EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0006

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 11. januar 2010 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændringer af direktiverne 2003/71/EF og 2004/109/EF (CON/2010/6)

OJ C 19, 26.1.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 19/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 11. januar 2010

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændringer af

direktiverne 2003/71/EF og 2004/109/EF

(CON/2010/6)

2010/C 19/01

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 14. oktober 2009 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked (1) (i det følgende benævnt »direktivforslaget«).

ECB’s kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, da direktivforslaget indeholder bestemmelser, der påvirker Det Europæiske System af Centralbankers bidrag til den smidige udførelse af politikker, der angår det finansielle systems stabilitet, som anført i artikel 127, stk. 5, i traktaten. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB’s Styrelsesråd.

Alle bemærkninger indeholdt i denne udtalelse er med forbehold af ECB’s udtalelse om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EC for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæisk Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (2).

1.   Generelle bemærkninger

1.1.

ECB ser med tilfredshed på formålet om at styrke investorbeskyttelse ved at gøre oplysningerne i prospekter enklere og lettere af læse. Især for mindre standardiserede værdipapirer såsom værdipapirer af asset-backed typen og for andre typer af værdipapirer, som er støttet på sikkerhed, specielt dækkede obligationer, ville et veldefineret resumé indeholdende de vigtigste oplysninger om værdipapirerne og om de involverede parter tillige med en omfattende ansvarsordning vedrørende oplysningerne i resuméet være nyttig for investorer og tilsynsmyndigheder. Dette vil sikre sammenlignelighed, ikke blot mellem kategorier af aktiver men også mellem værdipapirer inden for kategorier af aktiver.

1.2.

I denne forbindelse hilser ECB navnlig den aktuelle dialog mellem ECB, de kompetente myndigheder og branchen velkommen om muligheden for at skabe en standard for referencedata vedrørende værdipapirer og udstedere, som har til formål at gøre disse data tilgængelige for beslutningstagere, tilsynsmyndigheder og de finansielle markeder gennem en international offentlig infrastruktur. En sådan infrastruktur ville give alle interesseparter data af høj kvalitet, som er nødvendige for at udarbejde mere rettidige og pålidelige analyser af stadig mere komplekse finansielle markeder, især i perioder med uro (3).

2.   Særlige bemærkninger

Oplysning om centralbankers låneoperationer i henhold til EU lovgivning

2.1.

Direktiv 2003/71/EF (4), direktiv 2004/109/EF (5) og anden EU lovgivning (6) indeholder forskellige krav om oplysning til gavn for markederne og til beskyttelse af investor. Nogle af disse direktiver giver mulighed for undtagelse fra oplysningsreglerne. I særdeleshed gælder i henhold til direktiv 2003/71/EF, artikel 8, stk. 2, at: »Hjemlandets kompetente myndighed kan tillade udeladelse fra prospektet af visse oplysninger som omhandlet i dette direktiv eller i de gennemførelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, hvis den finder at: a) videregivelsen af disse oplysninger vil stride mod den offentlige interesse«. En tilsvarende undtagelse findes ikke i direktiv 2004/109/EF.

2.2.

Der bør skabes et klart retligt grundlag med henblik på at bidrage til den smidige og hurtige gennemførelse af centralbankernes långivning eller andre likviditetsfaciliteter, herunder i krisesituationer, som det blev tydeliggjort ved den seneste finansielle krise. I denne forbindelse er det nødvendigt at holde oplysninger fortrolige om centralbankers långivning eller andre likviditetsfaciliteter til et bestemt kreditinstitut, herunder likviditetsstøtte i en krisesituation, for at bidrage til det finansielle systems stabilitet som helhed og bevare offentlighedens tillid i en kriseperiode. Den ovennævnte undtagelse i henhold til direktiv 2003/71/EF, artikel 8, stk. 2, litra a), kunne muligvis anvendes som retligt grundlag for ikke at give visse oplysninger om centralbankers operationer, herunder likviditetsstøtte i en krisesituation. En undtagelse fra oplysningskravene bør imidlertid tydeligt fremgå af al relevant EU lovgivning. Endvidere kræver det finansielle systems smidige funktion en klar undtagelse, da en vurdering af behovet for oplysning fra sag til sag ville skabe fastlåsning i en situation, hvor hurtig handling er påkrævet. Af disse grunde er der i bilaget formuleret ændringsforslag til direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF og tilsvarende ændringer bør indføjes i al relevant EU lovgivning, der indeholder oplysningskrav.

2.3.

ECB står til rådighed vedrørende yderligere samarbejde med Kommissionen om dette spørgsmål.

3.   Ændringsforslag

Hvor ECB anbefaler, at direktivforslaget ændres, vedlægges bilag med specifikke ændringsforslag og bemærkninger hertil.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 11. januar 2010.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2009) 0491 endelig udg.

(2)  KOM(2009) 0576 endelig udg.

(3)  Jf. »Remarks on the future of European financial regulation and supervision« (Kommentarer til Europas fremtidige finansielle regulering og tilsyn), en programtale af Jean-Claude Trichet, formand for ECB, til Udvalget af Europæiske Værdipapirtilsynsmyndigheder (Committee of European Securities Regulators), Paris, den 23. februar 2009. Kan ses på http://www.ecb.europa.eu

(4)  Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF, EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF, EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.

(6)  Det drejer sig om Rådets Fjerde direktiv 78/660 af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54 , stk. 3 , litra g) , om årsregnskaberne for visse selskabsformer, EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11, Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g) om konsoliderede regnskaber, EFT L 193, af 18.7.1983, s. 1 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug), EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16.


