EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0576

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæisk Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (EØS-relevant tekst)

/* KOM/2009/0576 endelig udg. - COD 2009/0161 */

52009PC0576

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæisk Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (EØS-relevant tekst) /* KOM/2009/0576 endelig udg. - COD 2009/0161 */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 26.10.2009

KOM(2009) 576 endelig

2009/0161 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæisk Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed

(EØS-relevant tekst)

BEGRUNDELSE

1. BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET

Erfaringerne fra den finansielle krise har afsløret store mangler i det finansielle tilsyn, både i specifikke tilfælde og i det finansielle system som helhed. Kommissionens formand, José Manuel Barroso, anmodede derfor en ekspertgruppe på højt niveau under forsæde af Jacques de Larosière om at fremsætte forslag til styrkelse af det finansielle tilsyn i Europa med det formål at indføre et mere effektivt, integreret og bæredygtigt europæisk tilsynssystem. Gruppen fremlagde sin rapport den 25. februar 2009. Med udgangspunkt i gruppens anbefalinger fremsatte Kommissionen i sin meddelelse til Det Europæiske Råds forårsmøde i marts 2009 forslag til et nyt finansielt tilsynssystem. I sin meddelelse fra maj 2009 uddybede Kommissionen sine ideer og foreslog:

- Oprettelse af et europæisk finanstilsynssystem (ESFS) bestående af et netværk af nationale finanstilsyn, som samarbejder med nye europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er), der etableres ved at omdanne de eksisterende europæiske tilsynsudvalg[1] til en europæisk banktilsynsmyndighed (EBA), en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og en europæisk værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) for derved at kombinere fordelene ved et overordnet europæisk finanstilsynssystem med ekspertisen hos de lokale mikrotilsynsmyndigheder, som er tættest på de institutioner, der opererer inden for deres retsområder.

- Oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (ESRB), der skal overvåge og vurdere potentielle trusler mod den finansielle stabilitet som følge af makroøkonomiske udviklinger og udviklingen inden for det finansielle system som helhed. Til dette formål vil ESRB etablere et system for tidlig varsling af systemiske risici, som er under opsejling, og om nødvendigt fremsætte anbefalinger til tiltag, der skal fjerne disse risici[2].

I meddelelsen blev det endvidere konkluderet, at hvis ESFS skal kunne arbejde effektivt, vil der være behov for ændringer af lovgivningen om finansielle tjenesteydelser, navnlig for at fastlægge et passende anvendelsesområde for de mere generelle beføjelser, der er omhandlet i de enkelte forordninger om oprettelse af myndighederne, og sikre et sæt mere harmoniserede finansielle regler ved at udnytte muligheden for at udarbejde udkast til tekniske standarder og om nødvendigt lette udveksling af oplysninger om tilsyn på mikroplan.

2. HØRING AF INTERESSEREDE PARTER

Der blev afholdt to åbne høringer i forbindelse med udarbejdelsen af disse forslag. Efter rapporten fra ekspertgruppen på højt niveau under forsæde af Jacques de Larosière og offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse af 4. marts 2009 afholdt Kommissionen først en høring fra den 10. marts til den 10. april 2009, hvorfra svarene indgik i meddelelsen om finansielt tilsyn i Europa, der blev offentliggjort den 27. maj 2009. En sammenfatning af svarene fra offentligheden findes på:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf.

Dernæst afholdt Kommissionen fra den 27. maj til den 15. juli 2009 en anden høringsrunde, hvorved alle interesserede parter blev opfordret til at fremsætte bemærkninger til de mere detaljerede reformer, som blev fremlagt i meddelelsen af 27. maj 2009 om finansielt tilsyn i Europa. I størstedelen af de modtagne svar blev der givet udtryk for en positiv holdning til de foreslåede reformer med bemærkninger til detaljerede elementer i det foreslåede ESRB og ESFS. En sammenfatning af svarene fra offentligheden findes på:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision_may/replies_summary_en.pdf.

Den 23. september 2009 blev der endvidere offentliggjort et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med en oversigt over de områder, hvor det kan blive nødvendigt at foretage ændringer i sektorspecifik lovgivning.

3. KONSEKVENSANALYSE

Kommissionens meddelelse fra maj om finansielt tilsyn i Europa blev ledsaget af en konsekvensanalyse med de vigtigste politikmodeller for oprettelse af ESFS og ESRB. Forslagene ledsages af endnu en konsekvensanalyse, hvori der foretages en mere detaljeret gennemgang af politikmodellerne. Den anden konsekvensanalyse omfattede en vurdering af politikmodellerne for passende beføjelser til myndigheden med henblik på at arbejde i retning af et enkelt sæt harmoniserede regler, og i konklusionen hed det, at disse beføjelser bør begrænses til de områder, der skal defineres i fremtidig sektorspecifik lovgivning, og sådanne potentielle områder blev fastlagt. Når myndighederne selv udarbejder udkast til tekniske standarder, bør de også foretage en passende analyse af eventuelle dermed forbundne omkostninger og fordele samt høre berørte parter, inden udkastene forelægges Kommissionen.

Den anden konsekvensanalyse findes på Kommissionens websted.

4. FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER

Da det er nødvendigt at indføre ændringer i eksisterende direktiver for at skabe et sæt fælles regler, er et ændringsdirektiv derfor det mest hensigtsmæssige instrument. Nærværende direktiv bør have samme retsgrundlag som de direktiver, der ændres.

5. BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER

Forslaget har ingen konsekvenser for fællesskabsbudgettet.

6. NÆRMERE REDEGØRELSE FOR FORSLAGET

Den 23. september 2009 vedtog Kommissionen tre forslag til forordninger, dvs. til en forordning om oprettelse af en europæisk banktilsynsmyndighed, en forordning om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger og en forordning til oprettelse af en europæisk værdipapirtilsynsmyndighed[3]. Som følge af nævnte forordninger – og for at ESFS kan arbejde effektivt – er det nødvendigt at foretage ændringer i den sektorspecifikke lovgivning. De områder, hvor det foreslås at foretage ændringer, kan mere eller mindre opdeles i følgende kategorier:

- Definition af et passende anvendelsesområde for tekniske standarder som et yderligere middel til harmonisering af tilsyn og med henblik på at udarbejde et sæt fælles regler.

- Passende indarbejdning af myndighedens mulighed for at sikre afbalanceret bilæggelse af tvister inden for de områder, hvor fælles beslutningsprocesser allerede indgår i sektorspecifik lovgivning.

- Generelle ændringer , som er fælles for det meste af den sektorspecifikke lovgivning og nødvendige for, at direktiverne kan fungere i forbindelse med nye myndigheder; det drejer sig f.eks. om at ændre niveau 3-udvalgene til de nye myndigheder og sikre, at der findes passende kanaler til udveksling af oplysninger.

Med nærværende ændringsdirektiv foreslås det at ændre følgende lovgivning:

- direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF om kapitalkrav

- direktiv 2002/87/EF om finansielle konglomerater

- direktiv 2003/41/EF om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

- direktiv 2003/6/EF om markedsmisbrug

- direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter

- direktiv 2003/71/EF om prospekter

- direktiv 1998/26/EF om endelig afregning

- direktiv 2004/109/EF om gennemsigtighed

- direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge

- direktiv 2009/65/EF om institutter for kollektiv investering i værdipapirer.

Efter direktivets offentliggørelse fremsætter Kommissionen eventuelt også yderligere forslag til ændring af Solvens II-direktivet, som er ved at blive færdigbehandlet.

6.1. Tekniske standarder

I de forslag til en forordning om oprettelse af en europæisk banktilsynsmyndighed, en forordning om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger og en forordning til oprettelse af en europæisk værdipapirtilsynsmyndighed, som Kommissionen vedtog den 23. september 2009, hedder det, at myndighederne kan udarbejde tekniske standarder inden for de områder, som er nærmere angivet i sektorspecifik lovgivning. Følgende grundprincipper lægges til grund for identifikation af områder, som er omfattet af tekniske standarder:

- Tekniske aspekter: de udvalgte områder er rent tekniske områder, hvor det bedst overlades til tilsynseksperter at udvikle standarder. Det er områder, som ikke indebærer politiske beslutninger.

- Praktiske aspekter/samarbejdsprocedurer: det drejer sig om praktiske aspekter, f.eks. procedurer for udveksling af oplysninger, som kan forbedre samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder, og som er af direkte betydning for de involverede myndigheder. Disse områder bør kun omfatte aspekter, hvor en fælles tilgang eller forudsigelighed vil være til fordel for alle de berørte parter.

- Fleksibilitet: her er der tale om områder, hvor det er vigtigt at have tilstrækkelig teknisk fleksibilitet til at kunne reagere hurtigt på den fremtidige markedsudvikling, eller hvor det ikke er nødvendigt at foretage ændringer omgående, men er nødvendigt at have mulighed for eventuelt at kunne gøre det senere.

- Nødvendighed: der er kun taget hensyn til områder, hvor detaljerede, konsekvente tekniske regler er en forudsætning for at sikre finansiel stabilitet, beskyttelse af indskydere, forsikringstagere og investorer, markedernes effektivitet og integritet eller for at styrke det indre marked.

