Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0048

Forslag til EU's ændringsbudget 9/2009: jordskælv i Italien Europa-Parlamentets beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 9/2009 for regnskabsåret 2009, jordskælv i Italien, Sektion III – Kommissionen (14265/2009 - C7-0214/2009 - 2009/2087(BUD))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 265/47


Tirsdag, den 20. oktober 2009
Forslag til EU's ændringsbudget 9/2009: jordskælv i Italien

P7_TA(2009)0048

Europa-Parlamentets beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 9/2009 for regnskabsåret 2009, jordskælv i Italien, Sektion III – Kommissionen (14265/2009 - C7-0214/2009 - 2009/2087(BUD))

2010/C 265 E/27

Europa-Parlamentet,

der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1), særlig artikel 37 og 38,

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, endeligt vedtaget den 18. december 2008 (2),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (3),

der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 9/2009 for regnskabsåret 2009, forelagt af Kommissionen den 28. august 2009 (KOM(2009)0448),

der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 9/2009, vedtaget af Rådet den 9. oktober 2009 (14265/2009 - C7-0214/2009),

der henviser til forretningsordenens artikel 75 og bilag V,

der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0023/2009),

A.

der henviser til, at forslaget til ændringsbudget nr. 9 til det almindelige budget for 2009 omfatter følgende:

anvendelsen af et beløb på 493 780 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra EU's Solidaritetsfond i forbindelse med følgerne af det jordskælv, der ramte Italien i april 2009,

en tilsvarende reduktion af de samlede betalingsbevillinger på 493 780 000 EUR under følgende budgetposter:

05 04 02 01 Afslutning af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Udviklingssektionen – mål 1-regioner (2000-2006)

06 02 06 Marco Polo II-programmet

06 04 06 Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation – Programmet »Intelligent energi i Europa«

06 06 01 02 Forskning vedrørende energi – Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB)

06 06 02 01 Transportforskning (herunder luftfartsteknik)

06 06 02 03 SESAR-fællesforetagendet

06 06 05 02 Afslutning af sjette EF-rammeprogram (2003-2006)

07 03 07 LIFE+ (finansielt instrument for miljøet – 2007 til 2013)

08 02 01 Samarbejde – sundhed

08 07 02 Samarbejde – transport – fællesforetagendet Clean Sky

08 10 01 Ideer

11 06 01 Afslutning af Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF) - mål 1 (2000-2006); og

11 06 04 Afslutning af Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF) - uden for mål 1 (2000-2006),

B.

der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 9/2009 er formelt at opføre disse budgetmæssige tilpasninger i 2009-budgettet,

1.

tager det foreløbige forslag til ændringsbudget nr. 9/2009 til efterretning, som er det femte ændringsbudget, der udelukkende vedrører EU's Solidaritetsfond, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets anmodning i en fælleserklæring vedtaget på mødet i Forligsudvalget den 17. juli 2008;

2.

godkender forslaget til ændringsbudget nr. 9/2009 uændret;

3.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


(1)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 69 af 13.3.2009.

(3)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


Top