, stk. 1, og 128 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

3.1.1 Fragtbrev, paraferet af den kompetente myndighed under skovbrugsministeren, til transport af tømmerstokke og udsavet træ ad landevej 3.1.2 Særlig erklæring på følgesedlen, der er påtegnet af den, der er ansvarlig i tilfælde af transport med tog 3.1.3 Lastningscertifikat fra det kompetente toldsted (containertransport) ledsaget af lastningsrapport fra skovmyndighederne på lastestedet |

Kriterium 4: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser på det sociale område.

Indikator 4.1: Skovenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til arbejdsret, lov om social sikkerhed samt kollektive overenskomster for skovsektoren. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 61, stk. 2, og 62, stk. 2, i lov nr. 92/007 du 14. august 1992 om arbejdsret. Dekret nr. 2008/2115/PM af 24. januar 2008 om forhøjelse af garanteret tværfaglig minimumsløn (SMIG) Anordning nr. 73-17 af 22. maj 1973 om forvaltningen af social sikring Dekret 74-26 af 11. januar 1974 om gennemførelsesbestemmelser for visse bestemmelser i anordning nr. 73-17 af 22. maj 1973 om forvaltningen af social sikring Dekret nr. 74-723 af 12. august 1974 om bidragssatser til CNPS for familieydelser og alderdomspension, invalideforsikring og forsikring ved død Lov nr. 69-LF-18 af 10. november 1969 om indførelse af en forsikringsordning for alderdom, invaliditet og død, ændret ved lov nr. 84/007 af 4. juli 1984 Bekendtgørelse nr. 039/MTPS/IMT om almindelige forholdsregler for hygiejne og sikkerhed på arbejdspladsen Bekendtgørelse nr. 019/MTPS/SG/CJ af 26. maj 1993 om betingelserne for valg af og udøvelse af funktioner som personalerepræsentanter National kollektiv overenskomst (april 2002) for virksomheder der driver skovbrug og forarbejder skovprodukter samt hertil knyttede aktiviteter Bekendtgørelse nr. 11/DEC/DT af 25. maj 1978 om betingelser for indkaldelse af og fremmøde for parterne hos arbejdsinspektøren i forbindelse med løsning af tvister på arbejdspladsen Praktiske direktiver fra Det Internationale Arbejdsbureau (ILO) Lov 64/LF/23 af 13/11/1964 om beskyttelse af folkesundheden Lov 98/015 af 14/07/98 vedrørende foretagender, der klassificeres som farlige, sundhedsfarlige eller skadelige Dekret 99/818/PM af 9/11/99 om bestemmelser for oprettelse og drift [af de pågældende foretagender] Gældende løntabel for virksomheder der driver skovbrug og forarbejder skovprodukter samt hertil knyttede aktiviteter |

Verifikatorer |

4.1.1 Registreringsattest udstedt af CNPS 4.1.2 Arbejdsgiverregistre i 3 dele, nummereret og paraferet af den kompetente domstol eller af arbejdsinspektøren for området 4.1.3 Forretningsorden stemplet af arbejdsinspektøren for området 4.1.4 Valgredegørelser fra personalerepræsentanter 4.1.5 Aftale om besøg og behandling med en praktiserende læge 4.1.6 Akt om oprettelse af en arbejdsmiljøkomité underskrevet af den ansvarlige i virksomheden 4.1.7 Tilsynsrapporter fra sundhedsministeren 4.1.8 Etableringserklæring rettet til arbejdsinspektøren for området |

Indikator 4.2: Skovenheden overholder bestemmelserne i sin eller sine entreprisebetingelser over for lokalsamfundene i den eller de zoner, den arbejder i. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 36 i lov 94/01 Kapitel II i NIMF, artikel 4 og 5 |

Verifikatorer |

4.2.1 Entreprisebetingelser 4.2.2 Redegørelse for gennemførelse af sociale projekter nedfældet i entreprisebetingelserne 4.2.3 Referat af informationsmødet om skovdriftbestallingen underskrevet af administrationen eller præfekten |

Kriterium 5: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til beskyttelse af biodiversitet

Indikator 5.1: Skovdriftsenheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forbyde de ansatte at drive krybskytteri, kommerciel jagt samt transport af eller handel med jagtprodukter og -midler. Den tilskynder til, støtter og belærer om alle tiltag for at sikre, at reglerne for jagt og for beskyttelse af faunaen anvendes på arbejdsstederne. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 11, stk. 1, 3, i bekendtgørelse nr. 222 Entreprisebetingelser Kapitel VI i NIMF (artikel 28, 29 og 30) |

Verifikatorer |

5.1.1 Forretningsorden 5.1.2 Opslag om forbud mod krybskytteri og transport af kød fra vildmarken 5.1.3 Opslag med eventuelle sanktioner 5.1.4 Liste over overtrædelser |

OVERSIGT 4 : TILLADELSE TIL AT FJERNE TRÆ (AEB)

(FÆLDET, VÆLTET, EFTERLADT ELLER BESLAGLAGT)

Kriterium 1: Skovbrugsenheden har retshjemmel

Indikator 1.1: Skovenheden er en juridisk enhed og er godkendt til at drive skovbrug. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 41 i lov 94/01 Artikel 35, stk. 1, 36 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.1.1 Hjemstedscertifikat (fysisk person) 1.1.2 Handelsregister opbevaret på det kompetente dommerkontor (juridisk person) 1.1.3 Autorisation til skovdrift tildelt af den kompetente myndighed 1.1.4 Uddrag fra arkivet over skovhammerstempler hos den kompetente appeldomstol |

Indikator 1.2: Skovenheden har en tilladelse til at fjerne træ, som er udstedt af den for skove ansvarlige administration, i henhold til loven |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 56, 111 og 112 o dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.2.1 Protokoller vedrørende konstatering af overtrædelser og beslaglæggelse af træ, der udnyttes til svig (beslaglagt træ) 1.2.2 Protokol over efterladte kævler opstillet af den lokale ansvarlige fra skovadministrationen og opsummeringsskrivelse meddelt ejerne (efterladte kævler i skoven eller væltede) 1.2.3 Offentligt udbud (beslaglagt, efterladt eller væltet træ) 1.2.6 Akt fra salgskommissionens om udvælgelse af skovenheden som den bedstbydende 1.2.5 Protokol over auktion og hertil hørende kvitteringer (salgsbeløb og 13 % oveni) 1.2.6 Rapport over lageropgørelse (træ fældet regelmæssigt og ikke bortkørt inden udløbet af bestallingen) 1.2.7 Tilladelse til at fjerne træ udstedt af den for skove kompetente ansvarlige i skovadministrationen 1.2.8 Meddelelse om start på arbejdet |

Indikator 1.3: Skovenheden er ikke genstand for suspension eller tilbagetrækning af godkendelse eller af bestalling fra administrationen og er ikke omhandlet i den besked om overtrædelse, som er grunden til beslaglæggelsen af træet. |

Referencer til love, regler og normer |

Kapitel 3 i lov 94/01 Artikel 146,150 og 152 i lov 94/01 Artikel 130, 131, 132, 135 og 146 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.3.1 Lister/sagsmapper med overtrædelser offentliggjort af de kompetente administrationer 1.3.2 Beslutning om suspension truffet af skovbrugsministeren, begrundet og indstævnet i givet fald 1.3.3 Protokol over sager om overtrædelser, der er afsluttede og registreret i registret over tvister hos de lokale kompetente tjenestegrene |

Indikator 1.4: Skovenheden har opfyldt sine skattemæssige forpligtelser efter gældende ret |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 122 i lov 94/01 Ajourført almindelig skattelov (afsnit 1, kapitel 1; afsnit 2 kapitel 1, afsnit 5, kapitel 3) Finansloven 2002/003 og følgende |

Verifikatorer |

1.4.1 Patentdokument 1.4.2 Attest for at være gældfri/skattecertifkat fra de kompetente skattecenter |

Kriterium 2: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser hvad angår skovdrift

Indikator 2.1: Skovenheden respekterer de tildelte mængder træ (rumfang) i overensstemmelse med forskrifterne i tilladelsen. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 144 og 148 i lov 94/01 af 20. januar 1994 |

Verifikatorer |

2.1.1 Protokol over offentlig auktion 2.1.2 Stubbefragtbrev eller SIGIF-erklæring 2.1.3 Certifikat for efterkontrol |

Indikator 2.2: Skovenheden har opfyldt sine forpligtelser af skattemæssig art og betalt skovafgifter, der er forbundet med aktiviteten eller aktiviteterne. |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 111, stk. 2; 112, stk. 3; 113, stk. 2, og 122 i dekret 95-531 Ajourført almindelig skattelov (afsnit 1, kapitel 1; afsnit 2, kapitel 1; afsnit 5, kapitel 3) Finansloven 2002/003 og følgende |

Verifikatorer |

2.2.1 Dokumentation for betaling af salgsprisen 2.2.2 Dokumentation for betaling af de 13 % oven i salgsprisen |

Kriterium: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til transport af træ.

Indikator 3.1: Skovenheden sørger for, at træ, der bliver fjernet, bliver transporteret fuldt lovligt og er ledsaget af alle de nødvendige dokumenter og er påsat de lovbestemte mærker, som bevidner deres lovlige oprindelse. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 127, stk. 1, og 128 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

3.1.1 Fragtbrev, paraferet af den kompetente myndighed under skovbrugsministeren, til transport af tømmerstokke og udsavet træ ad landevej 3.1.2 Særlig erklæring på følgesedlen, der er påtegnet af den, der er ansvarlig i tilfælde af transport med tog 3.1.3 Lastningscertifikat fra det kompetente toldsted (containertransport) ledsaget af lastningsrapport fra skovmyndighederne på lastestedet |

Kriterium 4: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser på det sociale område.

Indikator 4.1: Skovenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til arbejdsret, lov om social sikkerhed samt kollektive overenskomster for skovsektoren. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 61, stk. 2, og 62, stk. 2, i lov nr. 92/007 du 14. august 1992 om arbejdsret. Dekret nr. 2008/2115/PM af 24. januar 2008 om forhøjelse af garanteret tværfaglig minimumsløn (SMIG) Anordning nr. 73-17 af 22. maj 1973 om forvaltningen af social sikring Dekret 74-26 af 11. januar 1974 om gennemførelsesbestemmelser for visse bestemmelser i anordning nr. 73-17 af 22. maj 1973 om forvaltningen af social sikring Dekret nr. 74-723 af 12. august 1974 om bidragssatser til CNPS for familieydelser og alderdomspension, invalideforsikring og forsikring ved død Lov nr. 69-LF-18 af 10. november 1969 om indførelse af en forsikringsordning for alderdom, invaliditet og død, ændret ved lov nr. 84/007 af 4. juli 1984 Bekendtgørelse nr. 039/MTPS/IMT om almindelige forholdsregler for hygiejne og sikkerhed på arbejdspladsen Bekendtgørelse nr. 019/MTPS/SG/CJ af 26. maj 1993 om betingelserne for valg af og udøvelse af funktioner som personalerepræsentanter National kollektiv overenskomst (april 2002) for virksomheder der driver skovbrug og forarbejder skovprodukter samt hertil knyttede aktiviteter Bekendtgørelse nr. 11/DEC/DT af 25. maj 1978 om betingelser for indkaldelse af og fremmøde for parterne hos arbejdsinspektøren i forbindelse med løsning af tvister på arbejdspladsen Praktiske direktiver fra Det Internationale Arbejdsbureau (ILO) Lov 64/LF/23 af 13/11/1964 om beskyttelse af folkesundheden Lov 98/015 af 14/07/98 vedrørende foretagender, der klassificeres som farlige, sundhedsfarlige eller skadelige Dekret 99/818/PM af 9/11/99 om bestemmelser for oprettelse og drift [af de pågældende foretagender] Gældende løntabel for virksomheder der driver skovbrug og forarbejder skovprodukter samt hertil knyttede aktiviteter |

Verifikatorer |

4.1.1 Registreringsattest udstedt af CNPS 4.1.2 Arbejdsgiverregistre i 3 dele, nummereret og paraferet af den kompetente domstol eller af arbejdsinspektøren for området 4.1.3 Forretningsorden stemplet af arbejdsinspektøren for området 4.1.4 Valgredegørelser fra personalerepræsentanter 4.1.5 Aftale om besøg og behandling med en praktiserende læge 4.1.6 Akt om oprettelse af en arbejdsmiljøkomité underskrevet af den ansvarlige i virksomheden 4.1.7 Tilsynsrapporter fra sundhedsministeren 4.1.8 Etableringserklæring rettet til arbejdsinspektøren for området |

OVERSIGT 5 : SALG AF FÆLDET TRÆ (VC) I DET NATIONALE SKOVOMRÅDE

Kriterium 1: Skovbrugsenheden har retshjemmel

Indikator 1.1: Skovenheden er en juridisk enhed og er godkendt til at drive skovbrug. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 41 i lov 94 Artikel 35, stk. 1, og 36 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.1.1 Hjemstedscertifikat (fysisk person) 1.1.2 Handelsregister opbevaret på det kompetente dommerkontor (juridisk person) 1.1.3 Autorisation til skovdrift tildelt af den kompetente myndighed 1.1.4 Uddrag fra arkivet over skovhammerstempler hos den kompetente appeldomstol |

Indikator 1.2: Skovenheden har en tilladelse til at sælge fældet træ, som er udstedt af den for skove ansvarlige administration |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 57 i lov 94/01 Artikel 51, stk. 1 og 2; 58, stk.. 2, 3 og 4; 60; 81; 82 og 83 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.2.1 Offentligt udbud, baseret på respekten for forkøbsret 1.2.2 Akt fra den tværministerielle kommission om udvælgelse af den skovenhed, der har budt det højeste beløb for skovforpagtningen 1.2.3 Recepisse for indlevering af en komplet sagsmappe for tildeling af salget af fældet træ 1.2.4 Bevis for kautionsstillelse hos staten 1.2.5 Bekendtgørelse om tildeling af salget af fældet træ underskrevet af skovbrugsministeren på grundlag af de oplysninger, der er givet i forbindelse med udbuddet 1.2.6 Referat fra informationsmødet underskrevet af præfekten |

Indikator 1.3: I tilfælde af underentreprise af drift har den overtagende skovenhed dokumenter, som attesterer, at denne situation er efter reglerne. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 41 og 42 i lov 94/01 Artikel 35, stk. 1; 36 og 140, stk. 1, 2, 3, 4, 5, i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.3.1 Underentreprise-/partnerkontrakt 1.3.2 Skrivelse om stadfæstelse af underentreprisekontrakt fra skovbrugsministeren 1.3.3 Recepisse for indlevering af kontrakt godkendt af de lokale myndigheder fra skovbrugsministeren 1.3.4 Handelsregister opbevaret på det kompetente dommerkontor 1.1.5 Autorisation til skovdrift tildelt af den kompetente myndighed 1.3.8 Uddrag fra arkivet over skovhammerstempler hos den kompetente domstol |

Indikator 1.4: Skovenheden er ikke genstand for suspension eller tilbagetrækning af godkendelse eller af bestalling fra administrationen. |

Referencer til love, regler og normer |

Kapitel 3 i lov 94/01 Artikel 130, 131 og 132 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.4.1 Lister/sagsmapper med overtrædelser offentliggjort af de kompetente administrationer 1.4.2 Register over tvister hos de kompetente tjenestegrene 1.4.3 Beslutning om suspension truffet af skovbrugsministeren, begrundet og indstævnet i givet fald |

Indikator 1.5: Skovenheden har opfyldt sine skattemæssige forpligtelser efter gældende ret |

Referencer til love, regler og normer |

Ajourført almindelig skattelov (afsnit 1, kapitel 1; afsnit 2, kapitel 1; afsnit 5, kapitel 3) Finansloven 2002/003 og følgende |

Verifikatorer |

1.5.1 Patentdokument 1.5.2 Attest for at være gældfri/skattecertifkat fra de kompetente skattecenter |

Kriterium 2: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser hvad angår skovdrift

Indikator 2.1: Skovenheden har kompetente og tilstrækkelige faglige ressourcer, enten selv eller gennem en fysisk eller juridisk mellemmand, til at foretage opgørelsen over driften. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 40, stk. 3, og 64 i lov 94/01 Artikel 35 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

2.1.1 Godkendelse af virksomheden eller de forskellige underentreprenører, der har deltaget i visse aktiviteter vedrørende opgørelse, forstvæsen. 2.1.2 Kontrakter for serviceydelser med en eller flere godkendte virksomheder eller en offentlig instans. |

Indikator 2.2: Skovenheden respekterer reglerne for skovdrift i de tildelte arealer |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 45 i lov 94/01 Artikel 4, stk. 1, 2, 3, 4, i bekendtgørelse 222 Optegnelse 14 og 17 i PROC Regler for driftsopgørelse Regler for indgreb i skovmiljø (NIMF) |

Verifikatorer |

2.2.1 Certifikat for efterkontrol eller attest for overholdelse af NIMF |

Indikator 2.3: Skovenheden har en lovlig autorisation til skovfældning |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 45, stk. 1 i lov 94/01 Artikel 17, 79, 82 i lov 96/12 af 5.8.1996 om rammelov for miljøforvaltning Artikel 20 i dekret 0577 af 23/2/05 |

Verifikatorer |

2.3.1 Skrivelse om godkendelse af entreprisebetingelserne for kontrol/undersøgelse af miljøpåvirkning 2.3.2 Miljøgodkendelsescertifikat 2.3.4 Årscertifikat for fældning 2.3.5 Meddelelse om start på aktiviteterne |

Indikator 2.4: Skovenheden respekterer de tildelte mængder træ (antal stammer/rumfang) i overensstemmelse med forskrifterne i årscertifikatet. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 72, stk. 1, og 125, stk. 2 og 3, i dekret 95-531 Regler for indgreb i skovmiljø (NIMF) Optegnelse 6 PROC |

Verifikatorer |

2.4.1 Arbejdspladslogbøger (DF10) eller SIGIF-erklæring 2.4.2 Certifikat for efterkontrol |

Indikator 2.5: Skovenheden har opfyldt sine forpligtelser af skattemæssig art og betalt skovafgifter, der er forbundet med aktiviteten eller aktiviteterne. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 66, 67 og 69 i lov 94/01 Artikel 122 i dekret 95-531 Finansloven 2002/003 og følgende |

Verifikatorer |

2.5.1 Attest for, at der er stillet bankgaranti. 2.5.2 Dokumentation for betaling (RFA, TA, alle skovafgifter, hvis de er fastsat i entreprisebetingelserne) for indeværende år og året forud for verifikationen. |

Kriterium 3: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til transport af træ.

Indikator 3.1: Skovenheden sørger for, at tømmerstokkene er ledsaget af alle de nødvendige dokumenter og er påsat de lovbestemte mærker, som bevidner deres lovlige oprindelse. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 127, stk. 1, og 128 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

3.1.1 Fragtbrev, paraferet af den kompetente myndighed under skovbrugsministeren, til transport af tømmerstokke og udsavet træ ad landevej 3.1.2 Særlig erklæring på følgesedlen, der er påtegnet af den, der er ansvarlig i tilfælde af transport med tog 3.1.3 Lastningscertifikat fra det kompetente toldsted (containertransport) ledsaget af lastningsrapport fra skovmyndigheden på lastestedet |

Kriterium 4: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser på det sociale område.

Indikator 4.1: Skovenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til arbejdsret, lov om social sikkerhed samt kollektive overenskomster for skovsektoren. |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 61, stk. 2, og 62, stk. 2, i lov nr. 92/007 du 14. august 1992 om arbejdsret. Dekret nr. 2008/2115/PM af 24. januar 2008 om forhøjelse af garanteret tværfaglig minimumsløn (SMIG) Anordning nr. 73-17 af 22. maj 1973 om forvaltningen af social sikring Dekret 74-26 af 11. januar 1974 om gennemførelsesbestemmelser for visse bestemmelser i anordning nr. 73-17 af 22. maj 1973 om forvaltningen af social sikring Dekret nr. 74-723 af 12. august 1974 om bidragssatser til CNPS for familieydelser og alderdomspension, invalideforsikring og forsikring ved død Lov nr. 69-LF-18 af 10. november 1969 om indførelse af en forsikringsordning for alderdom, invaliditet og død, ændret ved lov nr. 84/007 af 4. juli 1984 Bekendtgørelse nr. 039/MTPS/IMT om almindelige forholdsregler for hygiejne og sikkerhed på arbejdspladsen Bekendtgørelse nr. 019/MTPS/SG/CJ af 26. maj 1993 om betingelserne for valg af og udøvelse af funktioner som personalerepræsentanter National kollektiv overenskomst (april 2002) for virksomheder der driver skovbrug og forarbejder skovprodukter samt hertil knyttede aktiviteter Bekendtgørelse nr. 11/DEC/DT af 25. maj 1978 om betingelser for indkaldelse af og fremmøde for parterne hos arbejdsinspektøren i forbindelse med løsning af tvister på arbejdspladsen Praktiske direktiver fra Det Internationale Arbejdsbureau (ILO) Lov 64/LF/23 af 13/11/1964 om beskyttelse af folkesundheden Lov 98/015 af 14/07/98 vedrørende foretagender, der klassificeres som farlige, sundhedsfarlige eller skadelige Dekret 99/818/PM af 9/11/99 om bestemmelser for oprettelse og drift [af de pågældende foretagender] Gældende løntabel for virksomheder der driver skovbrug og forarbejder skovprodukter samt hertil knyttede aktiviteter |

Verifikatorer |

4.1.1 Registreringsattest udstedt af CNPS 4.1.2 Arbejdsgiverregistre i 3 dele, nummereret og paraferet af den kompetente domstol eller af arbejdsinspektøren for området 4.1.3 Forretningsorden stemplet af arbejdsinspektøren for området 4.1.4 Valgredegørelser fra personalerepræsentanter 4.1.5 Aftale om besøg og behandling med en praktiserende læge 4.1.6 Akt om oprettelse af en arbejdsmiljøkomité underskrevet af den ansvarlige i virksomheden 4.1.7 Tilsynsrapporter fra sundhedsministeren 4.1.8 Etableringserklæring rettet til arbejdsinspektøren for området |

Indikator 4.2: Skovenheden respekterer de sociale forpligtelser, der er foreskrevet af skovbrugsloven |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 36 og 61, stk. 1 og 3, i lov 94/01 Artikel 85 i dekret nr. 95/531 Beslutning 0108/D/MINEF/CAB af 9. februar 1998 om anvendelse af NIMF Kapitel II i NIMF |

Verifikatorer |

4.2.1 Entreprisebetingelser 4.2.2 Redegørelse for gennemførelse af sociale projekter nedfældet i entreprisebetingelserne 4.2.3 Referat af informationsmødet om skovdrift underskrevet af alle berørte parter 4.2.4 Lister/sagsmapper med overtrædelser/PV |

Kriterium 5: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til beskyttelse af biodiversitet og miljø.

