EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0094

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 12. november 2009 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/49/EF og 2006/49/EF for så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker (CON/2009/94)

OJ C 291, 1.12.2009, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 291/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 12. november 2009

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/49/EF og 2006/49/EF for så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker

(CON/2009/94)

2009/C 291/01

Indledning og retsgrundlag

1.

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 10. september 2009 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne 2006/48/EF og 2006/49/EF for så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdingen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker (1) (i det følgende benævnt »direktivforslaget«).

2.

ECB’s kompetence til at afgive udtalelse fremgår af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, artikel 105, stk. 4, første led, og artikel 105, stk. 5, da det foreslåede direktiv vedrører en af Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) opgaver, nemlig at bidrage til en smidig gennemførelse af de kompetente myndigheders politikker vedrørende det finansielle systems stabilitet. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB’s Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

3.

ECB ser med tilfredshed på direktivforslaget for så vidt angår kapitalkravene til bankernes handelsbeholdninger og gensecuritisationer, som i høj grad stemmer overens med den holdning, som Basel-komitéen om banktilsyn (Basel Committee on Banking Supervision) for nyligt har indtaget (2). ECB finder, at der er behov for en yderligere tilpasning af kravene i direktivforslaget til det reviderede grundlag for markedsrisiko i Basel II. Specielt skal ECB foreslå, at der i bilag II, punkt 1, i direktivforslaget indføjes en undtagelse vedrørende korrelerende handelsaktiviteter for kravet om, at alle securitisationsrisici i handelsbeholdningen gives den samme standardiserede behandling om særlig risiko.

4.

ECB bemærker desuden, at den undersøgelse af konsekvenserne, som Baselkomitéen for Banktilsyn for tiden gennemfører, kan føre til rekalibrering af »correlation trading activities« (korrelerede handelsaktiviteter). Såfremt konsekvensundersøgelsen faktisk skulle føre til rekalibrering af grundlaget for markedsrisiko i Basel II, vil ECB kraftigt støtte, at der foretages en lignende tilpasning af direktivforslaget, eller eventuelle ændringer af det, for at sikre lige konkurrencevilkår internationalt på dette område.

5.

ECB ser med tilfredshed på indførelse af aflønningsbestemmelser i bilag I til direktivforslaget, som er i overensstemmelse med de forpligtelser, som G20-lederne har påtaget sig, om at gennemføre internationale aflønningsstandarder med henblik på at sætter stop for en praksis, som fører til overdreven risikotagning (3). Desuden støtter ECB anvendelse af bestemmelser om aflønningspolitikker på gruppeniveau for at sikre, at der sker en konsekvent behandling af ansatte, der påtager sig risici, i alle jurisdiktioner, hvor EU-banker har aktiviteter. Endelig skal ECB understrege, at i forbindelse med indførelse af internationale standarder, som først og fremmest vedrører de største finansielle institutioner, i fællesskabslovgivning, der gælder for alle kreditinstitutter (også de små institutter), bør proportionalitetsprincippet, således som det er fastlagt i traktaten, anvendes på en hensigtsmæssig måde.

6.

Hvor ECB anbefaler, at direktivforslaget ændres, vedlægges bilag med specifikke ændringsforslag og forklaringer hertil. Disse forslag angår ikke de mere generelle bemærkninger ovenfor.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 12. november 2009.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2009) 362 endelig.

(2)  Jf. Basel Committee on Banking Supervision’s »Revisions to the Basel II market risk framework«, »Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book«, og »Enhancements to the Basel II framework«, dateret den 13. juli 2009, som kan ses på Bank for International Settlements (Den Internationale Betalingsbank) websted http://www.bis.org

(3)  Jf, »FSB Principles for Sound Compensation Practices«, 2. april 2009, samt de relevante gennemførelsesstander, som kan ses på G20’s website på http://www.g20.org


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændring 1

Henvisninger

»Under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter proceduren i traktatens artikel 251.«

»Under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank,

efter proceduren i traktatens artikel 251.«

Forklaring

Da traktaten kræver høring af ECB om det foreslåede direktiv, bør en henvisning herom indsættes i direktivforslaget i overensstemmelse med artikel 253 i traktaten.