I praksis kan de områder, som er omfattet af tekniske standarder, opdeles i tre kategorier. Der kan for det første udvikles standarder inden for områder, hvor der er behov for detaljerede, metodologiske eller kvantitative standarder for at sikre konsekvent anvendelse af visse regler, og hvor der normalt er mindre behov for tilsyn. For det andet inden for områder, hvor det ville være en fordel med en fælles tilgang til indberetning eller offentliggørelse, f.eks. med henblik på at lette arbejdet i retning af et ensartet indberetningsformat i banksektoren inden udgang af 2012. Endelig inden for områder, hvor det ville være til fordel for tilsynsmyndighederne med en konsekvent tilgang til samarbejde, bl.a. i forbindelse med risikovurdering og udveksling af oplysninger, f.eks. i situationer, hvor det ville være til fordel for tilsynsmyndighederne for filialer i værtslandet med et konsekvent minimum af oplysninger fra tilsynsmyndighederne i hjemlandet.

I tillæg til de områder, der er identificeret i nærværende direktiv, overvejer Kommissionen også, om der bør gives yderligere beføjelser i forbindelse med tekniske standarder inden for visse områder – navnlig værdipapirer – som er omfattet af niveau 2-regler, der er vedtaget på grundlag af beføjelser tillagt Kommissionen i henhold til niveau 1-instrumenter, for at fastlægge betingelserne for nævnte reglers anvendelse uden at supplere de berørte niveau 1- og 2-instrumenter. Sådanne yderligere ændringer ville navnlig vedrøre direktiv 2003/6/EF, 2003/71/EF og 2004/39/EF og kunne, sammen med forslag til ændringer af Solvens II-direktivet, udgøre et andet såkaldt omnibusdirektiv.

6.2. Bilæggelse af tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder

I forordningerne om oprettelse af de europæiske tilsynsmyndigheder foreslås der indført en mekanisme, som skal sikre, at de relevante nationale tilsynsmyndigheder tager behørigt hensyn til andre medlemsstaters interesser samt til det europæiske systems pålidelighed og stabilitet som helhed.

De fleste tvister mellem tilsynsmyndigheder er stort set fuldt omfattet af forordningen, og der er ikke behov for konsekvensændringer af den sektorspecifikke lovgivning. Men inden for de områder, hvor der allerede er mulighed for at anvende en form for ikke-bindende mægling, eller hvor der er tidsfrister for fælles beslutninger, truffet af en eller flere tilsynsmyndigheder, vil det være nødvendigt at foretage ændringer for på passende måde at inkorporere myndighedernes mulighed for at bilægge tvister. Sådanne ændringer bør have til formål at sikre klare bestemmelser om den fælles beslutningstagning og minimal indgriben heri, samt endvidere, at myndighederne om nødvendigt kan bilægge tvister.

6.3. Generelle ændringer

Der bør foretages konsekvensændringer inden for en række områder. Ændringerne, som er fælles for det meste af den sektorspecifikke lovgivning og en forudsætning for, at direktiverne kan fungere i forbindelse med de nye myndigheder, er beskrevet i det følgende:

Overtagelse af de nuværende niveau 3-udvalgs opgaver

For at sikre, at de nye myndigheder kan videreføre niveau 3-udvalgenes nuværende opgaver gnidningsløst, ændres følgende betegnelser i alle ovennævnte direktiver således:

Det Europæiske Banktilsynsudvalg ændres til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed,

Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger ændres til Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg ændres til Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

Krav om samarbejde og udveksling af oplysninger med ESA'erne

Det nye tilsynssystem vil kræve, at nationale tilsynsmyndigheder indgår i et tæt samarbejde med de europæiske myndigheder. De bør navnlig modtage tilstrækkelige oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder til at kunne varetage deres opgaver i henhold til forordningen.

Om nødvendigt stilles der særlige krav i sektorspecifik lovgivning om udveksling af oplysninger med henblik på at fremme ovenstående. Ændringer af den relevante lovgivning tydeliggør nationale tilsynsmyndigheders forpligtelse til at tilvejebringe dels de oplysninger, der er nødvendige for at kunne varetage myndighedernes opgaver, dels passende informationskanaler for at sikre, at der ikke findes retlige hindringer for kravet om udveksling af oplysninger i forordningerne om myndighedernes oprettelse.

En international og rådgivende rolle

ESA'erne vil kunne fungere som nyttige kontaktpunkter for tilsynsmyndigheder i tredjelande. Uden at det berører de europæiske institutioners beføjelser, vil de i denne forbindelse kunne indgå administrative aftaler med internationale organisationer og forvaltningerne i tredjelande. ESA'erne vil også kunne bistå med at træffe ligestillingsbeslutninger vedrørende tilsynsordninger i tredjelande. Endvidere kan ESA'erne efter anmodning eller på eget initiativ rådgive Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen eller afgive udtalelser vedrørende bl.a. tilsynsvurderinger af grænseoverskridende fusioner og overtagelser. Kommissionen bør fastsætte bestemmelser om yderligere beskyttelse for at sikre en pålidelig og objektiv vurdering af fremtidige grænseoverskridende fusioner eller overtagelser.

Bestemmelser om at føre lister og andre ændringer

Det foreslås, at ESA'erne får til opgave at udarbejde, offentliggøre og regelmæssigt opdatere registre og lister over finansielle aktører i Fællesskabet og andre vigtige emner; denne opgave varetages på indeværende tidspunkt af de enkelte kompetente nationale myndigheder, dvs. de fører registret over alle investeringsselskaber, jf. MiFID-direktivets artikel 5, stk. 3, eller listen over regulerede markeder, jf. MiFID-direktivets 47. En konsolideret liste eller et konsolideret register over de enkelte kategorier af finansielle aktører i Fællesskabet kan fremme gennemsigtigheden og afspejler bedre det indre finansielle marked.

2009/0161 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæisk Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 44, artikel 47, stk. 2, artikel 55 og artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[4],

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[5],

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank[6],

efter proceduren i traktatens artikel 251[7], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Finanskrisen i 2007/2008 afslørede store mangler i det finansielle tilsyn, både i bestemte tilfælde og i det finansielle system som helhed. De nationale tilsynsmodeller har ikke været tilpasset den nuværende situation på de integrerede og indbyrdes sammenhængende finansielle markeder i Europa, hvor mange finansvirksomheder driver forretning på tværs af grænserne og udbyder finansielle tjenesteydelser til virksomheder og forbrugere. Krisen afslørede mangler inden for samarbejde, koordinering, konsekvent anvendelse af fællesskabslovgivningen og tilliden mellem de nationale tilsynsmyndigheder.

(2) I en af Kommissionen rekvireret rapport, der blev offentliggjort den 25. februar 2009, og udarbejdet af en ekspertgruppe på højt niveau under forsæde af Jacques de Larosière, konkluderes det, at det er nødvendigt at styrke tilsynssystemet for at nedsætte risikoen for og omfanget af kommende finanskriser. Det anbefales derfor heri at indføre omfattende reformer af tilsynet med Fællesskabets finanssektor. Det fremgår endvidere af ekspertgruppens rapport, at der bør oprettes et europæisk finanstilsynssystem, der omfatter tre europæiske tilsynsmyndigheder, en myndighed for banksektoren, en for værdipapirsektoren og en for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, ligesom der bør oprettes et europæisk udvalg for systemiske risici.

(3) I sin meddelelse af 4. marts 2009 "Fremdrift i den europæiske genopretning"[8] foreslår Kommissionen, at der fremlægges et lovgivningsudkast til oprettelse af et europæisk finanstilsynssystem, og i sin meddelelse af 27. maj 2009 "Finansielt tilsyn i Europa"[9] gør Kommissionen nærmere rede for, hvordan et sådant nyt tilsynssystem kan udformes.

(4) Det Europæiske Råd anbefalede i sine konklusioner af 19. juni 2009, at der blev oprettet et europæisk finanstilsynssystem, der omfatter tre nye europæiske tilsynsmyndigheder. Formålet med systemet er at forbedre kvaliteten og konsistensen i det nationale tilsyn, styrke kontrollen med grænseoverskridende koncerner og indføre et fælles europæisk regelsæt for alle finansieringsinstitutter i det indre marked. Det understreges, at de europæiske tilsynsmyndigheder også bør have tilsynsbeføjelser vedrørende kreditvurderingsbureauer, og Kommissionen opfordres til at udarbejde konkrete forslag til, hvordan det europæiske finanstilsynssystem kan spille en vigtig rolle i krisesituationer.

(5) Den 23. september 2009 vedtog Kommissionen forslag til tre forordninger om oprettelse af det europæiske finanstilsynssystem, herunder om oprettelse af de tre europæiske tilsynsmyndigheder.

(6) Hvis det europæiske finanstilsynssystem skal fungere effektivt, er det nødvendigt at foretage ændringer i fællesskabslovgivningen inden for de tre myndigheders aktivitetsområde. Ændringerne vedrører fastlæggelsen af omfanget af visse af de europæiske tilsynsmyndigheders beføjelser, integration af visse beføjelser i eksisterende processer oprettet ved relevant fællesskabslovgivning og ændringer, som skal sikre en gnidningsfri og effektiv virkemåde i forbindelse med det europæiske finanstilsynssystem.