Indikator 5.1: Skovenheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forbyde de ansatte at drive krybskytteri, kommerciel jagt samt transport af eller handel med jagtprodukter og -midler. Den tilskynder til, støtter og belærer om alle tiltag for at sikre, at reglerne for jagt og for beskyttelse af faunaen anvendes på arbejdsstederne. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 11, stk. 1, 2, 3, 4, i bekendtgørelse nr. 222 Kapitel VI i NIMF; artikel 28, 29 og 30 |

Verifikatorer |

5.1.1 Forretningsorden 5.1.2 Opslag om forbud mod krybskytteri og transport af kød fra vildmarken 5.1.3 Opslag med eventuelle sanktioner 5.1.4 Liste over overtrædelser |

Indikator 5.2: Skovenheden har bragt sig i overensstemmelse med lovgivningen vedrørende miljøkonsekvensanalyse og iværksætter identificerede foranstaltninger til mindskelse af indvirkning. |

Referencer til love, regler og normer |

Dekret 0577 af 23. februar 2005 Artikel 11, stk. 1, og 2, i bekendtgørelse nr. 222 af 25. maj 2001 Artikel 3 og 4 i bekendtgørelse 0069/MINEP af 8. marts 2005 Artikel 16 i entreprisebetingelserne fra CDE NIMF (i almindelighed) Lov 96/12 af 5.8.1996 om rammelov for miljøforvaltning (artikel 17, 79, 82) Vejledning i miljøforanstaltninger inden for skovdrift |

Verifikatorer |

5.2.1 Miljøtilsynsrapport 5.2.2 Attest for overholdelse af miljøbestemmelser 5.2.3 Liste over miljøovertrædelser |

OVERSIGT 6 : STATSDRIFT AF EN FÆLLESEJET SKOV

Kriterium 1: Skovbrugsenheden har retshjemmel

Indikator 1.1: Fællesskabet har form som en juridisk enhed, der er lovligt anerkendt |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 28, stk. 3, i dekret 95-531 Beslutning nr. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC om vedtagelse af manualen om procedurer for tildeling og regler for forvaltning af fællesejede skove ("Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires - Version 2009"). Punkt 3.1, 3.2, 3.5 i proceduremanualen Lov 90 om sammenslutninger Lov 92 om kooperativer og GIC OHADA-akten om handelsselskaber og økonomiske interessegrupper |

Verifikatorer |

1.1.1 Recepisse for anmeldelse(sammenslutninger) 1.1.2 Registreringscertifikat (fælles og kooperative initiativgrupper) 1.1.3 Tinglyst akt (økonomiske interessegrupperinger: GIE) |

Indikator 1.2: Fællesskabet er indehaver af en fællesejet skov, som er lovlig tildelt, og af en forvaltningsaftale undertegnet sammen med administrationen |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 37 og 38, stk. 1, i lov 94/01 Artikel 27, stk. 2, og 3; 28, stk.. 1 og 2; 29, stk. 1 og 2, i dekret 95-531 Beslutning nr. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC om vedtagelse af manualen om procedurer for tildeling og regler for forvaltning af fællesejede skove ("Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires - Version 2009"). Punkt 5.1; 5.12.1; 5.13 og 5.17 i proceduremanualen, version 2009 |

Verifikatorer |

A- Midlertidig forvaltningsaftale 1.2.1 Recepisse for indlevering af en komplet sagsmappe med ansøgning om tildeling af en fællesejet skov 1.2.2 Midlertidig forvaltningsaftale undertegnet mellem fællesskabet og den kompetente administrative myndighed B- Endelig forvaltningsaftale 1.2.3 Recepisse for indlevering af en komplet sagsmappe over PSG til den endelige aftale 1.2.4 Akt for godkendelse af PSG underskrevet af ministeren for skove og fauna 1.2.5 Endelig forvaltningsaftale undertegnet af den kompetente administrative myndighed |

Indikator 1.3: I tilfælde af underentreprise af drift har den overtagende skovenhed dokumenter, som attesterer, at denne situation er efter reglerne |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 41 og 42 i lov 94/01 Artikel 35, stk. 1; 36 og 140, stk. 1, 2, 3, 4, 5, i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.3.1 Underentreprise-/partnerkontrakt 1.3.2 Skrivelse om stadfæstelse af underentreprisekontrakt fra skovbrugsministeren 1.3.3 Handelsregister opbevaret på det kompetente dommerkontor 1.3.4 Autorisation til skovdrift tildelt af den kompetente myndighed 1.3.5 Uddrag fra arkivet over skovhammerstempler hos den kompetente appeldomstol |

Indikator 1.4: Fællesskabet er ikke genstand for tilbagetrækning eller suspension af gældende forvaltningsaftale fra den for skove ansvarlige administration |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 38, stk. 2, og 65 i lov 94/01 Artikel 31, stk. 1, og 32, stk. 3, i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.4.1 Liste over overtrædelser offentliggjort af skovbrugsministeren eller protokol over overtrædelse(r) opstillet af den beskikkede sagkyndige i skovbrugsministeriet 1.4.2 Beslutning om suspension truffet af skovbrugsministeren i givet fald 1.4.3 Register over tvister hos de kompetente tjenestegrene |

Kriterium 2: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til skovdrift og -forvaltning

Indikator 2.1: Skovenheden har kompetente og tilstrækkelige faglige ressourcer, enten selv eller gennem en fysisk eller juridisk mellemmand, til at gennemføre arbejdet med opgørelser, som er fastsat i PSG |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 40, stk. 3, og 64 i lov 94/01 Artikel 35 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

2.1.1 Godkendelse af de forskellige underentreprenører, der har deltaget i visse forvaltningsaktiviteter (opgørelser) 2.1.2 Kontrakter for serviceydelser med en eller flere godkendte virksomheder eller en offentlig instans 2.1.3 Attest for at arbejdet med opgørelserne er konform |

Indikator 2.2: Skovenheden har en lovlig autorisation til fældning. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 17 i lov 96/12 af 5/8/96 om rammelov for miljøforvaltning Artikel 20 i dekret 0577 af 23. februar 2005 Artikel 96, stk. 2, i dekret af 23. august 1995 Beslutning nr. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC om vedtagelse af manualen om procedurer for tildeling og regler for forvaltning af fællesejede skove ("Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires - Version 2009"). Punkt 8.2.2.1 i proceduremanualen, version 2009 |

Verifikatorer |

2.2.1 Skrivelse om godkendelse af entreprisebetingelserne for undersøgelse/kontrol af miljøpåvirkning 2.2.2 Miljøgodkendelsesattest 2.2.3 Årligt driftscertifikat 2.2.4 Meddelelse om start på aktiviteterne |

Indikator 2.3: Skovenheden respekterer reglerne for skovdrift i de arealer, hvor der er tilladelse til driften |

Referencer til love, regler og normer |

Regler for driftsopgørelse Cirkulære 0048/LC/MINFOF/SG/DF/SDFC af 16. januar 2009 Regler for indgreb i skovmiljø (NIMF) |

Verifikatorer |

2.3.1 Certifikat for efterkontrol eller attest for overholdelse af NIMF 2.3.2 Årsrapport over aktiviteter |

Indikator 2.4: Skovenheden respekterer de tildelte mængder træ (antal stammer/rumfang) i overensstemmelse med forskrifterne i det årlige driftscertifikat. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 125 i dekret 95-531 Regler for indgreb i skovmiljø (NIMF) |

Verifikatorer |

2.4.1 Arbejdspladslogbøger (DF10) eller SIGIF-erklæring og fragtbreve 2.4.2 Certifikat for efterkontrol 2.4.3 Årsrapport over aktiviteter |

Kriterium 3: Skovdrifts-/forarbejdningsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til transport af træ.

Indikator 3.1: Skovenheden sørger for, at træprodukter bliver transporteret fuldt lovligt og er ledsaget af alle de nødvendige dokumenter og er påsat de lovbestemte mærker, som bevidner deres lovlige oprindelse. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 127, stk. 2, og 128 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

3.1.1 Fragtbrev, paraferet af den kompetente myndighed under skovbrugsministeren, til transport af tømmerstokke og udsavet træ ad landevej. 3.1.2 Særlig erklæring på følgesedlen, der er påtegnet af den, der er ansvarlig i tilfælde af transport med tog 3.1.3 Lastningscertifikat fra det kompetente toldsted (containertransport) ledsaget af lastningsrapport fra skovmyndigheden på det sted, hvorfra træet fjernes |

Kriterium 4: Skovdrifts-/forarbejdningsenheden opfylder sine forpligtelser på det sociale område.

Indikator 4.1: Skovenheden overholder bestemmelserne i PSG over for lokalsamfundene i den eller de zoner, den arbejder i. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 36 i lov 94/01; artikel 26, stk. 1 og 2, i hertil knyttet dekret Kapitel II i NIMF, artikel 4 og 5 |

Verifikatorer |

4.1.1 Enkel forvaltningsplan (PSG) |

Kriterium 5: Skovdrifts-/forarbejdningsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til beskyttelse af biodiversitet og miljø.

Indikator 5.1: Skovenheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forbyde befolkningen at drive krybskytteri, kommerciel jagt samt transport af eller handel med jagtprodukter og -midler. Den tilskynder til, støtter og belærer om alle tiltag for at sikre, at reglerne for jagt og for beskyttelse af biodiversitet anvendes i den fællesejede skov. |

Referencer til love, regler og normer |

NIMF (i almindelighed) Beslutning nr. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC om vedtagelse af manualen om procedurer for tildeling og regler for forvaltning af fællesejede skove ("Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires - Version 2009"). Punkt 8.1 i manualen Artikel 32, stk. 2, i dekretet Artikel 78 ff. i loven |

Verifikatorer |

5.1.1 Oplysnings- og kampagnemidler (opslag, rapporter, video, kassetter, osv.) og/eller forretningsorden 5.1.2 Enkel forvaltningsplan |

Indikator 5.2: Skovenheden har bragt sig i overensstemmelse med miljølovgivningen og iværksætter identificerede foranstaltninger til mindskelse af indvirkning. |

Referencer til love, regler og normer |

Dekret 0577 af 23. februar 2005 Artikel 3 og 4 i bekendtgørelse 0069/MINEP af 8. marts 2005 NIMF (i almindelighed) Artikel 17, 79, 82 i lov 96/12 af 5.8.1996 om rammelov for miljøforvaltning Vejledning i miljøforanstaltninger inden for skovdrift |

Verifikatorer |

5.2.1 Enkel forvaltningsplan 5.2.2 Attest for overholdelse af miljøbestemmelser 5.2.3 Liste over miljøovertrædelser |

OVERSIGT 7 : SÆRLIGE TILLADELSER (skovning af ibenholt)

Kriterium 1: Skovbrugsenheden har retshjemmel

Indikator 1.1: Skovenheden er en juridisk enhed og er godkendt til at drive skovbrug. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 9, 41 og 42 i lov 94/01 Artikel 35, stk. 1; 36; 114 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.1.1 Hjemstedscertifikat (fysisk person) 1.1.2 Handelsregister opbevaret på det kompetente dommerkontor (juridisk person) 1.1.3 Autorisation til skovdrift tildelt af den kompetente myndighed |

Indikator 1.2: Skovenheden har en særlig tilladelse, som er lovligt udstedt af den for skove ansvarlige administration |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 86, stk. 2; 87 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.2.1 Meddelelse til offentligheden 1.2.2 Recepisse for indlevering af en komplet sagsmappe for tildeling af en særlig tilladelse 1.2.3 Beslutning om tildeling af den særlige tilladelse underskrevet af skovbrugsministeren |

Indikator 1.3: I tilfælde af underentreprise af drift/forarbejdning har den overtagende skovenhed dokumenter, som attesterer, at denne situation er efter reglerne. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 41 og 42 i lov 94/01 Artikel 35, stk. 1; 36; 114 og 140, stk. 1, 2, 3, 4, 5, i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.3.1 Underentreprise-/partnerkontrakt 1.3.2 Skrivelse om stadfæstelse af underentreprisekontrakt fra skovbrugsministeren 1.3.3 Handelsregister opbevaret på det kompetente dommerkontor 1.3.4 Autorisation til skovdrift tildelt af den kompetente myndighed (drift) 1.3.5 Autorisation til oprettelse og drift af et klassificeret foretagende fra industriministeren (forarbejdning) 1.3.6 Certifikat for registrering som træforarbejdende enhed fra skovbrugsministeren (forarbejdning) |

Indikator 1.4: Skovenheden er ikke genstand for suspension eller tilbagetrækning af godkendelse eller af bestalling fra administrationen. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 150 og 152 i lov 94/01 Artikel 130, 131 og 132 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.4.1 Lister/sagsmapper med overtrædelser offentliggjort af de kompetente administrationer 1.4.2 Register over tvister hos de kompetente tjenestegrene 1.4.3 Beslutning om suspension truffet af skovbrugsministeren, begrundet og indstævnet i givet fald |

Indikator 1.5: Skovenheden har opfyldt sine skattemæssige forpligtelser efter gældende ret. |

Referencer til love, regler og normer |

Ajourført almindelig skattelov (afsnit 1, kapitel 1; afsnit 2, kapitel 1; afsnit 5, kapitel 3) Finansloven 2002/003 og følgende |

Verifikatorer |

1.5.1 Patentdokument 1.5.2 Attest for at være gældfri/skattecertifkat fra de kompetente skattecenter |

Kriterium 2: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser hvad angår skovdrift

Indikator 2.1: Skovenheden har en lovlig autorisation til skovfældning |

Referencer til love, regler og normer |

Optegnelse 2 og 3 (PROC) Artikel 88, stk. 1 og 2, i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

2.1.1 Særlig tilladelse |

Indikator 2.2: Skovenheden respekterer de tildelte mængder træ (tonnage/rumfang) i overensstemmelse med forskrifterne i den særlige tilladelse. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 125 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

2.1.2 Stubbefragtbrev eller SIGIF-erklæring 2.2.2 Certifikat for efterkontrol |

Indikator 2.3: Skovenheden har opfyldt sine forpligtelser af skattemæssig art og betalt skovafgifter, der er forbundet med aktiviteten eller aktiviteterne. |

Referencer til love, regler og normer |

Artikel 122 i dekret 95-531 Artikel 86, stk. 6, i lov 94/01 Ajourført almindelig skattelov (afsnit 1, kapitel 1; afsnit 2, kapitel 1; afsnit 5, kapitel 3) Finansloven 2002/003 og følgende |

Verifikatorer |

2.3.1 Dokumentation for betaling af afgift for nyplantning for indeværende år og året forud for verifikationen 2.3.2 Entreprisebetingelser |

Kriterium 3: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til transport af de særlige produkter

Indikator 3.1: Skovenheden sørger for, at de særlige produkter, der er høstet eller købt på det lokale marked for at blive forarbejdet i dens anlæg, er ledsaget af alle de nødvendige dokumenter, som bevidner deres lovlige oprindelse. |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 115, stk. 1, 2, og 3; 127, stk. 1, og 128 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

3.1.1 Fragtbreve, paraferet af den kompetente myndighed 3.1.2 Lovlighedscertifikat/tilladelse for leverandøren eller leverandørerne er gyldige |

Indikator 3.2: Skovenheden sørger for, at de særlige produkter, der importeres for at blive forarbejdet i dens anlæg, er ledsaget af alle de nødvendige dokumenter, som bevidner deres lovlige oprindelse. |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 127, stk. 1, og 128 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

3.2.1 Importtilladelser udstedt af de kompetente myndigheder i de administrationer, der står for skove og finanser 3.2.2 Internationale fragtbreve, der er påtegnet under ruten 3.2.3 Oprindelses- og fytosanitære certifikater fra eksportlandet 3.2.4 FLEGT-licenser fra oprindelseslandet, eller ethvert andet privat certifikat for lovlighed/bæredygtig forvaltning anerkendt af Cameroun |

Indikator 3.3: Skovenheden sørger for, at de særlige produkter, der kommer fra dens anlæg, bliver transporteret fuldt lovligt og er ledsaget af alle de nødvendige dokumenter, som bevidner deres lovlige oprindelse. |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 127, stk. 2 og 3, og 128 i dekret 95-531 Artikel 86, stk. 6, i lov 94/01 |

Verifikatorer |

3.3.1 Fragtbrev, paraferet af den kompetente myndighed under skovbrugsministeren, til transport af tømmerstokke og udsavet træ ad landevej 3.3.2 Bulletiner over specifikationer 3.3.3 Særlig erklæring på følgesedlen, der er påtegnet af den, der er ansvarlig i tilfælde af transport med tog 3.3.4 Lastningscertifikat fra det kompetente toldsted (containertransport) ledsaget af lastningsrapport fra skovmyndigheden på lastestedet 3.3.5 Entreprisebetingelser for produkter under CITES |

Kriterium 4: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser på det sociale område.

Indikator 4.1: Skovenheden opfylder sine forpligtelser i forhold til arbejdsretten (forarbejdning og industri) |

Referencer til love, regler og regler |

Lov nr. 92/007 af 14. august 1992 om arbejdsret Sociallov National kollektiv overenskomst (april 2002) for virksomheder, der udnytter og omdanner skovprodukter og tilknyttede aktiviteter (retten til at organisere sig, personalerepræsentant, arbejdskontrakt, arbejdsvilkår og løn, hygiejne, sikkerhed og sundhed osv.). Artikel 49 i den nationale kollektive overenskomst Praktiske direktiver fra Det Internationale Arbejdsbureau (ILO) |

Verifikatorer |

4.1.1 Attest for ikke at anvende lønnet personale (ANUPS) udstedt af CNPS 4.1.2 Registreringsattest udstedt af CNPS 4.1.3 Arbejdsgiverregistre i 3 dele, nummereret og paraferet af den kompetente domstol eller af arbejdsinspektøren for området 4.1.4 Forretningsorden stemplet af arbejdsinspektøren for området 4.1.5 Valgredegørelser fra personalerepræsentanter 4.1.6 Aftale om besøg og behandling med en praktiserende læge 4.1.7 Akt om oprettelse af en arbejdsmiljøkomité underskrevet af den ansvarlige i virksomheden 4.1.8 Tilsynsrapporter fra sundhedsministeren 4.1.9 Etableringserklæring rettet til arbejdsinspektøren for området |

Kriterium 5: Skovdriftsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til beskyttelse af miljøet (industri og forarbejdning)

Indikator 5.1: Skovenheden har bragt sig i overensstemmelse med lovgivningen vedrørende miljøkonsekvensanalyse og iværksætter identificerede foranstaltninger til mindskelse af indvirkning. |

Referencer til love, regler og regler |

Vejledning i miljøforanstaltninger inden for skovdrift i Cameroun |

Verifikatorer |

5.2.1 Attest for overholdelse af miljøbestemmelser 5.2.2 Liste over miljøovertrædelser |

OVERSIGT 8 : TRÆFORARBEJDNINGSENHEDER (UTB)

Kriterium 1: Forarbejdningsenheden har retshjemmel

Indikator 1.1: Forarbejdningsenheden er en juridisk enhed og er registreret som træforarbejdende enhed |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 114 i dekret 95-531 Lov 98/015 af 14/07/98 vedrørende foretagender, der klassificeres som farlige, sundhedsfarlige eller skadelige Dekret 99/818/PM af 9/11/99 om bestemmelser for oprettelse og drift [af de pågældende foretagender] Bekendtgørelse nr. 013/MINEE/DMG/SL af 19/4/77 om ophævelse og erstatning af bekendtgørelse nr. 154 af 28. marts 1957 om nomenklatur og farlige, sundhedsfarlige eller skadelige foretagender |

Verifikatorer |

1.1.1 Hjemstedscertifikat (fysisk person) 1.1.2 Handelsregister opbevaret på det kompetente dommerkontor (juridisk person) 1.2.3 Autorisation til oprettelse og drift af et foretagende af første klasse fra industriministeren eller recepisse for anmeldelse (2. klasse) 1.1.4 Certifikat for registrering som træforarbejdende enhed fra skovbrugsministeren 1.1.5 Uddrag fra arkivet over skovhammerstempler hos den kompetente appeldomstol |

Indikator 1.2: Når forarbejdningsenheden giver forarbejdningsaktiviteten i underentreprise til en indehaver af en skovbestalling, har den ud over de under 1.1 beskrevne dokumenter også dokumenter, der bevidner lovligheden af denne situation. |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 42 i lov 94/01 114 og 140, stk. 1, 2, 3, 4, 5, i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

1.2.1 Underleverance-/partnerkontrakt 1.2.2 Skrivelse om stadfæstelse af underentreprisekontrakt fra skovbrugsministeren 1.2.3 Hjemstedscertifikat 1.2.4 Handelsregister opbevaret på det kompetente dommerkontor (drift) 1.2.5 Autorisation til skovdrift tildelt af den kompetente myndighed (drift) 1.3.6 Uddrag fra arkivet over skovhammerstempler hos den kompetente appeldomstol (drift) |

Indikator 1.3: Forarbejdningsenheden har opfyldt sine skattemæssige forpligtelser. |

Referencer til love, regler og regler |

Ajourført almindelig skattelov (afsnit 1, kapitel 1; afsnit 2, kapitel 1; afsnit 5, kapitel 3) Finansloven 2002/003 og følgende |

Verifikatorer |

1.3.1 Attest for at være gældfri/skattecertifkat fra de kompetente skattecenter eller bevis for betalingshenstand (i givet fald) 1.3.2 Patentdokument |

Kriterium 2: Forarbejdningsenheden forsyner sig med træ af lovlig oprindelse og opfylder sine forpligtelser med hensyn til transport af træ.

Indikator 2.1: Forarbejdningsenheden sørger for, at træ, der er købt på det lokale marked for at blive forarbejdet i dens anlæg, er ledsaget af alle de nødvendige dokumenter, som bevidner deres lovlige oprindelse |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 115, stk. 1, 2, og 3; 127, stk. 1, og 128 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

2.1.1 Fragtbreve, paraferet af den kompetente myndighed 2.1.2 Certifikat for leverandørens eller leverandørernes lovlighed |

Indikator 2.2: Forarbejdningsenheden sørger for, at træ, der er importeret for at blive forarbejdet i dens anlæg, er ledsaget af alle de nødvendige dokumenter, som bevidner deres lovlige oprindelse. |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 127, stk. 2 og 3, og 128 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

2.2.1 Importtilladelser udstedt af de kompetente myndigheder i de administrationer, der står for skove og finanser 2.2.2 Internationale fragtbreve, der er påtegnet under ruten 2.2.3 Oprindelses- og fytosanitære certifikater fra eksportlandet 2.2.4 FLEGT-licenser fra oprindelseslandet, eller ethvert andet privat certifikat for lovlighed/bæredygtig forvaltning anerkendt af Cameroun |

Indikator 2.3: Forarbejdningsenheden sørger for, at de træprodukter, der kommer fra dens anlæg, bliver transporteret fuldt lovligt og er ledsaget af alle de nødvendige dokumenter, som bevidner deres lovlige oprindelse. |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 127, stk. 1, og 128 i dekret 95-531 |

Verifikatorer |

2.3.1 Fragtbrev, paraferet af den kompetente myndighed under skovbrugsministeren, til transport af udsavet træ ad landevej 2.3.3 Særlig erklæring på følgesedlen, der er påtegnet af den, der er ansvarlig i tilfælde af transport med tog 2.3.3 Lastningscertifikat fra det kompetente toldsted (containertransport) ledsaget af lastningsrapport fra skovadministrationen |

Indikator 2.4: Forarbejdningsenheden har opfyldt sine forpligtelser af skattemæssig art og betalt skovafgifter, der er forbundet med aktiviteten eller aktiviteterne. |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 122 i dekret 95-531 Ajourført almindelig skattelov (afsnit 1, kapitel 1; afsnit 2, kapitel 1; afsnit 5, kapitel 3) Finansloven 2002/003 og følgende |

Verifikatorer |

2.4.1 Dokumentation for betaling af TEU og andre skovafgifter, hvis de er fastsat i entreprisebetingelserne, for indeværende år og året forud for verifikationen |

Kriterium 3: Forarbejdningsenheden opfylder sine forpligtelser på det sociale område.

