EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0289

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer {SEK(2010) 678} {SEK(2010) 679}

/* KOM/2010/0289 endelig udg. - COD 2010/0160 */

52010PC0289
[pic] | EUROPA-KOMMISSIONEN |

Bruxelles, den 2.6.2010

KOM(2010) 289 endelig

2010/0160 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer

{SEK(2010) 678}{SEK(2010) 679}

BEGRUNDELSE

1. Baggrunden for forslaget

Erfaringerne fra den finansielle krise har afsløret store mangler i det finansielle tilsyn, både i specifikke tilfælde og i det finansielle system som helhed. Europa-Kommissionen har stået i spidsen for en gennemgribende overhaling af det finansielle tilsyn i Europa med det formål at indføre et mere effektivt, integreret og bæredygtigt europæisk tilsynssystem. Det bygger på resultaterne fra den ekspertgruppe på højt niveau under forsæde af Jacques de Larosière, tidligere direktør for Den Internationale Valutafond, som Kommissionens formand, José Manuel Barroso, havde givet mandat til at fremsætte anbefalinger til styrkelse af det finansielle tilsyn i Europa. Gruppen fremlagde sin rapport den 25. februar 2009, og Kommissionen tilsluttede sig anbefalingerne i sin meddelelse til forårsmødet i Det Europæiske Råd i marts 2009[1].

De centrale aspekter ved Kommissionens forslag til reform er:

1. Oprettelse af et europæisk finanstilsynssystem (ESFS) bestående af et netværk af nationale finanstilsyn, som samarbejder med nye europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er), der etableres ved at omdanne de eksisterende europæiske tilsynsudvalg[2] til en europæisk banktilsynsmyndighed (EBA), en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og en europæisk værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) for derved at kombinere fordelene ved et overordnet europæisk finanstilsynssystem med ekspertisen hos de lokale mikrotilsynsmyndigheder, som er tættest på de institutioner, der opererer inden for deres retsområder.

2. Oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici (ESRB), der skal overvåge og vurdere potentielle trusler mod den finansielle stabilitet som følge af makroøkonomiske udviklinger og udviklingen inden for det finansielle system som helhed. Til dette formål vil ESRB etablere et system for tidlig varsling af systemiske risici, som er under opsejling, og om nødvendigt fremsætte anbefalinger til tiltag, der skal imødegå disse risici.

Med hensyn til kreditvurderingsbureauerne mente De Larosière-gruppen navnlig, at det ville være langt mere rationelt at give Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) til opgave at udstede licenser til kreditvurderingsbureauer i EU, at føre tilsyn med deres resultater og i lyset heraf at foretage ændringer.

Kommissionen foreslog derfor i sin meddelelse af 27. maj 2009 om finansielt tilsyn i Europa[3], at en europæisk tilsynsmyndighed bør have ansvaret for godkendelse af og tilsyn med bestemte virksomheder, som dækker hele Europa, f.eks. kreditvurderingsbureauer. Disse ansvarsområder kunne også omfatte beføjelser til f.eks. at foretage undersøgelser og kontrolundersøgelser på stedet og til at træffe tilsynsafgørelser. Disse ansvarsområder skulle defineres i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer[4]. Det Europæiske Råd tilsluttede sig Kommissionens forslag på mødet i juni 2009 og fremhævede, at ESMA også bør "have tilsynsbeføjelser over for kreditvurderingsbureauer"[5].

Derfor hedder det i artikel 39 og betragtning 51 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer, at den nuværende tilsynsstruktur ikke bør betragtes som en langsigtet løsning på tilsynet med kreditvurderingsbureauer, og at selv om kollegier af kompetente myndigheder forventes at strømline tilsynssamarbejde og –konvergens i Fællesskabet inden for dette område, erstatter de muligvis ikke alle fordelene ved et mere konsolideret tilsyn med kreditvurderingsbranchen. Europa-Parlamentet og Rådet anmodede Kommissionen om inden den 1. juli 2010 at forelægge en rapport og eventuelle lovforslag, som er nødvendige for at løse de problemer, der er konstateret i forbindelse med tilsynskoordinerings- og samarbejdsordningerne.

Det er vigtigt at bemærke, at dette forslag ikke medfører ændringer af forordningen om kreditvurderingsbureauer, for så vidt angår de materielle betingelser, som kreditvurderingsbureauer skal opfylde for at blive registreret og senere løbende. De betingelser, der gælder for vurderinger udstedt af kreditvurderingsbureauer, der er etableret i tredjelande, når de anvendes i Unionen (ved hjælp af validerings-[6] og godkendelsesmekanismer[7], som omhandlet i forordningen om kreditvurderingsbureauer), er heller ikke genstand for de foreslåede ændringer og forbliver uændrede, som omhandlet i den nuværende forordning om kreditvurderingsbureauer.

2. Høring af interesserede parter

Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af lovgivningspakken med forslag til et nyt finansielt tilsynssystem i Europa afholdt to åbne høringer, som omfattede spørgsmål vedrørende forordningen om kreditvurderingsbureauer. Efter rapporten fra ekspertgruppen på højt niveau under forsæde af Jacques de Larosière og offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse af 4. marts 2009 afholdt Kommissionen først en høring fra den 10. marts til den 10. april 2009, hvorfra svarene indgik i meddelelsen om finansielt tilsyn i Europa, der blev offentliggjort den 27. maj 2009. En sammenfatning af svarene fra offentligheden findes på:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf.

Dernæst afholdt Kommissionen fra den 27. maj til den 15. juli 2009 en anden høringsrunde, hvor alle interesserede parter blev opfordret til at fremsætte bemærkninger til de mere detaljerede reformer, som blev fremlagt i meddelelsen af 27. maj 2009 om finansielt tilsyn i Europa. I størstedelen af de modtagne svar blev der givet udtryk for en positiv holdning til de foreslåede reformer med bemærkninger til detaljerede elementer i det foreslåede ESRB og ESFS. En sammenfatning af svarene fra offentligheden findes på:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/fin_supervision_may_en.htm.

3. Konsekvensanalyse

Kommissionens meddelelse fra maj om finansielt tilsyn i Europa blev ledsaget af en konsekvensanalyse med de vigtigste politikmodeller for oprettelse af ESFS og ESRB. Der er yderligere foretaget en konsekvensanalyse med henblik på at vurdere følgerne af forslagene vedrørende det nye finansielle tilsynssystem i Europa, vedtaget af Kommissionen i september 2009, som også omfatter en analyse af oprettelsen af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og ændringerne i tilsynssystemet for kreditvurderingsbureauer. Der er udarbejdet en delkonsekvensanalyse om dette forslag. Den findes på:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm.

4. Forslagets retlige aspekter

4.1. Retsgrundlag

Forslaget er baseret TEUF's artikel 114.

4.2. Nærhed og proportionalitet

De opgaver, som skal overdrages til ESMA, er tæt knyttet til de foranstaltninger, der er truffet som svar på finanskrisen, og til dem, der er omhandlet i Kommissionens meddelelser af 4. marts og 27. maj 2009. Fællesskabets initiativer kan afhjælpe de mangler, som krisen har afdækket, og sikre et system, som er i overensstemmelse med målsætningen om et stabilt indre marked for finansielle tjenesteydelser i EU - hvor ESMA tildeles de tilsynsbeføjelser, som er nødvendige i forbindelse med registrering af og tilsyn med kreditvurderingsbureauer. Den traditionelle opdeling mellem den kompetente myndighed i hjemlandet og andre kompetente myndigheder blev ikke betragtet som en langsigtet løsning på tilsynet med kreditvurderingsbureauer i betragtning af den globale karakter, som kendetegner kreditvurderinger, der anvendes i hele Den Europæiske Union. Et mere konsolideret tilsyn med kreditvurderingsbranchen blev anset for mere fordelagtigt, da forordningen om kreditvurderingsbureauer blev vedtaget, men på det tidspunkt gav de gældende lovgivningsrammer ikke mulighed for at skabe et sådant tilsyn. Kommissionens forslag til en forordning om oprettelse af en europæisk værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) skaber de rette rammer for at give ESMA de nødvendige beføjelser til at varetage registrering og tilsyn i forbindelse med kreditvurderingsbureauer.

Forordningen omfatter ikke blot tilsyn med kreditvurderingsbureauer – skal foretages af ESMA – men også tilsyn med de enkelte enheders brug af kreditvurderinger, og da der føres tilsyn med de enkelte enheder på nationalt plan, vil de nationale tilsynsførende fortsat være ansvarlige for at føre tilsyn med de pågældende enkelte enheders brug af kreditvurderinger. Da de nationale tilsynsførende kan indsamle specifikke oplysninger om brugen af kreditvurderinger, bør de kunne anmode ESMA om at undersøge tilbagetrækning af et kreditvurderingsbureaus registrering eller suspension af brugen af kreditvurderinger. De nationale kompetente myndigheder vil dog ikke have beføjelse til at træffe tilsynsforanstaltninger i forhold til kreditvurderingsbureauer, hvis de overtræder forordningen.

De kompetente myndigheder vil endvidere være forpligtet til at samarbejde med ESMA, hvis ESMA anser det for nødvendigt. Derfor vil medlemsstaterne skulle bevare de kompetente myndigheder, som de har udpeget i henhold til forordningen om kreditvurderingsbureauer. Bestemmelserne går ikke videre end, hvad der er strengt nødvendigt for at nå de fastsatte mål. Bestemmelserne er i overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. traktatens artikel 5, da målene med forslaget ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og derfor bedre kan gennemføres på fællesskabsplan.

En forordning til ændring af den nuværende forordning er det mest hensigtsmæssige middel.

4.3. Detaljeret gennemgang af forslaget

Forordningen om kreditvurderingsbureauer skal ændres for at indføre et centralt tilsyn med kreditvurderingsbureauer, der er aktive i EU. ESMA skal have overordnet kompetence i forbindelse med spørgsmål vedrørende registrering af og løbende tilsyn med registrerede kreditvurderingsbureauer samt i forbindelse med spørgsmål vedrørende kreditvurderinger, udstedt af kreditvurderingsbureauer etableret i tredjelande, som er aktive i EU i henhold til godkendelses- eller valideringsordninger. Derfor er det nødvendigt at erstatte alle henvisninger i hele teksten til kompetente myndigheder med ansvar for registrering af og tilsyn med kreditvurderingsbureauer med en henvisning til ESMA. Visse specifikke tilsynsbeføjelser med hensyn til brugen af kreditvurderinger vil dog fortsat henhøre under de nationale kompetente myndigheders mandat. Endvidere beholder Kommissionen sin kompetence til at håndhæve traktaterne, navnlig afsnit VII, kapitel 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, om de fælles regler om konkurrence, i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne for nævnte regler.

4.3.1. Ændringer i afsnit I (Genstand, anvendelsesområde og definitioner)

Med henblik på at tilpasse forordningen til det nye forslag til direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde, opføres alternative investeringsfonde nu i artikel 4, stk. 1, således at de behandles på samme måde som de øvrige finansielle institutter i EU i forbindelse med brug af kreditvurderinger. Hvis alternative investeringsfonde bruger kreditvurderinger i reguleringsøjemed, skal nævnte kreditvurderinger derfor være udstedt af et kreditvurderingsbureau, som er registreret eller godkendt i henhold til denne forordning.

4.3.2. Ændringer i afsnit II (Udstedelse af kreditvurderinger)

For at undgå eventuelle interessekonflikter for kreditvurderingsbureauer i "udsteder betaler-modellen", som er særligt voldsomme i forbindelse med vurderinger af strukturerede finansielle instrumenter, for at forbedre gennemsigtigheden og for at øge konkurrencen mellem kreditvurderingsbureauer, bør der stilles krav til udstedere af strukturerede finansielle instrumenter eller tilknyttede tredjeparter om at give konkurrerende kreditvurderingsbureauer adgang til de oplysninger, som de har givet til det kreditvurderingsbureau, de har hyret til at vurdere strukturerede finansielle instrumenter. Hvis konkurrerende kreditvurderingsbureauer opfylder visse betingelser med hensyn til organisation og fortrolig behandling, bør den vurderede enhed eller en tilknyttet tredjepart efter anmodning give dem adgang til de oplysninger, de har givet til de hyrede kreditvurderingsbureauer med henblik på vurdering af strukturerede finansielle instrumenter. Det konkurrerende kreditvurderingsbureau, som har fået adgang til oplysninger, bør ikke bruge dem til andre formål end vurdering og bør være forpligtet til at udstede et minimum af uopfordrede vurderinger for at sikre, at anmodningen om adgang til disse oplysninger ikke tjener andre formål.

I modsætning til de øvrige materielle krav i forordningen om kreditvurderingsbureauer, som er rettet mod kreditvurderingsbureauer og deres personale, stilles der med denne bestemmelse krav til udstedere af strukturerede finansielle instrumenter om udlevering af oplysninger. Alle registrerede kreditvurderingsbureauer vil kunne få adgang til de oplysninger, som er nødvendige for at udstede uopfordrede vurderinger af strukturerede finansielle instrumenter. Det vil føre til øget konkurrence på markedet for kreditvurderinger og øge antallet af vurderinger pr. instrument, således at brugere af vurderinger kan regne med mere end en vurdering af samme instrument.

Kommissionen bemærker, at der også er indført et lignende system i USA (SEC Rule 17g-5, offentliggjort den 4. december 2009 og træder i kraft i juni 2010). I betragtning af kreditvurderingsbureauernes rolle og aktiviteter på globalt plan er det nødvendigt at sikre ensartede bestemmelser for kreditvurderingsbureauer, som opererer i flere retsområder; på den måde er det muligt at fastholde lige vilkår og tilstrækkelig konkurrence mellem kreditvurderingsbureauerne. Endvidere forventes de nye bestemmelser at imødegå interessekonflikter, som skyldes "udsteder betaler-modellen". I betragtning af de nye bestemmelsers potentielle fordele og det forhold, at de synes at svare til god praksis på internationalt plan, forventes de ikke at afstedkomme væsentlige omkostninger. Det er nødvendigt med gennemførelsesbestemmelser til yderligere præcisering af de krav, som kreditvurderingsbureauer skal opfylde for at få adgang til webstedet, herunder vedrørende forudsætningerne for at sikre fortrolig behandling af data.