(7) Oprettelsen af de tre europæiske tilsynsmyndigheder (ESA) bør følges op med udarbejdelse af et enkelt sæt harmoniserede regler for at sikre ensartet anvendelse og således bidrage til et mere effektivt indre marked. I henhold til forordningerne om omrettelse af ESFS kan de europæiske tilsynsmyndigheder udarbejde udkast til tekniske standarder på de områder, der specifikt er fastsat i den relevante lovgivning, som forelægges Kommissionen til vedtagelse ved hjælp af forordninger eller afgørelser. Den relevante lovgivning bør definere inden for hvilke områder, de europæiske tilsynsmyndigheder har beføjelse til at udarbejde udkast til tekniske standarder.

(8) Der bør være en rimelig balance mellem fastlæggelsen af anvendelsesområder for tekniske standarder og udarbejdelsen af et enkelt sæt harmoniserede regler, og reguleringen bør ikke blive ubehørigt kompliceret. Kun de områder bør udvælges, hvor konsekvente tekniske regler vil bidrage væsentligt til finansiel stabilitet, beskyttelse af indskydere, forsikringstagere og investorer samt markedernes effektivitet og integritet og fjerne konkurrenceforvridninger og risici for regelarbitrage.

(9) Områder, der er omfattet af tekniske standarder, bør være rent tekniske områder, hvor der er behov for tilsynseksperter til at udvikle standarderne. De tekniske standarder bør fastlægge betingelserne for anvendelse af de regler, der indgår i grundlæggende instrumenter, som Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget, og eventuelt i Kommissionens gennemførelsesforanstaltninger, uden at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i disse retsforskrifter, bl.a. ved at fjerne nogle af disse bestemmelser eller ved at supplere retsforskriften ved at tilføje nye ikke-væsentlige bestemmelser. Tekniske standarder bør derfor ikke indebære politikvalg. Tekniske standarder, som skal fastlægge betingelserne for anvendelse af en gennemførelsesforanstaltning fra Kommissionens side, bør først udarbejdes, når Kommissionens gennemførelsesforanstaltning er vedtaget. I visse tilfælde, hvor Kommissionen på indeværende tidspunkt har beføjelse til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger i overensstemmelse med udvalgsprocedurer, jf. Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen[10], og indholdet i disse gennemførelsesforanstaltninger er begrænset til at fastsætte betingelserne for anvendelse af regler, som indgår i de grundlæggende instrumenter, som ikke kræver yderligere supplering, er det af konsekvenshensyn passende at indføre den procedure for vedtagelse af tekniske standarder, der er omhandlet i artikel 7 i forordning (EF) nr. …/… [EBA], nr. …/… [ESMA] og nr. …/… [EIOPA].

(10) I forordningerne om oprettelse af ESFS hedder det, at inden de europæiske tilsynsmyndigheder forelægger tekniske standarder for Kommissionen, bør de, hvis det er hensigtsmæssigt, gennemføre åbne offentlige høringer om dem og foretage en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved.

(11) Forordningerne om oprettelse af ESFS omhandler en mekanisme til bilæggelse af tvister mellem kompetente nationale myndigheder. Er en kompetent myndighed uenig i en anden kompetent myndigheds tiltag eller mangel på tiltag - med hensyn til fremgangsmåde eller indhold - på områder, hvor lovgivningen kræver samarbejde, koordinering eller fælles beslutningstagning mellem kompetente myndigheder i flere medlemsstater, kan de europæiske tilsynsmyndigheder efter anmodning fra en eller flere af de berørte kompetente myndigheder bistå disse myndigheder med at nå til enighed inden for en tidsfrist, som de europæiske tilsynsmyndigheder har fastsat under hensyntagen til eventuelle relevante frister i den relevante lovgivning samt til sagens kompleksitet og mere eller mindre hastende karakter. Fortsætter en sådan tvist, kan de europæiske tilsynsmyndigheder bilægge den.

(12) Den bestemmelse i forordningerne om oprettelse af ESFS, som giver mulighed for bilæggelse af tvister, kræver stort set ikke nogen konsekvensændringer i den relevante lovgivning. Men inden for de områder, hvor der allerede er indført en form for ikke-bindende mægling i den relevante lovgivning, eller hvor der er fastsat tidsfrister for fælles beslutninger, som skal træffes af en eller flere kompetente nationale myndigheder, er det nødvendigt at foretage ændringer for at sikre gennemsigtighed og minimal indgriben i proceduren for fælles beslutningstagning, men også om nødvendigt, for at sikre at de europæiske tilsynsmyndigheder kan bilægge tvister.

(13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut[11] omhandler mægling eller fælles beslutninger for så vidt angår identifikation af vigtige filialer med henblik på medlemskab af tilsynskollegier, validering af modeller og vurdering af koncernrisici. Inden for alle disse områder bør det ved ændringer klart tilkendegives, at i tilfælde af tvister i den angivne tidsperiode kan Den Europæiske Banktilsynsmyndighed bilægge tvisten ved at anvende den procedure, der er beskrevet i forordning …/… [EBA]. Denne tilgang viser tydeligt, at tvister kan bilægges og samarbejdet styrkes, inden der træffes endelig afgørelse, eller en institution gøres bekendt med en sådan.

(14) For at sikre, at de nye europæiske tilsynsmyndigheder viderefører niveau 3-udvalgenes nuværende opgaver gnidningsløst, bør henvisninger i hele den relevante lovgivning til Det Europæiske Banktilsynsudvalg, Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg ændres til henvisninger til henholdsvis Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæisk Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

(15) Det nye tilsynssystem, der oprettes via ESFS, vil kræve, at nationale tilsynsmyndigheder indgår i et tæt samarbejde med de europæiske tilsynsmyndigheder. Ændringer af den relevante lovgivning bør sikre, at der ikke findes retlige hindringer for kravet om udveksling af oplysninger i Kommissionens forslag til forordninger om oprettelse af de europæiske tilsynsmyndigheder.

(16) I Kommissionens forslag til forordninger om oprettelse af ESFS hedder det, at de europæiske tilsynsmyndigheder kan udvikle kontakter med tilsynsmyndigheder fra tredjelande og medvirker ved udarbejdelsen af ligestillingsbeslutninger vedrørende tilsynsordninger i tredjelande. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter[12] og direktiv 2006/48/EF bør ændres for at give de europæiske tilsynsmyndigheder mulighed for at indgå samarbejdsaftaler med tredjelande og udveksle oplysninger, forudsat at nævnte tredjelande kan sikre, at tavshedspligten overholdes.

(17) En enkelt konsolideret liste eller et enkelt konsolideret register over de enkelte kategorier af finansielle aktører i Fællesskabet, som de enkelte nationale kompetente myndigheder på indeværende tidspunkt har pligt til at udarbejde, vil forbedre gennemsigtigheden og afspejle det indre finansielle marked bedre. De europæiske tilsynsmyndigheder bør have pligt til at udarbejde, offentliggøre og regelmæssigt opdatere registre og lister over finansielle aktører i Fællesskabet. Det drejer sig om listen over godkendelser af kreditinstitutter udstedt af nationale tilsynsmyndigheder. Det drejer sig også om registret over alle investeringsselskaber og listen over regulerede markeder i henhold til direktiv 2004/39/EF. På samme måde bør Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed have pligt til at udarbejde, offentliggøre og regelmæssigt opdatere listen over godkendte prospekter og godkendelsescertifikaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF[13].

(18) Inden for de områder, hvor myndighederne er forpligtet til at udarbejde udkast til tekniske standarder, bør disse udkast til tekniske standarder forlægges Kommissionen senest tre år efter myndighedernes oprettelse.

(19) Målene for dette direktiv, nemlig at forbedre det indre markeds virkemåde gennem et højt, effektivt og konsekvent regulerings- og tilsynsniveau, at beskytte indskydere, investorer og modtagere og dermed virksomheder og forbrugere, at sikre de finansielle markeders integritet, effektivitet og ordnede virkemåde, at opretholde det finansielle systems stabilitet og styrke den internationale koordinering af tilsyn, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(20) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer[14], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF[15], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug)[16], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed[17], direktiv 2003/71/EF, direktiv 2004/39/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF[18], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme[19], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut[20], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag[21] og Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of ... concerning Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)[22], bør derfor ændres i overensstemmelser hermed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1 Ændringer af direktiv 1998/26/EF

I direktiv 1998/26/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 6, stk. 3, affattes således:

"3. Den i stk. 2 omhandlede medlemsstat underretter straks de øvrige medlemsstater og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning.../...[23], og meddeler myndigheden alle de oplysninger, som er nødvendige for, at den kan varetage sine opgaver."

2) Artikel 10, stk. 1, første afsnit, affattes således:

"Medlemsstaterne angiver, hvilke systemer og respektive systemansvarlige der skal omfattes af dette direktiv, og anmelder disse til Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed og meddeler den, hvilken myndighed de har gjort ansvarlig, jf. artikel 6, stk. 2. Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed offentliggør disse oplysninger på sit websted."

