EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0081(01)

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 16. oktober 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 2009/…/EF (CON/2009/81)

OJ C 272, 13.11.2009, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 272/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 16. oktober 2009

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 2009/…/EF

(CON/2009/81)

2009/C 272/01

Indledning og retsgrundlag

1.

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 3. juni 2009 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 2009/…/EF (1) (i det følgende benævnt »direktivforslaget«).

2.

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 105, stk. 4, første led, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

3.

ECB støtter forslaget om at indføre harmoniserede lovgivnings- og tilsynsmæssige rammer for de aktiviteter, som udføres af forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) i Den Europæiske Union. De foreslåede bestemmelser om indberetning til de kompetente myndigheder vil i princippet bidrage væsentligt til at styrke overvågningen af den finansielle stabilitet og således til, at der vil kunne foretages en mere velunderbygget vurdering af risiciene for den finansielle stabilitet i forbindelse med FAIF’ernes aktiviteter og de alternative investeringsfonde (AIF’er), som de forvalter. Harmoniseringen af reglerne og det heraf følgende pas vil bidrage til finansiel integration ved at sikre lige vilkår i EU.

4.

ECB opfordrer Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til at fortsætte dialogen med sine internationale partnere, navnlig USA, for at sikre globalt sammenhængende lovgivnings- og tilsynsmæssigt grundlag. Som Eurosystemet har bemærket i sit bidrag til Kommissionens høring om hedgefonde, er en koordineret international indsats nødvendig som følge af branchens omfattende internationale virke og de deraf følgende risici for tilsynsmæssig arbitrage og unddragelse (2). Dette kan bidrage til at sikre, at kravene til FAIF’er i tredjelande svarer til de krav, som vil blive fastsat i EU, og at FAIF’ere, som ikke har hjemsted i EU, får adgang til EU-markederne på grundlag af gensidighedsprincippet.

5.

Direktivforslagets betragtning 3 fastslår, at et af de primære formål med direktivforslaget er at fastlægge en infrastruktur til imødegåelse af de risici, som AIF’erne udgør »for investorer, andre markedsdeltagere og markeder under hensyntagen til de forskellige investeringsstrategier og -metoder, som anvendes af FAIF«. Det bemærkes i den forbindelse, at direktivforslaget vedrører alle former for fonde, som ikke er omfattet af direktiv 2009/…/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (omarbejdning) (3) såsom hedgefonde, råvarefonde, åbne realkreditfonde, børsnoterede lukkede fonde, private equity-fonde og venturekapitalfonde. Disse fonde udgør en heterogen gruppe af investeringspuljer, som forvaltes i henhold til forskellige retsgrundlag i forskellige jurisdiktioner såvel i som uden for EU. Direktivforslagets bestemmelser kan i denne henseende udarbejdes på en måde, som bedre afspejler de grundlæggende forskelle mellem AIF’erne.

6.

Alle centralbanker bør udtrykkeligt udelukkes fra det foreslåede direktivs anvendelsesområde.

7.

Overordnet set mener ECB, at der foreligger en mulig risiko for tilsynsmæssig arbitrage mellem FAIF’ere, forsikringsselskaber og kreditinstitutter, som direktivforslaget ikke skaber lige vilkår for. Bortset fra FAIF’s forvaltning af sine egne aktiver, bør direktivforslagets krav finde sammenhængende anvendelse på FAIF’ere, kreditinstitutter og forsikringsselskaber. Ligeledes præciserer direktivforslaget ikke nærmere et kriterium for egnethed og mindstekrav til erfaring for så vidt angår FAIF’s chefer og ledende medarbejdere. Af hensyn til princippet om lige vilkår foreslår ECB derfor, at der indsættes bestemmelser herom i direktivforslaget i overensstemmelse med tilsvarende bestemmelser på andre områder af EU's finansielle regelsæt.

8.

ECB bemærker, at visse af direktivforslagets bestemmelser (f.eks. bestemmelserne vedrørende short-selling, securitisation og erhvervelse af kontrollerende indflydelse i virksomheder) har til formål at regulere horisontale spørgsmål, der vedrører alle markedsdeltagere og ikke kun FAIF’ere. ECB forstår baggrunden for visse af disse bestemmelser, men foreslår i stedet, at bestemmelser af denne art kun indføres ved hjælp af en lovgivning, der bevarer de lige vilkår mellem forskellige markedsdeltagere, f.eks. ved at indføje disse bestemmelser i den eksisterende EU-lovgivning, der finder anvendelse på tværs af sektorer.

