EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0023

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 23/2010 for så vidt angår fiskerimuligheder for visse fiskebestande og efter indgåelsen af bilaterale fiskeriaftaler for 2010 med Norge og Færøerne

/* KOM/2010/0023 endelig udg. - NLE 2010/0014 */

52010PC0023
[pic] | EUROPA-KOMMISSIONEN |

Bruxelles, den 1.2.2010

KOM(2010)23 endelig

2010/0014 (NLE)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 23/2010 for så vidt angår fiskerimuligheder for visse fiskebestande og efter indgåelsen af bilaterale fiskeriaftaler for 2010 med Norge og Færøerne

2010/0014 (NLE)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 23/2010 for så vidt angår fiskerimuligheder for visse fiskebestande og efter indgåelsen af bilaterale fiskeriaftaler for 2010 med Norge og Færøerne

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen[1] og

ud fra følgende betragtninger:

1. Ved Rådets forordning (EU) nr. 23/2010[2] fastsættes der fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for 2010 for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger.

2. Hver år fastsættes der, efter samråd om fiskerirettighederne efter proceduren i aftalerne eller protokollerne om fiskeriforbindelserne med Norge og Færøerne[3], fiskerimuligheder for EU-fartøjer i Norges og Færøernes farvande og i EU-farvande for så vidt angår bestande, som EU deler med, forvalter i fællesskab med eller udveksler med de pågældende lande, og fiskerimuligheder i EU-farvande for fartøjer, der fører norsk eller færøsk flag.

3. Indtil samrådene om aftalerne for 2010 med Norge og Færøerne er afsluttet, er der ved forordning (EU) nr. 23/2010 fastsat midlertidige fiskerimuligheder for de berørte fiskebestande.

4. Den 15. januar og den 26. januar 2010 afsluttedes samrådene med henholdsvis Færøerne og Norge, ligesom der blev der indgået aftaler om fiskerimulighederne for 2010. Derfor må de midlertidige fiskerimuligheder for de berørte fiskebestande for 2010 som fastsat ved forordning (EU) nr. 23/2010 erstattes af de fiskerimuligheder, der nu er indgået aftale om.

5. På sit årsmøde i 2009 bekræftede Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav, at to højsøområder i konventionsområdet ville blive lukket for notfiskeri efter storøjet tun og gulfinnet tun fra den 1. januar 2010, ligesom den indførte begrænsninger for de enkelte medlemmers fangster af sværdfisk. Disse nye bestemmelser må gennemføres i EU-retten.

6. Forordning (EU) nr. 23/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 23/2010 foretages følgende ændringer:

1. Artikel 1, stk. 2, udgår.

2. Som artikel 30a indsættes:

"Artikel 30a

Lukkede områder for notfiskeri

Notfiskeri efter storøjet tun og gulfinnet tun er forbudt i følgende højsøområder:

a) de internationale farvande, der afgrænses af grænserne for Indonesiens, Palaus, Mikronesiens og Papua Ny Guineas eksklusive økonomiske zoner

b) de internationale farvande, der afgrænses af grænserne for Mikronesiens, Marshalløernes, Naurus, Kiribatis, Tuvalus, Fijis, Solomonøernes og Papua Ny Guineas eksklusive økonomiske zoner."

3. Bilag IA ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

4. Bilag IB erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

5. Bilag IH erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Den anvendes fra den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Rådets vegne

Formand

Bilag I

I bilag IA til forordning (EU) nr. 23/2010 foretages følgende ændringer:

1) Afsnittet om tobis i EU-farvande i II a, III a og IV affattes således:

"Art: | Tobisarter Ammodytidae | Område: | EU-farvande i II a, III a og IV(1) (SAN/2A3A4.) |

Danmark | 167 436 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Det Forenede Kongerige | 3 660 |

Tyskland | 256 |

Sverige | 6 148 |

EU | 177 500 |

Norge | 20 000 | (2) |

Færøerne | 2 500 | (2) |

TAC | 200 000 |

(1) Undtagen farvande inden for 6 sømil fra Det Forenede Kongeriges basislinjer ved Shetlandsøerne, Fair Isle og Foula. (2) Skal fiskes i IV." |

2) Afsnittet om brosme i EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII affattes således:

"Art: | Brosme Brosme brosme | Område: | EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII (USK/567EI.) |

Tyskland | 4 | Analytisk TAC |

Spanien | 14 |

Frankrig | 172 |

Irland | 17 |

Det Forenede Kongerige | 83 |

Andre | 4 | (1) |

EU | 294 |

Norge(2) | 2 923 | (3)(4) |

TAC | 3 217 |

(1) Kun for bifangster. Direkte fiskeri under denne kvote er forbudt. (2) Skal fiskes i EU-farvande i II a, IV, V b, VI og VII. (3) Ud af denne mængde må den utilsigtede fangst af andre arter i V b, VI og VII aldrig overstige 25 % pr. fartøj. Det er dog tilladt at overskride denne procentsats i de første 24 timer efter påbegyndelse af fiskeri på en specifik fiskeplads. Den samlede utilsigtede fangst af andre arter i V b, VI og VII må ikke overstige 3 000 tons. (4) Inkl. lange. Norges langekvote og brosmekvote er på henholdsvis 6 140 tons og 2 923 tons, hvoraf der kan udveksles op til 2 000 tons, og kvoterne må kun fiskes med langline i V b, VI og VII." |

3) Afsnittet om brosme i norske farvande i IV affattes således:

"Art: | Brosme Brosme brosme | Område: | Norske farvande i IV (USK/04-N.) |

Belgien | 0 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Danmark | 165 |

Tyskland | 1 |

Frankrig | 0 |

Nederlandene | 0 |

Det Forenede Kongerige | 4 |

EU | 170 |

TAC | Ikke relevant | " |

4) Afsnittet om sild i III a affattes således:

"Art: | Sild(1) Clupea harengus | Område: | III a (HER/03A.) |

Danmark | 14 010 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Tyskland | 224 |

Sverige | 14 656 |

EU | 28 890 |

Færøerne | 450 | (2) |

TAC | 33 855 |

(1) Landinger af sild fanget ved fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm. (2) Skal fiskes i Skagerrak." |

5) Afsnittet om sild i EU-farvande i IV nord for 53°30' N affattes således:

"Art: | Sild(1) Clupea harengus | Område: | EU-farvande og norske farvande i IV nord for 53°30' N (HER/04A.), (HER/04B.) |

Danmark | 22 497 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Tyskland | 14 147 |

Frankrig | 9 653 |

Nederlandene | 21 581 |

Sverige | 1 672 |

Det Forenede Kongerige | 24 223 |

EU | 93 773 |

Norge | 47 647 | (2) |

TAC | 164 300 |

(1) Landinger af sild fanget ved fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm. Medlemsstaterne skal meddele Kommissionen deres landinger af sild fordelt på IV a og IV b. (2) Kan fanges i EU-farvande. Fangster, der tages inden for denne kvote, skal trækkes fra Norges TAC-andel. |

Særlige betingelser: |

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder: |

Norske farvande syd for 62° N (HER/*04N-) |

EU | 50 000" |

6) Afsnittet om torsk i norske farvande syd for 62° N affattes således:

"Art: | Sild Clupea harengus | Område: | Norske farvande syd for 62° N (HER/04-N.) |

