EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0037

Den Europæiske Centralbanks udtalelse — af 20. april 2009 — om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne — (CON/2009/37)

OJ C 106, 8.5.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 106/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 20. april 2009

om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne

(CON/2009/37)

2009/C 106/01

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 17. april 2009 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (1) (i det følgende benævnt »forordningsforslaget« (2)).

ECB’s beføjelse til at afgive udtalelse fremgår af artikel 105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, da ECB administrerer lån ydet under denne mekanisme. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1.   Generelle bemærkninger

Det er ECB’s opfattelse, at det under de aktuelle finansielle omstændigheder er mere sandsynligt, at medlemsstater uden for euroområdet vil fremsætte ansøgninger under mekanismen for mellemfristet betalingsbalancestøtte, end tidligere antaget, og deres ansøgninger om støtte sandsynligvis vil udgøre større beløb, end man havde forudset i 2002, da forordning (EF) nr. 332/2002 trådte i kraft, og i december 2008, da den blev ændret. Det er derfor ECB’s holdning, at på baggrund af den internationale økonomiske og finansielle udvikling kan det potentielle behov for støtte overstige det nuværende loft på 25 milliarder EUR, og ECB ser positivt på den foreslåede forhøjelse af loftet til 50 milliarder EUR, således af Fællesskabet får mulighed for at tilslutte sig potentielle ansøgninger om finansiel støtte.

I forbindelse hermed skal ECB bemærke, at den fremgangsmåde, der er forudset i forordningsforslaget, må være i fuldstændig overensstemmelse med forbuddet mod monetær finansiering i artikel 101, stk. 1, i traktaten, set i sammenhæng med Rådets forordning (EF) 3603/93 af 13. december 1993, om fastlæggelse af definitioner med henblik på gennemførelse af forbuddene i traktatens artikel 104 og artikel 104 B, stk. 1 (3). Det er særligt ECB’s forståelse, at forhøjelsen af det støttebeløb, der er til rådighed, til 50 milliarder EUR som forudset i forordningsforslaget udelukkende vil blive finansieret over medlemsstaternes statsbudgetter, og at dette ikke vil omfatte nogen mellemfinansiering eller refinansiering hos Det Europæiske System af Centralbanker. I denne henseende forventes det, at Fællesskabets konto hos ECB og medlemsstaternes konti hos de nationale centralbanker på ethvert relevant tidspunkt vil være fuldt finansierede.

2.   Særlige bemærkninger

2.1.   Forslag til ny artikel 9a

ECB har fuld forståelse for behovet for at sikre en forsvarlig forvaltning af mellemfristet finansiel støtte fra Fællesskabet. ECB skal imidlertid bemærke, at forslaget til ny artikel 9a kunne forstås således, at Revisionsretten ville have beføjelse til at foretage finansiel revision af ECB's og de nationale centralbankers konti. ECB foreslår som følge heraf, som anerkendelse af det gældende retlige grundlag i artikel 27 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, som finder anvendelse på ECB og de nationale centralbanker, at rækkevidden af den foreslåede nye artikel 9a udtrykkeligt begrænses til de medlemsstater, som modtager mellemfristet finansiel støtte fra Fællesskabet.

2.2.   Kravet om høring af Kommissionen

Artikel 2 I forordning (EF) 332/2002 kræver, at en medlemsstat, som ikke har indført euroen, skal høre Kommissionen, hvis pågældende medlemsstat »overvejer at tilvejebringe midler uden for Fællesskabet, hvortil der er knyttet økonomisk-politiske betingelser«. Det skal foreslås, at udtrykket »økonomisk-politiske betingelser« bør ændres for at tydeliggøre, at »økonomisk-politiske betingelser« omfatter »ex ante godkendelseskriterier«, som derfor utvetydigt ville omfatte betingelser af den art, der vil blive anvendt i de nye arrangementer under Den Internationale Valutafond (4).

