Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0729(02)

Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter

OJ C 176, 29.7.2009, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/5


Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter

2009/C 176/03

Støtte nr.: XA 036/08

Medlemsstat: Italien

Region: Den selvstyrende provins Bolzano

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Criteri e modalità per la concessione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali

Retsgrundlag: Artikel 5, stk. 6, i provinslov nr. 10 af 14. december 1999, og senere ændringer hertil

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: —

Forventede årlige udgifter til ordningen: 1 200 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: 75 % og 100 %

Gennemførelsesdato:

Ordningens eller den individuelle støttes varighed:

Målet med støtten: Artikel 16, stk. 1, litra d) og f)

Berørt(e) sektor(er): Avl af malkekvæg, andet kvæg, heste og andre enhovede dyr, dyr af kamelfamilien, får og geder, svin/dyr af svinefamilien, fjerkræ og andre dyr.

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione provinciale agricoltura

Via Brennero 6

39100 Bolzano

ITALIA

Websted: http://www.provincia.bz.it/agricoltura/3112/publ/publ_getreso.asp?PRES_ID=93488

Departementchef

Martin PAZELLER

Støtte nr.: XA 80/08

Medlemsstat: Italien

Region: ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte investimenti nelle aziende agricole di produzione primaria

Retsgrundlag: Delibera del Consiglio di Amministrazione per l’adeguamento degli interventi di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III ai Reg. (CE) n. 70/2001 e 1857/2006

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: De årlige udgifter forventes at være ca. 20 mio. EUR.

Det lavt forrentede lån, hvis længde kan variere fra 5 til 10 år (kan forlænges til 15 år for de projekter, der vedrører landbrugsproduktionssektoren) tilbagebetales bagud i to faste halvårlige rater.

Den anvendte rentesats er 36 % af den referencesats, som offentliggøres hver måned i Den Europæiske Unions Tidende.

Maksimal støtteintensitet: Støtten til gennemførelse af forretningsplaner ydes i form af lavt forrentede lån og ikke-tilbagebetalingspligtige lån. Størrelsen af den andel af støtten, som skal tilbagebetales (lavt forrentede lån), må ikke være lavere end 50 % af det samlede støttebeløb.

For investeringer i landbrugsbedrifter udgør støtteintensiteten højst:

60 % af de støtteberettigede investeringer i ugunstigt stillede områder eller i områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning

50 % af de støtteberettigede investeringer i andre områder.

Det maksimale støttebeløb, der ydes til en enkelt bedrift, må dog ikke overstige 400 000 EUR i nogen periode på tre regnskabsår, eller 500 000 EUR, hvis bedriften er beliggende i et ugunstigt stillet område eller i et område som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) eller iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning.

Investeringen skal være gennemført senest fem år efter, at de unge landmænd har etableret sig.

Der kan ikke ydes støtte, som er i strid med forbud og begrænsninger i Rådets forordninger om de fælles markedsordninger.

Der ydes ikke støtte til:

køb af produktionsrettigheder, dyr og etårige planter

udplantning af etårige planter

fremstilling af produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter.

Gennemførelsesdato: Ordningen træder i kraft den 18. februar 2008 eller dagen efter den dato, hvor Kommissionen har sendt en kvittering for modtagelse af de kortfattede oplysninger med et identifikationsnummer.

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: 6 år

Målet med støtten: At fremme etablering af nye bedrifter og lette generationsskiftet inden for landbruget.

Følgende udgifter er støtteberettigede:

Til sektoren for primærproduktion kan der ydes støtte til køb af arealer, undtagen til bygge- og anlægsformål, der koster op til 10 % af de støtteberettigede investeringsudgifter.

For så vidt angår sektoren for primærproduktion, er det artikel 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006, der ligger til grund for denne støtteordnings fritagelse.

Berørt(e) sektor(er): Landbrug: Primærproduktion.

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten: ISMEA

Sede legale:

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

Sede amministrativa:

Via C. Celso 183

00161 Roma RM

ITALIA

Websted: www.ismea.it

Bestyrelsens beslutning, som er tilgængelig på ISMEAs websted, er vedføjet. Det direkte link vil blive meddelt snarest muligt.