Sverige | 846 | (1) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

EU | 846 |

TAC | 164 300 |

(1) Bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej skal trækkes fra kvoten for disse arter." |

7) Afsnittet om bifangster af sild i III a affattes således:

"Art: | Sild(1) Clupea harengus | Område: | Bifangster i III a (HER/03A-BC) |

Danmark | 6 424 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Tyskland | 57 |

Sverige | 1 034 |

EU | 7 515 |

TAC | 7 515 |

(1) Landinger af sild fanget ved fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på under 32 mm." |

8) Afsnittet om bifangster af sild i EU-farvande i II a, IV og VII d affattes således:

"Art: | Sild(1) Clupea harengus | Område: | Bifangster i IV, VII d og i EU-farvande i II a (HER/2A47DX) |

Belgien | 67 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Danmark | 13 008 |

Tyskland | 67 |

Frankrig | 67 |

Nederlandene | 67 |

Sverige | 64 |

Det Forenede Kongerige | 247 |

EU | 13 587 |

TAC | 13 587 |

(1) Landinger af sild fanget ved fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på under 32 mm." |

9) Afsnittet om sild i VII d og IV c affattes således:

"Art: | Sild(1) Clupea harengus | Område: | VII d og IV c(2) (HER/4CXB7D) |

Belgien | 7 100 | (3) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Danmark | 321 | (3) |

Tyskland | 202 | (3) |

Frankrig | 5 235 | (3) |

Nederlandene | 8 193 | (3) |

Det Forenede Kongerige | 1 830 | (3) |

EU | 22 881 |

TAC | 164 300 |

(1) Landinger af sild fanget ved fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm. (2) Undtagen Blackwater-bestanden: vedrører sildebestanden i den havområdet ud for Themsens munding inden for et område afgrænset af en linje, der går ret syd fra Landguard Point (51°56' N, 1°19,1' Ø) til 51°33' N og derfra ret vest til et punkt på Det Forenede Kongeriges kyst. (3) Op til 50 % af denne kvote kan fiskes i IV b. Anvendes denne særlige betingelse, skal dette dog meddeles Kommissionen i forvejen (HER/*04B.)." |

10) Afsnittet om sild i EU-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VII a N affattes således:

"Art: | Sild Clupea harengus | Område: | EU-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N(1) (HER/5B6ANB) |

Tyskland | 2 656 | Analytisk TAC |

Frankrig | 503 |

Irland | 3 589 |

Nederlandene | 2 656 |

Det Forenede Kongerige | 14 356 |

EU | 23 760 |

Færøerne | 660 | (2) |

TAC | 24 420 |

(1) Vedrører sildebestanden i VI a nord for 56°00' N og i den del af VI a, der er beliggende øst for 7°00' V og nord for 55°00' N, med undtagelse af Clyde. (2) Denne kvote må kun fiskes i VI a nord for 56°30' N." |

11) Afsnittet om torsk i Skagerrak affattes således:

"Art: | Torsk Gadus morhua | Område: | Skagerrak (COD/03AN.) |

Belgien | 12 | (1) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Danmark | 3 835 | (1) |

Tyskland | 96 | (1) |

Nederlandene | 24 | (1) |

Sverige | 671 | (1) |

EU | 4 638 |

TAC | 4 793 |

(1) Udnyttelse af denne kvote skal ske på betingelserne i punkt 1 i tillægget til dette bilag." |

12) Afsnittet om torsk i EU-farvande i II a og IV samt i den del af III a, der ikke hører med til i Skagerrak og Kattegat, affattes således:

"Art: | Torsk Gadus morhua | Område: | IV, EU-farvande i II a samt den del af III a, som ikke hører med til Skagerrak og Kattegat (COD/2A3AX4) |

Belgien | 991 | (1)(2) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Danmark | 5 696 | (1)(2) |

Tyskland | 3 612 | (1)(2) |

Frankrig | 1 225 | (1)(2) |

Nederlandene | 3 219 | (1)(2) |

Sverige | 38 | (1)(2) |

Det Forenede Kongerige | 13 067 | (1)(2) |

EU | 27 848 | (1) |

Norge | 5 704 | (3) |

TAC | 33 552 |

(1) Udnyttelse af denne kvote skal ske på betingelserne i punkt 1 i tillægget til dette bilag. (2) Ud over denne kvote kan medlemsstaterne tillade fartøjer, der deltager i initiativer vedrørende fuldt dokumenterede fiskerier, at fange yderligere mængder inden for den samlede grænse på ekstra 5 % af den kvote, som den pågældende medlemsstat har fået tildelt, forudsat at fartøjet anvender videoovervågningskameraer (CCTV) forbundet med et system af sensorer, der registrerer alle fiskeri- og forarbejdningsaktiviteter om bord på fartøjet at det pågældende fartøjs samlede fangster af torsk, inkl. torsk, som ikke opfylder mindstemålet, trækkes fra kvoten at de yderligere fangster begrænses til 30 % af den normale maksimale fangstmængde for sådanne fartøjer eller til en sådan mængde, at der er sikkerhed for, at torskebestandens fiskeridødelighed ikke stiger at medlemsstaten, hvis den konstaterer, at et fartøj, der deltager i initiativet, ikke overholder ovennævnte betingelser, trækker de yderligere fangstmængder, som det pågældende fartøj har fået tildelt, tilbage og udelukker fartøjet fra videre deltagelse i initiativet. (3) Kan fiskes i EU-farvande. Fangster, der tages inden for denne kvote, skal trækkes fra Norges TAC-andel. |

Særlige betingelser: |

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder: |

Norske farvande i IV (COD/*04N-) |

EU | 24 204" |

13) Afsnittet om torsk i norske farvande syd for 62° N affattes således:

"Art: | Torsk Gadus morhua | Område: | Norske farvande syd for 62° N (COD/04-N.) |

Sverige | 382 | (1) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

EU | 382 |

TAC | Ikke relevant |

(1) Bifangster af kuller, lubbe, hvilling og sej skal trækkes fra kvoterne for disse arter." |

14) Afsnittet om torsk i VII d affattes således:

"Art: | Torsk Gadus morhua | Område: | VII d (COD/07D.) |

Belgien | 84 | (1)(2) | Analytisk TAC |

Frankrig | 1 641 | (1)(2) |

Nederlandene | 49 | (1)(2) |

Det Forenede Kongerige | 181 | (1)(2) |

EU | 1 955 |

TAC | 1 955 |

(1) Udnyttelse af denne kvote skal ske på betingelserne i punkt 2 i tillægget til dette bilag. (2) Ud over denne kvote kan medlemsstaterne tillade fartøjer, der deltager i initiativer vedrørende fuldt dokumenterede fiskerier, at fange yderligere mængder inden for den samlede grænse på ekstra 5 % af den kvote, som den pågældende medlemsstat har fået tildelt, forudsat at fartøjet anvender videoovervågningskameraer (CCTV) forbundet med et system af sensorer, der registrerer alle fiskeri- og forarbejdningsaktiviteter om bord på fartøjet at det pågældende fartøjs samlede fangster af torsk, inkl. torsk, som ikke opfylder mindstemålet, trækkes fra kvoten at de yderligere fangster begrænses til 30 % af den normale maksimale fangstmængde for sådanne fartøjer eller til en sådan mængde, at der er sikkerhed for, at torskebestandens fiskeridødelighed ikke stiger at medlemsstaten, hvis den konstaterer, at et fartøj, der deltager i initiativet, ikke overholder ovennævnte betingelser, trækker de yderligere fangstmængder, som det pågældende fartøj har fået tildelt, tilbage og udelukker fartøjet fra videre deltagelse i initiativet." |

