EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0017

Den europæiske centralbanks udtalelse af 5. marts 2009 efter en anmodning fra Rådet for den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne 2006/48/EF og 2006/49/EF om banker tilsluttet centrale organer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring (CON/2009/17)

OJ C 93, 22.4.2009, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 93/3


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 5. marts 2009

efter en anmodning fra Rådet for den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne 2006/48/EF og 2006/49/EF om banker tilsluttet centrale organer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring

(CON/2009/17)

2009/C 93/03

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 22. oktober 2008 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne 2006/48/EF og 2006/49/EF om banker tilsluttet centrale organer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring (1) (i det følgende benævnt »direktivforslaget«) (2).

ECB’s kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 105, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

Reform af europæiske tilsynsordninger inden for den finansielle sektor

1.

ECB skal understrege, at de særlige bemærkninger i denne udtalelse er med forbehold for eventuelle fremtidige bidrag til en bredere europæisk debat om reform af europæiske tilsynsordninger (3), særligt i lyset af anbefalingerne fra den ekspertgruppe på højt niveau, som Kommissionen har nedsat (4).

Retlige instrumenter med henblik på en konsistent gennemførelse af europæiske banklovgivning

2.

ECB har ved flere lejligheder (5) givet udtryk for, at den nuværende struktur i Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning) (6) og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (omarbejdning) (7) ikke burde anses som det endeligt ønskelige slutmål, men snarere som et skridt i en langsigtet proces, i overensstemmelse med Lamfalussy-proceduren, hen imod etablering af et sæt direkte anvendelige niveaus-2 gennemførelsesforanstaltninger for finansielle institutioner inden for Den Europæiske Union. Direktiv 2006/48/EF anvender kun i begrænset omfang komitologiproceduren og omfatter kun i mindre grad anvendelse af gennemførelsesforanstaltninger (8). Gennemførelsen af Basel II-aftalen (9) åbnede en enestående mulighed for at revidere direktiv 2006/48/EF i denne henseende, som dog ikke blev benyttet. Der er stadig meget at gøre inden for bankområdet for i fuldt omfang at opnå fordelene ved Lamfalussy-reguleringsproceduren. Denne proces ville kræve: i) begrænsning af niveua-1 fællesskabsretsakter til rammeprincipper, der afspejler grundlæggende politiske valg og væsentlige forhold, og ii) samling af tekniske bestemmelser i én eller flere direkte anvendelige niveau-2 forordninger, som sammen med en øget anvendelse af udvalgsproceduren efterhånden ville fremstå som hovedgruppen af tekniske regler for finansielle institutioner inden for EU. I denne forbindelse er det ECB’s opfattelse, at de fleste af de tekniske bilag til direktiv 2006/48/EF and 2006/49/EF bør vedtages direkte som niveau-2 foranstaltninger, og i det omfang, det er foreneligt med den nødvendige fleksibilitet med hensyn til national gennemførelse, som Kommissionsforordninger.

3.

Den begrænsede mulighed for anvendelse af væsentlige og strukturerede niveau-2 gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF giver en mere fremtrædende rolle for retningslinjer på niveau-3 inden for Lamfalussy-rammen. I denne henseende noter ECB, at der med direktivforslaget for første gang indføres direkte henvisninger til retningslinjer og anbefalinger fra Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS) i direktiv 2006/48/EF (10). ECB anerkender fuldt ud fordelene ved disse retningslinjer, det betydelige arbejde, som CEBS har udført med henblik på at samordne tilsynsnormer og -praksis, og behovet for at sikre opfølgning fra medlemsstaternes side. I betragtning af deres ikke-bindende karakter garanterer disse retningslinjer dog ikke en harmoniseret anvendelse af fællesskabslovgivning mellem medlemsstaterne. I tråd med principperne om bedre lovgivning (»Better Regulation«) (11), bør henvisning til sådanne ikke-bindende retningslinjer i fællesskabslovgivning undlades. I stedet skal ECB anbefale, at direktivforslaget angiver de områder, hvor CEBS anmodes om at bidrage for at fremme konvergens i tilsynspraksis. Desuden kunne det også, i overensstemmelse med Lamfalussy-proceduren og det i punkt 2 angivne forslag, og som endnu et bidrag til indførelse af et harmoniseret retligt grundlag på EU plan, være hensigtsmæssigt, at fællesskabslovgiver i nogle tilfælde omdanner det substantielle indhold af disse niveau-3 ikke-bindende CEBS- retningslinjer til bindende fællesskabslovgivning, enten, på niveau-1 niveau under samrådsproceduren eller i form af niveau-2 gennemførelsesforanstaltninger, som ville kunne vedtages af Kommissionen i kraft af dens beføjelser i henhold til komitologiproceduren, og som ville være ensartet gældende i alle medlemsstater (12).

4.

ECB forstår, at adskillige af de ændringer i direktiverne 2006/48/EF og 2006/49/EF, som Kommissionen foreslår, er foranlediget af den seneste finansielle turbulens, og at en nystrukturering af disse direktiver ikke var mulig under de nuværende forhold. Efter ECB’s opfattelse ville en grundlæggende revision af disse direktiver i overensstemmelse med principperne nævnt ovenfor dog bidrage til at styrke gennemsigtigheden og den retlige klarhed med hensyn til Fællesskabets banklovgivning. Den nuværende markedturbulens har også understreget vigtigheden af retsinstrumenter, der kan let revideres med henblik på ændrede omstændigheder, dvs. niveau-2 gennemførelsesforanstaltninger, således at kun rammeprincipperne bliver tilbage som de stive niveau-1 retsakter, idet disse har en tendens til at være af mere vedvarende art. ECB skal, også i lyset af konklusionerne fra ekspertgruppen på højt niveau, kraftigt opfordre EU–lovgiver til at tage de ovennævnte anbefalinger i betragtning.

Komitologi

5.