Artikel 2 Ændringer af direktiv 2002/87/EF

I direktiv 2002/87/EF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a) Artikel 2 affattes således:

"Den koordinator, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 10, underretter modervirksomheden i spidsen for en gruppe eller, hvis der ingen modervirksomhed er, den regulerede enhed med den største balancesum i den mest betydningsfulde finansielle sektor inden for en gruppe om, at gruppen er identificeret som et finansielt konglomerat, og om udpegningen af koordinatoren. Koordinatoren underretter også de kompetente myndigheder, der har meddelt koncernens regulerede enheder tilladelse, og de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor det blandede finansielle holdingselskab har sit hovedkontor, samt Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder nedsat i henhold til artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/…, forordning …/… og forordning …/…[24] (i det følgende benævnt "det fælles udvalg")."

b) Følgende indsættes som stk. 3:

"3. Det fælles udvalg offentliggør listen over identificerede finansielle konglomerater og holder listen opdateret."

2) Artikel 18, stk. 1, affattes således:

"Uden at det berører sektorreglerne, verificerer de kompetente myndigheder i det i artikel 5, stk. 3, omhandlede tilfælde, om de regulerede enheder, hvis modervirksomhed har hovedkontor uden for Fællesskabet, er underlagt tilsyn af et tredjelands kompetente myndighed svarende til bestemmelserne i dette direktiv om det supplerende tilsyn med regulerede enheder som omhandlet i artikel 5, stk. 2. Verifikationen foretages af den kompetente myndighed, dvs. koordinatoren, hvis kriterierne i artikel 10, stk. 2, fandt anvendelse, efter anmodning fra modervirksomheden eller en af de regulerede enheder, der har fået meddelt tilladelse i Fællesskabet, eller på eget initiativ. Denne kompetente myndighed hører de øvrige relevante kompetente myndigheder og tager hensyn til alle gældende retningslinjer udarbejdet af det fælles udvalg i overensstemmelse med artikel 21a, stk. 2. Med henblik herpå hører den kompetente myndighed det fælles udvalg, inden der træffes en afgørelse."

3) Titlen på kapitel III inden artikel 20 ændres til:

"BEFØJELSER OG UDVALGSPROCEDURER"

4) I artikel 20, stk. 1, indsættes følgende punktum:

"Disse foranstaltninger omfatter ikke fastsættelsen af betingelserne for anvendelse af de bestemmelser, som genstand for de i artikel 21a opførte punkter."

5) Artikel 21, stk. 5, udgår.

6) Følgende indsættes som artikel 21a:

" Artikel 21a Tekniske standarder

1. For at sikre ensartet anvendelse af dette direktiv kan de europæiske tilsynsmyndigheder i henhold til artikel 42 i forordning …/… [EBA], forordning …/… [EIOPA] og forordning …/… [ESMA] udarbejde udkast til tekniske standarder vedrørende:

a) artikel 2, stk. 11, for at fastsætte betingelserne for anvendelse af artikel 17 i Rådets direktiv 78/660/EØF[25] i forbindelse med nærværende direktiv

b) artikel 2, stk. 17, for at fastsætte betingelserne for anvendelse af procedurerne til definition af "relevante kompetente myndigheder"

c) artikel 3, stk. 5, for at fastsætte betingelserne for anvendelse af de alternative parametre til identifikation af et finansielt konglomerat

d) artikel 6, stk. 2, for at fastsætte betingelserne for anvendelse af de beregningsmetoder, der er opstillet i bilag I, del II, jf. dog artikel 6, stk. 4

e) artikel 7, stk. 2, for at fastlægge den metode, der skal anvendes til at sikre, at de elementer, der er omfattet af definitionen af "risikokoncentrationer", underlægges den i andet afsnit omhandlede tilsynsmæssige overvågning

f) artikel 8, stk. 2, for at fastlægge den metode, der skal anvendes til at sikre, at de elementer, der er omfattet af definitionen af "transaktioner inden for en gruppe", underlægges den i tredje afsnit omhandlede tilsynsmæssige overvågning.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA], forordning …/… [EIOPA] og forordning …/… [ESMA].

2. Det fælles udvalg kan opstille generelle retningslinjer med hensyn til, om tredjelandes kompetente myndigheders ordninger for supplerende tilsyn kan forventes at opfylde målsætningerne for det supplerende tilsyn som fastlagt i dette direktiv i relation til regulerede enheder i et finansielt konglomerat, som har en virksomhed i spidsen med hovedkontor uden for Fællesskabet.

3. Det fælles udvalg reviderer løbende sådanne retningslinjer og tager hensyn til alle ændringer i det supplerende tilsyn, der foretages af relevante kompetente myndigheder."

Artikel 3 Ændringer af direktiv 2003/6/EF

I direktiv 2003/6/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 16, stk. 2, fjerde afsnit, affattes således:

"Uden at det berører bestemmelserne i traktatens artikel 226, kan en kompetent myndighed, hvis anmodning om oplysninger ikke efterkommes inden for en rimelig frist, eller hvis anmodning om oplysninger afvises, indbringe den manglende efterkommelse for Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/…[26], og som kan handle i overensstemmelse med de beføjelser, der er tillagt myndigheden ved nævnte forordning."

2) Artikel 16, stk. 4, femte afsnit, affattes således:

"En kompetent myndighed, hvis anmodning om at indlede en undersøgelse eller om tilladelse til, at dens embedsmænd kan ledsage den udenlandske myndigheds embedsmænd, ikke efterkommes inden for en rimelig frist eller afvises, kan, uden at det berører bestemmelserne i traktatens artikel 226, indbringe den manglende efterkommelse for Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, som kan handle i overensstemmelse med de beføjelser, der er tillagt myndigheden ved nævnte forordning …/… [ESMA]."

3) Artikel 16, stk. 5, affattes således:

"For at sikre ensartet anvendelse af stk. 2 og 4 kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastsætte betingelserne for anvendelse i forbindelse med anmodninger om udveksling af oplysninger og grænseoverskridende kontrolundersøgelser.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

Artikel 4 Ændringer af direktiv 2003/41/EF

I direktiv 2003/41/EF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a) Den nuværende tekst bliver til stk. 1.

b) Følgende indsættes som stk. 2:

"2. For at sikre ensartet anvendelse af dette direktiv udarbejder Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../...[27], udkast til tekniske standarder vedrørende oplysninger, som indgives til de kompetente myndigheder. Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EIOPA]."

2) I artikel 20 indsættes følgende som stk. 11:

"11. For at sikre ensartet anvendelse af dette direktiv udarbejder Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger udkast til tekniske standarder og opstiller for hver enkelt medlemsstat bestemmelser af tilsynsmæssig karakter, der er relevante for arbejdsmarkedspensionsordninger, som ikke er omfattet af henvisningen til national social- og arbejdsmarkedslovgivning i stk. 1. Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EIOPA].

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger ajourfører regelmæssigt oplysningerne om nævnte lovgivning og mindst hver andet år."

Artikel 5 Ændringer af direktiv 2003/71/EF

I direktiv 2003/71/EF foretages følgende ændringer:

1. I artikel 8 indsættes følgende som stk. 5:

"5. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 2 og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder udarbejder Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../... [28], udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de gennemførelsesforanstaltninger, som Kommissionen har vedtaget i henhold til stk. 4. Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

2. I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a) I artikel 2 indsættes følgende afsnit:

"Den kompetente myndighed giver Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed meddelelse om prospektets godkendelse samtidig med, at henholdsvis udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, får meddelelse om denne godkendelse."

b) Artikel 5 affattes således:

"5. Hjemlandets kompetente myndighed kan beslutte at henvise godkendelsen af et prospekt til den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, forudsat at det meddeles Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed og den kompetente myndighed giver sit tilsagn hertil. Henvisningen meddeles udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, inden for tre arbejdsdage efter datoen for hjemlandets kompetente myndigheds afgørelse. Den i stk. 2 omhandlede frist finder anvendelse fra samme dato."

3. I artikel 14 indsættes følgende som stk. 4a:

"4a. Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed skal på sit netsted offentliggøre en liste over prospekter, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 13, herunder i givet fald et hyperlink til det offentliggjorte prospekt på netstedet for hjemlandets kompetente myndighed eller på udstederens eller det regulerede markeds netsted. Den offentliggjorte liste opdateres løbende og forbliver på netstedet i en periode på mindst 12 måneder."

4. I artikel 16 indsættes følgende som stk. 3:

"3. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder udarbejder Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af kravet om tillæg til prospektet i tilfælde af en væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i prospektet. Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

5. Artikel 17, stk. 1, affattes således:

"1. Når der planlægges et udbud eller en optagelse til handel på et reguleret marked i en eller flere medlemsstater eller i en anden medlemsstat end hjemlandet, er det prospekt, der er godkendt i hjemlandet, samt eventuelle tillæg hertil, gyldigt for udbud til offentligheden eller optagelse til handel i enhver medlemsstat, såfremt Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed og den kompetente myndighed i hvert værtsland har modtaget en anmeldelse i overensstemmelse med artikel 18, jf. dog artikel 23. Værtslandenes kompetente myndigheder foretager ikke godkendelse eller anden administrativ behandling af prospekter."