15) Afsnittet om havtaskearter i norske farvande i IV affattes således:

"Art: | Havtaskearter Lophiidae | Område: | Norske farvande i IV (ANF/04-N.) |

Belgien | 46 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Danmark | 1 182 |

Tyskland | 19 |

Nederlandene | 17 |

Det Forenede Kongerige | 276 |

EU | 1 540 |

TAC | Ikke relevant" |

16) Afsnittet om kuller i III a, EU-farvande i III b, III c og III d affattes således:

Art: | Kuller Melanogrammus aeglefinus | Område: | III a og EU-farvande i III b, III c og III d (HAD/3A/BCD) |

Belgien | 9 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Danmark | 1 551 |

Tyskland | 99 |

Nederlandene | 2 |

Sverige | 183 |

EU | 1 844 | (1) |

TAC | 2 201 |

(1) Ekskl. anslåede industribifangster på 264 tons." |

17) Afsnittet om kuller i EU-farvande i II a og IV affattes således:

"Art: | Kuller Melanogrammus aeglefinus | Område: | IV og EU-farvande i II a (HAD/2AC4.) |

Belgien | 200 | Analytisk TAC |

Danmark | 1 376 |

Tyskland | 876 |

Frankrig | 1 526 |

Nederlandene | 150 |

Sverige | 139 |

Det Forenede Kongerige | 22 698 |

EU | 26 965 | (1) |

Norge | 8 083 |

TAC | 35 794 |

(1) Ekskl. anslåede industribifangster på 746 tons. |

Særlige betingelser: |

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder: |

Norske farvande i IV (HAD/*04N-) |

EU | 20 613" |

18) Afsnittet om kuller i norske farvande syd for 62° N affattes således:

"Art: | Kuller Melanogrammus aeglefinus | Område: | Norske farvande syd for 62° N (HAD/04-N.) |

Sverige | 707 | (1) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

EU | 707 |

TAC | Ikke relevant |

(1) Bifangster af torsk, kuller, hvilling og sej skal trækkes fra kvoterne for disse arter." |

19) Afsnittet om hvilling i III a affattes således:

"Art: | Hvilling Merlangius merlangus | Område: | III a (WHG/03A.) |

Danmark | 232 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Nederlandene | 1 |

Sverige | 25 |

EU | 258 | (1) |

TAC | 1 050 |

(1) Ekskl. anslåede industribifangster på 773 tons." |

20) Afsnittet om hvilling i EU-farvande i II a og IV affattes således:

"Art: | Hvilling Merlangius merlangus | Område: | IV og EU-farvande i II a (WHG/2AC4.) |

Belgien | 236 | (1) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Danmark | 1 022 | (1) |

Tyskland | 266 | (1) |

Frankrig | 1 536 | (1) |

Nederlandene | 591 | (1) |

Sverige | 2 | (1) |

Det Forenede Kongerige | 7 391 | (1) |

EU | 11 044 | (2) |

Norge | 790 | (3) |

TAC | 12 897 |

(1) Udnyttelse af denne kvote skal ske på betingelserne i punkt 3 i tillægget til dette bilag. (2) Ekskl. anslåede industribifangster på 1 063 tons. (3) Kan fiskes i EU-farvande. Fangster, der tages inden for denne kvote, skal trækkes fra Norges TAC-andel. |

Særlige betingelser: |

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder: |

Norske farvande i IV (WHG/*04N-) |

EU | 8 203" |

21) Afsnittet om hvilling og lubbe i norske farvande syd for 62° N affattes således:

"Art: | Hvilling og lubbe Merlangius merlangus og Pollachius pollachius | Område: | Norske farvande syd for 62° N (W/P/04-N.) |

Sverige | 190 | (1) | Præventiv TAC |

EU | 190 |

TAC | Ikke relevant |

(1) Bifangster af torsk, kuller og sej skal trækkes fra kvoten for disse arter." |

22) Afsnittet om blåhvilling i norske farvande i II og IV affattes således:

"Art: | Blåhvilling Micromesistius poutassou | Område: | Norske farvande i II og IV (WHB/4AB-N.) |

Danmark | 1 900 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Det Forenede Kongerige | 100 |

EU | 2 000 |

TAC | 540 000" |

23) Afsnittet om blåhvilling i EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII og XIV affattes således:

"Art: | Blåhvilling Micromesistius poutassou | Område: | EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII og XIV (WHB/1X14) |

Danmark | 10 128 | (1)(2) | Analytisk TAC |

Tyskland | 3 938 | (1)(2) |

Spanien | 8 586 | (1)(2) |

Frankrig | 7 048 | (1)(2) |

Irland | 7 843 | (1)(2) |

Nederlandene | 12 350 | (1)(2) |

Portugal | 798 | (1)(2) |

Sverige | 2 505 | (1)(2) |

Det Forenede Kongerige | 13 141 | (1)(2) |

EU | 66 337 | (1)(2) |

Norge | 59 900 | (3) (4) |

Færøerne | 9 000 | (5) (6) |

TAC | 540 000 |

(1) Heraf må højst 68 % fiskes i Norges eksklusive økonomiske zone eller i fiskerizonen omkring Jan Mayen (WHB/*NZJM1). (2) Kan fiskes i færøske farvande inden for EU's samlede adgangsmængde på 14 000 tons (WHB/*05B-F). (3) Skal fiskes i EU-farvande i II, IV a, VI a nord for 56°30' N, VI b og VII vest for 12° V (WHB/*8CX34). Fangsten i IV a må ikke overstige 40 000 tons. (4) Heraf kan op til 500 tons være guldlaks (Argentina spp.). (5) Fangster af blåhvilling kan indeholde uundgåelige fangster af guldlaks (Argentina spp.). (6) Skal fiskes i EU-farvande i II, IV a, V, VI a nord for 56°30' N, VI b og VII vest for 12° V. Fangsten i IV a må ikke overstige 2 250 tons." |

24) Afsnittet om blåhvilling i VIII c, IX og X og i EU-farvande i CECAF 34.1.1 affattes således:

"Art: | Blåhvilling Micromesistius poutassou | Område: | VIII c, IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411) |

Spanien | 11 096 | Analytisk TAC |

Portugal | 2 774 |

EU | 13 870 | (1)(2) |

TAC | 540 000 |

(1) Heraf må højst 68 % fiskes i Norges eksklusive økonomiske zone eller i fiskerizonen omkring Jan Mayen (WHB/*NZJM2). (2) Kan fiskes i færøske farvande inden for EU's samlede adgangsmængde på 14 000 tons (WHB/*05B-F)." |

25) Afsnittet om blåhvilling i EU-farvande i II, IV a, V, VI nord for 26°56′ N og VII vest for 12° V affattes således:

"Art: | Blåhvilling Micromesistius poutassou | Område: | EU-farvande i II, IV a, V, VI a nord for 56°30' N og VII vest for 12° V (WHB/24A567) |