Kommissionen har for nyligt stillet forslag om to udkast til gennemførelsesdirektiver vedrørende tekniske bestemmelser om risikostyring (13). ECB skal bemærke, at nogle af disse tekniske bestemmelser angår securitisation og metodologier, som benyttes af eksterne vurderingsinstitutioner. ECB har ikke særlige bemærkninger til disse specifikke bestemmelser, men er enig i Kommissionens synspunkter med hensyn til rækkefølgen af niveau-1 og niveau-2 foranstaltninger (14), at: i) som hovedregel og af hensyn til retlig konsistens og gennemsigtighed bør niveau-2 foranstaltninger ikke komme forud for niveau-1 foranstaltninger og således ikke risikere at foregribe diskussionen om deres indhold; og ii) arbejdet vedrørende niveau-1 og niveau-2 foranstaltninger bør så vidt muligt forløbe parallelt. Dette ville endvidere lette ECB's udøvelse af sin rådgivende rolle i henhold til artikel 105, stk. 4, i traktaten om forslag til fællesskabsretsakt (herunder forslag til niveau-2 gennemførelsesforanstaltninger).

Særlige bemærkninger

Interbank-engagementer og gennemførelse af pengepolitik (forslag til nye artikel 113, stk. 3 og 4, i direktiv 2006/48/EC)

6.

ECB hilser generelt hensigten med direktivforslaget velkommen, som skal forbedre likviditets- og risikostyring i kreditinstitutter, herunder vedrørende interbank-engagementer (15). ECB deler specielt Kommissionens opfattelse af, at interbank-engagementer udgør en betydelig risiko for banker, eftersom banker, uanset at de er under regulering, kan bryde sammen, og at store interbank-engagementer kræver meget forsigtig styring (16).

7.

ECB skal bemærke, at direktivforslaget indfører en undtagelse for »aktivposter, der består i fordringer på og andre engagementer med institutter, forudsat at disse engagementer ikke har længere varighed end til den følgende handelsdag og er denomineret i valutaen for den medlemsstat, der udnytter denne option, forudsat at denne valuta ikke er euroen« (17). Det er ECB’s opfattelse, at ovennævnte bestemmelse giver anledning til betænkelighed for så vidt angår lige konkurrencevilkår, og at bestemmelse bør ændres af hensyn til en lige behandling af medlemsstaterne.

8.

ECB skal endvidere opfordre til forsigtighed med hensyn til at udforme foranstaltninger vedrørende grænser for interbank-engangementer, idet de foreslåede foranstaltninger bør undgå at hæmme smidige likviditetsbevægelser på interbankmarkedet. I lyset af gennemførelsen af pengepolitikken ville en begrænsning af den smidige likviditetsstrøm på interbankmarkedet, særlig med hensyn til meget korte løbetider som dag-til-dag eller op til en uge, ikke være ønskværdig, hverken under normale omstændigheder eller i den nuværende situation med finansiel uro. Under normale omstændigheder er Eurosystemets modparters handelsaktiviteter faktisk afgørende for omfordeling af kortfristet likviditet på markedet og der bør derfor ikke begrænses, idet dette ville være skadeligt for den smidige styring af de kortfristede pengemarkedsrenter hen imod den laveste budrente for Eurosystemets primære markedsoperationer.

9.

I sammenhæng med det ovenfor anførte skal ECB understrege, at låntagning med korte løbetider ikke indebærer en risiko af samme størrelsesorden som låntagning med længere løbetider. Derudover varierer kreditkvaliteten mellem modparter. Med hensyn til den foreslåede grænse for interbank-engagementer på 25 % af kreditinstituttets egenkapital eller et beløb på 150 mio (18) EUR, uafhængig af deres løbetid, tyder interne kvalitative analyser foretaget af ECB på, at en ikke ubetydelig del af bankerne ville have været begrænset i deres dag-til-dag låneaktiviteter med hensyn til et væsentligt antal transaktioner, såfremt grænsen havde været gældende før begyndelsen af den finansielle uro i august 2007. Dette udgør en væsentlig og uønsket ændring i sammenligning med det nugældende retsgrundlag inden for EU, som tillader medlemsstater helt eller delvis at undtage »fordringer på eller engagementer med institutioner med en løbetid på et år eller mindre« fra anvendelse af reglerne om store engagementer (19). I lyset af gennemførelse af pengepolitikken er det ECB’s holdning, at det ovennævnte forslag til grænse ville begrænse de smidige likviditetsbevægelser på interbankmarkedet og kunne blive skadelig for europengemarkedets smidige funktion. I denne sammenhæng skal ECB fremhæve, at kreditinstitutter bør have foranstaltninger og overvågningsredskaber til rådighed, i overensstemmelse med de krav, som fremgår af bilag V i direktiv 2006/48/EF, til at imødegå potentielle risici i forbindelse med interbank-engagementer med meget kortfristet løbetid, men ville dog finde det ønskeligt, hvis der indførtes undtagelse for ordningen med store engagementer for så vidt angik fordringer med meget korte løbetider, f.eks. en uge eller mindre. Desuden ville ECB hilse en analyse af pengemarkedet inden for EU velkommen, og — på baggrund af en sådan analyse — indførelse af visse foranstaltninger som f.eks. undtagelse for fordringer med en løbetid på over en uge.

Spørgsmål vedrørende likviditet (forslag til nye bilag V og XI og ny artikel 41)

10.

Det er ECB’s opfattelse, at ændringer af direktiv 2006/48/EF vedrørende likviditetsrisiko (20), som gennemfører det arbejde, der blev udført af Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (Basel-komitéen om banktilsyn) (21) og CEBS (22) er et nødvendigt og velkomment skridt i lyset af betydningen af styring af likviditetsrisiko, som den nuværende markedsuro har demonstreret. I betragtning af Kommissionens eventuelle fremtidige arbejde er det vigtigt at skabe yderligere retningslinjer om nøgleaspekter, såsom definitionen og fastsættelse af risikotolerancer (23) og størrelse af likviditetsstødpuder·  (24). I betragtning af deres opgaver vedrørende finansiel stabilitet er det nødvendigt at sikre, at centralbanker har tilstrækkelig adgang til information, der angår bankernes planer for funding i nødsituationer.

11.