Indikator 3.1: Skovenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til arbejdsret, lov om social sikkerhed samt kollektive overenskomster for skovsektoren. |

Referencer til love, regler og regler |

Artikel 61, stk. 2, og 62, stk. 2, i lov nr. 92/007 du 14. august 1992 om arbejdsret. Dekret nr. 2008/2115/PM af 24. januar 2008 om forhøjelse af garanteret tværfaglig minimumsløn (SMIG) Anordning nr. 73-17 af 22. maj 1973 om forvaltningen af social sikring Dekret 74-26 af 11. januar 1974 om gennemførelsesbestemmelser for visse bestemmelser i anordning nr. 73-17 af 22. maj 1973 om forvaltningen af social sikring Dekret nr. 74-723 af 12. august 1974 om bidragssatser til CNPS for familieydelser og alderdomspension, invalideforsikring og forsikring ved død Lov nr. 69-LF-18 af 10. november 1969 om indførelse af en forsikringsordning for alderdom, invaliditet og død, ændret ved lov nr. 84/007 af 4. juli 1984 Bekendtgørelse nr. 039/MTPS/IMT om almindelige forholdsregler for hygiejne og sikkerhed på arbejdspladsen Bekendtgørelse nr. 019/MTPS/SG/CJ af 26. maj 1993 om betingelserne for valg af og udøvelse af funktioner som personalerepræsentanter National kollektiv overenskomst (april 2002) for virksomheder der driver skovbrug og forarbejder skovprodukter samt hertil knyttede aktiviteter Bekendtgørelse nr. 11/DEC/DT af 25. maj 1978 om betingelser for indkaldelse af og fremmøde for parterne hos arbejdsinspektøren i forbindelse med løsning af tvister på arbejdspladsen Praktiske direktiver fra Det Internationale Arbejdsbureau (ILO) Lov 64/LF/23 af 13/11/1964 om beskyttelse af folkesundheden Lov 98/015 af 14/07/98 vedrørende foretagender, der klassificeres som farlige, sundhedsfarlige eller skadelige Dekret 99/818/PM af 9/11/99 om bestemmelser for oprettelse og drift [af de pågældende foretagender] Gældende løntabel for virksomheder der driver skovbrug og forarbejder skovprodukter samt hertil knyttede aktiviteter |

Verifikatorer |

3.1.1 Registreringsattest udstedt af CNPS 3.1.2 Arbejdsgiverregistre i 3 dele, nummereret og paraferet af den kompetente domstol eller af arbejdsinspektøren for området 3.1.3 Forretningsorden stemplet af arbejdsinspektøren for området 3.1.4 Valgredegørelser fra personalerepræsentanter 3.1.5 Aftale om besøg og behandling med en praktiserende læge 3.1.6 Akt om oprettelse af en arbejdsmiljøkomité underskrevet af den ansvarlige i virksomheden 3.1.7 Tilsynsrapporter fra sundhedsministeren 3.1.8 Etableringserklæring rettet til arbejdsinspektøren for området |

Kriterium 4: Forarbejdningsenheden opfylder sine forpligtelser med hensyn til beskyttelse af miljøet.

Indikator 4.1: Forarbejdningsenheden har bragt sig i overensstemmelse med lovgivningen vedrørende miljøkonsekvensanalyse og iværksætter identificerede foranstaltninger til mindskelse af indvirkning. |

Referencer til love, regler og regler |

Dekret 0577 af 23. februar 2005 Artikel 11, stk. 1, og 2, i bekendtgørelse nr. 222 af 25. maj 2001 Artikel 3 og 4 i bekendtgørelse 0069/MINEP af 8. marts 2005 Artikel 16 i entreprisebetingelserne fra CDE NIMF (i almindelighed) Lov 96/12 af 5.8.1996 om rammelov for miljøforvaltning (artikel 17, 79, 82) Vejledning i miljøforanstaltninger inden for skovdrift |

Verifikatorer |

4.1.1 Skrivelse om godkendelse af betingelserne for kontrol/undersøgelse af miljøpåvirkning 4.1.2 Attest for, at konsekvensanalysen/miljøkontrolen er konform 4.1.3 Miljøtilsynsrapport 4.1.4 Attest for overholdelse af miljøbestemmelser 4.1.5 Liste over miljøovertrædelser |

Referencer til gældende love, administrative bestemmelser og regler

1. Lov nr. 94-01 af 20. januar 1994 om skovbrug.

2. Lov nr. 96-12 af 5. august 1996 om rammelov for miljøforvaltning.

3. Bekendtgørelse nr. 222 MINEF af 25. maj 2001 om procedurer for udarbejdelse, godkendelse, opfølgning og kontrol af gennemførelsen af skovforvaltningsplaner for produktion i det permanente skovdomæne.

4. Dekret nr. 2005/577 af 23. februar 2005 om gennemførelse af miljøundersøgelser.

5. Bekendtgørelse nr. 0069 MINEP af 8. marts 2005 om de forskellige aktiviteter, hvis gennemførelse skal følges af en miljøundersøgelse.

6. Finanslov 2002/003 af 19. april 2002 om den almindelige skattelov.

7. Camerounsk arbejdsret af 14. august 1992.

8. Kollektiv overenskomst for skovdriftsvirksomheder:

a) Retten til at organisere sig (afsnit 2)

b) Personalerepræsentant (afsnit 3)

c) Arbejdskontrakt (afsnit 4)

d) Arbejds- og lønvilkår (afsnit 4)

e) Hygiejne, sikkerhed og sundhed (afsnit 5)

Regler og andre dokumenter.

1. Procedure (benævnt PROC) for udarbejdelse, godkendelse, opfølgning og kontrol af gennemførelsen af skovforvaltningsplaner for produktion i det permanente skovdomæne i Cameroun. Definition af TEKNISKE OPTEGNELSER (version juli 2001):

Optegnelse 1: Liste over normer for og dokumenter over skovforvaltning.

Optegnelse 2: Model for midlertidig aftale og entreprisebetingelser.

Optegnelse 3: Model for endelig aftale og entreprisebetingelser.

Optegnelse 4: Ordliste.

Optegnelse 5: Rammer for skovforvaltningsplanen.

Optegnelse 6: Liste over træsorter, kode, DME og vækster.

Optegnelse 7: Model for rapport til forvaltningsopgørelse.

Optegnelse 8: Arealanvendelse inden for produktionsskovene og hertil knyttede aktiviteter.

Optegnelse 9: Rammer for femårig forvaltningsplan.

Optegnelse 10: Protokol for godkendelse af forvaltningsopgørelse.

Optegnelse 11: Protokol for verifikation og godkendelse af forvaltningsplan.

Optegnelse 12: Protokol for femårig evaluering, aftaleophør og rotationsophør.

Optegnelse 13: Formularer til brug for årlige skovdriftsprocedurer.

Optegnelse 14: Certifikat til materialisation af hugstflade.

Optegnelse 15: Verifikationsattest til driftsopgørelse.

Optegnelse 16: Protokol til kontrol af industriel drift.

Optegnelse 17: Certifikat til efterkontrol af industriel drift.

Optegnelse 18: Protokol til antagelse af forvaltningsarbejde.

2. Regler for opgørelse, forvaltning og forudgående investering. ONADEF, juni 1991.

3. Regler for driftsopgørelse. ONADEF, juni 1995.

4. Vejledning i miljøforanstaltninger inden for skovdrift i Cameroun (ministeriet for miljø og naturbeskyttelse – version marts 2005):

a) Generelle overvejelser, definition af termer

b) Beskyttelse af befolkningernes interesser

c) Beskyttelse af særlige steder

d) Beskyttelse af vandressourcerne

i. Beskyttelse af bredder ved vandarealer

ii. Beskyttelse af vandkvaliteten.

e) Beskyttelse af biodiversitet

i. Beskyttelse af fauna

ii. Beskyttelse af flora

f) Beskyttelse af jord

i. Planlægning af vejnet

ii. Anlæg og udbedring af veje

iii. Konstruktion af passager

g) Etablering af områder til heltømmer

h) Lejre og industrianlæg i skove

i) Afsluttende bestemmelser

5. NIMF : Regler for indgreb i skovmiljø ("Norme d’intervention en milieu forestier) ( beslutning nr. 0108/D/MINEF/CAB af 9. februar 1998)

a) Almindelige bestemmelser

b) Forbindelser med lokalbefolkningerne

c) Skovforvaltningsaktivitet i forbindelse med visse territoriale enheder eller beskyttede steder

d) Beskyttelse af bredder ved vandarealer

e) Beskyttelse af fauna

f) Afstikning, anlæg og udbedring af skovveje

g) Lejre og industrianlæg i skove

h) Etablering af områder til heltømmer

i) Skovning

j) Transport

k) Afsluttende bestemmelser.

6. Beslutning nr. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC om vedtagelse af manualen om procedurer for tildeling og normer for forvaltning af fællesejede skove ("Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires - Version 2009").

BILAG III-A

A- System til verifikation af lovlighed

I. INDLEDNING

Systemet til verifikation af lovlighed (SVL) er et pålideligt middel til at kunne skelne mellem skovprodukter af lovlig oprindelse og skovprodukter af ulovlig oprindelse ud fra definitionen af lovligt træ, som fremgår af teksten til denne frivillige partnerskabsaftale (APV). Det giver mulighed for til hver en tid og alle steder på camerounsk territorium at sikre, at det kun er træ, der er lovligt fremstillet eller erhvervet, der er i cirkulation, og at det vil kunne få en FLEGT-licens, hvis der måtte være behov for det. Det er baseret på følgende elementer:

1. verifikation af lovligheden af skovenheden[41]

2. national overvågning af skovaktiviteten

3. national kontrol af skovaktiviteten

4. verifikation af forsyningskædens konformitet

5. udstedelse af FLEGT-licenser

6. uafhængig kontrol.

II. AFGRÆNSNING

SVL anvendes på alle kilder til fremstilling eller erhvervelse af træ og træprodukter, der er i cirkulation på det nationale område.

Træ, der importeres[42] af skovenheder, som er etableret i Cameroun, fortsætter med at være det under de vilkår, der er fastsat i camerounske love og regler. Der kan kun udstedes FLEGT-licenser af licensudstedende myndigheder i Cameroun for træ, der opfylder oprindelsesreglerne (som er defineret i de økonomiske partnerskabsaftaler) og opfylder mindst et af følgende krav:

- det er omfattet af en FLEGT-licens fra oprindelseslandet

- det er dækket af et privat certifikat, der er anerkendt af Camerouns regering som værende fra bæredygtig forvaltning, som mindst opfylder de krav, der stilles i lovlighedsoversigterne fra Cameroun.

Under alle omstændigheder bliver lovligheden af træ, der importeres af skovenheder, der er etableret i Cameroun, verificeret ved grænsen, inden det kommer ind i camerounsk territorium, og derefter ved forarbejdningsenhederne, hvor de bliver registreret i særlige CEMAC-bøger. Med et nært samarbejde med de andre CEMAC-lande vil det kunne undgås, at der importeres ulovlige skovprodukter i Cameroun.

Træ, der er i transit på camerounsk territorium, skal registreres af sporbarhedssystemet (i en database, der er skabt i SIGIF II (anden generations informatiksystem til forvaltning af oplysninger om skove), og skal følge en toldrute, som er fastlagt hertil. Procedurerne til overvågning af træ i transit, vil blive nærmere fastlagt på et senere tidspunkt under gennemførelsesperioden ligesom også de oplysninger, der er nødvendige til at bekræfte, at træet er i transit, efter gældende CEMAC-procedurer.

III. VERIFIKATION AF LOVLIGHEDEN AF SKOVENEHEDEN

Definitionen af lovlighed og de værktøjer, der skal anvendes til at sikre sig, at skovenhederne er lovlige, fremgår af bilag II til denne aftale. Dette bilag har otte lovlighedsoversigter, som skal kunne dække de forskellige kilder, som træet fra det permanente skovdomæne (DFP), fra det ikke-permanente skovdomæne (DFNP) eller også fra træforarbejdningsenhederne (UTB) kommer fra:

- Permanent skovdomæne

- Lovlighedsoversigt 1: skovningsaftale (CE).

- Lovlighedsoversigt 2: kommunal skov (FCle), statsdrevet.

- Ikke-permanent skovdomæne

- Lovlighedsoversigt 3: tilladelse til genbrug af træ (ARB).

- Lovlighedsoversigt 4: tilladelse til at fjerne fældede træer (AEB).

- Lovlighedsoversigt 5: salg af træstykker (VC) på nationalt plan.

- Lovlighedsoversigt 6: kommunal skov (FC), statsdrevet.

- Lovlighedsoversigt 7: særlig tilladelse (PS), udnyttelse af ibenholt i det nationale område og kommunale skove.

- Træforarbejdningsenheder (UTB)

- Lovlighedsoversigt 8: træforarbejdningsenheder (UTB).

Bortset fra oversigten over UTB, som har visse særlige karakteristika, er alle lovlighedsoversigterne bygget op omkring fem (5) fælles kriterier, der berører de administrative aspekter (kriterium 1), drift og forvaltning (kriterium 2), transport (kriterium 3, det sociale område (kriterium 4) og miljø (kriterium 5). Alt efter oversigterne er disse kriterier inddelt i en række variable indikatorer, som igen er opdelt i verifikatorer.

Verifikationen af, om den enkelte skovenheds situation er konform i henhold til disse verifikatorer, baseres på de tekniske dokumenter, som er fastsat i de regler, der er udstedt af forskellige administrationer, og som for størstedelens vedkommende kan konsulteres i skovbrugsministeriets centrale database (SIGIF II). Arbejdet med verifikationen af skovenhedens lovlighed foregår i en formel instans i skovbrugsministeriet i Yaoundé (se bilag III-B), efter en fleksibel og stringent metode, hvorefter der kan udstedes et " lovlighedscertifikat " til skovdrifts-/forarbejdningsenheden, for hver bestalling, som den har fået tildelt, og/eller hver af de træforarbejdningsenheder, den har. Betingelserne for udstedelse af "lovlighedscertifikatet" (identifikation af dokumenterne i den administrative sagsmappe, hvordan systemet fungerer med hensyn til at samle oplysningerne fra de forskellige implicerede ministerier, fornyelsen af lovlighedscertifikatet osv.) er fastsat i en særlig bestemmelse fra skovbrugsministeren.[43]

"Lovlighedscertifikatet" udstedes for en bestemt driftsperiode og har en varighed på:

- 1 år eller mere for bestallinger for det permanente skovdomæne (forvaltningsaftale og kommunale skove)

- højst 6 måneder for bestallinger for det ikke-permanente skovdomæne

- højst 1 år for forarbejdningsenheder.

Lovlighedscertifikatet kan suspenderes til enhver tid efter en af de tvister, der måtte opstå som beskrevet i afsnit V.

De centrale tjenester, der har ansvaret for verifikationen af lovligheden, har mulighed for at foretage tilsyn på stedet for at verificere, om de i lovlighedsoversigten tilsvarende verifikatorer er forskriftsmæssige, da de ikke altid er fuldt forståelige alene på grundlag af den på dokumentation baserede analyse. Disse verifikationer vedrører også de elementer, som kommer fra partneradministrationer (ministeren for sundhed, arbejde, sociale anliggender, miljø og naturbeskyttelse osv.), der leverer dokumenter til lovlighedsoversigterne.

Den detaljerede procedure til verifikation af lovligheden af skovenheden, og især den metodologi, som vil blive benyttet af de centrale tjenester, der har ansvaret for verifikationen af lovligheden, vil blive udarbejdet under den forberedende fase.

I det specifikke tilfælde med skovenheder, der har et privat certifikat for lovlighed og/eller for bæredygtig skovforvaltning, som i) er anerkendt og godkendt af skovbrugsministeren, der fastlægger betingelserne for udstedelse af godkendelserne til certifikatudstederne og private inspektører, ii) har en pålidelig og uafhængig kontrol og iii) anvender et referenceværktøj, hvor alle kravene i lovlighedsoversigterne for Cameroun skal være med, vil det blive anerkendt, at de er konforme med camerounsk lov. Disse skovenheder vil så får "lovlighedscertifikatet" fra de centrale tjenester, der har ansvaret for verifikationen af lovligheden, på grundlag af det gyldige certifikat, der skal fornys hvert år, og som skal foreligge under kontrollen.

MINFOF's godkendelse af private certifikater for lovlighed og/eller for bæredygtig skovforvaltning vil ske ud fra en analyse af de referenceværktøjer, som benyttes af de godkendte kontorer til at verificere, at de er blevet integreret i alle kriterier, indikatorer og verifikatorer i lovlighedsoversigterne for Cameroun (aspekter som administration, drift og forvaltning, transport, sociale anliggender og miljø). En formel evaluering af standarder for privat certificering af skovkoncessioner i Cameroun i forhold til lovlighedsoversigten vil blive gennemført af MINFOF under den forberedende fase. Denne evaluering giver anledning til en rapport, der gøres tilgængelig for offentligheden. Hvis denne evaluering er positiv, vil systemet til privat certificering blive godkendt af skovbrugsministeren ved en anordningsmæssig bestemmelse. Godkendelsen offentliggøres. Evalueringen giver ligeledes mulighed for at udstede et lovlighedsbevis til virksomheder, som måtte være certificeret efter et sådant system, uden at det er nødvendigt med et særligt besøg, således at man undgår dobbeltverifikation af lovligheden af disse certificerede skovkoncessioner. Imidlertid skal den pågældende skovbrugsvirksomhed, der har en sådan godkendt certificering, sende alle kontrolrapporter over det private certificeringssystem til de centrale tjenester, der har ansvaret for verifikationen af lovligheden, så de kan overvåge overholdelsen af lovligheden i denne proces og udstede lovlighedsbeviset til den pågældende virksomhed, og den pågældende bestalling.

IV. NATIONAL OVERVÅGNING AF SKOVAKTIVITETEN

Den nationale overvågning af skovaktiviteten foregår under koordinering af skovbrugsministeren gennem dennes specialiserede afdelinger, og alle andre administrationer, som er berørt af arealanvendelsen på nationalt plan, skal inddrages heri. Overvågningsværktøjet er SIGIF II (anden generations informatiksystem til forvaltning af oplysninger om skove), hvis centrale hukommelse er placeret i skovbrugsministeriet, og det er indbyrdes forbundet (elektroniske forbindelser, som muliggør indførsel af oplysninger og disponering heraf i realtid) med "MESURE" i skattevæsenet og "SYDONIA" i toldvæsenet under finansministeriet. Det er altså afhængigt af, ikke blot at disse afdelinger fungerer godt i hele landet, men også at der er et godt samarbejde med alle aktører i skovsektoren.

SIGIF II er et informatikværktøj, som har en central hukommelse, der er placeret i skovdirektoratet, og hvor alle data over skovsektoren er lagret, som kommer fra skov- og jagtkontrolposter, check-points, departementsdelegationer, regionale delegationer, skovenheder, skatte- og toldadministrationer osv. Det giver mulighed for, at man når som helst kan få et overblik over situationen i hver enkelt skovenhed, og at man kan træffe de afgørelser, der måtte være nødvendige med hensyn til lovligheden af deres aktiviteter. Det er altså den vigtigste informationskilde, når det drejer sig om at stoppe udstedelsen af en FLEGT-licens, hvis en skovenhed, som ikke er i en reglementeret situation, skulle anmode om dette dokument. Heraf udtrykket "blokadesystem".

MESURE (Bedre overvågning af skatteindtægter) er en applikation af typen klient/server, som benyttes i afdelingen for store virksomheder (DGE) i programmet til sikring af skovindtægter (PSRF) og i skattecentre for mellemstore virksomheder (CIME) i skattegeneraldirektoratet. Dens vigtigste funktion er at overvåge og forvalte skatter og alle former for afgifter. For skovbeskatningen er den en platform til registrering, behandling og analyse af dataene i skatteangivelserne. Når den er blevet forbundet med SIGIF II, vil den give følgende data:

- almindelige beskatningsdata (patenter, CNPS, skatter efter gældende ret)

- skema over betalingen af skovfældningsafgift

- skema over betalingen af afgift ved ankomst til fabrik

- skema over opkrævede beløb fra auktioner og transaktioner

- skema over overvågning af opkrævning og fordeling af RFA

- skema over betaling af små bestallinger

- udgifter til godkendelse, tildeling af bestallinger osv.

Alle disse oplysninger indgår i kontrollen af kohærens og benyttes i blokadesystemet i tilfælde af uregelmæssigheder.

SYDONIA : toldinformatiksystemet (SYDONIA) er en verdensomspændende applikation. Det er oprettet af De Forenede Nationers Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD) i flere af Toldverdensorganisationens medlemslande. Det er en applikation af typen server/bruger, som for øjeblikket bliver benyttet af administrationen hos de camerounske toldmyndigheder. Med tilkoblingen til SIGIF II giver den i realtid følgende oplysninger:

- statiske data over eksporterede mængder

- eksport af heltømmer fra Cameroun

- eksport af heltømmer i transit (CEMAC)

- eksport af opskæringer fra Cameroun

- eksport af opskæringer i transit (CEMAC)

- eksport af parketstave

- eksport af krydsfiner

- eksport af finer

- eksport af særlige produkter

- eksport af færdige træprodukter

- statistiske data over de samlede afgiftspligtige værdier af de eksporterede mængder

- statistiske data over budgetindtægterne fra træeksporten

- data vedrørende skovenheder, hvis toldaktiviteter er suspenderet, og årsagerne til suspensionen heraf

- data vedrørende godkendelse af regnskab og tildelt rumfang enten af skattegeneraldirektoratet (DGI) eller af MINFOF

- data over de rumfang af heltømmer, der eksporteres af visse skovenheder, som har særlige licenser (eksport af heltømmer af træsorter af 1. kategori)

- data over antallet af FLEGT-licenser, der ledsager forsendelser, som allerede er indskibet

- data over mængden af CEMAC-træ, der er i transit eller importeret.

Ligesom for MESURE indgår alle disse oplysninger fra SYDONIA i kontrollen af kohærens og benyttes i blokadesystemet i tilfælde af uregelmæssigheder.

V. NATIONAL KONTROL AF SKOVAKTIVITETEN

Den nationale kontrol af skovaktiviteten foregår fra dag til dag i hele forsyningskæden. Alle oplysningerne herfra opfanges af sporbarhedssystemet og indføres i den centrale database SIGIF II. Det gøres af alle de specialiserede afdelinger i skovbrugsministeriet, der får hjælp fra de styrker, der skal holde orden, og fra justitsministeren. Det sker i overensstemmelse med "den nationale strategi til kontrol af skove og fauna", som finder anvendelse på de forskellige etaper i forsyningskæden, og som blandt andet støtter sig til sporbarhedssystemet, som bliver beskrevet nærmere i dette bilag. Under den forberedende fase vil der blive udarbejdet ændrede kontrolprocedurer, for at der kan blive taget hensyn til kravene i systemet til verifikation af lovlighed.

Skovkontrolaktiviteterne kan give anledning til tvister, som forvaltes med softwareværktøjet SIGICOF (tilsyn med overtrædelser og med informatikforvaltning af tvister på skovområdet), som er et modul, der er forbundet med SIGIF II. Konklusionerne af tvister på skovområdet bruges i blokadesystemet mod enhver skovenhed, der har begået en overtrædelse, så snart skovenheden er blevet erklæret skyldig af de kompetente instanser. Disse konklusioner bliver så indført i listen over overtrædelser i selve SIGIF II-databasen og bliver ved med at blokere (dvs. suspendere lovlighedscertifikatet) for den pågældende skovenhed, så længe der endnu ikke er opnået de retsvirkninger, der skal til ifølge gældende regler.

VI. VERIFIKATION AF FORSYNINGSKÆDENS KONFORMITET

Det drejer sig om systemet til sporbarhed af træ og træprodukter i Cameroun.

VI a. Målsætning

Sporbarhedssystemet skal direkte følge sporet af træ og træprodukter fra skoven og indtil eksportstedet sammen med alle omladningssteder. Med dette sporbarhedssystem vil man så kunne indfange resultaterne af driftsopgørelsen, alt rumfang af træer, der er fældet, transporteret, ankommet til fabrikker, forarbejdet og alle CEMAC-produkter, der er importeret eller i transit.

VI b. Afgrænsning

Verifikationen af, om forsyningskæden er konform, gælder hele det nationale territorium, alle produktions- eller indkøbsmåder (skovkoncession, slag af tømmer, fællesejede skove, kommunale skove, tilladelser til genbrug og salg ved auktion) og alle skovprodukter, der eksporteres, importeres, er i transit, og udveksles inden for landets grænser.

VI c. Principper

Systemet bygger på følgende principper:

- der er tale om en central database (SIGIF II), som er tilgængelig via internet for alle de aktører, der er involveret i træsektoren

- det er tilkoblet databaser fra andre administrationer eller afdelinger, for at oplysninger kan sammenholdes og konsolideres [SIGIF II, SIGICOF, SYDONIA, MESURE] i realtid

- det fungerer som klient/server , med en reglementeret adgang til serveren (gruppe, rettigheder osv.). Indførelsen af data sker i realtid af alle dem, der bruger systemet (skovdriftsforetagender, industriforetagender, eksportører, importører, skatteadministration, toldadministration og skovadministration)

- det giver transparens i sektoren ved at give onlineadgang til pålidelige og relevante oplysninger for de aktører, som har problemer inden for skovområdet

- det starter med driftsopgørelsen: hvert træ, der katalogiseres ifølge gældende lovgivning, vil få tildelt et referencenummer (en stregkode)

- det er elektronisk (hurtigt og pålideligt) og indeholder dokumenter (fragtbreve, logbøger osv.)