Norge | 87 011 | (1) (2) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Færøerne | 14 000 | (3)(4) |

TAC | 540 000 |

(1) Skal trækkes fra Norges fangstbegrænsninger fastsat efter kyststatsordningen. (2) Fangsten i område IV må ikke overskride 21 753 tons, dvs. 25 % af Norges adgangsniveau. (3) Skal trækkes fra Færøernes fangstbegrænsninger fastsat efter kyststatsordningen. (4) Kan også fiskes i VI b. Fangsten i IV må ikke overstige 3 500 tons." |

26) Afsnittet om byrkelange i EU-farvande og internationale farvande i VI og VII affattes således:

"Art: | Byrkelange Molva dypterygia | Område: | EU-farvande og internationale farvande i VI og VII (BLI/67-) |

Tyskland | 15 | Analytisk TAC |

Estland | 2 |

Spanien | 47 |

Frankrig | 1 082 |

Irland | 4 |

Litauen | 1 |

Polen | 0 |

Det Forenede Kongerige | 275 |

Andre | 4 | (1) |

EU | 1 432 |

Norge | 150 | (2) |

Færøerne | 150 | (3) |

TAC | 1 732 |

(1) Kun for bifangster. Direkte fiskeri under denne kvote er forbudt. (2) Skal fiskes i EU-farvande i II a, IV, V b, VI og VII. (3) Bifangster af skolæst og sort sabelfisk skal trækkes fra denne kvote. Denne kvote skal fiskes i EU-farvande i VI a nord for 56°30' N og i VI b." |

27) Afsnittet om lange i EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV affattes således:

"Art: | Lange Molva molva | Område: | EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV (LIN/6X14.) |

Belgien | 29 | Analytisk TAC |

Danmark | 5 |

Tyskland | 107 |

Spanien | 2 156 |

Frankrig | 2 299 |

Irland | 576 |

Portugal | 5 |

Det Forenede Kongerige | 2 646 |

EU | 7 824 |

Norge | 6 140 | (1)(2) |

Færøerne | 200 | (3)(4) |

TAC | 14 164 |

(1) Ud af denne mængde må den utilsigtede fangst af andre arter i V b, VI og VII aldrig overstige 25 % pr. fartøj. Det er dog tilladt at overskride denne procentsats i de første 24 timer efter påbegyndelse af fiskeri på en specifik fiskeplads. Den samlede utilsigtede fangst af andre arter i VI og VII må ikke overstige 3 000 tons. (2) Inkl. brosme. Norges langekvote og brosmekvote er på henholdsvis 6 140 tons og 2 923 tons, hvoraf der kan udveksles op til 2 000 tons, og kvoterne må kun fiskes med langline i V b, VI og VII. (3) Inkl. brosme. Skal fiskes i VI b og VI a nord for 56°30' N. (4) Ud af denne mængde må den utilsigtede fangst af andre arter i VI a og VI b aldrig overstige 20 % pr. fartøj. Det er dog tilladt at overskride denne procentsats i de første 24 timer efter påbegyndelse af fiskeri på en specifik fiskeplads. Den samlede utilsigtede fangst af andre arter i VI må ikke overstige 75 tons." |

28) Afsnittet om lange i norske farvande i IV affattes således:

"Art: | Lange Molva molva | Område: | Norske farvande i IV (LIN/04-N.) |

Belgien | 6 | Analytisk TAC |

Danmark | 747 |

Tyskland | 21 |

Frankrig | 8 |

Nederlandene | 1 |

Det Forenede Kongerige | 67 |

EU | 850 |

TAC | Ikke relevant" |

29) Afsnittet om jomfruhummer i norske farvande i IV affattes således:

"Art: | Jomfruhummer Nephrops norvegicus | Område: | Norske farvande i IV (NEP/04-N.) |

Danmark | 1 135 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Tyskland | 1 |

Det Forenede Kongerige | 64 |

EU | 1 200 |

TAC | Ikke relevant" |

"" |

30) Afsnittet om dybvandsreje i III a affattes således:

"Art: | Dybvandsreje Pandalus borealis | Område: | III a (PRA/03A.) |

Danmark | 3 401 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Sverige | 1 832 |

EU | 5 233 |

TAC | 9 800" |

33) Afsnittet om dybvandsreje i norske farvande syd for 62° N affattes således:

"Art: | Dybvandsreje Pandalus borealis | Område: | Norske farvande syd for 62° N (PRA/04-N.) |

Danmark | 420 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Sverige | 138 | (1) |

EU | 558 |

TAC | Ikke relevant |

(1) Bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej skal trækkes fra kvoterne for denne art." |

32) Afsnittet om rødspætte i Skagerrak affattes således:

"Art: | Rødspætte Pleuronectes platessa | Område: | Skagerrak (PLE/03AN.) |

Belgien | 56 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Danmark | 7 280 |

Tyskland | 37 |

Nederlandene | 1 400 |

Sverige | 390 |

EU | 9 163 |

TAC | 9 350" |

33) Afsnittet om rødspætte i Kattegat affattes således:

"Art: | Rødspætte Pleuronectes platessa | Område: | Kattegat (PLE/03AS.) |

Danmark | 1 040 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Tyskland | 12 |

Sverige | 117 |

EU | 1 169 |

TAC | 1 169" |

34) Afsnittet om rødspætte i EU-farvande i II a og IV og i den del af III a, der ikke hører med til i Skagerrak og Kattegat, affattes således:

"Art: | Rødspætte Pleuronectes platessa | Område: | IV, EU-farvande i II a samt den del af III a, som ikke hører med til Skagerrak og Kattegat (PLE/2A3AX4) |

Belgien | 3 665 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Danmark | 11 911 |

Tyskland | 3 436 |

Frankrig | 687 |

Nederlandene | 22 907 |

Det Forenede Kongerige | 16 951 |

EU | 59 557 |

Norge | 4 268 |

TAC | 63 825 |

(1(1) |

Særlige betingelser: |

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder: |

EU | Norske farvande i IV (PLE/*04N-) |

EU | 24 439" |

35) Afsnittet om sej i III a og EU-farvande i II a III b, III c og III d og IV affattes således:

"Art: | Sej Pollachius virens | Område: | III a og IV; EU-farvande i II a, III b, III c og III d (POK/2A34.) |

Belgien | 37 | Analytisk TAC |

Danmark | 4 357 |

Tyskland | 11 002 |

Frankrig | 25 891 |

Nederlandene | 110 |

Sverige | 599 |

Det Forenede Kongerige | 8 435 |

EU | 50 431 |

Norge | 56 613 | (1) |

TAC | 107 044 |

(1) Må kun fiskes i EU-farvande i IV og i III a. Fangster, der tages inden for denne kvote, skal trækkes fra Norges TAC-andel." |

36) Afsnittet om sej i VI, EU-farvande og internationale farvande i V b og EU-farvande og internationale farvande i XII og XIV affattes således:

"Art: | Sej Pollachius virens | Område: | VI og EU-farvande og internationale farvande i V b XII og XIV (POK/561214) |

Tyskland | 284 | Analytisk TAC |

Frankrig | 2 819 |

Irland | 391 |

Det Forenede Kongerige | 3 039 |

EU | 6 533 |

TAC | 11 106" |

37) Afsnittet om sej i norske farvande syd for 62° N affattes således:

