EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0431

Forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af anvendelsesperioden for foranstaltningerne i afgørelse 2007/641/EF om afslutning af konsultationerne med Republikken Fijiøerne i henhold til artikel 96 i AVS/EF-partnerskabsaftalen og artikel 37 i instrumentet for udviklingssamarbejde

/* KOM/2009/0431 endelig udg. */

52009PC0431

Forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af anvendelsesperioden for foranstaltningerne i afgørelse 2007/641/EF om afslutning af konsultationerne med Republikken Fijiøerne i henhold til artikel 96 i AVS/EF-partnerskabsaftalen og artikel 37 i instrumentet for udviklingssamarbejde /* KOM/2009/0431 endelig udg. */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 24.8.2009

KOM(2009) 431 endelig

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om forlængelse af anvendelsesperioden for foranstaltningerne i afgørelse 2007/641/EF om afslutning af konsultationerne med Republikken Fijiøerne i henhold til artikel 96 i AVS/EF-partnerskabsaftalen og artikel 37 i instrumentet for udviklingssamarbejde

BEGRUNDELSE

1. Militærets magtovertagelse i december 2006 affødte konsultationer i henhold til artikel 96 i den reviderede Cotonou-aftale. De udmundede i april 2007 i en række tilsagn vedrørende menneskerettigheder, de demokratiske principper og retsstaten. I oktober 2007 traf Rådet afgørelse om en række passende foranstaltninger, som Fiji skulle følge op på for at skabe en grad af parallelisme mellem Fijis indfrielse af de aftalte tilsagn og udviklingssamarbejdet. De aftalte tilsagn, de passende foranstaltninger og den udvidede politiske dialog med Fiji har i tidligere tid været medvirkende til at beskytte og understøtte bl.a. retsstaten og menneskerettighederne på Fiji.

2. Den 10. april ophævede præsidenten imidlertid forfatningen, afskedigede alle dommere og proklamerede, at der vil blive afholdt valg senest i september 2014. Fiji tilsidesatte dermed ensidigt nogle centrale tilsagn, som det havde afgivet til EU i april 2007. Det skete efter, at appelretten havde erklæret udnævnelsen af militærregeringen efter kuppet i 2006 for ulovlig. Fiji befinder sig tillige i en undtagelsestilstand, og ytringsfriheden er blevet væsentligt indskrænket.

3. Som følge af denne negative udvikling i påsken 2009 afgav EU-formandskabet en erklæring den 22. april 2009 på EU's vegne, hvori det udtrykte sin store beklagelse over den seneste udvikling. Dette blev fulgt op af en erklæring fra kommissionsmedlem Louis Michel den 15. maj 2009, hvori han udtalte, at 2009-sukkerkvoten for Fiji var blevet annulleret.

4. Revisionen af den nugældende afgørelse, som udløber den 1. oktober 2009, falder sammen med et igangværende fælles mæglingsinitiativ mellem De Forenede Nationer og Commonwealth, som EU til fulde støtter, men som er stillet i bero i øjeblikket.

5. Interimspremierministeren har for nyligt fremlagt en køreplan for reformer og valg. Køreplanen er ikke tilfredsstillende i sin nuværende form, men det vil være værd at diskutere den med de fijianske myndigheder og overveje, om den kunne danne grundlag for nye konsultationer.

6. Under henvisning til det ovenfor anførte kan Kommissionen for nærværende kun foreslå en forlængelse af den nuværende politik.

7. Kommissionen foreslår derfor Rådet at forlænge anvendelsesperioden for den nugældende afgørelse med yderligere 6 måneder indtil den 31. marts 2010.

8. En anden foranstaltning, som foreslås, er at meddele Fiji ved bilagte brev til præsident Iloilo, at EU fortfarende er indstillet på at føre en udvidet politisk dialog, og at nye konsultationer i henhold til artikel 96 i AVS/EF-partnerskabsaftalen og artikel 37 i instrumentet for udviklingssamarbejde helt klart er mulige.

9. Der vil jævnligt blive ført tilsyn med afgørelsen.

Konklusion

10. I lyset af ovenstående opfordres Rådet til at vedtage vedlagte udkast til forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af gyldighedsperioden for anvendelsen af foranstaltningerne mod Republikken Fijiøerne.

