EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0014

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 23. februar 2009 om et forslag til forordning om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer til behandling af sæsonprodukter i de harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/2009/14)

OJ C 58, 12.3.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 58/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 23. februar 2009

om et forslag til forordning om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer til behandling af sæsonprodukter i de harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. januar 2009 en anmodning fra Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber om en udtalelse om om udkast til Kommissionens forordning gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer til behandling af sæsonprodukter i de harmoniserede forbrugerindeks (HICP) (i det følgende benævnt »forordningsudkastet«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, første led, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1.   Generelle bemærkninger

ECB hilser principielt forordningsudkastet velkommen, idet det bør fremme sammenlignelighed i det harmoniserede forbrugerprisindeks. Behandlingen af sæsonpodukter er et af de længst udestående harmoniseringsspørgsmål, som har været diskuteret i forbindelse med udviklingen af HICP-indekset. Den nuværende behandling af sæsonprodukter opviser betydelige forskelle mellem medlemsstaterne, hvilket fører til HICP-indekser, der ikke i tilstrækkelig grad er sammenlignelige. Dette fører videre til vanskeligheder i fortolkningen af indekser for visse produktgrupper inden for euroområdet, og kan endog medføre forvridninger af det samlede HICP-indeks.

2.   Særlige bemærkninger

2.1.

Forordningsudkastet tillader på trods heraf to forskellige metoder til behandling af sæsonprodukter, hvor der enten anvendes indeks med faste årlige vægte eller indeks med undergruppespecifikke sæsonvægte. Uanset at forordningsudkastet fastlægger visse begrænsninger for anvendelsen af disse to typer af indeks med henblik på at begrænse grænseoverskridende usammenlignelighed i resultaterne, har simuleringer vist, at de to metoder under visse betingelser stadig fører til helt forskellige udfald. ECB ville derfor foretrække en snævrere norm, der kun tillader anvendelse af én af de to forskellige metoder, for dermed yderligere at forbedre sammenligneligheden i behandlingen af sæsonprodukter. Hvis det derimod ikke forventes, at et valg mellem de to metoder ville have en væsentlig indvirken på det samlede HICP-indeks, og hvis udeladelse af én af metoderne i forordningen ville føre til en betydelig forsinkelse i vedtagelse heraf, ville ECB hilse det velkomment, hvis behandlingen af sæsonprodukter blev begrænset til én af de to metoder i fremtidige revisioner af forordningen.

2.2.

I de medlemsstater, hvis nuværende praksis afviger betydeligt fra de minimumsnormer, der er angivet i artikel 4 i forordningsudkastet, kan indvirkningen på under-indekser, der er omfattet af forordningen, blive betragtelig. Dette vil føre til et statistisk brud i indeksene, som ville kunne medføre en forvridning af de årlige ændringer af det samlede HICP-indeks. ECB anerkender, at det ikke vil være muligt for medlemsstaterne at revidere de tidligere offentliggjorte HICP-indeks tilbage fra begyndelsestidspunktet. ECB lægger dog særlig vægt på, at tallene i HICP-indeksene i året efter gennemførelsen af forordningsudkastet er sammenlignelige og konsekvente. ECB ville derfor finde det ønskeligt, at medlemsstaterne reviderede deres nationale HICP-indeks mindst ét år forud for gennemførelsen af forordningsudkastet.

2.3.

Eftersom ECB skal høres om forordningsudkastet i henhold til traktaten, bør der indsættes en henvisning til dette forhold i forordningsudkastet i overensstemmelse med artikel 253 i traktaten.

2.4.

Da Det Europæiske System af Centralbanker benytter HICP-indekset ikke alene til det formål, der er angivet i artikel 121 i traktaten, men tillige til opgaver i forbindelse med monetære beslutninger i medfør af artikel 105, stk. 2, i traktaten, skal ECB henstille, at der indføres en betragtning i forordningsudkastet.

3.   Ændringsforslag

3.1.

Såfremt ovennævnte råd skulle føre ændringer i forordningsudkastet, vedlægges som bilag ændringsforslag.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 23. februar 2009.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


BILAG

ÆNDRINGSFORSLAG

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 1

[forslag til ny henvisning]

»under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

«under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser, særlig artikel 4, tredje led, og artikel 5, stk. 3,»

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser, særlig artikel 4, tredje led, og artikel 5, stk. 3,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank,«

Begrundelse — Se afsnit 2.3 i udtalelsen

Ændringsforslag 2

[forslag til ny betragtning 5]

 

»(5)

HICP er en vigtig indikator, der anvendes af Det Europæiske System af Centralbanker til dens analyser i forbindelse med pengepolitiske beslutninger i henhold til artikel 105, stk. 2, i traktaten,«

Begrundelse — Se afsnit 2.4 i udtalelsen


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst.


Top