ECB skal bemærke, at CEBS i sine seneste tekniske anbefalinger til Kommissionen om styring af likviditetsrisiko (25) anfører, at tilsynene med grænseoverskridende grupper bør koordinere deres arbejde tæt, særligt gennem øget udveksling af information, og specielt inden for kollegier af tilsynsmyndigheder for bedre at kunne forstå gruppers likviditetsprofiler og undgå unødvendig påføring af dobbeltkrav. CEBS foreslår, at tilsynsmyndighederne, hvor det er hensigtsmæssigt, aktivt bør overveje at uddelegere opgaver angående tilsyn med filialers likviditet til hjemlandstilsynet. I betragtning af det arbejde, der pågår vedrørende styring af likviditetsrisiko og praksis om uddelegering (concessions) vedrørende likviditet (26), skal ECB anføre, at det er en konsekvens af den økonomiske og monetære union, at kun hjemlandets medlemsstat bør være ansvarlig for tilsyn med likviditeten i kreditinstitutters filialer inden for euroområdet. I forbindelse med en fremtidig revision af direktiv 2006/48/EF kan der vedrørende hjemlandet og værtslandet skelnes mellem medlemsstater, der har indført euroen, og medlemsstater, der ikke har indført euroen. Når de kompetente myndigheder i hjemlandets og værtslandets medlemsstat har forskellig valuta, kan filialen være underlagt likviditetskrav i værtslandets medlemsstat. Inden for euroområdet har denne skelnen imidlertid mistet sin relevans for filialer, idet de har balancen tilfælles med hovedkontoret, anvender samme valuta, og ikke behøver nogen særskilt egenkapital eller kapital. Desuden skal indskydergarantiordninger, som er indført og officielt anerkendt i én medlemsstat, dække indskydere i filialer af kreditinstitutter fra andre medlemsstater.

12.

ECB anbefaler tillige at ændre artikel 41 i direktiv 2006/48/EF, som angår ansvar for foranstaltninger, der er et resultat af gennemførelse af pengepolitikken, med henblik på at tage hensyn til eksistensen af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB).

Udveksling af information og samarbejde mellem centralbanker og tilsynsmyndigheder (forslag til ny artikel 42a, stk.2, artikel 49 og artikel 130, stk. 1, i direktiv 2006/48/EF)

13.

ECB kan støtte præciseringen af de gældende forpligtelser om samarbejde og udveksling af information mellem myndigheder inden for finansiel stabilitet i nødsituationer, herunder negative udviklinger på de finansielle markeder. Præciseringen af gældende forpligtelser er især velkommen for så vidt angår udveksling af information om specifikke bankgrupper mellem tilsynsmyndighederne og centralbankerne.

14.

ECB bemærker, at medens direktiv 2006/48/EF bestemmer, at tilsynsmyndighederne ikke bør være afskåret fra at videregive information til centralbanker, herunder ECB (27), med henblik på udførelsen af deres opgaver (28), bestemmer direktivforslaget, at i nødsituationer som angivet i direktiv 2006/48/EF (29) skal medlemsstaterne give tilsynsmyndighederne tilladelse til at give oplysninger til centralbankerne i Fællesskabet. Direktivforslaget fastslår, at i såvel under »normale« omstændigheder som i nødsituationer gælder denne meddelelse af oplysninger, når oplysningerne er relevante for udførelsen af centralbankens opgaver. ECB hilser disse ændringer velkommen, og især indførelse i direktiv 2006/48/EF af en direkte henvisning til den ikke-udtømmende liste over centralbankopgaver, herunder gennemførelse af pengepolitikken, overvågning af betalinger og værdipapirafviklingssystemer samt opretholdelse af finansiel stabilitet, hvor meddelelse af oplysninger ville være relevant. Derudover skal ECB fremkomme med følgende to kommentarer. For det første henviser ovennævnte liste til »overvågning af betalinger og værdipapirafviklingssystemer«, men det ville være mere hensigtsmæssigt at tilføje en henvisning til »clearingsystemer« (30) og konsistent at benytte følgende formulering: »betalings-, clearing- og afviklingssystemer« i hele direktiv 2006/48/EF. For det andet antyder henvisningen til »lovbestemte« opgaver, at disse opgaver er fastlagt i henhold til særlig lov. Da funktioner i nogle tilfælde, såsom centralbankens opgave vedrørende finansiel stabilitet, ikke behøver at være fastlagt i henhold til særlig lov, bør udtrykket »lovbestemt« udgå.

15.

ECB har forståelse for, at de foreslåede ændringer ikke tilsigter at ændre det gældende grundlag for meddelelse af oplysninger mellem tilsynsmyndigheder og centralbanker under normale omstændigheder, men tilstræber at forbedre udvekslingen af oplysninger blandt disse myndigheder, når der opstår nødsituationer. ECB finder, at det ville være ønskeligt med videre adgang til større samordning af disse forpligtelser for at undgå et uønsket misforhold mellem de oplysninger, som er til rådighed for centralbanker under normale omstændigheder og i nødsituationer (31). Erfaringer hos centralbanker i Eurosystemet tyder på, at der er betydelige informationsrelaterede synergier mellem centralbankfunktioner og tilsynsfunktioner. Dette bekræfter behovet for at styrke samspillet mellem centralbankernes vurderinger af finansiel stabilitet med tilsynet med de enkelte finansielle institutioner (32). Som det allerede er fremhævet i tidligere udtalelser (33), bør tilsyn med enkelte institutioner drage fordel af resultaterne af centralbankernes vurderinger af finansiel stabilitet, som til gengæld bør støtte sig på input, der er fremkommet fra tilsynsmyndighederne. Eksempelvis bør tilsynsmyndighederne under normale omstændigheder regelmæssigt kommunikere med andre tilsynsmyndigheder og centralbanker, såvel nationalt som grænseoverskridende, for at fremme et effektivt samarbejde vedrørende tilsyn og overvågning af styring af likviditetsrisiko. En sådan kommunikation bør ske regelmæssigt under normale omstændigheder, men arten og hyppigheden af udveksling af oplysninger bør tilpasses på hensigtsmæssig måde i stressperioder (34).

Kollegier af tilsynsførende (forslag til ny artikel 42a, 129 og 131a)

16.

ECB kan tilslutte sig forslaget om at styrke det retlige grundlag for kollegier af tilsynsførende (35). Dette er et skridt i retning af opnåelse af tilsynsmæssig konvergens og vil sikre konsistens mellem medlemsstaterne. ECB finder i særdeleshed, at brugen af kollegier af tilsynsførende ville øge samarbejdet i det daglige tilsynsarbejde med grænseoverskridende banker, risikovurdering af finansiel stabilitet og koordineringen af styringen i krisesituationer.