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om forlængelse af anvendelsesperioden for foranstaltningerne i afgørelse 2007/641/EF om afslutning af konsultationerne med Republikken Fijiøerne i henhold til artikel 96 i AVS/EF-partnerskabsaftalen og artikel 37 i instrumentet for udviklingssamarbejde

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til AVS/EU-partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000[1] og revideret i Luxembourg den 25. juni 2005[2], i det følgende benævnt "AVS/EF-partnerskabsaftalen", særlig artikel 96,

under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges, ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen[3], særlig artikel 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde[4], særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) De væsentlige elementer, der henvises til i artikel 9 i AVS/EF-partnerskabsaftalen, er krænket.

(2) De værdier, der er henvist til i artikel 3 i instrumentet for udviklingssamarbejde, er tilsidesat.

(3) Den 18. april 2007 blev der i medfør af artikel 96 i AVS/EF-partnerskabsaftalen og artikel 37 i instrumentet for udviklingssamarbejde indledt formelle konsultationer med AVS-landene og Republikken Fijiøerne, hvor de fijianske myndigheder afgav specifikke tilsagn om at råde bod på de problemer, som Den Europæiske Union havde gjort opmærksom på, og om at indfri dem.

(4) Der er truffet nogle konkrete initiativer med hensyn til nogle af ovennævnte tilsagn. Dog skal der ikke blot endnu tages skridt til at indfri vigtige tilsagn med berøring til væsentlige elementer i AVS/EF-partnerskabsaftalen og instrumentet for udviklingssamarbejde, men der er også for nylig sket et væsentligt tilbageskridt med hensyn til en række centrale tilsagn[5].

(5) Rådets afgørelse 2007/641/EF af 1. oktober 2007 om afslutning af konsultationerne med Republikken Fijiøerne i henhold til artikel 96 i AVS/EF-partnerskabsaftalen og artikel 37 i instrumentet for udviklingssamarbejde udløber den 1. oktober 2009. Dens gyldighedsperiode bør forlænges -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I Rådets afgørelse 2007/641/EF foretages følgende ændringer:

1. Artikel 3, stk. 2, affattes således:

"Den udløber den 31. marts 2010. Den tages op til fornyet overvejelse med regelmæssige mellemrum, mindst hver sjette måned, og omgående, hvis situationen udvikler sig i Republikken Fijiøerne, eller hvis det er begrundet i nye formelle konsultationer med AVS-staterne og Republikken Fijiøerne, som udmunder i specifikke tilsagn".

2. Bilaget affattes som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende .

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

[…] Formand

BILAG

Udkast til brevH.E. Ratu Josefa ILOILO

Præsident for Republikken Fijiøerne

Suva

Republikken FijiøerneDeres Excellence

Den Europæiske Union tillægger bestemmelserne i artikel 9 i Cotonou-aftalen og artikel 3 i instrumentet for udviklingssamarbejde stor betydning. AVS/EF-partnerskabet bygger på overholdelse af menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstatsprincipperne, som udgør de væsentlige elementer i Cotonou-aftalen og grundlaget for vores relationer.

Den 11. december 2006 fordømte Rådet for Den Europæiske Union den militære magtovertagelse i Fiji.

I henhold til artikel 96 i Cotonou-aftalen og i betragtning af, at den militære magtovertagelse den 5. december 2006 udgjorde en tilsidesættelse af de væsentlige elementer, der er anført i artikel 9 i denne aftale, indbød EU Fiji til konsultationer for, som fastsat i aftalen, at foretage en grundig gennemgang af situationen og om nødvendigt tage skridt til at råde bod herpå.

Den formelle del af disse konsultationer begyndte i Bruxelles den 18. april 2007. EU var på sin side på daværende tidspunkt tilfreds med, at overgangsregeringen bekræftede en række vigtige tilsagn angående menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder, overholdelse af de demokratiske principper og retsstatsprincipperne, som anført nedenfor, og foreslog positive skridt med hensyn til deres gennemførelse.