9.

ECB glæder sig principielt over direktivforslagets bestemmelser vedrørende FAIF’ernes indberetningsforpligtelser (som skal fremsende oplysninger af høj kvalitet til de kompetente myndigheder) og mekanismen til informationsudveksling mellem tilsynsmyndighederne. ECB foreslår imidlertid, at der foretages en dybtgående analyse med henblik på at fokusere indberetningsforpligtelserne på oplysninger, der med rimelighed kan forventes at være relevante for overvågningen af den finansielle stabilitet, for at sikre, at indberetningskravene er i overensstemmelse med det retlige grundlag for oprettelsen af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) og Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS), og at gøre det muligt for disse organer at indhente de tilsynsmæssige oplysninger, der måtte være nødvendige og passende for at opfylde deres respektive opgaver (4). De fokuserede indberetningsforpligtelser, som følger af denne analyse, bør afspejles i direktivforslaget, men yderligere præciseringer vil også være mulige gennem en komitologiprocedure. ECB vil stå til rådighed med bistand under denne analyse.

10.

ECB foreslår også, at visse af kravene om indberetning til de kompetente myndigheder (som fremgår af udkastet til artikel 21 og 24) tilpasses til kravene i forordning ECB/2007/8 af 27. juli 2007 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (5). Denne forordning, som i øjeblikket finder anvendelse på investeringsfonde med hjemsted i euroområdet, gør det muligt at indsamle harmoniseret balancestatistik. En ensretning af disse indberetningskrav og brugen af en standardiseret formular til indberetning for alle de AIF’er, som er omfattet af direktivforslaget, vil bidrage til systemisk risikovurdering i hele EU. Det vil også minimere den yderligere rapporteringsbyrde for de AIF’er, som allerede indberetter disse oplysninger. Direktivforslaget bør indeholde de grundlæggende regler, der finder anvendelse på de forretningsmodeller, som FAIF’erne anvender, men ECB støtter også indførelsen af komitologiprocedurer med det formål at fastlægge visse af de mere tekniske og detaljerede bestemmelser med henblik på standardisering af de oplysninger, som fremgår af udkastet til artikel 21 og 24, i hele EU. Indberetningspligten kunne således omfatte oplysninger om f.eks. AIF’ens balance på grundlag af forordning ECB/2007/8, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og fremskrivninger (herunder primære finansieringskilder, fortegnelse over primære værdipapirhandlere (prime brokers) og likviditetsberedskabsplaner i forskellige scenarier), begrænsninger for investorers anmodning om indløsning, aktiver, som opgøres ud fra en modelværdi (»marking to model«), gearing, positioner i derivater (herunder pålydende værdi og sikkerhedsstillelser), illikvide aktiver og aktiver uden for ratede investeringskategorier (non-investment grade assets) og brugen af korte positioner. ECB forventer, at ESRB vil blive hørt om de gennemførelsesforanstaltninger, som skal vedtages på dette område.

11.

Begrebet gearing er grundlæggende for den model, som anvendes af mange FAIF’ere. Definitionen af »gearing« i direktivforslaget indeholder imidlertid ikke specifikke gearingssatser. ECB er bekymret for, at det uden en nærmere tydeliggørelse i direktivforslagets tekst, vil kunne være vanskeligt at gennemføre den foreslåede definition. Gennemførelsesforanstaltningerne på dette område bør udarbejdes på grundlag af de tekniske bidrag fra tilsynsmyndighederne for såvel centralbanker som ikke-centralbanker. ECB forventer derfor, at ESRB og ESFS vil blive hørt om de gennemførelsesforanstaltninger, der skal vedtages på dette område, herunder, som foreslået i ændringsforslag 7 i bilaget, om eventuelle foranstaltninger til tydeliggørelse af begrebet »gearing« og om nærmere præcisering af, hvornår en AIF anvender høj gearing systematisk.

12.