4.3.3. Ændringer i afsnit III (Tilsyn med kreditvurderingsaktiviteter)

4.3.3.1. Ændringer i afsnit III, kapitel I (Registreringsprocedure)

Som følge af den nye fælles tilsynsmyndighed for kreditvurderingsbureauer udgår de nuværende bestemmelser om en form for kollegiebaseret tilsynskoordination, hvor en kompetent myndighed i hjemlandet træffer de endelige formelle afgørelser. Hvis tilsynskompetencerne overdrages til ESMA, forventes det at blive lettere for EU at tage den udfordring op, der ligger i at sikre effektiv tilsynsføring med disse enheder, som ofte udvikler sig således, at de er til stede i mange retsområder og har vidtrækkende konsekvenser på tværs af grænser. Med forslaget om et centralt tilsyn på EU-niveau er der derfor ikke længere behov for de tilsynskollegier, som skulle strømline samarbejde og konvergens for så vidt angår tilsyn. Med ESMA vil det blive muligt at forbedre og strømline registreringsproceduren og at forenkle den (ved at fjerne overflødige høringer mellem myndigheder i kollegiet og med CESR), og på den måde kan tidsfristerne på de forskellige stadier i registreringsprocessen afkortes.

4.3.3.2. Ændringer i afsnit III, kapitel II (Tilsyn foretaget af ESMA)

For at lette forordningens anvendelse i det daglige bør ESMA have beføjelse til at foreslå udkast til tekniske standarder, som skal vedtages af Kommissionen, om: i) registreringsprocessen, herunder oplysningerne i bilag II, ii) de oplysninger, som kreditvurderingsbureauet skal indgive i forbindelse med ansøgningen om godkendelse og vurderingen af dets systemiske betydning for finansmarkedernes stabilitet eller integritet, jf. forordningens artikel 5, og iii) fremlæggelsen af de oplysninger, herunder struktur, format, metode og rapporteringsperiode, som kreditvurderingsbureauerne skal afgive i henhold til forordningens artikel 11, stk. 2, og afsnit E, del II, punkt 1, i bilag I.

For at sikre, at ESMA har tilstrækkelig kapacitet for så vidt angår tilsyn og håndhævelse, skal ESMA have beføjelse til at fremsætte krav om udlevering af alle nødvendige oplysninger fra kreditvurderingsbureauer og andre personer, som har forbindelse til kreditvurderingsaktiviteter. ESMA vil kunne iværksætte undersøgelser af eventuelle overtrædelser af forordningen og skal i den forbindelse kunne udøve sine tilsynsbeføjelser ved f.eks. at undersøge registre og andet relevant materiale og tage kopier/udskrifter deraf, kræve mundtlige forklaringer, høre personer samt kræve oplysninger om telefonsamtaler og datatrafik. ESMA skal også kunne foretage kontrolundersøgelser på stedet. De berørte personers ret til forsvar skal sikres fuldt ud i procedureforløbet. ESMA skal navnlig give de berørte personer lejlighed til at blive hørt om de forhold, som ESMA har gjort indsigelse imod.

4.3.3.3. Ændringer i afsnit III, kapitel III (Samarbejde mellem ESMA og kompetente myndigheder)

De kompetente myndigheder skal beholde ansvaret for at føre tilsyn med den brug, de overvågede enheder (f.eks. kreditinstitutter eller forsikringsselskaber) gør af kreditvurderinger i reguleringsøjemed. Disse nationale myndigheder er fortsat bedst placeret til at undersøge, hvordan de overvågede enheder bruger kreditvurderinger i deres daglige arbejde, og til om nødvendigt at træffe passende foranstaltninger.

De nationale tilsynsmyndigheder skal også bidrage til ESMA's tilsynsaktiviteter ved at sikre den fornødne udveksling af oplysninger og det samarbejde, som kan være påkrævet, for at ESMA kan udøve sine beføjelser med hensyn til tilsyn og håndhævelse. De vil kunne anmode ESMA om at undersøge, om betingelserne for tilbagetrækning af et kreditvurderingsbureaus registrering er opfyldt, og anmode ESMA om at undersøge suspensionen af anvendelsen af kreditvurderinger udstedt af et kreditvurderingsbureau, som de anser for at gøre sig skyldig i grov og vedvarende overtrædelse af forordningen om kreditvurderingsbureauer.

Hvis det er nødvendigt eller passende af hensyn til effektiviteten skal ESMA i forbindelse med sine tilsynsaktiviteter kunne anmode en kompetent tilsynsmyndighed på nationalt plan om bistand. De kompetente myndigheder bør yde bistand, når ESMA foretager undersøgelser og kontrolundersøgelser på stedet.

ESMA kan også delegere særlige tilsynsopgaver til kompetente nationale myndigheder, f.eks. når der skal føres tilsyn i et fjerntliggende kreditvurderingsbureaus lokaler, eller når foranstaltningerne kræver kendskab til eller erfaring med lokale forhold, herunder fremmedsprogskundskaber. Opgaver bør delegeres for at undgå uforholdsmæssigt store udgifter for ESMA og de kreditvurderingsbureauer, som der føres tilsyn med. De opgaver, der kan delegeres, omfatter særlige undersøgelsesopgaver og kontrolundersøgelser på stedet, vurderinger af ansøgninger om registrering, men også opgaver i forbindelse med det daglige tilsyn. Delegationen af opgaver berører ikke det ansvar, som påhviler ESMA, og ESMA kan give instrukser til den myndighed, som ESMA har delegeret opgaver til. ESMA bør udstede nærmere retningslinjer for de områder, hvor ESMA har til hensigt at udøve sin beføjelse til at delegere opgaver, herunder for de delegationsprocedurer, der skal anvendes, og eventuel kompensation til de kompetente myndigheder for udførelse af opgaverne.

4.3.4. Ændringer i afsnit IV (Sanktioner, udvalgsprocedure, rapportering samt overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser)

4.3.4.1. Ændringer i afsnit IV, kapitel I (Sanktioner, udvalgsprocedure og rapportering)

ESMA kan foreslå Kommissionen at pålægge tvangsbøder med henblik på at understøtte sin funktion som tilsynsmyndighed. Denne tvangsforanstaltning skal medvirke til at sikre, at: i) overtrædelser bringes til ophør, ii) udtømmende og korrekte oplysninger, som ESMA har anmodet om, afgives, iii) kreditvurderingsbureauer og andre personer underkaster sig undersøgelser. ESMA kan også i tilfælde af forsætlig eller uagtsom overtrædelse af nogle af de bestemmelser i forordningen om kreditvurderingsbureauer, der er omhandlet i bilag III, fremsætte forslag om bøder, som skal vedtages af Kommissionen. De nærmere kriterier for fastsættelse af bødernes størrelse samt de proceduremæssige aspekter ved bøderne vil blive fastlagt i en delegeret retsakt.

Hvis et kreditvurderingsbureau har overtrådt forordningen, skal ESMA ud over at kunne fremsætte forslag til sanktioner også have beføjelse til at vedtage tilsynsforanstaltninger. Disse foranstaltninger omfatter et midlertidigt forbud mod udstedelse af kreditvurderinger og suspension af anvendelsen af de berørte kreditvurderinger, indtil overtrædelsen er bragt til ophør. ESMA har som en sidste udvej beføjelse til at trække registreringen af et kreditvurderingsbureau tilbage.

Endvidere har ESMA beføjelse til at kræve, at kreditvurderingsbureauerne bringer en overtrædelse til ophør og til at offentliggøre meddelelser. Disse foranstaltninger finder anvendelse i de tilfælde, hvor det i betragtning af proportionalitetsprincippet ikke er berettiget at vedtage sanktioner eller strengere tilsynsforanstaltninger. Sanktioner, tvangsbøder og tilsynsforanstaltninger er indbyrdes supplerende dele af en effektiv håndhævelsesordning.

Udvalgsprocedurerne er tilpasset Lissabontraktaten.

4.3.4.2. Ændringer i afsnit IV, kapitel II (Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser)

Når ESMA engang er oprettet og operationel, skal de kompetente myndigheder i medlemsstaterne bringe de beføjelser og opgaver til ophør, der er knyttet til tilsyn og håndhævelse i forbindelse med kreditvurderingsbureauer, og som blev overdraget til dem ved forordningen om kreditvurderingsbureauer.

Der skal også indføres klare regler for fremsendelse af sagsakter og arbejdsdokumenter fra kompetente myndigheder til ESMA.

5. Budgetmæssige konsekvenser

En oversigt over de budgetmæssige konsekvenser af forslagene om oprettelse af ESMA blev fremlagt i september 2009 i den konsekvensanalyse og de finansieringsoversigter, som vedlægges sådanne lovgivningsforslag (jf. den finansieringsoversigt, der er vedlagt forslaget om oprettelse af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed). De særlige konsekvenser for ESMA, for så vidt angår direkte tilsyn med og overvågning af kreditvurderingsbureauer, er nærmere beskrevet i den finansieringsoversigt, der er vedlagt dette forslag. Begge finansieringsoversigter skal tages i betragtning. De særlige budgetmæssige konsekvenser for Kommissionen vurderes også i den finansieringsoversigt, der er vedlagt dette forslag.

Forslaget får konsekvenser for Fællesskabets budget.

2010/0160 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. .../...

om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen[8],

efter fremsendelse af forslaget til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[9],

efter den almindelige lovgivningsprocedure[10] og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I en af Kommissionen rekvireret rapport, der blev offentliggjort den 25. februar 2009 og udarbejdet af en ekspertgruppe på højt niveau under forsæde af Jacques de Larosière, konkluderes det, at det er nødvendigt at styrke tilsynssystemet for den finansielle sektor i Europa for at nedsætte risikoen for og omfanget af kommende finanskriser, og det anbefales heri at indføre omfattende reformer af strukturen i tilsynet, herunder at oprette et europæisk finanstilsynssystem, der omfatter tre europæiske tilsynsmyndigheder, en myndighed for værdipapirsektoren, en for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger og en for banksektoren, og at oprette et europæisk råd for systemiske risici.

(2) I sin meddelelse af 4. marts 2009 "Fremdrift i den europæiske genopretning"[11] foreslår Kommissionen, at der fremlægges et lovgivningsudkast til oprettelse af et europæisk finanstilsynssystem, og i sin meddelelse af 27. maj 2009 "Finansielt tilsyn i Europa"[12] gør Kommissionen nærmere rede for, hvordan et sådant nyt tilsynssystem kan udformes, og fremhæver de særlige forhold, der gør sig gældende for tilsynet med kreditvurderingsbureauer.

(3) Det Europæiske Råd anbefalede i konklusionerne fra den 19. juni 2009, at der oprettes et europæisk finanstilsynssystem bestående af et netværk af nationale finanstilsyn, som samarbejder med nye europæiske tilsynsmyndigheder, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), med det formål at opgradere kvaliteten af og konsekvensen i det nationale tilsyn, styrke det overordnede tilsyn med grænseoverskridende koncerner ved etablering af tilsynskollegier samt fastlægge et fælles europæisk regelsæt, der gælder for alle finansielle institutioner i det indre marked. Det lagde vægt på, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed bør have tilsynsbeføjelser over for kreditvurderingsbureauer. Endvidere bør Kommissionen beholde sin kompetence til at håndhæve traktaterne, navnlig afsnit VII, kapitel 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, om de fælles regler om konkurrence, i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne for nævnte regler.

(4) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds kompetenceområde bør være klart afgrænset, således at deltagere på det finansielle marked kan identificere den kompetente myndighed inden for kreditvurderingsbureauernes aktivitetsområde. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed bør have overordnet kompetence i forbindelse med spørgsmål vedrørende registrering og løbende tilsyn med registrerede kreditvurderingsbureauer.

(5) For at øge konkurrencen mellem kreditvurderingsbureauer, for at medvirke til at undgå eventuelle interessekonflikter i "udsteder betaler-modellen", som er særligt voldsomme i forbindelse med vurderinger af strukturerede finansielle instrumenter, og for at forbedre gennemsigtigheden og kvaliteten af vurderinger af strukturerede finansielle instrumenter bør registrerede eller godkendte kreditvurderingsbureauer have adgang til en liste over strukturerede finansielle instrumenter, som vurderes af deres konkurrenter. Oplysningerne til vurderingen bør udleveres af udstederen eller en tilknyttet tredjepart med henblik på udstedelse af uopfordrede konkurrerende vurderinger af strukturerede finansielle instrumenter. Udstedelse af sådanne uopfordrede vurderinger bør fremme brugen af mere end én vurdering pr. struktureret finansielt instrument. Et kreditvurderingsbureau bør kun få adgang til webstederne, hvis det kan sikre fortrolig behandling af de ønskede oplysninger.

(6) Da kreditvurderinger anvendes i hele Unionen, er den traditionelle skelnen mellem den kompetente myndighed i hjemlandet og de øvrige kompetente myndigheder og brugen af en form for kollegiebaseret tilsynskoordination ikke det mest hensigtsmæssige i forbindelse med tilsyn med kreditvurderingsbureauer. Når Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed er oprettet, vil det ikke længere være nødvendigt at beholde en sådan struktur. Registreringsprocessen bør således strømlines og tidsfristerne afkortes tilsvarende.

(7) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed bør være ansvarlig for registrering af og løbende tilsyn med kreditvurderingsbureauer, men bør ikke være ansvarlig for tilsyn med brugere af kreditvurderinger. De nationale kompetente myndigheder bør derfor fortsat være ansvarlige for at føre tilsyn med brug af kreditvurderinger i forbindelse med finansielle institutioner og andre enheder (f.eks. kreditinstitutter, investeringsselskaber, forsikrings-, livsforsikrings- og genforsikringsselskaber, institutter for kollektiv investering i værdipapirer, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser og alternative investeringsfonde), som der føres tilsyn med på nationalt plan for så vidt angår anvendelsen af andre direktiver om finansielle tjenesteydelser, og med brug af kreditvurderinger i prospekter.

(8) Det er nødvendigt at indføre et effektivt instrument til fastsættelse af harmoniserede tekniske standarder for at gøre det lettere at anvende forordningen i praksis og for at sikre ensartede vilkår og passende beskyttelse af investorer og forbrugere i hele Unionen. Da Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed er i besiddelse af højtspecialiseret viden, er det rationelt og hensigtsmæssigt, at den udarbejder udkast til tekniske standarder.

(9) I forbindelse med kreditvurderingsbureauer bør der fremsættes forslag til udkast til tekniske standarder for registreringsprocessen, de oplysninger, som kreditvurderingsbureauet skal indgive i forbindelse med ansøgningen om godkendelse og vurderingen af dets systemiske betydning for finansmarkedernes stabilitet eller integritet, og fremlæggelsen af de oplysninger, herunder struktur, format, metode og rapporteringsperiode, som kreditvurderingsbureauer skal afgive i henhold til denne forordning. Udkastene til tekniske standarder skal vedtages af Kommissionen for at få bindende retsvirkning, jf. forordning …/… [ESMA].

(10) Inden for de områder, som ikke er omfattet af tekniske standarder, bør Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed have beføjelse til at udstede ikke-bindende retningslinjer om spørgsmål vedrørende denne forordnings anvendelse.