Fællesskabsdimensionen for mandatet for de nationale tilsynsførende

17.

ECB kan fuldt støtte hensigten, som Økofin-Rådet ved flere lejligheder har bekræftet, om at styrke fællesskabsdimensionen af mandatet for de nationale tilsynsførende, således som det kommer til udtryk i direktivforslaget, ud fra en betragtning om, at spørgsmål om finansiel stabilitet bør vurderes på grænseoverskridende plan (36). I sammenhæng hermed hilser ECB bestemmelserne velkommen, hvorefter der bør tages hensyn til den virkning, som en beslutning kan have på stabiliteten af det finansielle system i alle andre berørte medlemsstater. Af hensyn til konsistens skal ECB foreslå, at der altid henvises til den »potentielle virkning« af en beslutning i stedet for dens »virkning« (37) Det er endvidere ECB’s holdning, at der i forbindelse med den praktiske omsætning af ovennævnte bestemmelser kan overvejes høringsprocedurer med andre berørte medlemsstater, som er lig dem, der findes i andre direktiver på det finansielle område, hvis kollegier ikke kan anvendes til dette formål (38).

Securitisation (forslag til ny artikel 122a)

18.

Formålet med de foreslåede foranstaltninger vedrørende kapitalkrav og risikostyring vedrørende securitisation (39) er bl.a.: i) en forpligtelse for engagementsleverende og/eller organiserende kreditinstitutter til at opretholde en »væsentlig nettokapitalandel« (40) i securitisationen, ii) kravet til kreditinstitutter om en bedre forståelse for de risici, de påtager sig som investorer i securitisationer, iii) udvidelse af oplysningspraksis for kreditinstitutter som engagementsleverende eller organiserende, og iv) styrkelse af tilsynspraksis hos de kompetente myndigheder med hensyn til securitisation. ECB kan generelt støtte indførelse af disse foreslåede ændringer, som har til formål at justere incitamenter blandt deltagere på markedet for securitisationer (41) Samtidig skal ECB understrege nødvendigheden af at kunne benytte af et bredt, likvidt og velfungerende sekundært værdipapirmarked, særligt med hensyn til belånbarheden af værdipapirer af asset-backed typen som sikkerhed for pengepolitiske operationer.

For det første, såfremt direktivforslaget vedbliver med at være en niveau-1 retsakt, uanset anbefalingerne i afsnit 2 til 4 i denne udtalelse, skal ECB fremhæve behovet for i) at præcisere rækkevidden af anvendelsen af de nævnte bestemmelser, ii) at definere »væsentlig nettokapitalandel«, iii) at benytte begreber konsistent for at øge konvergensen i gennemførelsen af dem og undgå lovmæssig arbitrage. Krav om rettidig omhu, der skelner mellem kreditinstitutters handelsbeholdninger og ikke-handelsbeholdninger, svarende til den respektive investeringshorisont, bør også tages i betragtning for at undgå potentielle negative tilbagevirkninger på »market-making« aktiviteter.

For det andet bemærker ECB, at medens bevarelse af en væsentlig nettokapitalandel teoretisk kan være et kraftigt middel til at tilpasse incitamenter, kan den praktiske omsætning heraf vise sig problematisk (42). ECB kan derfor tilslutte sig Kommissionens hensigt om at rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen og effektiviteten af de foreslåede bestemmelser i lyset af markedsudviklingen, hvor der også tages hensyn til nødvendigheden af at genoprette værdipapirmarkedernes funktion. ECB noterer sig desuden den henvisning, som Rådet har foreslået vedrørende foranstaltningerne til tackling af de mulige misforhold i securitisationsstrukturer og nødvendigheden af at sikre konsistens og kohærens i al relevant lovgivning inden for den finansielle sektor (43).

For det tredje, ville ECB finde det hensigtsmæssigt med en generel revurdering af terminologien vedrørende securitisation, som anvendt både i direktiv 2006/48/EF og i direktivforslaget med henblik på nærmere at tilpasse denne til den normale juridiske terminologi samt sikre større retlig sikkerhed (44).

Endelig, er der behov for at undersøge samspillet mellem kravet om bevarelse af en nettokapitalandel og regnskabskrav (45). I denne forbindelse finder ECB, at udvikling af retningslinjer fra International Accounting Standards Board (IASB) om International Financial Reporting Standards (IFRS) 39 (46) og IASB’s Standing Interpretation Committee’s (SIC) issue No12 (47) kan være nyttige med henblik på at håndtere den eventuelle indvirkning af securitisationsrelaterede bestemmelser i direktivforslaget på regler om ophør af indregning (derecognition) og om konsolidering.

Supplerende retlige og tekniske kommentarer:

19.

Når der henvises til ECB, ESCB og nationale centralbanker inden for ESCB, skal ECB anbefale, at der anvendes ordlyd, som er konsistent med bestemmelserne i Traktaten og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende benævnt ESCB statutten) for at undgå, at forældede begreber bliver rodfæstet og for at lette forståelsen af direktivet.

20.

Direktiv 2006/48/EF er karakteriseret ved en serie af henvisninger eller henvisninger, der er cirkulære, hvilket påvirker dets forståelighed og klarhed (48). Desuden er et antal af henvisningerne ikke udformet »på en sådan måde, at det fremgår, hvad den regel, man vil henvise til, drejer sig om, uden at det er nødvendigt at finde reglen frem« (49). Denne uhensigtsmæssige praksis er også gentaget i direktivforslaget (50). ECB anbefaler, at disse bestemmelser også af hensyn til retlig klarhed og gennemsigtighed omformuleres således, at det er muligt at læse og forstå dem uden at gennemse forskellige andre bestemmelser i direktiv 2006/48/EF.

21.