2.3.   Adgang til mellemfristet finansiel støtte fra Fællesskabet som forebyggende foranstaltning

Det bemærkes, at de foreslåede ændringer af artikel 3, stk. 2, og 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 332/2002 ikke indeholder en henvisning til »ledsageprogram«, som er indeholdt i den gældende version af disse artikler. Disse udeladelser giver indtryk af en ændring af rækkevidden af mellemfristet finansiel støtte fra Fællesskabet, således at adgang til en sådan støtte kun vil bestå med henblik på aktuelle, i modsætning til potentielle, betalingsbalanceproblemer. I forbindelse hermed henviser artikel 119, stk. 1, i traktaten udtrykkeligt til bistand til en medlemsstat, som »alvorligt trues« af vanskeligheder med hensyn til sin betalingsbalance. Forordning (EF) nr. 332/2002, artikel 3, stk. 1, litra b, henviser ligeledes til adgang til støtte, hvis en medlemsstat »alvorligt trues« af (i modsætning til aktuelt »har«) vanskeligheder med hensyn til sin betalingsbalance. Henvisningerne til et »ledsageprogram«, som findes i den nuværende artikel 3, stk. 2, og 5, stk. 1, i forordning nr. 332/2002, indeholder grundlæggende en mulighed for en ordning, hvor der kunne gives adgang til en sådan støtte som en forebyggende foranstaltning. Det ville være hensigtsmæssigt at genindføre henvisninger til »ledsageprogram« i artikel 3, stk. 2, og 5, stk. 1.

2.4.   Karakteren af det forslåede nye »aftalememorandum«

Det ville være nyttigt til fremme af konsekvens at beskrive det »aftalememorandum«, som kræves i forslaget til ny artikel 3a. I særdeleshed henvises i den anden betragtning til, at dette memorandum er »forhandlet«, medens forslaget til den nye artikel 3a giver indtryk af, at dette memorandum snarere vil være et ensidigt dokument, som giver detaljer om »betingelser, der er vedtaget af Rådet«. Eftersom formuleringen af artikel 3a i det væsentlige følger artikel 119, stk. 2, i traktaten, foreslås det, at den anden betragtning bringes i overensstemmelse med formuleringen af forslaget til ny artikel 3a.

3.   Ændringsforslag

Såfremt ovennævnte råd skulle føre ændringer i forordningsforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 20. april 2009.

Formand for ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1).

(2)  KOM(2009) 169 endelig udg.

(3)  EUT L 332 af 31.12.1993, s. 1.

(4)  Jf. »IMF Overhauls Lending Framework«, Press Release No 09/85, 24 March 2009 på Den Internationale Valutafonds websted på http://www.imf.org


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

ECB’s ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 2 i forordningsforslaget

»På baggrund af de seneste erfaringer med, hvordan den mellemfristede finansielle støtte fungerer, bør der skabes klarhed over, hvilke opgaver og hvilket ansvar der påhviler henholdsvis Kommissionen og de medlemsstater, der skal anvende forordningen. Desuden bør betingelserne for ydelsen af finansiel støtte præciseres i et aftalememorandum, som forhandles mellem Kommissionen og den pågældende medlemsstat.«

»På baggrund af de seneste erfaringer med, hvordan den mellemfristede finansielle støtte fungerer, bør der skabes klarhed over, hvilke opgaver og hvilket ansvar der påhviler henholdsvis Kommissionen og de medlemsstater, der skal anvende forordningen. Desuden bør betingelserne for ydelsen af finansiel støtte fastsættes præciseres i et aftalememorandum, som forhandles mellem Kommissionen og den pågældende medlemsstat.«

BegrundelseSe afsnit 2.4 i udtalelsen

Ændringsforslag 2

Betragtning 4 i forordningsforslaget

»Det er altafgørende, at finansiel støtte, der modtages fra Fællesskabet, forvaltes forsvarligt. Derfor bør muligheden i de eksisterende låneaftaler for, at Revisionsretten og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan foretage kontrol, når de anser det for påkrævet, knæsættes ved denne forordning.«

»Det er altafgørende, at finansiel støtte, der modtages fra Fællesskabet, forvaltes forsvarligt. Derfor, men uden at det berører artikel 27 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, bør muligheden i de eksisterende låneaftaler for, at Revisionsretten og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan foretage kontrol i en medlemsstat, der modtager mellemfristet finansiel støtte, når de anser det for påkrævet, knæsættes ved denne forordning.«

BegrundelseSe afsnit 2.1 i udtalelsen

Ændringsforslag 3

Artikel 2 i forordning (EF) nr. 332/2002.