Direktivforslagets artikel 25, stk. 3, foreskriver, at Kommissionen skal vedtage gennemførelsesforanstaltninger, der fastsætter grænser for det gearingsniveau, en FAIF kan anvende under hensyn til bl.a. hvilken type AIF, der er tale om, samt dens investeringsstrategi og gearingskilder. ECB anerkender, at gearing kan indebære vigtige risici for den finansielle stabilitet. FAIF’erne kan på grund af deres investeringsfleksibilitet spille en vigtig rolle i at støtte de finansielle markeders likviditet, hvorved de bidrager til at effektivisere de finansielle markeder og kursfastsættelsen. Skal de fortsat spille denne rolle, er det nødvendigt, at der fastsættes afbalancerede og passende risikojusterede gearingsgrænser for AIF’er, som tager højde for deres fulde risikoprofil, samtidig med at de ikke udgør en uforholdsmæssig hindring for deres investeringsfleksibilitet.

13.

ECB er om nødvendigt klar til at afgive yderligere udtalelser om et eventuelt revideret direktivforslag. Hvor ECB anbefaler, at direktivforslaget ændres, fremgår ændringsforslag samt en begrundelse herfor af bilaget. Hovedparten af disse forslag vedrører ikke de mere generelle bemærkninger ovenfor.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 16. oktober 2009.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2009) 207 endelig udg.

(2)  Eurosystemets bidrag til Europa-Kommissionens høring om hedgefonde af 25. februar 2009, s. 3, kan ses på ECB's websted http://www.ecb.europa.eu

(3)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(4)  Meddelelse fra Kommissionen — Finansielt tilsyn i Europa, af 27.5.2009, KOM(2009) 252 endelig, som kan ses på webstedet http://www.eur-lex.europa.eu

(5)  EUT L 211 af 11.8.2007, s. 8.


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 1

Artikel 2, stk. 2 (nyt punkt h))

»2.   Direktivet finder ikke anvendelse på:

[…].«

»2.   Direktivet finder ikke anvendelse på:

[…]

h)

de nationale centralbanker i medlemsstaterne.«

Begrundelse:

Artikel 2, stk. 2, litra g) i direktivforslaget udelukker bl.a. ECB fra anvendelsesområdet for det foreslåede direktiv. De nationale centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker bør også udtrykkeligt udelukkes fra direktivforslagets anvendelsesområde, da disse centralbanker i lyset af deres mål og opgaver ikke udgør risikokilder, der kan begrunde, at de medtages i direktivforslaget.

Ændringsforslag 2

Slutningen af artikel 3

 

»Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger, som yderligere præciserer definitionen af »gearing« i litra l).

Sådanne foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter den i artikel 49, stk. 3, nævnte forskriftsprocedure med kontrol.«

Begrundelse:

Det vil være nyttigt at tydeliggøre definitionen af »gearing«.

Ændringsforslag 3

Artikel 8

»Artikel 8

Inddragelse af tilladelsen

Den kompetente myndighed kan trække en FAIF's tilladelse tilbage, hvis denne:

1)

har opnået tilladelse ved brug af urigtige erklæringer eller på anden uretmæssig vis

2)

ikke længere opfylder de betingelser, på hvilke tilladelsen blev meddelt

3)

har gjort sig skyldig i alvorlig og systematisk overtrædelse af bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv.«

»Artikel 8

Inddragelse af tilladelsen

Den kompetente myndighed kan trække en FAIF's tilladelse tilbage, hvis denne:

1)

har opnået tilladelse ved brug af urigtige erklæringer eller på anden uretmæssig vis

2)

ikke længere opfylder de betingelser, på hvilke tilladelsen blev meddelt

3)

har gjort sig skyldig i alvorlig og systematisk overtrædelse af bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv.

Inddragelse af tilladelsen vil ske med omgående virkning og blive meddelt omgående.

Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger, som yderligere præciserer, hvornår en meddelelse om tilbagetrækning af en tilladelse i henhold til stk. 1 skal afgives og til hvilke modtagere.