Beklageligvis er der siden registreret tilbageskridt på forskellige områder, særlig i april 2009, hvilket nu vil sige, at Fiji har misligholdt flere af sine tilsagn. Det gælder særlig ophævelse af forfatningen, den meget væsentlige udskydelse af datoen for afholdelse af valg og menneskerettighedskrænkelser. Tilsagnene indfries med meget store forsinkelser, og flertallet af dem er stadig af allerstørste betydning for de aktuelle forhold på Fiji og er derfor angivet i bilaget til dette brev. Fijis ensidige beslutning om ikke at indfri flere centrale tilsagn har betydet, at landet har mistet udviklingsfinansieringsmidler.

I den partnerskabsånd, som udgør hjørnestenen i Cotonou-aftalen, skal EU dog anføre, at det er rede til at indlede nye formelle konsultationer, så snart der er en rimelig forventning om, at de kan bringes til en positiv afslutning. Interimspremierministeren har for nyligt fremlagt en køreplan for reformer og valg. EU er klar til at engagere sig i en dialog i forbindelse med denne køreplan og rede til at overveje, om den kan danne grundlag for nye konsultationer. EU har derfor besluttet at forlænge de eksisterende passende foranstaltninger over for Fiji for at skabe mulighed for nye konsultationer. Da nogle af de pågældende foranstaltninger nu er forældede, vil EU i stedet for at ajourføre dem ensidigt foretrække yderligere at udforske mulighederne for nye konsultationer med Fiji. Det er derfor særlig vigtigt, at overgangsregeringen engagerer sig i en alle omfattende indenlandsk dialog og udviser fleksibilitet med hensyn til tidsrammen for den kommende køreplan. Medens EU har ladet sig lede og altid vil lade sig lede af de væsentlige elementer i den reviderede Cotonou-aftale såvel som de deri nedfældede grundprincipper, navnlig hvad angår den betydning, der tillægges dialog og indfrielse af fælles forpligtelser, har det dog ikke på forhånd nogen forventning om, hvilket resultat konsultationerne vil give.

Hvis Fiji under nye konsultationer afgiver væsentlige tilsagn, vil EU snarest tage de gældende foranstaltninger op til fornyet overvejelse. Hvis situationen på Fiji derimod ikke bedrer sig, vil Fiji i fremtiden miste endnu flere udviklingsmidler.

EU opfordrer Fiji til, indtil der finder nye konsultationer sted, at fortsætte og intensivere den udvidede politiske dialog.

De passende foranstaltninger er som følger:

- den humanitære støtte og den direkte støtte til civilsamfundet kan fortsætte

- samarbejdsaktiviteter, der står for at skulle iværksættes og/eller er under forberedelse, især under den 8. og den 9. EUF, kan fortsætte

- den afsluttende undersøgelse i forbindelse med den 9. EUF kan fortsætte

- samarbejdsaktiviteter, som vil kunne bidrage til en tilbagevenden til demokrati og forbedre regeringsførelsen, kan fortsættes, undtagen under ganske særlige omstændigheder

- gennemførelsen af ledsageforanstaltningerne til sukkerreformen for 2006 kan fortsættes. Finansieringsaftalen blev undertegnet af Fiji på teknisk niveau den 19. juni 2007. Det bemærkes, at finansieringsaftalen indeholder en suspensionsklausul

- overgangsregeringens accept den 19. juni 2007 af rapporten af 7. juni 2007 fra Stillehavsøernes Forums uafhængige valgeksperter er i overensstemmelse med tilsagn nr. 1, der blev aftalt den 18. april mellem overgangsregeringen og EU. Følgelig kan forberedelserne og den eventuelle undertegnelse af det flerårige vejledende program for ledsageforanstaltningerne til sukkerreformen for 2008-2010 fortsætte

- den endelige udarbejdelse, undertegnelsen på det tekniske niveau og gennemførelsen af landestrategipapiret og det nationale vejledende program for 10. EUF med en vejledende finansieringsramme samt en eventuel tildeling af en tranche for tilskyndelsesforanstaltninger på op til 25 % af dette beløb forudsætter overholdelse af de tilsagn, der er givet med hensyn til menneskerettigheder og retsstatsprincipperne og i særlig grad at overgangsregeringen overholder forfatningen, at den dømmende myndigheds uafhængighed respekteres fuldt ud, og at bestemmelserne om undtagelsestilstand, der blev indført den 6. september 2007, ophæves snarest muligt, at alle beskyldninger om overtrædelser af menneskerettighederne efterforskes eller behandles i overensstemmelse med de forskellige procedurer og fora i henhold til Fijiøernes love, og at overgangsregeringen gør sit yderste for at forhindre intimiderende udtalelser fra sikkerhedsorganisationer