(11) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed bør have ret til at anmode deltagere på det finansielle marked direkte om alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udføre sine opgaver effektivt. Medlemsstaternes myndigheder bør være forpligtet til at bistå Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed med at håndhæve sådanne anmodninger.

(12) For at kunne udøve sine tilsynsbeføjelser på en effektiv måde bør Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed have ret til at foretage undersøgelser og kontrolundersøgelser på stedet. Når Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed udøver sine tilsynsbeføjelser, bør den give de personer, som er omfattet af procedurerne, lejlighed til at blive hørt for at respektere deres ret til forsvar.

(13) Kompetente myndigheder bør bistå og samarbejde med Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed. Sidstnævnte kan delegere særlige tilsynsopgaver til kompetente myndigheder, f.eks. når en tilsynsopgave kræver kendskab til eller erfaring med lokale forhold, som det er lettere at finde på nationalt plan. De opgaver, der kan delegeres, omfatter særlige undersøgelsesopgaver og kontrolundersøgelser på stedet, vurderinger af ansøgninger om registrering, men også særlige opgaver i forbindelse med det daglige tilsyn. De nærmere detaljer om en sådan delegation, herunder om procedurerne og eventuel kompensation til de nationale kompetente myndigheder, bør fremgå af retningslinjer.

(14) Det er nødvendigt at sikre, at de kompetente myndigheder kan anmode Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om at undersøge, om betingelserne for tilbagetrækning af et kreditvurderingsbureaus registrering er opfyldt, og anmode Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om at suspendere anvendelsen af kreditvurderinger, hvis et kreditvurderingsbureau anses for at gøre sig skyldig i grov og vedvarende overtrædelse af forordningen. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed bør vurdere anmodningen og træffe passende foranstaltninger.

(15) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed bør kunne foreslå Kommissionen at pålægge tvangsbøder. Disse tvangsbøder bør have til formål at opnå, at en overtrædelse, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har konstateret, bringes til ophør, at udtømmende og korrekte oplysninger, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har er anmodet om, afgives, og at kreditvurderingsbureauer og andre personer underkaster sig undersøgelser. I afskrækningsøjemed og for at tvinge kreditvurderingsbureauer til at overholde forordningen bør Kommissionen endvidere også kunne pålægge bøder efter anmodning fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed i tilfælde af forsætlig eller uagtsom overtrædelse af specifikke bestemmelser i forordningen. Bøderne skal have afskrækkende virkning og stå i et rimeligt forhold til overtrædelsens art og alvor, overtrædelsens varighed og det berørte kreditvurderingsbureaus økonomiske formåen. De nærmere kriterier for fastsættelse af bødernes størrelse samt de proceduremæssige aspekter ved bøderne bør fastlægges af Kommissionen i en delegeret retsakt. Medlemsstaterne bør kun fortsat have beføjelse til at fastsætte og gennemføre bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af finansvirksomheders pligt til kun at anvende kreditvurderinger i reguleringsøjemed, hvis disse vurderinger er udstedt af kreditvurderingsbureauer, som er registreret i overensstemmelse med denne forordning.

(16) Hvis et kreditvurderingsbureau overtræder bestemmelserne, bør Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed have beføjelse til at træffe en række tilsynsforanstaltninger, herunder, men ikke udelukkende, til at kræve, at kreditvurderingsbureauet bringer overtrædelsen til ophør, til at suspendere brugen af vurderinger, til midlertidigt at forbyde et kreditvurderingsbureau at udstede vurderinger og – som en sidste udvej – til at trække registreringen tilbage, hvis kreditvurderingsbureauet fortsat i alvorlig grad overtræder bestemmelserne i denne forordning. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed bør anvende tilsynsforanstaltningerne under hensyntagen til overtrædelsens art og alvor og proportionalitetsprincippet. Sanktioner, tvangsbøder og tilsynsforanstaltninger er indbyrdes supplerende dele af en effektiv håndhævelsesordning.

(17) Af hensyn til retssikkerheden bør der indføres klare regler for fremsendelse af sagsakter og arbejdsdokumenter fra nationale kompetente myndigheder til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.

(18) Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 vedrørende ændring og yderligere præcisering af de kriterier, der lægges til grund for at vurdere ækvivalensen af tredjelandes retlige og tilsynsmæssige rammer, for at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder, vedtagelsen af en forordning om afgifter og ændringen af bilagene.

(19) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger finder anvendelse på behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning foretaget af medlemsstater og aktører, som er omfattet af denne forordning.

(20) Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger[13], som finder fuld anvendelse på behandling af personoplysninger med henblik på denne forordning i Unionens organer og kontorer.

(21) Målene for denne foranstaltning, nemlig at oprette effektive tilsynsrammer for kreditvurderingsbureauer ved at give en fælles tilsynsmyndighed bemyndigelse til at føre tilsyn med vurderingsaktiviteter i Unionen, at give kreditvurderingsbureauer et fælles kontaktpunkt og at sikre konsekvent anvendelse af reglerne, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og kan på grund af den tværeuropæiske struktur og virkning, som kendetegner de vurderingsaktiviteter, som der skal føres tilsyn med, bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(22) ESMA bør først føre tilsyn med kreditvurderingsbureauer, når ESMA er oprettet. Derfor finder denne forordning først anvendelse, når forordning …/… om oprettelse af ESMA er trådt i kraft.

(23) Forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1 Ændringer af forordning (EF) nr. 1060/2009

I forordning (EF) nr. 1060/2009 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 4 ændres således:

a) Stk. 1, første afsnit, affattes således:

"Kreditinstitutter som defineret i direktiv 2006/48/EF, investeringsselskaber som defineret i direktiv 2004/39/EF, forsikringsselskaber, der er omfattet af Rådets direktiv 73/239/EØF[14], livsforsikringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF[15], genforsikringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF[16], institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) som defineret i direktiv 2009/65/EF, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser som defineret i direktiv 2003/41/EF og alternative investeringsfonde som defineret i direktiv 2010/…/EF kan kun anvende kreditvurderinger i reguleringsøjemed, hvis disse vurderinger er udstedt af kreditvurderingsbureauer, som er etableret i Unionen og registreret i henhold til denne forordning."

b) I stk. 3 foretages følgende ændringer:

i) litra b), c) og d) affattes således:

"b) kreditvurderingsbureauet har kontrolleret og er i stand til over for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ("ESMA") løbende at godtgøre, at tredjelandskreditvurderingsbureauets gennemførelse af kreditvurderingsaktiviteter, der fører til udstedelse af den kreditvurdering, der skal valideres, opfylder krav, der er mindst lige så strenge som kravene i artikel 6-12

c) de muligheder, som ESMA har for at vurdere og kontrollere, at det kreditvurderingsbureau, der er etableret i tredjelandet, overholder kravene i litra b), er ikke begrænsede

d) kreditvurderingsbureauet stiller på anmodning alle de oplysninger til rådighed for ESMA, der er nødvendige for, at ESMA løbende kan overvåge opfyldelsen af kravene i denne forordning".

ii) Litra h) affattes således:

"h) der er en hensigtsmæssig samarbejdsaftale mellem ESMA og den relevante kompetente myndighed for kreditvurderingsbureauet i det pågældende tredjeland. ESMA sikrer, at sådanne samarbejdsaftaler mindst angiver:

i) mekanismen for udveksling af oplysninger mellem ESMA og den relevante kompetente myndighed for kreditvurderingsbureauet i det pågældende tredjeland, samt

ii) procedurerne for koordination af tilsynsaktiviteterne, for at ESMA løbende kan overvåge de kreditvurderingsaktiviteter, der fører til udstedelse af den validerede kreditvurdering."

2) I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2 affattes således:

"2. De kreditvurderingsbureauer, der er omhandlet i stk. 1, kan ansøge om godkendelse. Ansøgningen indgives til ESMA i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i artikel 15."

b) Stk. 3, første afsnit, affattes således:

"ESMA behandler og træffer afgørelse om ansøgningen om godkendelse i henhold til procedurerne i artikel 16. Afgørelsen om godkendelse træffes på grundlag af de kriterier, der er angivet i stk. 1, litra a)-d), i denne artikel."

c) Stk. 4 affattes således:

"4. Det kreditvurderingsbureau, der er omhandlet i stk. 1, kan også indgive en ansøgning om undtagelse:

a) på et individuelt grundlag helt eller delvist for forpligtelsen til at opfylde kravene i bilag I, afsnit A, og artikel 7, stk. 4, hvis kreditvurderingsbureauet kan påvise, at disse krav ikke står i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af dets virksomhed og til arten og omfanget af dets udstedelse af kreditvurderinger

b) fra kravet om fysisk tilstedeværelse i Unionen, hvis et sådant krav er for belastende og ikke står i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af dets virksomhed og til arten og omfanget af dets udstedelse af kreditvurderinger.

Kreditvurderingsbureauet indgiver en ansøgning om nævnte undtagelser sammen med ansøgningen om godkendelse. I forbindelse med vurderingen af en ansøgning tager ESMA hensyn til det i stk. 1 omhandlede ansøgende kreditvurderingsbureaus størrelse i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af dets virksomhed og til arten og omfanget af dets udstedelse af kreditvurderinger samt til betydningen af de kreditvurderinger, der udstedes af kreditvurderingsbureauet, for en eller flere medlemsstaters finansmarkeders stabilitet og integritet. På grundlag af disse betragtninger kan ESMA indrømme det i stk. 1 omhandlede kreditvurderingsbureau en sådan undtagelse."

d) Stk. 5 udgår.

e) Stk. 6, tredje afsnit, affattes således:

"Kommissionen præciserer eller ændrer de kriterier, der er angivet i andet afsnit, litra a), b) og c), for at tage hensyn til udviklingen på finansmarkederne. Disse foranstaltninger vedtages ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a og på de betingelser, der er omhandlet i artikel 38b og 38c."

f) Stk. 7 og 8 affattes således:

"7. ESMA etablerer samarbejdsaftaler med de relevante kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige og tilsynsmæssige rammer er blevet anset for at være ækvivalente med denne forordning i henhold til stk. 6. Aftalerne præciserer som et minimum:

a) mekanismen for udveksling af oplysninger mellem ESMA og de berørte kompetente myndigheder i tredjelande og

b) procedurerne for samordningen af tilsynsaktiviteterne.

8. Artikel 20 og 24 finder tilsvarende anvendelse på godkendte kreditvurderingsbureauer og på kreditvurderinger, der udstedes af disse bureauer."

3) I artikel 6, stk. 3, foretages følgende ændringer:

a) I første afsnit affattes indledningen således:

"På anmodning af et kreditvurderingsbureau kan ESMA undtage et kreditvurderingsbureau fra at opfylde kravene i punkt 2, 5 og 6 i afsnit A i bilag I og artikel 7, stk. 4, hvis kreditvurderingsbureauet kan godtgøre, at disse krav ikke står i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af dets virksomhed og arten og omfanget af udstedelsen af kreditvurderinger, og at:"

b) Andet afsnit affattes således:

"Er der tale om en gruppe af kreditvurderingsbureauer, skal ESMA sikre, at mindst ét af kreditvurderingsbureauerne i gruppen ikke er undtaget fra overholdelsen af kravene i punkt 2 og 5 og 6 i afsnit A i bilag I og artikel 7, stk. 4."

4) Som artikel 8a og 8b indsættes:

"Artikel 8a Oplysninger om strukturerede finansielle instrumenter

1. Udstederen af et struktureret finansielt instrument eller en tilknyttet tredjepart giver på et websted, der er beskyttet med et password, og som udstederen administrerer, det kreditvurderingsbureau, som udstederen udpeger, alle de oplysninger, som er nødvendige, for at kreditvurderingsbureauet i første omgang kan at foretage eller overvåge en kreditvurdering af et struktureret finansielt instrument i overensstemmelse med den metode, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1.

2. Hvis andre kreditvurderingsbureauer, der er registreret eller godkendt i henhold til denne forordning, anmoder om adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, får de omgående adgang, forudsat at de opfylder følgende betingelser i fuldt omfang:

a) de har indført de systemer og den organisationsstruktur, der er nødvendig for at sikre fortrolig behandling af oplysningerne

b) de foretager hvert år vurderinger af mindst 10 % af de strukturerede finansielle instrumenter, for hvilke de anmoder om at få adgang til de i stk. 1 omhandlede oplysninger.

3. For at sikre ensartet gennemførelse af denne artikel vedtager Kommissionen i overensstemmelse med forskriftsproceduren i artikel 38, stk. 2, nærmere bestemmelser, navnlig om adgangsbetingelserne og om webstedets krav, for at sikre nøjagtige og fortrolige data og beskyttelse af persondata i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF.

Artikel 8b Adgang til oplysninger om vurderinger

1. Et kreditvurderingsbureau, der er registreret i Unionen, skal have et websted, som er beskyttet med et password, og som indeholder:

a) en liste over de strukturerede finansielle instrumenter, som det er i færd med at foretage en kreditvurdering af, med angivelse af det strukturerede finansielle instruments type, af udstederens navn og af den dato, hvor vurderingsprocessen blev indledt

b) et link til det websted, der er beskyttet med et password, og hvor udstederen af det strukturerede finansielle instrument eller en tilknyttet tredjepart udleverer de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 8a, stk. 1, så snart linket haves.

2. Et kreditvurderingsbureau giver omgående ethvert kreditvurderingsbureau, der er registreret eller godkendt i henhold til denne forordning, adgang til det i stk. 1 omhandlede websted, der er beskyttet med et password, forudsat at det kreditvurderingsbureau, der anmoder om adgang, opfylder de krav, der er omhandlet i artikel 8a, stk. 2."

5) Artikel 9 affattes således:

" Artikel 9 Outsourcing

Væsentlige operationelle funktioner må ikke overlades til tredjemand på en sådan måde, at kvaliteten af kreditvurderingsbureauets interne kontrol og ESMA's mulighed for at føre tilsyn med, om kreditvurderingsbureauet opfylder alle sine forpligtelser i henhold til denne forordning, væsentligt forringes."

6) Artikel 10, stk. 6, affattes således:

"6. Kreditvurderingsbureauet benytter ikke ESMA's eller en kompetent myndigheds navn på en sådan måde, at det giver det udseende af eller lader formode, at denne myndighed har valideret eller godkendt kreditvurderingsbureauets kreditvurderinger eller kreditvurderingsaktiviteter."

7) Artikel 11, stk. 2 og 3, affattes således:

"2. Et kreditvurderingsbureau stiller oplysninger om dets hidtidige resultater, herunder frekvensen af migration mellem kreditvurderingskategorier og oplysninger om tidligere udstedte kreditvurderinger og ændringer af disse, til rådighed i et centralt register, der oprettes af ESMA. Et kreditvurderingsbureau afgiver oplysninger til dette register i et standardiseret format fastlagt af ESMA. ESMA offentliggør disse oplysninger og udgiver hvert år et sammendrag af oplysninger om den vigtigste udvikling, der er sket.