Direktiv 2006/48/EF henviser til »andre offentlige myndigheder, der overvåger betalingssystemerne« (51). ECB har konsekvent ved adskillige lejligheder anført, at artikel 105, stk. 2 i traktaten og artikel 3, stk. 1 i ESCB statutten udgør det retlige grundlag for Eurosystemets overvågningsaktiviteter, og at Eurosystemets overvågningskompetence desuden fremgår af artikel 22 i ESCB statutten (52). ECB finder, at artikel 105, stk. 2 i traktaten og artikel 3, stk. 1, i ESCB statutten udelukker, at noget andet fællesskabsorgan eller nationalt organ bortset fra en centralbank inden for ESCB/Eurosystemets rammer, kan gribe ind i Eurosystemets overvågningskompetence (53). På denne baggrund anbefaler ECB, i overensstemmelse med sin holdning i forbindelse med anden fællesskabslovgivning (54), at den nævnte henvisning udgår (55).

22.

Clearing, afvikling og forvaltning af værdipapirer udgør en særlig type engagement, som ikke bør behandles på samme måde som engagementer, der opstår som følge af sædvanlige interbank låneaktiviteter. De vigtigste grunde hertil er, at disse engagementer har en meget kort løbetid, da de sædvanligvis ikke rækker længere end dag-til-dag, og at de er uden for de berørte institutioners kontrol, idet disse engagementer hovedsagligt er et resultat af aktiviteter fra kunders side. Selvom der bør være tilstrækkelige afhjælpnings- og overvågningsforanstaltninger til stede med henblik på at søge at tackle potentielle risici, som er forbundet med disse aktiviteter, kan ECB støtte undtagelsen i forbindelse hermed, som indføres i direktivforslaget (56). I bilaget findes formuleringsforslag til en nærmere forklaring af denne undtagelse.

Ændringsforslag

Såfremt ovennævnte råd skulle føre ændringer i direktivforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 5. marts 2009.

Formand for ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2008) 602 endelig udg., 1 Oktober 2008. Kan ses på www.eur-lex.europa.eu

(2)  Denne udtalelse er baseret på versionen af 1. oktober 2008, som ECB officielt fik til høring. Direktivforslaget har været genstand for yderligere ændringer i Rådets arbejdsgruppe.

(3)  Jf.. punkt 8 i Formandskabets konklusioner — den 15. - 16. oktober 2008, kan ses på Rådets websted under www.consilium.europa.eu, og Kommissionens meddelelse »Fra finansiel krise til genoprettelse: www.consilium.europa.eu. En europæisk handlingsramme« KOM(2008) 706 endelig udg., 29 oktober 2008, kan ses på Kommissionens websted under www.ec.europa.eu

(4)  De Larosière-gruppens rapport af 25. februar 2009, som kan ses på www.europa.eu

(5)  Jf. Punkt 6 i ECB's udtalelse CON/2004/7 af 20. februar 2004 efter anmodning fra Rådet Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiver 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 93/6/EØF og 94/19/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiver 2000/12/EF, 2002/83/EF og 2002/87/EF med henblik på oprettelse af en ny organisationsstruktur for udvalg inden for finansielle tjenesteydelser (KOM(2003) 659 endelig udg.), (EUT C 58 af 6.3.2004, s. 23); punkt 6 til 10 i ECB’s udtalelse CON/2005/4 af 17. februar 2005 Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til to direktiver: det første direktiv er en omarbejdelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut og Rådets direktiv 93/6/EØF af 15. marts 1993 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (EUT C 52 af 2.3.2005, s. 37); og punkt 3.5 i ECB’s udtalelse CON/2006/60 af 18. december 2006 forslag til et direktiv om ændring af visse fællesskabsdirektiver hvad angår procedurereglerne og kriterierne for tilsynsmæssig vurdering af erhvervelser og forøgelse af kapitalandele i den finansielle sektor (EUT C 27 af 7.2.2007, s. 1).

(6)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(7)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 201.

(8)  Jf. artikel 150 og 151 i direktiv 2006/48/EF og ændringer til disse bestemmelser i direktivforslaget.

(9)  Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Bank of International Settlement (BIS), som kan ses på BIS’s websted www.bis.org

(10)  Jf. herved de nye henvisninger nr. 1 og 7, artikel 42b, artikel 63a, stk. 6, og artikel 131a, stk. 2, andet led.

(11)  Jf. herved Fælles praktisk vejledning for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til alle, der arbejder med affattelse af lovtekster i EU’s institutioner, især anbefalinger 12 og 17, ss.. 38 og 54, som kan ses på Europa-webstedet www.europa.eu

(12)  Lamfalussy-komitéen fremhævede selv i 2001, at disse fortolkende anbefalinger og fælles normer vedrørende forhold, der ikke var dækket af EU-lovgivning, kunne vedtages, hvor det var nødvendigt, i fællesskabsretten gennem niveau-2 proceduren (jf. Final report of the Committee of Wise Men on the regulation of European securities markets, 15.2.2001, s. 37 (Vismandsudvalgets endelige rapport om regulering af de europæiske værdipapirmarkeder), som kan ses på Europa-webstedet www.europa.eu).

(13)  Udkast til Kommissionens direktiv om ændring visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 2006/48/EF for så vidt angår tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring og udkast til Kommissionens direktiv om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 2006/49/EF for så vidt angår tekniske bestemmelser vedrørende risikohåndtering, kan ses på Kommissionens websted www.ec.europa.eu (foreligger endnu ikke i dansk oversættelse).

(14)  Meddelelse fra Kommissionen — Gennemgang af Lamfalussy-processen Styrkelse af den tilsynsmæssige konvergens, KOM(2007) 727 endelig udg. Kan ses på Kommissionens websted www.ec.europa.eu

(15)  Jf. punkt 6.2.3 og 6.4.5 i Begrundelsen i direktivforslaget, ss. 8 og 10.

(16)  Jf. punkt 6.2.3 i Begrundelsen i direktivforslaget, s. 8.

(17)  Jf. forslag til artikel 113, stk. 4, litra f).

(18)  Jf. den foreslåede artikel 111, stk. 1, andet led.

(19)  Ny artikel 113, stk. 3, litra i).

(20)  Jf. det nye bilag V.

(21)  Jf. Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, Basel Committee on Banking Supervision, September 2008, som kan ses på BIS’ website at www.bis.org

(22)  Jf. første afsnit af ECBS’s tekniske anbefalinger om styring af likviditetsrisiko — Survey of the current regulatory frameworks adopted by the EEA regulators, 15.8.2007 og Second part of the CEBS’s tekniske anbefalinger til Europa-Kommissionen om styring af likviditetsrisiko — Analysis of specific issues listed by the Commission and challenges not currently addressed in the EEA, 18.9.2008, CEBS 2008 147, kan ses på CEBS’ websted www.c-ebs.org

(23)  Jf. det nye bilag V, punkt 14a.