"Art: | Sej Pollachius virens | Område: | Norske farvande syd for 62° N (POK/04-N.) |

Sverige | 880 | (1) | Analytisk TAC |

EU | 880 |

TAC | Ikke relevant |

(1) Bifangster af torsk, kuller, lubbe og hvilling skal trækkes fra kvoten for denne art." |

38) Afsnittet om hellefisk i EU-farvande i II a og IV og i EU-farvande og internationale farvande i V b og VI affattes således:

"Art: | Hellefisk Reinhardtius hippoglossoides | Område: | EU-farvande i II a og IV og EU-farvande og internationale farvande i V b og VI (GHL/2A-C46) |

Danmark | 3 | Analytisk TAC |

Tyskland | 5 |

Estland | 3 |

Spanien | 3 |

Frankrig | 49 |

Irland | 3 |

Litauen | 3 |

Polen | 3 |

Det Forenede Kongerige | 189 |

EU | 262 | (1) |

TAC | 612 |

(1) Heraf 350 tons til Norge, der skal fiskes EU-farvande i II a og VI. I VI må denne mængde kun fiskes med langline." |

39) Afsnittet om makrel i III a og EU-farvande i II a III b, III c, III d og IV affattes således:

"Art: | Makrel Scomber scombrus | Område: | III a og IV; EU-farvande i II a, III b, III c og III d (MAC/2A34.) |

Belgien | 475 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Danmark | 12 529 | (1) |

Tyskland | 495 |

Frankrig | 1 496 |

Nederlandene | 1 507 |

Sverige | 4 485 | (2)(3) |

Det Forenede Kongerige | 1 395 |

EU | 22 382 | (2)(4) |

Norge | 103 374 | (5) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Ifølge Rådets og Kommissionens erklæring på rådsmødet (fiskeriministrene) den 14. og 15. december 2009 om fiskeri i norske farvande kan der fiskes 7 352 tons, svarende til den uudnyttede kvote for denne art for 2009 i norske farvande i IV, ud over denne kvote i EU-farvande i dette TAC-område. (2) Inkl. 242 tons, der skal fiskes i norske farvande syd for 62° N (MAC/*04N-). (3) Når der fiskes i norske farvande, skal bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej trækkes fra kvoterne for denne art. (4) Kan også fiskes i norske farvande i IV a. (5) Skal trækkes fra Norges TAC-andel (adgangskvote). I denne mængde er inkluderet den norske andel af nordsø-TAC'en på 39 054 tons. Denne kvote må kun fiskes i IV a, bortset fra 3 000 tons, der må fiskes i III a. |

Særlige betingelser: |

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder højst fanges følgende mængder: |

III a (MAC/*03A.) | III a og IV b og c (MAC/*3A4BC) | IV b (MAC/*04B.) | IV c (MAC/*04C.) | VI og internationale farvande i II a i perioden 1. januar - 31. marts 2010 (MAC/*2A6.) |

Danmark | 4 130 | 5 360 |

Frankrig | 490 |

Nederlandene | 490 |

Sverige | 390 | 10 |

Det Forenede Kongerige | 490 |

Norge | 3 000" |

(40) Afsnittet om makrel i VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e, EU-farvande og internationale farvande i V b og internationale farvande i II a, XII og XIV affattes således:

"Art: | Makrel Scomber scombrus | Område: | VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e, EU-farvande og internationale farvande i V b og internationale farvande i II a, XII og XIV (MAC/2CX14-) |

Tyskland | 18 793 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Spanien | 20 |

Estland | 156 |

Frankrig | 12 530 |

Irland | 62 641 |

Letland | 115 |

Litauen | 115 |

Nederlandene | 27 405 |

Polen | 1 323 |

Det Forenede Kongerige | 172 268 |

EU | 295 366 |

Norge | 11 626 | (1) |

Færøerne | 4 536 | (2) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Kan fiskes i II a, VI a nord for 56°30' N, IV a, VII d, VII e, VII f og VII h. (2) kan fiskes i VI a nord for 56°30' N, VII e, VII f og VII h. Kan også fiskes i EU-farvande i IV a nord for 59° N i perioderne 1. januar - 15. februar og 1. september - 31. december. |

Særlige betingelser: |

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder og kun i perioderne 1. januar - 15. februar og 1. september - 31. december: |

IV a (MAC/*04A-C) | Norske farvande i IV a (MAC/**04N-) |

Tyskland | 7 561 | 5 183 |

Frankrig | 5 041 | 3 456 |

Irland | 25 204 | 17 278 |

Nederlandene | 11 027 | 7 559 |

Det Forenede Kongerige | 69 313 | 47 516 |

EU EU | 118 146 | 80 992" |

41) Afsnittet om makrel i VIII c, IX og X og i EU-farvande i CECAF 34.1.1 affattes således:

"Art: | Makrel Scomber scombrus | Område: | VIII c, IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411) |

Spanien | 27 919 | (1) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Frankrig | 185 | (1) |

Portugal | 5 771 | (1) |

EU | 33 875 |

TAC | Ikke relevant |

(1) De mængder, der udveksles med andre medlemsstater, kan fiskes i VIII a, VIII b og VIII d (MAC/*8ABD). De mængder, der stilles til rådighed af Spanien, Portugal eller Frankrig i udvekslingsøjemed, og som skal fiskes i VIII a, VIII b og VIII d, må dog ikke overstige 25 % af donormedlemsstatens kvoter. |

Særlige betingelser: |

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder: |

VIII b (MAC/*08B.) |

Spanien | 2 345 |

Frankrig | 16 |

Portugal | 484" | " |

42) Afsnittet om tunge i EU-farvande i II og IV affattes således:

"Art: | Tunge Solea solea | Område: | EU-farvande i II og IV (SOL/24.) |

Belgien | 1 171 | Analytisk TAC |

Danmark | 535 |

Tyskland | 937 |

Frankrig | 234 |

Nederlandene | 10 571 |

Det Forenede Kongerige | 602 |

EU | 14 050 |

Norge | 50 | (1) |

TAC | 14 100 |

(1) Må kun fiskes i EU-farvande i IV." |

43) Afsnittet om brisling i III a affattes således:

"Art: | Brisling Sprattus sprattus | Område: | III a (SPR/03A.) |

Danmark | 34 843 | Præventiv TAC |

Tyskland | 73 |

Sverige | 13 184 |

EU | 48 100 |

TAC | 52 000" |

44) Afsnittet om brisling i EU-farvande i II a og IV affattes således:

"Art: | Brisling Sprattus sprattus | Område: | EU-farvande i II a og IV (SPR/2AC4-C) |

Belgien | 1 730 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Danmark | 136 883 |

Tyskland | 1 730 |

Frankrig | 1 730 |

Nederlandene | 1 730 |

Sverige | 1 330 | (1) |

Det Forenede Kongerige | 5 707 |

EU | 150 840 |

Norge | 10 000 | (2) |

Færøerne | 9 160 | (3) (4) |

TAC | 170 000 | (5) |

(1) Inkl. tobis. (2) Må kun fiskes i EU-farvande i IV. (3) Kan fiskes i IV og VI a nord for 56°30' N. Bifangster af blåhvilling skal trækkes fra blåhvillingekvoten for VI a, VI b og VII. (4) 1 832 tons kan tages som sild ved fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på under 32 mm. Hvis kvoten på 1 832 tons sild er opbrugt, er al fiskeri med redskaber med en maskestørrelse under 32 mm forbudt. (5) Foreløbig TAC. Den endelige TAC fastsættes på basis af ny videnskabelig rådgivning i de første seks måneder af 2010." |