Ændring 2

Artikel 1, stk. 9

»Artikel 122b

1.   Uanset risikovægtene for de i del 4, bilag IX, omhandlede generelle gensecuritisationspositioner skal de kompetente myndigheder kræve, at kreditinstitutterne anvender en risikovægt på 1 250 % for særligt komplekse gensecuritisationer, medmindre kreditinstituttet for hver af disse gensecuritisationspositioner har godtgjort over for den kompetente myndighed, at det har opfyldt kravene i artikel 122a, stk. 4 og 5

2.   Stk. 1 finder anvendelse på positioner i nye gensecuritisationer, der er udstedt efter den 31. december 2010. For positioner i eksisterende gensecuritisationer finder stk. 1 anvendelse fra den 31. december 2014, når nye underliggende engagementer er tilføjet eller erstattet efter denne dato.«

»Artikel 122b

1.   Uanset risikovægtene for de i del 4, bilag IX, omhandlede generelle gensecuritisationspositioner skal de kompetente myndigheder kræve, at kreditinstitutterne anvender en risikovægt på 1 250 % for særligt komplekse gensecuritisationer, medmindre kreditinstituttet for hver af disse gensecuritisationspositioner har godtgjort over for den kompetente myndighed, at det har opfyldt kravene i artikel 122a, stk. 4 og 5

2.   Stk. 1 finder anvendelse på positioner i nye gensecuritisationer, der er udstedt efter den 31. december 2010. For positioner i eksisterende gensecuritisationer finder stk. 1 anvendelse fra den 31. december 2014, når nye underliggende engagementer er tilføjet eller erstattet efter denne dato.«

Forklaring

Problemet med manglende opfyldelse af kravet om at udvise rettidig omhu vedrørende securitiserede engagementer er tilstrækkeligt behandlet i artikel 122a i direktivet vedtaget af Rådet den 15. juli 2009  (2). Desuden er den foreslåede behandling af særligt komplekse gensecuritisationsengagementer i den foreslåede artikel 122b ikke i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet som anvendt i artikel 122a, stk. 5, i ovennævnte direktiv, der tillader et spænd fra 250 % til 1 250 %, afhængig af størrelsen af overskridelsen af bestemmelserne om rettidig omhu. Som følge heraf foreslår ECB, at den foreslåede artikel 122b udgår.

Ændring 3

Bilag I, afsnit 1)

»11.   AFLØNNINGSPOLITIK

22.

Når kreditinstitutterne udformer og anvender aflønningspolitik for de kategorier af medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på kreditinstitutternes risikoprofil, skal de overholde følgende principper på en måde, som svarer til deres størrelse, interne organisation og arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter:

a)

Aflønningspolitikken er i overensstemmelse med og fremmer en forsvarlig og effektiv risikostyring og tilskynder ikke til risikotagning, som overskrider kreditinstituttets risikotoleranceniveau.

b)

Aflønningspolitikken er i overensstemmelse med kreditinstituttets forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser.

c)

Kreditinstituttets ledelsesorgan (bestyrelsen) fastlægger de generelle principper for aflønningspolitikken og er ansvarlig for dens gennemførelse.

d)

Mindst en gang om året underkastes gennemførelsen af aflønningspolitikken en central og uafhængig intern kontrol for at fastslå, om den af ledelsesorganet (bestyrelsen) fastlagte aflønningspolitik og procedurerne i tilknytning hertil er blevet overholdt.

e)

Når aflønningen er resultatafhængig, fastsættes den samlede aflønning på grundlag af en vurdering af den enkelte medarbejders og den pågældende afdelings resultater og kreditinstituttets samlede resultater.