Yderligere oplysninger: Denne ordning er en tilpasning af statsstøtte N 336/2001, som Europa-Kommissionen har godkendt den 13. februar 2003, til de nye EF-forordninger nr. 1857/2006 og nr. 70/2001 vedrørende forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter. Tilpasningen vedrører især tre foranstaltninger: støtte til investeringer i landbrugsbedrifter og forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter, teknisk bistand og etableringsstøtte.

Følgende formularer er blevet fremsendt til Kommissionen:

oversigtsskema vedrørende støtte til investeringer i primærproduktion i medfør af forordning (EF) nr. 1857/2006

oversigtsskema vedrørende støtte til investeringer i forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter i medfør af forordning (EF) nr. 70/2001

oversigtsskema vedrørende støtte til teknisk bistand i medfør af forordning (EF) nr. 1857/2006

oversigtsskema vedrørende støtte til unge landbrugeres etablering i medfør af forordning (EF) nr. 1857/2006.

Ordningen omfatter desuden støtte til teknisk bistand i sektoren for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter, som ydes i medfør af forordning (EF) nr. 1998/2006 (de minimis-støtte), og støtte til investeringer i landboturisme, som også ydes i medfør af forordning (EF) nr. 1998/2006.

Generaldirektøren

Salvatore PETROLI

Støtte nr.: XA 88/08

Medlemsstat: Belgien

Region: Flandern

Støtteordningens navn eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Vlaams Varkensstamboek vzw

Retsgrundlag: Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 (dekret om budgetudgifter for finansåret 2008)

Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens (kongelig anordning om forbedring af avlssvin)

Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens (ministeriel bekendtgørelse om forbedring af avlssvin)

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede individuelle støtte, der er ydet til virksomheden: 457 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: Den maksimale støtteintensitet når op på 100 % af de administrative udgifter til at etablere og føre stambøger

Den maksimale støtteintensitet når op på 70 % til udgifter til undersøgelser, der foretages af eller på vegne af tredjemand, til bestemmelse af husdyrs genetiske kvalitet eller ydelse; støtte til omkostninger ved kontrol foretaget af husdyrenes ejer er ikke fritaget; støtte til dækning af udgifterne til rutinemæssig kontrol af mælkekvaliteten er ikke fritaget.

Gennemførelsesdato: Støtten kan ydes fra den 1. marts, dog tidligst 15 dage efter anmeldelse.

Støtten kan ydes gennem en gennemførelsesbekendtgørelse. Gennemførelsesbekendtgørelser udarbejdes årligt. Der skal udarbejdes et udkast til gennemførelsesbekendtgørelse. Bekendtgørelsen skal indeholde en »stand still«-klausul.

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: Tilskuddet ydes for perioden frem til den 31. december 2008.

Støttens formål: Den anerkendte forening Vlaams Varkensstamboek (VVS) (flamsk svinestambog) fører stambog over svineracer. Foreningen anfører, at tilskuddet skal bruges til at betale de administrative omkostninger til oprettelse og videreførelse af stambøgerne, såsom registrering af fødsels- og afstamningsdata i databasen samt udfærdigelse af zootekniske certifikater og afstamningsbeviser.

Foreningen foretager også undersøgelser til bestemmelse af avlsdyrenes genetiske kvalitet eller ydelse. Der foretages tre undersøgelser:

Støtteforanstaltningen ydes i henhold til artikel 16 i forordning (EF) nr. 1857/2006. Kriterierne i artikel 16 i forordning (EF) nr. 1857/2006 er opfyldt.

Artikel 16, stk. 1, litra a): støtte på op til 100 % af de administrative udgifter til at etablere og føre stambøger.

Artikel 16, stk. 1, litra b): støtte på op til 70 % til udgifter til undersøgelser, der foretages af eller på vegne af tredjemand, til bestemmelse af husdyrs genetiske kvalitet eller ydelse; støtte til omkostninger ved kontrol foretaget af husdyrenes ejer er ikke fritaget; støtte til dækning af udgifterne til rutinemæssig kontrol af mælkekvaliteten er ikke fritaget.