45) Afsnittet om hestemakrelarter i EU-farvande i IV b, IV c and VII d affattes således:

"Art: | Hestemakrelarter Trachurus spp. | Område: | EU-farvande i IV b, IV c og VII d (JAX/4BC7D) |

Belgien | 48 | Analytisk TAC |

Danmark | 20 875 |

Tyskland | 1 843 | (1) |

Spanien | 388 |

Frankrig | 1 732 | (1) |

Irland | 1 313 |

Nederlandene | 12 568 | (1) |

Portugal | 44 |

Sverige | 75 |

Det Forenede Kongerige | 4 968 | (1) |

EU | 43 854 |

Norge | 3600 | (2) |

TAC | 47 454 |

(1) Op til 5 % af denne kvote fisket i VII d kan betragtes som fisket under kvoten for følgende områder: EU-farvande i II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e, EU-farvande og internationale farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV. Anvendes denne særlige betingelse, skal dette dog meddeles Kommissionen i forvejen (JAX/*2A-14). (2) Kan fiskes i EU-farvande i IV a (JAX/*04A-C)." |

(46) Afsnittet om hestemakrelarter i EU-farvande i II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e, EU-farvande og internationale farvande V b og internationale farvande i XII og XIV affattes således:

"Art: | Hestemakrelarter Trachurus spp. | Område: | EU-farvande i II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d og VIII e, EU-farvande og internationale farvande i V b og internationale farvande i XII og XIV (JAX/2AX14-). |

Danmark | 15 691 | (1) | Analytisk TAC |

Tyskland | 12 243 | (1) (2) |

Spanien | 16 699 |

Frankrig | 6 301 | (1) (2) |

Irland | 40 775 | (1) |

Nederlandene | 49 123 | (1) (2) |

Portugal | 1 609 |

Sverige | 675 | (1) |

Det Forenede Kongerige | 14 765 | (1) (2) |

EU | 157 881 |

Færøerne | 2 000 | (3) |

TAC | 159 881 |

(1) Op til 5 % af denne kvote fisket i II a eller IV a inden den 30. maj kan betragtes som fiskes under kvoten for EU-farvande i IV b, IV c og VII d. Anvendes denne særlige betingelse, skal dette dog meddeles Kommissionen i forvejen (JAX/*4BC7D). (2) Op til 5 % af denne kvote kan fiskes i VII d. Anvendes denne særlige betingelse, skal dette dog meddeles Kommissionen i forvejen (JAX/*07D.). (3) Kan fiskes i IV a, VI a nord for 56°30' N, VII e, VII f og VII h (JAX/*46A7H)." |

47) Afsnittet om sperling i III a og EU-farvande i II a og IV affattes således:

"Art: | Sperling Trisopterus esmarki | Område: | III a, EU-farvande i II a og IV (NOP/2A3A4.) |

Danmark | 116 642 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Tyskland | 22 | (1) |

Nederlandene | 86 | (1) |

EU | 75 000 |

Norge | 6 000 | (2) |

TAC | 8 1000 |

(1) Kvoten må kun fiskes i EU-farvande i II a, III a og IV. (2) Denne kvote må kun fiskes i IV og VI a nord for 56°30' N." |

48) Afsnittet om sperling i norske farvande i IV affattes således:

"Art: | Sperling Trisopterus esmarki | Område: | Norske farvande i IV (NOP/04-N.) |

Danmark | 950 | (1) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Det Forenede Kongerige | 50 | (1) |

EU | 1 000 | (1) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Inkl. hestemakrel, som ikke kan udskilles fra den øvrige fangst." |

49) Afsnittet om industrifisk i norske farvande i IV affattes således:

"Art: | Industrifisk | Område: | Norske farvande i IV (I/F/04-N.) |

Sverige | 800 | (1) (2) | Præventiv TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

EU | 800 |

TAC | Ikke relevant |

(1) Bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej skal trækkes fra kvoterne for disse arter. (2) Heraf højst 400 tons hestemakrel." |

50) Afsnittet om den kombinerede kvote i EU-farvande i V b, VI og VII affattes således:

"Art: | Kombineret kvote | Område: | EU-farvandene i zone V b, VI og VII (R/G/5B67-C) |

EU | Ikke relevant | Præventiv TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Norge | 140 | (1) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Udelukkende fanget med langline, inkl. langhalearter, mora mora og skælbrosme." |

51) Afsnittet om andre arter i norske farvande i IV affattes således:

"Art: | Andre arter | Område: | Norske farvande i IV (OTH/04-N.) |

Belgien | 27 | Præventiv TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Danmark | 2 500 |

Tyskland | 282 |

Frankrig | 116 |

Nederlandene | 200 |

Sverige | Ikke relevant | (1) |

Det Forenede Kongerige | 1 875 |

EU | 5 000 | (2) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Kvote for "andre arter", som Norge traditionelt tildeler Sverige. (2) Inkl. fiskerier, som ikke er nævnt særskilt, idet der efter samråd i givet fald kan indrømmes undtagelser." |

52) Afsnittet om andre arter i EU-farvande i II a, IV og VI a nord for 56°30' N affattes således:

"Art: | Andre arter | Område: | EU-farvande i II a, IV og VI a nord for 56°30' N (OTH/2A46AN) |

EU | Ikke relevant |

Norge | 2 720 | (1) (2) |

Færøerne | 150 | (3) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Begrænset til II a og IV. (2) Inkl. fiskerier, som ikke er nævnt særskilt, idet der efter samråd i givet fald kan indrømmes undtagelser. (3) Begrænset til bifangster af helt i IV og VI a nord for 56°30' N." |

Bilag II

Bilag IB til forordning (EU) nr. 23/2010 affattes således:

" BILAG IB

DET NORDØSTLIGE ATLANTERHAV OG GRØNLANDICES I, II, V, XII og XIV og grønlandske farvande i NAFO 0 og 1

Art: | Arter af krabbeslægten Chionoecetes Chionoecetes spp. | Område: | Grønlandske farvande i NAFO 0 og 1 (PCR/N01GRN) |

Irland | 62 |

Spanien | 437 |

EU | 500 |

TAC | Ikke relevant |

Art: | Sild Clupea harengus | Område: | EU-farvande og internationale farvande i I og II (HER/1/2.) |

Belgien | 34 | (1) | Analytisk TAC |

Danmark | 33 079 | (1) |

Tyskland | 5 793 | (1) |

Spanien | 109 | (1) |

Frankrig | 1 427 | (1) |

Irland | 8 563 | (1) |

Nederlandene | 11 838 | (1) |

Polen | 1 674 | (1) |

Portugal | 109 | (1) |

Finland | 512 | (1) |

Sverige | 12 257 | (1) |

Det Forenede Kongerige | 21 148 | (1) |

EU | 96 543 | (1) |

Norge | 86 889 | (2) |

TAC | 1 483 000 |

(1) Når fangsterne rapporteres til Europa-Kommissionen, skal de mængder, der er fisket i hvert af følgende områder, også rapporteres: NEAFC-reguleringsområdet, EU-farvande, færøske farvande, norske farvande, fiskerizonen omkring Jan Mayen og fiskeribeskyttelseszonen omkring Svalbard. (2) Fangster inden for denne kvote skal trækkes fra Norges TAC-andel. Denne kvote må fiskes i EU-farvande nord for 62° N. |