- det er angivende og ansvarliggørende (både hvad angår skat og skov). Ansvarliggørelsen af skovenheden betyder, at den selv er ansvarlig for blokeringer eller forsinkelser: hvis den ikke sender sine angivelser om fældning (og andet), straffer den sig selv i forhold til det videre forløb (eksport)

- det er kompatibelt med de systemer, der er indført i nabolandene, og med dem der er oprettet af skovenhederne

- det virker blokerende for medlemsgrupperne med hensyn til de rettigheder, som hver gruppe har, og for indkodningen i de sikrede databaser på centralt niveau. Sporbarhedssystemet skal omfatte en validering af de data, der registreres på hvert trin. (eksempel: udstedelsen af en tilladelse fra det centrale MINFOF kræver, at der registreres data for driftsopgørelse)

- det er et system, som skal lette kontrolprocedurerne , blandt andet ved at reducere antallet af kontrolsteder (identifikation af obligatoriske passagesteder) gennem den elektroniske forbindelse, som gør det lettere med informationsudveksling osv.

VI d. Aktørerne og deres roller

Som tidligere anført kan aktørerne på forskellige niveauer i sporbarhedskæden indkode, overføre eller konsultere dataene i SIGIF II. Strømmen af overførsel/konsultation af dataene mellem aktørerne er som angivet i nedenstående skema:

Skema over strømmen af overførsel/konsultation af data

[pic]

Billedtekst: pilenes betydning

Nr. | Strømme af transiterende data eller oplysninger |

1 | Kontrol af transportdokumenter (fragtbreve, specifikationsbulletiner, oprindelsescertifikater og tolddokumenter) Indkodning af data over fysisk kontrol af CEMAC-træ Specifikke stregkoder |

2 | Indføring af data over deres aktiviteter (opgørelser, fældninger, transport, forarbejdning, import og eksport) Indføring af oplysninger om fældningsafgift (TA), afgift ved ankomst til fabrik (TEU), årligt skovgebyr (RFA) og andre gældende afgifter til kontrol af kohærens |

3 | Til rådighed for konsultation af produktionsstatistikker, beregnede afgifter, konklusioner på tvister |

4 | Indkodning af data over fysisk kontrol |

5 | Konsultation af produktionsstatistikker, beregnede afgifter, konklusioner på tvister |

6 | Indkodning af data behandlet af MESURE |

7 | Konsultation af data over fysisk kontrol, der er registreret på grænseposter |

8 | Indkodning af data behandlet af SYDONIA |

9 | Konsultation af statistikker over produkter, der er importeret eller i transit, CEMAC-træ |

10 | Eventuel konsultation af data over træets lovlighed |

11 | Konsultation af produktionsstatistikker og elementer til videnskabelig analyse |

12 | Sporbarhed af træ og træprodukter bestemt til eksport |

13 | Indkodning af eksportdata (specifikationsbulletin for træ til eksport) Indkodning af numrene på FLEGT-licenser |

14 | Konsultation af opgørelser, produktionsstatistikker, forarbejdning, statistikker over rumfang af valset træ, beregnede afgifter, konklusioner på tvister, lovlighedscertifikater osv. |

15 | Indkodning af data over fysisk kontrol Indkodning af data over tvister (liste over beslaglæggelse, liste over salg på auktion af beslaglagte produkter) |

Definition af aktørernes rolle:

- Det centrale MINFOF:

- forvaltning af systemet og regulering af procedurer

- indkodning af basisoplysninger

- tilsyn med kontrol

- indbyrdes forbindelse med andre administrationer

- validering af data på centralt niveau

- uafhængig kontrol.

- Skovenheder:

- indføring af data over deres aktiviteter (opgørelser, fældninger, transport, forarbejdning, import og eksport) eller fremsendelse til de tjenester, der foretager indføringen i databasen

- indføring af oplysninger om fældningsafgift (TA), afgift ved ankomst til fabrik (TEU), årligt skovgebyr (RFA) og andre gældende afgifter til kontrol af kohærens eller fremsendelse til de tjenester, der foretager indføringen i databasen.

- Blandede grænsebrigader:

- indføring af data over træ fra nabolande

- kontrol og verifikation af dokumenter

- tilvejebringelse af specifikke stregkoder for træ i transit, i givet fald.

- Regionale og departementale delegationer med ansvar for skove:

- indføring af data fra specifikationsbulletiner for træ til eksport (BSE)

- indføring af data over kontrol og verifikation af dokumenter foretaget på skovkontrol—og jagtposter (PCFC)

- indføring af data over salg på auktion af beslaglagte produkter (VEB).

- Check-points:

- indføring af data over fysisk kontrol

- læsning af stregkoder.

- Enhed, der har ansvar for udstedelse af FLEGT-licenser:

- indføring af de data, der er angivet på de udstedte FLEGT-licenser

- fysisk kontrol af dokumenter

- udstedelse af FLEGT-licenser.

- Afgifter:

- indføring af oplysninger om fældningsafgift, afgift ved ankomst til fabrik, årligt skovgebyr og andre gældende afgifter til kontrol af kohærens.

- Toldvæsenet:

- indføring af oplysninger vedrørende mængder, der er indskibet, importeret, i transit

- fysisk verifikation og dokumentverifikation

- indføring af toldindtægter.

- Andre lande:

- konsultation via forbindelsen med sporbarhedssystemet.

- Andre aktører:

- læsning, observation, anmeldelse og forslag.

De nærmere bestemmelser for organisering for de institutionelle aktører, der skal spille en væsentlig rolle i gennemførelsen af SVL, er angivet i bilag III-B.

VI e. Informationsstyring

I nedenstående skema vises de store linjer i det sporbarhedssystem, der skal indføres. De specifikke procedurer for hver etape i forsyningskæden vil blive fastlagt under den forberedende fase med ekstern teknisk bistand i en begrænset periode og efter at være blevet testet på stedet. Disse specifikke procedurer, der fastlægger hyppigheden af kontroller/verifikation, prøvetagningsmetoder, procedurer til kontrol på stedet, fortegnelse over overtrædelser, behandling af CEMAC-træ osv., vil blive forklaret i en procedurehåndbog, som vil blive uddelt til alle berørte aktører. Specifikt udstyr og specifikke midler vil blive stillet til rådighed for de tjenester, der har ansvaret for overvågningen af sporbarheden.

Fældning | - Operatører ( Mærkning med nye etiketter med stregkode på stubben og den fældede tømmerstok (samme stregkode som det stående træ) | Stregkode Nr. DF10 Indehaver Underkontrahent Nr. AAC Zone Kode for træsort Længde Største endestykke Mindste endestykke Dato | Operatørerne angiver dataene i logbøger DF 10 og registrerer i SIGIF II | Kontrol på stedet af MINFOF (decentrale tjenester, BNC og OI) | Automatisk test af kohærens i SIGIF II mellem rumfang/antal fældede, autoriserede stammer. Grænseflade med MESURE-databasen i MINFI (fældningsafgift) |

2. Transport af heltømmer: skov - eksport skov - fabrik skov - omladningssted omladningssted - eksport omladningssted - fabrik | Forberedelse og læsning i omladningsstedet i skoven (til fabrik, eksport eller omladningssted) | - Operatører ( Mærkning med nye etiketter med stregkode på tømmerstokkene (samme stregkode som det oprindelige heltømmer) | Stregkode Nr. LVG Nr. DF10 (+ linje og position) Nr. AAC Frakørsel (Nr. omladningssted) Bestemmelsessted Transportør Kode for træsort Længde Største endestykke Mindste endestykke Dato Agent (+ Nr.° skovhammerstempel) Nummerplader | Operatørerne angiver på fragtbrevene for heltømmer (LVG) og registrerer i SIGIF II | Kontrol på stedet af MINFOF (decentrale tjenester, BNC og OI) med systematisk verifikation og på check-points dokumenternes gyldighed/pålidelighed, registrering af stregkoder og fysisk verifikation af rumfang i LVG-erklæringerne | Automatisk test af kohærens i SIGIF II (bl.a. mellem valset rumfang og fældet rumfang bestemmelsessted osv.) |

Forberedelse og læsning på omladningssted eller jernbanestation | - Operatører | Stregkode Nr. LVG (omladningssted) / Følgeseddel pr. tog Nr. DF10 (+ linje og position) Nr. AAC Frakørsel (Lagerets navn) Bestemmelsessted Transportør Kode for træsort Længde Største endestykke Mindste endestykke Dato Agent (+ Nr.° skovhammerstempel) Nummerplader | Operatørerne angiver på fragtbrevene (fra omladningssted) og registrerer i SIGIF II | Kontrol på stedet af MINFOF (decentrale tjenester, BNC og OI og check-points) med systematisk verifikation af dokumenternes gyldighed/ pålidelighed, registrering af stregkoder og fysisk verifikation af rumfang i LVG-erklæringerne og fragtbrevet fra omladningsstedet | Automatisk test af kohærens i SIGIF II mellem oplysningerne i LVG og fragtbrevet fra omladningsstedet |

3. Fabrik | Modtagelse på fabrik | - Operatører | Stregkode Forarbejdnings-virksomhed Kode for træsort Herkomst Nr. DF10 Nr. LVG eller fragtbrev fra omladningsstedet Længde Største endestykke Mindste endestykke Dato Agent | Operatørerne angiver dataene og registrerer i SIGIF II | Systematisk fælles kontrol af MINFOF og af MINFI Fysisk verifikation af tømmerstokkene og sammenligning af oplysningerne på fragtbrevene (Læsning af stregkoder og angivelse af dataene fra LVG og fragtbrev fra omladningssted af MINFOF's agenter | Automatisk test af kohærens i SIGIF II mellem valset rumfang og rumfang ankommet til fabrik Forbindelse med MESURE-databasen i MINFI (afgift ved ankomst til fabrik) |

Ind i forarbejdningskæden | - Operatører ( Mærkning for hver stregkode på træklodserne (samme stregkode som den oprindelige tømmerstok) | Stregkode Nr. CEU Kode for træsort Herkomst Nr. DF10 - linje - position Nr. fragtbrev Længde Største endestykke Mindste endestykke Dato (ankomst til forarbejdningskæden) | Operatørerne angiver i logbøgerne over træ til forarbejdningsfabrikken og registrerer i SIGIF II | Systematisk fælles kontrol af MINFOF og af MINFI Fysisk verifikation af træklodser og sammenligning af oplysningerne i CEU | Automatisk test af kohærens i SIGIF II mellem rumfang ankommet til fabrik og rumfang ankommet til produktionskæden |

Frakørsel fra forarbejdningskæde | - Operatører ( Markering med en ny stregkode på de forarbejdede produkter (forbindelse med træklodserne ved ankomsten) | Stregkode Nr. CSU Nr. Kontrakt Forarbejdnings-virksomhed Regnskabsår Kode for træsort Længde Bredde Tykkelse Antal stykker Dato (frakørsel) | Operatørerne angiver på bøgerne over frakørsel fra fabrik og registrerer i SIGIF II | Systematisk fælles kontrol af MINFOF og af MINFI | Sammenligning mellem rumfang ved ankomst til og frakørsel fra produktionskæden og test af kohærens i forhold til det gennemsnitlige afkast pr. træsort Forbindelse mellem forarbejdede produkter (frakørsel fabrik) og heltømmer registreret i CEU, om muligt på dagsbasis |

4. Transport af forarbejdede produkter: fabrik - havn fabrik - fabrik fabrik - omladningssted omladningssted - havn | - Operatør | Stregkode Nr. LVD / Følgeseddel tog Nr. Kontrakt Nr. Forsendelser Forarbejdnings-virksomhed Transportør Frakørsel Bestemmelsessted Regnskabsår Kode for træsort Længde Bredde Tykkelse Antal stykker Dato | Operatørerne angiver på fragtbrevene for udsavet træ (LVD) og registrerer i SIGIF II | Kontrol på stedet af MINFOF (decentrale tjenester, BNC og OI og check-points) med systematisk verifikation af dokumenternes gyldighed/ pålidelighed, registrering af stregkoder og fysisk verifikation af rumfang i LVG-erklæringerne om LVG og fragtbrevet fra omladningsstedet | Automatisk afstemning i SIGIF II |

5. Havn | Eksport af heltømmer | Operatør | Stregkode Bestemmelsesland Indehaver Regnskabsår Nr. bestalling Nr. AAC Kode for træsort Længde Største endestykke Mindste endestykke Dato Agent Nr. Kontrakt Nr. LVG | Operatørerne indkoder dataene i specifikationsbulletinerne for træ til eksport (BSE) og registrerer i SIGIF II Bekræftes af den periferiske lovlighedsenhed | - Dokumentarisk gennemgang af sagen - Fysisk verifikation af hver enkelt sending i BSE - Fysisk verifikation foretaget af toldvæsenet (støttet af SGS) ved stikprøveudtagning | - Automatisk test af kohærens i SIGIF II (Douala Port skovpost) vedrørende identitet, oprindelse, produkternes baggrund, tidligere parter i kontrolkæden osv. - Automatisk test af kohærens i MINFI's database (MESURE) - Automatisk test af kohærens i toldvæsenets database (SIDONIA) ( "FLEGT-licens |

Eksport af udsavet træ | Operatør | Stregkode Bestemmelsesland Forarbejdningsvirksomhed Regnskabsår Længde Bredde Tykkelse Antal stykker Kode for træsort Rumfang Dato Agent Nr. Kontrakt Nr. LVD | Operatørerne indkoder dataene i specifikationsbulletinerne for træ til eksport (BSE) og i SIGIF II | - Dokumentarisk gennemgang af sagen - Fysisk verifikation af hver enkelt sending i BSE - Fysisk verifikation foretaget af toldvæsenet (støttet af SGS) ved stikprøveudtagning | - Automatisk test af sammenhæng i SIGIF II (Douala Port skovpost) vedrørende identitet, oprindelse, produkternes baggrund, tidligere parter i kontrolkæden osv. - Automatisk test af sammenhæng i MINFI's database (MESURE) - Automatisk test af kohærens i toldvæsenets database (SIDONIA) ( "FLEGT-licens |

Eksport af heltømmer og udsavet træ i container (lastning) | Operatør og MINFOF/MINFI | Stregkode Bestemmelsesland Forarbejdningsvirksomhed Regnskabsår Længde Bredde (udsavet træ) Tykkelse (udsavet træ) Antal stykker (udsavet træ) Største endestykke (heltømmer) Mindste endestykke (heltømmer) Kode for træsort Rumfang Dato Agent Nr. Kontrakt Nr. fragtbrev | Operatørerne indkoder dataene i specifikationsbulletinerne for træ til eksport (BSE) og i SIGIF II | Fysisk kontrol ved lastning af MINFOF og toldvæsenet Stempel på lastningscertifikat | Afstemningstest i SIGIF II-databasen mellem DIT og BSE |

Træ i transit | Ankomst af træ i transit | MINFOF | Transportdokumenter (fragtbreve, specifikationsbulletiner, oprindelsescertifikater og tolddokumenter) Data indkodet i SIGIF II Specifik stregkode Oprindelsesland Største endestykke (heltømmer) Mindste endestykke (heltømmer) Bredde (udsavet træ) Tykkelse (udsavet træ) Antal stykker (udsavet træ) Kode for træsort Selskab Bestemmelsessted Ankomstdato Check-point Agent | Grænsepost | Verifikation foretaget af check-point af transportdokumenter og andre dokumenter fra oprindelseslandet | Afstemning mellem data fra afgangshavne og ankomststeder ud fra dataene i SIGIF II |

Ankomst af importeret træ | Operatør (importør) | Transportdokumenter (fragtbreve, specifikationsbulletiner, oprindelsescertifikater og tolddokumenter) Legale importdokumenter Anerkendte certifikater for lovlighed eller varighed (i afventning af FLEGT-licens fra disse lande) indkodet i SIGIF II Specifik stregkode Oprindelsesland Største endestykke (heltømmer) Mindste endestykke (heltømmer) Bredde (udsavet træ) Tykkelse (udsavet træ) Antal stykker (udsavet træ) Kode for træsort Selskab Bestemmelsessted Ankomstdato Check-point Agent | Grænsepost og operatør ved ankomst til fabrik | Verifikation foretaget af check-point af importtilladelsen, transportdokumenter og andre dokumenter fra oprindelseslandet Træet kommer ind i det normale kredsløb for overvågning af forsyningskæden | Afstemning med ankomst til fabrikslager for hvert oprindelsesland ud fra dataene, der er indkodet i SIGIF II |

- VII. UDSTEDELSE AF FLEGT-LICENSER

Systemet for tildeling af FLEGT-licenser legitimerer resultaterne af verifikationen af skovenhedernes lovlighed, af forsyningskædens konformitet, af overvågningen og den nationale kontrol af skovaktiviteten for de forsendelser af træ, der er genstand for en anmodning om FLEGT-licens. FLEGT-licensen er altså ligesom lovlighedscertifikatet udledt af SVL.

Verifikationen af en forsendelse af anmeldt træ foregår ved at konsultere de sikrede dokumenter, der udveksles mellem de centrale tjenester, der har ansvaret for verifikationen af lovligheden (i Yaoundé), og de decentrale tjenester, der har ansvaret for lovligheden (på eksportstederne), via internettet, med et nummereringssystem (nummeret benyttes kun en gang) og en automatisk registrering i den centrale database, eller også sikrede dokumenter, som er udstedt på papir, hvis det elektroniske system skulle svigte.

FLEGT-licensen udstedes af de ansvarlige, der er udpeget af de decentrale tjenester, der har ansvaret for lovligheden i skovbrugsministeriet (regionale eller departementale delegationer, skov- og jagtkontrolposter) på grundlag af en endelig rapport fra SIGIF II, der bevidner konformiteten af det træ, der skal eksporteres. Denne rapport er resultatet af verifikationen af tre grundlæggende tegn, som hører med i blokadesystemet:

- tegn 1: som angiver lovformeligheden i forhold til lovlighedscertifikatet

- tegn 2: som angiver lovformeligheden i forhold til tvister (SIGICOF)

- tegn 3: som angiver lovformeligheden i forhold national overvågning (forsyningskæde, MESURE og SYDONIA).

Når FLEGT-licensen er blevet tildelt, ledsager den specifikationsbulletinen (BSE), som udstedes af den kompetente lokale tjeneste i skovbrugsministeriet, og med den kan der opnås en udskibningstilladelse, som udleveres af toldvæsenet, inden den enkelte forsendelse af træ, der skal eksporteres, bliver lastet. Under alle omstændigheder er det de ansatte i skovbrugsministeriet, der i sidste instans skal sørge for, at forsendelserne er konforme med de hertil hørende FLEGT-licenser, inden de pågældende forsendelser bliver afsendt. Underskrifterne på FLEGT-licenserne er officielt kendte.

Selve proceduren for udstedelse af FLEGT-licenserne er fastlagt i en retsakt fra skovbrugsministeriet. De autoriserede underskrifter sendes jævnligt til de kompetente myndigheder i Den Europæiske Union, som videreformidler dem til de europæiske toldsteder. Udstyr og specifikke midler til kontrol og registrering af FLEGT-licenser inden lastningen stilles til rådighed for kontrollørerne ved lastningshavnen.

FLEGT-licenserne samt procedurerne for udstedelse heraf er beskrevet i bilag V og vil blive udviklet yderligere under den forberedende fase.

For træ og træprodukter i transit under kontrol af Camerouns toldmyndigheder kræves der ikke udstedelse af en FLEGT-licens fra Cameroun for eksport heraf til Den Europæiske Union.

VIII. UAFHÆNGIG KONTROL

Der vil jævnligt blive foretaget en uafhængig kontrol af hele SVL, så der er garanti for dens troværdighed, gennemsigtigheden fra produktion til eksport, og den foretages også af den måde, de kompetente myndigheder i Den Europæiske Union fungerer på.

Den uafhængige inspektørs rolle, kompetencer og ansættelsesbetingelser fremgår af bilag VI til denne aftale.

IX. KONKLUSION

SVL ER I SIDSTE INSTANS EN POOLING, SOM SKAL SKABE EN FUNKTIONEL SYNERGI AF ET SYSTEM TIL OVERVÅGNING AF SKOVDRIFT, AF NATIONAL KONTROL I HELE FORSYNINGSKÆDEN OG AF DE TJENESTEYDELSER, DER LEVERES I SKOVSEKTOREN. Alt dette er genstand for en uafhængig kontrol, som sikre troværdigheden heraf.

Med den nationale overvågning af skovdriften tilføres der således data og forvaltes en central database hos skovdirektoratet med sammenkoblinger til partneradministrationerne. Den nationale kontrol af skovdriften foregår i hele forsyningskæden for træ og under hele behandlingen af hertil hørende sagsmapper, og hermed sikres det til hver en tid og overalt på det nationale territorium, at alt er i orden, også de dokumenter, som indsættes af hver enkelt bruger i skovsektoren. Og hermed kan man også blive opmærksom på og forhindre overtrædelser, som indføres i databasen via SIGICOF.

Gennemførelsen af SVL foregår under en veldefineret institutionel ramme.

INSTITUTIONEL RAMME

SVL INDGÅR I DEN EKSISTERENDE INSTITUTIONELLE RAMME I SKOVBRUGSMINISTERIET. Den heraf følgende institutionelle opsætning bygger på en plan, hvor der er taget hensyn til den nye situation, der skyldes APV, uden at der skabes nye strukturer. Den institutionelle ramme viser således alle strukturer, personale og materielle og finansielle midler, der skal mobiliseres for at gennemføre SVL, og dermed nå frem til udstedelse af lovlighedscertifikater og FLEGT-licenser.

Den institutionelle ramme er beskrevet i bilag III-B, mens behovene er beskrevet i bilag X.

BILAG III-B

Institutionel ramme for systemet til verifikation af lovlighed

I. STRUKTURER TIL GENNEMFØRELSEN AF SYSTEMET TIL VERIFIKATION AF LOVLIGHEDEN

Gennemførelsen af systemet til verifikation af lovlighed (SVL) i Cameroun foregår inden for skovbrugsministeriets (MINFOF) egne funktionsstrukturer. Disse strukturer spiller en rolle på forskellige niveauer (centrale tjenester og decentrale tjenester) og i forskellig grad for at gøre de forskellige elementer, som SVL bygger på (se bilag III-A), operationelle, dvs.:

- verifikation af lovligheden af skovdrifts-/forarbejdningsenheden

- national overvågning af skovaktiviteten

- national kontrol af skovaktiviteten

- verifikation af forsyningskædens konformitet

- udstedelse af FLEGT-licenser

- uafhængig kontrol.

De forskellige enheder, der skal stå for gennemførelsen af SVL, og deres roller er beskrevet nedenfor, og der fokuseres specielt på de nye aspekter i forbindelse med udstedelsen af lovlighedscertifikatet og/eller FLEGT-licensen, som er de nye dokumenter, der følger af APV.

I a. Centrale tjenester med ansvar for kontrol af lovligheden

Disse tjenester hører ind under skovdirektoratet (DF). Der er tale om: tjenesten for regler for indgreb i skovmiljøer (SN) og tjenesten for forvaltning af skovinformationer (SEGIF). De arbejder under underafdelingen for godkendelser og skovbeskatning (SDAFF), som hører under skovdirektoratet. Sidstnævnte afhænger af generalsekretariatet (SG) for MINFOF, under ministeren for skovbrug og fauna.

Tjenesten for regler for indgreb i skovmiljøer (SN) beskæftiger sig ud over andre opgaver, som den har fået overdraget gennem organigrammet, med gennemgang af ansøgninger om "lovlighedscertifikater" og foretager verifikation af konformiteten af skovenhedens aktiviteter med bestemmelserne i lovlighedsoversigterne (se bilag II). I den forbindelse er den i kontakt (høring og anmodning om papir eller elektroniske oplysninger) med alle de interne tjenester i MINFOF (DF, DPT, DFAP, BNC, osv.) og de kompetente tjenester i de andre administrationer, der har at gøre med udlevering af dokumenterne i lovlighedsoversigterne (ministeriet for: miljø, finanser, told, sundhed, industri, miner, beskæftigelse, sociale anliggender og landbrug). Ud over det nationale overvågningsudvalg i aftalen vil der blive oprettet et tværfagligt udvalg til overvågning af sammenkoblingen.