6. I artikel 18 indsættes følgende som stk. 3 og 4:

"3. Hjemlandets kompetente myndighed giver Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed meddelelse om prospektets godkendelsescertifikat samtidig med, at værtslandets kompetente myndighed får meddelelse om herom.

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed og værtslandets kompetente myndighed skal på deres netsteder offentliggøre en liste over godkendelsescertifikater, der er meddelt i overensstemmelse med denne artikel, herunder i givet fald et hyperlink til det offentliggjorte prospekt på netstedet for hjemlandets kompetente myndighed eller på udstederens eller det regulerede markeds netsted. Den offentliggjorte liste opdateres løbende og forbliver på netstederne i en periode på mindst 12 måneder.

4. For at sikre ensartet anvendelse af dette direktiv og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder for at fastlægge betingelserne for anvendelse af procedurerne for anmeldelse af godkendelsescertifikatet, kopien af prospektet, oversættelsen af resuméet og eventuelle tillæg til prospektet.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

7. Artikel 21, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

"Medlemsstaterne underretter Kommissionen, Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater om enhver ordning vedrørende uddelegering af opgaver, herunder de nøjagtige betingelser for uddelegeringen."

8. I artikel 22 foretages følgende ændringer:

a) Artikel 3 affattes således:

"3. Stk. 1 er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder kan udveksle fortrolige oplysninger eller sende fortrolige oplysninger til Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed eller Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici. Oplysninger udvekslet mellem kompetente myndigheder og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed eller Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, omfattes af den tavshedspligt, der påhviler personer, som er eller har været beskæftiget hos de kompetente myndigheder, der modtager de pågældende oplysninger."

b) Følgende indsættes som stk. 4:

"4. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 2 og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder for at fastlægge betingelserne for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder, herunder udarbejdelse af standardformularer og modeller for nævnte samarbejde og udveksling af oplysninger.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

Artikel 6 Ændringer af direktiv 2004/39/EF

I direktiv 2004/39/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 5, stk. 3, affattes således:

"3. Medlemsstaterne opretter et register over alle investeringsselskaber. Registeret skal være offentlig tilgængeligt og indeholde oplysninger om den investeringsservice og/eller -virksomhed, investeringsselskabet har tilladelse til at udøve. Registeret skal ajourføres løbende.

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../...[29], opretter et register over alle investeringsselskaber i Fællesskabet. Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed offentliggør listen og ajourfører den."

2) I artikel 7 indsættes følgende som stk. 4:

"4. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel og artikel 7, artikel 9, stk. 2-4, artikel 10, stk. 1-2, og artikel 12 kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af krav og procedurer i forbindelse med tilladelse som omhandlet i denne artikel og i artikel 7, artikel 9, stk. 2-4, artikel 10, stk. 1-2, og artikel 12.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

3) I artikel 10a indsættes følgende som stk. 8:

"8. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af listen over de oplysninger, der kræves til at foretage en vurdering af en erhvervelse, jf. stk. 1, og proceduren for samråd mellem de relevante kompetente myndigheder, jf. artikel 10, stk. 4. Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

4) I artikel 31 indsættes følgende som stk. 7:

"7. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel og indføre en ensartet underretningsprocedure kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af kravet om fremsendelse af oplysninger, jf. stk. 2 og 4, og proceduren for fremsendelse af disse oplysninger, jf. stk. 3 og 6, herunder udarbejdelse af standardformularer og modeller.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

5) I artikel 32 indsættes følgende som stk. 10:

"10. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel og indføre en ensartet underretningsprocedure kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af kravet om fremsendelse af oplysninger, jf. stk. 2 og 4, og proceduren for fremsendelse af disse oplysninger, jf. stk. 3, herunder udarbejdelse af standardformularer og modeller.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

6) Artikel 47 affattes således:

"Artikel 47Liste over regulerede markeder

Hver medlemsstat opstiller en liste over de regulerede markeder, som den er hjemland for, og meddeler de øvrige medlemsstater og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed denne liste. Der skal på samme måde gives underretning om enhver ændring i denne liste. Den Europæiske Værditilsynsmyndighed offentliggør en liste over alle regulerede markeder på sin hjemmeside og ajourfører den løbende."

7) I artikel 48 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Hver medlemsstat udpeger den kompetente myndighed, som skal varetage hver af de opgaver, der er fastlagt i dette direktiv. Medlemsstaterne underretter Kommissionen, Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed og de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater om, hvilken kompetent myndighed der er ansvarlig for håndhævelsen af hver enkelt opgave med angivelse af eventuel opgavefordeling."

b) Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

"Medlemsstaterne underretter Kommissionen, Den Europæiske Værditilsynsmyndighed og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater om eventuelle aftaler, der indgås med hensyn til uddelegering af hverv, herunder hvilke nøjagtige betingelser der gælder for en sådan uddelegering."

c) Stk. 3 affattes således:

"3. Den Europæiske Værditilsynsmyndighed offentliggør en liste over de i stk. 1 og 2 nævnte kompetente myndigheder på sin hjemmeside og ajourfører den løbende."

8) I artikel 53 indsættes følgende som stk. 3:

"3. De kompetente myndigheder underretter Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed om, hvilke udenretslige ordninger, jf. stk. 1, der er i kraft inden for deres kompetenceområde.

Den Europæiske Værditilsynsmyndighed offentliggør en liste over alle udenretslige ordninger på sin hjemmeside og ajourfører den løbende."

9) I artikel 56 indsættes følgende som stk. 6:

"6. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 og 2 kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af bestemmelserne om de kompetente myndigheders pligt til at samarbejde i henhold til stk. 1 og indholdet af samarbejdsaftalerne i henhold til stk. 2, herunder udarbejdelse af standardformularer og modeller.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

10) I artikel 57 foretages følgende ændringer:

a) Den nuværende tekst bliver til stk. 1.

b) Følgende indsættes som stk. 2:

"2. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af bestemmelserne om de kompetente myndigheders pligt til at samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet og undersøgelser

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

11) I artikel 58 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 4 affattes således:

"4. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 og 2 kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastsætte betingelserne for anvendelse af bestemmelserne om pligten til at udveksle oplysninger, herunder også udarbejdelse af standardformularer og modeller.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

b) Stk. 5 affattes således:

"Artikel 54, 58 og 63 er ikke til hinder for, at en kompetent myndighed til Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/…[30], til centralbanker, Det Europæiske Centralbanksystem og Den Europæiske Centralbank i deres egenskab af pengepolitiske myndigheder og eventuelt andre offentlige myndigheder, der fører tilsyn med betalings- og afviklingssystemer, videregiver de fortrolige oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejde; der er heller ikke noget til hinder for, at sådanne myndigheder eller organer til de kompetente myndigheder videregiver oplysninger, som de har brug for til at udføre deres opgaver i henhold til dette direktiv."

12) I artikel 60 indsættes følgende som stk. 4:

"4. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastsætte betingelserne for anvendelse af bestemmelserne om pligten til at konsultere andre kompetente myndigheder forud for meddelelse af en tilladelse, herunder også udarbejdelse af standardformularer og modeller.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

13) I artikel 62 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1, andet afsnit, tredje punktum, affattes således:

"Kommissionen og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed underrettes straks om sådanne foranstaltninger."

b) Stk. 2, tredje afsnit, andet punktum, affattes således:

"Kommissionen og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed underrettes straks om sådanne foranstaltninger."

c) Stk. 3, andet afsnit, andet punktum, affattes således:

"Kommissionen og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed underrettes straks om sådanne foranstaltninger."

14) Artikel 63, stk. 1, affattes således:

"1. Medlemsstaterne og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed må kun indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med de kompetente myndigheder i tredjelande, såfremt de oplysninger, der videregives, er underlagt en tavshedspligt, der er mindst svarer til tavshedspligten i henhold til artikel 54. Udvekslingen af oplysninger skal have til formål at give disse kompetente myndigheder mulighed for at udføre deres opgaver.

Medlemsstaterne og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed kan videregive personoplysninger til tredjelande i overensstemmelse med kapitel IV i direktiv 95/46/EF.

Medlemsstaterne og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed kan også indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med tredjelandes myndigheder, organer og fysiske eller juridiske personer, der har ansvaret for

a) tilsyn med kreditinstitutter, andre finansielle institutioner og forsikringsselskaber samt med de finansielle markeder

b) likvidation og konkursbehandling af investeringsselskaber og lignende procedurer

c) den lovpligtige revision af investeringsselskabers og andre finansielle enheders, kreditinstitutters og forsikringsselskabers regnskaber i forbindelse med udførelsen af deres tilsynsopgaver, eller som forvalter garantiordninger i forbindelse med udførelsen af deres opgaver

d) tilsyn med organer, der er ansvarlige for likvidation og konkursbehandling af investeringsselskaber og lignende procedurer

e) tilsyn med personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af forsikringsselskabers, kreditinstitutters, investeringsselskabers og andre finansielle enheders regnskaber.

De samarbejdsaftaler, som er omtalt i tredje afsnit, kan kun indgås, såfremt de oplysninger, der videregives, er underlagt en tavshedspligt, der er mindst svarer til tavshedspligten i henhold til artikel 54. Udvekslingen af oplysninger skal have til formål at give disse myndigheder, organer og fysiske eller juridiske personer mulighed for at udføre deres opgaver."