»Hvis en medlemsstat, som ikke har vedtaget euroen, overvejer at tilvejebringe midler uden for Fællesskabet, hvortil der er knyttet økonomisk-politiske betingelser, hører den først Kommissionen.«

»Hvis en medlemsstat, som ikke har vedtaget euroen, overvejer at tilvejebringe midler uden for Fællesskabet, hvortil der er knyttet økonomisk-politiske betingelser, herunder forhåndsbestemte godkendelseskriterier, hører den først Kommissionen.«

BegrundelseSe afsnit 2.2 i udtalelsen

Ændringsforslag 4

Artikel 1, stk. 2, i forordningsforslaget.

»Den pågældende medlemsstat drøfter med Kommissionen en vurdering af sine finansieringsbehov og forelægger et udkast til genopretningsprogram.«

»Den pågældende medlemsstat drøfter med Kommissionen en vurdering af sine finansieringsbehov og forelægger et udkast til genopretnings-eller ledsage program.«

BegrundelseSe afsnit 2.3 i udtalelsen

Ændringsforslag 5

Artikel 1, stk. 4, i forordningsforslaget.

»1.

Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger for med regelmæssige mellemrum og i samarbejde med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg at kontrollere, at den økonomiske politik i den medlemsstat, som har modtaget et lån fra Fællesskabet, er i overensstemmelse med genopretningsprogrammet og eventuelle andre betingelser, der er vedtaget af Rådet i henhold til artikel 3. Med henblik herpå stiller medlemsstaten alle nødvendige oplysninger til rådighed for Kommissionen og samarbejder fuldt ud med Kommissionen. «

»1.

Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger for med regelmæssige mellemrum og i samarbejde med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg at kontrollere, at den økonomiske politik i den medlemsstat, som har modtaget et lån fra Fællesskabet, er i overensstemmelse med genopretnings-eller ledsage programmet og eventuelle andre betingelser, der er vedtaget af Rådet i henhold til artikel 3 og artikel 3a. Med henblik herpå stiller medlemsstaten alle nødvendige oplysninger til rådighed for Kommissionen og samarbejder fuldt ud med Kommissionen

BegrundelseSe afsnit 2.3 i udtalelsen

Ændringsforslag 6

Artikel 1, stk. 6, i forordningsforslaget.

»Revisionsretten har ret til at foretage enhver finansiel kontrol og revision, den finder påkrævet i forbindelse med forvaltningen af denne støtte. Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), har ret til at udsende egne embedsmænd eller behørigt befuldmægtigede repræsentanter til at foretage enhver teknisk og finansiel kontrol og revision, som den finder påkrævet i forbindelse med forvaltningen af mellemfristet finansiel støtte fra Fællesskabet.«

»Uden at det berører artikel 27 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank [har] Revisionsretten ret til at foretage enhver finansiel kontrol og revision i en medlemsstat, der modtager finansiel støtte fra Fællesskabet, den finder påkrævet i forbindelse med forvaltningen af denne støtte. Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), har således ret til at udsende egne embedsmænd eller behørigt befuldmægtigede repræsentanter til at foretage enhver teknisk og finansiel kontrol og revision, som den finder påkrævet i i en medlemsstat, der modtager mellemfristet finansiel støtte fra Fællesskabet, i forbindelse med forvaltningen af mellemfristet finansiel en sådan støtte fra Fællesskabet

BegrundelseSe afsnit 2.1 i udtalelsen


Top