EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0403

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme med henblik på dækning af yderligere finansieringsbehov til ITER-projektet

/* KOM/2010/0403 endelig udg. */

52010PC0403
[pic] | EUROPA-KOMMISSIONEN |

Bruxelles, den 20.7.2010

KOM(2010) 403 endelig

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme med henblik på dækning af yderligere finansieringsbehov til ITER-projektet

BEGRUNDELSE

1. indledning

Som reaktion på Rådets konklusioner af 16. november 2009[1] om de næste skridt i ITER-projektet (International Thermonuclear Experimental Reactor)[2] fremsendte Kommissionen den 4. maj 2010 en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet. Meddelelsen havde titlen "Status og fremtidsperspektiver for ITER-projektet"[3] og omhandlede det udækkede finansieringsbehov til ITER-projektet og forvaltningen af det.

Efter drøftelser i Rådet (konkurrenceevne) den 25.-26. maj 2010 nedsatte det spanske formandskab en ITER-taskforce, der afsluttede sit arbejde den 25. juni 2010. I de konklusioner, Rådet vedtog på grundlag heraf, bekræftede det, at der som nævnt i Kommissionens ovennævnte meddelelse på kort sigt var behov for yderligere forpligtelsesbevillinger på 1,4 mia. EUR i løbende priser for 2012 og 2013 (800 mio. i 2012 og 600 mio. i 2013). Rådet opfordrede Kommissionen til at fremlægge et forslag inden for rammerne af det samlede loft i den nuværende flerårige finansielle ramme, med omfordelinger inden for udgiftsområde 1A "Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse". Der er fastsat et ekstraordinært møde i ITER-rådet den 27.-28. juli med henblik på godkendelse af det grundlæggende indhold af ITER-projektet (ITER-projektets "baseline").

Efter det arbejde, Kommissionen og medlemsstaterne har udført, er der fremkommet en klar vision af ITER's fremtid, som skal danne grundlag for EU's holdning på ITER-rådets møde den 27.-28. juli. Kommissionen glæder sig over, at Rådet i sine konklusioner af 12. juli 2010 gav udtryk for et stærkt engagement i, at ITER-projektet bliver en succes, og anerkender Rådets anmodning om, at F4E-midlerne til det europæiske bidrag begrænses til ITER's konstruktionsperiode i årene 2007-2020 og holdes inden for rammerne af 6,6 mia. EUR (i 2008-priser) i stedet for 7,2 mia. EUR (2008-priser). Disse 6,6 mia. EUR er referencebeløbet for ITER's konstruktionsperiode. På grundlag heraf kan der skabes sikkerhed om en bæredygtig langsigtet finansiering af ITER-projektet.

Kommissionen har klart tilkendegivet, at EU-budgettet ikke kan fortsætte med at klare udgiftsoverskridelser. Kommissionen har derfor til hensigt at vedtage ITER-baselinen, som for øjeblikket ventes at vare frem til 2020, under forudsætning af, at bidraget fra EU-budgettet i årene efter 2013 skal være et fast, årligt bidrag, som vedtages af budgetmyndigheden, til projektomkostningerne, og at eventuelle fremtidige omkostningsoverskridelser ikke vil skulle bæres af EU's budget.

Denne baseline vedtages ad referendum, eftersom budgetmyndighedens to parter (Europa-Parlamentet og Rådet) begge stadigvæk skal godkende og sikre finansieringen af ITER.

Med hensyn til de yderligere kortsigtede finansieringsbehov til ITER (2012 og 2013) foreslår Kommissionen en blandet finansiering, bl.a. med omfordeling af bevillinger fra 7. rammeprogram for forskning inden for udgiftsområde 1A og uudnyttede bevillinger mellem udgiftsområder.

Nærværende forslag tager sigte på at tilvejebringe et beløb på 400 mio. EUR gennem en revision af den flerårige finansielle ramme, samtidig med at det samlede loft over forpligtelses- og betalingsbevillinger holdes uændret over hele perioden 2007-2013. Samtidig skal yderligere 460 mio. EUR tilvejebringes gennem omfordeling fra 7. rammeprogram for forskning inden for udgiftsområde 1A.