3. Et kreditvurderingsbureau afgiver årligt oplysningerne om de i bilag I, afsnit E, del II, punkt 2, anførte forhold til ESMA."

8) I artikel 14 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2 affattes således:

"2. Registreringen gælder for hele Unionens område, når den afgørelse om meddelelse af registrering, jf. artikel 16, stk. 3, eller artikel 17, stk. 3, som ESMA har truffet, har fået virkning."

b) Stk. 3, andet afsnit, affattes således:

"Et kreditvurderingsbureau underretter uden unødig forsinkelse ESMA om enhver væsentlig ændring af betingelserne for den første registrering, herunder enhver åbning eller lukning af en filial i Unionen."

c) Stk. 4 og 5 affattes således:

"4. Med forbehold af artikel 16 og 17 meddeler EMSA registrering af et kreditvurderingsbureau, hvis den på grundlag af behandlingen af ansøgningen konkluderer, at kreditvurderingsbureauet opfylder betingelserne for udstedelse af kreditvurderinger som fastsat i denne forordning under hensyn til artikel 4 og 6.

5. ESMA indfører ikke betingelser for registrering, som ikke er fastsat i denne forordning."

9) Artikel 15-20 affattes således:

" Artikel 15 Ansøgning om registrering

1. Kreditvurderingsbureauet indgiver en ansøgning om registrering til ESMA. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om de i bilag II anførte forhold.

2. Indgives en ansøgning om registrering af en gruppe af kreditvurderingsbureauer, giver gruppens medlemmer bemyndigelse til et af dens medlemmer til at indgive en ansøgning til ESMA på gruppens vegne. Det bemyndigede kreditvurderingsbureau leverer alle oplysninger om de i bilag II anførte forhold for hvert medlem af gruppen.

3. Et kreditvurderingsbureau kan indgive en ansøgning på et hvilket som helst af Unionens officielle sprog.

4. Senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen vurderer ESMA, hvorvidt ansøgningen er fuldstændig. Hvis ansøgningen ikke er fuldstændig, fastsætter ESMA en frist, inden for hvilken kreditvurderingsbureauet skal stille supplerende oplysninger til rådighed.

Når ESMA har vurderet, at ansøgningen er fuldstændig, underretter ESMA kreditvurderingsbureauet herom.

Artikel 16 ESMA's behandling af ansøgningen om registrering af et kreditvurderingsbureau

1. ESMA skal senest 30 arbejdsdage efter underretningen i henhold til artikel 15, stk. 4, andet afsnit, behandle ansøgningen om registrering på grundlag af kreditvurderingsbureauets opfyldelse af betingelserne i denne forordning.

2. ESMA kan forlænge behandlingsfristen med 15 arbejdsdage, navnlig hvis kreditvurderingsbureauet overvejer et af følgende:

a) at validere kreditvurderinger som omhandlet i artikel 4, stk. 3

b) at benytte outsourcing

c) at anmode om en undtagelse fra overholdelsen, jf. artikel 6, stk. 3.

3. Senest 40 arbejdsdage efter den i artikel 15, stk. 4, andet afsnit, omhandlede underretning og senest 55 arbejdsdage derefter, hvis artikel 16, stk. 2, finder anvendelse, vedtager ESMA en fuldt begrundet afgørelse om meddelelse eller nægtelse af registrering.

4. Den afgørelse om meddelelse, som ESMA har truffet i henhold til stk. 3, får virkning 5 arbejdsdage efter dens vedtagelse.

Artikel 17 ESMA's behandling af ansøgninger om registrering af en gruppe kreditvurderingsbureauer

1. ESMA skal senest 40 arbejdsdage efter underretningen i henhold til artikel 15, stk. 4, andet afsnit, behandle ansøgningerne om registrering på grundlag af kreditvurderingsbureauernes opfyldelse af betingelserne i denne forordning.

2. ESMA kan forlænge behandlingsfristen med 15 arbejdsdage, navnlig hvis et af kreditvurderingsbureauerne i gruppen overvejer et af følgende:

a) at validere kreditvurderinger som omhandlet i artikel 4, stk. 3

b) at benytte outsourcing

c) at anmode om en undtagelse fra overholdelsen, jf. artikel 6, stk. 3.

3. Senest 50 arbejdsdage efter den i artikel 15, stk. 4, andet afsnit, omhandlede underretning og senest 65 arbejdsdage derefter, hvis artikel 17, stk. 2, finder anvendelse, vedtager ESMA fuldt begrundede individuelle afgørelser om meddelelse eller nægtelse af registrering.

4. De afgørelser om meddelelse, som ESMA har truffet i henhold til stk. 3, får virkning 5 arbejdsdage efter deres vedtagelse.

Artikel 18 Underretning om afgørelsen om meddelelse, nægtelse eller inddragelse af registrering af et kreditvurderingsbureau

1. ESMA underretter senest 5 arbejdsdage efter vedtagelsen af en afgørelse i henhold til artikel 16, 17 eller 20 det pågældende kreditvurderingsbureau herom. Når ESMA nægter at meddele registrering til et kreditvurderingsbureau eller trækker registreringen af et kreditvurderingsbureau tilbage, giver ESMA en fuldstændig begrundelse herfor i afgørelsen.

2. ESMA underretter Kommissionen og de kompetente myndigheder om enhver afgørelse i henhold til artikel 16, 17 eller 20.

3. ESMA offentliggør på sit websted en liste over alle kreditvurderingsbureauer, der er registreret i henhold til denne forordning. Denne liste ajourføres senest 5 arbejdsdage efter vedtagelsen af en afgørelse i henhold til artikel 16, 17 eller 20.

Artikel 19 Registrerings- og tilsynsafgifter

1. ESMA opkræver hos kreditvurderingsbureauerne afgifter, som fuldt ud dækker ESMA's nødvendige udgifter til registrering og tilsyn med kreditvurderingsbureauer i overensstemmelse med denne forordning og den i stk. 2 omhandlede forordning om afgifter.

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 38a, en forordning om afgifter. I afgiftsforordningen fastsættes navnlig, hvilken type afgifter der skal betales, og i hvilke tilfælde, samt de pågældende afgifters størrelse og betalingsmåden. Størrelsen af den afgift, der opkræves hos et kreditvurderingsbureau, skal stå i et rimeligt forhold til bureauets størrelse og dets økonomiske formåen.

Artikel 20 Tilbagetrækning af registrering

1. ESMA trækker registreringen af et kreditvurderingsbureau tilbage, når det:

a) udtrykkeligt giver afkald på registreringen eller ikke har udstedt nogen kreditvurderinger i de seks forudgående måneder

b) har opnået registrering på grundlag af urigtige erklæringer eller på anden uretmæssig vis

c) ikke længere opfylder de betingelser, der skulle opfyldes for at opnå registrering, eller

d) i alvorlig grad eller gentagne gange har overtrådt bestemmelserne i denne forordning om kreditvurderingsbureauers driftsforhold.

2. Den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvor kreditvurderinger, som er udstedt af det pågældende kreditvurderingsbureau, anvendes, og som finder, at en af betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan anmode ESMA om at undersøge, om betingelserne for tilbagetrækning af registreringen er opfyldt. Hvis ESMA beslutter ikke at trække registreringen af det pågældende kreditvurderingsbureau tilbage, skal ESMA give en fuldstændig begrundelse herfor.

3. Afgørelsen om tilbagetrækning af registreringen får øjeblikkelig virkning i hele Unionen med forbehold af de overgangsperioder for anvendelse af kreditvurderinger, der er fastsat i artikel 24, stk. 2."

10) Titlen på afsnit III, kapital II ændres til "ESMA's tilsyn".

11) Artikel 21 affattes således:

" Artikel 21 Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

1. ESMA sikrer, at bestemmelserne i denne forordning finder anvendelse, jf. dog artikel 25a.

2. ESMA udsteder og ajourfører retningslinjer om:

a) anvendelsen af valideringsordningen i henhold til artikel 4, stk. 3

b) vurderingen af, om kreditvurderingsmetoder opfylder kravene i artikel 8, stk. 3

c) samarbejdet mellem ESMA og de kompetente myndigheder med henblik på denne forordning, herunder procedurerne og de nærmere bestemmelser vedrørende delegationen af opgaver.

3. Senest [ni måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse] foreslår ESMA udkast til tekniske standarder, som skal vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 7 i forordning …/… [ESMA], om:

a) registreringsprocessen, herunder oplysningerne i bilag II

b) de oplysninger, som kreditvurderingsbureauet skal indgive i forbindelse med ansøgningen om godkendelse og vurderingen af dets systemiske betydning for finansmarkedernes stabilitet eller integritet, jf. artikel 5.

c) fremlæggelsen af de oplysninger, herunder struktur, format, metode og rapporteringsperiode, som kreditvurderingsbureauer skal give i henhold til artikel 11, stk. 2, og afsnit E, del II, punkt 1, i bilag I.

4. ESMA offentliggør hvert år og første gang senest 1. januar 2012 en rapport om anvendelsen af denne forordning. Denne rapport skal først og fremmest indeholde en vurdering af, hvordan de kreditvurderingsbureauer, der er registreret i medfør af denne forordning, gennemfører bilag I.

5. ESMA samarbejder med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed oprettet ved forordning …/…[17] og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger oprettet ved forordning …/…[18] og hører disse myndigheder, inden ESMA udsteder retningslinjer og foreslår udkast til tekniske standarder, jf. stk. 2 og 3."

12) Artikel 23 affattes således:

" Artikel 23 Ikke-indflydelse på vurderingernes indhold

Hverken ESMA eller nogen anden offentlig myndighed i en medlemsstat forsøger at øve indflydelse på kreditvurderingernes indhold eller vurderingsmetoder i forbindelse med gennemførelsen af deres opgaver i henhold til denne forordning."

13) Som artikel 23a, 23b og 23c indsættes:

" Artikel 23a Anmodninger om oplysninger

1. ESMA kan kræve, at kreditvurderingsbureauer, personer, som er involveret i kreditvurderingsaktiviteter, kreditvurderede enheder og tilknyttede tredjeparter, tredjeparter, hvortil kreditvurderingsbureauerne har outsourcet visse funktioner eller aktiviteter, og personer, der på anden vis har forbindelse til eller er forbundet med kreditvurderingsbureauer eller kreditvurderingsaktiviteter, udleverer alle de oplysninger, som ESMA har brug for til at varetage sine forpligtelser i henhold til denne forordning.

2. Når ESMA anmoder om oplysninger som omhandlet i stk. 1, henviser ESMA til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen og angiver formålet hermed, præciserer, hvilke oplysninger der ønskes, og fastsætter en frist for udleveringen heraf. ESMA gør også opmærksom på de sanktioner, der er omhandlet i artikel 36b, og som finder anvendelse, hvis de ønskede oplysninger er ufuldstændige, eller hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte og vildledende.

3. De personer, der er omhandlet i stk. 1, eller deres repræsentanter, og for så vidt angår juridiske personer og foreninger uden status som juridisk person, som er omhandlet i stk. 1, de personer, der ifølge lov eller vedtægt har beføjelse til at repræsentere dem, giver de ønskede oplysninger på de berørte i stk. 1 omhandlede personers vegne. Repræsentanterne bærer det fulde ansvar for, at oplysningerne er fuldstændige, korrekte og ikke-vildledende.

Artikel 23b Generelle undersøgelser

1. ESMA kan foretage alle nødvendige undersøgelser af de personer, der er omhandlet i artikel 23a, stk. 1. Med henblik herpå har de embedsmænd eller andre personer, som ESMA har bemyndiget, beføjelse til at:

a) undersøge registre, data, procedurer og eventuelt andet materiale, som har betydning for udførelsen af ESMA's opgaver

b) tage kopier eller udskrifter af sådanne registre, data, procedurer og andet materiale

c) anmode om mundtlige forklaringer

d) indkalde og høre personer

e) kræve oplysninger om telefonsamtaler og datatrafik

f) udspørge enhver person med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand.

2. De personer, der er omhandlet i artikel 23a, stk. 1, underkaster sig undersøgelser, som ESMA beslutter at iværksætte. De personer, som bemyndiges til at udføre de i stk. 1 nævnte undersøgelser, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for undersøgelsen og dennes formål. Tilladelsen oplyser også om de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 36b, og som finder anvendelse, hvis de ønskede registre, data, procedurer og eventuelt andet materiale ikke udleveres eller er ufuldstændige, eller hvis svarene på de stillede spørgsmål er ukorrekte og vildledende.

3. ESMA underretter i god tid før undersøgelsen den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område den skal finde sted, om undersøgelsen og de bemyndigede personers identitet. Embedsmænd fra den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat bistår på ESMA's anmodning de bemyndigede personer med at udføre deres opgaver.

Artikel 23c Kontrolundersøgelser på stedet

1. ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til denne forordning foretage alle nødvendige varslede eller uvarslede kontrolundersøgelser på stedet af de personer, der er omhandlet i artikel 23a, stk. 1.

2. De embedsmænd og andre personer, som ESMA har bemyndiget til at foretage kontrolundersøgelser på stedet, kan betræde forretningslokaler og fast ejendom, som tilhører de personer, der er genstand for ESMA's afgørelse om undersøgelse, og har alle de beføjelser, der er beskrevet i artikel 23b, stk. 1. De har også beføjelse til at forsegle alle forretningslokaler samt bøger eller forretningspapirer i det for kontrolundersøgelsen nødvendige tidsrum og omfang.

3. De embedsmænd og andre personer, som ESMA har bemyndiget til at foretage kontrolundersøgelser på stedet, udøver deres beføjelser efter fremlæggelse af en skriftlig tilladelse, som angiver genstanden for kontrolundersøgelsen og dennes formål samt de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 36b, og som finder anvendelse, hvis de berørte personer ikke underkaster sig undersøgelsen. ESMA underretter i god tid den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område kontrolundersøgelsen skal gennemføres.

4. De personer, der er omhandlet i artikel 23a, stk. 1, underkaster sig de kontrolundersøgelser på stedet, som ESMA beslutter at påbyde. Afgørelsen angiver kontrolundersøgelsens genstand og formål, fastsætter tidspunktet for dens påbegyndelse og oplyser om de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 36b. ESMA træffer disse afgørelser efter høring af den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område kontrolundersøgelsen skal gennemføres.

5. Embedsmænd og de personer, der er bemyndiget eller udpeget af den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område kontrolundersøgelsen skal gennemføres, skal på ESMA's anmodning aktivt bistå embedsmændene og andre personer, der er bemyndiget af ESMA. De har i den forbindelse de beføjelser, der er omhandlet i stk. 2.