Artikel 7Ændringer af direktiv 2004/109/EF

I direktiv 2004/109/EF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 12 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 8 udgår litra a).

b) Som stk. 9 indsættes :

"9. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder udarbejder Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../...[31] , udkast til tekniske standarder med henblik på at udforme en standardformular til anmeldelse af de krævede oplysninger til udstederen, jf. stk. 1, eller ved indgivelse af oplysningerne i artikel 19, stk. 3.

Myndigheden forelægger de i første afsnit nævnte udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014. Kommissionen kan vedtage disse udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

2) I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2, litra c), affattes således:

"c) anmeldelsernes indhold".

b) Følgende indsættes som stk. 3:

"3. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder udarbejder Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til tekniske standarder med henblik på at udforme en standardformular til anmeldelse af de krævede oplysninger til udstederen, jf. stk. 1, eller ved indgivelse af oplysningerne i artikel 19, stk. 3.

Myndigheden forelægger de i første afsnit nævnte udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014. Kommissionen kan vedtage disse udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/…. [ESMA]."

3) Artikel 25, stk. 3, første punktum, affattes således:

"Stk. 1 er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder kan udveksle fortrolige oplysninger eller videregive dem til Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/…[32]."

Artikel 8Ændringer af direktiv 2005/60/EF

I direktiv 2005/60/EF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 31 indsættes følgende som stk. 4:

"4. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel og tage hensyn til den tekniske udvikling i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme kan Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger i overensstemmelse med artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/…, forordning …/… og forordning …/…[33], udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge arten af de yderligere foranstaltninger, der er omtalt i artikel 31, stk. 3, og de tiltag, kredit- og finansieringsinstitutter som minimum skal gennemføre, hvis tredjelandets lovgivning ikke tillader anvendelse af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1, første afsnit.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA], forordning …/… [ESMA] og forordning …/…. [EIOPA]."

2) I artikel 34 indsættes følgende som stk. 4:

"4. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel og tage hensyn til den tekniske udvikling i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme kan Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger i overensstemmelse med artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/…, forordning …/… og forordning …/… udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af mindsteindholdet af de oplysninger, som er omtalt i stk. 2.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA], forordning …/… [ESMA] og forordning …/….[ [EIOPA]."

Artikel 9Ændringer af direktiv 2006/48/EF

1) I artikel 6 indsættes følgende stykke:

"For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel, kan Den Europæiske Banktilynsmyndighed, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/…[34], udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af bestemmelserne og procedurerne vedrørende en sådan tilladelse, jf. artikel 7, 8, 10, 11 og 12, med undtagelse af betingelserne i artikel 11, stk. 1, andet punktum.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

2) Artikel 14 affattes således:

"Artikel 14

"Enhver tilladelse meddeles Den Europæiske Banktilsynsmyndighed.

Navnet på alle kreditinstitutter, der meddeles tilladelse, optages på en fortegnelse. Den Europæiske Værditilsynsmyndighed offentliggør listen og ajourfører den løbende."

3) I artikel 19 indsættes følgende som stk. 9:

"9. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske standarder for listen over de oplysninger, der kræves til vurdering af en erhvervelse, jf. stk. 1, og proceduren for samråd mellem de relevante kompetente myndigheder, jf. artikel 19b, stk. 1. Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

4) I artikel 26 indsættes følgende som stk. 5:

"5. For at sikre ensartet anvendelse af artikel 25 og nærværende artikel og indføre en ensartet underretningsprocedure via elektroniske midler udarbejder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de oplysninger, der er omtalt i artikel 25 og i nærværende artikel og proceduren for fremsendelse af disse oplysninger. Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

5) I artikel 28 indsættes følgende som stk. 4:

"4. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel og indføre en ensartet underretningsprocedure via elektroniske midler udarbejder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de oplysninger, der er omtalt i denne artikel og proceduren for fremsendelse af disse oplysninger. Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

6) Artikel 33, stk. 1, affattes således:

"Inden den i artikel 30 fastsatte procedure iværksættes, kan værtslandets kompetente myndigheder i særligt hastende tilfælde iværksætte nødvendige retsbevarende foranstaltninger for at beskytte indlåneres, investorers og andre tjenesteydelsesmodtageres interesser. Kommissionen, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og de øvrige berørte medlemsstaters kompetente myndigheder skal hurtigst muligt underrettes om sådanne foranstaltninger."

7) I artikel 42 indsættes følgende stykke:

"For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge procedurerne, metoderne og betingelserne for anvendelsen af bestemmelserne om informationsudveksling for de oplysninger, som kan forventes at lette overvågningen af kreditinstitutter. Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

8) I artikel 42a, stk. 1, indsættes følgende i slutningen af fjerde afsnit:

"Har en kompetent myndighed efter udløbet af perioden på to måneder indbragt sagen for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 11 i forordning …/… [EBA], afventer den konsoliderende myndighed enhver beslutning, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed måtte træffe i henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, og handler i overensstemmelse med denne beslutning. Perioden på to måneder anses for at være forligsperioden i nævnte forordnings forstand. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed træffer beslutningen inden for en måned. Efter udløbet af de to måneder eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for myndigheden".

9) I artikel 42b foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"De kompetente myndigheder tager under udøvelsen af deres opgaver hensyn til konvergensen i forbindelse med tilsynsredskaber og tilsynspraksis i anvendelsen af love og administrative bestemmelser vedtaget i henhold til dette direktiv. Med henblik herpå sikrer medlemsstaterne, at:

a) de kompetente myndigheder deltager i arbejdet i Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

b) de kompetente myndigheder følger de retningslinjer og anbefalinger, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har fastsat, og giver en begrundelse, hvis de ikke gør det

c) de nationale mandater, der er tildelt de kompetente myndigheder, ikke forhindrer dem i at udføre deres opgaver som medlemmer af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed eller i medfør af dette direktiv."

b) Stk. 2 udgår.

10) Artikel 44, stk. 2, affattes således:

"2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater udveksler oplysninger eller videregiver oplysninger til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i henhold til nærværende direktiv samt til de øvrige direktiver, der gælder for kreditinstitutter. Disse oplysninger er undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt."

11) Artikel 46, stk. 1, affattes således:

"Medlemsstaterne og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed kan indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med tredjelandes kompetente myndigheder samt med de i artikel 47 og artikel 48, stk. 1, omhandlede myndigheder eller organer fra tredjelande, forudsat at de således meddelte oplysninger er sikret ved tavshedspligt, der mindst svarer til den tavshedspligt, der er foreskrevet i artikel 44, stk. 1."

12) I artikel 49 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 indsættes som litra c):

"c) Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, når disse oplysninger er relevante for dets opgaver i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/… [ESRB][35]."

b) Stk. 4 affattes således:

"I en nødsituation som omhandlet i artikel 130, stk. 1, tillader medlemsstaterne de kompetente myndigheder at meddele centralbankerne i Det Europæiske System af Centralbanker oplysninger, når disse oplysninger er relevante for udøvelsen af deres lovbestemte opgaver, herunder gennemførelse af pengepolitikken og dermed forbundne likviditetsforanstaltninger, overvågning af betalinger og clearing- og afviklingssystemer samt opretholdelse af stabilitet i det finansielle system, og til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, når disse oplysninger er relevante for udøvelsen af de opgaver, det har fået pålagt."

13) I artikel 63a foretages følgende ændringer:

a) Stk. 4 affattes således:

"4. Det skal fremgå af bestemmelserne vedrørende instrumentet, at hovedstol, ubetalte renter eller udbytte skal være af en sådan karakter, at de dækker tab og ikke hindrer kreditinstituttets forhøjelse af aktiekapitalen ved overførsel fra reserver ved hjælp af passende mekanismer, som er udviklet af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i henhold til stk. 6."

b) Stk. 6 affattes således:

"6. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 og konvergens i tilsynspraksis udvikler Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af bestemmelserne vedrørende de instrumenter, som er omhandlet i stk. 1. Myndigheden forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA].

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udarbejder også retningslinjer for de instrumenter, der er omhandlet i artikel 57, stk. 1, litra a).

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed overvåger anvendelsen af de i første afsnit nævnte tekniske standarder."

14) Artikel 74, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

"For kreditinstitutternes meddelelse af disse beregninger skal de kompetente myndigheder fra den 31. december 2012 anvende ensartede formater, hyppigheder, sprog og datoer for indberetning. For at sikre ensartet anvendelse af dette direktiv udarbejder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske standarder med henblik på indførelse i Fællesskabet af ensartede formater, hyppigheder, sprog og datoer for indberetning inden den 1. januar 2012. Indberetningsformaterne skal være rimelige i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af kreditinstitutternes aktiviteter.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

15) I artikel 81, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

"For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i samråd med Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af vurderingsmetodologien for kreditvurderinger. Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i andet afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

16) I artikel 84, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

"For at sikre ensartet anvendelse af dette stykke kan Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge den praktiske og proceduremæssige anvendelse af de betingelser, hvorunder de kompetente myndigheder tillader, at kreditinstitutterne anvender IRB-metoden.