Efter verifikationerne validerer SN ansøgningerne om lovlighedscertifikat og videresender dem til den afdeling, der forvalter skovinformationer , så der kan udarbejdes udkast til lovlighedscertifikater og de hertil knyttede data kan indkodes i databasen.

Tjenesten for forvaltning af skovinformationer (SEGIF) beskæftiger sig, som navnet angiver, med forvaltning af alle oplysninger om skovsektoren, der findes i databasen SIGIF (anden generations informatiksystem til forvaltning af oplysninger om skove), og som den benytter sig af, når den skal besvare anmodninger om oplysninger og/eller fremstille lovlighedscertifikater i lighed med de andre årlige tilladelser og certifikater til skovdrift. Det er altså her SIGIF II's centrale hukommelse findes, og det er det værktøj, hvor alle oplysninger om skovsektoren er centraliseret og bliver behandlet sammen med oplysninger, der stammer fra de indbyrdes forbindelser med de øvrige administrationer. Det er her, der udsendes de udtalelser og tegn, der kræves for at kunne udstede FLEGT-licensen, i givet fald, (se bilag III-A) og udkast til lovlighedscertifikat. Udkastene til lovlighedscertifikater, som bliver udstedt af SEGIF, forelægges underdirektøren for SDAFF (underafdelingen for godkendelser og skovbeskatning), som er den direkte overordnede, der efter at have vurderet dem sender dem videre i det normale sagsbehandlingsforløb, indtil de bliver underskrevet af ministeren for skove og fauna via generalsekretæren (SG).

I korte træk går udstedelsen af lovlighedscertifikater gennem følgende tjenester i den angivne rækkefølge: SN-SEGIF-SDAFF-DF-SG-MINFOF.

I b. Decentrale tjenester med ansvar for lovligheden

Alle de decentrale strukturer i MINFOF deltager i gennemførelsen af SVL. Nogle bliver udvalgt ud fra den stilling, de indtager i cirkulationen og/eller lastningen af træet, og de spiller en nøglerolle, blandt andet: grænseposter, skov- og jagtkontrolposter (PCFC) på de steder, hvor træet produceres/erhverves, check-points, regionale delegationer, departementale delegationer, skov- og jagtkontrolposter på de steder, hvor træet lastes, og i lufthavne.

Disse tjenester har til opgave at håndhæve love og regler for national overvågning af skovdrift, for kontrol og for sporbarhed af træ, og de har et særligt ansvar for de lastningssteder til eksport af træ og træprodukter, hvor FLEGT-licenserne bliver udleveret.

PCFC (skov- og jagtkontrolposter) ved grænsen, hvor træet kommer ind i landet: de tager sig af:

- verifikation af lovligheden af det importerede træ (verifikation af konformiteten af de forelagte dokumenter med de transporterede produkter)

- håndhævelse af betingelserne for, at træ i transit kan indføres i toldkorridoren, sammen med toldmyndighederne

- indkodning af dataene i SIGIF II

- læsning og verifikation af stregkoder på importeret træ og parafering af transportdokumenter

- påstempling af stregkoder for træ i transit og importeret træ.

PCFC (skov- og jagtkontrolposter) på steder, hvor træet produceres eller erhverves: de foretager:

- kontrol af skovdriftsaktiviteter (fysisk kontrol og dokumentkontrol)

- udvisning af heltømmer og stubbe

- læsning og verifikation af stregkoder

- registrering af data

- visering af fragtbreve ved frakørsel fra lagre.

Check-points: der skelnes mellem check-points ved ankomst til fabrikker, check-points ved veje, hvor nogle er obligatoriske passagesteder: alt efter omstændighederne tager de sig af:

- kontrol ved ankomst/frakørsel fra fabrik

- fysisk kontrol af lastningen

- kontrol af fragtbreve

- indkodning af dataene i SIGIF II

- læsning og verifikation af stregkoder

- parafering af fragtbreve

- registrering af data.

PCFC (skov- og jagtkontrolposter) på steder, hvor eksporteret træet lastes (havne i Douala, Kribi, Limbé, Idenau, Campo og lufthavne): de foretager:

- kontrol af elementer til sporbarhed af træ (fysisk kontrol og dokumentkontrol)

- registrering af data

- modtagelse og undersøgelse af ansøgninger om FLEGT-licenser og derefter videresendelse til den departementale delegation, der skal opstille de pågældende licenser, forudsat at de er konforme med betingelserne angivet i bilag III-A til denne aftale.

Departementale delegationer: de foretager:

- tilsyn med aktiviteterne i de PCFC, der ligger inden for deres kompetenceområde

- fysisk kontrol af lastningerne (skovsektionen)

- kontrol af fragtbrevene (skovsektionen)

- indkodning af dataene i SIGIF II

- overvågning og kontrol af sammenhæng i driftsdataene

- læsning og verifikation af stregkoder

- parafering af fragtbreve (LV) og/eller specifikationsbulletiner og videresendelse heraf til de kompetente regionale delegationer

- indsamling af behørigt udfyldte eksemplarer af DF10-formularer og LV

- registrering af data

- for de departementale delegationer ved lastningsstederne, udstedelse af FLEGT-licenser på grundlag af en fuldstændig og konform sagsmappe, som er blevet sendt af skov- og jagtkontrolposterne ved lastningsstedet til eksport. Hertil råder de over en forbindelse med SIGIF II-databasen, som giver dem tegnene over skovdrifts-/forarbejdningsenhedens lovlighed og forsendelserne af træ, der skal eksporteres som angivet i bilag III-A. De udleverede FLEGT-licenser returneres til skov- og jagtkontrolposterne ved lastningsstederne, hvor formaliteterne i forbindelse med lastningen udfærdiges sammen med toldmyndighederne.

Regionale delegationer: de tager sig af:

- tilsyn med aktiviteterne i de departementale delegationer

- fysisk kontrol af lastningen (regionale brigader)

- kontrol af fragtbreve (regionale brigader)

- overvågning og kontrol af sammenhæng i driftsdataene

- indkodning af dataene i SIGIF II

- læsning og verifikation af stregkoder

- påføring af stregkoder på træ, der sælges på auktion

- underskrivelse af specifikationsbulletiner og videresendelse til det kompetente PCFC på lastningsstedet til eksport, som udfylder eksportformaliteterne, som har at gøre med toldmyndighederne

- indsamling af DF10-eksemplarer og LV

- registrering af data. Altså er næsten alle MINFOF's decentrale tjenester og tjenesterne i de tekniske direktorater, der er specialiseret i skovbrug, inden for MINFOF elementer i kæden, der skal gennemføre SVL, med visse særlige forhold for skovdirektoratet, hvor lovlighedscertifikaterne påbegyndes, og de departementale delegationer, hvor FLEGT-licenserne udstedes.

Overvågning og kontrol af produktions-/indkøbskredsløb foregår naturligvis normalt og løbende af kontrollørerne fra den nationale kontrolbrigade (BNC), de regionale delegationer, af personalet i de departementale delegationer og skov- og jagtkontrolposterne på hele det nationale territorium.

Under lanceringen af systemet til verifikation af lovlighed får de strukturer, der har ansvaret for gennemførelsen teknisk bistand i en nærmere bestemt periode af det kontor, som vil indføre de tekniske og teknologiske værktøjer til sporbarhedssystemet.

I det følgende gives et skema over det institutionelle system:

SKEMATISERET UDGAVE AF DEN INSTITUTIONELLE RAMME

[pic]

SIGNATURFORKLARING:

Pilenes betydning:

1: Kobling mellem SIGIF II og MESURE og SYDONIA

2: Anmodninger om oplysninger hos de berørte administrationer

3: Videregivelse af de oplysninger, der specifikt vedrører ansøgningen

4: Aflevering af sagsmapper til ansøgning om lovlighedscertifikater

5: Indkodning af data i SIGIF II eller aflevering af driftsdata

6: Aflevering af sagsmapper til ansøgning om FLEGT-licenser

7: Anmodninger om specifikke oplysninger

8: Videregivelse af oplysningerne fra databasen

9: Anmodninger om oplysninger vedrørende tvister

10: Videregivelse af specifikke oplysninger fra databasen

11: Videregivelse af specifikke oplysninger

12: Kobling til databasen, indkodning af dataene

13: Udstedelse af lovlighedscertifikater

14: Udstedelse af FLEGT-licenser

II. OVERVÅGNINGSORGAN PÅ NATIONALT PLAN

For at der kan foretage regelmæssige høringer mellem de camerounske deltagende parter, og det kan sikres, at de inddrages i overvågningen og gennemførelsen af aftalen som fastsat i aftalens artikel 16, nedsættes der et "nationalt overvågningsudvalg". I udvalget deltager alle interesserede parter, blandt andet:

- repræsentanter for de implicerede administrationer

- parlamentsmedlemmer

- repræsentanter for skovkommuner (med deres eget domæne, tildelt af staten eller modtagere af skovafgift)

- repræsentanter for organisationer i civilsamfundets

- repræsentanter for den private skov- og træsektor

- fagforeninger, som er aktive inden for sektoren.

Sammensætningen af og de organisations- og funktionsmæssige bestemmelser for udvalget fastsættes af skovbrugsministeren, så snart aftalen er undertegnet.

BILAG IV

Betingelser for overgang til fri omsætning i Den Europæiske Union af træ og træprodukter, der er eksporteret fra Cameroun og ledsaget af en FLEGT-licens

I. PRINCIPPER

For at sikre, at FLEGT-licensordningen kommer til at fungere effektivt i Cameroun, er det vigtigt, at Den Europæiske Unions medlemsstater verificerer, at træ og træprodukter, der sendes fra Cameroun, og som skal overgå til fri omsætning i Den Europæiske Union, er ledsaget af en gyldig FLEGT-licens (jf. artikel 6 og 10).

At der er en FLEGT-licens og at den er gyldig, konstateres ved, at de kompetente myndigheder, som staterne har udpeget, verificerer dokumenterne.

Træ og træprodukter i en forsendelse overgår først til fri omsætning, når toldmyndighederne er blevet underrettet om, at FLEGT-licensen for den pågældende forsendelse eksisterer, og at den er gyldig. Før FLEGT-licensordningen sættes i gang, sender den europæiske part en liste til den camerounske part over de kompetente myndigheder, som hver enkelt medlemsstat har udpeget, og angiver, hvilken procedure der vil blive benyttet af disse kompetente myndigheder.

II. FRISTER

Med FLEGT-licensordningen indføres en række krav og procedurer angående verifikation af, at træ og træprodukter, der sendes til Den Europæiske Union, er blevet lovligt produceret. Indførelsen af denne ordning må ikke være til skade for konkurrenceevnen for træ og træprodukter med oprindelse i Cameroun. Der skal blandt andet holdes øje med fristerne for deres overgang til fri omsætning i Den Europæiske Union for at forhindre enhver fordrejelse i forhold til træ og træprodukter med oprindelse i et land, som ikke har indført en FLEGT-licensordning.

Det vil der blive taget hensyn til i det fælles overvågningsudvalg (CCS), og det er eksplicit beskrevet i:

- "Kommissorium for systemets uafhængige kontrol (AIS)" (bilag VI, afsnit II.4)

- "Kriterier for evaluering af det system, der er indført i Den Europæiske Union til at modtage FLEGT-licenserne" (bilag VIII, afsnit VI).

III. PROCEDURE

Importøren giver de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor tolderklæringen om overgang til fri omsætning for denne forsendelse er udfærdiget, meddelelse om den licens, som ledsager en forsendelse.

Importøren opfordres kraftigt til at give meddelelse om licensen, inden forsendelsen ankommer til Den Europæiske Unions område, således at de europæiske myndigheder kan behandle sagen inden ankomsten.

De kompetente myndigheder undersøger fem punkter i licensen (dokumentkontrol):

- konformitet i forhold til model eller tekniske specifikationer i licensen for Cameroun, som Europa-Kommissionen på forhånd har sendt til de kompetente myndigheder

- en original eller et erstatningsdokument, på hvilket der er anført "duplicata" udstedt af den udstedende myndighed

- datoen for undersøgelsen ligger forud for udløbsdatoen, som fremgår af licensen

- ingen overstregninger og omskrivninger, med mindre de er autentificeret af den udstedende myndighed

- ingen forlængelse af licensens gyldighed, medmindre denne forlængelse er udstedt af den udstedende myndighed.

Efter denne undersøgelse underretter de kompetente myndigheder toldmyndighederne efter gældende nationale procedurer om licensens eksistens, gyldighed og nummer. Denne oplysning er nødvendig for de toldmyndigheder, som beskæftiger sig med proceduren vedrørende tolderklæringen om overgang til fri omsætning. Importøren anfører nummeret på licensen på denne erklæring.

Når de kompetente myndigheder er i færd med at undersøge licensen, kan de bede om yderligere oplysninger hos de udstedende myndigheder i Cameroun for at få bekræftet, at licensen eksisterer, og at den er gyldig.

De kan også beslutte at foretage en kontrol for at fastslå, om forsendelsen som sådan er i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af licensen (her benævnt "fysisk inspektion").

Hvis det bliver besluttet at foretage en fysisk inspektion, vil myndighederne i medlemsstaten forsøge at foretage deres kontrol på samme tid og sted, så der kun bliver foretaget en inspektion af forsendelsen.

Hvis der foretages en fysisk inspektion, anses forsendelsens rumfang og nettovægt at være i overensstemmelse med oplysningerne i licensen, når rumfanget og nettovægten af træ og træprodukter i forsendelsen ikke varierer med over 10 % i forhold til det rumfang og den nettovægt, der er angivet i den hertil hørende licens.

IV. SKEMATISK SYNTESE

I det følgende skema vises proceduren for overgang til fri omsætning i Den Europæiske Union af træ og træprodukter, der er eksporteret fra Cameroun og ledsaget af en FLEGT-licens.

[pic]

BILAG V

Betingelser for udstedelse af FLEGT-licenser

KAPITEL 1

Formaliteter ved udstedelse af licenser

Artikel 1

1. FLEGT-licensen er et dokument, der udstedes af skovbrugsministeriets decentraliserede afdelinger ved udgangssteder fra Cameroun, som er specielt beregnet hertil.

2. FLEGT-licenserne underskrives af de FLEGT-licensudstedende myndigheder, der er specielt udpeget hertil.

3. De FLEGT-licensudstedende myndigheder er ansvarlige for de pågældende strukturer; de kan være:

- regionale repræsentanter

- departementale repræsentanter

- ledere ved kontrol- og jagtsteder.

Artikel 2

FLEGT-licenserne udleveres på grundlag af en sagsmappe, der indeholder følgende:

- en stemplet ansøgning med:

- ansøgers navn, fornavn, nationalitet, erhverv og adresse, hvis der er tale om en fysisk person

- virksomhedens navn, hovedsæde, direktørens navn, hvis der er tale om en juridisk person

- en kopi af et gyldigt lovlighedscertifikat for den bestalling, som træet stammer fra

- en bulletin med specifikation for træ eller træprodukter, der skal eksporteres.

Artikel 3

1. Med udleveringen af FLEGT-licenser på lastestedet attesteres lovligheden af træet og træprodukterne (i forhold til lovlighedsoversigten, sporbarheden og det nationale system til kontrol af skove og fauna), og det indebærer, at de kan eksporteres til det europæiske marked.

2. Processen foregår således:

- permanent overførsel af oplysninger, virtuelt eller ved sikrede dokumenter, mellem skovenhederne og de kompetente skovmyndigheder (dokumentarisk sporbarhed)

- udveksling af oplysninger mellem den centrale tjeneste i Yaoundé, der står for lovligheden, og de decentraliserede afdelinger under skovbrugsministeren via internettet med et system til engangsnummerering og en automatisk registrering i den centrale database SIGIF II (informatiksystem til forvaltning af oplysninger om skove og elektronisk sporbarhed).

KAPITEL 2

Gebyrer

Artikel 4

For hver enkelt udleveret FLEGT-licens skal der betales et FLEGT-stempel, og beløbet og anvendelsesbetingelserne er fastsat i en særlig akt fra skovbrugsministeren.

KAPITEL 3

Krav vedrørende FLEGT-licenser

Artikel 5

1. En FLEGT-licens kan være papirbaseret eller elektronisk.

2. Både papirbaserede og elektroniske licenser skal indeholde de oplysninger, som fremgår af tillæg 1 i overensstemmelse med de vejledende bemærkninger i tillæg 2.

Artikel 6

1. FLEGT-licensen er gyldig for en enkelt forsendelse fra datoen for dens udstedelse.

2. FLEGT-licensen er gyldig i seks (6) måneder. Udløbsdatoen skal fremgå af licensen.

3. Efter udløbsdatoen betragtes FLEGT-licensen som ugyldig. Den licensudstedende myndighed kan beslutte at forlænge gyldighedsperioden med tre (3) måneder. Den licensudstedende myndighed retter og validerer i så fald den nye udløbsdato.

4. En FLEGT-licens ophører med at være gyldig og sendes tilbage til den licensudstedende myndighed, hvis træ og træprodukter omfattet af licensen er blevet ødelagt inden lastningen.

Artikel 7

Papirbaserede licenser skal svare til formatet i tillæg 1.

Artikel 8

1. FLEGT-licensen udstedes på en formular, der er vedtaget af parterne og beskrevet i tillæg 1 og 2.

2. Papirstørrelsen er standard A4 med fire eksemplarer.

3. Farven på det papir, der bruges til hvert eksemplar i formularen, skal være som følger:

a) hvid til " original destiné au demandeur " (original bestemt for ansøgeren)

b) orange til eksemplar nr. 2 "destinée aux douanes camerounaises" (bestemt for de camerounske toldmyndigheder)

c) gul til eksemplar nr. 3 "destinée aux douanes de la CE" (bestemt for toldmyndighederne i EF)

d) grøn til eksemplar nr. 4 "destinée aux archives du service émetteur" (bestemt for den udstedende tjenestes arkiver).

Artikel 9

1. Licensansøgningerne udfyldes på skrivemaskine eller computer. De kan ligeledes udfyldes i hånden, forudsat at formularerne er selvkopierende.

2. Den licensudstedende myndighed benytter til afstempling et metalstempel, fortrinsvis af stål. Den licensudstedende myndigheds stempel kan dog erstattes af et reliefstempel uden farve kombineret med bogstaver og tal fremstillet ved perforering. De tildelte mængder anføres af den licensudstedende myndighed ved hjælp af uforfalskelige midler, der gør det umuligt at tilføje tal eller yderligere angivelser.

3. Licenserne trykkes og udfyldes på fransk eller engelsk.

Artikel 10

1. Licensen skal foreligge i fire eksemplarer.

2. Efter at være udfyldt, underskrevet og stemplet af den licensudstedende myndighed udleveres det første eksemplar (hvidt) med angivelsen "Original" til ansøgeren, som overdrager det til de kompetente myndigheder i den medlemsstat i Den Europæiske Union, hvor forsendelsen, der er dækket af licensen, er genstand for en erklæring om overgang til fri omsætning.

3. Det andet eksemplar (orange) med angivelsen "Copie destinée aux douanes camerounaises" gives til ansøgeren, som videregiver det til de camerounske toldmyndigheder.

4. Det tredje eksemplar (gult) med angivelsen "Copie destinée aux douanes de la CE" gives til ansøgeren, som videregiver det til toldmyndighederne i den medlemsstat i Den Europæiske Union, hvor forsendelsen, der er dækket af licensen, er genstand for en erklæring om overgang til fri omsætning.

5. Det fjerde eksemplar (grønt) "Copie destinée aux archives du service émetteur" opbevares hos den udstedende tjeneste i arkivet.

KAPITEL 4

Tab, tyveri eller ødelæggelse af FLEGT-licenser

Artikel 11

1. I tilfælde af tab, tyveri eller ødelæggelse af "Original" eller "copies destinées aux douanes" kan ansøgeren eller dennes bemyndigede repræsentant anmode den licensudstedende myndighed om et erstatningseksemplar på grundlag af det dokument, vedkommende har i sin besiddelse.

2. I tilfælde af tab, tyveri eller ødelæggelse af både "Original" og " copies destinées aux douanes" kan importøren eller dennes bemyndigede repræsentant anmode den licensudstedende myndighed om et erstatningseksemplar for begge.

3. Den licensudstedende myndighed udleverer erstatningsdokumentet(erne) seneste en måned efter modtagelse af ansøgerens anmodning.

4. Erstatningseksemplarerne indeholder de oplysninger og bemærkninger, der var anført på den licens, de erstatter, herunder licensnummeret.

5. Erstatningsdokumentet er mærket "DUPLICATA".

6. Findes den tabte eller stjålne licens igen, må den ikke benyttes, men skal returneres til den licensudstedende myndighed.

Procedurer i tilfælde af forbehold over en licens' ægthed

Artikel 12

1. I tilfælde af forbehold over for, om en FLEGT-licens eller et erstatningsdokument er i overensstemmelse med reglerne, beder den kompetente myndighed i Den Europæiske Union den licensudstedende myndighed om verifikationer. Det er kun den licensudstende myndigheds svar, der har gyldighed.

2. Den licensudstedende myndighed kan om nødvendigt anmode den kompetente myndighed om at sende en kopi af den pågældende licens eller af erstatningsdokumentet.

3. Hvis den licensudstedende myndighed skønner det nødvendigt, trækker den licensen tilbage og udsteder et korrigeret eksemplar med henvisninger til det annullerede dokument og sender det til den kompetente myndighed i Den Europæiske Union.

4. Hvis licensens gyldighed er bekræftet, underretter den licensudstedende myndighed den kompetente myndighed herom, fortrinsvis ad elektronisk vej, og returnerer eksemplarerne af licensen.

5. De returnerede eksemplarer er påført angivelsen "Validé le ...", som er gjort gyldig ved hjælp af et stempel.

6. Hvis den pågældende licens ikke er gyldig, meddeler den licensudstedende myndighed straks dette til den kompetente myndighed i Den Europæiske Union, gerne elektronisk.

Tekniske specifikationer med hensyn til en elektronisk FLEGT-licens

Artikel 13

1. FLEGT-licensen kan udstedes og behandles ved hjælp af it-systemer.

2. For de medlemsstater i Den Europæiske Union, som ikke er forbundet til it-systemet, stilles papirbaserede licenser til rådighed.

TILLÆG

1. Licensformular.

2. Forklarende noter

NB : formularerne skal være påført våbenskjold og stempler fra Cameroun.

Tillæg 1

FLEGT-licensformular

[pic][pic]

Tillæg 2

Forklarende noter

GENERELT:

- UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

- Når ISO-koderne nævnes, henviser de til landekoden med to bogstaver i overensstemmelse med den internationale standard

Rubrik 1 | Udstedende organ | Angiv navn og adresse på den licensudstedende myndighed |

Rubrik 2 | Reference på lovlighedscertifikat | Forbeholdt det udstedende land |

Rubrik 3 | FLEGT-licensnummer | Angiv udstedelsesnummer |

Rubrik 4 | Udløbsdato | Licensens gyldighedsperiode |

Rubrik 5 | Eksportland | Det partnerland, hvorfra træ og træprodukter eksporteres til EF |

Rubrik 6 | ISO-kode | Angiv koden med to bogstaver for det partnerland, der er nævnt i rubrik 5 |

Rubrik 7 | Transportmiddel | Angiv transportmidlet på eksportstedet |

Rubrik 8 | Licenshaver | Angiv navn og adresse på eksportøren |

Rubrik 9 | Handelsbetegnelse | Angiv træets og træprodukternes handelsbetegnelse |

Rubrik 10 | HS-position og betegnelse | Angiv varekoden med fire eller seks cifre, der er oprettet i henhold til det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem |

Rubrik 11 | Almindelig eller videnskabelig betegnelse | Angiv almindelige navne eller videnskabelige navne på de trækategorier, der indgår i produktet. Hvis der indgår flere kategorier i produktets sammensætning, anføres de på hver sin linje. Fakultativ for blandingsprodukter eller bestanddele, der indeholder flere kategorier, der ikke kan identificeres (f.eks. spånplader) |

Rubrik 12 | Hugstlande | Angiv de lande, hvor hugsten af de i felt 10 nævnte træprodukter er foregået. Ved kompositvarer angives alle oprindelseslande. Fakultativ for blandingsprodukter eller bestanddele, der indeholder flere kategorier, der ikke kan identificeres. |

Rubrik 13 | ISO-koder | Angiv ISO-koden for de i rubrik 12 angivne lande. Fakultativ for blandingsprodukter eller bestanddele, der indeholder flere kategorier, der ikke kan identificeres. |

Rubrik 14 | Rumfang (m3) | Angiv samlet mængde i m³. Fakultativ, medmindre der ikke er oplyst noget i rubrik 15. |

Rubrik 15 | Nettovægt | Angiv samlet vægt i kg, nemlig træprodukternes nettomasse uden containere eller emballage, men inklusive ribber, afstandsklodser, etiketter osv. Fakultativ, medmindre der ikke er oplyst noget i rubrik 14. |

Rubrik 16 | Antal enheder | Angiv antal kolli, hvis det er den bedste måde at kvantificere et fabriksfremstillet produkt på. Kan udelades. |

Rubrik 17 | Kendetegn | Angiv eventuelt ethvert kendetegn såsom partinummer eller konnossementsnummer. Kan udelades. |

Rubrik 18 | Den udstedende myndigheds underskrift og stempel | Rubrikken skal indeholde den dertil beføjede medarbejders underskrift og den licensudstedende myndigheds stempel samt dato og sted. |

BILAG VI

Kommissorium for den uafhængige kontrol af systemet

I. INDLEDNING

I forbindelse med gennemførelsen af den frivillige partnerskabsaftale (APV) er Den Europæiske Union og Cameroun enige om, at det er nødvendigt at indføre en uafhængig kontrol, der kan sikre, at processen med udstedelse af FLEGT-licenser bliver gennemført korrekt og effektivt.