(24)  Jf. De nye punkter 14 og 18 I bilag V og det nye punkt 1(e) i bilag XI.

(25)  Second part of the CEBS’s technical advice to the European Commission on liquidity risk management – Analysis of specific issues listed by the Commission and challenges not currently addressed in the EEA, 18.9.2008, CEBS 2008 147, Recommendation 29, pp. 11 and 64-66, kan ses på CEBS’ websted www.c-ebs.org

(26)  Jf. ECBS’s resumé vedrørende uddelegering af opgaver, 3.9.2008, kan ses på CEBS’s websted www.c-ebs.org

(27)  Jf. artikel 4, stk. 23, i direktiv 2006/48/EF.

(28)  Jf. artikel 49, litra a, i direktiv 2006/48/EF og den nye artikel 49, litra a.

(29)  Ny artikel 130, stk. 1.

(30)  Jf. også artikel 46, stk. 2, andet led, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).

(31)  Sml. Direktiv 2006/48/EF, artikel 49, første led, med forslaget til nyt sidste led i samme artikel i direktivforslaget.

(32)  Jf. Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience, 7.4.2008, Recommendation V.8, ss. 42-43, hvor det fremhæves, at tilsynsmyndigheder og centralbanker bør forbedre koordination og udveksling af oplysninger, herunder vurdering af risici for finansiel stabilitet. Udveksling af oplysninger bør ske hurtigt i tider med markeder under pres. Kan ses på Financial Stability Forum’s websted www.fsforum.org

(33)  Jf. f.eks. punkt 2.4.1 i ECB’s udtalelse CON/2007/33 af 5. november 2007 efter anmodning fra Østrigs finansministerium om et forslag til lov om ændring af lov om banker, sparekasser, lov om tilsyn med de finansielle markeder og lov om Østrigs nationalbank, og punkt 2.4.1 i ECB’s udtalelse CON 2006/15 af 9. marts 2006 efter anmodning fra Polens finansminister om et forslag til lov om tilsyn med finansielle institutioner. Alle ECB’s udtalelser findes på ECB’s websted www.ecb.europa.eu

(34)  Jf. Princip 17 på ss. 14-36 i the Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, som findes på BIS’ websted www.bis.org. Andre aspekter angående likviditet behandles i afsnit 11 og 12 i denne udtalelse.

(35)  Jf. ny artikel 131a.

(36)  Jf. konklusionerne fra mødet i Rådet Økonomi og Finans den 7. oktober 2008, s. 17, som kan ses på Rådets websted www.consilium.europa.eu

(37)  Sml. direktivforslagets sjette betragtning med den nye artikel 40, stk. 3, og tredje led i det nye punkt 1a i bilag XI.

(38)  Jf. f.eks. artikel 132, stk. 3, i direktiv 2006/48/EF og artikel 12, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF (EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1).

(39)  Jf. den nye artikel 122a.

(40)  Som der henvises til i den nye artikel 122a, stk. 1.

(41)  ECB er bekendt med, at denne nye artikel i direktivforslaget har været genstand for yderligere ændringer i Rådets arbejdsgruppe.

(42)  Jf.analysen i ECB’s report The incentive structure of the »originate and distribute model«, December 2008, som findes på ECB’s websted www.ecb.europa.eu

(43)  Jf. forslag til betragtning 15, sidste punktum i den generelle fremgangsmåde, som der var enighed om i Rådet den 19. november 2008 (findes på: http://register.consilium.europa.eu/pdf/dk/08/st16/st16216.da08.pdf), som også fastslår, at Kommissionen agter at arbejde videre med de relevante lovgivningsforslag for at sikre, at dette bliver tilfældet, efter grundigt at have overvejet virkningen heraf.

(44)  En oversigt over de nationale love, der gælder for securitisation i 15 medlemsstater, findes i rapporten fra European Financial Markets Lawyers Group (EFMLG) om retlige barrierer for grænseoverskridende securitisationer inden for EU, 7.5.2007, som kan ses på EFMLG’s websted www.efmlg.org

(45)  Jf. ECB’s report on EU Banking Structures, s. 24.

(46)  »Financial Instruments: Recognition and Measurement«, udgivet december 2003.

(47)  »Consolidation — Special Purpose Entities«.

(48)  Jf Fælles praktisk vejledning og især anbefaling 16, som kan ses på Europa-webstedet www.europa.eu

(49)  Anbefaling 16.7 i Fælles praktisk vejledning.

(50)  Jf. f.eks. direktiv 2006/48/EF, artikel 129, stk. 2, første led, og den nye artikel 129, stk. 1, litra b.

(51)  Artikel 49, litra b, i direktiv 2006/48/EF.

(52)  Jf. f.eks. punkt 7 i ECB’s udtalelse CON/99/19 af 20. januar 2000, efter anmodning fra Luxembourgs Ministry for the Treasury and the Budget om a draft legislative proposal implementing Directive 98/26/EC on settlement finality in payment and securities settlement systems in the law of 5 April 1993, as amended, relating to the financial sector and complementing the law of 23 December 1998 creating a commission in charge of the prudential supervision of the financial sector, og senere, punkt 7.2 i ECB’s udtalelse CON/2006/23 af 22. maj 2006, efter anmodning fra the Central Bank of Malta concerning a draft law amending the Central Bank of Malta Act.

(53)  ECB har også i senere udtalelser om forslag til nationale love i medlemsstater uden for euroområdet udtalt, at Eurosystemets centralbanker udfører overvågning af betalingssystemer på linje med den fælles politik om overvågning, som Styrelsesrådet har fastlagt, og som også vil finde anvendelse på andre centralbanker efter at den pågældende medlemsstat har indført euroen (jf. feks. Punkt 13 til 16 i ECB’s udtalelse CON/2005/24 af 15. juli 2005, efter anmodning fra Tjekkiets Ministry of Finance om a draft law on the integration of financial market supervisors, og senere, punkt 3.9 and 3.10 i ECB’s udtalelse CON/2008/83 af 2. december 2008 efter anmodning fra Ungarns Ministry of Finance om a draft law amending the Law on the Magyar Nemzeti Bank. Endvidere har andre medlemsstater uden for euroområdet ændret deres respektive lovgivning. I Storbritannien udfører Bank of England aktuelt overvågning af betalingssystemer på ikke-lovfæstet grundlag. Del 5 i Banking Bill, som for tiden behandes i det engelske parlament (kan ses på UK Parliament’s websted www.parliament.uk, p. 87) vil formalisere Bank of Englands rolle angående tilsyn med betalingssystemer.

