Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010DC0655

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Overvågning af CO2-udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data for 2009

/* KOM/2010/0655 endelig udg. */

52010DC0655

/* KOM/2010/0655 endelig udg. */ RAPPORT FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Overvågning af CO2-udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data for 2009


[pic] | EUROPA-KOMMISSIONEN |

Bruxelles, den 10.11.2010

KOM(2010) 655 endelig

RAPPORT FRA KOMMISSIONENMEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data for 2009

RAPPORT FRA KOMMISSIONENMEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data for 2009

1. INDLEDNING

I henhold til artikel 9 i beslutning nr. 1753/2000/EF[1] skal Kommissionen hvert kalenderår forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, der er udarbejdet på grundlag af de overvågningsdata, den modtager fra medlemsstaterne. Nærværende rapport omhandler overvågningsdataene for 2009.

Fra 2010 træder overvågning og rapportering som defineret i forordning (EF) nr. 443/2009[2] i stedet for den overvågning, der bygger på beslutning (EF) nr. 1753/2000, da denne beslutning ophæves ved den nævnte forordning.

2. TENDENSEN FOR FABRIKSNYE PERSONBILER

2.1. Oplysningernes pålidelighed og behandling

Alle medlemsstater har indsendt data om registreringer af fabriksnye personbiler for 2009. For flere medlemsstaters vedkommende har det været nødvendigt at bearbejde oplysningerne manuelt, enten fordi der er registreret andre brændstoftyper end de aftalte, eller på grund af håndteringen af ukendte køretøjer, anvendelsen af korrektionsfaktoren eller andre forhold, der gør oplysningerne usandsynlige. Disse problemer blev behandlet under dataevalueringen og løst tilfredsstillende uden væsentlige tab af data. Der bør udvises nogen forsigtighed ved analyser af tidsserier, da ikke alle EU-landene er med i alle årene, som det ses af tabellerne i afsnit 3. Der er gjort alt for at præsentere konsistente serier, men forbedring af metodologi og overvågning kan afstedkomme knæk i tendenserne.

Sammenholdt med tidligere års rapporter omhandler de aggregerede data i denne rapport alle brændstoffer (tidligere blev der kun indberettet tal for benzin og diesel), og tallene for CO2-udledning er i modsætning til tidligere ikke korrigeret med 0,7 %. Korrektionen på 0,7 % blev foretaget som led i vurderingen af de fremskridt, som producentorganisationerne ACEA, JAMA og KAMA havde gjort, for at kompensere for en ændring af testproceduren, efter at de havde givet deres frivillige tilsagn[3]. Disse tilsagn er nu afløst af de mål, der er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009. Af hensyn til sammenhængen med tidligere rapporter anføres der fortsat data for de enkelte bilfabrikantorganisationer.

For anden gang indeholder overvågningsrapporten oplysninger om køretøjer med alternative brændstoffer (AFV), hvilket skyldes deres voksende markedsandel og mere pålidelige oplysninger. Der er tale om køretøjer tilhørende følgende brændstofkategorier: autogas (LPG), naturgas (NG), el, brint, hybrid, benzin-bioethanol, benzin-LPG, benzin-NG samt øvrige.

2.2. Gennemsnitlige CO 2 -udledninger fra fabriksnye personbiler

De gennemsnitlige specifikke CO2-udledninger fra fabriksnye personbiler registreret i EU i 2009 var på 145,7 g CO2/km. Det er 5,1 % eller 5,2 g CO2/km lavere end året før (153,6 g CO2/km i 2008), hvilket er det største relative fald i de specifikke udledninger, siden overvågningen begyndte. En del af faldet kan skyldes den finansielle og økonomiske krise såvel som udformningen af de skrotningsordninger, der er indført i en række medlemsstater. Dataene viser også, at bilparken omfatter flere mindre biler end tidligere, idet den gennemsnitlige motoreffekt, slagvolumen og vægt faldt let i 2009. For dieseldrevne køretøjer skete der en forbedring på næsten 6 g CO2/km i 2009, for benzinkøretøjer var forbedringen næsten 9 g CO2/km og for AFV-køretøjer lidt over 11 g CO2/km. Forskellen mellem fabriksnye diesel- og benzinbiler faldt til ca. 2,3 g CO2/km. Det er værd at bemærke, at forskellen mellem fabriksnye diesel- og benzinkøretøjer for 10 år siden var over 17 g CO2/km.