II. VIGTIGSTE OPGAVER

Ved den uafhængige kontrol af systemet (AIS) skal følgende opgaver gennemføres:

1. Kontrol af systemet til verifikation af lovlighed (SVL)

- Verifikation af konformiteten af processen med tildeling af forskellige bestallingstyper

- Menneskelige ressourcer og kapacitet

- Procedurer for tildeling af forskellige typer af bestallinger

- Verifikation (på grundlag af prøveudtagninger) af tildelingen af de forskellige typer af bestallinger

- System til registrering af bestallinger

- Integration af bestallingerne i SIGIF II (informatiksystem til forvaltning af oplysninger om skove)

- I givet fald verifikation af registreringen af kautionen hos staten

- Offentliggørelse af tildelinger

- Evaluering af systemet til udstedelse af lovlighedscertifikater

- Menneskelige ressourcer og kapacitet

- Procedure til udstedelse af lovlighedscertifikater (anvendelse af lovlighedsoversigter)

- Verifikation (på grundlag af prøveudtagninger) af udleverede lovlighedscertifikater

- System til registrering af udleverede certifikater

- Anvendelse af funktion af SIGIF II

- Procedurer til verifikation af terræn (i skove, på veje og i forarbejdningsenheder)

- Registrering af rapporter om verifikation af terræn

- Mekanismer til anerkendelse af private certifikater, der er godkendt ifølge de i Cameroun gældende principper, kriterier og indikatorer, og verifikation af, at de er konforme med kravene i lovlighedsoversigten.

- Evaluering af sporbarhedssystemet

- Menneskelige ressourcer og kapacitet

- Procedurer til kontrol på stedet (gennemførelse af den nationale strategi for kontrol af skove og fauna)

- Evaluering af kontrolaktiviteter (det indebærer eventuel verifikation på stedet)

- Registrering under i de forskellige etaper i sporbarhedskæden

- Evaluering af interaktion mellem de forskellige systemer: Informatiksystem til forvaltning af skovinformationer (SIGIF II), Tilsyn med overtrædelser og med informatikforvaltning af tvister på skovområdet (SIGICOF), Toldinformatiksystemet (SYDONIA) og Bedre tilsyn med skatteindtægterne (MESURE)

- Evaluering af kontrol/afstemning af informationer i hele forsyningskæden.

- Evaluering af systemet til udstedelse af FLEGT-licenser

- Menneskelige ressourcer og kapacitet

- Procedurer for udstedelse af licenser

- Anvendelse af funktion af SIGIF II, SIGICOF, SYDONIA og MESURE

- Verifikation (på grundlag af prøveudtagninger) af udleverede FLEGT-licenser

- System til registrering af udstedte FLEGT-licenser

- Udarbejdelse af statistikker eller andre konsoliderede oplysninger.

2. Identifikation af svaghederne i SVL og rapportering herom til rådet.

3. Evaluering af virkningen af de korrigerende handlinger, der er udført som følge af de i kontrolrapporterne konstaterede mangler.

4. Evaluering af, hvor effektiv den proces er, som Den Europæiske Union har indført til at bringe produkter omfattet af FLEGT-ordningen i fri omsætning på det europæiske marked, navnlig:

- frist for verifikation

- problemer af institutionel art mellem kompetente myndigheder og udstedende myndighed.

5. Evaluering af systemet til kontrol af træ i transit.

6. Efter fælles anmodning fra begge parter undersøgelse af alle andre ting, som måtte vise sig under gennemførelsen af SVL.

III. NØDVENDIGE KVALIFIKATIONER

AIS skal høre under en uafhængig organisation, der har påviselige kompetencer inden for kontrol og kan dokumentere et indgående kendskab til skovsektoren i Cameroun og/eller Congobækkenet. AIS skal desuden have følgende karakteristika:

- Det må ikke være direkte involveret i forvaltning (drift, forarbejdning, handel med træ eller kontrol) af skovbrugserhvervet i Cameroun. Leverandører af tjenesteydelser vedrørende skovkontrol, som har kontrakt med Camerouns regering, kan ikke udføre AIS.

- Det må ikke have direkte eller indirekte interesser hos en af aktørerne i skovsektoren i Cameroun eller Den Europæiske Union.

- Det skal have et internt kvalitetssystem i overensstemmelse med ISO 17021 eller tilsvarende.

- Det skal kunne godtgøre, at der blandt personalet findes eksperter i kontrol, der vedrører skovforvaltning, forarbejdningsindustri, sporbarhedssystemer og kendskab til markedet i Den Europæiske Union.

- Det skal kunne godtgøre, at der blandt personalet findes eksperter med tilstrækkelig erfaring med Cameroun og Congobækkenet.

- Der tilskyndes til inddragelse af eksperter fra delregionen og ligeledes til mobilisering af internationale eksperter.

IV. METODOLOGI

AIS skal foregå ved hjælp af dokumenterede procedurer.

- AIS-inspektøren handler i overensstemmelse med en dokumenteret forvaltningsstruktur, politikker og procedurer, som opfylder de betingelser, der er fastsat i vejledningen for internationalt accepteret god praksis, og som er offentligt tilgængelige.

- AIS-inspektøren opstiller en kontrolkalender med følgende hyppighed: 6 måneder efter den egentlige indførelse af verifikationssystemet og derefter en gang om året efter den indledende fase, forudsat at systemerne fungerer i praksis.

- AIS foregår så vidt muligt i årets første kvartal.

- De dokumenterede procedurer skal tjene som vejledning for de punktuelle verifikationer (prøvetagninger) af dokumenterne, registreringerne og arbejdet.

- Alle de observationer, der gøres under kontrollerne, skal være dokumenterede.

- Med de observationer, der gøres under kontrollen, foretages der en systematisering af de konstaterede problemer.

- Kontrolrapporten skal indeholde alle nyttige oplysninger om programmet og de foretagne konstateringer. Der skal være et rids over kontrolrapporten og resumeet af rapporten i de dokumenterede procedurer.

- AIS-inspektøren indfører et system til indsamling og behandling af klager over sit virke.

V. INFORMATIONSKILDER

AIS skal foregå ved hjælp af alle disponible informationskilder, især:

1. Rapporterne over de permanente skovkontrolbesøg, der foregår inden for rammerne af den nationale strategi for kontrol af skove og fauna (SNCFF).

2. De oplysninger, der fås gennem systemet til verifikation af lovlighed (SVL) og de fire elementer heri:

- verifikation af, om tildelingen af bestallinger er konform

- verifikation af systemet til udstedelse af lovlighedscertifikater

- verifikation af sporbarhedssystemet

- verifikation af systemet til udstedelse af licenser.

3. De øvrige administrationer:

- toldvæsenet

- skattevæsenet (program til sikring af indtægter fra skovene – PSRF).

4. Oplysninger, der stammer fra eksterne kontrolmekanismer:

- uafhængig observation (OI) til kontrol og overvågning af overtrædelser på skovområdet, som skal styrke kontrolkapaciteten hos skovbrugsministeriet, og som er uafhængige kilder til information om skovsektoren

- almindelig tilsynsvirksomhed (SGS), som skal foretage fysisk kontrol af tømmerstokke for at sikre toldindtægterne

- private systemer til frivillig certificering af lovlighed og sporbarhed, som er anerkendt efter de i Cameroun gældende PCI, samt anerkendte certifikater for bæredygtig forvaltning (f.eks. mærket "Forest Stewardship Council" – FSC)

- andre mekanismer til overvågning af skovdrift i Cameroun, som giver vigtige oplysninger om ulovlige aktiviteter.

5. Besøg på stedet af tredjeparter.

6. Oplysninger, der er indsamlet hos andre organisationer (særlige ong'er osv.)

7. Rapporter fra kompetente myndigheder i Den Europæiske Union.

8. Alle andre informationskilder, som anses for nyttige af AIS-inspektøren.

9. Kontroller, der er offentliggjort af andre lande, der har indført en FLEGT-licensordning.

VI. RAPPORTER

Hver enkelt AIS-rapport skal indeholde:

i) en fuldstændig rapport til parterne, der indeholder alle relevante informationer om kontrolprogrammet og om, hvordan systemet til verifikation af lovlighed og udstedelse af FLEGT-licenser fungerer

ii) et resumé af rapporten, bestemt for offentligheden, baseret på den fuldstændige rapport og med de vigtigste konklusioner og de konstaterede mangler i systemet.

AIS-inspektøren giver det fælles udvalg for gennemførelsen en foreløbig rapport via det fælles overvågningsudvalg under aftalen. Kommentarerne hertil sendes til AIS-inspektøren til den endelige rapport. AIS skal give alle de nødvendige oplysninger og svare på de spørgsmål, der stilles. Den endelige rapport vil blive baseret på den foreløbige rapport, hvortil der føjes enhver opklarende oplysning fra den eller den anden part, og inspektørens eventuelle reaktioner på disse opklarende oplysninger. AIS-inspektøren sender den endelige rapport til rådet. Når rådet har givet en positiv udtalelse, offentliggør Cameroun denne rapport. AIS-rapporterne og alle nødvendige korrigerende tiltag drøftes i rådet. Disse korrigerende tiltag meddeles derefter AIS- inspektøren.

VII. ANSÆTTELSESVILKÅR

AIS-inspektøren vil blive udvalgt efter gældende regler i Cameroun. Camerouns regering indgår en kontrakt med AIS-inspektøren i samråd med Den Europæiske Union og på grundlag af dokumenterede og gennemsigtige udvælgelsesprocedurer.

BILAG VII

Offentliggjort information

1. Parterne forhører sig hos hinanden for at sikre sig, at APV og FLEGT-licensordningen bliver forstået af alle aktørerne. Ved at have adgang til information om mål, gennemførelse, overvågning og kontrol vil alle aktører kunne få en fuldkommen forståelse af processerne, og de vil kunne inddrages for at nå målene i aftalen. En sådan gennemsigtighed vil styrke det image, som camerounske skovprodukter har på det europæiske marked, og det vil kunne forbedre investeringsklimaet for træeksportvirksomhederne i Europa.

2. Oplysningerne om de procedurer, der skal foregå i forbindelse med FLEGT-licensordningen, vil fremgå af den årsrapport, som det fælles gennemførelsesråd (rådet) offentliggør. I den forbindelse vil det fælles overvågningsudvalg (CCS) foretage regelmæssige, fælles tjenesterejser for at evaluere aftalens effektivitet såvel som dens indvirkning. Med oplysningerne fra de to parter vil årsrapporten komme til at indeholde en FLEGT-licensordning, blandt andet med oplysninger om:

a) mængden af træ og træprodukter, der er eksporteret til Den Europæiske Union i henhold til FLEGT-licensordningen, angivet under de rette HS-positioner og efter bestemmelsesmedlemsstat i Den Europæiske Union

b) antal FLEGT-licenser, der er udstedt af Cameroun, fremskridt med virkeliggørelsen af målsætninger og handlinger, der skal gennemføres inden en bestemt frist, samt alle emner, der vedrører gennemførelsen af aftalen

c) handlinger, der skal hindre enhver eventuel eksport af træ og træprodukter af ulovlig oprindelse til andre markeder end Den Europæiske Unions eller afsætning heraf på hjemmemarkedet

d) mængden af træ og træprodukter importeret til Cameroun eller i transit gennem Cameroun

e) de tiltag, der er truffet for at imødegå import af træ og træprodukter af ulovlig oprindelse og dermed opretholde FLEGT-licensordningens integritet

f) tilfælde af manglende konformitet af FLEGT-licensordningen i Cameroun og korrigerende handlinger til at afhjælpe disse tilfælde

g) mængden af træ og træprodukter, der er importeret til Den Europæiske Union i henhold til FLEGT-licensordningen, angivet under de relevante HS-/CEMAC-positioner og efter den medlemsstat i Den Europæiske Union, hvortil importen fandt sted

h) mængden af træ og træprodukter importeret til Den Europæiske Union i henhold til FLEGT-licensordningen efter oprindelsesland (leveres af Den Europæiske Union)

i) oplysninger om priserne på det internationale marked

j) antal FLEGT-licenser, der er modtaget af Den Europæiske Union

k) antal af tilfælde – og de implicerede mængder af træ og træprodukter – hvor artikel 10, stk. 1 og 2,[45] finder anvendelse

3. De øvrige data og rapporter vil blive offentliggjort, således at aktørerne har adgang til nyttige oplysninger til overvågning af gennemførelsen af aftalen. Med denne adgang til oplysninger vil der også kunne opnås en bedre styring inden for skovsektoren. Disse oplysninger vil blive offentliggjort på de to parters internetsteder. Mere specifikt vil disse oplysninger indeholde følgende elementer:

Oplysninger af lovgivningsmæssig karakter

- Lovlighedsoversigter

- Alle referencer til gældende love og regler og normative dokumenter fremgår af bilag II

- Alle lovtekster og ændringer, der gælder for skovsektoren

- Skovlovgivningen (love og administrative regler)

- Håndhævelsesregler

- Liste over internationale konventioner og aftaler – undertegnet /ratificeret

- Tekster til APV, bilag og efterfølgende ændringer

- Arbejdsloven og vigtige administrative bestemmelser, der gælder for skovsektoren i den forbindelse

- Almindelig skattelov og finanslovene

- Liste over private systemer til certificering af lovlighed/bæredygtighed, som er anerkendt af skovbrugsministeriet.

Oplysninger om produktionen:

- Samlet årlig produktion af tømmerstokke

- Årligt rumfang tilladt til skovhugst pr. træsort, pr. bestalling og pr. selskab

- Årligt rumfang, forarbejdet pr. produkttype, pr. træsort og pr. selskab

- Årligt rumfang af tømmerstokke eksporteret pr. træsort (i alt og til Den Europæiske Union)

- Årligt rumfang af træ og træprodukter importeret til Cameroun og pr. land

- Årligt rumfang af træ solgt på auktion.

Oplysninger om tildeling

- Liste over gyldige bestallinger med navnene på de pågældende selskaber

- Liste over udstedet årlige driftstilladelser/årscertifikater for skovdrift

- Kort over lokalisering af gyldige driftsbestallinger

- Kort over lokaliseringen af årsarealer, der er åbne for skovdrift

- Officielle arealer med gyldige driftsbestallinger og pris for tildeling (årligt skovgebyr – RFA)

- Diverse udbud (salg af fældet træ, tilladelse til genbrug af træ, tilladelse for gavntræ osv.)

- Oplysninger om forkøbsret

- Liste over årlige tilbagekaldelser af sikrede dokumenter (logbøger DF10 og fragtbreve)

- Resultater af den tværministerielle kommission for tildeling af bestallinger

- Liste over selskaber, der er godkendt til hvervet (skovdrift, forarbejdning, opgørelser, forvaltning)

- Meddelelse om start på aktiviteterne for tilladelser til genbrug af træ (ARB).

Oplysninger om skovning

- Mandat, roller og ansvar for de ministerielle departementer, der er ansvarlige for skovningen

- Liste over koncessioner under skovning

- Liste over kommunale skove og areal herpå

- Areal på de tildelte skovkoncessioner

- Areal på de skovkoncessioner, der vedrører skovning (herunder årlige driftsplaner og femårige forvaltningsplaner)

- Areal på skovkoncessioner med godkendt skovningsplan

- Areal på skovkoncessioner med certificering

- Dokumenter med godkendte skovningsplaner

- Entreprisebetingelser

- Undersøgelse af miljøindvirkninger.

Oplysninger om forarbejdning

- Liste over godkendte forarbejdningsselskaber

- Lokalisering af forarbejdningsenheder (adresse og/eller geografisk placering af forarbejdningsenhederne)

- Forarbejdningskapacitet pr. forarbejdningsenhed (i % af den faktisk anvendte kapacitet)

- Rumfang ankommet til fabrik/selskab

- Rumfang fraført fabrik/selskab

- Lager ved årets udgang

Oplysninger om eksport

- Data for træ i transit

- Data for eksport pr. træsort og pr. land og pr. selskab.

Oplysninger om systemet til verifikation af lovligheden og kontrol

- Endelig beskrivelse af systemet til verifikation af lovlighed

- Procedure for udstedelse af lovlighedscertifikat og FLEGT-licenser

- National strategi og kontrolmetoder

- Rapporter fra den uafhængige observatør om tildeling af bestallinger

- Rapport fra den uafhængige observatør om skovkontrol

- Rapporter fra kontrolbrigader

- Liste over udstedte lovlighedscertifikater

- Liste over udstedte FLEGT-licenser

- Afviste ansøgninger om certifikat

- Afviste ansøgninger om FLEGT-licens.

Oplysninger om kontroller

- Entreprisebetingelser for kontroller

- Procedurer for ansættelse af inspektør

- Resultater af kontrollen

- Klager over kontrollen og behandlingen heraf

- Gennemførelse af korrigerende foranstaltninger

Informationer om finansielle transaktioner

- Liste over tvister på skovområdet (liste over overtrædelser)

- Årsrapport over skovbrugsindtægter

- Årlige indbetalinger af årlige skovgebyrer (RFA) pr. bestalling

- Liste over betalinger af lokale og nationale skatter

- Lister over bøder for overtrædelser

- Lister over løste tvister

Informationer om institutionel opbygning

- Det fælles overvågningsudvalgs struktur og funktion

- Rapport fra det fælles overvågningsudvalg

- Det nationale overvågningsudvalgs struktur og funktion

- Rapport fra det nationale overvågningsudvalg

- Struktur og funktion for det tværministerielle udvalg for overvågning af indbyrdes forbindelser

- Rapport fra det tværministerielle udvalg for overvågning af indbyrdes forbindelser

- Liste over udstedende myndigheder

- Liste over kompetente myndigheder

- Rapporter fra kompetente myndigheder

4. Parterne påtager sig at sikre gennemsigtighed i de tiltag, der gennemføres inden for rammerne af APV. De vil stille al information til rådighed, der anses for nyttig, i tilfælde af specifik anmodning fra en anden aktør i kæden.

5. De midler og kanaler, der benyttes til offentliggørelse af informationer, skal nødvendigvis omfatte følgende elementer:

- officielle rapporter

- internetsteder (MINFOF, CE, GLIN[46])

- platforme for multiaktører til gennemførelsen

- offentlige møder

- pressekonferencer

- film

- radio og fjernsyn.

BILAG VIII

Kriterier for evaluering af systemet til verifikation af lovlighed (SVL)

Denne aftale mellem indeholder en bestemmelse om, at der skal indføres et system til verifikation af lovlighed (SVL) med henblik på at garantere, at træ og træprodukter, der er nævnt i aftalen og eksporteres fra Cameroun til Den Europæiske Union, er fuldt lovligt fremstillet. SVL skal omfatte følgende elementer:

- en definition af træ af lovlig oprindelse med angivelse af de love, der skal overholdes, for at der kan udstedes en licens

- kontrol med forsyningskæden , for at træets spor kan følges fra skoven frem til eksportstedet,

- verifikation af konformiteten af alle elementer i definitionen af lovlighed og af kontrollen med forsyningskæden

- procedurer for udstedelse af lovlighedscertifikater og FLEGT-licenser, og endelig

- den uafhængige kontrol med henblik på at garantere, at systemet fungerer efter hensigten.

SVL skal gennemgå en teknisk uafhængig evaluering, inden licensordningen bliver fuldt operationel. Betingelserne herfor vil blive godkendt i fællesskab af parterne i det fælles overvågningsudvalg (CCS) i aftalen. Disse evalueringskriterier er bestemmende for de resultater, som SVL forventes at frembringe, og skal tjene som grundlag for evalueringen. Evalueringen har til formål:

- at gennemgå beskrivelsen af systemet, ved at der rettes særlig stor opmærksomhed mod eventuelle ændringer, der er tilføjet efter underskrivelsen af APV-FLEGT, og

- undersøge, hvordan systemet virker i praksis.

I. DEFINITION AF LOVLIGHED

Træ af lovlig oprindelse skal defineres på grundlag af gældende love i Cameroun. Den anvendte definition skal være utvetydig, objektivt verificerbar og anvendelig på operationelt plan. Desuden skal den som minimum indeholde en angivelse af de love, der gælder på følgende områder:

Fældningsrettigheder : tildeling af lovfæstet ret til hugst af træ i områder, der ifølge loven er udlagt til formålet.

Skovdrift : overholdelse af lovkrav vedrørende skovforvaltning, navnlig overholdelse af den tilsvarende lovgivning om miljø og arbejdsforhold.

Skatter og afgifter : overholdelse af lovkrav vedrørende skatter, gebyrer og afgifter, der er direkte forbundet med træhugst og hugstrettigheder.

Andre brugere : overholdelse i givet fald af ejendomsret eller brugsret til andre parters jord og ressourcer, som kan blive berørt af retten til træhugst.

Handel og told : overholdelse af lovkrav til handel og toldprocedurer.

Er det tydeligt, hvilket juridisk instrument der understøtter de enkelte dele af definitionen?

Er det præciseret, hvilke kriterier og indikatorer der skal anvendes til at kontrollere, om de enkelte dele af definitionen overholdes?

Er kriterierne/indikatorerne utvetydige, objektive og praktisk anvendelige?

Gør indikatorerne og kriterierne det muligt klart at identificere de forskellige aktørers roller og ansvar, og giver verifikationen en vurdering af alle de berørte aktørers præstationer?

Dækker definitionen af lovlighed de primære områder i den gældende lovgivning, der præsenteres i det følgende? I modsat fald: Hvorfor er visse områder af lovgivningen udeladt?

Har de berørte parter ved udarbejdelsen af definitionen taget hensyn til alle de primære områder af den gældende lovgivning?

Indeholder systemet til verifikation af lovlighed de vigtigste lovbestemmelser, der er blevet fastlagt i forbindelse med de forudgående drøftelser mellem de forskellige berørte parter?

Er lovlighedsdefinitionen og lovlighedsoversigten blevet ændret siden indgåelsen af APV-FLEGT? Er der udarbejdet indikatorer og kriterier til at sikre kontrol af disse ændringer?

II. KONTROL AF FORSYNINGSKÆDEN

Systemer til kontrol af forsyningskæden skal garantere en troværdig sporbarhed af træprodukterne i hele forsyningskæden fra hugst- eller importsted til eksportsted. Det er ikke altid nødvendigt at opretholde den fysiske sporbarhed for heltømmer, en ladning heltømmer eller et træprodukt fra eksportstedet tilbage til oprindelsesskoven, men det skal altid kunne garanteres, at træet kan spores fra skoven til det første sted, hvor der sker en blanding (f.eks. en tømmerterminal eller forarbejdningsenhed).

II a. Driftsrettigheder

De områder, hvor rettighederne til skovressourcerne er blevet tildelt, og indehaverne af disse rettigheder er klart identificeret.

Garanterer kontrolsystemet, at kun træ, der hidrører fra et skovområde med gyldige og acceptable driftsrettigheder, indgår i forsyningskæden?