Særlige betingelser: |

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder: |

Norske farvande nord for 62° N og fiskerizonen omkring Jan Mayen (HER/*2AJMN) |

Belgien | 30 | (3) |

Danmark | 29 771 | (3) |

Tyskland | 5 214 | (3) |

Spanien | 98 | (3) |

Frankrig | 1 284 | (3) |

Irland | 7 707 | (3) |

Nederlandene | 10 654 | (3) |

Polen | 1 507 | (3) |

Portugal | 98 | (3) |

Finland | 461 | (3) |

Sverige | 11 032 | (3) |

Det Forenede Kongerige | 19 033 | (3) |

(3) Når de samlede fangster for alle medlemsstater når op på 86 889 tons, skal fiskeriet indstilles. |

Art: | Torsk Gadus morhua | Område: | Norske farvande i I og II (COD/1N2AB.) |

Tyskland | 2 423 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Grækenland | 300 |

Spanien | 2 702 |

Irland | 300 |

Frankrig | 2 224 |

Portugal | 2 702 |

Det Forenede Kongerige | 9 398 |

EU | 20 050 |

TAC | 594 000 |

Art: | Torsk Gadus morhua | Område: | Grønlandske farvande i NAFO 0 og 1, Grønlandske farvande i V og XIV (COD/N01514) |

Tyskland | 1 636 | (1) (2) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Det Forenede Kongerige | 364 | (1) (2) |

EU | 2 500 | (1) (2) (3) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Skal fiskes syd for 61° N i Vestgrønland og syd for 62° N i Østgrønland. (2) Fartøjerne skal have en videnskabelig observatør om bord. (3) Heraf 500 t til Norge. Må kun fiskes syd for 62° N i XIV og V a og syd for 61° N i NAFO 1. |

Art: | Torsk Gadus morhua | Område: | I og II b (COD/1/2B.) |

Tyskland | 3 928 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Spanien | 10 155 |

Frankrig | 1 676 |

Polen | 1 838 |

Portugal | 2 144 |

Det Forenede Kongerige | 2 515 |

Alle medlemsstater | 100 | (1) |

EU | 22 356 | (2) |

TAC | 594 000 |

(1) Undtagen Tyskland, Spanien, Frankrig, Polen, Portugal og Det Forenede Kongerige. (2) Tildelingen af den andel af torskebestanden, som EU har adgang til i farvandene omkring Spitsbergen og Bjørneøen, berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af Paris-traktaten fra 1920. |

Art: | Torsk og kuller Gadus morhua og Melanogrammus aeglefinus | Område: | Færøske farvande i V b (C/H/05B-F.) |

Tyskland | 10 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Frankrig | 60 |

Det Forenede Kongerige | 430 |

EU | 500 |

TAC | Ikke relevant |

Art: | Helleflynder Hippoglossus hippoglossus | Område: | Grønlandske farvande i V og XIV (HAL/514GRN) |

Portugal | 1 000 | (1) |

EU | 1 075 | (2) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Skal fiskes af højst seks EU-langlinefartøjer til bundfiskeri, der fisker efter helleflynder som målart. Fangster af tilknyttede arter skal trækkes fra denne kvote. (2) Hvoraf 75 tons, der kun må tages med langline, tildeles Norge. |

Art: | Helleflynder Hippoglossus hippoglossus | Område: | Grønlandske farvande i NAFO 0 og 1 (HAL/N01GRN) |

EU | 75 | (1) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Hvoraf 75 tons, der skal fanges med langline, tildeles Norge. |

Art: | Lodde Mallotus villosus | Område: | II b (CAP/02B.) |

EU | 0 |

TAC | 0 |

Art: | Lodde Mallotus villosus | Område: | Grønlandske farvande i V og XIV (CAP/514GRN) |

Alle medlemsstater | 0 |

EU | 0 |

TAC | Ikke relevant |

Art: | Kuller Melanogrammus aeglefinus | Område: | Norske farvande i I og II (HAD/1N2AB.) |

Tyskland | 439 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Frankrig | 264 |

Det Forenede Kongerige | 1 347 |

EU | 2 050 |

TAC | Ikke relevant |

Art: | Blåhvilling Micromesistius poutassou | Område: | Færøske farvande (WHB/2A4AXF) |

Danmark | 1 188 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Tyskland | 81 |

Frankrig | 130 |

Nederlandene | 113 |

Det Forenede Kongerige | 1 188 |

EU | 2 700 |

TAC | 540 000 | (1) |

(1) TAC aftalt mellem EU, Færøerne, Norge og Island. |

Art: | Lange og byrkelange Molva molva og Molva dypterigia | Område: | Færøske farvande i V b (B/L/05B-F.) |

Tyskland | 791 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Frankrig | 1 755 |

Det Forenede Kongerige | 154 |

EU | 2 700 | (1) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Bifangster på højst 952 tons skolæst og sort sabelfisk skal trækkes fra denne kvote. |

Art: | Dybvandsreje Pandalus borealis | Område: | Grønlandske farvande i V og XIV (PRA/514GRN) |

Danmark | 1 282 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Frankrig | 1 282 |

EU | 7 000 | (1) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Heraf 3 100 tons til Norge og 1 335 tons til Færøerne. |

Art: | Dybvandsreje Pandalus borealis | Område: | Grønlandske farvande i NAFO 0 og 1 (PRA/N01GRN) |

Danmark | 2 000 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Frankrig | 2 000 |

EU | 4 000 |

TAC | Ikke relevant |

Art: | Sej Pollachius virens | Område: | Norske farvande i I og II (POK/1N2AB.) |

Tyskland | 2 400 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Frankrig | 386 |

Det Forenede Kongerige | 214 |

EU | 3 000 |

TAC | Ikke relevant |

Art: | Sej Pollachius virens | Område: | Internationale farvande i I og II (POK/1/2INT) |

EU | 0 |

TAC | Ikke relevant |

Art: | Sej Pollachius virens | Område: | Færøske farvande i V b (POK/05B-F.) |

Belgien | 49 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Tyskland | 301 |

Frankrig | 1 463 |

Nederlandene | 49 |

Det Forenede Kongerige | 563 |

EU | 2 425 |

TAC | Ikke relevant |

Art: | Hellefisk Reinhardtius hippoglossoides | Område: | Norske farvande i I og II (GHL/1N2AB.) |

Tyskland | 25 | (1) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Det Forenede Kongerige | 25 | (1) |

EU | 50 | (1) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Kun som bifangst. |

Art: | Hellefisk Reinhardtius hippoglossoides | Område: | Internationale farvande i I og II (GHL/1/2INT) |

EU | 0 |

TAC | Ikke relevant |

Art: | Hellefisk Reinhardtius hippoglossoides | Område: | Grønlandske farvande i V og XIV (GHL/514GRN) |

Tyskland | 6 271 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Det Forenede Kongerige | 330 |

EU | 7 500 | (1) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Heraf 824 t er til Norge og 75 t til Færøerne. |