Tilsagnet om finansiering af de resterende 540 mio. EUR skal opnås på et senere stadium, begyndende med budgetsamrådet i november 2010[4] og om nødvendigt under den efterfølgende årlige budgetbehandling, ved brug af alle budgetmidler i den flerårige finansielle ramme. Kommissionen foreslår, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedtager en fælleserklæring herom, senest i forbindelse med budgetsamrådet i november 2010.

2. Retsgrundlag:

I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Rådet med enstemmighed vedtage en forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme efter at have opnået Europa-Parlamentets samtykke. Den 3. marts 2010 forelagde Kommissionen Rådet et forslag til en sådan forordning[5]. Den håber på at få den vedtaget inden årets udgang.

I betragtning af, hvor vigtigt det er snarest muligt at få fornyet EU's engagement i gennemførelsen af ITER-projektet, fremlægger Kommissionen hermed dette forslag efter reglerne i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA)[6], som fortsat er gældende, indtil den nye forordning er vedtaget.

3. Udnyttelse af marg ENER OG OMFORDELINGER INDEN FOR UDGIFTSOMRÅDE 1A

De disponible margener inden for lofterne under udgiftsområde 1A udgør 50,1 mio. EUR for 2011, 34 mio. EUR for 2012 og 47 mio. EUR for 2013. Der er ingen margen tilbage for 2010. Under hensyn til punkt 13 i IIA, ifølge hvilket institutionerne skal sikre, at der er tilstrækkelige disponible margener under lofterne, finder Kommissionen, at disse margener ikke kan bruges til at dække de yderligere finansieringsbehov for ITER-projektet.

I overensstemmelse med punkt 23, første punktum, i IIA har Kommissionen undersøgt mulighederne for at omfordele udgifter mellem programmerne under dette udgiftsområde med det formål inden for rammerne af det eksisterende loft over udgiftsområdet at få tilvejebragt et betydeligt beløb, både absolut og i procent af de nye planlagte udgifter. Den foreslår nu at omfordele et beløb på 100 mio. EUR i 2012 og 360 mio. EUR i 2013 fra 7. rammeprogram for forskning.

4. Overførsler mellem udgiftsområder (forpligtelsesbevillinger)

I overensstemmelse med punkt 23, andet afsnit, i IAA har Kommissionen undersøgt mulighederne for at udligne en forhøjelse af loftet for ét udgiftsområde ved at nedsætte loftet for et andet udgiftsområde.

De disponible margener under udgiftslofterne inden for andre udgiftsområder end udgiftsområde 1A for årene 2010-2013 anslås for øjeblikket således[7]:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Udgiftsområde 1B 1 | 1,4 | 16,9 | 1,4 | 0,4 |

Udgiftsområde 2 2 | 456,2 | 851,8 | 126,2 | 131,4 |

Udgiftsområde 3 A | 18,5 | 70,7 | 26,5 | 52,9 |

Udgiftsområde 3 B | 0 | 15,2 | 18,1 | 22,8 |

Udgiftsområde 4 | 0[8] | 70,3 | 132,3 | 134,6 |

Udgiftsområde 5 | 43,5 | 160,6 | 122,7 | 151,3 |

Under hensyn til punkt 13 i IIA og i betragtning af de mulige finansielle konsekvenser af Lissabontraktaten finder Kommissionen, at de disponible margener inden for rammerne af lofterne over udgiftsområde 1B, udgiftsområde 3A, udgiftsområde 3B, udgiftsområde 4 og udgiftsområde 5 er for stramme til at kunne være med til at dække de yderligere finansieringsbehov til ITER-projektet.

I 2010 er det kun margenerne under udgiftsområde 2, der er store nok til at kunne bruges til at udligne den manglende margen under udgiftsområde 1A, især når der bliver klarhed over landbrugsudgifterne for 2010. Den aktuelle disponible margen under udgiftsloftet for 2010 inden for udgiftsområde 2 udgør 456 mio. EUR. Kommissionen foreslår på indeværende stadium, at man nedsætter dette loft med 400 mio. EUR og forhøjer udgiftslofterne under udgiftsområde 1A med 160 mio. EUR for 2012 og 240 mio. EUR for 2013.