Garanterer kontrolsystemet, at de virksomheder, der foretager hugsten, faktisk har fået de korrekte driftsrettigheder til de pågældende skovområder?

Er procedurerne for at tildele brugsrettigheder og oplysningerne om tildelte brugsrettigheder og indehaverne af disse rettigheder offentligt tilgængelige?

II b. Systemer til kontrol af forsyningskæden

Der findes effektive sporbarhedsmekanismer for træ gennem hele forsyningskæden fra hugst- til eksportsted.

Den anvendte tilgang til identificering af træ kan variere fra anvendelsen af etiketter på de enkelte varer til konsultation af den dokumentation, der ledsager en ladning eller et parti varer. Den valgte metode skal tage højde for træets type og værdi og risikoen for kontaminering med ulovligt eller uverificeret træ.

Er alle forskellige forsyningskæder identificeret og beskrevet i kontrolsystemet?

Er alle faser i forsyningskæden identificeret og beskrevet i kontrolsystemet?

Er metoderne defineret og dokumenteret med henblik på dels at identificere produktets oprindelse, dels at undgå blanding med træ af ukendt oprindelse i følgende trin af forsyningskæden?

- træ i skoven

- transport

- midlertidig opbevaring

- ankomst til den første forarbejdningsenhed

- forarbejdningsenheder

- midlertidig opbevaring

- transport

- ankomst til eksportsted

Hvilke organisationer har ansvar for kontrollen af træstrømme? Råder de over de fornødne menneskelige ressourcer og andre ressourcer til at udføre kontrollen?

Er der en protokol over verifikation af resultaterne af de udviklede og anvendte kontrolprocedurer?

Er de procedurer, der anvendes, klart definerede og meddelt alle interesserede parter?

II c. Mængder

Der findes solide og effektive mekanismer til at måle og registrere mængderne af træ eller træprodukter på hvert trin af forsyningskæden, navnlig de pålidelige og præcise skøn, der forud for hugsten foretages af rumfanget af stående træ for hver hugstflade.

Giver kontrolsystemet kvantitative data om input og output i følgende faser af forsyningskæden?

- stående træ

- heltømmer i skoven

- transporteret og opbevaret træ

- ankomst til den første forarbejdningsenhed

- kontrol inde i forarbejdningsenhederne

- ankomst til eksportsted

Hvilke organisationer er ansvarlige for at indlægge kvantitative data i kontrolsystemet? Hvordan er disse organisationer forbundet med hinanden? Er personalet i disse organisationer oplært til at forvalte dataene?

Hvordan kontrolleres kvaliteten af dataene?

Hvis der er forskellige organisationer, der er ansvarlige, hvordan sikrer man sig så, at kontrollen og forvaltningen af dataene sker på samme måde?

II d. Dataafstemning

Alle data registreres på en sådan måde, at de hurtigt kan sammenholdes med de forudgående og efterfølgende faser i kæden. Der foretages en pålidelig afstemning i hele forsyningskæden.

Er mængdedataene alle registreret, så de umiddelbart kan afstemmes med dataene i de forudgående og efterfølgende led i kæden?

Er der udarbejdet metoder til at vurdere overensstemmelse mellem input af råvarer og output af forarbejdede produkter på savværker og andre i virksomheder?

Er det muligt at foretage en pålidelig afstemning for hver enkelt artikel eller hvert parti af træprodukter i hele forsyningskæden?

Hvilke informationssystemer og -teknikker bruges til lagring, afstemning og registrering af data? Findes der effektive systemer til at sikre dataene?

Hvordan undgår man uautoriseret adgang til systemerne (sikring af systemet)?

Hvordan sikrer man, at systemet bliver ved med at være pålideligt?

Hvilken organisation har ansvaret for afstemning af data? Råder den over de fornødne menneskelige ressourcer og andre ressourcer til at udføre dataforvaltningsopgaverne?

Hvilke oplysninger om forsyningskædekontrol offentliggøres?

Hvordan får interesserede parter adgang til disse oplysninger?

II e. Blanding af verificeret lovligt træ med træ, der er godkendt på anden vis

Hvis det er tilladt at blande heltømmer eller træ fra verificerede, lovlige kilder med tømmer eller træ fra andre kilder, foretages et tilstrækkeligt antal kontroller for at udelukke træ af ukendt oprindelse eller træ fra hugst uden lovlige driftsrettigheder.

Tillader kontrolsystemet, at træ, der er blevet verificeret, blandes med andet godkendt træ (f.eks.: med importeret træ eller træ fra et skovområde, hvor der er tildelt lovlige hugstrettigheder, men som ikke er omfattet af den fulde verifikationsproces)?

Hvilke kontrolforanstaltninger gælder i disse tilfælde? Garanterer kontrollerne f.eks., at de anmeldte mængder af verificeret udkørt træ ikke overstiger den mængde, der er verificeret indkørt på næste trin?

Hvad er betingelserne for at indføre beslaglagt træ, som sælges på auktion, i forsyningskæden, og er der en pålidelig verifikation heraf?

II f. Importerede træprodukter

Der udføres egnede kontroller for at sørge for, at de importerede træprodukter er blevet retmæssigt kontrolleret.

Hvordan dokumenteres lovlig import af træ og træprodukter?

Hvilke elementer gør det muligt at bevise, at de importerede varer hidrører fra træer, der er fældet lovligt i et tredjeland?

Identificerer SVL det træ og de træprodukter, der er importeret, i hele forsyningskæden?

Er det muligt, når man anvender importeret træ, på FLEGT-licensen at identificere træets oprindelsesland og oprindelseslandet for de bestanddele, der er i blandingsprodukterne?

Sikrer de stregkoder, der benyttes på importeret træ, at det kun er træprodukter, der er lovligt fældet og forarbejdet, som eksporteres med FLEGT-licensen? (Hvad sker der for eksempel med træ, der importeres efter den første forarbejdningsfase, hvordan bliver mærket påsat, hvordan bliver dette mærke ændret efter de senere faser i forarbejdningen)?

III. VERIFIKATION

Verifikationen vil sige kontrol af, om træet er lovligt. Verifikationen skal være tilstrækkelig grundig og effektiv til at sikre, at enhver form for tilsidesættelse af krav enten i skoven eller i løbet af forsyningskæden bliver afsløret, og at der hurtigt træffes foranstaltninger til at afhjælpe dette.

III a. Organisation

Verifikationen udføres af en regering, en tredjepartsorganisation eller en sammenslutning af disse, der råder over tilstrækkelige ressourcer, forvaltningssystemer og kvalificeret og uddannet personale samt solide og effektive mekanismer til at kontrollere interessekonflikter med.

Har regeringen udpeget et eller flere organer til at varetage verifikationsopgaver? Er mandatet (og tilknyttede ansvarsopgaver) tydeligt og offentligt tilgængeligt?

Er ansvarsfordelingen klar, og er de kompetencer, der kræves til dette ansvar præciseret, hvordan fungerer det?

Hvordan sikrer de myndigheder, der skal foretage verifikationen af lovligheden, at samarbejdet og forvaltningen af data er bedst mulig mellem de administrationer, der er involveret i kontrollen af skovsektoren (MINEP – MINFI – osv.)?

Har verifikationsinstansen tilstrækkelige ressourcer til at foretage verifikation af definitionen af lovlighed og af systemerne til at kontrollere træforsyningskæden?

Har verifikationsinstansen et dokumenteret styringssystem som:

- sikrer, at personalet har den nødvendige fagkundskab/erfaring

- anvender kontrol/internt tilsyn

- omfatter mekanismer til at kontrollere interessekonflikter

- sikrer, at systemet er gennemsigtigt

- fastlægger og anvender en metodologi til verifikationen

- anvender en klageordning, som offentligheden har adgang til?

III b. Verifikation i forhold til definitionen af lovlighed

Der findes en klar definition af, hvad der skal verificeres. Verifikationsmetoden er baseret på dokumenter og sikrer, at processen er systematisk, gennemsigtig, bygger på bevismateriale, foretages med regelmæssige mellemrum og omhandler alt, hvad der er omfattet af definitionen.

Dækker verifikationsmetoden alle elementer af definitionen af lovlighed og omfatter den test af, om der er overensstemmelse med alle angivne indikatorer?

Kræver verifikationen,

- kontrol af dokumenter, driftsregistre og registre over aktiviteter på stedet (også uanmeldte)

- indhentning af oplysninger fra eksterne interesserede parter

- registrering af verifikationsaktiviteter, så det er muligt for interne inspektører og den uafhængige inspektør at foretage kontroller?

Er de institutionelle roller og ansvarsområder tydeligt fastlagt og anvendt?

Er resultaterne af verifikationen sammenholdt med definitionen af lovlighed gjort offentligt tilgængelige? Hvordan får interesserede parter adgang til disse oplysninger?

III c. Verifikation af systemer til kontrol af forsyningskæden

Der findes et klart defineret anvendelsesområde med præcis angivelse af, hvad der skal verificeres, og som gælder hele forsyningskæden fra hugst til eksport. Metodologien for verifikationen er baseret på dokumenter. Den har til formål at sikre, at processen er systematisk, gennemsigtig, bygger på bevismateriale, foretages med regelmæssige mellemrum og omhandler alt, hvad der er omfattet af anvendelsesområdet, og den tillader, at oplysningerne for hvert led i kæden jævnligt og umiddelbart kan sammenholdes.

Dækker verifikationsmetodologien fuldt ud verifikationerne af forsyningskædekontrollen?

Er dette tydeligt angivet i verifikationsmetodologien?

Hvad viser, at verifikationen af forsyningskædekontrollen har fundet sted?

Er de institutionelle roller og ansvarsområder tydeligt fastlagt og anvendt?

Er resultaterne af verifikationen sammenholdt med definitionen af lovlighed gjort offentligt tilgængelige? Hvordan får interesserede parter adgang til disse oplysninger?

III d. Manglende konformitet

Der findes en operationel og effektiv mekanisme til udformning og iværksættelse af egnede korrigerende foranstaltninger, når der afsløres overtrædelser.

Definerer verifikationssystemet ovenstående krav?

Er der udviklet mekanismer til at afhjælpe manglende konformitet? Anvendes de i praksis?

Registreres overtrædelserne og de trufne korrigerende foranstaltninger i tilstrækkeligt omfang? Vurderes det, om de korrigerende foranstaltninger er effektive?

Hvilke oplysninger bliver der offentliggjort om de konstaterede overtrædelser?

IV. LICENS

Cameroun har overdraget det fulde ansvar for udstedelsen af FLEGT-licenser til en licensudstedende myndighed. FLEGT-licenserne tildeles på grundlag af forsendelser eller skovenheder.

IV a. Organisation

Hvilket organ har ansvar for at udstede FLEGT-licenser?

Er den rolle, som den licensudstedende myndighed og dens personale skal varetage med hensyn til tildelingen af FLEGT-licenser, klart defineret og offentliggjort?

Er der fastlagt krav til kompetencer og etableret intern kontrol for personalet i den licensudstedende myndighed?

Har den licensudstedende myndighed fået de ressourcer, der skal til, for at den kan varetage sin opgave?

IV b. Udstedelse af FLEGT-licenser

Følger den licensudstedende myndighed dokumenterede licensudstedelsesprocedurer?

Er disse procedurer offentligt tilgængelige, herunder oplysninger om eventuelle gebyrer, der skal betales?

Hvilket bevis er der for, at disse procedurer anvendes korrekt i praksis?

Findes der dækkende opgørelser over udstedte licenser og afviste licensansøgninger?

Fremgår det tydeligt af opgørelserne, på hvilket grundlag licenserne er udstedt?

IV c. Licenser baseret på forsendelser

Er tildelingen af licensen baseret på en enkelt forsendelse?

Påvises lovligheden af en eksportforsendelse ved hjælp af statens verifikations- og sporingssystemer?

Er kravene til udstedelse af licenser tydeligt angivet og meddelt eksportøren?

Forstår eksportørerne fuldt ud de kriterier, der gælder for udstedelse af FLEGT-licenser?

Hvilke oplysninger om de tildelte licenser offentliggøres?

V. RETNINGSLINJER FOR DEN UAFHÆNGIGE KONTROL AF SYSTEMET

Den uafhængige kontrol af systemet er en funktion, der er uafhængig af de skovbrugsregulerende myndigheder i Cameroun. Den uafhængige kontrol skal gøre FLEGT-licensordningen troværdig ved at kontrollere, at alle aspekter af SVL fungerer efter hensigten.

V a. Institutionelle tiltag

Udpegelse af myndighed: Cameroun har officielt bemyndiget funktionen som uafhængig systeminspektør og giver vedkommende inspektør grundlag for at fungere på effektiv og åben vis.

Uafhængighed i forhold til andre elementer i SVL: der skelnes klart mellem organisationer og personer, der deltager i forvaltningen eller reguleringen af skovressourcerne, og dem, der indgår i den uafhængige kontrol.

- Stiller regeringen dokumenterede krav til den uafhængige inspektørs uafhængighed?

- Er der fastlagt bestemmelser om, at organisationer eller personer, der har en kommerciel interesse eller en institutionel rolle i Camerouns skovbrugssektor, ikke får adgang til at udøve funktionen som uafhængig inspektør?

Udpegning af den uafhængige inspektør: Den uafhængige inspektør er udpeget i en åben procedure, og inspektørens virke er underlagt klare og offentliggjorte regler.

- Har regeringen offentliggjort referencerammerne for den uafhængige inspektør?

- Har regeringen dokumenteret procedurerne for udpegning af den uafhængige inspektør, og har den offentliggjort dem?

Etablering af en klagemekanisme: Der findes en forvaltningsmekanisme for de klager og konflikter, der hidrører fra den uafhængige kontrol. Denne mekanisme benyttes til at behandle klager over forvaltningen af licensordningen.

- Findes der en dokumenteret klagemekanisme, som er tilgængelig for alle interesserede parter?

- Er det klart, hvordan klager modtages, dokumenteres, bringes videre (om nødvendigt) og besvares?

V b. Den uafhængige inspektør

Organisatoriske og tekniske krav: Den uafhængige inspektør udøver uafhængigt af andre elementer i systemet en funktion til garanti af lovligheden og fungerer i overensstemmelse med en dokumenteret forvaltningsstruktur, handlinger og procedurer, som overholder det nationalt godkendte niveau for god inspektørskik.

- Fungerer den uafhængige inspektør i overensstemmelse med et dokumenteret forvaltningssystem, som opfylder kravene i retningslinjerne for ISO 17021 eller lignende standarder?

Kontrollens metodologi: Den uafhængige kontrolmetodologi hviler på fremskaffelse af bevisligheder og verifikationerne udføres med præcise mellemrum.

- Præciserer metodologien for den uafhængige kontrol, at alle resultater bygger på objektive beviser for, hvordan SVL fungerer?

- Specificeres det i metodologien, med hvilke maksimumsintervaller hver del af SVL vil blive verificeret?

Kontrollens anvendelsesområde: Den uafhængige inspektør fungerer ifølge en referenceramme, der klart specificerer, hvad der skal kontrolleres, og tager sig af alle aftalte krav til FLEGT-licensudstedelsen.

- Dækker metodologien for den uafhængige kontrol alle elementer i SVL, og angiver den de vigtigste effektivitetstest?

Rapporteringskrav: AIS giver det fælles gennemførelsesråd (rådet) en foreløbig rapport via det fælles overvågningsudvalg (CCS) under aftalen. Rapporten fra den uafhængige inspektør og alle korrigerende foranstaltninger bliver drøftet i CCS.

- Præciseres det i referencerammen for den uafhængige inspektør, hvilke krav der stilles til rapporter og disses hyppighed?

- Præciseres det i referencerammen for inspektøren og CCS' procedurer, hvordan resultaterne af kontrollerne skal offentliggøres?

VI. KRITERIER FOR EVALUERING AF DET SYSTEM, DER ER INDFØRT I DEN EUROPÆISKE UNION TIL AT MODTAGE FLEGT-LICENSERNE

FLEGT-ordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil har procedurer til indførelse af FLEGT-licenssystemet, herunder procedurer til at verificere, at træprodukterne fra Cameroun, der skal overgå til fri omsætning inden for Den Europæiske Union, er dækket af en FLEGT-licens. Ifølge disse procedurer skal medlemsstaterne i øvrigt udpege en kompetent myndighed, der har ansvaret herfor.

Da der er tale om nye foranstaltninger, der er indført specifikt for at iværksætte FLEGT-systemet, vil der under evalueringen blive set på, om Den Europæiske Union er forberedt til at verificere FLEGT-licenserne.

Er der blevet udpeget kompetente myndigheder i hver enkelt medlemsstat? Er denne information blevet offentliggjort?

Er der blevet fastlagt procedurer til behandling af FLEGT-licenser i hver enkelt medlemsstat? Er disse procedurer blevet offentliggjort?

Er der blevet indført passende love og regler, når det er blevet anset for nødvendigt af medlemsstaterne?

Er der blevet fastsat kommunikationsmetoder mellem de kompetente myndigheder og toldmyndighederne?

Er der blevet fastsat procedurer, sådan at Den Europæiske Union eller enhver anden person eller organisme, der er udpeget af Den Europæiske Union, kan få adgang til relevante dokumenter og data, og sådan at man undgår ethvert problem, som vil kunne hindre, at FLEGT-licenssystemet fungerer?

Er der fastsat procedurer, så den uafhængige inspektør kan få adgang til alle relevante dokumenter og data?

Er rapporteringsmetoderne blevet forhandlet mellem medlemsstaterne og Europa-Kommissionen? Er der blevet opstillet og vedtaget procedurer for offentliggørelse af disse rapporter?

Findes der procedurer, som omhandler tilfælde, hvor varer med en FLEGT-licens ikke bliver accepteret? Findes der procedurer for, hvordan der rapporteres om en eventuel modsigelse i licenserne, og hvordan der skal reageres i situationer, hvor retten ikke er fulgt?

Er der offentliggjort oplysninger om, hvilke bøder der vil blive pålagt i de forskellige tilfælde af overtrædelser?

BILAG IX

Tidsplan for gennemførelse af aftalen

1. Sensibilisering og information af aktører og offentlighed |1.1 Udarbejdelse af en kommunikationsplan |x | | | | | | | | | | 1.2 Evaluering og justering af kommunikationsplan | |x |x | x | | | | | | | 1.3 Gennemførelse af kommunikationsplan |x |x |x | x | x | x | x | x | | | 1.4 Indførelse af en platform til udvekslinger mellem landene i COMIFAC |x |x |x | | | | | | | | 1.5 Gennemførelse af kommunikationsaktiviteter til informering af den internationale opinion (samme som for 9.4, 9.5, 9.6) |x |x |x | | | | | | | | 1.6 Gennemførelse af kampagner |x |x |x | x | x | x | x | x | | | 1.7 Sensibilisering af aktørerne om APV-elementerne |x |x |x | x | x | x | x | x | | 2. Fremstød for "FLEGT-Cameroun"-produkter på det europæiske marked |2.1 Udarbejdelse af en plan for fremstød/undersøgelse af muligheden for et "FLEGT- Cameroun"-mærke | |x |x | | | | | | | | 2.2 Mærkning af "FLEGT-Cameroun"-produkter | | | |x | | | | | | | 2.3 Beskyttelse og forvaltning af mærke | | | |x |x |x |x |x | | | 2.4 Fremstød for "FLEGT-Cameroun"-produkter på målmarkederne |x |x |x |x |x |x |x |x | | | 2.5 Sensibilisering af den europæiske offentlige opinion |x |x |x |x |x |x |x |x | | | 2.6 SVL-fremstød på andre internationale markeder (USA, Kina osv.) | | |x |x |x |x |x |x | | 3. Institutionelle arrangementer |3.1 Organisation i den centrale struktur | |x |x | | | | | | | | 3.2 Organisation i de perifere strukturer (Douala, Kribi …) | |x |x | | | | | | | | 3.3 Oprettelse og funktion af rådet og det fælles overvågningsudvalg (CCS) under aftalen |x |x |x |x |x |x |x |x | | | 3.4 Oprettelse og funktion af det nationale overvågningsudvalg under aftalen |x |x |x |x |x |x |x |x | | 4. Kapacitetsopbygning |4.1 Udarbejdelse af en uddannelsesplan (identifikation af de berørte aktører og udarbejdelse af en model, hvormed det kan fastslås, hvilke uddannelsesmål og tiltag der skal iværksættes, sammen med et skøn over omkostningerne) |x | | | | | | | | | | 4.2 Gennemførelse af uddannelsesplan |x |x |x | | | | | | | | 4.3 Fastlæggelse af behov for udstyr og logistiske midler |x |x | | | | | | | | | 4.4 Erhvervelse af udstyr og logistiske midler | |x |x | | | | | | | | 4.5 Ibrugtagning af udstyr, af logistik og vedligeholdelse | |x |x | | | | | | |5. Reform af den juridiske ramme |5.1 Revision af skovloven og gennemførelsesbestemmelserne hertil |x |x | | | | | | | | | 5.2 Forbedring af den juridiske ramme for det indre marked for træ |x |x |x | | | | | | | | 5.3 Forbedring af den juridiske ramme for skove (fællesejede skove, kommunale skove og private skove) |x |x |x | | | | | | | | 5.4 Forbedring af den juridiske ramme for sociale og miljømæssige aspekter |x |x |x | | | | | | | | 5.5 Integrering af relevante bestemmelser fra de internationale juridiske instrumenter, som er ratificeret af Cameroun |x |x |x | | | | | | | | 5.6 Eventuel justering af lovlighedsoversigten | | |x | | | | | | | | 5.7 Forbedring af den juridiske ramme for industrialiseringen af skovsektoren og avanceret forarbejdning |x |x |x | | | | | | | 6. Forbedring af det nationale kontrolsystem |6.1 Udvikling af et system til planlægning af kontrolaktioner |x |x |x |x |x |x |x |x | | | 6.2 Udarbejdelse af procedurer for kontroloperationer, der hænger sammen med procedurerne for verifikation af lovligheden |x | | | | | | | | | | 6.3 Udvikling af foranstaltninger til forbedring af styringen |x | | | | | | | | | | 6.4 Funktion af det nationale kontrolsystem, der føder SIGIF II | | |x | x | x | x | x | x | | 7. Indførelse af et

sporbarhedssystem |7.1 Udvikling af sporbarhedssystemet |x |x | | | | | | | | |7.2 Etablering af sammenkobling mellem databaser i de forskellige implicerede ministerier og af mekanismer til udveksling af data med landene i CEMAC |x |x | | | | | | | | |7.3 Ajourføring af standarderne for opgørelser |x |x | | | | | | | | |7.7 Test af systemet på pilotplan (indkøring) | |x |x | | | | | | | |7.5 Erhvervelse af materiel og udstyr (identifikatorer, aflæsning af identifikatorer, computere) med henblik på, at få systemet udbredt til hele landet | |x |x | | | | | | | |7.6 Konsolidering og udbredelse af systemet til hele landet: indførelse af og udstyr til kontrolposter i hele forsyningskæden, herunder grænseposter (infrastrukturer, computere, internetforbindelser osv.) | | |x |x | | | | | | |7.7 Styrkelse af kapaciteten hos aktørerne (MINFOF og andre implicerede administrationer, den private sektor og civilsamfundet) med geospecifikke opgørelser, anvendelse af databaser osv. | |x |x |x | | | | | | |7.8 Uddannelse af personale (lovlighedsceller og kontrolposter), den private sektor og civilsamfundet | |x |x |x | | | | | | | 7.9 Funktion af sporbarhedssystemet | | | |x |x |x |x |x | | |7.10 Dataindsamling og -håndtering | | | |x |x |x |x |x | | |7.11 Vedligeholdelse af udstyr | | | |x |x |x |x |x | | 8. Indførelse af et system til verifikation af lovligheden af skovenheden |8.1 Fortsat arbejde med og test på stedet af lovlighedsoversigterne |x |x |x | | | | | | | |8.2 Udvikling af detaljerede procedurer for systemet til verifikation af lovligheden af skovenheden |x |x |x | | | | | | | |8.3 Uddannelse i og kampagner om procedurerne til verifikation af lovligheden af skovenheden | | |x |x | | | | | | |8.4 Anerkendelse og offentliggørelse af de godkendte, private certifikationssystemer |x |x |x | | | | | | | |8.5 Test af systemet til udstedelse af lovlighedscertifikater | | |x | | | | | | | |8.6 Evaluering af verifikationen af lovligheden af skovenheden sammen med forslag til eventuelle korrigerende foranstaltninger | | |x |x |x | | | | | |8.7 Udstedelse af lovlighedscertifikater | | |x |x |x |x |x |x | | 9. Indførelse af et system til udstedelse af FLEGT-licenser