Sådanne foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter den i artikel 49, stk. 3, nævnte forskriftsprocedure med kontrol.«

Begrundelse:

Mange kredit- og standardaftaler anfører »tilfælde af misligholdelse«, der giver en modpart ret til at opsige en kontrakt eller transaktion, som er indgået under standardaftalen. Inddragelse af en tilladelse er et standardtilfælde af »misligholdelse«. For at sikre, at en inddragelse af en FAIF's tilladelse ikke udmønter sig i en uregelmæssig opsigelsesproces — der meget vel kan have forskellige konsekvenser i de forskellige medlemsstater — vil det være ønskeligt, at det præciseres, at de praktiske konsekvenser af en tilbagetrækning er de samme i hele Den Europæiske Union, navnlig for så vidt angår hvornår og til hvem en tilbagetrækning af en tilladelse vil blive meddelt, og hvornår den træder i kraft. ECB foreslår, at Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger via en komitologiprocedure for at præcisere hvornår og til hvem tilbagetrækning af en tilladelse skal meddeles.

ECB gør sig lignende bekymringer, hvis en FAIF's misligholdelse af »vilkårene for drift af FAIF« i direktivforslagets kapitel III også udgør et tilfælde af misligholdelse eller på anden måde medfører en kontrakt- eller lovfæstet opsigelsesret.

Ændringsforslag 4

Artikel 16, stk. 3

»3.   Reglerne for værdiansættelse af aktiverne og beregning af nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i AIF skal være fastlagt i lovgivningen i det land, hvor AIF er hjemmehørende, eller i AIF's fondsbestemmelser eller vedtægter.«

»3.   Reglerne for værdiansættelse af aktiverne og beregning af nettoaktivværdien pr. andel eller aktie i AIF skal være fastlagt i de regler, som gælder i henhold til lovgivningen i det land, hvor AIF er hjemmehørende, eller i AIF's fondsbestemmelser eller vedtægter.«

Begrundelse:

US Generally Accepted Accounting Principles eller »GAAP« er ikke »fastlagt i den amerikanske lovgivning«, og det samme kan meget vel være tilfældet i andre lande. Direktivforslagets artikel 16, stk. 3, er derfor, i sin nuværende ordlyd, måske ikke mulig at gennemføre.

Ændringsforslag 5

Artikel 17, stk. 3

»Depositaren skal være et kreditinstitut, som har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Fællesskabet, og have tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning).«

»Depositaren skal være et kreditinstitut, som har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Fællesskabet, og have tilladelse i henhold til den nationale lovgivning eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning).«

Begrundelse:

Med denne ændring udvides definitionen af depositar til i det mindste at omfatte kreditinstitutter, som har tilladelse i henhold til den nationale lovgivning, frem for kun kreditinstitutter, der har tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF.

Ændringsforslag 6

Artikel 18, stk. 1, litra d)

»d)

FAIF skal dokumentere, at tredjemand har kompetence og er i stand til at udføre de pågældende opgaver, at tredjemand blev udvalgt med fornøden omhu, og at FAIF er i stand til til enhver tid effektivt at overvåge den uddelegerede aktivitet, til enhver tid at give tredjemand instrukser og inddrage uddelegeringen med øjeblikkelig virkning, når det er i investorernes interesse.«

»d)

FAIF skal dokumentere, at tredjemand har kompetence og er i stand til at udføre de pågældende opgaver, at tredjemand blev udvalgt med fornøden omhu, og at FAIF er i stand til til enhver tid effektivt at overvåge den uddelegerede aktivitet, til enhver tid at give tredjemand instrukser og inddrage uddelegeringen med øjeblikkelig virkning, når det er i investorernes interesse og samtidig erstatte de forskellige aftaler om uddelegering af opgaver, der er indgået i henhold til artikel 6, stk. 3.«

Begrundelse:

For at sikre overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i direktivforslaget, hvorefter en FAIF's tilladelse »omfatter eventuelle aftaler om uddelegering af opgaver, som FAIF har indgået«, har den foreslåede ændring til formål at kræve, at alternative aftaler om uddelegering er på plads, hvis det på et tidspunkt skulle blive nødvendigt for FAIF'en at »inddrage uddelegeringen med øjeblikkelig virkning«.

Ændringsforslag 7

Slutningen af artikel 22

»For så vidt angår andet afsnit anses en AIF for systematisk at anvende høj gearing, hvis den samlede gearing fra alle kilder overstiger AIF's egenkapital i to ud af de sidste fire kvartaler.«

»For så vidt angår andet afsnit anses en AIF for systematisk at anvende høj gearing, hvis den samlede gearing fra alle kilder overstiger AIF's egenkapital i to ud af de sidste fire kvartaler

Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger, der yderligere præciserer kriterierne for, hvornår en AIF systematisk anvender høj gearing.