- sukkerkvoten for 2007 vil være lig nul

- sukkerkvoten for 2008 vil blive frigivet, hvis det kan dokumenteres, at der finder forberedelser sted til valg i overensstemmelse med de aftalte tilsagn, navnlig hvad angår folketælling, ny inddeling i valgkredse og valgreform i overensstemmelse med forfatningen, at der træffes foranstaltninger for at sikre valgkontorets funktion, herunder udnævnelsen af en valgtilsynsførende senest den 30. september 2007 i overensstemmelse med forfatningen

- sukkerkvoten for 2009 vil blive frigivet, når der er indsat en lovlig regering

- sukkerkvoten for 2010 vil afhænge af, hvilke fremskridt der gøres med gennemførelsen af sukkerkvoten for 2009 og fortsættelsen af den demokratiske proces

- yderligere støtte til forberedelserne og gennemførelsen af væsentlige tilsagn, især støtte til forberedelsen af og/eller afholdelse af valg, vil kunne overvejes ud over, hvad der er beskrevet i dette brev

- det regionale samarbejde og Fijis deltagelse i dette påvirkes ikke

- samarbejdet med Den Europæiske Investeringsbank og Centret for Virksomhedsudvikling kan fortsætte, forudsat at de afgivne tilsagn opfyldes til tiden.

Opfølgningen af tilsagnene vil ske i overensstemmelse med tilsagnene om overvågning i form af dialog, samarbejde med missioner og rapportering, som nævnt i bilaget.

Desuden forventer EU, at Fiji samarbejder fuldt ud med Stillehavsøernes Forum om gennemførelsen af henstillingerne fra Gruppen af Fremtrædende Personer som godkendt af Forummets udenrigsministre på deres møde i Vanuatu den 16. marts 2007.

Den Europæiske Union vil fortsat følge situationen i Fiji nøje. I henhold til artikel 8 i Cotonou-aftalen vil der blive ført en styrket politisk dialog med Fiji for at sikre overholdelsen af menneskerettighederne, genetablering af demokratiet og respekten for retsstaten, indtil begge parter konkluderer, at den styrkede dialog har opfyldt sit formål.

Hvis overgangsregeringen forsinker, afbryder eller ændrer gennemførelsen af de givne tilsagn i negativ retning, forbeholder EU sig ret til at tilpasse de passende foranstaltninger.

EU understreger, at Fijis privilegier i samarbejdet med EU afhænger af respekten for de væsentlige elementer i Cotonou-aftalen og for de værdier, der er nævnt i instrumentet for udviklingssamarbejde. For at overbevise EU om, at overgangsregeringen er fuldt ud rede til at følge op på de afgivne tilsagn, er det af afgørende betydning, at der gøres hurtige og væsentlige fremskridt med efterkommelsen af de aftalte tilsagn.

Med venlig hilsenUdfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne

På Rådets vegne

Bilag til bilaget AFTALTE TILSAGN MED REPUBLIKKEN FIJIØERNE .

A. Overholdelse af de demokratiske principper

Tilsagn nr. 1

Der skal finde frie og retfærdige valg sted senest 24 måneder efter den 1. marts 2007, dog med forbehold af resultaterne af den vurdering, der skal foretages af de uafhængige revisorer, der udnævnes af sekretariatet for Stillehavsøernes Forum. Processen op til og selve afholdelsen af valgene vil i nødvendigt omfang blive overvåget, tilpasset og revideret i fællesskab på grundlag af gensidigt aftalte kriterier. Dette indebærer især:

- at overgangsregeringen senest den 30. juni 2007 fastsætter en køreplan for gennemførelsen af de forskellige skridt, der skal tages som forberedelse til de nye parlamentsvalg

- at køreplanen specificerer tidspunktet for folketællingen, den nye inddeling i valgkredse og valgreformen

- at fastlæggelsen af valgkredsene og valgreformen gennemføres i overensstemmelse med forfatningen

- at der træffes foranstaltninger for at sikre valgkontorets funktion, herunder udnævnelsen af en valgtilsynsførende senest den 30. september 2007 i overensstemmelse med forfatningen

- at udnævnelsen af vicepræsidenten finder sted i overensstemmelse med forfatningen.