Efter den foreslåede justering mellem udgiftslofterne resterer der en disponibel margen på 56 mio. EUR under udgiftsloftet for udgiftsområde 2 i 2010. Kommissionen har lovet at gøre alt, hvad den kan, for at sikre, at de afgørelser, der træffes angående den fælles landbrugspolitik og finansieringen af den, herunder aftalen om sundhedstjekket, overholdes.

5. BETALINGSBEVILLINGER

I henhold til punkt 23, fjerde afsnit, i IIA skal der ved enhver revision sikres et rimeligt forhold mellem forpligtelser og betalinger. De årlige lofter over betalingsbevillinger må derfor ændres på grundlag af den betalingsprofil, der forudses for de yderligere forpligtelser under udgiftsområde 1A i 2012 og 2013, som udlignes af den tilsvarende nedsættelse af forpligtelsesbevillinger fra loftet over udgiftsområde 2 i 2010. Det samlede loft i den finansielle ramme for hele perioden 2007-2013 forbliver uændret.

6 . SAMMENFATNING OG KONKLUSION

Nedenstående tabel opsummerer de foreslåede ændringer af lofterne for forpligtelses- og betalingsbevillinger i den finansielle ramme. Beløbene er angivet i løbende priser:

[pic]

Med denne revision holdes de samlede lofter over forpligtelses- og betalingsbevillinger uændrede i løbende priser.

Ovennævnte ændringer afspejles i nedenstående tabel over den finansielle ramme i løbende priser.

Den formelle afgørelse om ændring af IIA med hensyn til den finansielle ramme skal referere til den grundlæggende tabel, der er indeholdt i IIA, og hvori beløbene er udtrykt i faste 2004-priser. Beløbene i løbende priser skal derfor omregnes til faste 2004-priser på grundlag af en fast deflator på 2 % om året, i overensstemmelse med punkt 16 i IIA (se bilaget til de foreslåede råds- og parlamentsafgørelse).

[pic]

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme med henblik på dækning af yderligere finansieringsbehov til ITER-projektet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[9], særlig punkt 21, punkt 22, første og andet afsnit, og punkt 23,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Under [trilogmødet] [budgetsamrådet] den ... … 2010 enedes Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om, hvordan der skulle tilvejebringes yderligere finansiering til ITER-projektet. Finansieringen kræver en revision af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 i overensstemmelse med punkt 21, 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale i form af en forhøjelse af lofterne over forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 1A med 160 mio. EUR for 2012 og med 240 mio. EUR for 2013, i løbende priser.

(2) Forhøjelsen af lofterne over forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 1A for årene 2012 og 2013 vil blive fuldt udlignet gennem en nedsættelse af loftet over forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 2 for 2010.

(3) For at sikre et rimeligt forhold mellem forpligtelser og betalinger justeres de årlige lofter over betalingsbevillinger. Denne justering vil være neutral i relation til betalingsbehovene i hele perioden 2007-2013.

(4) Bilag I til den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning bør derfor ændres i overensstemmelse hermed[10] -

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Bilag I til den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk udvikling erstattes af bilaget til denne afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

BILAG

[pic]

[1] 15815/10, 15818/09.

[2] Aftale undertegnet den 21. november 2006 om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet (EUT L 358 af 16.12.2006, s. 62).

[3] KOM(2010) 226 af 4.5.2010.

[4] Idet det dog stadigvæk er nødvendigt at bevare det fornødne spillerum for 2011-budgettet.

[5] KOM(2010) 72.

[6] EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

[7] For 2010 er tallene ajourført på grundlag af Kommissionens seneste forslag frem til forslag til ændringsbudget 6/2010 - KOM(2010) 315 af 17.6.2010 – og for 2011-2013 er de baseret på den finansielle programmering i den generelle indledning til budgetforslaget for 2011 - KOM(2010) 300 af 15.6.2010.

[8] Minus 18,3 mio., der finansieres via fleksibilitetsinstrumentet.

[9] EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

[10] Tallene fra ovennævnte aftale er derfor omregnet til 2004-priser.

Top