Art: | Hellefisk Reinhardtius hippoglossoides | Område: | Grønlandske farvande i NAFO 0 og 1 (GHL/N01GRN) |

Tyskland | 1 850 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

EU | 2 800 | (1) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Heraf 800 t til Norge og 150 t til Færøerne. Må kun fiskes i NAFO 1. |

Art: | Makrel Scomber scombrus | Område: | Norske farvande i II a (MAC/02A-N.) |

Danmark | 11 626 | (1) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

EU | 11 626 | (1) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Kan også fiskes i norske farvande i IV og internationale farvande i II a (MAC/*4N-2A). |

Art: | Makrel Scomber scombrus | Område: | Færøske farvande i V b (MAC/05B-F.) |

Danmark | 3 765 | (1) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

EU | 3 765 | (1) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Kan fiskes i EU-farvande i IV a (MAC/*04A.). |

Art: | Rødfiskarter Sebastes spp. | Område: | EU-farvande og internationale farvande i V samt internationale farvande i XII og XIV (RED/51214.) |

Estland | 210 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Tyskland | 4 266 |

Spanien | 749 |

Frankrig | 398 |

Irland | 1 |

Letland | 76 |

Nederlandene | 2 |

Polen | 384 |

Portugal | 896 |

Det Forenede Kongerige | 10 |

EU | 6 992 | (1) |

TAC | 46 000 |

(1) Højst 70 % af kvoten må tages i det område, der afgrænses af nedenstående koordinater, og højst 15 % af kvoten må tages i det pågældende område i perioden 1. april - 10. maj. (RED/*5X14.). |

Punkt | Nordlig bredde | Vestlig længde |

1 | 64°45 | 28°30 |

2 | 62°50 | 25°45 |

3 | 61°55 | 26°45 |

4 | 61°00 | 26°30 |

5 | 59°00 | 30°00 |

6 | 59°00 | 34°00 |

7 | 61°30 | 34°00 |

8 | 62°50 | 36°00 |

9 | 64°45 | 28°30 |

Art: | Rødfiskarter Sebastes spp. | Område: | Norske farvande i I og II (RED/1N2AB.) |

Tyskland | 766 | (1) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Spanien | 95 | (1) |

Frankrig | 84 | (1) |

Portugal | 405 | (1) |

Det Forenede Kongerige | 150 | (1) |

EU | 1 500 | (1) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Kun som bifangst. |

Art: | Rødfiskarter Sebastes spp. | Område: | Internationale farvande i I og II (RED/1/2INT) |

EU | Ikke relevant | (1)(2) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

TAC | 8 600 |

(1) Fiskeriet foregår kun i perioden 15. august - 30. november 2010. Fiskeriet lukkes, når de kontraherende parter i NEAFC har udnyttet TAC'en. Kommissionen meddeler medlemsstaterne den dato, hvor NEAFC's sekretariat har underrettet de kontraherende parter i NEAFC om, at TAC'en er udnyttet fuldt ud. Fra den dato forbyder medlemsstaterne direkte fiskeri efter rødfisk for fartøjer, der fører deres flag. (2) Fartøjerne skal begrænse deres bifangster af rødfisk i andre fiskerier til højst 1 % af den samlede fangst, der beholdes om bord. |

Art: | Rødfiskarter Sebastes spp. | Område: | Grønlandske farvande i V og XIV (RED/514GRN) |

Tyskland | 6 041 | (1) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Frankrig | 30 | (1) |

Det Forenede Kongerige | 42 | (1) |

EU | 8 000 | (1) (2) (3) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Må kun fiskes med flydetrawl. Kvoten kan fiskes i det NEAFC-reguleringsområdet, forudsat at de grønlandske rapporteringsbetingelser er opfyldt (RED /*51214). (2) Heraf 1 500 tons til Norge og 385 tons til Færøerne. (3) Højst 70 % af kvoten må tages i det område, der afgrænses af nedenstående koordinater, og højst 15 % af kvoten må tages i det pågældende område i perioden 1. april - 10. maj. (RED/*5-14.) |

Punkt | Nordlig bredde | Vestlig længde |

1 | 64°45 | 28°30 |

2 | 62°50 | 25°45 |

3 | 61°55 | 26°45 |

4 | 61°00 | 26°30 |

5 | 59°00 | 30°00 |

6 | 59°00 | 34°00 |

7 | 61°30 | 34°00 |

8 | 62°50 | 36°00 |

9 | 64°45 | 28°30 |

Art: | Rødfiskarter Sebastes spp. | Område: | Islandske farvande i V a (RED/05A-IS) |

Belgien | 0 | (1) (2) (3) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Tyskland | 0 | (1) (2) (3) |

Frankrig | 0 | (1) (2) (3) |

Det Forenede Kongerige | 0 | (1) (2) (3) |

EU | 0 | (1) (2) (3) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Inkl. uundgåelige bifangster (torsk ikke tilladt). (2) Skal fiskes i perioden juli-december. (3) Foreløbig kvote i afventning af, at fiskerisamrådene med Island om 2010 afsluttes. |

Art: | Rødfiskarter Sebastes spp. | Område: | Færøske farvande i V b (RED/05B-F.) |

Belgien | 11 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Tyskland | 1 473 |

Frankrig | 99 |

Det Forenede Kongerige | 17 |

EU | 1 600 |

TAC | Ikke relevant |

Art: | Bifangster | Område: | Grønlandske farvande i NAFO 0 og 1 (XBC/N01GRN) |

EU | 2 300 | (1) (2) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Bifangster defineres som enhver fangst af arter, der ikke er blandt fartøjets målarter som anført i fiskeritilladelsen. Kan fiskes øst eller vest for Grønland. (2) Hvoraf 120 tons skolæst tildeles Norge. Må kun fiskes i V, XIV og NAFO 1. |

Art: | Andre arter(1) | Område: | Norske farvande i I og II (OTH/1N2AB.) |

Tyskland | 117 | (1) | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Frankrig | 47 | (1) |

Det Forenede Kongerige | 186 | (1) |

EU | 350 | (1) |

TAC | Ikke relevant |

(1) Kun som bifangst. |

Art: | Andre arter(1) | Område: | Færøske farvande i V b (OTH/05B-F.) |

Tyskland | 305 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Frankrig | 275 |

Det Forenede Kongerige | 180 |

EU | 760 |

TAC | Ikke relevant |

(1) Undtagen fiskearter, der ikke har nogen handelsværdi. |

Art: | Fladfisk | Område: | Færøske farvande i V b (FLX/05B-F.) |

Tyskland | 54 | Analytisk TAC Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke |

Frankrig | 42 |

Det Forenede Kongerige | 204 |

EU | 300 |

TAC | Ikke relevant |

"

Bilag III

Bilag IH til forordning (EU) nr. 23/2010 affattes således:

" BILAG IH

WCFPC-området

Art: | Sværdfisk Xiphias gladius | Område: | WCPFC-området syd for 20° S (F7120S) |

EU | 3 170,36 | Analytisk TAC |

TAC | Ikke relevant |

"

[1] EUT C […] af […], s. […].

[2] EUT L 21 af 26.1.2010, s. 1.

[3] EFT L 226 af 29.8.1980, s. 48 (Norge), og EFT L 226 af 29.8.1980, s. 12 (Færøerne).

Top