6. ESMA kan også kræve, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne udfører særlige undersøgelsesopgaver og kontrolundersøgelser på stedet, som omhandlet i denne artikel og i artikel 23b, stk. 1, på ESMA's vegne. De kompetente myndigheder har i den forbindelse de samme beføjelser som ESMA, jf. denne artikel og artikel 23b, stk. 1.

7. Hvis embedsmænd og andre ledsagende personer, der er bemyndiget af ESMA, fastslår, at en person modsætter sig en undersøgelse, der er påbudt i henhold til denne artikel, yder den pågældende medlemsstat dem den bistand, der er nødvendig for, at de kan gennemføre deres kontrolundersøgelse på stedet, og anmoder eventuelt om politiets eller en tilsvarende retshåndhævende myndigheds bistand.

8. Hvis den i stk. 7 omhandlede bistand i overensstemmelse med national lovgivning kræver domstolstilladelse, skal der anmodes derom, også på forhånd.

9. Hvis der anmodes om tilladelse som omhandlet i stk. 8, kontrollerer den nationale domstol ægtheden af ESMA's afgørelse og sikrer, at de påtænkte tvangsindgreb ikke er vilkårlige eller uforholdsmæssige i forhold til undersøgelsens formål. Når den nationale domstol kontrollerer foranstaltningernes proportionalitet, kan den anmode ESMA om nærmere forklaringer, navnlig for så vidt angår grunden til ESMA's mistanke om overtrædelse af denne forordning samt kontrolundersøgelsernes grundighed og de berørte personers inddragelse. Den nationale domstol kan dog hverken sætte spørgsmålstegn ved, om kontrolundersøgelsen er nødvendig som sådan, eller kræve at få forelagt oplysninger i ESMA's sagsakter. Lovligheden af ESMA's afgørelse kan kun indklages for Domstolen efter den procedure, der er omhandlet i forordning XX/2010 [ESMA]."

14) Artikel 24 og 25 affattes således:

" Artikel 24 Tilsynsforanstaltninger truffet af ESMA

1. Hvis et registreret kreditvurderingsbureau har gjort sig skyldig i en af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III, træffer ESMA en eller flere af følgende afgørelser om at:

a) trække det pågældende kreditvurderingsbureaus registrering tilbage i henhold til artikel 20

b) udstede et midlertidigt forbud mod, at det pågældende kreditvurderingsbureau udsteder kreditvurderinger med virkning i hele Unionen, indtil overtrædelsen er bragt til ophør

c) suspendere anvendelsen i reguleringsøjemed af kreditvurderinger udstedt af det pågældende kreditvurderingsbureau med virkning i hele Unionen, indtil overtrædelsen er bragt til ophør

d) kræve, at kreditvurderingsbureauet bringer overtrædelsen til ophør

e) kræve, at udstederen af strukturerede finansielle instrumenter eller en tilknyttet tredjepart giver kreditvurderingsbureauer, som anmoder om det, adgang til det websted, som udstederen administrerer i overensstemmelse med artikel 8a, stk. 1

f) offentliggøre meddelelser.

2. ESMA tager i forbindelse med de i stk. 1, litra b)-f), omhandlede afgørelser hensyn til overtrædelsens art og alvor, herunder:

i) overtrædelsens varighed og hyppighed

ii) om overtrædelsen har afsløret alvorlige eller systemiske svagheder ved kreditvurderingsbureauets procedurer, forvaltningssystemerne eller de interne kontroller

iii) om økonomisk kriminalitet blev fremmet eller foranlediget af eller på anden måde kan tilskrives overtrædelsen

iv) investorernes tab eller risiko for tab.

Endvidere kan ESMA henvise sager til strafferetlig forfølgelse ved de relevante nationale myndigheder.

3. Kreditvurderingerne kan fortsat anvendes i reguleringsøjemed efter vedtagelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og c), i en periode på højst:

a) ti arbejdsdage, hvis der findes kreditvurderinger af samme finansielle instrument eller enhed, som er udstedt af andre kreditvurderingsbureauer, der er registreret i henhold til denne forordning, eller

b) tre måneder, hvis der ikke findes kreditvurderinger af samme finansielle instrument eller enhed, som er udstedt af andre kreditvurderingsbureauer, der er registreret i henhold til denne forordning.

ESMA kan forlænge perioden, jf. først afsnit, litra b), med tre måneder under ekstraordinære omstændigheder, der kan medføre en forstyrrelse af markedet eller indvirke på den finansielle stabilitet.

4. ESMA underretter uden unødig forsinkelse de kompetente myndigheder og Kommissionen om enhver afgørelse truffet i henhold til stk. 1 og offentliggør sådanne afgørelser på sit websted i løbet af 5 arbejdsdage fra den dato, hvor afgørelsen blev truffet, jf. dog artikel 20."

Artikel 25 Høring af de berørte personer

1. Før ESMA træffer afgørelse i henhold til artikel 24, stk. 1, giver den de personer, som proceduren omfatter, lejlighed til at blive hørt om de forhold, ESMA har gjort indsigelse imod. ESMA lægger kun de klagepunkter til grund for sine afgørelser, som de berørte parter har haft lejlighed til at udtale sig om.

Den forpligtelse, der er omhandlet i første afsnit, finder ikke anvendelse, hvis der er behov for en hasteforanstaltning for at undgå, at det finansielle system lider væsentlig skade, og ESMA kan da træffe midlertidige afgørelser. I så fald skal ESMA give de berørte personer lejlighed til at blive hørt, snarest muligt efter at ESMA har truffet sin afgørelse.

2. De berørte personers ret til forsvar skal sikres fuldt ud i procedureforløbet. De har ret til indsigt i ESMA's sagsakter med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller interne dokumenter fra ESMA."

15) Titlen på afsnit III, kapitel III, affattes således: "Samarbejde mellem ESMA og kompetente myndigheder"

16) Følgende indsættes som artikel 25a:

" Artikel 25a Kompetente myndigheder med ansvar for at føre tilsyn med og håndhæve Artikel 4, stk. 1 (brug af kreditvurderinger)

1. De kompetente myndigheder er ansvarlige for at føre tilsyn med og håndhæve artikel 4, stk. 1.

2. De kompetente myndigheder tillægges i overensstemmelse med national ret alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver med hensyn til at konstatere enhver overtrædelse af artikel 4, stk. 1. De udøver disse beføjelser:

a) direkte

b) i samarbejde med andre myndigheder, herunder ESMA, eller

c) ved begæring til de kompetente retslige myndigheder.

3. For at de kompetente myndigheder kan udføre deres opgaver med hensyn til at konstatere enhver overtrædelse af artikel 4, stk. 1, har de, i overensstemmelse med national ret, beføjelse til i forbindelse med deres tilsynsopgave:

a) at få adgang til ethvert dokument i enhver form og modtage eller tage en kopi deraf

b) at kræve oplysninger af enhver person og om nødvendigt indkalde og høre en person for at indhente oplysninger

c) at gennemføre varslede eller uvarslede kontrolbesøg på stedet, samt

d) at kræve oplysninger om telefonsamtaler og datatrafik."

17) Artikel 26 og 27 affattes således:

" Artikel 26 Pligt til at samarbejde

ESMA og de kompetente myndigheder samarbejder i det omfang, det er nødvendigt med henblik på denne forordning.

Artikel 27 Udveksling af informationer

1. De kompetente myndigheder meddeler uden unødig forsinkelse ESMA og hinanden de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver i henhold til denne forordning.

2. ESMA kan til de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med de virksomheder, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, centralbanker, Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank i deres egenskab af pengepolitiske myndigheder, Det Europæiske Råd for Systemiske Risici, og eventuelt andre offentlige myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med betalings- og afviklingssystemer, videregive de fortrolige oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver. Samtidig må sådanne myndigheder eller organer ikke forhindres i at videregive oplysninger til ESMA, som ESMA har brug for til at varetage sine forpligtelser i henhold til denne forordning."

18) Artikel 28 og 29 udgår.

19) Artikel 30, 31 og 32 affattes således:

" Artikel 30 Delegation af opgaver fra ESMA til kompetente myndigheder

ESMA kan delegere særlige tilsynsopgaver til den kompetente myndighed i en given medlemsstat. Disse tilsynsopgaver kan navnlig omfatte anmodninger om oplysninger, jf. artikel 23a, og undersøgelser og kontrolundersøgelser på stedet, jf. artikel 23c, stk. 6.

Delegation af opgaver berører ikke ESMA's ansvar.

Artikel 31 Anmodninger om underretning og suspension fra kompetente myndigheder

1. Hvis en kompetent myndighed er overbevist om, at handlinger, som er i strid med bestemmelserne i denne forordning, finder eller har fundet sted på dens eller på en anden medlemsstats område, underretter den så præcist som muligt ESMA herom.

ESMA træffer passende foranstaltninger. ESMA oplyser den underrettende myndighed om resultatet og så vidt muligt om vigtige forhold i sagens videre forløb.

2. Hvis den underrettende kompetente myndighed er af den opfattelse, at et registreret kreditvurderingsbureau, hvis kreditvurderinger anvendes inden for dens område, ikke opfylder de forpligtelser, som følger af denne forordning, og overtrædelserne er tilstrækkeligt alvorlige og vedvarende til at have en væsentlig betydning for beskyttelsen af investorer eller det finansielle systems stabilitet i den pågældende medlemsstat, kan den underrettende kompetente myndighed anmode ESMA om at suspendere brugen af det berørte kreditvurderingsbureaus kreditvurderinger til reguleringsformål for de personer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, jf. dog den i stk. 1 omhandlede underretningspligt. Den underrettende kompetente myndighed begrunder anmodningen fuldt ud for ESMA.

Hvis ESMA ikke anser anmodningen for begrundet, oplyser ESMA den underrettende kompetente myndighed herom. Hvis ESMA anser anmodningen for begrundet, træffer ESMA passende foranstaltninger med henblik på at løse problemet.

Artikel 32 Tavshedspligt

1. Tavshedspligten gælder for alle personer, der arbejder eller har arbejdet for ESMA, og for de kompetente myndigheder eller for enhver anden person, som ESMA har delegeret opgaver til, herunder revisorer og sagkyndige, der har indgået en kontrakt med ESMA. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, må ikke videregives til en anden person eller myndighed, medmindre sådan videregivelse er nødvendig i forbindelse med en retsforfølgning.

2. Alle oplysninger, der udveksles mellem ESMA, de kompetente myndigheder og andre myndigheder og organer, der er omhandlet i artikel 27, stk. 2, i henhold til denne forordning, betragtes som fortrolige, undtagen når ESMA eller den kompetente myndighed eller en anden myndighed eller et andet organ på det tidspunkt, hvor oplysningerne blev meddelt, har erklæret, at disse oplysninger kan videregives, eller når sådan videregivelse er nødvendig i forbindelse med en retsforfølgning."

20) Artikel 33 udgår.

21) Artikel 34 og 35 affattes således:

" Artikel 34 Aftale om udveksling af oplysninger

ESMA kan kun indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med kompetente myndigheder i tredjelande, når de videregivne oplysninger er omfattet af regler om tavshedspligt, som er ækvivalente med dem, der er omhandlet i artikel 32.

Sådan udveksling af oplysninger skal have til formål at give disse kompetente myndigheder mulighed for at udføre deres opgaver.

ESMA anvender forordning (EF) nr. 45/2001 for så vidt angår overførsel af personoplysninger til et tredjeland.

Artikel 35 Videregivelse af oplysninger fra tredjelande

ESMA må kun videregive oplysninger, der er modtaget fra kompetente myndigheder i tredjelande, hvis ESMA har fået en udtrykkelig tilladelse fra den kompetente myndighed, der har overført oplysningerne, og må i givet fald kun videregive oplysningerne til de formål, for hvilke denne kompetente myndighed har givet sin tilladelse, eller når sådan videregivelse er nødvendig i forbindelse med en retsforfølgning."

22) Titlen på afsnit IV, kapitel I ændres til:

"Sanktioner, bøder, tvangsbøder, udvalgsprocedure, delegerede beføjelser og rapportering".

23) Artikel 36, stk. 1, affattes således:

"1. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning."

24) Som artikel 36a til 36e indsættes:

"Artikel 36a Bøder

1. Efter anmodning fra ESMA kan Kommissionen ved en afgørelse pålægge et kreditvurderingsbureau en bøde, hvis kreditvurderingsbureauet forsætligt eller uagtsomt har gjort sig skyldig i en af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III.

2. De bøder, der er omhandlet i stk. 1, skal have afskrækkende virkning og stå i et rimeligt forhold til overtrædelsens art og alvor, overtrædelsens varighed og det berørte kreditvurderingsbureaus økonomiske formåen. Bøden må højst udgøre 20 % af kreditvurderingsbureauets årlige indtægter eller omsætning i det foregående regnskabsår.

3. Hvis kreditvurderingsbureauet direkte eller indirekte har haft en målelig fortjeneste på grund af overtrædelsen, skal bøden mindst svare til den pågældende økonomiske fortjeneste, jf. dog stk. 2.

4. Kommissionen vedtager ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 38a, de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af denne artikel, og fokuserer navnlig på:

a) detaljerede kriterier for fastsættelse af bødens størrelse

b) procedurerne for undersøgelser, beslægtede foranstaltninger og rapportering samt procedureregler for beslutningstagning, herunder bestemmelser om retten til forsvar, aktindsigt, advokatbistand, fortrolighed og midlertidige bestemmelser om samt fastsættelse og opkrævning af bøder.

Artikel 36b

Tvangsbøder

1. Efter anmodning fra ESMA kan Kommissionen ved en afgørelse pålægge de personer, der er omhandlet i artikel 23a, stk. 1, tvangsbøder med henblik på at tvinge dem til at:

a) bringe en overtrædelse til ophør i overensstemmelse med en afgørelse i henhold til artikel 24, stk. 1, litra d)

b) afgive udtømmende og korrekte oplysninger, som der er anmodet om ved en afgørelse i henhold til artikel 23a

c) underkaste sig en undersøgelse og navnlig til at udlevere fuldstændige registre, data, procedurer eller eventuelt andet ønsket materiale med henblik på at supplere og korrigere andre oplysninger, som er udleveret i forbindelse med en undersøgelse, der er iværksat ved en afgørelse i henhold til artikel 23b

d) underkaste sig en kontrolundersøgelse på stedet, som er påbudt ved en afgørelse i henhold til artikel 23c.

2. Tvangsbøderne skal være effektive og stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed. Tvangsbøderne pålægges pr. dags forsinkelse. Bøden må højst udgøre 5 % af den daglige omsætning i det foregående regnskabsår og beregnes fra den dato, der er anført i afgørelsen.