(54)  Jf. punkt 14 i ECB’s udtalelse CON/2001/25 af 13. september 2001 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om det supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF (EFT C 271 af 26.9.2001, s. 10).

(55)  Herunder også i betragtning 26 i direktiv 2006/48/EF.

(56)  Ny artikel 106, stk. 2, litra c.


BILAG

ÆNDRINGSFORSLAG

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB  (1)

Ændringsforslag 1

Betragtning 6 i direktivforslaget

(6)

De kompetente myndigheders mandater bør omfatte en fællesskabsdimension. De kompetente myndigheder bør derfor tage hensyn til den virkning, som deres beslutninger vil få på stabiliteten af det finansielle system i alle andre medlemsstater.

(6)

De kompetente myndigheders mandater bør omfatte en fællesskabsdimension. De kompetente myndigheder bør derfor tage hensyn til den potentielle virkning, som deres beslutninger vil få på stabiliteten af det finansielle system i alle andre medlemsstater.

Begrundelse – Se afsnit 17 i udtalelsen

Ændringsforslag 2

Ændring af direktiv 2006/48/EF, artikel 4, stk. 23.

Artikel 4

23.

»centralbanker«: omfatter Den Europæiske Centralbank, medmindre andet er anført

[Ingen ændring i direktivforslaget]

Artikel 4

23.

»centralbanker«: omfatter de nationale centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker, medmindre andet er anført.

Begrundelse – Se afsnit 19 i udtalelsen

Ændringsforslag 3

Ændring af direktiv 2006/48/EF, artikel 41

Artikel 41

Værtslandet har i samarbejde med hjemlandets kompetente myndigheder ansvaret for tilsyn med likviditeten i kreditinstitutters filialer, indtil yderligere koordinering har fundet sted.

Med forbehold af de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at styrke Det Europæiske Monetære System, bevarer værtslandet det fulde ansvar for de foranstaltninger, der iværksættes som led i dets pengepolitik.

[Ingen ændring i direktivforslaget]

Artikel 41

Værtslandet har i samarbejde med hjemlandets kompetente myndigheder ansvaret for tilsyn med likviditeten i kreditinstitutters filialer, indtil yderligere koordinering har fundet sted.

Med forbehold af de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at styrke Det Europæiske Monetære System, Det Europæiske System af Centralbanker, og hvis relevant, værtslandet bevarer [værtslandet] det fulde ansvar for de foranstaltninger, der iværksættes som led i dets pengepolitik.

Begrundelse – Se afsnit 11 og 12 i udtalelsen

Ændringsforslag 4

Artikel 1, stk. 4, i direktivforslaget

Ændring af direktiv 2006/48/EF, artikel 42a

Artikel 42a

2.

De kompetente myndigheder i hjemlandet meddeler de kompetente myndigheder i en værtsmedlemsstat, hvor en systemisk relevant afdeling er etableret, de i artikel 132, stk. 1, litra c) og d), omhandlede oplysninger og udfører de i artikel 129, stk. 1, litra c), omhandlede opgaver i samarbejde med de kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten.

Hvis en kompetent myndighed i et hjemland bliver bekendt med en nødsituation i et kreditinstitut, jf. artikel 130, stk. 1, advarer den, så snart det er praktisk muligt, de i artikel 49 og artikel 50, fjerde afsnit, omhandlede myndigheder.

Artikel 42a

2.

De kompetente myndigheder i hjemlandet meddeler de kompetente myndigheder i en værtsmedlemsstat, hvor en systemisk relevant afdeling er etableret, de i artikel 132, stk. 1, litra c) og d), omhandlede oplysninger og udfører de i artikel 129, stk. 1, litra c), omhandlede opgaver i samarbejde med de kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten.

Hvis en kompetent myndighed i et hjemland bliver bekendt med en nødsituation i et kreditinstitut, jf. artikel 130, stk. 1, advarer den, så snart det er praktisk muligt, centralbankerne i Det Europæiske System af Centralbanker og de i artikel 49 og artikel 50, fjerde afsnit, omhandlede myndigheder.

Begrundelse – Se afsnit 19 i udtalelsen

Ændringsforslag 5

Artikel 1, stk. 6, i direktivforslaget

Ændring af direktiv 2006/48/EF, artikel 49

Artikel 49

Denne afdeling er ikke til hinder for, at en kompetent myndighed sender oplysninger til følgende med henblik på udførelsen af deres opgaver:

a)

centralbankerne og andre organer med tilsvarende opgaver i deres egenskab af pengepolitiske myndigheder, når disse oplysninger er relevante for udøvelsen af deres respektive lovbestemte opgaver, herunder gennemførelse af pengepolitikken, overvågning af betalinger og værdipapirafviklingssystemer samt opretholdelse af finansiel stabilitet, og

b)

i givet fald andre offentlige myndigheder, der overvåger betalingssystemerne

Denne afdeling er ikke til hinder for, at de pågældende myndigheder eller organer sender de kompetente myndigheder de oplysninger, som er nødvendige for dem i henhold til artikel 45.

I en nødsituation som omhandlet i artikel 130, stk. 1, tillader medlemsstaterne de kompetente myndigheder at meddele centralbankerne i Fællesskabet oplysninger, når disse oplysninger er relevante for udøvelsen af deres respektive lovbestemte opgaver, herunder gennemførelse af pengepolitikken, overvågning af betalinger og værdipapirafviklingssystemer samt opretholdelse af finansiel stabilitet.