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 1

Artikel 2, stk.1, litra e) i), i direktiv 2003/71/EF

»e)

»kvalificerede investorer«:

i)

Personer eller enheder, der betragtes som eller efter anmodning behandles som professionelle kunder i overensstemmelse med bilag II til direktiv 2004/39/EF eller anerkendes som godkendte modparter i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 2004/39/EF.«

»e)

»kvalificerede investorer«:

i)

Personer eller enheder, der betragtes som eller efter anmodning behandles som professionelle kunder i overensstemmelse med bilag II til direktiv 2004/39/EF eller anerkendes som godkendte modparter i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 2004/39/EF. Personer eller enheder, der efter anmodning behandles som ikke-professionelle kunder i overensstemmelse med bilag II til direktiv 2004/39/EF, betragtes ikke som kvalificerede investorer

Forklaring

Definitionen af kvalificeret investor i direktiv 2003/71/EF omfatter udtrykkeligt ECB og centralbankerne (artikel 2, stk. 1, litra e, ii)). Som følge heraf finder forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt ikke anvendelse, når et udbud af værdipapirer udelukkende er rettet til dem (artikel 3, stk. 2, litra a). Efter direktivforslaget er der ikke længere nogen udtrykkelig reference til ECB og centralbanker som kvalificerede investorer, men den foreslåede nye definition af »kvalificerede investorer« omfatter »personer eller enheder, som betragtes som eller efter anmodning behandles som kvalificerede kunder i overensstemmelse med bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller anerkendes som godkendte modparter i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 2004/39/EF«. ECB og centralbankerne betragtes både som professionelle kunder og anerkendes som godkendte modparter, så ECB lægger til grund, at de normalt fortsat vil blive betragtet som kvalificerede investorer. Men det er dog ikke klart af direktivforslaget, hvilken ordning der gælder for professionelle kunder, der efter anmodning behandles som ikke-professionelle, i overensstemmelse med bilag II til direktiv 2004/39/EF. For tydeligheds skyld vil ændringsforslaget bringe listen over professionelle kunder og godkendte modparter i direktiv 2004/39/EF i overensstemmelse med listen over kvalificerede investorer i direktiv 2003/71/EF, som det fremgår med formålet med Kommissionens ændring (jf. betragtning 6 i direktivforslaget).

Ændringsforslag 2

Artikel 8, stk. 2, litra a), i direktiv 2003/71/EF (ny)

Ingen tekst

»2a.   Der består intet krav om, at prospektet eller noget supplement hertil skal indeholde oplysninger om centralbanklångivning eller andre likviditetsfaciliteter (herunder ydelse af likviditetsstøtte i krisesituationer) til et bestemt kreditinstitut fra en centralbank i ESCB

Forklaring

En centralbanks låneoperationer (herunder ydelse af likviditetsstøtte i krisesituationer) til gavn for et bestemt kreditinstitut skal være fortrolige for at bidrage til det finansielle systems stabilitet og således ikke unødigt øge stress i systemet. Det finansielle systems smidige funktion kræver en klar undtagelse, idet en vurdering af behovet for oplysning fra sag til sag ville skabe en fastlåsning i en situation, hvor hurtig handling er påkrævet.

Ændringsforslag 3

Artikel 8, stk. 4, i direktiv 2004/109/EF (ny)

Ingen tekst

»4.   Der består intet krav om, at de oplysninger, der gives i henhold til artikel 4, 5 og 6, indeholder oplysninger om centralbanklångivning eller andre likviditetsfaciliteter (herunder ydelse af likviditetsstøtte i krisesituationer) til et bestemt kreditinstitut fra en centralbank i ESCB

Forklaring

En centralbanks låneoperationer (herunder ydelse af likviditetsstøtte i krisesituationer) til gavn for et bestemt kreditinstitut må holdes fortrolige for at bidrage til det finansielle systems stabilitet og således ikke unødigt øge stress i systemet. Det finansielle systems smidige funktion kræver en klar undtagelse, idet en vurdering af behovet for oplysning fra sag til sag ville skabe en fastlåsning i en situation, hvor hurtig handling er påkrævet.

Gældende ordlyd

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 4

Artikel 11, stk. 1, i direktiv 2004/109/EF

»1.   Artikel 9 og artikel 10, litra c), finder ikke anvendelse på aktier, der stilles til rådighed for eller af medlemmerne af ESCB under udførelsen af deres opgave som pengepolitisk myndighed, herunder aktier, der stilles til rådighed for eller af medlemmer af ESCB i henhold til en pante- eller tilbagekøbsaftale eller en lignende likviditetsaftale, der er indrømmet med et pengepolitisk formål eller inden for et betalingssystem.«

»1.   Artikel 9 og artikel 10, litra c), finder ikke anvendelse på aktier, der stilles til rådighed for eller af medlemmerne af ESCB under udførelsen af deres opgave som pengepolitisk myndighed, herunder aktier, der stilles til rådighed for eller af medlemmer af ESCB i henhold til en pante- eller tilbagekøbsaftale eller en lignende likviditetsaftale, der er indrømmet med et pengepolitisk formål eller inden for et betalingssystem eller i forbindelse med andre af centralbankens långivning eller likviditetsfaciliteter (herunder ydelse af likviditetsstøtte i krisesituationer)

Forklaring

En centralbanks låneoperationer (herunder ydelse af likviditetsstøtte i krisesituationer) til gavn for et bestemt kreditinstitut må holdes fortrolig for at bidrage til det finansielle systems stabilitet og således ikke unødigt øge stress i systemet. Det finansielle systems smidige funktion kræver en klar undtagelse, idet en vurdering af behovet for oplysning fra sag til sag ville skabe en fastlåsning i en situation, hvor hurtig handling er påkrævet.


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.


Top