Sådanne foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter den i artikel 49, stk. 3, nævnte forskriftsprocedure med kontrol.

Begrundelse:

Direktivforslagets artikel 22 vil i praksis betyde, at langt de fleste AIF'er vil blive anset for at anvende høj gearing systematisk, fordi deres samlede gearing hyppigt vil overstige deres nettoaktiver (frem for deres »egenkapital«), som måske ikke udgør en hensigtsmæssig reference i forbindelse med fonde. ECB er af den opfattelse, at dette tekniske spørgsmål løses bedst ved, at Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger under en komitologiprocedure under inddragelse af tilsynsmyndigheder og andre kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 8

Artikel 33, stk. 8

»8.   FAIF må først markedsføre aktier eller andele i en AIF, som er hjemmehørende i et tredjeland, til professionelle investorer, som er hjemmehørende i en anden medlemsstat end FAIF's hjemland, fra den dato, der er nævnt i artikel 54, stk. 1, andet afsnit.«

»8.   FAIF må først markedsføre aktier eller andele i en AIF, som er hjemmehørende i et tredjeland, til professionelle investorer, som er hjemmehørende i en anden medlemsstat end FAIF's hjemland, fra den dato, der er nævnt i artikel 54, stk. 1, andet afsnit. Aktier og andele i en AIF, som er hjemmehørende i et tredjeland, som er købt af en investor, der var hjemmehørende i en medlemsstat før denne dato, kan fortsat indehaves af investoren eller sælges til FAIF.«

Begrundelse:

Fra nu af vil investorer (herunder private detailinvestorer) legitimt kunne indehave aktier og andele i AIF'er, som er hjemmehørende i et tredjeland. ECB's forslag har til formål at sikre, at der findes lovregler for håndteringen af sådanne investeringer efter overgangen til den nye ordning, som fremgår af direktivforslaget (dvs. en ordning, hvorefter en FAIF fra et tredjeland skal godkendes for at kunne fortsætte sine nuværende aktiviteter i EU) og navnlig for at sikre, at værdien af disse aktier og enheder ikke påvirkes negativt som følge af, at FAIF'en, som er hjemmehørende i et tredjeland, enten ikke ansøger om eller opnår tilladelse til at fortsætte sine nuværende aktiviteter i EU. Alternativt kan overgangsbestemmelserne ændres.

Ændringsforslag 9

Artikel 46, stk. 1

»1.   De kompetente myndigheder, som er ansvarlige for at meddele tilladelse til og føre tilsyn med FAIF i henhold til dette direktiv, videregiver oplysninger til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, hvis det er relevant for at kunne føre tilsyn med og reagere på eventuelle konsekvenser af aktiviteter, som varetages af individuelle FAIF eller FAIF i fællesskab, for systemrelevante finansielle institutioners stabilitet eller ordnede forhold på de markeder, hvor FAIF varetager sine aktiviteter. Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg, som blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 2009/77/EF af 23. januar 2009 (2), underrettes også, og dette udvalg videregiver disse oplysninger til de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater.«

»1.   De kompetente myndigheder, som er ansvarlige for at meddele tilladelse til og føre tilsyn med FAIF i henhold til dette direktiv, videregiver oplysninger til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, hvis det er relevant for at kunne føre tilsyn med og reagere på eventuelle konsekvenser af aktiviteter, som varetages af individuelle FAIF eller FAIF i fællesskab, for systemrelevante finansielle institutioners stabilitet eller ordnede forhold på de markeder, hvor FAIF varetager sine aktiviteter centralbankerne, herunder Den Europæiske Centralbank, og til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, for at de kan varetage deres funktioner. Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg, som blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 2009/77/EF af 23. januar 2009 (2), underrettes også, og dette udvalg videregiver disse oplysninger til de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater.«

Begrundelse:

Med denne tilføjelse sikres det, at centralbankerne, herunder ECB (også på vegne af ESRB), informeres behørigt om oplysninger, som er relevante for varetagelsen af deres funktioner, ved brug af terminologi, som anvendes på andre områder af EU's finansielle regelsæt.


(1)  Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår. Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny ordlyd.

(2)  EUT L 25 af 29.1.2009, s. 18.


Top