Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0127

Fælles luftfartsområde med Israel Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2009 om en dagsorden for et fælles luftfartsområde med Israel (2008/2136(INI))

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 126–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 87/126


Torsdag, den 12. marts 2009
Fælles luftfartsområde med Israel

P6_TA(2009)0127

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2009 om en dagsorden for et fælles luftfartsområde med Israel (2008/2136(INI))

2010/C 87 E/22

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2007 om en dagsorden for et fælles luftfartsområde med Israel (KOM(2007)0691),

der henviser til sin beslutning af 17. januar 2006 om en dagsorden for EU's luftfartspolitik over for tredjelande (1),

der henviser til forretningsordenens artikel 45,

der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0090/2009),

A.

der henviser til, at tilnærmelse af bestemmelserne er en forudsætning for en vellykket indgåelse af omfattende luftfartsaftaler, især i forbindelse med bestemmelserne om sikkerhed, konkurrence, statsstøtte, miljø og arbejdstagernes rettigheder,

B.

der henviser til, at Kommissionen under forhandlingerne med Israel om luftfarttransport bør drage nytte af medlemsstaternes og andre berørte parters sagkundskab og viden og bør inddrage dem før, under og efter forhandlingerne,

C.

der henviser til, at Israel med sin strategiske placering som bindeled mellem Europa og Mellemøsten og til områder, der ligger endnu længere væk, og det store vækstpotentiale på landets luftfartsmarked er det vigtigste luftfartsmarked i Mellemøsten,

1.

glæder sig over indledningen af forhandlingerne med Israel om en samlet luftfartsaftale;

2.

understreger vigtigheden af aftalen for at skabe forudsætningerne for udvidelsen af det fælles luftfartsområde;

3.

lægger vægt på, at aftalen ikke må begrænse det niveau af markedsadgang, der allerede er opnået i de eksisterende bilaterale aftaler;

4.

understreger, at aftalen skal være afbalanceret med hensyn til markedsadgang; derudover skal åbningen af markedet være gradvis, gensidig og bæredygtig;

5.

fremhæver, at tilnærmelse af bestemmelserne inden for sikkerhed, miljø, statsstøtte og konkurrencelovgivning samt arbejdstagernes rettigheder skal være en forudsætning for åbning af markederne, og at graden af liberalisering skal være afhængig af, hvorvidt skabelsen af ensartede betingelser inden for disse områder opnås;

6.

erkender, at luftfarten på mellem- og langdistancen tilbyder den hurtigste forbindelse mellem lande, steder og mennesker og fortsat vil være den mest attraktive transportform med hensyn til rejsetid og omkostninger;

7.

erkender luftfartsindustriens betydelige rolle ved både direkte og indirekte at skabe beskæftigelse, især ved at skabe forbindelse til områder i verden, som ingen andre transportmidler har adgang til; henstiller imidlertid til anvendelse og udvikling af intermodalitet og af andre transportformer;

8.

erkender, at luftfartsindustrien har visse negative indvirkninger på miljøet, især som støjkilde og som en vigtig årsag til forurenende emissioner; betragter det derfor som yderst vigtigt, at aftalen gør det muligt at gribe ind i EU i miljøspørgsmål for at kunne afbøde luftfartens konsekvenser for vand- og luftkvaliteten samt støjniveauet;

9.

understreger, at aftalen skal sikre strenge regler for luftfartssikkerhed;

10.

understreger, at forhandlingerne skal gennemføres i tæt samarbejde med medlemsstaterne, der har den nødvendige sagkundskab og viden i at bistå under sådanne forhandlinger;

11.

anmoder Kommissionen om, at sikre at Europa-Parlamentet og alle relevante parter bliver fuldt ud informeret og hørt under forhandlingerne;

12.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Staten Israels regering og parlament.


(1)  EUT C 287 E af 24.11.2006, s. 84.


Top