Berørt(e) sektor(er): Husdyrbrugsektoren

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

1030 Brussel

BELGIË

Websted: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Andre oplysninger: —

Generalsekretær

Jules VAN LIEFFERINGE

Støtte nr.: XA 415/08

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: England

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme

Retsgrundlag: The National Heritage Act 1997

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden:

Dec. 2008-marts 2009

415 000 GBP

April 2009-marts 2010

610 395 GBP

April 2010-marts 2011

691 666 GBP

April 2011-marts 2012

12 446 GBP

I alt

1 729 507 GBP

Maksimal støtteintensitet: 100 %, når støtten ydes til bevarelse af uproduktive kulturværdier i henhold til artikel 5. Det maksimale støttebeløb reduceres dog, hvor støtten er produktiv, i overensstemmelse med de satser, der er fastsat i artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006.

Gennemførelsesdato: Ordningen vil blive åbnet for ansøgninger den 10. december 2008.

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Ordningen løber fra den 10. december 2008 eller fra det tidspunkt, hvor detaljerne for ordningen er tilgængelige på Kommissionens websted. Den udløber den 31. marts 2012. Sidste udbetaling vil finde sted den 31. marts 2012.

Målet med støtten: Primært formål

At yde støtte til foranstaltninger til bevarelse og forbedring af West Wight-områdets landskabelige karakter og vigtige kulturværdier.

At fremme forståelsen af og glæden ved landskabet, biodiversiteten og kulturarven i West Wight.

Støtten udbetales i overensstemmelse med artikel 5 — Bevarelse af traditionelle landskaber og bygninger.

Støtte til bevarelse og forbedring af det naturlige miljø udbetales i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006.

Berørt(e) sektor(er): Landbrug

Ordningen gælder for virksomheder, der producerer landbrugsprodukter. De støttede virksomheder skal være klassificeret som små eller mellemstore virksomheder, hvilket betyder, at støttemodtagerne (i modsætning til dem, der leverer ydelserne) skal have under 250 ansatte, en årlig omsætning på under 50 mio. EUR eller en balance på under 43 mio. EUR, og højst 25 % af kapitalen må være ejet af andre virksomheder. Alle undersektorer er berettigede til samtlige former for støtte med undtagelse af produktion og afsætning af produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Heritage Lottery Fund (HLF)

South East Regional Office

7 Holstein Place

London

SW1W 8NR

UNITED KINGDOM

Organ, der er ansvarlig for ordningen:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Organisation, der gennemfører ordningen:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Websted: http://www.westwight.org/WWLP%20State%20Aid%20Submission_201008.doc

Alternativt kan man besøge det centrale websted for statslig landbrugsstøtte i Det Forenede Kongerige:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Andre oplysninger: Nærmere oplysninger om betingelserne for at komme i betragtning og om reglerne for ordningen kan findes via ovenstående websteder.

West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme støtter også virksomheder uden for landbruget samt virksomheder, der forarbejder og afsætter landbrugsprodukter. Tilladelse til statsstøtte gives i henhold til forordning (EF) 1998/2006 og NN 11/2002 (National Heritage Memorial Fund).

Støtte nr.: XA 433/08

Medlemsstat: Tyskland

Region: Mecklenburg-Vorpommern

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed: Gewährung von Beihilfen nach der Satzung der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Retsgrundlag: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr 2009 -Beihilfesatzung- (endnu ikke offentliggjort udkast)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: 2,49 mio. EUR

Maksimal støtteintensitet: højst 100 %

Gennemførelsesdato: Fra offentliggørelsen på Kommissionens websted i henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1857/2006, dog tidligst fra den 1.1.2009

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Frem til 31. december 2009

Målet med støtten: Dyresygdomme (artikel 10 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): A104 — Animalsk produktion

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Anstalt des Öffentlichen Rechts

Behördenzentrum Block C

Neustrelizer Straße 120

17033 Neubrandenburg

DEUTSCHLAND

Websted: http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=5215

Andre oplysninger: —


Top