f)

Der er en passende balance mellem faste og variable aflønningskomponenter; den faste aflønningskomponent udgør en tilstrækkelig høj andel af den samlede løn og gør det muligt for virksomheden at føre en helt igennem fleksibel bonuspolitik, herunder eventuelt helt undlade at udbetale bonus.

g)

Godtgørelser, der kommer til udbetaling, hvis kontrakten opsiges før tiden, er afhængige af de resultater, der er opnået over en periode, og ordningen er således indrettet, at manglende resultater ikke belønnes.

h)

Ved målingen af de resultater, som lægges til grund for bonusser eller bonuspuljer, tages der højde for de aktuelle og fremtidige risici, der knytter sig til de pågældende resultater, og der bør tages hensyn til kapitalomkostningerne og den nødvendige likviditet.

i)

I tilfælde, hvor der tildeles en stor bonus, udskydes hovedparten af bonussen i en passende periode, og udbetalingen afhænger af virksomhedens fremtidige resultater.«

»11.   AFLØNNINGSPOLITIK

22.

Når kreditinstitutterne udformer og anvender aflønningspolitik for de kategorier af medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på kreditinstitutternes risikoprofil, skal de overholde følgende principper på en måde, som svarer til deres størrelse, interne organisation og arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter:

a)

Aflønningspolitikken er i overensstemmelse med og fremmer en forsvarlig og effektiv risikostyring og tilskynder ikke til risikotagning, som overskrider kreditinstituttets risikotoleranceniveau.

b)

Aflønningspolitikken er i overensstemmelse med kreditinstituttets forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser.

c)

Kreditinstituttets ledelsesorgan (bestyrelsen) fastlægger og kontrollerer de generelle principper for aflønningspolitikken og er ansvarlig for dens gennemførelse.

d)

Mindst en gang om året underkastes gennemførelsen af aflønningspolitikken en central og uafhængig intern kontrol for at fastslå, om den af ledelsesorganet (bestyrelsen) fastlagte aflønningspolitik og procedurerne i tilknytning hertil er blevet overholdt.

e)

Aflønning af ansatte beskæftiget med økonomisk kontrol og risikokontrol er uafhængig af de forretningsområder, som de kontrollerer, og svarende til deres nøglestilling i kreditinstituttet.

e f)

Når aflønningen er resultatafhængig, fastsættes den samlede aflønning på grundlag af en vurdering af den enkelte medarbejders og den pågældende afdelings resultater og kreditinstituttets samlede resultater.

h g)

Ved målingen af de resultater, som lægges til grund for den variable aflønningskomponent bonusser eller bonuspuljer, tages der højde for alle arter af de aktuelle og fremtidige risici, der knytter sig til de pågældende resultater, og der bør tages hensyn til kapitalomkostningerne og den nødvendige likviditet.

h)

Garanteret variabel aflønning må kun ske i undtagelsestilfælde i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere og er begrænset til det første år, idet der tages passende hensyn til en forsigtig risikostyringspolitik.

f i)

Der er en passende balance mellem faste og variable aflønningskomponenter og i overensstemmelse med tilpasning af risici; den faste aflønningskomponent udgør en tilstrækkelig høj andel af den samlede løn og gør det muligt for virksomheden at føre en helt igennem fleksibel bonuspolitik med hensyn til den variable komponent, herunder eventuelt helt undlade at udbetale den variable bonus komponent.

j)

Betaling af den samlede variable aflønning begrænser ikke kreditinstituttets mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag.