Kommissionen kan vedtage de i tredje afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

17) I artikel 97, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

"For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i samråd med Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af vurderingsmetodologien for kreditvurderinger. Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i andet afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

18) I artikel 105, stk. 1, indsættes følgende afsnit:

"For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge den praktiske og proceduremæssige anvendelse af de betingelser, hvorunder de kompetente myndigheder tillader, at kreditinstitutterne anvender metoderne med avanceret måling.

Kommissionen kan vedtage de i andet afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

19) Artikel 106, stk. 2, sidste afsnit, affattes således:

"For at sikre ensartet anvendelse af dette stykke udarbejder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af undtagelserne i litra c) og d). Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage disse udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/…. [EBA]."

20) Artikel 110, stk. 2, affattes således:

"2. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser om, at indberetning skal finde sted mindst to gange om året. De kompetente myndigheder anvender fra den 31. december 2012 ensartede formater, sprog, hyppigheder og datoer for indberetning. For at sikre ensartet anvendelse af direktivet udarbejder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske standarder med henblik på indførelse i Fællesskabet af ensartede formater, hyppigheder, sprog og datoer for indberetning inden den 1. januar 2012. Indberetningsformaterne skal være rimelige i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af kreditinstitutternes aktiviteter.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

21) Artikel 122a, stk. 10, affattes således:

"10. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed skal én gang om året aflægge rapport for Kommissionen om de kompetente myndigheders overholdelse af denne artikel.

For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af denne artikel, herunder de foranstaltninger, der er truffet i tilfælde af overtrædelser af forpligtelserne hvad angår rettidig omhu og risikostyring. Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i andet afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

22) I artikel 124 indsættes følgende som stk. 6:

"6. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af denne artikel og en fælles risikovurderingsprocedure. Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

23) Artikel 129, stk. 2, femte afsnit, affattes således:

"Foreligger der ikke nogen fælles afgørelse fra de kompetente myndigheder inden for seks måneder, træffer den kompetente myndighed, jf. stk. 1, selv afgørelse om ansøgningen. Afgørelsen skal foreligge i et dokument, hvoraf fremgår den fuldt begrundede afgørelse, og tage hensyn til de synspunkter og forbehold, som de øvrige kompetente myndigheder har givet udtryk for i løbet af perioden på seks måneder. Den kompetente myndighed, jf. stk. 1, fremsender afgørelsen til ansøgeren og de øvrige kompetente myndigheder.

Har en kompetent myndighed efter udløbet af perioden på seks måneder indbragt sagen for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 11 i forordning …/… [EBA], afventer den konsoliderende myndighed enhver beslutning, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed måtte træffe i henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, og handler i overensstemmelse med denne beslutning. Perioden på seks måneder anses for at være forligsperioden i nævnte forordnings forstand. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed træffer beslutningen inden for en måned. Efter udløbet af de seks måneder eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for myndigheden."

24) I artikel 129, stk. 3, foretages følgende ændringer:

a) I tredje afsnit ændres "Det Europæiske Banktilsynsudvalg" til "Den Europæiske Banktilsynsmyndighed".

b) Fjerde afsnit affattes således:

"Når de kompetente myndigheder ikke frem til en sådan fælles beslutning inden for fire måneder, træffer den konsoliderende tilsynsmyndighed beslutningen om anvendelsen af artikel 123, artikel 124 og artikel 136, stk. 2, på et konsolideret grundlag efter behørig hensyntagen til de risikovurderinger af datterselskaber, der foretages af de relevante kompetente myndigheder. Har en kompetent myndighed efter udløbet af perioden på fire måneder indbragt sagen for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 11 i forordning …/… [EBA], afventer den konsoliderende myndighed enhver beslutning, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed måtte træffe i henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, og handler i overensstemmelse med denne beslutning. Perioden på fire måneder anses for at være forligsperioden i nævnte forordnings forstand. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed træffer beslutningen inden for en måned. Efter udløbet af de fire måneder eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for myndigheden."

c) Femte afsnit affattes således:

"Beslutningen om anvendelsen af artikel 123, artikel 124 og artikel 136, stk. 2, træffes af de respektive kompetente myndigheder, der har ansvaret for tilsyn med datterselskaber af et moderkreditinstitut i EU eller et finansielt moderholdingselskab i EU, på individuelt eller delkonsolideret grundlag, efter behørig hensyntagen til de synspunkter og forbehold, som den konsoliderende tilsynsmyndighed har givet udtryk for. Har en konsoliderende tilsynsmyndighed efter udløbet af perioden på fire måneder indbragt sagen for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 11 i forordning …/… [EBA], afventer de kompetente myndigheder enhver beslutning, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed træffer i henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, og handler i overensstemmelse med denne beslutning. Perioden på fire måneder anses for at være forligsperioden i nævnte forordnings forstand. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed træffer beslutningen inden for en måned. Efter udløbet af de fire måneder eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for myndigheden."

d) Syvende afsnit affattes således:

"Når Den Europæiske Banktilsynsmyndighed er blevet hørt, skal alle kompetente myndigheder tage hensyn til dens råd og redegøre for enhver betydende afvigelse derfra."

e) Tiende afsnit affattes således:

"For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af den i dette stykke nævnte fælles beslutningsproces med hensyn til anvendelsen af artikel 123, artikel 124 og artikel 136, stk. 2, og med henblik på at lette de fælles beslutninger. Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i tiende afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

25) Artikel 130, stk. 1, første og andet afsnit, affattes således:

"Opstår der en nødsituation, herunder en negativ udvikling på finansmarkederne, som potentielt kan bringe markedslikviditeten og stabiliteten i det finansielle system i fare i en af de medlemsstater, hvor enheder i en koncern har fået meddelt tilladelse, og hvor væsentlige filialer som nævnt i artikel 42a er etableret, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed, så hurtigt som praktisk muligt, jf. kapitel 1, afdeling 2, underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og de i artikel 49, stk. 4, og artikel 50 omhandlede myndigheder og meddele dem alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver. Disse forpligtelser finder anvendelse på alle kompetente myndigheder i artikel 125 og 126 og på den kompetente myndighed i artikel 129, stk. 1.

Hvis den i artikel 49, stk. 4, omhandlede myndighed bliver bekendt med en situation som den, der er beskrevet i første afsnit, underretter den så hurtigt som praktisk muligt de kompetente myndigheder nævnt i artikel 125 og 126 og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed."

26) Artikel 131, stk. 3, affattes således:

"De kompetente myndigheder, der er ansvarlige for meddelelsen af tilladelse til datterselskabet af et moderselskab, der er et kreditinstitut, kan ved tosidig aftale overdrage deres tilsynspligt til de kompetente myndigheder, der har meddelt moderselskabet tilladelse og fører tilsyn med dette, således at disse påtager sig tilsyn med datterselskabet i overensstemmelse med nærværende direktivs bestemmelser. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed skal underrettes om sådanne aftaler og indholdet heraf. Den videregiver oplysningerne herom til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og til Det Europæiske Bankudvalg."

27) I artikel 131a, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a) Andet afsnit affattes således:

"For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel og artikel 42a, stk. 3, udarbejder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udkast til tekniske standarder for kollegiernes operationelle drift, herunder i relation til artikel 42a, stk. 3. Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i andet afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

b) Syvende afsnit affattes således:

"Den konsoliderende tilsynsmyndighed skal under hensyntagen til fortrolighedskravene i kapitel 1, afdeling 2, underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed om kollegiet af tilsynsførendes aktiviteter, herunder i nødsituationer, og meddele myndigheden alle oplysninger, der er af særlig relevans med hensyn til tilsynskonvergens."

28) I artikel 143, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a) Følgende punktum indsættes i slutningen af første afsnit:

"Den Europæiske Banktilsynsmyndighed bistår Kommissionen og Det Europæiske Bankudvalg med udførelsen af disse opgaver, bl.a. i spørgsmålet om, hvorvidt sådanne retningslinjer bør ajourføres."

b) Andet afsnit affattes således:

"Den kompetente myndighed, der foretager den i stk. 1, første afsnit, specificerede kontrol, tager hensyn til alle sådanne retningslinjer. Med henblik herpå hører den kompetente myndighed Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, inden der træffes en afgørelse."

29) I artikel 144 indsættes følgende stykke:

"For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed tekniske standarder med henblik på at fastlægge de centrale aspekter, hvorom der skal offentliggøres samlede statistiske data, og formatet, strukturen, indholdsfortegnelsen og den årlige offentliggørelsesdato for offentliggørelse af de oplysninger, der er omhandlet i denne artikel. Myndigheden forelægger sine udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i stk. 3 omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

30) I artikel 150 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 2 udgår litra d) og e).

b) Som stk. 3 indsættes:

"3. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed udarbejder udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge:

a) betingelserne for anvendelse af punkt 15-17 i bilag V

b) betingelserne for anvendelse af del 2 i bilag VI for så vidt angår de kvantitative faktorer, der er nævnt i punkt 12, den kvalitative faktor, der er nævnt i punkt 13, og den benchmark, der er nævnt i punkt 14.