Artikel 36c Høring af de berørte personer

1. Før Kommissionen træffer en afgørelse om en bøde eller tvangsbøde i henhold til artikel 36a og 36b, giver den de personer, som proceduren omfatter, lejlighed til at blive hørt om de forhold, Kommissionen har gjort indsigelse imod. Kommissionen lægger kun de klagepunkter til grund for sine afgørelser, som de deltagende parter har haft lejlighed til at udtale sig om.

2. De berørte personers ret til forsvar skal sikres fuldt ud i procedureforløbet. De har ret til indsigt i Kommissionens sagsakter med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller interne dokumenter fra Kommissionen.

Artikel 36d Fælles bestemmelser om bøder og tvangsbøder

1. Kommissionen offentliggør alle de bøder og tvangsbøder, der er pålagt i henhold til artikel 36a og 36b.

2. Bøder og tvangsbøder, der er pålagt i henhold til artikel 36a og 36b, er af administrativ karakter.

Artikel 36e Prøvelse ved Domstolen

Domstolen har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser, hvorved Kommissionen fastsætter en bøde eller pålægger en tvangsbøde. Den kan ophæve, nedsætte eller forhøje den pågældende bøde eller tvangsbøde."

25) Artikel 37 og 38 affattes således:

" Artikel 37 Ændringer i bilagene

Kommissionen kan ændre bilagene ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 38a og på de betingelser, der er omhandlet i artikel 38b og 38c, for at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder, herunder udviklingen på internationalt plan, særlig i forbindelse med nye finansielle instrumenter.

Artikel 38 Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af Det Europæiske Værdipapirudvalg, der er oprettet ved Kommissionens afgørelse 2001/528/EF[19].

2 Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3. Det tidsrum, der nævnes i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder."

26) Som artikel 38a, 38b og 38c indsættes:

"Delegation af beføjelser

Artikel 38a Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 5, stk. 6, tredje afsnit, artikel 19, stk. 2, artikel 36a, stk. 4, og artikel 37, for en ubegrænset periode.

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 38b og 38c anførte betingelser.

Artikel 38b Tilbagekaldelse af delegationen

1. Delegationen af beføjelser i artikel 5, stk. 6, tredje afsnit, artikel 19, stk. 2, artikel 36a, stk. 4, og artikel 37, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2. Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, giver den den anden lovgiver og Kommissionen meddelelse herom senest en måned, inden den træffer endelig afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt begrundelsen herfor.

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning straks eller på et senere tidspunkt, der er angivet i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende .

Artikel 38c Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden to måneder fra datoen for underretningen herom. Fristen forlænges med en måned på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, træder den delegerede retsakt i kraft på den dato, der er fastsat deri.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod den delegerede retsakt, træder retsakten ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelser herfor."

27) I artikel 39 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2 udgår.

b) Stk. 3 affattes således:

"3. Senest den 1. juli 2011 forelægger Kommissionen på baggrund af udviklingen inden for rammerne vedrørende regulering af og tilsyn med kreditvurderingsbureauer i tredjelande en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om virkningerne af denne udvikling og af de i artikel 40 omhandlede overgangsbestemmelser for finansmarkedernes stabilitet i Unionen."

28) Artikel 40, stk. 3, affattes således:

"Eksisterende kreditvurderingsbureauer kan fortsætte med at udstede kreditvurderinger, der kan anvendes i reguleringsøjemed af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede finansielle institutioner, medmindre der gives afslag på registrering. Gives der afslag på registrering, finder artikel 24, stk. 2 og 3, anvendelse."

29) Følgende indsættes som artikel 40a:

" Artikel 40a Overgangsbestemmelser i forbindelse med ESMA

1. Alle de beføjelser og opgaver, der er knyttet til tilsyn og håndhævelse i forbindelse med kreditvurderingsbureauer, som blev overdraget til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, uanset om de fungerede som kompetente myndigheder i hjemlandet eller ikke, og deres kollegier i de tilfælde, hvor de er oprettet, bringes til ophør den [ én måned efter denne forordnings ikrafttrædelse ].

2. Eventuelle sagsakter og arbejdsdokumenter, der er knyttet til tilsyn og håndhævelse i forbindelse med kreditvurderingsbureauer, herunder eventuelle igangværende undersøgelser eller håndhævelsesforanstaltninger, overtages af ESMA den … [ én måned efter denne forordnings ikrafttrædelse ].

3. De kompetente myndigheder og kollegier, som er omhandlet i stk. 1, sikrer, at eventuelle eksisterende registre og arbejdsdokumenter overføres til ESMA [ én måned efter denne forordnings ikrafttrædelse ]. Disse kompetente myndigheder og kollegier yder også ESMA den bistand og rådgivning, der er nødvendig for at fremme en effektiv overdragelse og videreførelse af tilsyn og håndhævelse i forbindelse med kreditvurderingsbureauer.

4. ESMA fungerer som den retlige efterfølger til de kompetente myndigheder og kollegier, der er omhandlet i stk. 1, i forbindelse med eventuelle administrative eller retlige procedurer som følge af tilsyn og håndhævelse i henhold til denne forordning indtil [ én måned efter denne forordnings ikrafttrædelse ].

5. Hvis domstolsprøvelser af klager over afgørelser truffet i henhold til denne forordning af en kompetent myndighed som omhandlet i stk. 1 ikke er afsluttet den [ én måned efter denne forordnings ikrafttrædelse ], overføres sagen til Retten, medmindre den domstol, som prøver klagen over afgørelsen i medlemsstaten skal afsige dom senest to måneder efter [ én måned efter denne forordnings ikrafttrædelse ]."

30) Bilag I ændres som anført i bilag I til denne forordning.

31) Et nyt bilag III indsættes som angivet i bilag II til denne forordning.

Artikel 2 Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat fra den dag, hvor forordning …/…. [ESMA] træder i kraft.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

[…] […]

Formand Formand

BILAG I

I bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 foretages følgende ændringer:

1) I afsnit A affattes sidste afsnit i punkt 2 således:

"Udtalelser fra de uafhængige medlemmer af administrations- eller tilsynsorganet om de i litra a)-d) omhandlede anliggender, forelægges regelmæssigt organet og stilles til rådighed for ESMA på anmodning."

2) I afsnit B affattes første afsnit i punkt 8 således:

"De i punkt 7 omhandlede registre og revisionsspor skal opbevares i det registrerede kreditvurderingsbureaus lokaler i mindst fem år og stilles til rådighed for ESMA, når ESMA anmoder herom."

BILAG II

Følgende bilag III indsættes i forordning (EF) nr. 1060/2009:

" BILAG III

SANKTIONER

Overtrædelser

I. Overtrædelser i forbindelse med interessekonflikter samt organisatoriske krav eller driftskrav

a) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 3, ved at udstede en kreditvurdering eller i forbindelse med en eksisterende kreditvurdering ved ikke omgående at oplyse, at kreditvurderingen eventuelt kan være usikker i de situationer, der er omhandlet i punkt 3, litra a)-d).

b) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 4, første afsnit, ved at udføre konsulent- eller rådgivningsaktiviteter.

c) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 4, tredje afsnit, ved at undlade at sikre, at udførelsen af accessoriske tjenester ikke medfører en interessekonflikt i forhold til dets kreditvurderingsaktiviteter.

d) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 4, stk. 3, ved at validere en kreditvurdering udstedt i et tredjeland, selv om betingelserne i artikel 4, stk. 3, litra a)-h) ikke er opfyldt.

e) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 2, tredje afsnit, ved at undlade at udpegede det krævede antal uafhængige medlemmer af administrations- eller tilsynsorganet.

f) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 2, fjerde afsnit, første eller andet punktum, ved at knytte aflønningen af uafhængige medlemmer til kreditvurderingsbureauets driftsresultater eller ved at fastsatte embedsperioden til over fem år.

g) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit A, punkt 6, ved at undlade at sikre, at de betingelser, som gør det muligt for compliancefunktionen at varetage sine ansvarsområder korrekt og uafhængigt, er opfyldt, jf. bilag I, afsnit A, punkt 6, litra a)-d).

h) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 7, stk. 2, ved at undlade at sikre, at de i den pågældende artikel nævnte personer ikke tager initiativ til eller deltager i forhandlinger vedrørende vederlag eller betalinger.

i) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 7, stk. 3, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 1, ved at undlade at sikre, at en relevant person ikke køber eller sælger eller deltager i en transaktion vedrørende et usikkert finansielt instrument.

j) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 7, stk. 3, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 2, ved at undlade at sikre, at en relevant person ikke deltager i eller påvirker fastsættelsen af en kreditvurdering.

k) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 7, stk. 3, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 3, litra b), c) og d), ved at undlade at sikre, at en relevant person ikke videregiver, anvender eller deler fortrolige oplysninger.

l) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 7, stk. 3, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 4, ved at undlade at sikre, at en relevant person ikke anmoder om eller modtager penge, gaver eller fordele.

m) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 7, stk. 3, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 7, ved at undlade at sikre, at en relevant person ikke påtager sig en ledende stilling.

n) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 7, stk. 4, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 8, litra a), ved at undlade at sikre, at den ledende kreditvurderingsanalytiker ikke er involveret i kreditvurderingsaktiviteter knyttet til den samme kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjeparter i mere end højst fire år.

o) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 7, stk. 4, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 8, litra b), ved at undlade at sikre, at kreditvurderingsanalytikeren ikke er involveret i kreditvurderingsaktiviteter knyttet til den samme kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjeparter i mere end højst fem år.

p) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 7, stk. 4, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 8, litra c), ved at undlade at sikre, at en person, som godkender kreditvurderinger, ikke er involveret i kreditvurderingsaktiviteter knyttet til den samme kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjeparter i mere end højst syv år.

q) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 7, stk. 4, sammenholdt med bilag I, afsnit C, punkt 8, andet afsnit, ved at undlade at sikre, at en relevant person ikke er involveret i kreditvurderingsaktiviteter, inden for to år efter at de nævnte tidsperioder er udløbet.

r) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 7, stk. 5, ved at indføre løn- og præstationsevaluering, som er afhængig af den indtægt, som kreditvurderingsbureauet får fra de kreditvurderede enheder eller tilknyttede tredjeparter.

s) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 8, stk. 5, ved at undlade at overvåge sine kreditvurderinger eller ved at undlade at revurdere sine kreditvurderinger og metoder løbende og mindst en gang om året.

t) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 8, stk. 6, litra b), ved at undlade eller ikke i tide at revurdere de påvirkede kreditvurderinger ved ændring af metoder, modeller eller de vigtigste udgangshypoteser.

u) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 8, stk. 6, litra c), ved at undlade at revurdere en kreditvurdering, hvis den samlede kombinerede virkning af ændringerne af metoderne, modellerne eller de vigtigste udgangshypoteser indvirker på denne kreditvurdering.

v) Kreditvurderingsbureauer, som anmoder om adgang til webstedet for en udsteder af et struktureret finansielt instrument eller en tilknyttet tredjepart, overtræder bestemmelserne i artikel 8a, stk. 2, litra a), hvis de ikke har indført de systemer og den organisationsstruktur, der er nødvendig for at sikre fortrolig behandling af de således indhentede oplysninger.

w) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 8a, stk. 2, litra b), hvis det ikke hvert år foretager vurderinger af mindst 10 % af de strukturerede finansielle instrumenter, som det har anmodet om at få adgang til oplysninger om på udstederens eller den tilknyttede tredjeparts websted.

x) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 10, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit D, del I, punkt 4, andet afsnit, ved at udstede en kreditvurdering eller afstå fra at trække en eksisterende kreditvurdering tilbage.

II. Overtrædelser i forbindelse med hindringer for tilsynsaktiviteterne

a) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 7, litra a)-h), ved at undlade at føre registre og revisionsspor som krævet i disse bestemmelser.

b) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 8, første afsnit, ved at undlade at opbevare registre og revisionsspor i mindst fem år og ved at undlade at stille disse registre og revisionsspor til rådighed for de kompetente myndigheder.

c) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 9, ved at undlade at opbevare registrene, så længe at forholdet mellem den kreditvurderede enhed eller dens tilknyttede tredjepart eksisterer.

d) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 11, stk. 2, ved undlade at stille de ønskede oplysninger til rådighed og ved at undlade at afgive disse oplysninger i det ønskede format.

e) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 11, stk. 3, sammenholdt med bilag I, afsnit E, del II, punkt 2, ved at undlade at udlevere de ønskede lister.

f) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 14, stk. 3, andet afsnit, ved at undlade eller ikke i tide at underrette ESMA om enhver væsentlig ændring af betingelserne for den første registrering.

III. Overtrædelser i forbindelse med bestemmelserne om oplysninger

a) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 2, ved at undlade at offentliggøre navnene på de kreditvurderede enheder eller tilknyttede tredjeparter, hvorfra det modtager mere end 5 % af sin årlige indtægt.

b) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit B, punkt 4, tredje afsnit, ved at undlade at oplyse i sin endelige rapport, hvilke accessoriske tjenester der er ydet til den kreditvurderede enhed eller enhver tilknyttet tredjepart.

c) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, ved at undlade at offentliggøre de metoder, modeller og vigtigste udgangshypoteser, det anvender i sine kreditvurderingsaktiviteter.

d) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 8, stk. 6, litra a), ved at undlade straks at give meddelelse om omfanget af de kreditvurderinger, der forventes at blive påvirket ved ændring af metoder, modeller og de vigtigste udgangshypoteser.

f) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 8b, stk. 1, ved at undlade straks at offentliggøre på det websted, der er beskyttet med et password, de oplysninger, der er omhandlet i 8b, stk. 1, litra a) og b).

g) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 8b, stk. 2, ved at undlade at give kreditvurderingsbureauer, der er registreret eller godkendt, og som opfylder betingelserne i artikel 8a, stk. 2, adgang til webstedet.

h) Udstederen af et struktureret finansielt instrument eller en tilknyttet tredjepart overtræder bestemmelserne i artikel 8a, stk. 2, ved at undlade at give kreditvurderingsbureauer, som opfylder betingelserne i artikel 8a, stk. 2, adgang til det websted, der er beskyttet med et password, og som udstederen administrerer.

i) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 8a, stk. 2, ved at stille krav til udstederen eller den tilknyttede tredjepart, som tager sigte på at forhindre for kreditvurderingsbureauer, som anmoder om det, og som opfylder betingelser i artikel 8a, stk. 2, i at få adgang til webstedet.

j) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 10, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit D, del I, punkt 1, punkt 2, litra a)-e), punkt 4, første afsnit, eller punkt 5 eller del II, punkt 1, 2, 3 og 4, ved at undlade at give de oplysninger, der kræves i henhold til disse bestemmelser, ved fremlæggelse af en kreditvurdering.

k) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 10, stk. 2, sammenholdt med bilag I, afsnit D, del I, punkt 3, ved at undlade at informere den kreditvurderede enhed senest 12 timer inden offentliggørelse af kreditvurderingen.

l) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 10, stk. 3, ved at undlade at sikre, at der benyttes et symbol, som adskiller kreditvurderinger af strukturerede finansielle instrumenter fra andre kreditvurderinger.

m) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 10, stk. 4, ved at undlade at offentliggøre dets politikker og procedurer vedrørende uopfordrede kreditvurderinger.

n) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 10, stk. 5, ved at undlade at give de oplysninger, der kræves i henhold til den pågældende artikel, eller ved at undlade at angive en uopfordret kreditvurdering som en sådan.

o) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 11, stk. 1, ved at undlade at offentliggøre eller ajourføre oplysninger om de i bilag I, afsnit E, del I, anførte forhold.

p) Kreditvurderingsbureauet overtræder bestemmelserne i artikel 12 ved at undlade eller ikke i tide at offentliggøre en rapport om gennemsigtighed, der omfatter oplysninger om de i bilag I, afsnit E, del III, anførte forhold."

FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET

som skal anvendes i forbindelse med ethvert forslag eller initiativ, der forelægges lovgivningsmyndigheden

(artikel 28 i finansforordningen og artikel 22 i gennemførelsesbestemmelserne hertil)

1. FORSLAGET/INITIATIVET GENERELT

1.1. Forslagets/initiativets betegnelse

1.2. Politikområder i ABM/ABB-rammen

1.3. Forslagets/initiativets art

1.4. Mål

1.5. Begrundelse for forslaget/initiativet

1.6. Varighed og finansielle virkninger

1.7. Påtænkte forvaltningsmetoder

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1. Bestemmelser om overvågning og rapportering

2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem

2.3. Foranstaltninger til bekæmpelse af svig og uregelmæssigheder

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1. Udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme og berørte udgiftsposter

3.2. Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1 Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

3.2.2 Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

3.2.3 Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.4 Forenelighed med den gældende flerårige finansielle ramme

3.2.5 Tredjemands deltagelse i finansieringen

3.3. Anslåede virkninger for indtægterne

FORSLAGET/INITIATIVET GENERELT

1.1. Forslagets/initiativets betegnelse

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. xxx om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer

1.2. Politikområder i ABM/ABB-rammen[20]

Det indre marked – finansielle markeder

1.3. Forslagets/initiativets art

( Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning

( Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning, der følger op på et pilotprojekt/forberedende foranstaltning [21]

( Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning

( Forslaget/initiativet vedrører en foranstaltning, der overføres til en ny foranstaltning

1.4. Mål

1.4.1 Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske målsætninger, som forslaget/initiativet bidrager til

Ved at give ESMA tilsynsbeføjelser vil man gøre tilsynet med kreditvurderingsbureauer i Unionen mere effektivt.

Ved hjælp af det mere effektive tilsynssystem vil det bedre kunne sikres, at kreditvurderingsbureauerne efterlever de materielle krav i forordningen om kreditvurderingsbureauer. Systemet vil således bidrage til Kommissionens generelle strategiske målsætninger vedrørende finansielle tjenesteydelser, nemlig at sikre de finansielle markeders stabilitet, styrke beskyttelsen af investorerne og øge gennemsigtigheden på de finansielle markeder.

1.4.2 Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

Specifikke mål

Man har indkredset følgende mål for den foreslåede foranstaltning:

1. at sikre effektivt tilsyn med kreditvurderingsbureauer i EU

2. at strømline strukturen for tilsyn med kreditvurderingsbureauer

3. at skabe retssikkerhed for kreditvurderingsbureauer og investorer.

Ud fra disse målsætninger er der blevet opstillet en række operationelle mål:

1. at etablere et enkelt fælles kontaktpunkt for kreditvurderingsbureauer og fastlægge klare kompetencer

2. at opnå effektivitetsgevinster i forbindelse med registrerings- og tilsynsproceduren

3. at sikre ensartet anvendelse af de materielle bestemmelser i forordningen om kreditvurderingsbureauer

4. at sørge for en bedre harmonisering af de incitamenter, der skal sætte tilsynsmyndighederne i stand til at håndtere de tilsynsunderlagte bureauers aktiviteter på europæisk plan.

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

1.4.3 Forventede resultater og virkninger

Her anføres, hvilke virkninger forslaget/initiativet bør have for målgrupperne .

1. Et mere effektivt tilsyn med kreditvurderingsbureauer i Unionen, hvilket vil forbedre kvaliteten og gennemsigtigheden i forbindelse med kreditvurdering til fordel for investorer og til gavn for den finansielle stabilitet

2. Et fælles kontaktpunkt og klare kompetencer, der vil gøre arbejdsbyrden mindre for de tilsynsunderlagte bureauer og de nationale tilsynsmyndigheder

3. En ensartet anvendelse af de materielle bestemmelser i forordningen om kreditvurderingsbureauer, hvilket vil forbedre retssikkerheden i kreditvurderingssektoren samt kvaliteten og gennemsigtigheden i kreditvurderingsaktiviteterne.

4. Effektivitetsgevinster i forbindelse med registrerings- og tilsynsproceduren. Dette vil gøre byrden mindre for de tilsynsunderlagte bureauer, tilsynsmyndighederne og ikke mindste de europæiske skatteydere.

1.4.4. Indikatorer for resultater og virkninger

Her anføres indikatorerne for kontrol med gennemførelsen af forslaget/initiativet.

1. Forventet resultat: et mere effektivt tilsyn med kreditvurderingsbureauer i Unionen

- antal overtrædelser af forordningen om kreditvurderingsbureauer

- antal sanktioner og tvangsbøder for overtrædelser

- antal kontrolundersøgelser på stedet

- antal tilsynsforanstaltninger

2. Forventet resultat: etablering af et fælles kontaktpunkt for tilsynsunderlagte kreditvurderingsbureauer og klare kompetencer

Indikatorer:

• antal tilsynsmyndigheder involveret i registrerings/tilsynsproceduren

• antal kompetencekonflikter mellem myndigheder involveret i tilsynet med kreditvurderingsbureauer

3. Forventet resultat: ensartet anvendelse af de materielle bestemmelser i forordningen om kreditvurderingsbureauer

Indikatorer:

• antal overtrædelser af forordningen om kreditvurderingsbureauer

• antal klager modtaget af Kommissionen fra kreditvurderingsbureauer/brugere af kreditvurderinger

• antal sager indbragt for ESMA/domstolene af kreditvurderingsbureauer

4. Forventet resultat: effektivitetsgevinster i forbindelse med registrerings- og tilsynsproceduren

Indikatorer:

• den tid, en registrering tager (fra indgivelsen af ansøgningen til afgørelsen vedrørende registreringen)

• den tid, det tager at træffe tilsynsforanstaltninger (fra konstateringen af en overtrædelse til vedtagelsen af en tilsynsforanstaltning)

• antal medarbejdere involveret i tilsyn med kreditvurderingsbureauer.

1.5. Begrundelse for forslaget/initiativet

1.5.1 Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt

ESMA vil på kort sigt få beføjelse til at registrere og føre tilsyn med kreditvurderingsbureauer, hvilket vil give effektivitetsgevinster, gøre tilsynet med effektivt og styrke en ensartet anvendelse af forordningen om kreditvurderingsbureauer. På lang sigt vil foranstaltningen føre til, at kreditvurderingsbureauerne efterlever bestemmelserne i forordningen om kreditvurderingsbureauer bedre, således at kvaliteten og gennemsigtigheden i kreditvurderingsaktiviteten forbedres.

ESMA vil skulle føre tilsyn med kreditvurderingsbureauer på ubestemt tid.

1.5.2 Merværdi af Unionens engagement

Selv om de tilsynsmæssige rammer, der foreskrives i den nuværende forordning om kreditvurderingsbureauer, endnu ikke er iværksat, er det allerede nu muligt at afdække visse mangler, der underbygger behovet for Unionens engagement. Disse mangler og deres vigtigste konsekvenser for kreditvurderingsbureauer og tilsynsmyndigheder er (jf. punkt 3 i den konsekvensanalyse, der ledsager dette forslag):

• de mange tilsynsmyndigheder, der er involveret, og risikoen for kompetencekonflikter

• risikoen for, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne anvender forordningen om kreditvurderingsbureauer forskelligt og inkonsekvent i de enkelte tilfælde

• den besværlige og tidkrævende registrerings- og tilsynsprocedure

• risikoen for utilstrækkelig harmonisering af incitamenter og manglende EU-overblik hos de nationale tilsynsmyndigheder.

At ESMA får tildelt opgaven med registrering af og tilsyn med kreditvurderingsbureauer, vil som det fremgår af konsekvensanalysen løse eller betydeligt mindske disse problemer.

1.5.3 Erfaringer fra allerede gennemførte lignende foranstaltninger

Det er første gang, at en europæisk tilsynsmyndighed gives direkte tilsynsbeføjelser over for finansielle institutioner.

1.5.4 Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergi

Dette forslag er i overensstemmelse med forslaget til forordning om oprettelse af en europæisk værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (KOM(2009) 503 af 23.9.2009).

1.6. Varighed og finansielle virkninger

( Forslag/initiativ af ubestemt varighed

1. 7. Påtænkte forvaltningsmetoder [22]

( Central forvaltning varetaget direkte af Kommissionen

( Central forvaltning varetaget indirekte ved delegation af gennemførelsesopgaver til:

( forvaltningsorganer

( organer oprettet af Fællesskaberne[23]

( nationale offentlige organer eller public service-organer

( personer, der er pålagt at gennemføre specifikke aktioner i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er identificeret i den relevante basisretsakt, jf. finansforordningens artikel 49

( Fælles forvaltning med medlemsstaterne

( Decentral forvaltning med tredjelande

( Fælles forvaltning med internationale organisationer (angiv nærmere)

Hvis der angives flere metoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger" i dette punkt.

Bemærkninger

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1. Bestemmelser om overvågning og rapportering

Her anføres hyppighed og nærmere bestemmelser.

I henhold til artikel 66 i forslaget til forordning om oprettelse af en europæisk værdipapir- og markedstilsynsmyndighed skal der foretages en evaluering af de erfaringer, der er indhøstet fra myndighedens virksomhed, senest tre år efter, at den har påbegyndt sit virke, hvilket bl.a. vil omfatte en vurdering af ESMA's direkte tilsynsbeføjelser over for kreditvurderingsbureauer. Med henblik herpå offentliggør Kommissionen en generel rapport, der fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet.

2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1 Afdækkede risici

Der er gennemført en konsekvensanalyse af dette forslag til ændring af forordningen om kreditvurderingsbureauer, hvori man har identificeret, hvilke omkostninger og fordele der er forbundet med de forskellige modeller til løsning af de afdækkede problemer.

Den risiko, der er forbundet med at finansiere ESMA's aktiviteter via gebyrer fra sektoren i det første år af myndighedens virke (2011), er blevet ryddet af vejen, idet man har besluttet, at finansieringen skal ske over Unionens/medlemsstaternes budget som fastsat i ESMA-forordningen (i forholdet 40/60 %).

2.2.2. Påtænkte kontrolmetoder

De forvaltnings- og kontrolordninger, der er fastsat i forslaget til ESMA-forordningen, vil også gælde for tilsyn med kreditvurderingsbureauer.

Det endelige sæt indikatorer til vurdering af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds resultater for så vidt angår kreditvurderingsbureauer fastlægges af Kommissionen i forbindelse med den første foreskrevne evaluering. Ved den endelige evaluering vil de kvantitative indikatorer have lige så stor vægt som de kvalitative oplysninger, der indsamles i forbindelse med høringer. Evalueringen vil finde sted hvert tredje år.

2.3. Foranstaltninger til bekæmpelse af svig og uregelmæssigheder

Her anføres eksisterende eller påtænkte foranstaltninger til bekæmpelse og beskyttelse.

Med henblik på bekæmpelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet finder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), ubegrænset anvendelse på ESMA.

Myndigheden tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og vedtager omgående de nødvendige bestemmelser, som gælder for alle myndighedens medarbejdere.

Det fastsættes udtrykkeligt i finansieringsafgørelserne og de dertil knyttede gennemførelsesaftaler og -instrumenter, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler udbetalt af myndigheden og hos det personale, der er ansvarligt for tildelingen af disse midler.

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1. Udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme og berørte udgiftsposter

- Eksisterende udgiftsposter

Efter rækkefølgen af udgiftsområder og budgetposter i den flerårige finansielle ramme.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme | Budgetpost | Udgifternes art | Bidrag |

Nummer 1a…… Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse | OB/IOB[24] | fra EFTA-landene[25] | fra kandidatlandene[26] | fra tredjelande | i overensstemmelse med finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra aa) |

12 04 04 01 ESMA - Tilskud til afsnit 1 og 2 (personaleudgifter og administrationsudgifter) | Opdelte | JA | NEJ | NEJ | NEJ |

12 04 04 02 ESMA – Tilskud til afsnit 3 (driftsudgifter) | Opdelte | JA | NEJ | NEJ | NEJ |

3.2. Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1 Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (3 decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme: | 1a | Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse |

GD: MARKT | År 2011 | År 2012 | År 2013 | I ALT |

( Aktionsbevillinger |

i mio. EUR (3 decimaler)

3.2.3.2 Anslåede behov for personaleressourcer

Forslaget/initiativet kræver brug af personaleressourcer som anført nedenfor:

Skøn udtrykt i hele tal (eller med højst én decimal)

År 2011 | År 2012 | År 2013 |

( Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) |

XX 01 01 01 (Hjemsted og Kommissionens repræsentationskontorer) | 4 | 4 | 4 |

( Eksternt personale (i fuldtidsækvivalenter) |

I ALT | 4 | 4 | 4 |

Beskrivelse af de arbejdsopgaver, der skal udføres

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | Vedtagelse af endelige afgørelser og afgørelser om tvangsbøder til kreditvurderingsbureauer efter forslag fra ESMA i henhold til forslagets artikel 36 og 36a, herunder egne undersøgelser, høring af kreditvurderingsbureauer og berørte personer, besvarelse af anmodninger om aktindsigt, forsvar ved domstolene af afgørelser om bøder og tvangsbøder samt opkrævning af bøder og tvangsbøder. I 2011 besættes alle 4 stillinger ved omfordeling internt i Generaldirektoratet for det Indre Marked og Tjenesteydelser. I betragtning af de budgetmæssige begrænsninger i forbindelse med Kommissionens tilsagn om ikke at anmode om nye stillinger indtil 2013 vil behovet for personaleressourcer blive dækket af personale fra generaldirektoratet, som i forvejen forvalter foranstaltningen, og/eller som er blevet omfordelt internt i generaldirektoratet. Herudover vil man om nødvendigt også anvende eventuelle ekstra personalebevillinger, der måtte blive tildelt det ansvarlige generaldirektorat som led i den årlige tildelingsprocedure, afhængigt af de budgetmæssige begrænsninger. Mindst én stilling skal omfordeles under anvendelse af eksisterende ressourcer inden for den pågældende tjeneste (intern omfordeling). |

- 3.2.4 Forenelighed med den gældende flerårige finansielle ramme

( Forslaget/initiativet er foreneligt med den gældende flerårige finansielle ramme.