|9.1 Udvikling af detaljerede procedurer for udstedelse af FLEGT-licenser |x |x | | | | | | | | |9.2 Kampagner om procedurerne for udstedelse af FLEGT-licenser rettet mod den private sektor |x |x |x | | | | | | | |9.3 Etablering af kontakter med de kompetente europæiske myndigheder |x |x |x | | | | | | | |9.4 Gennemførlighedsundersøgelse for elektronisk udstedelse af FLEGT-licenser | | |x |x | | | | | | |9.5 Test af systemet til udstedelse af FLEGT-licenser | | |x |x | | | | | | |9.9 Udstedelse af FLEGT-licenser | | | |x |x |x |x |x | | 10. Uafhængig kontrol af systemet |10.1 Ansættelse af den uafhængige inspektør og udvikling af den detaljerede metodologi | | |x | | | | | | | |10.2 Første uafhængige kontrol (6 måneder efter starten) | | | |x | | | | | | |10.3 Anden uafhængige kontrol (12 måneder efter starten) | | | |x | | | | | | |10.4 Tredje uafhængige kontrol (2 år efter starten) | | | | |x | | | | | | 10.5 Fjerde uafhængige kontrol | | | | | |x | | | | | 10.6 Femte uafhængige kontrol | | | | | | |x | | | | 10.7 Sjette uafhængige kontrol | | | | | | | |x | | 11. Overvågning af det indre marked for træ (MIB) |11.1 Organisering af det indre marked for træ (MIB) |x |x |x | | | | | | | | 11.2 Indførelse af et system til indsamling af statistikker |x |x |x |x |x |x |x |x | | 12. Industrialisering og afsætning |12.1 Udarbejdelse af en tilstandsrapport for træsektoren i Cameroun og for forbruget af træbaserede produkter på det camerounske marked |x | | | | | | | | | | 12.2 Høring af fagfolk (både uformelle og formelle) |x | | | | | | | | | | 12.3 Analyse af dynamik og behov |x |x | | | | | | | | | 12.4 Udarbejdelse af en plan for udnyttelse, industriel udvikling og mere avanceret forarbejdning af træ | |x |x | | | | | | | | 12.5 Udarbejdelse af regler for forarbejdning | | |x |x | | | | | | | 12.6 Udarbejdelse af incitamenter til at bruge træ (kvalitetsnormer, fremstød for nye produkter) | | |x |x | | | | | | | 12.7 Karakteristika og fremstød for træsorter, der ikke er særlige kendte | | |x |x |x |x |x |x | | | 12.8 Tilskyndelse til teknologioverførsel | | |x |x |x |x |x |x | | 13. Overvågning af indvirkningen af APV |13.1 Fastlægge og overvåge sociale indikatorer | |x |x |x |x |x |x |x | | | 13.2 Indførelse af et system til overvågning af rumfanget af beslaglagt træ | |x | | | | | | | | | 13.3 Indførelse af et system til overvågning af socioøkonomisk og miljømæssig indvirkning | | |x | | | | | | | | 13.4 Evaluering af den socioøkonomiske indvirkning halvvejs igennem gennemførelsen af APV | | |x |x |x | | | | | | 13.5 Overvågning af udviklingen af indtægter i skovsektoren | | |x |x |x |x |x |x | | | 13.6 Styrkelse af mekanismen til permanent overvågning af bevoksningen (overvågning af permanente arealer, satellitbilleder osv.) | | | |x |x |x |x |x | | | 13.7 Undersøgelse af indvirkningen på: ulovlig fældning, markedsadgang, indtægtsudvikling, eksport af træ, mængden af beslaglagt træ | | | |x |x |x |x | | | | 13.8 Overvågning af udviklingen med hensyn til overtrædelser og retssager | | |x |x |x |x |x |x | | 14. Søgen efter supplerende finansiering |14.1 Udvikling af en strategi til mobilisering af midler |x |x | | | | | | | | | 14.2 Udvikling af programmer og søgning efter donorer | |x |x |x |x |x | | | |

BILAG X

Ledsageforanstaltninger og finansieringsmekanismer

I. FINANSIERINGSMEKANISMER

En stor del af de aktiviteter, der er nødvendige for gennemførelsen af APV, er der allerede i vid udstrækning taget hensyn til i forbindelse med de sektorreformer, der er gennemført af den camerounske regering, og de er identificeret som nogle af de prioriterede aktiviteter, som skal gennemføres med sektorprogrammet for skov og miljø (PSFE). Derfor er finansieringen heraf sikret ved de instrumenter, der er identificeret i forbindelse med dette program, blandt andet:

a) for Camerouns egne indtægter:

- statens budget

- den særlige fond for skovudvikling (FSDF).

b) for partnernes bidrag:

- den fælles fond

- budgetstøtte.

Der er dog visse tiltag, som er mere specifikke for APV, og hvor det er nødvendigt med supplerende finansielle midler, hvorfor det er nødvendigt at gribe til andre midler:

- fra udviklingspartnere: støtte fra Den Europæiske Union gennem den 10. Europæiske Udviklingsfond (EUF) og andre mekanismer, som endnu ikke er identificeret

- internt: indførelse af en afgift.

Mobiliseringen af disse supplerende midler, skal ske i overensstemmelse med PSFE.

II. LEDSAGEFORANSTALTNINGER

GENNEMFØRELSEN AF DE MERE SPECIFIKKE TILTAG I APV VIL KRÆVE LEDSAGEFORANSTALTNINGER INDEN FOR FØLGENDE OMRÅDER:

a) styrkelse af kapacitet

b) kommunikation

c) fremstød for FLEGT-produkter på det europæiske marked

d) overvågning af det indre marked for træ

e) industrialisering

f) overvågning af indvirkningen af APV

g) fælles overvågning af gennemførelsen af systemet til verifikation af lovlighed (SVL)

h) modernisering af sporbarhedssystemet

i) styrkelse af det nationale kontrolsystem

j) system til verifikation af lovlighed

k) system til udstedelse af FLEGT-licenser

l) indførelse af den uafhængige kontrol

m) reformer af retsrammen

n) søgen efter supplerende finansiering

I den forbindelse skal parterne sikre sig, at der er tilstrækkelig teknisk og finansiel støtte til, at den camerounske regering kan igangsætte de pågældende tiltag.

II a. Styrkelse af kapacitet

Begrundelse

- Teknisk ajourføring gennem uddannelse for alle berørte aktører (administrationer, den private sektor, civilsamfundet osv.)

- Bedre udstyr

- Bedre logistik

Påtænkte tiltag

- Udarbejdelse af en uddannelsesplan (identifikation af de berørte aktører og udarbejdelse af en model, hvormed det kan fastslås, hvilke uddannelsesmål og tiltag der skal iværksættes, sammen med et skøn over omkostningerne)

- Gennemførelse af uddannelsesplanen

- Fastlæggelse af behov for udstyr og logistiske midler

- Indkøb af udstyr og logistiske midler

- Sikring af, at udstyr og logistik fungerer.

Ledsagelsens art

- Teknisk assistance

- Finansiel støtte til uddannelse

- Finansiel støtte til indkøb af udstyr og logistiske midler.

II b. Kommunikation:

Begrundelse

Kommunikation er et meget vigtigt led i processen, der skal føre til igangsættelse af APV/FLEGT. Den skal:

- få de forskellige aktører til at tilslutte sig og sikre sammenhæng i bidragene fra dem

- bidrage til at udvikle synergier mellem landene i den centralafrikanske kommission for skove i Centralafrika (COMIFAC)

- gøre fremstød for camerounsk træ på det internationale marked

- sikre sig offentlighedens støtte til tiltagene fra den camerounske regering, som er rettet mod bæredygtig forvaltning af skovressourcer og udvikling af de lokalsamfund, der afhænger heraf

- fremhæve fordelene ved APV hos de involverede aktører og hos offentligheden.

Påtænkte tiltag

- Udarbejdelse og gennemførelse af en kommunikationsplan med oplysningskampagner internt og eksternt for MINFOF

- Indførelse af en platform til udvekslinger mellem landene i COMIFAC

- Gennemførelse af kommunikationsaktiviteter for at informere den internationale offentlighed (se bilag VII)

- Oplysningskampagne for aktørerne om de elementer i APV, som vil komme til at berøre dem, og hjælp til dem til at tilpasse sig disse nye elementer

- Oplysningskampagne for den europæiske offentlighed om de bestræbelser, som den camerounske regering gør for at opnå en god styring af skovsektoren.

Ledsagelsens art

- Finansielle midler

- Teknisk bistand og styrkelse af kapacitet.

II c. Fremstød for FLEGT-produkter på det europæiske marked

Begrundelse:

- Øge tilliden takket være SVL's troværdighed

- Fremme adgangen til camerounsk træ på de europæiske markeder

- Finde en markant merværdi i træ og træprodukter fra Cameroun.

Påtænkte tiltag

- Gennemførlighedsundersøgelse og i givet fald indførelse af et "FLEGT-Cameroun"-mærke

- Beskyttelse og forvaltning af mærket

- Fremstød for mærket

- Oplysningskampagne for de forskellige europæiske markeder om forsikringen om lovlighed, som FLEGT-licensen giver.

Ledsagelsens art

- Finansiel støtte

- Teknisk bistand og styrkelse af kapacitet

- Gennemførelse af tiltag til fremstød på det europæiske marked.

II d. Overvågning af det indre marked for træ

Begrundelse

- Beherskelse af strømmen af træ inden for det nationale territorium

- Mulighed for at bedømme bidraget fra det indre marked for træ (MIB) til landets økonomi.

Påtænkte tiltag

- Organisering af MIB

- Forbedring af den juridiske ramme for MIB

- Indførelse af et system til indsamling af statistikker

- Indførelse af et passende system til sporbarhed.

Ledsagelsens art

- Teknisk bistand og styrkelse af kapacitet.

II e. Industrialisering

Begrundelse

- Modernisering af det industrielle net

- Diversificering af produktion (2. og 3. forarbejdning)

- Udvikling af det nationale og det regionale marked og stimulering af det lokale forbrug af lovligt træ

- Forbedring af forarbejdningsprocessen og genanvendelse af biprodukter

- Forøgelse af merværdien af træ, der sælges til eksport

- Jobskabelse, uddannelse af fagfolk og deltagelse i kampen mod fattigdom.

Påtænkte tiltag

- Udarbejdelse af en tilstandsrapport for træsektoren i Cameroun og for forbruget af træbaserede produkter på det camerounske marked. Især en analyse af træ og byggesektoren: viden og markeder, udnyttelsen af træ i hjemmene, især i byområder, behov for uddannelse, fremstød, udvikling af et bioklimatisk træhabitat i Cameroun

- Høring af fagfolk (både uformelle og formelle)

- Analyse af dynamik og behov

- Udarbejdelse af en plan for udnyttelse, industriel udvikling og mere avanceret forarbejdning af træ, sammen med PSFE

- Udarbejdelse af regler for forarbejdning

- Udarbejdelse af incitamenter til at bruge træ (kvalitetsnormer), fremstød for nye produkter, sammen med PSFE

- Fremstød for træsorter, der kun er lidt kendte, sammen med PSFE

- Forbedring af den juridiske ramme for industrialiseringen af skovsektoren

- Tilskyndelse til teknologioverførsel: øget transporteffektivitet og afkast: analyse af situationen, forslag for hver delsektor.

Ledsagelsens art

- Teknisk bistand og styrkelse af kapacitet.

II f. Overvågning af indvirkningen af APV

Begrundelse

- Vurdering af indvirkningen af APV på det sociale område

- Vurdering af den økonomiske indvirkning af APV

- Vurdering af APV's indvirkning på udviklingen af bevoksningen.

Påtænkte tiltag

- Fastlægge og overvåge sociale indikatorer

- Indførelse af et system til overvågning af rumfanget af beslaglagt træ

- Indførelse af et system til overvågning af socioøkonomisk og miljømæssig indvirkning

- Evaluering af den socioøkonomiske indvirkning halvvejs igennem gennemførelsen af APV

- Overvågning af udviklingen af indtægter i skovsektoren

- Styrkelse af mekanismen til permanent overvågning af bevoksningen (overvågning af permanente arealer, satellitbilleder osv.)

- Undersøgelse af indvirkningen på: ulovlig fældning, markedsadgang, indtægtsudvikling, eksport af træ, mængden af beslaglagt træ

- Overvågning af udviklingen med hensyn til overtrædelser og retssager.

Ledsagelsens art

- Teknisk bistand og styrkelse af kapacitet.

II g. Fælles overvågning af gennemførelsen af SVL

Begrundelse

- Sikre en effektiv styring af APV-processen inden for camerounsk territorium

- Garantere, at alle berørte parter inddrages.

Påtænkte tiltag

- Støtte til det nationale overvågningsudvalg, hvor alle berørte parter deltager

- Støtte til det fælles overvågningsudvalg (CCS) i aftalen

- Indførelse af mekanismer til udbredelse af information.

Ledsagelsens art

- Teknisk bistand og styrkelse af kapacitet.

- Finansiel støtte til civilsamfundets deltagelse.

II h. Modernisering af sporbarhedssystemet

Begrundelse

- Registrere alle strømme af træ

- Præcisere oprindelsen for hvert produkt

- Disponere over alle oplysninger i realtid om produktion, skat, eksport og tvister.

Påtænkte tiltag

- Færdiggøre beskrivelsen af sporbarhedssystemet

- Udvide SIGIF (anden generations informatiksystem til forvaltning af oplysninger om skove)

- Indføre det nødvendige udstyr og infrastrukturer

- Sikre, at sporbarhedssystemet fungerer

- Sikre indsamling og behandling af dataene.

Ledsagelsens art

- Teknisk bistand og styrkelse af kapacitet

- Finansiel støtte til indkøb af udstyr.

II i. Styrkelse af det nationale kontrolsystem

Begrundelse

- Gøre det nationale kontrolsystem mere effektivt.

Påtænkte tiltag

- Udvikle et system til planlægning af kontrolaktioner

- Udarbejde procedurer for kontroloperationer

- Udvikle foranstaltninger til forbedring af styringen.

Ledsagelsens art

- Teknisk bistand og styrkelse af kapacitet

- Fornyelse af mekanismen til uafhængig observation.

II j. System til verifikation af lovlighed

Begrundelse

- Indføre systemet til verifikation af lovlighed.

Påtænkte tiltag

- Fortsat arbejde med og test på stedet af lovlighedsoversigterne

- Udvikling af detaljerede procedurer for systemet til verifikation af lovlighed (SVL)

- Uddannelse og udbredelse af kendskabet til procedurerne i SVL

- Anerkendelse og offentliggørelse af de godkendte, private certifikationssystemer

- Test af systemet til udstedelse af lovlighedscertifikater

- Evaluering af den måde SVL fungerer på, med eventuelle korrigerende foranstaltninger.

Ledsagelsens art

- Teknisk bistand og styrkelse af kapacitet

- Finansiel støtte til indkøb af udstyr.

II k. System til udstedelse af FLEGT-licenser

Begrundelse

- Indføre et system til udstedelse af FLEGT-licenser

Påtænkte tiltag

- Udvikling af detaljerede procedurer for udstedelse af FLEGT-licenser

- Kampagner om procedurerne for udstedelse af FLEGT-licenser rettet mod den private sektor

- Etablering af kontakter med de kompetente europæiske myndigheder

- Gennemførlighedsundersøgelse for elektronisk udstedelse af FLEGT-licenser

- Test af systemet til udstedelse af FLEGT-licenser

Ledsagelsens art

- Teknisk bistand og styrkelse af kapacitet

- Finansiel støtte til indkøb af udstyr.

II l. Indførelse af den uafhængige kontrol

Begrundelse

- Garantere, at ordningen til udstedelse af FLEGT-licenser, der tildeles inden for rammerne af APV, er effektiv og troværdig.

Påtænkte tiltag

- Regelmæssige uafhængige kontroller

- Overvågning af korrigerende tiltag, der bliver indført for at forbedre systemet.

Ledsagelsens art

- Finansiel støtte til gennemførelse af kontrollerne.

II m. Reformer af retsrammen

Begrundelse

- At forbedre sammenhængen i den gældende juridiske ramme for skovsektoren

- At supplere eksisterende aspekter, der er utilstrækkeligt strukturerede eller reglementerede.

Påtænkte tiltag

- Revision af skovloven og gennemførelsesbestemmelserne hertil

- Forbedring af den juridiske ramme for det indre marked for træ

- Forbedring af den juridiske ramme for fællesejede skove, kommunale skove og private skove

- Forbedring af den juridiske ramme for sociale og miljømæssige aspekter

- Integrering af relevante bestemmelser fra de internationale juridiske instrumenter, som er ratificeret af Cameroun

- Eventuel justering af lovlighedsoversigten

- Forbedring af den juridiske ramme for industrialiseringen af skovsektoren og avanceret forarbejdning.

Ledsagelsens art

- Styrkelsen af kapaciteten.

II n. Søgen efter supplerende finansiering

Begrundelse

- Mobilisere finansielle midler til gennemførelse af prioriterede tiltag, der er specifikke for APV, og som der endnu ikke er midler tilgængelige til.

Påtænkte tiltag

- Søge efter donorer.

Ledsagelsens art

- Teknisk bistand.

BILAG XI

Det fælles overvågningsudvalg

I henhold til artikel 19 i denne aftale opretter parterne en beslutningsinstans, "det fælles gennemførelsesråd" (i det følgende benævnt "rådet") og et fælles udvalg, der skal sikre og lette overvågningen og evalueringen af gennemførelsen af aftalen, benævnt "det fælles overvågningsudvalg", forkortet "CCS". CCS skal befordre dialogen og informationsudvekslingen mellem parterne. CCS skal navnlig:

a) regelmæssigt gennemføre fælles opgaver for at verificere effektiviteten af gennemførelsen af aftalen samt dens indvirkning på grundlag af de indkomne oplysninger

b) foreslå en dato for, hvornår FLEGT-licensordningen bør være operationel

c) gennemgå rapporter fra den uafhængige inspektør og eventuelle klager over den måde, FLEGT-licensordningen fungerer på, på den ene eller den anden af parternes territorium samt indvendinger fra tredjeparter over for den måde, den uafhængige inspektør fungerer på, og foreslå, hvad der kan gøres for at løse de problemer, der bliver rejst i rapporterne om den uafhængige kontrol af systemet (AIS)

d) i givet fald sikre overvågning af de tiltag, som parterne iværksætter for at løse de problemer, der bliver påpeget af den uafhængige inspektør

e) sikre evalueringen af de sociale, økonomiske og miljømæssige indvirkninger af denne aftale, i overensstemmelse med god praksis og kriterier, som skal fastlægges af parterne, og foreslå passende løsninger på de problemer, der bliver afdækket ved denne evaluering

f) sikre sig, at de regelmæssige evalueringer af gennemførelsen af aftalen og de i givet fald udførlige kontroller bliver udført

g) give anbefalinger til, hvordan målene i denne aftale lettere kan nås, blandt andet ved at styrke kapaciteten og inddrage den private sektor og civilsamfundet

h) på grundlag af oplysninger fra parterne udarbejde en årsrapport, som forelægges rådet

i) sikre overvågningen og rapportere om markedssituationen med jævne mellemrum; om nødvendigt foreslå undersøgelser og anbefale, hvilke tiltag der bør iværksættes ud fra rapporterne over markedsanalysen

j) gennemgå ændringsforslagene fra den ene eller den anden part vedrørende aftalen eller bilagene hertil efter procedurerne i artikel 29 i aftalen og foreslå en ændring, som forelægges rådet til vurdering

k) se på alle andre spørgsmål, der har tilknytning til gennemførelsen af aftalen, på forslag fra den ene eller den anden part

l) efter anvisning fra rådet forsøge at finde en acceptabel løsning i tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne om anvendelse og/eller fortolkning af aftalen som beskrevet i artikel 24.

[1] KOM (2003) 251.

[2] EUT C 268 af 7.11.2003.

[3] EUT L 347 af 30.12.2005.

[4] Klassificeret rådsdokument 15102/05.

[5] EUT C […], […], s. […].

[6] KOM (2003) 251.

[7] EUT C 268 af 7.11.2003.

[8] EUT C 157E, af 6.7.2006, s. 482.

[9] EUT L […], […], […].

[10] Forest Law Enforcement Governance and Trade.

[11] EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3-353.

[12] EUT L 347 af 30.12.2005.

[13] KOM(2003) 251 af 21.5.2003.

[14] A/RES 62/98 af 31. januar 2008.

[15] EFT L 302 af 19.10.1992.

[16] EFT L 253 af 11.10.1993.

[17] Ministeriet for miljø og skove.

[18] Permanent skovdomæne.

[19] Ministeriet for miljø og naturbeskyttelse.

[20] Undersøgelse af miljøindvirkninger.

[21] Jf. Caisse nationale de prévoyance sociale, Recueil des textes de base (1979).

[22] Ministeriet for landbrug og udvikling af landområder.

[23] Sammenslutning inden for den private sektor kaldet Tropical Forest Trust, som står for et projekt for den private sektor om verifikation af lovlighed (ref Timber Trade Action Programme).

[24] Ressources Extraction Monitoring.

[25] WWF's projekt om sporbarhed og lovlighed.

[26] Chain of Custody, sporbarhedssystem.

[27] Forest Stewardship Council.

[28] Projekt finansieret af Den Europæiske Union.

[29] Informationsnote om Den Europæiske Unions handlingsplan for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet, på engelsk. Forest Law Enforcement Governance and Trade.

[30] Træets lovlige oprindelse / Bureau Véritas.

[31] Sporbarhed lovlighed / Société générale de surveillance.

[32] Gesellschaft für Technishe Zusammenarbeit (tysk teknisk samarbejde) / Program om varig forvaltning af naturressourcer.

[33] Ministeriet for skove og fauna.

[34] Kommission for skovene i Centralafrika.

[35] World Ressource Institute.

[36] Union internationale de la conservation de la nature.

[37] International Forest Industry Association.

[38] Principper, kriterier, indikatorer.

[39] Organisation africaine du bois / Organisation internationale des bois tropicaux.

[40] " skovenhed ": fysisk eller juridisk person, fællesskab, kommune, som har en lovlig kilde til fremstilling, erhvervelse eller omdannelse af træ og træprodukter.

[41] " skovenhed ": fysisk eller juridisk person, fællesskab, kommune, som har en lovlig kilde til fremstilling, erhvervelse eller omdannelse af træ og træprodukter.

[42] For øjeblikket er det kun CEMAC-træ (med oprindelse i et andet land i det centralafrikanske økonomiske og monetære fællesskab end Cameroun), der er berørt af import og transit, men systemet vil kunne udvides til at omfatte enhver anden oprindelse end CEMAC-landene.

[43] Denne bestemmelse vil blive truffet i løbet af indføringsfasen af systemet.

[44] Træ, der er beslaglagt og solgt på auktion på et eller andet trin, kommer ind i sporbarhedskæden på dette niveau og følger alle de følgende trin i denne kæde.

[45] Artikel 10, stk. 1 og 2: Forespørgsel om gyldigheden af FLEGT-licenser: Ved mistanke om uregelmæssigheder i forbindelse med en FLEGT-licens henvender den berørte kompetente myndighed sig til den licensudstedende myndighed for at få supplerende oplysninger.

Hvis den licensudstedende myndighed ikke svarer inden for en frist på 21 kalenderdage regnet fra modtagelsen af anmodningen, eller hvis de modtagne supplerende oplysninger bekræfter, at der er uregelmæssigheder, eller hvis oplysningerne i FLEGT-licensen ikke svarer til forsendelsen, accepterer den berørte kompetente myndighed ikke FLEGT-licensen og beslutter, hvad der skal gøres ifølge gældende national lovgivning. Den licensudstedende myndighed underrettes herom.

[46] Global Legal Information Network

Top