Tilsagn nr. 2

At overgangsregeringen i forbindelse med vedtagelsen af mere omfattende lovgivningsmæssige, skattemæssige og andre politiske initiativer og ændringer tager hensyn til konsultationer med civilsamfundet og alle andre relevante interessenter.

B. Retsstatsprincipperne

Tilsagn nr. 1

At overgangsregeringen gør sit yderste for at forhindre intimiderende udtalelser fra sikkerhedsorganisationer.

Tilsagn nr. 2

At overgangsregeringen overholder forfatningen fra 1997 og garanterer de forfatningsmæssige institutioners normale og uafhængige funktion, såsom Fijis menneskerettighedskommission, Kommissionen for Offentlig Tjeneste og Forfatningskommissionen. Det Store Høvdingeråds betydelige uafhængighed og funktion skal bevares.

Tilsagn nr. 3

At den dømmende magts uafhængighed respekteres fuldt ud, at den har mulighed for at arbejde frit, og at dens afgørelser respekteres af alle berørte parter, især

- at overgangsregeringen giver tilsagn om, at tribunalet i henhold til § 138, stk. 3, i forfatningen udnævnes senest den 15. juli 2007

- at alle udnævnelser og/eller afskedigelser af dommere sker i absolut overensstemmelse med forfatningens bestemmelser og procedureregler

- at der ikke under nogen omstændigheder finder nogen som helst form for indblanding sted fra militærets eller overgangsregeringens side i retssystemets funktion, hvilket omfatter fuld respekt for retsvæsenets aktører.

Tilsagn nr. 4

At alle straffesager i korruptionsspørgsmål behandles inden for retssystemet, og at eventuelle andre organer, der måtte oprettes til at efterforske formodede tilfælde af korruption, opererer inden for de forfatningsmæssige rammer.

C. Menneskerettigheder og fundamentale rettigheder

Tilsagn nr. 1

At overgangsregeringen tager alle nødvendige skridt til at skabe betingelserne for, at alle beskyldninger om overtrædelser af menneskerettighederne efterforskes eller behandles i overensstemmelse med de forskellige procedurer og fora i Fijiøernes lovgivning.

Tilsagn nr. 2

At overgangsregeringen ophæver bestemmelserne om undtagelsestilstand (Public Emergency Regulations) i maj 2007, medmindre der er trusler mod den nationale sikkerhed, den offentlige orden og sikkerhed.

Tilsagn nr. 3

At overgangsregeringen er forpligtet til at sikre, at Fijis menneskerettighedskommission fungerer i fuld uafhængighed og i overensstemmelse med forfatningen.

Tilsagn nr. 4

At ytringsfrihed og mediernes frihed i alle dens former respekteres fuldt ud som fastsat i forfatningen.

D. Opfølgning af tilsagnene

Tilsagn nr. 1

At overgangsregeringen forpligter sig til at opretholde en regelmæssig dialog, der skal gøre det muligt at verificere, at der gøres fremskridt, og giver EU- og EF-myndigheder/-repræsentanter fuld adgang til oplysninger om alle forhold med tilknytning til menneskerettigheder, den fredelige genindførelse af demokratiet og retsstatsprincipperne i Fiji.

Tilsagn nr. 2

At overgangsregeringen samarbejder fuldt ud med eventuelle missioner fra EU og EF med henblik på vurdering og overvågning af fremskridtene.

Tilsagn nr. 3

At overgangsregeringen sender statusrapporter hver tredje måned med virkning fra den 30. juni 2007 vedrørende de tre væsentlige elementer i Cotonou-aftalen og tilsagnene.

Det bemærkes, at visse spørgsmål kun kan behandles effektivt gennem en pragmatisk tilgang, som bygger på en erkendelse af de nuværende realiteter, og som fokuserer på fremtiden.

[1] EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

[2] EUT L 287 af 28.10.2005, s. 4.

[3] EFT L 317 af 15.12.2000, s. 376.

[4] EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41-71.

[5] Navnlig ophævelse af forfatningen og en yderligere væsentlig udskydelse af datoen for afholdelse af valg.

Top