( Forslaget/initiativet kræver omprogrammering af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme.

Ny kommissionsforanstaltning

( Forslaget/initiativet kræver anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet eller revision af den flerårige finansielle ramme.

3.2.5 Tredjemands deltagelse i finansieringen

Forslaget/initiativet skal samfinansieres i henhold til følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (3 decimaler)

År 2011 | År 2012 | År 2013 | I alt |

Her anføres det samfinansierende organ | 60 % af de samlede behov finansieres af medlemsstaterne, via de nationale tilsynsmyndigheder i EU-landene (den foreslåede standardordning til finansiering af ESMA) | Ingen samfinansiering. Tilsynet med kreditvurderingsbureauerne finansieres udelukkende via gebyrer |

Samfinansierede bevillinger I ALT | 1,501 | 0 | 0 | 1,501 |

3.3. Anslåede virkninger for indtægterne

( Forslaget har finansielle virkninger for indtægterne. I henhold til forslaget kan Kommissionen give kreditvurderingsbureauer bøder og tvangsbøder (jf. artikel 36 og 36a). Det er vanskeligt at forudse, hvor stort et beløb de bøder og tvangsbøder, Kommissionen kan give kreditvurderingsbureauerne, vil udgøre, da det bl.a. afhænger af, i hvor høj grad kreditvurderingsbureauerne efterlever forordningen.

BILAG til finansieringsoversigt til forslaget til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer

Anvendt metode og vigtigste tilgrundliggende antagelser

Omkostningerne i forbindelse med ESMA's direkte tilsyn med kreditvurderingsbureauer er blevet vurderet i henhold til tre omkostningskategorier: personaleomkostninger, infrastrukturomkostninger og driftsomkostninger - i tråd med klassifikationen i budgetforslaget for ESMA (jf. finansieringsoversigten til forslaget til forordning om oprettelse af ESMA (KOM(2009) 503 af 23.9.2009).

Ifølge de nuværende overslag fra sekretariatet for CESR (Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg) og Kommissionens egne overslag vil tilsynet med kreditvurderingsbureauer kræve 12 nye medarbejdere (6 midlertidigt ansatte og 6 udstationerede nationale eksperter) ud over de 3, der allerede er beskæftiget med kreditvurderingsbureauer i CESR, og som er omfattet af budgetforslaget for ESMA, jf. forslaget til forordning om ESMA.

Det øgede behov for medarbejdere udspringer af de nye arbejdsopgaver, der er forbundet med det direkte tilsyn med kreditvurderingsbureauer, som myndigheden skal påtage sig ud over sine tidligere ansvarsområder vedrørende kreditvurderingsbureauer (f.eks. rådgivning af Kommissionen, udvikling af retningslinjer og bindende tekniske standarder, formidling af samarbejde mellem kompetente nationale myndigheder samt mægling).

Disse nye opgaver fremgår af den foreslåede forordning og er nærmere beskrevet i begrundelsen (4.3.3. og 4.3.4.). De omfatter, men er ikke begrænset til registrering af kreditvurderingsbureauer, som er etableret i EU, godkendelse af mindre kreditvurderingsbureauer i tredjelande, løbende tilsyn med registrerede kreditvurderingsbureauer, etablering af regelmæssig kontakt med ledelsen/personalet i de tilsynsunderlagte bureauer, samarbejde med tilsynsmyndigheder i tredjelande vedrørende disses kreditvurderingsbureauer, besvarelse af spørgsmål, klager og anmodninger fra de kompetente nationale myndigheder, kreditvurderingsbureauer eller investorer, overvågning af, hvorvidt kreditvurderingsbureauerne efterlever kravene i forordningen om kreditvurderingsbureauer, indhentning af oplysninger fra kreditvurderingsbureauer eller personer, der beskæftiger sig med kreditvurdering, gennemførelse af kontrolundersøgelser på stedet, undersøgelse af registre og afhøring i forbindelse med påståede overtrædelser af forordningen. ESMA vil også være beføjet til at trække en registrering tilbage og træffe andre tilsynsforanstaltninger, jf. forordningens artikel 24, og til at anmode Kommissionen om at give kreditvurderingsbureauer, der overtræder lovgivningen, bøder og tvangsbøder, tilvejebringe beviser for overtrædelsen og fremsætte forslag til størrelsen af bøden eller tvangsbøden.

Ifølge de oplysninger, Kommissionen er i besiddelse af, vil omkring 50 kreditvurderingsbureauer ansøge om registrering og vil efterfølgende blive underlagt ESMA's tilsyn. Under hensyntagen til det antal kreditvurderingsbureauer, der skal føres tilsyn med, omfanget, arten og kompleksiteten af de opgaver, der skal varetages af ESMA, og generelle oplysninger om det antal medarbejdere, de kompetente nationale myndigheder agter at beskæftige med registrering og tilsyn inden for de nuværende rammer, vil 12 yderligere stillinger til CESR være passende.

I tabel 3 findes en detaljeret oversigt over det anslåede antal medarbejdere i de forskellige stillingskategorier.

Der skal også tages hensyn til det forhold, at ESMA placeres i Paris, ved at anvende den relevante justeringskoefficient for leveomkostningerne dér.

Udviklingen i personaleomkostningerne i de efterfølgende år vil blandt andet afhænge af antallet af tilsynsunderlagte bureauer, men set ud fra den nuværende situation, forventer Kommissionen ikke de store ændringer.

Tallene under afsnit 2 vedrørende infrastrukturomkostninger er baseret på oplysninger fra CESR og overslag fra Kommissionen. CESR har fremlagt et overslag over sine omkostninger i denne kategori baseret på en ekstrapolering af udvalgets faktiske udgifter til drift af kontorer og administration på dets nuværende placeringer. Da Paris er blandt de dyreste forretningsbyer i Europa, overstiger de anslåede omkostninger naturligvis det gennemsnitlige niveau for EU's reguleringsorganer. Der vil være betydelige udgifter forbundet med oversættelse af registreringer og andre afgørelser, da Unionens sprogordning kommer til at gælde fuldt ud for ESMA.

Det direkte tilsyn med kreditvurderingsbureauer afføder nye driftsomkostninger. Det drejer sig om udgifter til indsamling af oplysninger, der bl.a. omfatter drift af en ny database i forbindelse med det direkte tilsyn med kreditvurderingsbureauer. ESMA's nye beføjelse til at foretage kontrolundersøgelser på stedet kræver også nye ressourcer.

Metoden til beregning af ESMA's budget fremgår af tabel 2.

I henhold til artikel 48, stk. 1, litra c), i ESMA-forordningen kan ESMA's indtægter også bestå af gebyrer til myndigheden i de tilfælde, der er nærmere omhandlet i den relevante lovgivning. I henhold til artikel 19 i forslaget skal ESMA's udgifter til registrering af og tilsyn med kreditvurderingsbureauer i overensstemmelse med forordningen dækkes fuldt ud af de gebyrer, der opkræves af kreditvurderingsbureauerne. Hvilke typer gebyrer der skal betales og i hvilke tilfælde samt de pågældende gebyrers størrelse, fastsættes i henhold til artikel 19, stk. 2, ved en delegeret retsakt, der vedtages af Kommissionen i løbet af 2011, og som forventes at træde i kraft i begyndelsen af 2012. I overgangsåret 2011 skal udgifterne til direkte tilsyn med kreditvurderingsbureauer dækkes af bidrag fra medlemsstaterne og Unionen i det forhold, der er fastsat i forslaget til ESMA-forordningen (40 % fra Unionen og 60 % fra medlemsstaterne). Udgifterne til tilsyn med kreditvurderingsbureauer i 2011 vil blive søgt tilbagebetalt fra kreditvurderingssektoren, når den delegerede retsakt er trådt i kraft.

Tabel 1: Budgetoverslag for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for så vidt angår direkte tilsyn med kreditvurderingsbureauer

I 1000 EUR

2011 | 2012 | 2013 |

Afsnit 1 - Personaleomkostninger | 1574,8 | 1574,8 | 1574,8 |

Ledende personale/eksperter: |

Midlertidigt ansatte | 847,8 | 847,8 | 847,8 |

Udstationerede nationale eksperter | 507 | 507 | 507 |

Administrativt personale og støttepersonale |

Personalefordele | 203,2 | 203,2 | 203,2 |

Uddannelse af personalet: generelt | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Udgifter til ansættelse af personale | 9,6 | 9,6 | 9,6 |

Afsnit 2 – Bygninger, udstyr og administrative udgifter | 628 | 628 | 628 |

Leje af bygninger og dermed forbundne udgifter | 216 | 216 | 216 |

Informations- og kommunikationsteknologi | 72 | 72 | 72 |

Løsøre og dermed forbundne omkostninger | 12 | 12 | 12 |

Løbende administrative udgifter | 12 | 12 | 12 |

Porto/telekommunikation | 36 | 36 | 36 |

Møde- og rejseudgifter | 180 | 180 | 180 |

Oversættelse | 100 | 100 | 100 |

Afsnit 3 - Aktiviteter | 300 | 300 | 300 |

Indsamling af oplysninger: udvikling | 150 | 150 | 150 |

Kontrolundersøgelser på stedet | 150 | 150 | 150 |

I ALT | 2502,8 | 2502,8 | 2502,8 |

Heraf EU-bidrag | 1001,12 | 0 | 0 |

Heraf bidrag fra medlemsstaterne (de nationale tilsynsmyndigheder eller finansministerier) | 1501,68 | 0 | 0 |

Gebyrer og afgifter fra kreditvurderingssektoren | 0 | 2502,8 | 2502,8 |

Kilde: Kommissionen og CESR, overslag og beregninger

Tabel 2: Budgetoverslag for ESMA for så vidt angår direkte tilsyn med kreditvurderingsbureauer i det første år for myndighedens virke (2011), herunder antagelser ved beregningen

I 1000 EUR

Afsnit 1 - Personaleomkostninger | 1574,8 |

Personale i alt: | 12 | Gennemsnitlige årlige omkostninger pr. ansat (baseret på GD BUDG's retningslinjer og oplysninger fra 3L3) |

Justeringskoefficient (tilpasning efter leveomkostninger) | Paris | 1,158 |

Midlertidigt ansatte | 6 | 141,3 (122x1,158) | 847,8 |

Udstationerede nationale eksperter | 6 | 84,5 (73x1,158) | 507 |

Personalefordele | 15 % af de samlede personaleomkostninger | 203,2 |

Uddannelse af personalet: generelt | Gennemsnitligt beløb pr. person (data fra Kommissionen) | 0,6 | 7,2 |

Udgifter til ansættelse af personale | Samtaler med 3 ansøgere til hver stilling i gennemsnit | 0,8 | 9,6 |

Afsnit 2 – Bygninger, udstyr og administrative udgifter | 628 |

Leje af bygninger og dermed forbundne udgifter | Data og overslag fra CESR | 18 | 216 |

Informations- og kommunikationsteknologi | Data og overslag fra CESR | 6 | 72 |

Løsøre og dermed forbundne omkostninger | Data og overslag fra CESR | 1 | 12 |

Løbende administrative udgifter | Data og overslag fra CESR | 1 | 12 |

Porto/telekommunikation | Data og overslag fra CESR | 3 | 36 |

Rejse- og mødeudgifter | Data og overslag fra CESR | 15 | 180 |

Oversættelse | Overslag fra Kommissionen | 100 |

Afsnit 3 - Aktiviteter | 300 |

Indsamling af oplysninger | Oprettelse og tilpasning af it-systemer (nyt system og ny database til direkte tilsyn med kreditvurderingsbureauer) | 150 |

Kontrolundersøgelser på stedet | Overslag fra CESR | 150 |

I ALT | 2502,8 |

Kilde: Kommissionen og CESR, overslag og beregninger

Tabel 3: Stillingsfortegnelse (foreløbig)

Ansættelsesgruppe og grad |

2011 | 2012 | 2013 |

AD 16 |

AD 15 |

AD 14 |

AD 13 |

AD 12 |

AD 11 | 1 | 1 | 1 |

AD 10 | 1 | 1 | 1 |

AD 9 | 2 | 2 | 2 |

AD 8 | 1 | 1 | 1 |

AD 7 | 1 | 1 | 1 |

AD 6 |

AD 5 |

AD i alt | 6 | 6 | 6 |

Kilde: Kommissionen[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] Kommissionens meddelelse "Fremdrift i den europæiske genopretning" af 4.3.2009 – KOM(2009) 114 endelig.

[2] Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS), Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS) og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR).

[3] Meddelelse fra Kommissionen - Finansielt tilsyn i Europa af 27.5.2009, KOM(2009) 252 endelig.

[4] Forordning om kreditvurderingsbureauer vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den xx september 2009.

[5] Det Europæiske Råd den 18.-19. juni 2009, Formandskabets konklusioner, nr. 20.

[6] Artikel 4, stk. 3, i forordningen om kreditvurderingsbureauer.

[7] Artikel 5 i forordningen om kreditvurderingsbureauer.

[8] EUT C […] af […], s. […].

[9] EUT C […] af […], s. […].

[10] EUT C […] af […], s. […].

[11] KOM(2009) 114 endelig.

[12] KOM(2009) 252 endelig.

[13] EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

[14] EFT L 228 af 16.8.1973, s. 3.

[15] EFT L 345 af 19.12.2002, s. 1.

[16] EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1.

[17] EUT L 25 af 29.1.2009, s. 23.

[18] EUT L 25 af 29.1.2009, s. 28.

[19] EUT L 191 af 13.7.2001, s. 45.

[20] ABM: aktivitetsbaseret forvaltning – ABB: opstilling af budgettet efter aktivitetsområder.

[21] Som omhandlet i finansforordningens artikel 49, stk. 6, hhv. litra a) og b).

[22] BudgWeb-stedet indeholder nærmere oplysninger om forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[23] Som omhandlet i finansforordningens artikel 185.

[24] OB = Opdelte bevillinger/IOB = Ikke-opdelte bevillinger.

[25] EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.

[26] Kandidatlande og i givet fald potentielle kandidatlande fra Vestbalkan.

[27] Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til gennemførelse af EU-programmer og/eller EU-foranstaltninger (tidl. BA-poster) samt indirekte og direkte forskning.

Top