Artikel 49

Denne afdeling er ikke til hinder for, at en kompetent myndighed sender oplysninger til følgende med henblik på udførelsen af deres opgaver:

a)

centralbankerne og andre organer med tilsvarende opgaver i deres egenskab af pengepolitiske myndigheder, når disse oplysninger er relevante for udøvelsen af deres respektive lovbestemte opgaver, herunder gennemførelse af pengepolitikken, overvågning af betalinger, clearing- og værdipapirafviklingssystemer samt opretholdelse af finansiel stabilitet, og

a)

centralbankerne og andre organer med tilsvarende opgaver i deres egenskab af pengepolitiske myndigheder, når disse oplysninger er relevante for udøvelsen af deres respektive lovbestemte opgaver, herunder gennemførelse af pengepolitikken, overvågning af betalinger, clearing- og værdipapirafviklingssystemer samt opretholdelse af finansiel stabilitet, og

Denne afdeling er ikke til hinder for, at de pågældende myndigheder eller organer sender de kompetente myndigheder de oplysninger, som er nødvendige for dem i henhold til artikel 45.

I en nødsituation som omhandlet i artikel 130, stk. 1, tillader medlemsstaterne de kompetente myndigheder at meddele centralbankerne i Fællesskabet oplysninger, når disse oplysninger er relevante for udøvelsen af deres respektive lovbestemte opgaver, herunder gennemførelse af pengepolitikken, overvågning af betalinger og værdipapirafviklingssystemer samt opretholdelse af finansiel stabilitet.

Begrundelse – Se afsnit 14, 19 og 21 i udtalelsen

Ændringsforslag 6

Artikel 1, stk. 16 litra a), i direktivforslaget.

Ændring af direktiv 2006/48/EF, artikel 106, stk.2, litra c).

Artikel 106

2.

Engagementerne omfatter ikke:

...

c)

ved betalingsformidling eller tilbud om clearing og afvikling af værdipapirer til kunder: forsinket modtagelse af finansiering og andre engagementer, der opstår som følge af kundeaktiviteten, og som ikke varer længere end til den følgende hverdag.

Artikel 106

2.

Engagementerne omfatter ikke:

...

c)

ved betalingsformidling, eller tilbud om clearing af finansielle instrumenter, og afvikling og depotservice for af værdipapirer og til kunder: forsinket modtagelse af finansiering og andre engagementer, der opstår som følge af kundeaktiviteten, og som ikke varer længere end til den følgende hverdag.

Begrundelse – Se afsnit 22 i udtalelsen

Ændringsforslag 7

Artikel 1, stk. 21 litra d), i direktivforslaget.

Ændring af direktiv 2006/48/EF, artikel 113, stk. 4.

Artikel 113

4.

Medlemsstaterne kan helt eller delvis fravige artikel 111, stk. 1, for følgende engagementer:

f)

aktivposter, der består i fordringer på og andre engagementer med institutter, forudsat at disse engagementer ikke udgør sådanne institutters egenkapital, ikke har længere varighed end til den følgende handelsdag og er denomineret i valutaen for den medlemsstat, der udnytter denne option, forudsat at denne valuta ikke er euroen.

Artikel 113

4.

Medlemsstaterne kan helt eller delvis fravige artikel 111, stk. 1, for følgende engagementer:

f)

aktivposter, der består i fordringer på og andre engagementer med institutter, forudsat at disse engagementer ikke udgør sådanne institutters egenkapital og ikke har længere varighed end til den følgende syv handelsdage og er denomineret i valutaen for den medlemsstat, der udnytter denne option, forudsat at denne valuta ikke er euroen.

Begrundelse – Se afsnit 6 til 9 i udtalelsen

Ændringsforslag 8

Artikel 1, stk. 29, i direktivforslaget

Ændring af direktiv 2006/48/EF, artikel 130, stk. 1.

Artikel 130

1.

Opstår der en nødsituation, herunder en negativ udvikling på finansmarkederne, som potentielt kan bringe stabiliteten i det finansielle system i fare i en af de medlemsstater, hvor enheder i en koncern har fået meddelt tilladelse, og hvor systemisk relevante afdelinger som nævnt i artikel 42a er etableret, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed, så hurtigt som praktisk muligt, jf. kapitel 1, afdeling 2, underrette de i artikel 49, fjerde afsnit, og artikel 50 omhandlede myndigheder og meddele dem alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver. Disse forpligtelser finder anvendelse på alle kompetente myndigheder i artikel 125 og 126 og på den kompetente myndighed i artikel 129, stk. 1.

Hvis den i artikel 49, fjerde afsnit, omhandlede myndighed bliver bekendt med en situation som den, der er beskrevet i første afsnit, underretter den så hurtigt som praktisk muligt de kompetente myndigheder nævnt i artikel 125 og 126.

Hvor det er muligt, skal den kompetente myndighed og den myndighed, der er nævnt i artikel 49, fjerde afsnit, anvende eksisterende kommunikationskanaler.

Artikel 130

1.

Opstår der en nødsituation, herunder en negativ udvikling på finansmarkederne, som potentielt kan bringe stabiliteten i det finansielle system i fare i en af de medlemsstater, hvor enheder i en koncern har fået meddelt tilladelse, og hvor systemisk relevante afdelinger som nævnt i artikel 42a er etableret, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed, så hurtigt som praktisk muligt, jf. kapitel 1, afdeling 2, underrette centralbankerne i Det Europæiske System af Centralbanker og de i artikel 49, fjerde afsnit, og artikel 50 omhandlede myndigheder og meddele dem alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver. Disse forpligtelser finder anvendelse på alle kompetente myndigheder i artikel 125 og 126 og på den kompetente myndighed i artikel 129, stk. 1.

Hvis en centralbank i Det Europæiske System af Centralbanker den i artikel 49, fjerde afsnit, omhandlede myndighed bliver bekendt med en situation som den, der er beskrevet i første afsnit, underretter den så hurtigt som praktisk muligt de kompetente myndigheder nævnt i artikel 125 og 126.

Hvor det er muligt, skal den kompetente myndigheder og centralbankerne i Det Europæiske System af Centralbanker den myndighed, der er nævnt i artikel 49, fjerde afsnit, anvende eksisterende kommunikationskanaler.

Begrundelse – Se afsnit 19 i udtalelsen


(1)  Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår. Fed skrift i teksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny ordlyd.


Top