Myndigheden forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

31) I artikel 156 ændres "Det Europæiske Banktilsynsudvalg" til "Den Europæiske Banktilsynsmyndighed".

Artikel 10Ændringer af direktiv 2006/49/EF

I artikel 18 i direktiv 2006/49/EF indsættes følgende som stk. 5:

"5. For at sikre ensartet anvendelse af stykke 1 kan Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/…, udarbejde udkast til tekniske standarder, der forelægges for Kommissionen til godkendelse, med henblik på at fastlægge den praktiske og proceduremæssige anvendelse af de betingelser, hvorunder de kompetente myndigheder giver kreditinstitutter tilladelse til at anvende interne modeller til beregning af kapitalkravene i henhold til dette direktiv.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [EBA]."

Artikel 11Ændringer af direktiv 2009/65/EF

I direktiv 2009/65/EF foretages følgende ændringer:

1. I artikel 5 indsættes følgende som stk. 8:

"8. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/…[36], udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af bestemmelserne om de oplysninger, der skal indgives til de kompetente myndigheder i et investeringsinstituts ansøgning om godkendelse.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

2. I artikel 7 indsættes følgende som stk. 6:

"6. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere betingelserne for anvendelse af bestemmelserne om godkendelse af administrationsselskabet, dog med undtagelse af betingelserne i stk. 1, litra b), i denne artikel.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

3. I artikel 12 indsættes følgende som stk. 4:

"4. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de af Kommissionen vedtagne gennemførelsesbestemmelser om de procedurer, ordninger, strukturer og organisatoriske krav, der er nævnt i stk. 3 i denne artikel.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

4. I artikel 14 indsættes følgende som stk. 3:

"3. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de af Kommissionen vedtagne gennemførelsesbestemmelser om de kriterier, principper og trin, der er nævnt i litra a), b) og c) i andet afsnit.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

5. Artikel 21, stk. 7, første afsnit, affattes således:

"Inden den i stk. 3, 4 eller 5 fastsatte procedure iværksættes, kan de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland i særligt hastende tilfælde iværksætte nødvendige retsbevarende foranstaltninger for at beskytte investorers og andre tjenesteydelsesmodtageres interesser. Kommissionen, Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed og de øvrige berørte medlemsstaters kompetente myndigheder skal hurtigst muligt underrettes om sådanne foranstaltninger."

6. I artikel 29 indsættes følgende som stk. 5:

"5. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af bestemmelserne om godkendelse af det selvadministrerende administrationsselskab, dog med undtagelse af betingelserne i stk. 1, litra b) i denne artikel.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

7. I artikel 43 indsættes følgende som stk. 6:

"6. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de af Kommissionen vedtagne gennemførelsesbestemmelser om de i stk. 1 og 3 i denne artikel nævnte oplysningers indhold og form og den måde, hvorpå de skal udleveres.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

8. I artikel 50 indsættes følgende som stk. 4:

"4. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af bestemmelserne om de kategorier af aktiver, et investeringsinstitut må investere i ifølge denne artikel.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

9. I artikel 51 indsættes følgende som stk. 5:

"5. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de af Kommissionen vedtagne gennemførelsesbestemmelser om de kriterier og regler, der er nævnt i litra a), b) og c) i stk. 4.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

10. I artikel 60 indsættes følgende som stk. 7:

"7. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de af Kommissionen vedtagne gennemførelsesbestemmelser om den aftale, de foranstaltninger og procedurer, der er nævnt i litra a), b) og c) i stk. 6.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

11. I artikel 61 indsættes følgende som stk. 4:

"4. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de af Kommissionen vedtagne gennemførelsesbestemmelser om den aftale og de uregelmæssigheder, der er nævnt i litra a) og b) i stk. 3.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

12. I artikel 64 indsættes følgende som stk. 5:

"5. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de af Kommissionen vedtagne gennemførelsesbestemmelser om de oplysninger og den procedure, der er nævnt i litra a) og b) i stk. 4.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

13. I artikel 69 indsættes følgende som stk. 5:

"5. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af bestemmelserne om indholdet af prospektet, årsberetningen og den halvårlige beretning som fastlagt i bilag I og disse dokumenters format.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

14. I artikel 78 indsættes følgende som stk. 8:

"8. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder til godkendelse i Kommissionen med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af de af Kommissionen vedtagne gennemførelsesbestemmelser om de oplysninger, der er nævnt i stk. 3.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

15. I artikel 84 indsættes følgende som stk. 4:

"4. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af bestemmelserne for midlertidig udsættelse af tilbagekøb eller indløsning af andele i investeringsinstituttet, jf. litra a) i stk. 2, når der er truffet beslutning om midlertidig udsættelse.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

16. Artikel 95, stk. 2, affattes således:

"2. For at sikre ensartet anvendelse af artikel 93 kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af bestemmelserne om:

a) formen og indholdet af en standardmodel til den skrivelse, som investeringsinstitutter skal benytte til den i artikel 93, stk. 1, nævnte anmeldelse, herunder en indikation af hvilke dokumenter, oversættelsen vedrører

b) formen og indholdet af en standardmodel til den erklæring, som medlemsstaternes kompetente myndigheder skal afgive i henhold til artikel 93, stk. 3

c) proceduren ved udveksling af oplysninger og brug af elektronisk kommunikation mellem kompetente myndigheder i forbindelse med anmeldelser efter bestemmelserne i artikel 93.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

17. Artikel 101, stk. 8 og 9, affattes således:

"8. De kompetente myndigheder kan gøre Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed opmærksom på følgende situationer:

a) anmodning om udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 109 er blevet afvist eller er ikke blevet imødekommet inden for en rimelig frist

b) anmodning om gennemførelse af en kontrol på stedet eller undersøgelse som omhandlet i artikel 110 er blevet afvist eller er ikke blevet imødekommet inden for en rimelig frist, eller

c) anmodning om tilladelse til at lade egne tjenestemænd ledsage tjenestemænd fra den anden medlemsstats kompetente myndighed er blevet afvist eller er ikke blevet imødekommet inden for en rimelig frist.

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed kan handle inden for rammerne af de beføjelser, der er tillagt den ved forordning …/… [ESMA].

9. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af den kontrol på stedet og de undersøgelser, der er nævnt i stk. 4 og 5.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

18. I artikel 102 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2, første afsnit, affattes således:

"Stk. 1 er ikke til hinder for, at medlemsstaternes kompetente myndigheder udveksler oplysninger i henhold til dette direktiv eller anden fællesskabsret, der gælder for investeringsinstitutter eller selskaber, der medvirker ved disses aktiviteter, eller videregiver oplysningerne til Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed eller Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/…[37]. Disse oplysninger er undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt."

b) I stk. 5 indsættes følgende som litra d):

"d) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/…[38] [EBA], Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/…[39] [EIOPA], og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning …/…[40]."

19. Artikel 105 affattes således:

" Artikel 105

For at sikre ensartet anvendelse af dette direktivs bestemmelser om udveksling af oplysninger kan Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge betingelserne for anvendelse af procedurerne for udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder og mellem kompetente myndigheder og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning …/… [ESMA]."

20. Artikel 108, stk. 5, første afsnit, litra b), og andet afsnit, affattes således:

"b) Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, som kan handle inden for rammerne af de beføjelser, der er tillagt dem ved forordning …/… [ESMA], gøres om nødvendigt opmærksom på sagen.

Kommissionen og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed underrettes straks om foranstaltninger truffet i henhold til første afsnit, litra a)."

Artikel 12Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft, for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2010. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 13Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14 Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

[…] […] Formand Formand

[1] Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS), Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS) og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR).

[2] Det bør bemærkes, at denne begrundelse fokuserer på forslagene om at etablere det europæiske finanstilsynssystem ved at omdanne de eksisterende europæiske tilsynsudvalg til europæiske tilsynsmyndigheder. Forslaget til oprettelse af ESRB er genstand for en separat begrundelse.

[3]

[4] EUT C […] af […], s. […].

[5] EUT C […] af […], s. […].

[6] EUT C […] af […], s. […].

[7] EUT C […] af […], s. […].

[8] KOM(2009) 114 endelig.

[9] KOM(2009) 252 endelig.

[10] EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

[11] EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

[12] EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

[13] EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.

[14] EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.

[15] EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1.

[16] EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16.

[17] EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10.

[18] EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.

[19] EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.

[20] EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

[21] EUT L 177 af 30.6.2006, s. 201.

[22] EUT L […] af […], s. […].

[23] EUT L […] af […], s. […].

[24] EUT L […] af […], s. […].

[25] EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11. Senest ændret ved […].

[26] EUT L […] af […], s. […].

[27] EUT L […] af […], s. […].

[28] EUT L […] af […], s. […].

[29] EUT L […] af […], s. […].

[30] EUT L […] af […], s. […].

[31] EUT L […] af […], s. […].

[32] EUT L […] af […], s. […].

[33] EUT L […] af […], s. […].

[34] EUT L […] af […], s. […].

[35] EUT L […] af […], s. […].

[36] EUT L […] af […], s. […].

[37] EUT L […] af […], s. […].

[38] EUT L […] af […], s. […].

[39] EUT L […] af […], s. […].

[40] EUT L […] af […], s. […].

Top