I 2009 blev andelen af fabriksnye benzinbiler større end andelen af dieselbiler. Samtidig steg andelen af AFV-køretøjer væsentligt. Dette skyldes først og fremmest stigningen i antallet af benzin-LPG-køretøjer i Italien, der alene tegner sig for 92,8 % af alle fabriksnye benzin-LPG-personbiler, der er registreret i EU27.

Tabel 1: Gennemsnitlige CO2-udledninger fra fabriksnye personbiler opdelt på brændstof (EU27)

Alle brændstoffer | 1347 | 1356 | 1372 | 1379 | 1373 | 1337 |

Benzin | 1237 | 1235 | 1238 | 1235 | 1228 | 1206 |

Diesel | 1463 | 1479 | 1501 | 1510 | 1508 | 1498 |

Alternative brændstoffer | 1415 | 1404 | 1392 | 1271 | 1237 | 1169 |

2.4. Overvågningsdata opdelt på organisationer

Af hensyn til sammenhængen med tidligere rapporter er der i dette afsnit anført data for de enkelte bilfabrikantorganisationer. I 2009 faldt CO2-udledningen fra fabriksnye personbiler for alle organisationers vedkommende. Sammenholdt med 2008 faldt den gennemsnitlige udledning med 7,3 g for ACEA, 11,2 g for JAMA, 9,7 g for KAMA og i gennemsnit 18,4 g for de øvrige fabrikanter. Både KAMA og JAMA havde lavere udledninger fra fabriksnye biler i 2009 end ACEA, mens det omvendte var tilfældet i 2007.

Tabel 7: Gennemsnitlige CO2-udledninger fra fabriksnye personbiler opdelt på organisationer

VOLKSWAGEN | 1 396 | 131 | 150,7 | 1 595 889 |

FORD | 1 268 | 125 | 139,7 | 1 249 195 |

FIAT | 1 134 | 119 | 130,1 | 1 206 362 |

RENAULT | 1 308 | 127 | 137,7 | 1 079 984 |

PEUGEOT | 1 292 | 126 | 133,6 | 966 013 |

CITROEN | 1 328 | 128 | 137,9 | 850 753 |

OPEL | 1 329 | 128 | 147,6 | 802 686 |

TOYOTA | 1 277 | 126 | 131,7 | 691 518 |

BMW | 1 526 | 137 | 151,2 | 680 768 |

DAIMLER | 1 487 | 135 | 166,8 | 666 341 |

AUDI | 1 605 | 141 | 160,2 | 586 764 |

SKODA | 1 266 | 125 | 147,9 | 446 671 |

NISSAN | 1 348 | 129 | 154,3 | 359 094 |

HYUNDAI | 1 245 | 124 | 137,8 | 322 432 |

SEAT | 1 253 | 125 | 140,1 | 307 811 |

KIA | 1 384 | 131 | 145,9 | 240 986 |

VAUXHALL | 1 321 | 128 | 151,9 | 233 400 |

HONDA | 1 354 | 129 | 147,3 | 231 810 |

DACIA | 1 182 | 121 | 151,9 | 226 618 |

MAZDA | 1 251 | 124 | 149,5 | 199 299 |

Blandt de fabrikanter, der registrerede mere end 10 000 køretøjer i EU i 2009, er der én, der allerede har nået det mål, der er sat for 2015, nemligMARUTI (gennemsnitsvægt: 932 kg, specifikt emissionsmål: 110 g CO2/km, gennemsnitlige specifikke emissioner i 2009: 104 g CO2/km, registreringer i 2009: 14 095).

[1] Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1753/2000/EF om en overvågningsmekanisme for de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra nye personbiler, EFT L 202 af 10.8.2000.

[2] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 vedrørende fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner, EUT L 140 af 5.6.2009.

[3] Der er yderligere oplysninger om korrektionen på 0,7 % i KOM(2002) 693 endelig og KOM(2004) 78 endelig.

[4]

EU15 omfatter Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige (undtagen Nordirland).

EU10 omfatter Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet.

EU12 omfatter EU10, Bulgarien og Rumænien.

EU25 omfatter EU15 og EU10.

EU27 omfatter EU15 og EU12.

[5] "Øvrige" omfatter ikke-identificerede fabriksnye biler (køretøjer, som medlemsstaterne ikke har indgivet de krævede oplysninger om på korrekt måde).

[6] Samlet antal registreringer af fabriksnye personbiler ifølge indberetninger fra EU-medlemsstaterne.

[7] http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_monitoring.htm

[8] Specifikt CO2-emissionsmål baseret på formlen i bilag I til forordning (EF) nr. 443/2009.

Top