I k)

I tilfælde, hvor der tildeles Udbetaling af en stor bonus, udskydes hovedparten af den variable aflønningskomponent bonussen udskydes i en passende periode, på ikke under tre år, udbetales ikke hurtigere end på pro rata basis og udbetalingen afhænger af virksomhedens kreditinstituttets fremtidige resultater.

l)

En væsentlig del af den variable aflønningskomponent bør ydes i form af aktier eller instrumenter, baseret på aktier eller hvor det er hensigtsmæssigt på andre ikke-kontante instrumenter, for så vidt disse instrumenter skaber motivation, som står i relation til langfristet værdiskabelse og risikoens tidshorisonter. Aflønning i aktier, instrumenter baseret på aktier eller andre ikke-kontante instrumenter er undergivet en passende bindingspolitik.

g m)

Godtgørelser, der kommer til udbetaling, hvis kontrakten opsiges før tiden, er afhængige af de resultater, der er opnået over en periode, og ordningen er således indrettet, at manglende resultater ikke belønnes.«

22a.

Kreditinstitutter, som er af væsentlig betydning i kraft af deres størrelse, interne organisation og arten, rækkevidden og kompleksiteten af deres aktiviteter, opretter et aflønningsudvalg, der skal føre tilsyn med deres aflønningspolitik og -praksis. Aflønningsudvalget sammensættes således, at den har mulighed for at afgive en kompetent og uafhængig vurdering af aflønningspolitik og –praksis og de incitamenter, som er etableret med henblik på risiko-, kapital- og likviditetsstyring.

Forklaring

ECB foreslår at ændre bilag I, afsnit 1 i direktivforslaget som følger: (i) Måling af resultater bør justeres med hensyn til alle arter af risici (jf. punkt g i højre spalte ovenfor);(ii) punkterne h og i af første afsnit i bilag I i direktivforslaget bør ombyttes (jf. punkt g og i højre spalte ovenfor) for at holde henvisningerne til måling af resultater og den variable aflønningskomponent sammen. Endelig foreslår ECB indførelse af nye principper, som afspejler aftalen mellem G20-lederne på topmødet i Pittsburgh den 24.-25. september 2009. Især godkendte G20-lederne fuldt ud gennemførelse af Financial Stability Board’s standarder, som har til formål at tilpasse aflønning til langfristet værdiskabelse og en ikke overdreven risikotagen (jf. fodnote 3 ovenfor)

Ændring 4

Bilag II, afsnit 3 e)

»7.

Ved anvendelse af punkt 10b, litra a) og b), multipliceres resultatet af instituttets egen beregning med en faktor (m+) på mindst 3.«

»7.

Ved anvendelse af punkt 10b, litra a) og b), multipliceres resultatet af instituttets egen beregning med en faktor (m c +) på mindst 3 og en multiplikationsfaktor (ms) på mindst 3

Forklaring

ECB kan støtte, at direktivforslaget tilpasses den relevante Basel ordlyd (dvs. Revisions to the Basel II market risk framework), som tildeler to forskellige multiplikatorer for henholdsvis aktuel og stress value-at-risk.

Ændring 5

Bilag II, afsnit 3 f)

»Med henblik på punkt 10b, litra a) og b), forhøjes multiplikationsfaktoren (m+) med en »plusfaktor« på mellem 0 og 1 i overensstemmelse med tabel 1, alt afhængigt af antallet af overskridelser for de seneste 250 arbejdsdage, der er konstateret ved instituttets back-testing af value-at-risk-målingen som omhandlet i punkt 10.«

»Med henblik på punkt 10b, litra a) og b), forhøjes multiplikationsfaktorerne (m c +) og (ms ) med en »plusfaktor« på mellem 0 og 1 i overensstemmelse med tabel 1, alt afhængigt af antallet af overskridelser for de seneste 250 arbejdsdage, der er konstateret ved instituttets back-testing af value-at-risk-målingen som omhandlet i punkt 10.«

Forklaring

Se forklaringen til ændring 4.


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2007/64/EF for så vidt angår banker tilsluttet centralorganer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring, vedtaget af Rådet den 15. juli 2009, efter en aftale med Europa-Parlamentet ved første læsning. Kan ses på Rådets websted på http://register.consilium.europa.eu


Top